Udgivet Overordnet ansvar: ac; jhho; melo; plf; hmbm; jnrt Ansvar for indhold: Godkendt: J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet 01.10.2008 Overordnet ansvar: ac; jhho; melo; plf; hmbm; jnrt Ansvar for indhold: Godkendt: 30.06.2008 J.nr.: 79-0024"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: ac; jhho; melo; plf; hmbm; jnrt Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: mwj jbb; jha; jtb; ply; jbn; jpr; bnie; obu; miw;cask Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel Banenorm BN2-74-1

2 Udgivet Side 1 af 39 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 3 4. REFERENCER 4 5. DEFINITIONER 5 6. DESKRIPTORER 6 7. ANVENDELSESOMRÅDE Generelt Undtagelser Ændringer af køretøjer, der har opnået overensstemmelseserklæring eller er godkendt via undtagelsesbestemmelserne Forhold som vurderes af Banedanmark før udstedelsen af overensstemmelseserklæringen Forhold som ikke eller kun delvist vurderes af Banedanmark DISPENSATION HISTORIK ANSØGNINGSPROCEDURE M.M. 12 BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

3 Udgivet Side 2 af KRAV TIL ANSØGNING OM OVERENSSTEMMELSES- ERKLÆRING Kontakt til Banedanmark Sprog Tidstermin for ansøgning om udstedelse af overensstemmelseserklæring Dokumentation for overholdelse af tekniske krav for køretøjerne Betaling for overensstemmelseserklæringer, m.m Efterprøvning af grundlaget for overensstemmelseserklæring TEKNISKE KRAV M.M. TIL DET RULLENDE MATERIEL Krav til lokomotiver, togsæt, styre-, person- og godsvogne samt arbejdskøretøjer Krav til særlige togsæt Generelle krav til arbejdskøretøjer Krav til udenlandske arbejdskøretøjer, som skal benyttes med maks. 70 km/h jævnfør SR BILAGSOVERSIGT 39 BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

4 Udgivet Side 3 af INDLEDNING Banenormen beskriver hvilke krav det rullende materiel skal opfylde, for at der kan opnås en overensstemmelseserklæring hos Banedanmark. Derudover beskriver Banenormen processen i Banedanmark, der fører til udstedelse af en overensstemmelseserklæring. Banenormen er udgivet af: Banedanmark Amerika Plads København Ø 2. IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

5 Udgivet Side 4 af REFERENCER Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. [1] AML Fortegnelse over største tilladte akseltryk, metervægt og læsseprofil [2] FKI Fjernbanens KørestrømsInstruks [3] VI Vinterinstruks [4] RIC Regolamento Internazionale Carrozze [5] (Vakant) [6] (Vakant) [7] SIN Sikkerhedsinstrukser [8] SR Sikkerhedsreglement [9] TIB Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger [10] UT Instruks for usædvanlige transporter [12] UIC XXX UIC Code XXX [13] VB Veterantogsbestemmelser [14] BJ Bestemmelser for Jernbanesikkerhed [15] UR Uheldsreglement [16] SKI S-banens KørestrømsInstruks [17] Pr EN XXXXX Europæisk norm under udarbejdelse [18] EN XXXXX Gældende europæisk norm [19] DS/EN XXXXX Gældende europæisk norm, som er ophøjet til Dansk Standard BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

6 Udgivet Side 5 af DEFINITIONER Begreb/forkortelse ATC ATP Banedanmark (BDK) HKT Ibrugtagningstilladelse Infrastrukturforvalter Definition/Forklaring Togkontrolsystem på fjernbaner (hastighed op til 180 km/t) Togstopanlæg på fjernbaner (hastighed på op til 70 km/t - dog op til 100 km/t efter særlig vurdering) Banedanmark er infrastrukturforvalter på statens jernbaneinfrastrukturanlæg. Forvalter derudover jernbaneinfrastruktur for andre virksomheder. Togkontrolsystem på S-baner (hastighed op til 120 km/t) Trafikstyrelsens godkendelse af materiellet Virksomhed, der anlægger, vedligeholder og driver jernbaneinfrastrukturanlæg. Udsteder tillige overensstemmelseserklæringer. Trafikstyrelsen Myndighed, som bl.a. er ansvarlig for ibrugtagningstilladelse / godkendelse af rullende materiel i Danmark Kunde Køretøj Materielejer Jernbanevirksomhed Overensstemmelseserklæring Jernbanevirksomhed og/eller materielejer Se Rullende materiel Ejer eller producent af rullende materiel. Som eksempler på ejere kan nævnes: Jernbanevirksomheder Infrastrukturforvaltere Entreprenører (arbejdskøretøjer) Udlejere af rullende materiel Den, der på kontrakt med Banedanmark, benytter det pågældende rullende materiel på spor, som forvaltes af Banedanmark. Banedanmarks erklæring om overensstemmelse mellem den infrastruktur, som Banedanmark forvalter og det rullende materiel. Prøvekørselskommission Kommission, med deltagelse af en jernbanevirksomhed og Banedanmark, der har til opgave at opstille betingelser og søge tilladelse til at gennemføre en sikker prøvekørsel i forbindelse med test af rullende materiel eller infrastrukturanlæg og hvor testen ikke kan gennemføres under eksisterende normer, regler og bestemmelser, herunder nærværende Banenorms krav. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

7 Udgivet Side 6 af 39 Begreb/forkortelse Rastermærkning Rullende materiel Definition/Forklaring Markering på materiel, som ikke er RIV/RIC-mærket, men som kan godkendes efter nærværende Banenorms krav og som derfor må anvendes i Danmark. Til rullende materiel henregnes alle skinnebårne køretøjer, der transporteres såvel ved egen kraft som uden herunder maskiner til sporarbejde. Sporværktøj som f.eks. skruemaskiner, der under arbejdet er skinnebårent, henregnes dog ikke. 6. DESKRIPTORER Overensstemmelseserklæring Ibrugtagningstilladelse Rullende materiel Lokomotiver Togsæt Særlige togsæt Styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Materielejer Jernbanevirksomhed BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

8 Udgivet Side 7 af ANVENDELSESOMRÅDE 7.1 Generelt Banenormen er gældende for alt rullende materiel, som skal anvendes på spor, der forvaltes af Banedanmark. Hvert enkelt køretøj skal have en overensstemmelseserklæring fra Banedanmark og en ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen for at måtte anvendes. Ansøgeren skal selv ansøge Trafikstyrelsen om ibrugtagningstilladelse for køretøjet. Banedanmarks overensstemmelseserklæring indgår i Trafikstyrelsens grundlag for udstedelse af ibrugtagningstilladelsen. Overensstemmelseserklæringen udstedes til jernbanevirksomheden eller materielejeren af det pågældende køretøj, som skal være i besiddelse af en overensstemmelseserklæring, for at køretøjet må anvendes på spor, der forvaltes af Banedanmark. For anvendelse af det pågældende køretøj, som har opnået overensstemmelseserklæring hos Banedanmark, gælder en række trafikafviklingsmæssige og trafikregulerende krav og regler. Disse fremgår af Banedanmarks gældende normer og bestemmelser for afvikling af trafik, m.m. Særlige krav og regler, der alene måtte gælde for en bestemt køretøjstype, vil fremgå af overensstemmelseserklæringen for denne bestemte køretøjstype evt. ved særlig henvisning til specifikke instruktioner om forholdet. Særlige krav kan også fremgå af Trafikstyrelsens ibrugtagningstilladelse. Køretøjer, der skal fremføres efter UT-instruksen [10], er ikke fritaget fra at skulle opfylde Banenormen. 7.2 Undtagelser Undtaget fra de generelle regler er: RIV- eller RIC- mærket materiel [4] Rullende materiel, som aktivt var i drift på dansk jernbanenet pr Materiel, som behandles af en prøvekørselskommission Rullende materiel, som er rastermærket (5) Veterantog, som overholder krav i henhold til VB Veterantogsbestemmelser [13] BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

9 Udgivet Side 8 af 39 For det undtagede materiel gælder endvidere, at hvis det skal anvendes på strækninger, hvor der gælder særlige restriktioner jf. nærværende banenorm (f.eks. tunneler), skal der ansøges om godkendelse for dette specifikke forhold. 7.3 Ændringer af køretøjer, der har opnået overensstemmelseserklæring eller er godkendt via undtagelsesbestemmelserne Hvis et køretøj, der har opnået en overensstemmelseserklæring / ibrugtagningstilladelse eller er godkendt via undtagelsesbestemmelserne, ændres på områder der har betydning for fremførsel og trafiksikkerhed eller bidrager til forøget miljøbelastning anvendes til et formål eller på en måde, der er væsentlig anderledes end oprindeligt der ud fra dets oprindelige godkendelse kræver en fornyet godkendelse, skal køretøjet have en fornyet overensstemmelseserklæring / ibrugtagningstilladelse eller godkendelse, inden det igen kan anvendes. 7.4 Forhold som vurderes af Banedanmark før udstedelsen af overensstemmelseserklæringen Overensstemmelseserklæringen er baseret på en vurdering af om køretøjet på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde kan befare Banedanmarks infrastruktur. Banedanmarks vurderingsgrundlag for udstedelse af overensstemmelseserklæring omfatter følgende forhold: Kompatibilitet med Banedanmarks infrastruktur og regelsæt Forenelighed med eksisterende materieltyper Forenelighed med Banedanmarks miljøforskrifter. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

10 Udgivet Side 9 af 39 De tekniske krav til et køretøj er oplistet i afsnit 12.1 og opdelt i følgende emner: 0. Generelt (aksellast, hastighed, mål, vægt, accelerationsdata, m.m.) 1. Relationer til broer, spor og referencelinie 2. Relationer til sikringsanlæg m.v. 3. Mobilt togkontrolanlæg og havarilog 4. Bremser 5. Radioanlæg 6. Relationer til fremføring af køretøjet 7. Kørestrøm 8. EMC 9. Miljø 10. Klima 7.5 Forhold som ikke eller kun delvist vurderes af Banedanmark. Følgende forhold vurderes ikke af Banedanmark: Arbejdsmiljøforhold, der ikke har sikkerhedsmæssig betydning for benyttelsen af køretøjet hos Banedanmark Organisatoriske forhold hos jernbanevirksomheden eller materielejeren. Følgende forhold vurderes kun af Banedanmark, hvis det direkte har en relation til Banedanmarks regler, normer og bestemmelser: El-sikkerhed IT- og Teleforhold Passagersikkerhed Kollisionssikkerhed Brandforhold Evakueringsveje Handicapforhold Vedligeholdelsesforskrifter m.v. Kompetencemæssige forhold Disse foran beskrevne forhold fastsættes og vurderes generelt af andre statslige instanser, såsom Trafikstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen, IT- og Telestyrelsen, m.v. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

11 Udgivet Side 10 af DISPENSATION Tekniske forhold: Dispensationer og tilladelse til afvigelse fra gældende BN2-krav i nærværende banenorm gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef (fag angivet i parentes) og må ikke omfatte BN1-krav: Reglerne i afsnit 12.1 nr / Spor Reglerne i afsnit 12.1 nr / Sikring Reglerne i afsnit 12.1 nr / Sikring Reglerne i afsnit 12.1 nr / IT Reglerne i afsnit 12.1 nr / Strøm Reglerne i afsnit 12.1 nr / Strøm Reglerne i afsnit 12.1 nr / Strøm Reglerne i afsnit 12.1 nr / Strøm Reglerne i afsnit 12.1 nr. 1.1 / Spor samt Broer Reglerne i afsnit / Spor samt Broer Trafikale forhold: Dispensationer og tilladelse til afvigelse fra gældende BN2-krav i nærværende banenorm gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef i Drift og må ikke omfatte BN1-krav: Reglerne i afsnit 12.1 nr Reglerne i afsnit 12.1 nr Generelle forhold: Dispensationer og tilladelse til afvigelse fra gældende BN2-krav i nærværende banenorm gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef i Drift og må ikke omfatte BN1-krav: Reglerne i afsnit 7 Reglerne i afsnit 10 Reglerne i afsnit 11 Reglerne i afsnit 12.1 nr Reglerne i afsnit 12.1 nr. 1.14, samt 10.1 Reglerne i afsnit 12.3 og 12.4 BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

12 Udgivet Side 11 af HISTORIK Der er ingen historik, da det er første udgave. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

13 Udgivet Side 12 af ANSØGNINGSPROCEDURE M.M. Når en kunde ønsker at få godkendt rullende materiel hos Banedanmark igangsættes følgende procedure: Leverandør Kunde Banedanmark Banedanmark Trafikstyrelsen Ansøgning om overensstemmelseserklæring til Banedanmark Modtager ansøgning Ansøgning om ibrugtagning til Trafikstyrelsen, Sikkerhed Rekvirerer og samler dokumentation Dokumentationens tilstrækkelighed (kvantitet og kvalitet) vurderes. Modtager ansøgning om ibrugtagning Fremsender teknisk dokumentation Nej Tilstrækkelig dokumentation Modtager overensstemmelseserklæring Ja Ønskede oplysninger skaffes Supplerende oplysninger indhentes, evt. ved yderligere test af materiellet Overensstemmelseserklæring udfærdiges når Banedanmark har vurderet dokumentation. Modtager overensstemmelseserklæring Tilladelse til ibrugtagning udstedes figur 10-1 BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

14 Udgivet Side 13 af KRAV TIL ANSØGNING OM OVERENSSTEMMELSES- ERKLÆRING 11.1 Kontakt til Banedanmark Ansøgning om udstedelse af overensstemmelseserklæring fremsendes til: Banedanmark Drift, Trafiksikkerhed Amerika Plads København Ø 11.2 Sprog Ansøgningen samt den tilhørende dokumentation skal være udformet på et af nedennævnte sprog: Dansk Svensk Norsk Engelsk Tysk. Udstedelsen af overensstemmelseserklæringen vil ske på dansk Tidstermin for ansøgning om udstedelse af overensstemmelseserklæring Ansøgning om udstedelse af overensstemmelseserklæring skal være Banedanmark i hænde mindst 6 uger før overensstemmelseserklæringen skal anvendes. Behandlingstiden benyttes til at validere opfyldelsen af Banedanmarks krav. Tidsfristen er under forudsætning af, at ansøgningen indeholder en komplet dokumentation for opfyldelsen af Banedanmarks krav. Er dokumentationen mangelfuld og skal Banedanmark derfor indhente yderligere dokumentation, må der påregnes længere behandlingstid. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

15 Udgivet Side 14 af 39 Behandlingstiden kan principielt nedsættes, hvis dokumentationen indeholder valideringsrapporter fra en af Banedanmark godkendt validator og/eller fra et Notified Body udpeget jf. de europæiske interoperabilitetsdirektiver for jernbaner Dokumentation for overholdelse af tekniske krav for køretøjerne De tekniske krav til det rullende materiel er inddelt i nedennævnte kategorier: Lokomotiver Togsæt Styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer, herunder bane-/vej køretøjer. De specifikke tekniske krav for hver af ovennævnte kategorier fremgår af afsnit For arbejdskøretøjer, der er godkendt af en udenlandsk myndighed og som skal anvendes med en maksimalhastighed på 70 km/h jævnfør bestemmelserne i SR, gælder de i afsnit 12.4 anførte krav. Den fremsendte dokumentation for overholdelsen af de tekniske krav til det rullende materiel skal referere til Banedanmarks nummerering i afsnit 12.1 for den relevante kategori. Dokumentationen kan omfatte: Evt. godkendelse af tilsvarende materiel fra andre infrastrukturforvaltere eller myndigheder Tekniske specifikationer/beskrivelser herunder konstruktionsgrundlag Sikkerhedsanalyser, herunder hazard- og risikoanalyser Afprøvningsdokumentation og -resultater Prøvekørselsdokumentation og -resultater Valideringsrapporter fra en af Banedanmark godkendt validator/notified Body Assessmentrapporter Besigtigelsesrapport/tilstandsrapport af køretøjet BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

16 Udgivet Side 15 af 39 Overensstemmelseserklæring vil normalt kunne udstedes alene på baggrund af en erklæring fra jernbanevirksomheden eller materielejeren om, at køretøjet er identisk med et andet køretøj, der allerede har en overensstemmelseserklæring. Det skal bemærkes, at bevisførelsen for overholdelse af krav altid påhviler ansøgeren. Banedanmark kan medvirke til arrangement af f.eks. testkørsler med henblik på dokumentation eller i begrænset omfang yde rådgivningsbistand. Se afsnit Betaling for overensstemmelseserklæringer, m.m. Der opkræves betaling for de udgifter der direkte påføres Banedanmark under arbejdet med overensstemmelseserklæringen, dvs. udgifter til forøget tilstandsinspektion af spor, vagtposter, rådgivningsbistand m.m. De præcise satser oplyses af: Banedanmark Drift, Trafiksikkerhed Amerika Plads København Ø 11.6 Efterprøvning af grundlaget for overensstemmelseserklæring Banedanmark kan til enhver tid anmode jernbanevirksomheden/ materielejeren om dokumentation for at grundlaget for en eksisterende overensstemmelseserklæring fortsat er gyldigt. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

17 Udgivet Side 16 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation 12. TEKNISKE KRAV M.M. TIL DET RULLENDE MATERIEL 12.1 Krav til lokomotiver, togsæt, styre-, person- og godsvogne samt arbejdskøretøjer Generelt Materieltype, m.m. 0.1 Angivelse af materieltype og køretøjsnummer. Fremstiller og byggeår. Mål og vægtangivelser. Frontareal. Oversigtstegning og konstruktionstegning med entydig målfastsættelse Maksimal hastighed 0.2 Maksimalhastighed som køretøjet ønskes godkendt til, skal oplyses. Maksimalhastighed er 160 km/t. Særlige togsæt (se afsnit 12.2) kan dog godkendes til maksimalhastighed 180 km/t. Maksimal belastning 0.3 Trækkraft i kn i relation til hastigheder (spring på 10) ønskes oplyst/alternativt belastning i tons ved forskellige stignings-promiller op til 35. Som for lokomotiver og togsæt, hvis relevant Beregninger Godkendelse fra anden myndighed 0.4 En eventuel godkendelse fra anden myndighed med tilhørende anvendelsesforudsætninger Godkendelsesdokumenter BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

18 Udgivet Side 17 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Relationer til broer, spor, hjul/skinne og referencelinie Maksimal aksellast og metervægt 1.1 I henhold til definition i AML, skal oplyses maksimal aksellast (crashload) på de enkelte aksler samt maksimal metervægt (crashload) (ton pr. meter). Beregninger Løbeegenskaber 1.2 DS 50433/EN (Banedanmark foretager en vurdering ud fra disse krav) DS 50433/EN (Banedanmark foretager en vurdering ud fra disse krav) UIC 432 UIC Evne til at klare vridning i spor 1.3 DS 50433/EN (Banedanmark foretager en vurdering ud fra disse krav) Beregning hvis simplified -metode i henhold til DS 50433/EN er opfyldt, ellers fuld procedure DS 50433/EN (Banedanmark foretager en vurdering ud fra disse krav) Testdokumentation herunder beregninger og/eller simulationer Testdokumentation herunder beregninger og/eller simulationer Testdokumentation Kurveradius, minimum 1.4 Horisontalt : Togvejsspor R = 150 meter. Sidespor R = 90 meter. Vertikalt : R = 500 meter ( for rangerrygge dog R = 200 meter ) Overhøjde i kurver 1.5 Materiellet skal kunne befare kurver med overhøjde op til 180 mm i driftsfasen. Testdokumentation Hjul generelt 1.6 UIC Hjulprofil, slidkriterier 1.7 UIC Oplysninger om type samt nominel og mindst tilladelige hjuldiameter for det enkelte hjul. Varmløbsdetektering 1.8 UIC Eventuelt varmtløbne hjul skal kunne detekteres. Kurvestyret materiel 1.9 Der findes ved Banedanmark ingen specifikke hastighedsprofiler for kurvestyret materiel. Såfremt kravene til "Særlige togsæt" i afsnit 12.2 kan opfyldes, kan kurvestyret materiel anvende hastighedsprofilerne for "Særlig togsæt. Side- og centralanslag i relation til sporstoppere 1.10 UIC Banedanmark, bladtegning For nyt materiel skal centralanslaget være 880 mm over SO. Andre højder kan i særlige tilfælde accepteres efter forudgående aftale med Banedanmark.. Oversigtstegning. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

19 Udgivet Side 18 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Profilforhold 1.11 Beregning skal foretages i henhold til UIC Fjernbaner: Banedanmarks referencelinie for rullende materiel til fjernbaner. Se bilag 2 S-baner: Banedanmarks referencelinie for rullende materiel til S-baner. Se bilag 3 Banerømmer 1.12 UIC 615-1, gældende for køretøjer, som skal forrest i tog Læsseprofil GB eller BDK-læsseprofil iht. AML eller BDK referencelinie UIC Oversigtstegning og konstruktionstegning med entydig målfastsættelse Oversigtstegning og konstruktionstegning med entydig målfastsættelse Størrelse af eventuel magnetskinnebremse 1.13 UIC Målfast konstruktionstegning Sneplov 1.14 Underhængt sneplov skal monteres. Styrken skal være afstemt til forholdet mellem den hastighed og snehøjde toget skal fremføres under. Oversigtstegning og konstruktionstegning med entydig målfastsættelse. Oplysninger og beregninger vedr hastighed/snehøjde. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

20 Udgivet Side 19 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Relationer til sikringsanlæg m.v. Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Kortslutningsevne 2.1 UIC 512 UIC 512 Uden kortslutningsevne ( SR og underliggende sikkerhedsinstrukser) Mindste aksellast 2.2 UIC 512 4,5 tons, i særlige tilfælde dog 2 tons Akselafstand 2.3 Min/max akselafstand i.h.t. UIC 512 ( 900 mm / 17,5 meter ) Øvrige krav til akselafstand i.h.t. UIC 511. Største afstand mellem aksel og vognende 2.4 UIC 512 ( 4,2 meter ) Mindste hjuldiameter (togdetektering) 2.5 Hastighedsafhængigt, jf UIC 790 UIC 512 ( min. 470 mm ) på strækninger med sporisolationer Min. 350 mm på strækninger med akseltællere (max. 100 km/t). Som for Lokomotiver og togsæt, hvis køretøjet skal have attest uden begrænsninger. For øvrige SR og underliggende sikkerhedsinstrukser. Forhold til togdetekteringsanlæg 2.6 EN 50238:2003, EN 50238:2003 /pra Som for Lokomotiver og togsæt Sanding 2.7* UIC ( maks. 0,3 l sand pr. minut, maks. 1 sandrør pr. 3 aksler ). Kravet gælder kun for lokomotiver og styrevogne. For togsæt er krav under udarbejdelse. Togforvarmetilslutning 2.8 UIC 550 UIC 552 Oversigtstegning og konstruktionstegning med entydig målfastsættelse Fremmednettilslutning 2.9 UIC 554 BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

21 Udgivet Side 20 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Mobilt togkontrolanlæg og havarilog Kriterier for anvendelse af mobilt ATC ( fjernbaner ) 3.1 BJ 5-02 (Trafikstyrelsen) Som for Lokomotiver og togsæt, dog med undtagelsen i BJ bestemt af maksimalhastighed (70 km/t) Installation af mobilt ATC 3.2 IN656V1660: Indbygningsforskrift for mobil ATC-anlæg IN656V1708: Indbygningsforskrift for kombineret dansk/svensk mobil ATCanlæg Lovlige komponenter og betingelser vedr. ATC 3.3 Systemcertifikat ATC ZUB 123 Test og tillysning af ATC-mobil 3.4 IN656V1721: Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Kriterier for anvendelse af mobilt HKT ( S-baner ) Som for Lokomotiver og togsæt Som for Lokomotiver og togsæt Som for Lokomotiver og togsæt 3.5 BJ 5-02 (Trafikstyrelsen) Som for Lokomotiver og togsæt, dog med undtagelsen i BJ bestemt af maksimalhastighed (70 km/t) Assessorrapport for indbygningsprojekt og typecertifikat for materieltype med ATC Assessorrapport for indbygningsprojekt og typecertifikat for materieltype med ATC Tillysningsskema og havarilogdata BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

22 Udgivet Side 21 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Installation af mobilt HKT 3.6 * Banedanmarks krav er under udarbejdelse Lovlige komponenter og betingelser vedr. HKT 3.7 Typecertifikat TCYLZB804, HKT, Mobile anlæg Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Som for Lokomotiver og togsæt Som for Lokomotiver og togsæt Test og tillysning af HKT-mobil 3.8 * Krav under udarbejdelse Som for Lokomotiver og togsæt ATP-mobil 3.9 * Krav under udarbejdelse Som for Lokomotiver og togsæt Havarilog 3.10 IN656V1720, Krav til Som for Lokomotiver havarilog. og togsæt Assessorrapport for indbygningsprojekt og typecertifikat for materieltype med HKT Assessorrapport for indbygningsprojekt og typecertifikat for materieltype med HKT Tillysningsskema og havarilogdata Erklæring om overensstemmelse med IN656V1720 BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

23 Udgivet Side 22 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Bremser Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Bremser, generelt 4.1 Ved togsprængning skal alle togdele automatisk bringes til standsning. SR og underliggende sikkerhedsinstrukser ( Krav om virksom bremse på forreste og sidste køretøj i et tog ) Dødmandsanordning 4.2 UIC 641 og SR 62 afsnit 1.2 ( Krav om virksom dødmandsanordning i aktive førerrum ) Bremseevne 4.3 UIC Bremsevægt(e) og bremseart(er) skal oplyses. SR og underliggende sikkerhedsinstrukser SR og underliggende sikkerhedsinstrukser, testresultater, testresultater Nødbremse 4.4 SR 62 afsnit 1.5 (Vogne der befordrer passagerer, skal have nødbremse ) For tunnelgodkendelse se endvidere pkt Udkobling af trækkraft ved bremsning 4.5 Aktiveret bremse skal bortkoble trækkraften ( Indirekte af SR og underliggende sikkerhedsinstrukser ) Parkeringsbremse 4.6 Trækkraft skal have parkeringsbremse SR og underliggende sikkerhedsinstrukser UIC 543 Som for Lokomotiver og togsæt Som for Lokomotiver og togsæt. SR og underliggende sikkerhedsinstrukser. Bremselys 4.7 Evt. bremselys må ikke kunne forveksles med signalbilleder i SR, testresultater BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

24 Udgivet Side 23 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Magnetskinnebremser 4.8 UIC Forenelighed med infrastruktur og andre komponenter på køretøjet Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation UIC Forenelighed med infrastruktur og andre komponenter på køretøjet Hvirvelstrømsbremser 4.9* Ikke tilladt hos Banedanmark p.t. Krav under udarbejdelse.. testresultater BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

25 Udgivet Side 24 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Radioanlæg Radioanlæg 5.1 Fjernbanen: MSR 3 S-banen: 900 MHz S-baneradio Banedanmark luftgrænseflade-specifikation skal overholdes ved anden type, der er kompatibel. Krav om tilslutning til togkontrolanlæg fremgår af indbygningsforskrifter for disse. Radiofjernbetjening 5.2 DS/EN Systemet må ikke give forstyrrelser i togradiosystemerne Som for Lokomotiver og togsæt eller GSMmobiltelefon Som for Lokomotiver og togsæt Dokumentation for at der er installeret en togradio af typen MSR3 for fjernbanen og 900 MHz for S-banen med gyldig softwareinstallation og at installationen er udført i henhold til leveran-dørens krav og anvis-ninger. Ved kompatibel type skal kompatibilitet dokumenteres. Testdokumentation BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

26 Udgivet Side 25 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Relationer til fremføring af køretøjet Udsynsforhold for lokomotivføreren 6.1 UIC 651. Funktionskrav iht. SR og underliggende sikkerhedsinstrukser. Kendingssignal 6.2 Signalbillede: SR og underliggende sikkerhedsinstrukser. Lysstyrke og afstand mellem lanterner: UIC 534/532/651. Lyset skal kunne nedblændes. For nyt materiel: Vinklen mellem nederste lanterner og øverste lanterne skal være mindst 45 grader. Slutsignal 6.3 Signalbillede iht. SR og underliggende sikkerhedsinstrukser eller UIC 534. Lysstyrke og afstand mellem lanterner : UIC 534/532 Signalbillede iht. SR og underliggende sikkerhedsinstrukser eller UIC 532. Lysstyrke: UIC 532. Som for Lokomotiver og togsæt Signalbillede: SR og underliggende sikkerhedsinstrukser. Lysstyrke og afstand mellem lanterner: UIC 534/532/651. Lyset skal kunne nedblændes Signalbillede iht. SR og underliggende sikkerhedsinstrukser eller UIC 534. Lysstyrke og afstand mellem lanterner : UIC 534/532 Tyfon 6.4 UIC 644 UIC 644 Advarselslys ved kørsel på vej 6.5 Rangerbestemmelser pkt Som for Lokomotiver og togsæt BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

27 Udgivet Side 26 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Hastighedsmåler og -viser 6.6 Hastighedsmåler med en nøjagtighed på ± 5% skal forefindes Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Som for Lokomotiver og togsæt Hastighedsspærre 6.7 SR og underliggende sikkerhedsinstrukser Jording 6.8 UIC 533, testdokumentation Advarselsskilt mod farlig 6.9 Ved mulighed for at komme for tæt på spændingsførende konstruktioner ad stiger eller lignede. Afstande og skiltetype spænding jf. FKI [2] og SKI [16]. Træk- og stødapparater 6.10 UIC 520, UIC 527-1, UIC 528 UIC 520, UIC UIC 527-2, UIC 528 UIC 520, UIC UIC 526-2, UIC 527-1, UIC UIC 520, UIC 526 UIC 527, testdokumentation Nødkobling 6.11 Togsæt med automatkobling: Min. nødkobling iht. UIC Løftesteder 6.12 UIC 581 Eventuelle særlige hensyn ved løft skal oplyses. Tunnelgodkendelse 6.13 SR og underliggende sikkerhedsinstrukser. Som for lokomotiver og togsæt. SR og underliggende sikkerhedsinstrukser Nødkobling iht. UIC BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

28 Udgivet Side 27 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Kørestrøm Fjernbanen 25 kv, 50 Hz Generelt vedr. alle relevante elektriske data for eltraktionen set i forhold til kørestrømsforsyningen. For strømaftagere skal både mekaniske og elektriske data afleveres og med relevante normangivelser. Udførte test og resultater angives. Strømaftager, Mekaniske forhold I henhold til EN 50367, UIC 505-1, UIC 505-5, UIC 506 Profil: EN 50367, (B3), 1950 mm, (UIC 608 anlage 4a Type 1) DS/EN Afstand mellem kulskinner min. 360 mm Som for Lokomo-tiver og togsæt, hvis relevant Som for Lokomotiver og togsæt, hvis relevant BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

29 Udgivet Side 28 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Strømaftager - Statisk/dynamisk tryk på køreledningen I henhold til EN Kontaktkræfter statisk: F-sta. = 70 N Kontaktkræfter dynamisk: Middelværdi for kontaktkraft Fm<120N Standardafvigelse σ= 24N Minimalværdi for kontaktkraft F-min= Fm - 3σ >0 N Maksimalværdi for kontaktkraft F-max=Fm +3σ<200 N Forhold for middelværdi af kontaktkræfter mellem forreste og bagerste kulskinne: min 0,8 max 1,2 Målinger udføres og valideres iht. DS/EN 50317, incl. for neutralsektionen Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Se pkt Se pkt Erklæringer og testresultater fra måleforsøg på Banedanmarks køreledningsanlæg. Arbejdsområde for strømaftager, højeste/laveste position Min. afstand mellem strømaftagere i drift Strømaftager: Kontaktmateriale mod køretråd Automatisk sænkning af strømaftager (ADD) Systemspænding, funktionsgrænser Tilfredsstillende funktion afklares ved målekørsel, hvor kontaktkræfter måles efter Banedanmarks anvisninger Køretrådshøjde min/max : 4,91 / 6,00 m. Normal køretrådshøjde: 4,97 5,50 m En automatisk højdebegrænsning skal indstilles på 6,10 m. Se pkt Se pkt Afstand mellem strømaftagere i drift: min. 19 m UIC 608, elektrokul. Se pkt Se pkt I henhold til EN 50367, DS/EN Der skal være automatisk sænkning af strømaftager ved fejl på strømaftagerens kontaktmateriale. Se pkt Se pkt DS/EN 50163, EN Se pkt Se pkt BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

30 Udgivet Side 29 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Strømtræk, Optaget/regenereret Pr tog/pr strømaftager Der skal være installeret strømbegrænsningsudstyr i eltraktionen jævnfør EN 50388: Max. kontinuerlig strøm pr. tog: 500 A, for t > 1 sek. Ved flere strømaftagere i et tog gælder værdien både for hver enkelt strømaftager og for summen af et vilkårligt antal strømaftagere. Max. optagen strøm pr. strømaftager ved stilstand 80 A. Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Se pkt Se pkt EMC-forhold Se pkt Se pkt Se pkt Udkobling ved passage af neutralsektioner I henhold til EN Køretøjets hovedafbryder(e) skal udkoble automatisk før passage af neutralsektioner. Ud- og indkoblingskommandoen skal kunne modtages fra spormagneter, placeret i sporet, henholdsvis før og efter neutralsektionen. Se pkt Se pkt Neutralsektion, udformning jævnfør EN Neutral section with insulators. Der må ikke være elektrisk forbindelse mellem strømaftagere i funktion. Vakant Antal samtidige strømaftagere Vurderes ved godkendelsen i hvert enkelt tilfælde. pr. tog herunder tilladte kombinationer og hastighed BDK kan kræve, at der udføres testkørsler før endelig godkendelse. Se Se pkt Testresultater BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

31 Udgivet Side 30 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Udkoblingsselektivitet ifm. kortslutninger og fejl (køretøj/strækning) I henhold til EN Relæbeskyttelsen i traktionen skal være selektiv i forhold til relæbeskyttelsen i fordelingsstationerne. Værdier for relæbeskyttelsen i fordelingsstationerne opgives af Banedanmark. Energimåler Energimåling udføres i henhold til BDK foreskrift: "Requirement, Specifications, Energy Metering System" Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Se pkt Se pkt Se pkt Se pkt Kørestrøm S-banen 1500 V DC Generelt vedr. alle relevante elektriske data for eltraktionen set i forhold til kørestrømsforsyningen. For strømaftagere skal både mekaniske og elektriske data afleveres og med relevante normangivelser. Udførte test og resultater angives. Strømaftager, Mekaniske forhold I henhold til EN 50367, UIC 505-1, UIC 505-5, UIC 506 DS/EN Strømaftagerbredde max mm. Aktiv kulbane 1200 mm Specialprofil Som for Lokomotiver og togsæt, hvis relevant Som for Lokomotiver og togsæt, hvis relevant BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

32 Udgivet Side 31 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Strømaftager - Statisk/dynamisk tryk på køreledningen I henhold til EN Kontaktkræfter statisk: F-sta. = 80 N Kontaktkræfter dynamisk: Middelværdi for kontaktkraft Fm < 120 N Standardafvigelse σ= 24N Minimalværdi for kontaktkraft F-min= Fm -3σ >0 N Maksimalværdi for kontaktkraft F-max= Fm +3σ <250 N Forhold for middelværdi af kontaktkræfter mellem forreste og bagerste kulskinne: min 0,8 max 1,2 Målinger udføres og valideres iht. DS/EN Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Se pkt Se pkt Erklæringer og testresultater fra måleforsøg på Banedanmarks køreledningsanlæg. Arbejdsområde for strømaftager, højeste/laveste position Strømaftager: Kontaktmateriale mod køretråd Automatisk sænkning af strømaftager (ADD) Systemspænding, funktionsgrænser Tilfredsstillende funktion afklares ved målekørsel, hvor kontaktkræfter måles efter Banedanmarks anvisninger Køretrådshøjde min./max : 4,80 / 6,00 meter. Se pkt. Normal køretrådshøjde : 4,97 5,50 meter En automatisk højdebegrænsning skal indstilles på 5,9 m UIC 608, elektrokul Se pkt I henhold til 50367,DS/EN Se pkt. Der skal være automatisk sænkning af strømaftager ved fejl på strøm-aftagerens kontaktmateriale DS/EN Min/max spænding som angivet for 1500 V. Polaritet: minus (-) på køretråd. Se pkt Se pkt Se pkt Se pkt Se pkt BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

33 Udgivet Side 32 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Strømtræk, Optaget/regenereret Pr tog/ pr strømaftager Der skal være installeret strømbegrænsningsudstyr i eltraktionen jf. EN Max. strøm pr. tog: 2800 A. Max. strøm pr. strømaftager: 700 A Max. optaget strøm pr. strømaftager ved stilstand: 300 A. Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Se pkt Se pkt EMC-forhold Se pkt Se pkt. 8.2 Se pkt. 8.2 Udkoblingsselektivitet ifm kortslutning og fejl (køretøj/strækning) I henhold til EN Relæbeskyttelsen i traktionen skal være selektiv i forhold til relæbeskyttelsen i omformerstationerne. Værdier for relæbeskyttelsen i omformerstationerne opgives af Banedanmark. Se pkt Se pkt Vakant Antal samtidige strømaftagere pr. tog herunder tilladte kombinationer og hastighed Vurderes ved godkendelsen i hvert enkelt tilfælde. BDK kan kræve, at der udføres testkørsler før endelig godkendelse. Se pkt Se pkt Testresultater Energimåler Energimåling udføres i henhold til BDK foreskrift: "Requirement, Specifications, Energy Metering System" Se pkt Se pkt BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

34 Udgivet Side 33 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne EMC ( i relation til akseltællere, sporisolationer, togforvarme, fremmednettilslutning, ATC/HKT, radioanlæg, kørestrøm m.v. ) Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation EMC-forhold (Fjernbanen) 8.1 DS/EN , DS/EN , DS/EN og 2 DS/EN , DS/EN Desuden skærpede og specielle krav i henhold til BDKtegning Qn 903 Q nr og Ved overlappende oplysninger er det Q nr der er gældende. EMC-forhold (S-banen) 8.2* DS/EN , DS/EN , DS/EN og 2 DS/EN , DS/EN Desuden skærpede og specielle krav i henhold til BDKtegning Qn 903 Q nr og Ved overlappende oplysninger er det Q nr der er gældende. Undtagelser for jævnstrømsbaner er under udarbejdelse. Forenelighed med andre køretøjer (fjernbanen) Forenelighed med andre køretøjer (S-banen) 8.3 I henhold til EN Se også punkt 8.1. Enhver elektrisk traktion skal være forenelig med den øvrige elektriske trafik. 8.4 I henhold til EN Se også punkt 8.2. Enhver elektrisk traktion skal være forenelig med den øvrige elektriske trafik. Som for Lokomotiver og togsæt, hvis relevant Som for Lokomotiver og togsæt, hvis relevant Som for Lokomotiver og togsæt Som for Lokomotiver og togsæt Testresultater Testresultater Beregninger og forsøg i samarbejde med de øvrige jernbanevirksomheder eller materielejere og Banedanmark Beregninger og forsøg i samarbejde med de øvrige jernbanevirksomheder eller materielejere og Banedanmark BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

35 Udgivet Side 34 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Miljø Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Lukket toiletsystem 9.1 UIC UIC UIC UIC Støj 9.2 Banedanmark ønsker at bidrage til at nedbringe de gener, som naboer til jernbanen udsættes for i form af støj. Banedanmark ønsker derfor at fremme anvendelse af mindre støjbelastende materiel. er om det rullende materiels støjpåvirkninger. erne skal indeholde oplysninger til brug i almindelige gængse støjberegningsprogrammer (mere detaljerede oplysninger herom kan fås ved henvendelse i Banedanmark). erne skal omfatte det rullende materiels støjpåvirkninger under kørsel og svarende til den forventede vedligeholdelsesstand. For rullende materiel, som under henstilling giver anledning til støjbidrag, skal specifikationerne indeholde oplysninger om de enkelte kilders placering og deres kildestøjsbidrag. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

36 Udgivet Side 35 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Emission 9.3 Banedanmark ønsker aktivt at bidrage til begrænsning af luftforurening. Banedanmark ønsker derfor at fremme anvendelsen af mindre forurenende materiel. For nyt materiel samt ved større renoveringer vil der blive lagt stor vægt på, at minimum EURO 3 skal være opfyldt. For øvrigt materiel foretages vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der vil blive lagt stor vægt på at minimum EURO 1 skal være opfyldt. Testresultater Der må påregnes begrænsninger i benyttelse af dieseltrækkraft i forbindelse med tunneler. Oliespild 9.4 Oplysninger om i hvilket omfang, det rullende materiel ved normal drift bidrager til oliespild i sporet. Forskrifter til forebyggende foranstaltninger for at undgå oliespild i sporet herunder tømningsrutiner for oliespildbakker, som er relevante ved normal drift. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

37 Udgivet Side 36 af 39 Emne Nr. Lokomotiver, togsæt og styrevogne Personvogne Godsvogne Arbejdskøretøjer Dokumentation Klima Klima (vejrforhold) 10.1* Krav vedr. klimatiske forhold er under udarbejdelse over temperaturområder køretøjet er funktionsdygtigt under. Andre relevante klimatiske grænse-værdier skal oplyses. Oplysninger i kursiv er af orienterende karakter, idet disse henviser til relevant materiale om Banedanmarks infrastruktur, m.m. *: De anførte dokumenter er under revision/udarbejdelse. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

38 Udgivet Side 37 af Krav til særlige togsæt Definition på særlige togsæt. Særlige togsæt defineres som togsæt, der er godkendt til kørsel med en større manglende overhøjde i kurver end øvrige tog og desuden har en lavere aksellast end tilladt for øvrige tog Specielle krav til særlige togsæt Som supplement til øvrige krav skal særlig togsæt opfylde følgende krav: Særlige togsæt skal være godkendt iht. EN til en nominel manglende overhøjde på mindst I=160 mm. Særlige togsæt, der skal godkendes til en hastighed på 160< V <= 180 km/h, gælder endvidere: o Særlige togsæt, der skal godkendes til kørsel på TIB-strækning 1 København Fredericia/Taulov, TIB-strækning 26 Fredericia Padborg samt TIB-strækning 28 Tinglev- Sønderborg skal have en maksimal aksellast på 22,0 t o Særlige togsæt, der skal godkendes til kørsel på øvrige strækninger forvaltet af Banedanmark, skal have en maksimal aksellast på 21,3 t. Note : Ovennævnte krav til maksimal aksellast er alene relateret til forhold vedr. broer og tunneler. Afvigelse fra ovennævnte krav til maksimal aksellast kan gives, såfremt det kan verificeres at alle relevante broer og tunneler har den tilstrækkelige bæreevne. Note : Krav til aksellast i dette afsnit er baseret på simulerede beregninger. Banedanmark vil i 2008 igangsætte egentlige kontrolberegninger Dokumentation Der skal fremlægges testdokumentation samt evt. supplerende specifikationer for overholdelse af kravene i afsnit Generelle krav til arbejdskøretøjer Banedanmark ønsker at fremme benyttelsen af internationale standarder mest muligt, hvorfor der udover kravene i 12.1, vil blive lagt vægt på overensstemmelse med pr EN i forbindelse med vurdering af nye arbejdskøretøjer. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

39 Udgivet Side 38 af 39 Bane/vej-køretøjers hjul må ikke kunne beskadige eller medføre fejl på Banedanmarks infrastruktur f. eks baliser, sporskiftevarme m. m. Ældre arbejdskøretøjer, der var i drift før , og som skal have overensstemmelseserklæring på grund af ombygning, salg eller ændret anvendelse vil på grund af den ofte manglende dokumentation også blive vurderet ud fra konkrete driftserfaringer. Der vil blive stillet krav om dokumentation af arbejdskøretøjers vedligeholdelse. Dette vil blandt andet ske i form af krav om et årligt eftersyn udført på et godkendt værksted Særlige krav til skinneslibetog Såfremt der anvendes et skinneslibetog, hvor der i forbindelse med slibeprocessen forekommer gnister, gælder endvidere følgende krav: Slibetoget skal være udstyret med et effektivt gnistfang, der hindrer gnisterne i at komme uden for svelleenderne. Slibetoget skal være udstyret med et vandingssystem til vanding af delstrækninger med træsveller. Slibetoget skal i begge ender være udstyret med vandkanoner til bekæmpelse af eventuel opstået ild i sveller, banket eller lignende. Der skal minimum være 4000 liter vand tilstede under slibning. BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

40 Udgivet Side 39 af Krav til udenlandske arbejdskøretøjer, som skal benyttes med maks. 70 km/h jævnfør SR Arbejdskøretøjer godkendt til kørsel i Sverige, Norge og Tyskland. Såfremt der foreligger dokumentation for godkendelse fra den udenlandske myndighed, er det tilstrækkeligt at belyse nedennævnte forhold, idet der henvises til afsnit 12.1 for kategorien Arbejdskøretøjer : Emne Afsnit 12.1 nr. Generelt 0.1,0.2,0.4 Relationer til spor og referencelinie 1.1,1.4,1.6*,1.11* Relationer til sikringsanlæg m.v. 2.1*,2.2*,2.3*,2.4*,2.5*, 2.6* Bremser 4.1,4.2*,4.3,4.6* Radio 5.1*, 5.2* Relationer til fremføring af køretøjet 6.1*,6.2*,6.3*,6,4*,6.5*,6.9*,6.10*, 6.11* *: En erklæring fra ejeren om at disse forhold er opfyldt, er tilstrækkeligt Arbejdskøretøjer godkendt i øvrige lande. Med udgangspunkt i afsnit 12.1 for kategorien Arbejdskøretøjer, vil der i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en vurdering af omfanget evt. under hensyntagen til hvilke krav arbejdskøretøjet oprindeligt er blevet godkendt efter. 13. BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Banedanmarks referencelinie for rullende materiel til fjernbaner (normativ) Bilag 2: Banedanmarks referencelinie for rullende materiel til S-baner (normativ) Bilag 3: Eksempel på overensstemmelseserklæring (informativ) BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

41 Udgivet Side 1 af 1 Bilag 1 (normativ): Banedanmarks maksimale referencelinie for rullende materiel til fjernbaner SO-plan BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger. 80

42 Udgivet Side 1 af 1 Bilag 2 (normativ): Banedanmarks maksimale referencelinie for rullende materiel til S-baner BN2-74-1: Udstedelse 1262 af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger. SO-plan

43 Udgivet Side 1 af 3 Bilag 3, Eksempel på overensstemmelseserklæring (Informativ) Modtager (Leverandør, materielejer eller jernbanevirksomhed) Overensstemmelseserklæring for dobbeldækker personvogn litra B Nedennævnte køretøjer er vurderet egnet til kørsel på Banedanmarks spor i henhold til gældende normer, regler og bestemmelser. Type: 2-etagers personvogne litra Bk Individ: Køretøjsnr. : Kategori: 2-etagers passagervogne med cateringafdeling Hoveddata: Længde : 26,8 meter Højest tilladte hastighed : 160 km/h Ansat vognvægt Vv : 55 tons Bremsevægt ( procent ) P-bremse : 65 tons (118 %) R-bremse : 85 tons (154 %) R+MG : 126 tons (229 %) Maksimal aksellast Maksimal metervægt : 17,8 tons : 2,65 tons/meter Grundlag for erklæringen: Tidligere udstedt overensstemmelseserklæring j.nr , dateret Udvidelse af overensstemmelseserklæring j.nr , dateret og Profiltegninger af vognen inkl. tegninger af dørkonstruktion Undersøgelse af profilforhold på nedennævnte strækninger EBA-abnahme dateret den BN2-74-1: Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel er accepteret anvendt på BN2-niveau af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

25. Juni 2001 BN-00-00-06-01-00. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00. Banenorm.

25. Juni 2001 BN-00-00-06-01-00. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00. Banenorm. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00 Banenorm Stadie: 53 / Godkendt: >dato N:\BN-00-00-06-01-00 250601.doc side 1 (26) Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 REFERENCER...

Læs mere

BN1-74-1b. Endeligt. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel 08.02.2005

BN1-74-1b. Endeligt. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel 08.02.2005 BN1-74-1b Overordnet ansvar: PARE Ansvar for indhold: Godkendt xx/xx/xx Ansvar for fremstilling: SAN JHA, JMF, PLY, JBN, JBH,JHM, JPR, HRC, BJM, MP, OBU, PLD, BW Endeligt 08.02.2005 Udstedelse af overensstemmelseserklæring

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Godkendt af Afløser - Adresse Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato og initialer Signatur - Konstrueret

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

Banedanmark - UT-instruks 02.02.2015. UT-instruks. Usædvanlige transporter

Banedanmark - UT-instruks 02.02.2015. UT-instruks. Usædvanlige transporter Banedanmark - UT-instruks 02.02.2015 UT-instruks Usædvanlige transporter Instruks for usædvanlige transporter (UT) Banedanmark Instruks for usædvanlige transporter (UT) 12.12.2010 UT Nummeret på sidste

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Fører af arbejdskøretøj grundmodul

Fører af arbejdskøretøj grundmodul INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset...2.1 Uddannelse...2.2 Personprofil...2. Helbredskrav...2 Vurdering

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Underbygning: Jordarter BN1-8-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 21.06.2005 Jesper Sejerø Hansen Indhold 16.06.2005 Berit Carlson Fremstilling 16.06.2005 Lene Tursø-Finnich BN1

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1)

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1) Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1) I medfør af 9, stk. 6, og 11 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DIREKTIV

BILAG. til KOMMISSIONENS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2014) XXX draft ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige

Læs mere

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år.

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år. Sys 021 DVF - side 1 af 10 1.0 Gyldighedsområde Nærværende instruks vedrører alene forhold ved ikke erhvervsmæssig jernbanedrift i forbindelse med veterantogskørsel og drift af veteranbane på normalsporede

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 I bekendtgørelse nr. 985 af 11. oktober 2011 om certificering af lokomotivførere, foretages følgende ændringer: 1 1. Indledningen

Læs mere

Banenorm BN1-95-2. Sporstoppere. Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012

Banenorm BN1-95-2. Sporstoppere. Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: juce 01.01.01 Ansvar for fremstilling: nfn Sporstoppere Banenorm BN1-95-2 Udgivet 01.06.2012 Side 2 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg Udgivet 01.11.2014 Overordnet ansvar: Søren Thrane, Vilhelm Mortensen Ansvar for indhold: Christian R Pedersen, Henrik M Hansen Ansvar for fremstilling: Mette W Johansson Banenorm BN1-99-1 Eftersyn og

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: BNIE Journal.nr.: 12-01754 Ansvar for fremstilling: NFN Ballast og underballast. Materialekrav Banenorm BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 14. december Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Lovtidende A Udgivet den 14. december Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 12. december 2013. Nr. 1424. Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet I medfør af 4, stk. 8, 6, stk. 5, og 21 u, stk. 8,

Læs mere

September 2013. Ibrugtagningsansvarlig Sikring og Fjernstyring Vejledning

September 2013. Ibrugtagningsansvarlig Sikring og Fjernstyring Vejledning September 2013 Ibrugtagningsansvarlig Sikring og Fjernstyring Vejledning INDHOLD Baggrund 3 Godkendelse 3 Involvering 3 Instrukstion 3-4 Proces 5 Nyttige links 5 Ibrugtagningsrapport 6 November 2013 Banedanmark

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Udgivet 01.11.2007 Overordnet ansvar: Palle Reenberg Ansvar for indhold: Tom Rasmussen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Banenorm, BN2-1-1 Udgivet 01.11.2007

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1)

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1) 12.06.12 Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1) I medfør af 9, stk. 6, 11, 24 c, stk. 2, og 24 h, stk. 1, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro og sporarbejder Dokumenter Beskrivelse Dato: Rev. Dato: Måleprogrammer Måleprogram Vejledning 13.04.2015 Måleprogram

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

SR-information. »Arbejde i spor«bliver en del af SR. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007

SR-information. »Arbejde i spor«bliver en del af SR. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007 SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007»Arbejde i spor«bliver en del af SR Den 21. januar 2008 bortfalder»arbejde i spor«som selvstændigt reglement, og reglerne for infrastrukturarbejder

Læs mere

Netredegørelse 2006 Februar 2005

Netredegørelse 2006 Februar 2005 Netredegørelse 2006 Februar 2005 Netredegørelse 2006 Netredegørelse 2006 Version 1 Gyldighedsperiode: 11. december 2005 9. december 2006 Netredegørelse 2006 Februar 2005 Banedanmark Strategisk Planlægning

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Togstøj ved stationer Orientering nr. 50 2. udgave PFi/JEL/ilk Juni 2015 Resumé Formålet med denne orientering er at informere om beregninger af togstøj, hvor reduceret

Læs mere

ATC-togstop Anlægsbestemmelser

ATC-togstop Anlægsbestemmelser Udgivet 20.12.2013 Overordnet ansvar: Gert Eldor Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Erik Cletus Petersen ATC-togstop Anlægsbestemmelser Banenorm BN1-72-3 20.12.2013 Udgivet 20.12.2013

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Netredegørelse 2012 2. Version December 2011

Netredegørelse 2012 2. Version December 2011 Netredegørelse 2012 2. Version December 2011 Netredegørelse 2012 Netredegørelse 2012 Gyldighedsperiode: 11. december 2011 9. december 2012 Netredegørelse 2012 2. Version December 2011 Banedanmark Amerika

Læs mere

Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger. 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen

Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger. 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen Emner Introduktion Hvorfor fokus på livscyklusomkostninger / LifeCycleCosts (LCC) Sporfornyelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen CV Banechef Kristian Madsen 2005 A/S Storebælt - ansvar for vedligeholdelse og reinvestering

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement banedanmark Drift Sikkerhedsreglement Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 banedanmark Trafiksikkerhed 11.09.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til gyldige fra 24.09.2007

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) BEK nr 883 af 03/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3016/3039-0557

Læs mere

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet)

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Niels Brejnbjerg Buch Projektleder Banestyrelsen, Planlægningsdivisionen Indledning I løbet af 2001 og 2002 har

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t "Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet" Leif Brandt, COWI Jannik Gellert, BDK 1 Program : Introduktion (Leif Brandt) BDKs krav

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder

Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-01 149 Kbh. K Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 165/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Ændring af bygningsreglementet

Ændring af bygningsreglementet Ændring af bygningsreglementet I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgørelse

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

SIKUKI NUUK HARBOUR A/S

SIKUKI NUUK HARBOUR A/S Nuuk 4. juli 2014 GENOPSLAG PRÆKVALIFIKATION Ny Containerterminal, Nuuk Sikuki Nuuk Harbour A/S inviterer hermed interesserede til at ansøge om prækvalifikation med henblik på at deltage i en konkurrence,

Læs mere