Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014."

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Rettidigt indkomne forslag: Forslag til ændring af 7 i miljøreglerne i vedtægterne. 5. Budgetforslag for Valg af kasserer: Sebastian Langvad er villig til genvalg 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Kurt Baldersø og Svend E. Hansen, er villig til genvalg Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant Svend Meilstrup er villig til genvalg 2. suppleant Allan Brehm Clausen er villig til genvalg. Valg af bilagskontrollant: Finn Mortensen ønsker ikke genvalg Valg af bilagskontrollantsuppleant: 8. Eventuelt Formand Søren Temløv indledte med at byde alle velkommen til dette års ordinære generalforsamling. Det er glædeligt også at se nye medlemmer af foreningen. Ikke mindre end 58 havde tilmeldt sig dette års generalforsamlingen samt spisning. Efter generalforsamlingen vil en repræsentant fra kommunen endvidere komme og give en orientering om den nye affaldsordning, som er besluttet i kommunen, og som træder i kraft i løbet af sommeren. 1. Valg af dirigent På vegne af bestyrelsen foreslog Søren Temløv, at Svend Meilstrup, Mellemmarksvej 15, blev valgt til generalforsamlingens dirigent såfremt der ikke var andre tilstedeværende, der ønskede dette hverv. Der var ikke andre forslag, hvorefter Svend - med applaus blev valgt til at lede dette års generalforsamling. Svend takkede for valget - og indledte sit hverv med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev dagsordenen gennemgået. Svend oplyste endvidere, at bestyrelsen havde modtaget et skriftligt tilsagn fra Sebastian Langvad om, at han var villig til genvalg som foreningen kasserer. Spurgte tillige om andre havde medbragt fuldmagter dette var ikke tilfældet. Da der jo var ikke mindre end to forslag, der skulle debatteres og stemmes om på generalforsamlingen, blev 2 stemmetællere valgt; Claus Bøje, Knudslundvej 18, og Mogens Nielsen Humlemarksvej 27. 1

2 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Foreningen stiftet 26. marts Har i år 2014 eksisteret i 34 år. Bestyrelsen har siden den ordinære generalforsamling den 19. marts 2013 afholdt 2 bestyrelsesmøder således: 10. april januar På bestyrelsesmødet den 10. april 2013 konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Søren Temløv Mellemmarksvej 7 Næstformand Kurt Baldersø Humlemarksvej 28 Kasserer Sebastian Langvad Grønnemarksvej 18 Sekretær Kim Kahle Hedegrænsen 75 Bestyrelsesmedlem Svend E. Hansen Hørmarksvej Bestyrelsessupl. Svend Meilstrup Mellemmarksvej Bestyrelsessupl. Allan Brehm Clausen Park allè 337 Søndag den 2. marts 2014 kl var der igen FASTELAVNS TØNDESLAGNING. Ikke mindre end 58 flot udklædte børn var tilmeldt. Flot vejr! Denne gang var der 3 tønder der skulle slås ned. Og det blev de! Se billeder m.m. på hjemmesiden. Der er ny affaldsløsning på vej hvor vi skal sortere affald. Herom senere! Jeg deltager i møder ved Brøndby kommune, Miljørepræsentantskab Brøndbyvester. Referater m.m. kan ses på Brøndby kommunes hjemmeside her er også mulighed for benytte Giv os et praj, (kan også ses på vores egen hjemmeside) elektronisk anmeldelse af f.eks. Huller i vejen, har man ikke fået hentet affald, noget galt med vejbelysningen, eller? Der har været en del indbrud i vores område, det er ikke tilfredsstillende. Brøndby kommune indbød til informationsmøde i efteråret om Nabohjælp. Vi var tre fra bestyrelsen til dette møde. Efter sidste års generalforsamling uddelte vi materiale om nabohjælp. Og sammen med indkaldelsen i år til generalforsamlingen endnu en skrivelse. Opfordring til alle om at benytte denne mulighed. Vi har sat små skilte op ved indkørsel til vores område. Stop tyven! I 2012 talte vi 13 indbrud i vores område. Kender ikke antal af indbrud for Der er oprettet en mailliste, vi vil gerne sende informationer og bruge s til kommunikation i foreningen. Ser gerne flere der tilmelder sig. Der er pt. 49 tilmeldte af 220 ca. 22 %. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden. 2

3 Kommuneplanen er blevet digital og er nu i høring. Indtil den 26. marts Fortæl hvad du mener. Kan ses på vores hjemmeside. Grundejerforeningen har også modtaget brev fra kommunen om partshøring vedrørende højde i skel, vi ved at der fra en nabo er gjort indsigelse mod byggeriet. Vi har svaret at det er op til kommunen om der eventuelt skal gives kompensation. Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende deres rettigheder, forpligtelser og trivsel i miljø henseende som parcelhusejer i kommunen. Grundejeren har pligt til at holde fortovet ryddet for sne, fri for ukrudt, klippe hæk m.m. Jeg vil godt opfordre til at man overholder miljøreglerne. Vis hensyn når der skal slås græs, klippes hæk m.m. I sidste ende handler det om, ikke at have et støjniveau, som er til gene for naboerne. Der er forslag til ændring af miljøreglerne herom senere. Brøndby fjernvarme arbejder fortsat på at finde en model for at etablere fjernvarme til Grønneled, Hedera, Bakkegård Vest og Vesterled grundejerforeninger. Spildevandscenter Avedøre, havde igen indbudt til dialogmøde, det er årligt tilbagevendende og ret interessant. Vi har også deltaget i informationsmøde om den nye affaldsløsning i Brøndby kommune. I lighed med tidligere har vi en aftale med Sadolin i Glostrup om, at foreningens medlemmer kan købe forskellige produkter med en rabat op til 25 %. Har man ikke et sådant købekort kan man gå på hjemmesiden Jeg har kontaktet nytilflyttere til grundejerforeningen med en hilsen samt en flaske vin. Alle har været overrasket og glade for besøget. Det er dog ikke altid bestyrelsen bliver informeret om salg af ejendomme og nytilflyttere så kontakt gerne mig eller en fra bestyrelsen når der tilgår nye naboer. Bestyrelsen er enig om, at vi ikke tager initiativ til at afholde aktiviteter i Bestyrelsen vil godt sige tak til bilagskontrollanterne: Finn Mortensen Hørmarksvej 39. Henrik Dahlgaard Knudslundvej 42. Tak til bilagskontrollantsuppleant: Lisbeth Rosenberg Mellemmarksvej 2. Henrik, vores webmaster har styret vores hjemmeside fint. Det skal du have mange tak for! Jeppe Ladefoged Mellemmarksvej 26. har overtaget posten som webmaster efter aftale med Henrik. Tak til Birthe Sander for hjælpen i forbindelse med Fastelavnstøndeslagning. Tak til Thamara for igen at sørge for smørrebrød. Foreningens vedtægter og miljøregler m.m. kan ses på hjemmesiden 3

4 Til sidst tak til alle medlemmer, bestyrelse og suppleanter. Tak for godt samarbejde. Herefter var det tid til spørgsmål og eller kommentarer til beretningen. Svend kunne dog hurtigt konstatere, at der hverken var spørgsmål eller kommentarer hvorefter beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2013 Da Sebastian ikke kunne deltage på dette års generalforsamling, havde Svend Meilstrup påtaget sig opgaven med at tage sig af dette punkt. Regnskabet blev ikke gennemgået punkt for punkt, da det jo var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Foreningen havde et mindre overskud på kr ,98 og en balance på kr ,12. Svend spurgte, om der var kommentarer til regnskabet. Birthe Sander, Grønnemarksvej 19 ville gerne høre, hvorfor der ikke var sendt rykkere ud? Søren Temløv svarede, at Sebastian efter regnskabet var blevet godkendt, og inden generalforsamlingen havde sendt rykkere ud. Denne proces var således i gang nu (regnskabet udviser 15 restancer). Søren oplyste endvidere, at den grundejer, som tidligere havde betalt alt for meget i kontingent, også havde fået sine penge tilbage. Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, blev regnskab godkendt af generalforsamlingen. 4. Rettidigt indkomne forslag Der var modtaget et forslag fra Henrik Dahlgaard, Knudslundvej 42 ændring af 7 i Miljøreglerne. Bestyrelsen havde imidlertid også udarbejdet et nyt forslag til ændring af samme paragraf. Begge forslag var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Henrik orienterede kort for baggrunden om sit forslag. Primært at forslaget omhandler haveredskaber (men man må også gerne benytte andet værktøj), og at det er tilladt at slå græs om søndagen i et nærmere bestemt tidsrum men at tidspunkterne godt kunne diskuteres. Svend orienterede kort om bestyrelsens forslag, som omfatter alle slags redskaber samt brug af samme på hverdage, lørdage samt søndage og helligdage men i bestemt tidsrum. Der var endvidere skelet til, hvad vore nabogrundejerforeninger har af bestemmelser. Der har tillige ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om, hvorvidt søndag er en helligdag eller skal sidestilles med en helligdag. Herefter startede en livlig debat hvor mere eller mindre alle tilstedeværende medlemmer ønskede at give sin mening til kende. 4

5 Generelt var der rigtig mange forskellige meninger om tidspunkterne altså hvornår må man starte og hvornår man skal slutte og det gjaldt både lørdage, søndage og helligdage! I stedet for at referere hvad hver enkelt grundejer havde af mening, har vi valgt nedenfor at liste de væsentligste tilkendegivelser: - Vi skal være opmærksomme på, at kommunen har skærpet sine krav til miljøreglerne. - Det er alt for sent først at stoppe kl kl måske vil være bedre. - I miljøreglerne står der i dag gene der står ikke noget om lydniveauet, det skulle måske defineres i stedet? - Der kom flere forslag til andre tidspunkter som skulle være gældende både hvornår det skulle være tilladt at starte og hvornår man skulle slutte. - Hvorfor overhovedet diskutere og vedtage nye regler? De gamle regler overholdes ikke så hvad er chancerne for at nye regler overholdes? - Kan vi overhovedet begynde at ændre i de tider, som de to forslag er stillet med? - Søndag er ikke en helligdag! Andre mente imidlertid at det er det! - Hvad skal de grundejere gøre som går på arbejde hver dag og hvis det nu regner alle ugens dage samt lørdag men søndag er vejret fint?? - Det vigtigste i denne sag må være, at den enkelte nabo tænker på sine egne naboer det vil sige ikke at larme og genere hvis naboen har gæster og eksempelvis sidder på sin terrasse! Det er tilladt at tage et almindeligt hensyn! Efterhånden som debatten skred frem, var det klart for enhver, at det ikke var muligt at komme til enighed heller ikke om eventuelle ændrede tidspunkter. Herefter blev begge forslag sat til afstemning i den ordlyd, som de var stillet. Henrik s forslag: Ja 13 Nej 15 Hverken for eller imod 4 Bestyrelsens forslag; Ja 19 Nej 11 Hverken for eller imod 3 Der var 34 stemmeberettigede grundejere til stede. Vedtægterne har en bestemmelse om, at 2/3 af de fremmødte skal stemme for et forslag, hvis det skal kunne vedtages. Det betyder, at Miljøreglerne og den ordlyd som var gældende før generalforsamlingen også er gældende i fremtiden, og under alle omstændigheder frem til næste generalforsmling. 5. Budgetforslag for 2015 Dette punkt blev, som fremlæggelsen af årsregnskabet 2013, fremlagt af Svend Meilstrup. Svend spurgte, om der var nogen som havde spørgsmål eller kommentarer til det udsendte budget. Dette var ikke tilfældet, hvorefter budgettet blev godkendt. 6. Valg af kasserer Svend startede med at orientere om, at bestyrelsen havde modtaget et skriftligt tilsagn fra Sebastian om, at han var villig til genvalg. Da der ikke var nogen af de tilstedeværende på generalforsamlingen, som ytrede ønske om at stille op blev Sebastian genvalgt. med applaus! 5

6 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Kurt Baldersø, Humlemarksvej 28 villig til genvalg Svend E. Hansen, Hørmarksvej 41 villig til genvalg Der var ikke andre kandidater hvorefter både Kurt og Svend blev genvalgt til bestyrelsen. 2 bestyrelsessuppleanter Svend Meilstrup, Mellemmarksvej 15 villig til genvalg, (1. bestyrelsessuppleant) Allan Clausen, Park Alle 337 villig til genvalg, (2. bestyrelsessuppleant). Da der ikke var andre kandidater, blev begge genvalgt. 1 Billagskontrollant Da Finn Mortensen, som i en lang årrække har bestridt posten som billagskontrollant, ikke ønsker genvalg, havde bestyrelsen modtaget et skriftligt tilsagn fra Lisbeth Rosenberg, Mellemmarksvej 2 om, at hun gerne vil påtaget sig hvervet. Lisbeth blev herefter valgt! 1 Billagskontrollantsuppleant Der skulle herefter bruges en billagskontrollantsuppleant Svend spurgte, om ikke der var nogen af de tilstedeværende, som kunne tænke sig dette hverv. Jonas Hammarberg, Folemarksvej 40 meldte sig til hvervet, og blev herefter med applaus valgt. 8. Eventuelt Følgende punkter / kommentarer blev rejst under eventuelt: Bo Jørgensen, Hedegrænsen 86 Der er en stigende tendens til, at vi møder flere og flere hunde høm hømmere på vores fortorve. Dette er ikke tilfredsstillende, og hundeejere opfordres til selv at fjerne disse. Jonas Hammarberg, Folemarksvej 40 ønskede blot at høre eller mærke stemningen for enten at lukke eller få etablere større bump på vejen i krydset Kundslundvej / Folemarksvej. Der er ganske mange store lastbiler som kører hurtigt her og der er samtidig mange skolebørn. Der var herefter en meningsudveksling omkring etablering af sådan en løsning. Flere grundejere, som i øvrigt bor på de to veje, var ikke umiddelbart enige i, at det var en god ide, at lukke vejen. Samtidig gjorde Søren Temløv opmærksom på, at vi tidligere havde haft emnet omkring etablering af bump oppe med kommunen og det er ikke nemt at få igennem primært på grund af økonomi. 6

7 Else Mortensen, Hørmarksvej 39 En ny lov er netop trådt i kraft det er forbudt at parkere med bilen på fortovet. Hvis og når bilerne nu skal parkere på selve vejen så vil det være svært for store biler at passere herunder eventuelt brandbiler. Hvad gør vi ved det og hvad siger kommunen? Der var også flere forskellige meningstilkendegivelser omkring dette punkt. Flere gav udtryk for, at det stod skrevet, at der skulle kunne holde 2 biler på den enkeltes grund mens andre gav udtryk for, at man naturligvis ikke holdt lige over for hinanden, så passage var svært. Man tog hensyn! Mogens Nielsen, Humlemarksvej 27 ville gerne henstille til, at den enkelte grundejer sørger for at klippe egen hæk ind, så den ikke vælter ud over fortovet. Hvis det er for grelt kan kommunen i værste fald komme og gøre det. Ulla Lundsteen, Knudslundvej 46 spurgte om bestyrelsen vidste noget om den ny letbane? Havde set noget om, at letbanens placering kunne medføre, at Knudslundvej blev lukket. Dette er ikke noget som bestyrelsen på nuværende er bekendt med men det vil være et oplagt emne at have med på miljørepræsentantskabsmødet. Da der således ikke var flere emner eller kommentarer, kunne Svend herefter takke generalforsamlingen for aktiv deltagelse og trods alt god ro og orden ;o)). Brøndby, den 22. marts 2014 Svend Meilstrup Dirigent Kim Kahle Sekretær/referent 7

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 18.marts 2008.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 18.marts 2008. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 18.marts 2008. Generalforsamlingen holdt i kantinen på Tjørnehøjskolen, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012 Inden Generalforsamlingen var der orientering om affaldsordningen. Formand Jens Jespersen, Valhøjs Allé 9, sagde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008 i Lille Friheden Formanden byder velkommen Formand Peter bød velkommen og udbragte den traditionelle fælles skål

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

2. Formanden aflægger beretning for foreningens virksomhed. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

2. Formanden aflægger beretning for foreningens virksomhed. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Grundejerforeningen Dyrekærgård 3220 Tisvildeleje Tisvildeleje den 28. juli 2013 Referat af ordinær generalforsamling, der afholdtes søndag den 28. juli 2013, kl. 1000 i Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Referat af den 37. ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2007 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Torben Hansen blev valgt til dirigent, takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 30. juni 2013 på Lyngkroen, Rørvigvej, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård.

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård. Kokkedal, april 2010 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård. Bestyrelsens forslag til nye aktiviteter

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Referat af Generalforsamling 27. marts 2014 kl. 18.30

Referat af Generalforsamling 27. marts 2014 kl. 18.30 Værløse 03. april 2014 Referat af Generalforsamling 27. marts 2014 kl. 18.30 Generalforsamling Dagsorden ifølge indkaldelsen er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 53. ordinære generalforsamling den 10. august 2013 i Gubben Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 57 personer, repræsenterende 42 grundejere. Valg af dirigent:

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere