Den 30. november 2012 Journal nr Dokument nr Referat fra mødet den 21. november 2012 med grundejerforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 30. november 2012 Journal nr. 163-2012-29741 Dokument nr. 163-2012-183961. Referat fra mødet den 21. november 2012 med grundejerforeninger"

Transkript

1 Referat Den 30. november 2012 Journal nr Dokument nr Deltagere: Repræsentanter fra grundejerforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger Fra Jeanette Magnussen Referat fra mødet den 21. november 2012 med grundejerforeninger Dagsorden: 1. Velkomst ved Thomas Gyldal Petersen 2. Oplæg fra politiet om forebyggelse af indbrud og tryghedsskabende foranstaltninger 3. Gennemgang af indkomne spørgsmål Ad 1. Velkomst ved borgmester Thomas Gyldal Petersen Thomas Gyldal Petersen bød velkommen og indledte med at takke for den store interesse for mødet. Det overordnede tema for mødet i dag er tryghed, fællesskab og ansvarsfølelse. Thomas Gyldal Petersen fortalte om den indgåede budgetaftale for 2013 og 2014, som alle partier er med i. Det er lykkedes at lave en aftale der ikke medfører skattestigninger, og som er med til at give økonomisk tryghed. Herlev Kommune har behov for at tiltrække flere skatteydere og virksomheder, der kan bidrage til byen. Der bygges nye boliger på Glødelampegrunden, der etableres arbejdspladser og indkøbsmulighederne på DISA grunden, og den kommende Letbane skal sikre god tilgængelighed til kommunen. Det er vigtigt at Herlev Kommune er en attraktiv og tryg by at bo og være i, og det er vigtigt at vi kan tiltrække både borgere og virksomheder. Ad 2. Forebyggelse af indbrud og tryghedsskabende foranstaltninger v. Bent Nikolajsen Gitte Larsen, daglig leder, lokalpolitiet i Herlev takkede for invitationen til mødet og orienterede kort om det gode samarbejde der er med Herlev Kommune, skolerne og foreningerne i Herlev. Grundejerforeningerne er altid velkomne til at kontakte Gitte. Gitte Larsen gav ordet til Bent Nikolajsen, kriminalpræventiv afdeling i Gladsaxe Side 1 af 17

2 Herlev Kommune er en del af Vestegnens Politi. Hovedpolitistationen ligger i Albertslund og har døgnåbent. Politikredsen har omkring indbyggere. Generelt er antal indbrud faldet i politikredsen, der har dog været en lille stigning i Herlev i 3. kvartal. Indbruddene er spredt over hele kommunen. Bent Larsen gav en kort gennemgang af indbrudsstatistik i Herlev og fortalte hvordan man kan sikre sit hus. Den bedste sikring er nabohjælp og gode låse. Synliggør at der er beboere hjemme i området, kontakt fremmede på gaden, slå græs og tøm postkasser for hinanden, når man er på ferie, lav telefonkæder m.m. Bent Larsen anbefalede hæftet Beskyt dog mod indbrud og tryghedsvandringer med politiet. På en tryghedsvandring går man en tur i området med politiet, hvor der kigges på området med "tyvens" øjne. Den 27. november iværksættes en ny kampagne om udvidet nabohjælp. Bent Larsen anbefalede hjemmesiderne og fra det kriminalpræventive råd. Når man har folk i områderne, nabohjælp og god belysning falder antallet af indbrud og dermed stiger trygheden. Undersøgelser viser at nabohjælp virker med et fald på mellem 16 og 26 %. Der sker flest indbrud i dagtimerne. Hvis man oplever indbrud skal man ringe 114 eller 112. Man kan kontakte lokalpolitiet i Herlev på flere måder: Daglig leder Gitte Larsen tlf , eller 114 mail: Åbningstid torsdage kl Der var forespørgsel om udvidet åbningstid hos lokalpolitiet i Herlev. Gitte forklarede at man altid kunne ringe og at politiet var ude i områderne, i stedet for at være på kontoret. Efter oplægget takkede Thomas Gyldal Petersen for det gode samarbejde der er i kommunen med lokalpolitiet. Mange ting løses i starten og ved fælles hjælp. Ad 3. Gennemgang af de indkomne spørgsmål. Side 2 af 17

3 GF /AF Emne / Spørgsmål Svar Er der nye planer om udbygning af fjernvarme i Herlev Kommune og evt. tilslutningspligt? Gammelgårds grundejerfore. Der er ingen konkrete planer om at udbygge fjernvarmenettet. Gammelgård Gammelgård Lindbjerggård s Vejlaug Lindbjerggård Er der aktuelle planer for nedgravning af el-ledninger og etablering af fibernet? Hvor langt er man kommet med Trafiksikkerhedsplanen, hvilket nummer på listen er man kommet til? Hvornår er der planer om asfaltering af den offentlige del af Våbenstedvej? Ikke fordi vi mener, at den er slidt ned, men mere for evt. koordinering med vores vedligeholdelsesplaner. Madam skrald. Hvilke erfaringer er der kommet, mht. affaldssortering, mængder o.a. - sammenlignet med en tilsvarende kommune, uden denne ordning? Kabellægning Det er planen, at Dong kabellægger forsyningskabler samt etablerer ny vejbelysning fra foråret Projektet og hvilken rækkefølge områderne kabellægges i, detailplanlægges i samarbejde med DONG Energy. Det er endnu ikke færdigt, så vi kan ikke sige præcist hvornår de enkelte områder bliver kabellagt. Der vil være information på kommunens hjemmeside om kort tid samt fra DONG Energy, når arbejdet går i gang. Fibernet Hvis der ønskes fibernet kan TDC som er udbyder kontaktes. Afhængigt af hvor stor interessen er, kan TDC søge DONG om at lægge fibernet samtidigt med elkabler Hvis der indgås aftale og det er teknisk muligt vil DONG informere om muligheden til berørte grundejere. I Hastighedsplan er etape 1 i området ved Lindehøj etableret. Arbejdet fortsætter i 2013, hvor etape 2 færdiggøres. Dette område er prioriteret som nr. 7 i hastighedsplanen. Området Gammelgårdsvej er nr. 17. Kommunen har ikke aktuelle planer om asfaltering af Våbenstedvej. Madam Skrald ordningen har nu været i gang i lidt over et halvt år. Sammenlignes de indsamlede mængder af papir, plast, glas og metal fra enfamiliehusene i perioden april-september 2012 med samme periode i 2011 ses en forøgelse på Side 3 af 17

4 Lindbjerggård s Vejlaug Toftegården Toftegården Højergaard Højergaard Hvad er status på letbanen på Ring 3? Musikkvarteret generel, som følge af at DISA projektet nu ikke omfatter dette område, og hvor langt I er kommet i fasen om hvordan I får hørt beboerne her. Trafikproblemerne i krydset Kantatevej og Ringvej III. Der har været snakket om at ændre på tiderne på lyset for de forskellige retninger, og andre billige/gratis tiltag, men ikke meget er tilsyneladende sket. Vi er nød til fortsat at spørge ind til jeres løsningsforslag, når der kommer yderligere pres på krydset, når alle de nye boliger på Glødelampegrunden skal tages i brug. Det er muligvis en trafik den modsatte vej af den nuværende myldretid, men det er ikke desto mindre en ekstra-belastning af lyskrydset ved Lyskær, som kan stoppe til og skabe yderligere problemer på Ring III. Hastighedsplan -Højergaard Syd Hastighedsplan -Højergaard Vest Har siden 2004 været på Hastighedsplan nu afventer vi med megen tålmodighed næste plan! Hvor længe skal vi vente? Vejindsnævring med skilte Kamdalen/Kærnestykket opstillet 2004 omkring 50 %, når der kigges på enfamiliehusenes bidrag til de 4 fraktioner på genbrugspladsen, kuberne og hhv. storskraldsordning i 2011 og Madam Skrald i En status på ordningen fremgår af notat. Folketinget forventes at behandle grundlaget for en anlægslov i Region Hovedstaden har en hjemmeside med løbende opdateret information om letbaneprojektet. ollektiv+trafik/letbane.htm Kommunen er opmærksom på de trafikale og støjmæssige forhold i og omkring Musikkvarteret. Der vil blive igangsat en særskilt proces for beboerne i Musikkvarteret. Det har ikke været muligt at ændre i signaltiderne i krydset Ring 3 Mileparken/Kantatevej. De fem signalregulerede kryds på Herlev Ringvej er afhængige af hinanden via en samordning (DOGS), der gør at man ikke kan skrue på ét kryds alene uden at have øje for hele trafikafviklingen på Herlev Ringvej med store køer til følge. Vi er opmærksomme på de forskellige krav i de forskellige kryds på Herlev Ringvej og udviklingen med nyt boligområde, nyt hospital, nyt butikscenter og en kommende letbane. I Hastighedsplan er etape 1 i området ved Lindehøj etableret. Arbejdet fortsætter i 2013, hvor etape 2 færdiggøres. Dette område er prioriteret som nr. 7 i hastighedsplanen, Højergaard Syd er nr. 9 og Højergaard Vest er nr. 13. Kommunen forventer at fortsætte med projekterne i Hastighedsplan samt Tillæg til Hastighedsplan efter Se ovenstående punkt. Vejindsnævringer med skilte på både Side 4 af 17

5 Højergaard Højergaard som midlertidig løsning, lovet erstattet med forhøjet asfalt vejbump, efter 8 år hvornår kan vi forvente det udført? Hækklipning Flere grundejere glemmer at deres hæk fylder det halve af fortovet. Kan Teknisk Forvaltning hjælpe her? Må vi få et forslag til ændring af byggeplansvedtægterne (som er forældet!) Vores forslag: Bebyggelsesgrad på 1/6 afskaffes. Byggelinje fra skel + vejskel fremover er 2,5 m. At det ikke skal være muligt at lave høj etage byggeri. Kamdalen og Kærnestykket har været forløbere for en kommende 40 km/t hastighedszone i området. Det er på listen som nummer 9. Vi modtager gerne en oversigt over de ejendomme, der forsømmer deres vedligeholdelsespligt. Vi skriver til ejerne og beder dem om at beskære. Der er planer om at gennemgå alle lokalplaner og byplanvedtægter med henblik på at få udarbejdet et opdateret administrerbart plangrundlag for alle villakvarterer i Herlev Kommune. Når arbejdet påbegyndes, vil Jeres konstruktive forslag indgå. Højergaard Forslag til RUNDKØRSEL Grønsvinget Mosedraget Stokholtbuen Kærnestykket. primært som hastighedsdæmpning for trafikken på Grønsvinget sikker oversigt fra de 3 øvrige veje. I Herlev Kommunes Trafikplan fra omtaltes en minirundkørsel i krydset Grønsvinget Stokholtbuen / Kærnestykket. En minirundkørsel var skønnet til en ½ mio. kr. Ved udarbejdelse af Hastighedsplan blev krydset ikke udpeget. Højergaard A/B Herlev Parkgård Endnu engang forslag til cykel/gangsti på Gammel Klausdalsbrovej fra Privatskolen til Stokholtbuen Herlevs farligste vejstrækning!! Andelsboligforeningen vil gerne have en kort gennemgang af mulighederne for at drøfte begrænsning af parkering på de offentlige småveje. Foreningen er især plaget af parkering meget tæt på tilkørsel til ejendommen, og til tider af parkering i indkørslen. Det er ligeledes et udtrykt ønske fra de medarbejdere der arbejder for renovationsselskabet, idet den på Ved udarbejdelse af en ny hastighedsplan kan forslaget overvejes på ny. Gammel Klausdalsbrovej vest for Tvedvangen kommer til at indgå i en kommende 40 km/t hastighedszone som et led i kommunens trafiksikkerhedsarbejde, og hvor der anlægges fartdæmpende bump på strækningen. Foreningen kan henvende sig til politiet i situationer med ulovlig parkering som er til fare for trafikafviklingen. Forvaltningen vil kontakte jer med henblik på et møde på stedet så omfanget kan vurderes. Side 5 af 17

6 Havmandsvej Havmandsvej Havmandsvej Havmandsvej indkørslen tætte parkering, ofte gør det om ikke umuligt, så i hvert fald ganske svært for renovationsmedarbejderne, at komme ind til affaldsøen med renovationskøretøjet. I den strenge vinter, blev der således ikke tømt affald fra 2 uger før jul til 3 uger efter jul, delvist på grund af sne - men også i 2 af ugerne på grund af parkerede køretøjer, på begge sider af foreningens indkørsel. Luftledninger: Er der - f. s. v. a. Eventyrkvarteret (Havmandsvej) - nogle aktuelle planer for 2013 med hensyn til nedgravning af luftledninger? Hvis ikke 2013 hvornår så? Søen i Elverparken: Hvad er situationen med hensyn til den plan der skulle udarbejdes for søens fremtid? Grundvandstanden: Hvordan går det med den redegørelse som kommunen ville udarbejde med en vurdering af udviklingen i grundvandstanden i området? Kagsåen: Hvor langt er Herlev og Gladsaxe kommuner kommet med den planlagte " overordnede vision og plan for Kagsåen? Kabellægning i Eventyrkvarteret forventes udført i 2013 eller 2014 hvor der samtidig kommer ny vejbelysning. DONG Energy sender brev til alle forbrugerne langs vejene i god tid, inden arbejdet går i gang. Se endvidere spørgsmål 2. Indtil videre er der foretaget tilpasninger i parken, så man kan gå forbi søen. Når undersøgelserne af vandstanden i parken er færdige, kan vi se, hvor stor udstrækning vi kan forvente søen vil have. Derefter udarbejdes plan for søens fremtid. Højden af grundvandet er blevet målt hver måned siden marts De foreløbige resultater viser, at vandstanden i den sydlige del af kommunen generelt er steget ½ meter, og vandspejlet ligger tæt på terræn. I den nordlige del af kommunen ligger vandspejlet langt lavere. Målingerne af grundvandets niveau fortsætter indtil december Herefter vil forvaltningen ved hjælp af edb modeller vurdere udviklingen og konsekvenserne heraf. Arbejdet forventes rapporteret færdig i foråret Forvaltningernes første forslag til vision for Kagså forventes forelagt for teknik og miljøudvalgene i begge kommuner i løbet af et halvt år. Side 6 af 17

7 Havmandsvej Havmandsvej Kagsåen: Af sidste års referat fremgår det, at man forventede justeringer (brinksikring) ud for Ederlandsvej og Havmandsvej. Er de foretaget? og i givet fald hvad gik de ud på? Kagsåen: Har grundejerne med skel til Kagsåen ret til at beskære træer og buske på åbrinken (den vestlige brink) der er til gene for grundejeren? Visionen vil pege på mulighederne for at reducere åens belastning med spildevand og oversvømmelser efter skybrud. Samtidig skal visionen pege på mulighederne for at området vil fremstår mere grønt og indbydende til rekreativ brug. De omtalte justeringer af brinksikringer udføres af Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune oplyser, at justeringerne endnu ikke er udført pga. andre prioriteringer i kommunen. Justeringerne forventes fortsat udført i Kagsåen er et offentligt vandløb. Vedligeholdelsen af Kagsåen udføres af Herlev og Gladsaxe kommuner. Vedligeholdelsen omfatter vandløbet, skråningerne samt et bælte langs vandløbet på 2 meter fra vandløbets øverste kant. Vedligeholdelsen omfatter kun forhold, der har betydning for Kagsåens vandføring. Bevarelse af træer og buskads kan indgå som del af vandløbsvedligeholdelsen, da skygge reducerer behovet for vedligeholdelse. Grundejere kan beskære træer og buskads på egen grund. Havmandsvej Radon Findes der - udover de generelle oversigter på kommunebasis der kan findes på Internettet - nogle mere specifikke (på mindre områder) målinger af Radonstrålingen i Herlev? Derimod må skråninger ikke ændres, og hegn og faste anlæg må ikke anbringes nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant uden kommunens godkendelse. Der findes ikke et detaljeret radonkort på matrikelniveau for Herlev Kommune. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har oprettet en hjemmeside med information om radon. /28 Herlev- Madam Skrald Erfaringer og forbedringer Ved indførelse af Madam Skrald Side 7 af 17

8 Marielund Herlev- Marielund Kravene til Beholderens placering ved afhentning er ikke optimale! Teksten i kommunens anvisning f.eks. på nettet om adgangsforhold og placering: - Dagrenovations-beholders placering: I indgangen/ indkørslen med håndtag fremad mv.. - Have- og genbrugsbeholderes placering: Husk at stille beholderen ud til fortov eller skel med håndtaget ud imod vejen når den skal tømmes. Dette kan kun meget få steder lade sig gøre i vores rækkehusområde med normalt 1 m brede havelåger. Beholderne bliver placeret helt ude på fortovet fra torsdag aften/ fredag morgen - hvor de spærrer for barnevogne og kørestole resten af dagen og ofte hele weekenden. Når beholderne står synligt på fortovet i længere tid, er det et signal til ubudne gæster om at der er frit spillerum for indbrud, og det er let at se hvor naboerne heller ikke er hjemme så der er fred til at arbejde. Se vedlagte fotobilag af de eksisterende forhold på tømningsdagen. Vores forslag er at alle grundejere i Herlev kan placere affaldsbeholderne enten ved deres vejskel eller husfacade/ indgang/ indkørsel synligt fra vejskel og max m fra vejskel, og at renovationsfolkene kan hente beholderne der og sætte dem på plads samme sted det vil medvirke til at motivere sorteringen. Se bl.a. Ringkøbing- Skjern kommunes anvisning for affaldsbeholdernes placering vist på en skitse, så der ikke er nogen tvivl om, hvor de skal/kan placeres for afhentning. Trafikforholdene omkring Herlev Byskole afd. Eng Vi har gennem flere år haft trafikforholdene i vores område oppe med kommunen og til disse møder senest i A) Trafikforholdene efter skolens ombygning, er blevet forbedret ved at den ordningen har kommunen valgt en skel/fortovs-løsning i tråd med storskrald- og haveaffaldsordningerne, som Madam Skrald er et supplement til. Hos langt de fleste husstande giver det ikke pladsproblemer, at beholderne på tømmedagen skal placeres i skel eller på fortov. Placering med håndtaget vendt ud er en hjælp til skraldemanden og hans arbejdsmiljø. Forvaltningen tilbyder gerne at komme ud til områder, hvor der er særlige udfordringer som hos Herlev-Marielund. I Familiens affaldshåndbog 2013 arbejdes der på en tydeligere beskrivelse af kravene til placering af beholdere. Ad A Ja, indgangen til skolen sker fremover via Side 8 af 17

9 Herlev- Marielund daglige forældre-kørsel af de mindre elever er flyttet til sydenden af Engløbet - og forhåbentlig bliver der? B) Elevernes cykelparkering skulle efter planlægningen foregå med indkørsel fra Kærlundevej. Vi anmoder om at cykel-indkørsel sker et sted på Engløbet, hvor der både er udsyn og bump, der nedsætter hastigheden. C) Eleverne går på selve vejbanen på Engskolevej fra skolen til SFO, fordi der ikke er fortov. Der er samtidigt dårligt udsyn for de svingende bilister på Engskolevej. Der kunne nemt etableres en gangsti/ fortov ved at fjerne buskadset på skolens grund. D) Eleverne skal stadig krydse Kærlundevej til og fra hjem, skole - og købmanden på Engløbet. E) Hastigheden er for høj omkring skolen fra Herlev Hovedgade på Engløbet/ Kærlundevej/ Engskolevej, og der er dårlige oversigtsforhold for bløde og hårde trafikanter ved krydsene. Vores forslag: Hele kvarteret med start fra Herlev Hovedgade til slut ved Herlev Station bør være km zone med forhøjede kryds. Der mangler forhøjning 2 nødvendige steder: Engskolevej/Kærlundevej og Kærlundevej/Engløbet. Vej-, fortovs- og overkørsels-reparation Rundt om skolen har der været bygge- og vejarbejder de sidste 1-2 år pga. kloakrørlægning, fjernvarmerørlægning, og skolens byggearbejder, alle med tung trafik og megen støj. Bilister fra Kærlundevej og Engskolevej har oplevet spærring af områdets eneste udkørsel: Kærlundevej/Engløbet i perioder. Arbejder pågår stadig, skal der ske mere i området eller er det snart slut? Der er pt. flere steder hvor vejen og fortovskanter ikke er repareret færdig. den sydlige ende af Engløbet. Ad B Nej, cykelparkering vil fremover ske på skolens grund med indkørsel i den sydlige ende af Engløbet. Ad C Flytning af indgangen til SFO medfører færre elever som går denne vej. Teknisk Forvaltning vil dog drøfte forslaget med skolen da det skal etableres på skolens areal Ad D Se pkt. E Ad E Hele kvarteret forventes indrettet med 40 km/h-hastighedszone med vejbump inden for de næste par år. I forvejen er der en del vejbump til nedsættelse af hastigheden. Det er vores erfaring, at der køres hurtigere gennem de vejkryds, hvor der er gode oversigtsforhold. Bilisterne kører mere forsigtigt, når oversigten er dårlig. Området er nr. 11 på listen Fjernvarmearbejdet er nu afsluttet på Gåseholmvej, Kærlundevej og Engskolevej, og det er udført meget tilfredsstillende, bortset fra enkelte detaljer. I 2014 bliver alle asfaltarealer, der har været opgravet, fræset af, og ny glat asfalt udlagt. Under arbejdets gennemgang er der ikke konstateret sætninger af overkørslerne, som entreprenøren er ansvarlig for. Hullet ved Engskolevej 31 er repareret. Side 9 af 17

10 Bakkedragets Villaby Overkørslerne Engskolevej / Kærlundevej og overkørslerne til Engskolevej og er ikke repareret efter sætninger, som er opstået under arbejdet med fjernvarmeledningerne. Vi håber at kommunen gennemgår området og tager fat i entreprenørerne inden endelig aflevering? Ud for Kærlundevej 31 er opstået et ca. 10 cm dybt hul på ca. 60x25 cm i asfalten, se vedhæftede foto. Det er blevet observeret, at der er personbiler, der kører ud på Marielundvej fra Engskolevej, de må åbenbart kunne komme udenom spærringen? Vi har i foreningen haft besøg af Vestforbrændingen der har lagt fjernvarme ind til Hjortespringparken via Kippingevej og Byskovvej, der har ikke været de store problemer i det men, efter underboring af Kippingevej er denne blevet væsentligt ødelagt, dette har vi forsøgt at forklare teknisk forvaltning uden held, derfor: Det er foreningens helt klare overbevisning at der ikke kan være foretaget en fornuftig vurdering af vejens tilstand, med forløb fra Gammelgårdsvej til krydset Mosebyvej og Kippingevej. Udsagnet bygger på at der allerede ved sidste vinter fra frost start til forår, var is belægninger på fortov uf. Mosebyvej 39 i længde af ca. 10m. med stor fare for at glide og komme til skade, for ikke at tale om de store vandpytter/isplatoer der ligger i og omkring krydset Mosebyvej/Kippingevej denne sætning af kørerbane opstod da underboring af Kippingevej blev foretaget, Div. revner i belægning på kørerbanen er blevet meget større i løbet af det forgange år og det er direkte farligt at cykle på kørerbanen, idet at revnerne går på langs af kører retning og ikke på tværs, dette medfører at skolebørn der cykler morgen og eftermiddag bliver fanget af disse revner og er ved at vælte. Udkørsel fra Engskolevej mod Marielundvej er blevet forhindret med betonklodser. Spørgsmålet er tidligere besvaret pr. telefon og pr. brev men vi kan igen oplyse, at Teknisk Forvaltning har vurderet, at der på stedet ikke er forhold, som vi kan kræve udbedret af entreprenøren. Vejens dårlige opbygning og dårlige bærelag er skyld i asfaltens mange revner. Reparation af vejen indgår i prioriteringen af istandsættelse af veje efter en samlet vurdering af samtlige veje i kommunen. Dog vil akut opståede huller, som udgør en sikkerhedsrisiko, blive repareret og der kan rettes henvendelse til med angivelse af sted (adresse, husnummer og evt. billede) så vores serviceafdeling nemt kan finde stedet. Side 10 af 17

11 Bakkedragets Villaby Bakkedragets Villaby Det er derfor ikke et spørgsmål om revnerne var der før underboring men en konstatering at der efter underboring er sket en væsentlig forværring af belægningen på Kippingevej, med flere farlige situationer til følge. Da Kippingevej bliver brugt af mange skolebørn som skolevej, er vi i foreningen meget interesseret i at børnene kan færdes sikkert til skole, og da vi er brugere/beboere i foreningen har vi konstateret at vejen er blevet ødelagt af denne underboring! Vi ved at entreprenøren har billede dokumentation af vejen før underboring, denne dokumentation kan sammenlignes med den nuværende tilstand af vejen. Hvis ikke Herlev kommune mener at entreprenøren kan drages til ansvar, skal vi på det kraftigste anmode om at vejen bliver renoveret således at skolebørn igen kan færdes på en sikker måde. Endelig er der overkørselen fra Kippingevej til Gammelgårdsvej der i dag er af brosten, disse stikker op og man har gentagne gange forsøgt at lægge dem ned igen og lagt asfalt i hullerne med forskelligt resultat, det er foreningens ønske at brostenene bliver fjernet og at der bliver asfalteret og malet hajtænder. Vi i foreningen Bakkedragts Villaby er rigtig glade for udlægning af nyt slidlag på Bruntoftevej og den sydlige del af Mosebyvej, og det er skolebørnene der færdes på disse veje uden tvivl også! Der er imidlertid ikke forståelse for at den nordlige del af Mosebyvej ikke skal have nyt slidlag, da denne belægning ligner den belægning der var på Bruntoftevej for ca. 1-2 år siden, denne betragtning har vi forelagt teknisk forvaltning der forklarer sig med at Bruntoftevej kostede flere penge end beregnet at reparerer. Dette bliver også tilfældet hvis man ikke gør noget ved den Teknisk Forvaltning ønsker ikke at ændre hidtidig praksis med brostensoverkørsler, der er med til at sænke bilernes hastighed og dermed sikrere for de bløde trafikanter. Hvis der er løse sten kan der rettes henvendelse til vores serviceafdeling på mail med angivelse af hvor det er. Vurdering af hvilke veje, der skal have nyt asfalt sker ved en samlet vurdering af vejene i hele kommunen. Vejene i grundejerforeningens område er ikke i dårligere stand end mange andre af kommunens villaveje. Teknisk Forvaltning vurderer at det ikke er farligt at køre på foreningens veje. Side 11 af 17

12 Bakkedragets Villaby Bakkedragets Villaby Bakkedragets Villaby resterende del af Mosebyvej og Sortsøvej. Disse 2 veje var også på dagsordenen da kommunalbestyrelsen vedtog udlægning af nyt slidlag i maj 2012, foreningen mener ikke at have læst at det kun var dele af Mosebyvej der skulle have nyt slidlag men hele vejen!? Sortsøvej har igen kun fået lappet sporadiske huller, og er derfor stadig farlig at kører cykel på! Spørgsmålet er i sin enkelthed hvornår kan vi i foreningen forvente det er sikkert at færdes på vores veje og fortove?? Det er stadig et stort ønske at der bliver samlet affald op før græsklipning, dette er ikke tilfældet i øjeblikket. Der er bl.a. blevet klippet en rød/hvid bare i stykker som lå frit synligt der hvor der skulle slås græs. Dette ønske bunder i ønsket om at vores dyr ikke skær sig på div. Dåser og flasker der bliver smadret, dernæst i det svineri der efterfølgende ligger tilbage, det er ikke et økologisk rigtigt signal at sende, og hvordan skal vi lære vores børn det modsatte hvis ikke vi selv går foran?? Det er i foreningen et stort ønske at have dialog med Teknisk forvaltning, derfor er det med stor undren at vi ikke bliver kontaktet retur når vi både ringer og møder personligt op på teknisk forvaltnings reception? At skrive til min mail er ikke det samme som at tale sammen over tlf. eller direkte dialog, da der er andre emner end dem man i teknisk forvaltning kan huske. Vi har i foreningen læst i Herlev bladet at kommunalbestyrelsen skal til at tage stilling til nedlæggelse af luftledninger i Herlev nord, og vil på nuværende tidspunkt blot minde om at vi i foreningen meget gerne vil deltage ved placering samt antal af lamper i vores kvarter da der er områder på vejbanen der ikke er oplyst, og disse steder udgør en fare for skolebørnene, der færdes i området. Samtidigt vil vi gerne undersøge Der er ærgerligt at beboere smider affald og efterlader genstande på vores grønne arealer til stor irritation for andre. Gartnerarbejdet er fremover udliciteret, og vi holder øje med, at den nye entreprenør udfører arbejdet som beskrevet, så det ikke sker. Forvaltningen vil gerne i dialog med foreningen. Samtidigt skal forvaltningen sikre en ensartet sagsbehandling af de mange henvendelser der må komme. Derfor anbefaler forvaltningen, at spørgsmål sendes hertil, så der ikke er tvivl om henvendelsens spørgsmål og afsender. Kommunens og foreningens dialog dokumenteres, såfremt der er andre, der ønsker indsigt i spørgsmål, der er drøftet. Normalt sættes de nye lysmaster samme steder som de eksisterende. Placeringen er typisk ved skel mellem ejendomme, da det erfaringsmæssigt medfører de færreste gener for grundejerne. Forvaltningen vil gerne foranledige et møde med grundejerforeningen om belysningen dog er udgangspunktet samme placering for de nye master, og at det ikke må blive dyrere af hensyn til projektets samlede økonomi. Side 12 af 17

13 Vasehøj Vasehøj muligheden for at udbygge vores internet, evt. ved at lægge fiber ned sammen med at luftledningerne skal fjernes. Der har længe været tale om sanering af Sortemosevej iht. hastighedsbegrænsning. Hvad er status på dette og er der noget vi selv kan gøre. De bump der er i starten af Sortemosevej syntes placeret uhensigtsmæssigt, da der for det første ikke er nogen beboelse de første 100 meter på vejen og dernæst virker det til bilister, efter at have været igennem disse bump, sætter farten væsentlig op efterfølgende for at indhente den tabte tid. Dette resulterer at mange biler køre med op til 80 kilometer i timen ned af Sortemosevej. Kan eventuelt vi opsætte fartmålere midt og sidst på Sortemosevej for at understøtte denne påstand. Der har været fartmålere op på Sortemosevej i løbet af de sidste 3 år, men da disse var placeret i starten af vejen hvor der er etableret fart bump, syntes dette ikke at give nogen brugbar måling. Herudover kunne man eventuelt lave en midlertidig løsning, som set ved skoler og vejarbejde med bump af plast materiale fast gjort til vejen. Se vedhæftede link: -kabelbro/250-fartbump-center-sort-h- 50mm/ Herudover er etableringen af det nye lyskryds ikke hensigtsmæssigt, hvis man skal lige ud over ring 4 eller til højre på Ring 4 Sortemosevej. Det skaber lange køer mellem klokken 7:30 og 8:30 da der kun er en bane til deling. Ligeledes virker det til at grønt lys for fodgængere er et par sekunder Det er vores erfaring, at grundejerne i områder med ny belysning har været meget tilfredse med det nye lys, der fordeles meget bedre på vejene på grund af de moderne lysarmaturer. Der kastes ikke meget spild lys ind i haverne langs vejene. TDC kan kontaktes vedr. etablering af evt. fibernet. I Hastighedsplan er boligområdet ved Sortemosevej med i rækkefølgen af kommende 40 km/t hastighedszoner i Herlev Kommune. Hvornår 40 km/t zonen anlægges afhænger af de kommende års budgetter. Planen er, at 40 km/t hastighedszonen i Sortemose Kvarteret etableres med et mere jævnt fordelt net af fartdæmpende asfalt bump på vejene i hastighedszonen. De nye bump vil være en anelse venligere i forhold til de nuværende bump Sortemosevej, der ombygges i forbindelse med anlæg af hastighedszonen. Området er nr. 12 på listen Anlæg af de foreslåede gummibump vil ikke rigtig være en mulighed på Sortemosevej, da de mere er egnet til mindre befærdede veje, private veje. Krydset og signalanlægget er Vejdirektoratets ejendom. Herlev Kommune har bare bygget om i krydset som følge af forlængelsen af den kommunale vej Krebsdammen. Vi er i dialog med Vejdirektoratet om krydsets afvikling af trafikken, da vi står Side 13 af 17

14 Vesterled Grundejerfore ning Vesterled Grundejerfore ning Vesterled Grundejerfore ning Vesterled Grundejerfore ning forsinket så der bliver grønt for bilister før fodgængere. Dette burde der laves op på, da det skaber farlige situationer for fodgængerne. Serviceniveauet for Herlev kommune Er det rettidig omhu, eller i tråd med serviceniveauet for Herlev kommune, at forvaltningen den 12. april udelukker / afspærrer ca. 600 familier i Herlev nord fra skoler og institutioner i en periode fra den 12.april til den 8. juli i alt. (87.dage) og på trods talrige henvendelser fra ophidsede beboere som hver morgen og aften har holdt i lange trafikkøer. I ½ - ¾ time først på ring 4 og derefter på Klausdalsbrovej. Beboerhenvendelse medførte at forvaltningen i stedet for at gøre noget ved problemet begyndte at sende breve til beboer med undskyldning, beklagelse og nye forventning om snarlig åbning af Krebsdammen yderst provokerende adfærd. PS. utrolig men nu er cykelstien blevet åbnet for 14 dage siden. Notat i kommunen Beslutningen om afspærring er åbenbart baseret på en tilfældig snak i krogene, og eneste fyldestgørende notat i forvaltningen fremgår af vedlagte bilag fra aktindsigt. Citat - (Den 12. april lukkedes Krebsdammen på grund af et kortvarigt kloakarbejde (sætning af to brønde)). Rygepolitik Får Herlev en ny rygepolitik efter Thomas Gyldal Petersen er blevet borgmester, vi er mange der er trætte af tobakstågen omkring vores Institutioner? Kommuner overvejer it-samarbejde Tilsyneladende er der stor besparelse ved It samarbejde med vores nabokommuner, hvorfor er Herlev ikke med i disse forhandlinger? for at skulle aflevere det ombyggede kryds til Vejdirektoratet. Det at det grønne lys for fodgængere over Ring 4 tænder et par sekunder forsinket i forhold til grønt lys for bilerne er ikke meningen og bliver ændret. Lukningen kunne ikke have været undgået og skyldes et større arbejde med at forbedre forsyning og infrastruktur i kommunen. Lukningen skyldes vejarbejde med lukning af Skinderskovvej og etablering af ny vej Krebsdammen. Tilrettelæggelsen af dette sker i samarbejde og dialog med de involverede parter som entreprenører, politi og myndighed. Herlev Kommunes rygepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. august Lovgivning på området siger at der ikke må ryges på matriklen. Der opfordres til dialog med lederne af de konkrete steder. Herlev Kommune er kendetegnet ved at have lave administrationsomkostninger. Dette gælder også it-området. Endvidere foretages it-fællesindkøb med en del andre offentlige instanser, således at vi opnår Side 14 af 17

15 Rørløkken 111A-D Rørløkken 111A-D Grundejerforeningen Rørløkken 111A-D og 113A-C er en lille grundejerforening bestående af 7 ikke ryger familier. Efter Herlev Gymnasium har foranlediget at skolens elever ikke må ryge på skolens område, har dette påført vore grundejere en del problemer, såsom - Rygning til og fra skole samt udflugter til Netto er nu eskaleret kraftigt. - Elevernes rygning foregår nu på Rørløkken på begge sider af vejen. - Der ryges i alle pauser og specielt meget i spisefrikvarteret - Der ryges også i vore Carporte Ved cafeaftenen fredag d. 31. aug. var det helt galt, idet der her blev røget kraftigt hele aftenen samtidigt med, at der blev drukket igennem. Udover tobaksproblemer blev vi også forulempet med råben og skrigen, kasten med flasker samt, et stort svineri af diverse efterladenskaber. Ved ophold i nogle af medlemmernes haver er røggenerne så kraftige, at man bliver passiv ryger. Vi mener Herlev Gymnasium må foranledige, at ovennævnte stoppes, skolen må give de unge en mulighed for at ryge og drikke på skolens område i stedet for at eksportere problemet til naboerne. Der er altid meget affald ved flaskecontainerne i den vestlige ende af den store parkeringsplads, hvilket skæmmer området meget. konkurrencemæssige gode priser. Herlev Kommune har ikke hjemmel til at regulere gymnasieelevernes rygning eller færden ude på offentlig vej. Hvis I føler jer forulempet af eleverne, kan der eventuelt være tale om en overtrædelse af politivedtægten. Så er det politiet, I skal kontakte. Der opfordres til dialog med gymnasiets ledelse. Teknisk Forvaltning har indgået aftale med Serviceafdelingen om renhold ved visse glas- og papirkuber; den omtalte glaskube er én af dem. Serviceafdelingen rydder op og tømmer den opsatte skraldespand ved kuberne to gange ugentligt. Når der er problemer med affald ved kuberne hører vi meget gerne om det, så Side 15 af 17

16 Rørløkken 111A-D Rørløkken 111A-D Vi vil foreslå at der etableres et ekstra vejbump på Rørløkken ca. ud for indkørselen til Lindehøj Kirke, for at sænke hastigheden på trafikken fra Højsletten ned af Rørløkken. Eventuelt også vejbump på parkeringspladsen mellem Rørløkken og Tvedvangen, da denne også bruges meget af gennemkørende hurtig trafik. Vi og Lindehøj Kirke vil gerne have opsat skilte med knallertkørsel forbudt på den offentlige sti fra Rørløkken til Tvedvangen som på andre af Herlevs stier der kan ageres på det straks. Vi har i år etableret en 40 km/t hastighedszone i området ved Lindehøj i henhold til Hastighedsplan Vi laver trafiktællinger af antal og hastigheder på vejene i området både før og efter etablering af 40 km/t zone og tilhørende bump. Inden zonen blev etableret viser trafiktællingen på Rørløkken ved kirken, at der køres med en gennemsnitshastighed på 37 km/t. Forvaltningen vil kontakte foreningen med henblik på en besigtigelse på stedet. Stien er privat, men stiens grundejere kan, såfremt Politiet kan godkende dette, godt opsætte et knallertforbud for egen regning. I bedes sende en formel ansøgning til politiet Der er ikke tale om en offentlig sti, men ifølge Lokalplanen en offentlig tilgængelig sti. Spørgsmål efter gennemgangen: Indsnævring af Herlev Hovedgade. Planerne ikke skrinlagt, men analyser viser at det ikke er hensigtsmæssigt at indsnævre Herlev Hovedgade umiddelbart før og efter det store kryds med Ringvejen da trafikpresset er i et sådant omfang, at en indsnævring vil give opstuvning af trafik. Dog viser analyserne at der kan arbejdes med indsnævring af antal baner fra Engløbet mod Ballerup. Forslag om en højresvingbane på Herlev Hovedgade mod Skovlunde til Ålbrobuen. Rie Lind fra Trafik og Anlæg undersøger mulighederne. Havstokken grundejerforening opfordrer kommunen til at aflyse gamle deklarationer og servetutter, især i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner. Vingetoften, spørgsmål vedrørende overtagelse af fællesprivate vand- og spildevandsledninger. Forvaltningen har i samarbejde med Forsyningsvirksomheden udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen som gør det muligt at overtage fællesprivate vand- og spildevandsledninger. Der skal være en konkret dialog med forsyningen, kommunen og foreningen, i hvert enkelt tilfælde. Side 16 af 17

17 Herlev-Marielund spurgte ind til krav om hvor de fælles kloakledninger skal ligge før overtagelse er en mulighed. Forsyningsvirksomheden stiller krav om at ledningerne skal ligge i offentlig jord. Alle sager skal dog behandles individuelt. Havstokken har forsyningsledninger liggende i forhaverne. Drøftelsen skal tages konkret. Forespørgsel om betaling for aflevering af storskrald på genbrugsstationen. Alle husejere kan aflevere storskrald på genbrugsstationen uden betaling. Betalingen gælder for virksomheder. Sammenhæng mellem DISA grund og bymidten. Thomas Gyldal Petersen svarede at kommunen meget gerne vil hjælpe og støtte op om både bymidten og DISA grunden. Det er 2 forskellige projekter og dermed forskellige virksomheder, som er involveret. Vi skal sikre bymidtens fortsatte eksistensgrundlag og det gør vi ved at tiltrække handlende andre steder fra. Vi skal sikre tilgængelighed til bymidten og p-pladser. Ros til at hastigheden på Herlev Hovedgade er sat ned til 60 km/t. Spørgsmål til kommunens syn på solceller og fælles ordninger/løsninger. Herlev Kommune har gang i et ESCO projekt, som er med fokus i energioptimering. Der vil foregå en gennemgang af alle kommunens ejendomme, med henblik på de bedste løsninger, herunder eventuelt solceller. Der var en opfordring til at konkrete spørgsmål mellem foreninger og forvaltning løses i direkte dialog med forvaltningen. Foreningerne er altid velkommen til at kontakte forvaltningen Herefter blev der takket for et godt møde. Mødet slut kl Side 17 af 17

Indlæg fra Miljøafdelingen om Lev Smart i Herlev v. Dorte Hvid-Jacobsen. Pjecen er omdelt til alle i Herlev. Oplægget udsendes med referatet.

Indlæg fra Miljøafdelingen om Lev Smart i Herlev v. Dorte Hvid-Jacobsen. Pjecen er omdelt til alle i Herlev. Oplægget udsendes med referatet. Herlev Kommune Notat Teknisk Forvaltning Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6401 Dato Journal nr. 27.11.08 31164 Til Grundejerforeningerne Fra Teknisk Forvaltning Møde med grundejerforeninger

Læs mere

Den 29. september 2011 Journal nr. 163-2011-979 Dokument nr. 163-2011-149576

Den 29. september 2011 Journal nr. 163-2011-979 Dokument nr. 163-2011-149576 Referat Den 29. september 2011 Journal nr. 163-2011-979 Dokument nr. 163-2011-149576 Deltagere: deltagerliste Fra Jeanette Magnussen Referat af møde med Grundejerforeninger m.fl. Dagsorden: - Oplæg om

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Referat fra møde med grundejerforeninger, andels- og boligforeninger d. 4/9-2013

Referat fra møde med grundejerforeninger, andels- og boligforeninger d. 4/9-2013 Referat Den 1. oktober 2013 Journal nr. 163-2013-12598 Dokument nr. 163-2013-121499 Deltagere fra Herlev Kommune Borgmester Thomas Gyldal Petersen Kommunaldirektør Helle Søeberg Teknisk Direktør Tony Christensen

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014 Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 5. maj 2014 Hegn langs banen. Kan kommunen gøre noget, således at indhegningen til banelegemet mellem Christoffers

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune:

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 + d.26.september 2016 Vedr. Cykelstier

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Forslag til lokalplan 612 for et område til blandet bolig og erhverv ved Bryghusvej i Svendborg har været offentliggjort i 8 uger med frist den 04-03-2016. Der er

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 5. januar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 5. januar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 7. januar 2009 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time

Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time 1 Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time på fiberprojektet (internet). 2 Tilbagekøb af vejbelysningen

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Romalt har 3 hjertestartere

Romalt har 3 hjertestartere GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT Romalt har 3 hjertestartere Se kortet på bagsiden Informations folder efteråret 2015 Nyt fra Grundejerforeningen Kære Grundejere I Grundejerforeningen Romalt Velkommen til den

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 STATUS PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgsordningen, sammen med borgmester

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Randager, og efter at have indhentet flere tilbud valgte

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Januar 2015, udgave 1 Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Udarbejdet af en samarbejdsgruppe bestående af grundejere, som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen. Vi har igennem julen

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE IDÉKATALOG TIL MERE BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER s1-brugervenlige AFFALDSORDNINGER Idékataloget er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune (TMF) og Platant. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Vedr. Druestrupvej 12, 4632 Bjæverskov Ridebane I landzonetilladelse dateret 25. April 2006 fra Skovbo Kommune er der bl.a. meddelt

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere