Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune"

Transkript

1 Nr. 1 April 2011 Juli årgang Udsnit af postkort. Læs artiklen inde i bladet om Ølstykke og Omegns Frimærkeklub i 40 år Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer i 2011 tre gange og forsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 stk. pr. husstand. Næste nummer udkommer primo august Artikler til bladet skal være leveret til redaktionen senest den 1. juni 2011 Indsendte indlæg bringes i bladet, i det omfang der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Oplag Læs bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViP 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Per Wandahl Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Steen Johansen Tlf Hardy Sørensen Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen... 3 Seniorrådet Seniorrådets årsberetning for Rude Strand Seniorhøjskole... 7 Ældres faldulykker... 9 Hvad er det? Ølstykke og Omegns Frimærkeklub 40 år Hvad var det så? Nyt fra Egedal Kommune Tasketyveri, tricktyveri, sikring af din bolig m.v En Tycho Brahes dag Aktivitetsliste forår ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise I decembernummeret af ViPensionister opfordrede vi til, at vore læsere skulle komme med kommentarer og forslag til forbedringer af ViPensionister. Vi fik én tilbagemelding. Det kan tolkes på flere måder: 1. Der er ikke ret mange, der læser bladet! Eller 2: Bladet er så godt, at der ikke nogen, der kan foreslå forbedringer! Ad 1: Det tror vi ikke på. Ad 2: Det tror vi på!! Alligevel håber vi fortsat, at vore læsere vil være aktive og flittige til at give gode råd, komme med ris/ros eller endda komme med indlæg! Siden sidst har vi fået lov til at benytte det kommunale logo. Det var et ønske fra redaktionen, dels for at markere, at ViPensionister skrives og udgives i et godt samarbejde mellem Egedal Kommune og Seniorrådet, dels for at give bladet et lidt mere officielt præg, så det forhåbentlig markerer sig tydeligere i den store strøm af reklamer, post og andet, som hele tiden tilflyder os. I dette nummer kan du bl.a. læse uddrag af Seniorrådets Årsberetning 2010, som Seniorrådet skal udarbejde til Social- og sundhedsudvalget. Her er ganske kort beskrevet, hvad Seniorrådet har beskæftiget sig med i det forløbne år og lidt om, hvad vi vil arbejde videre med. Du kan også læse, hvordan du kan vinde en købmandskurv, idet Ølstykke Frimærkeklub i forbindelse med sit 40-årsjubilæum efterlyser gamle postforsendelser fra vores område. Mangler du beskæftigelse, oplevelser eller selskab, kan du melde dig ind i Frimærkeklubben. Du kan også vælge at tage på højskole læs om dette i Hardy Sørensens artikel. Vi giver i et par artikler gode råd til at undgå faldulykker og til at undgå taske- og tricktyverier. Selv om mange af os synes, at aviserne er fyldt med historier om forskellige former for kriminalitet begået mod ældre, er vores aldersgruppe rent faktisk ikke ramt særlig hårdt. Der er således ingen grund til unødig ængstelse, men der er på den anden side heller ingen grund til ikke at passe på og ikke at tænke sig om. Per Wandahl har igen begået en historie om et mystisk apparat, som én af vore læsere gerne vil vide noget om, og Per afslører ligeledes, hvad det var, han præsenterede i sidste nummer. Per W. ViPensionister 3

4 fortæller desuden en grusom historie om, hvor galt man kan komme af sted på en ellers helt almindelig dag! Endelig oplyser Egedal Kommune om sidste nyt fra Ældrecentret herunder omtale af en ny bus til Damgårdsparken. Selv om dette er skrevet på en kold, kold februardag, kan det alligevel mærkes, at dagene er blevet længere, og at foråret trods alt må være på vej. Derfor ønskes alle et rigtig godt forår og en god sommer. Seniorrådet 2010 Navn og adresse Sille Jantzen (Formand) Primulahaven 56, 2765 Smørum Ulla Gundtoft (Næstformand) Sandbjergvej 13, 3660 Stenløse Per Veise (Sekretær) Dr. Margrethesvej 59, 3650 Ølstykke Alice Pedersen Diamantvej 45, 3650 Ølstykke Lisbeth Solgaard Hansen Åkandehaven 76, 2765 Smørum Villy Krohne (Kasserer) Carlsbergvej 11, 3660 Stenløse Bjarne Larsen Egernvej 3, 3650 Ølstykke Ann Larsen Smaragdvej 6, 3660 Ølstykke Hardy Sørensen Sandalsparken 10, 3660 Stenløse Telefon/ Bisiddere: Alice Pedersen og Ulla Gundtoft Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Ulla Gundtoft. Suppleant Villy Krohne Porsebakken: Lisbeth Solgaard Hansen. Suppleant Sille Jantzen Engbo & Solkrogen: Alice Pedersen. Suppleant Bjarne Larsen 4 ViPensionister

5 Seniorrådets årsberetning for 2010 v. Per Veise Seniorrådet skal ved afslutningen af hvert kalenderår skrive en årsberetning, der skal fremsendes til Social- og Sundhedsvalget inden 20. januar i det efterfølgende år. Årsberetningen ville fylde 6-8 sider her i bladet, så derfor følger her uddrag af årsberetningen. Seniorrådet har i sit første arbejdsår afholdt i alt 14 møder. På de første møder behandledes bl.a. forslag til styrelsesvedtægt og samarbejdsaftale mellem Egedal Kommune og Seniorrådet. Disse blev efterfølgende behandlet i Social- og sundhedsvalget og i Kommunalbestyrelsen og blev i den endelige form underskrevet af borgmester og formand d. 6. april 2010 I løbet af de første måneder blev vi præsenteret for en betydelig mængde af kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter vedr. Sundhedscentrets og Ældrecentrets områder. Efter grundig gennemlæsning og drøftelse afgav Seniorrådet sine høringssvar. Undervejs i disse og tilsvarende sager er det blevet overvejet og drøftet, om omfanget af rapportskrivning m.v. står i et rimeligt forhold til den samlede personaleressource, og om noget af tiden kunne anvendes bedre i det direkte arbejde med borgerne. Hen over forårs- og sommermånederne brugte Seniorrådet en del tid på at gennemgå og drøfte et meget informativt og omfattende budgetoplæg. Hovedparten af rådets budgetovervejelser, holdninger og høringssvar blev omtalt i ViP allerede i december, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Det skal dog bemærkes, at Egedal Kommune på ældreområdet har landets laveste udgifter/borger over 65 år. Det skal videre bemærkes, at Seniorrådet i 2011 vil have fokus på bl.a. følgende områder: 1. Busbetjeningen, især i yderområderne. 2. Biblioteksområdet. 3. Rengøring bør fastholdes på min. én gang hver 14. dag. 4. Normering på plejecentrene. ViPensionister 5

6 Den 11. juni 2010 ændrede Folketinget Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det betød bl.a., at klagerådene blev nedlagt. Desuden blev det gjort frivilligt for kommunerne at danne Bruger/pårørenderåd for plejecentrene. Social- og sundhedsudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen, at disse råd skulle fastholdes, hvilket Seniorrådet også kunne tilslutte sig. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende at følge indstillingen. Derudover har vi i Seniorrådet bl.a. planlagt og gennemført afholdelsen af FN s internationale Ældredag, som løb af stabelen d. 1. oktober. Et velbesøgt arrangement med gode oplægsholdere. Seniorrådet blev i løbet af 2010 orienteret om madordningen, herunder det kommunale tilbud og et privat tilbud. Vi vil følge udviklingen på området for at være med til at sikre, at den leverede vare udvikles løbende, og lever op til forventningerne. Sidst på året har Seniorrådet igen behandlet nyt forslag til styrelsesvedtægt. Dette var nødvendiggjort af tidligere omtalte lovændring. Seniorrådet har i 2010 haft et budget på kr. Årets resultat blev et mindreforbrug på kr, som søges overført til indeværende regnskabsår. Budget 2011: ,- kr. Seniorrådet har i 2010 afholdt 2 dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget, hvor der især på møde nr. 2 var en god og åben debat om de områder, der specielt har været fokus på i årets løb. Årsberetningen kan i sin fulde ordlyd læses på kommunens hjemmeside. Gå til Ældre Seniorråd Referater Referat 10. januar ViPensionister

7 Rude Strand Seniorhøjskole - pensionisternes egen højskole. Af Hardy Sørensen Pensionisthøjskolen Rude Strand etableredes i 1971, hvor De samarbejdende Pensionistorganisationer erhvervede sig Rude Strandhotel på den smukke bakke lige ned til Kattegat. Pensionisthøjskolen Rude Strand kaldes ofte og med rette pensionisternes egen højskole. Det er virkelig de ældre selv, der gennem et kolossalt slid og med indædt vilje fik skabt en højskole båret af Grundtvigs skoletanker. Pengene til den nye højskole blev skaffet til veje ved oprettelsen af et landslotteri til fordel for højskolen. Det frivillige arbejde med landslot- Sommerstemning på Rude Strand med udsigt over Kattegat ViPensionister 7

8 teriet var afgørende for, at der i dag står en topmoderne højskole i Rude, og landslotteriet er fortsat af stor betydning for skolens udvikling. Den 28. februar 1972 kunne man byde velkommen til det første egentlige højskoleophold på Pensionisthøjskolen Rude Strand. Det første forår gik overvældende godt, og dét uden højskolen havde fået sin statsanerkendelse og dermed mulighed for tilskud til kursisterne. Den 1.april 1973 fik Pensionisthøjskolen Rude Strand sin statsanerkendelse, og siden da har der været afholdt korte højskolekurser på Rude Strand. Pensionisthøjskolen Rude Strand tog i 2009 navneforandring til Rude Strand Seniorhøjskolen. Højskolen er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er et repræsentantskab, der overvejende består af repræsentanter fra Danske Pensionister og Sammenslutningen af pensionistforeninger i Danmark, ligesom disse to organisationer har 8 ud af 12 pladser i skolens bestyrelse. Rude Strand Seniorhøjskole arbejder fortsat i det spor, der er blevet lagt det vil sige et frit og åbent mødested, hvor livsglæden og evnen til at undre sig er det centrale. Det er først og fremmest kærligheden til livet, det drejer sig om. Det er en grundtanke hos Grundtvig, at kærligheden skaber forståelse og indsigt. Men egentlig er det afgørende ikke, at lige netop Grundtvig har tænkt denne tanke. Det afgørende er, at han minder os om en erkendelse, som er fællesmenneskelig - en erkendelse, som hvert enkelt menneske givetvis vil kunne tilslutte sig, hvis blot man lader hjertet tale. Eller for at sige det med Storm P: Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre steder. Læs mere om de enkelte kurser på eller ring efter brochuremateriale om de enkelte kurser på tlf Andre Seniorhøjskoler: SeniorHøjskolen i Nørre Nissum, tlf eller se Højskolen Marielyst for aktive seniorer, tlf eller se 8 ViPensionister

9 Ældres faldulykker Af Lisbeth Solgaard De sidste måneders hårde vinter har sat ekstra fokus på faldulykker, og ikke mindst mange ældre mennesker har været plaget af den megen sne og de glatte fortove og veje. Det siger sig selv, at godt fodtøj kan være en af vejene til at undgå fald, når man bevæger sig ud i vintervejret, men det gør det jo ikke alene. Sund By Netværkets temagruppe Ældres faldulykker har arbejdet med problematikken omkring ældre og fald. Mere end hver tredje person over 65 år og hver anden person over 80 år oplever mindst ét fald om året, og risikoen for at falde fordobles det efterfølgende år. Det er jo tankevækkende, og ikke mindst taget i betragtning at disse tal ikke har taget højde for de sidste par måneders meget glatte føre. Omkring ældre borgere kommer årligt på skadestuen på grund af en faldulykke, og mange hundrede dør årligt som følge af fald. Næsten 40% bliver indlagt i forbindelse med faldulykken. Det viser et forskningsprojekt på skadestuen på Hvidovre Hospital, hvor forskere har undersøgt i alt 535 ældre over 65 år, som i løbet af en tre måneders periode henvendte sig på skadestuen efter et fald. Alene de undersøgte 535 personer var i det efterfølgende halve år efter faldet indlagt på hospital i tilsammen dage. Det svarer til en udgift på mio. kroner (i 2008) for alene disse personer og det viser, at der er tale om en skrøbelig gruppe med mange brud og lange indlæggelser, og det viser sig, at de bliver indlagt igen og igen efter en faldulykke, siger overlæge Marianne Kirchhoff, Geriatrisk Afsnit, Frederiksberg Hospital. Hun peger på, at en meget stor del af de ældres faldskader er umiddelbart uforklarlige og altså ikke skyldes hændelige uheld som et isglat fortov og lignende. Faldet skyldes i stedet ofte problemer med blodtryk, balancen, hjerterytmeforstyrrelser, bivirkninger fra medicin eller almindelig svækkelse. Omkring 40% af de deltagende patienter blev blot sendt hjem uden nogen form for opfølgning, efter at de havde fået syet såret el- ViPensionister 9

10 ler lagt gips på benet. Senere kom mange tilbage på skadestuen med en ny faldskade. Med den rette medicin eller behandling kan faldskaderne ofte undgås, og derfor er det så vigtigt at man efter skadestuebesøget finder frem til årsagen til faldet, siger Marianne Kirchhoff. For en kommune drejer det sig om penge, men for os som ældre drejer det sig jo i høj grad også om livskvalitet. Disse faldulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ofte vil faldet medføre afhængighed af hjælp udefra, og kun en tredjedel af de ældre genvinder samme funktionsevne som før faldet. Temagruppens arbejde har resulteret i en folder med gode råd om, hvordan 10 Karen er netop fyldt 93 år og føler sig meget sikker med sin faldsikring på højre håndled. Med et tryk på en knap på det, der ligner et armbåndsur, giver det alarm på Damgårdsparken. Fra Damgårdsparken laver man en kontrolopringning og hvis der ikke svares bliver der omgående sendt 2 personer af sted. Systemet er via en sender i Karens lejlighed, som også giver alarm, hvis strømmen svigter. Rigtig smart. ViPensionister

11 man som ældre kan styrke sin balance fysisk og psykisk og socialt. Anbefalingerne kan kort skitseres således: Spise sundt og drikke tilstrækkeligt Sørge for at være fysisk aktiv Få en god nattesøvn Passe på med sovemedicin og beroligende medicin Få tjekket sit syn, sin hørelse og sit fodtøj Indrette sin bolig på en hensigtsmæssig måde Sørge for at bevare sit gode humør og være sammen med andre mennesker Mange kommuner er opmærksomme på disse forhold og har en mere eller mindre fastlagt procedure for, hvorledes der skal handles efter at en ældre borger er faldet og kommet på skadestuen. Det gælder også for Egedal Kommune efter hvad jeg har fået oplyst, selvom der ikke foreligger en decideret politik på området. Det betyder, at det er vigtigt, at du også selv gør dig tanker om hvorfor faldt jeg hvordan kan jeg undgå det Det er nok nemmere at fjerne snublefælder, end at få en god nattesøvn på kommando. Alligevel kan det have værdi at gøre sig nogle tanker om, hvad der kan være årsagen til, at man går og falder. Skyldes en svimmelhed for dårlig eller for lidt mad, for lidt væske, for meget medicin, dårlig kondition og dårlig balance, træthed efter en dårlig nat, eller?? I dag skal vi så mange ting: spise sundt, drikke mindst 1 liter vand/væske om dagen, motionere en halv time hver dag osv, listen med gode råd er uendelig lang. Det kan ind imellem virke trættende, men det er jo alligevel alt sammen ting som er med til at bevare vores helbred og som medvirker til at vi kan forblive selvhjulpne langt op årene. Er det ikke det, vi alle sammen håber på? Avisen var i dag fuld af Tøger Seidenfaden, han er netop død. Mange udtalelser fra venner og kolleger fremhæver hans altid gode humør. Selv fortæller han om, hvordan han (inspireret af Peter Plys) har honningdepoter liggende: Skal man have et godt liv, er det nødvendigt med honningdepoter. Og helst også faste parkeringspladser på tidslinjen. Hvad jeg mener med det? Honningdepoter er noget godt, man går og glæder sig til. Det kan bare være en hyggestund med familien, det kan være en bog, en film, et møde; et eller andet, man på forhold ved, at man vil nyde, der ligger og venter på én et par dage forude. Hvis ViPensionister 11

12 man ikke hele tiden har et par honningdepoter liggende derude, bliver det hurtigt bare gråt at stå op om morgenen. Selv har jeg hele tiden masser af depoter liggende forude, og jeg kan stærkt anbefale metoden. Den er nem at bruge. Det behøver jo ikke være andet end en pose spejderhagl, man ved, kan fås i DSB-kiosken. Det kan selvfølgelig også være Nobelprisen i Litteratur, der skal afhentes. Det er bare sværere at arrangere. (Politiken ). Det fik mig til at tænke på det sidste punkt i listen over anbefalinger. Hvordan bevarer man sit gode humør? Jo, man sørger for at lægge nogle honningdepoter ud. Sund By Netværkets pjece 8 anbefalinger til forebyggelse af ÆLDRES FALDULYKKER den gode kommunale model kan ses på eller rekvireres på Ved du, at: Referater og høringssvar fra Seniorrådets møder kan læses på Egedal Kommunes hjemmeside. Gå ind på klik på Ældre, klik på Seniorråd, klik på referater og klik til sidst på det referat, du vil læse. Høringssvarene er koblet direkte på de enkelte referater. ViPensionister findes i øvrigt på samme måde, endda flere årgange bagud. 12 ViPensionister

13 Hvad er det? Af Per Wandahl Jonna Pedersen i Stenløse ringede til mig angående viste messing ting, en kugle med en diameter på 8 cm i diameter og forsynet med en form for hane. Som det fremgår af billederne kan kuglen skilles ad på midten og der er hul hele vejen igennem fra toppen ned til kuglen, hvor jeg har trukket et stykke ståltråd igennem. Den totale længde i samlet stand er ca. 22 cm. Samlet Når hanen drejes til vandret position, er der ikke hul igennem til kuglen, og denne kan ikke adskilles, men når hanen står lodret, som på de viste billeder, kan kuglen nemt adskilles. Det er altså ligesom der dannes et vakuum i kuglen, når hanen er lukket, så kuglen ikke kan adskilles. Udseendet leder umiddelbart tanken hen på en form for ophæng, men hvad er formålet med afspærringshanen? Og hvad er tingesten i det hele taget til? Såfremt der er nogen læsere, som ved, hvad dette er og kan bruges til, bedes I venligst kontakte mig på telefon eller til Adskilt Ligeledes hører jeg gerne fra læsere, som har en eller anden ting liggende, som de ikke ved, hvad er, så kommer jeg gerne forbi og tager billeder af tingen, som vi så kan bringe i bladet. ViPensionister 13

14 Ølstykke og Omegns Frimærkeklub 40 år Jørgen Schjøtz-Pedersen Ølstykke og Omegns Frimærkeklub (ØFK) kan i efteråret 2011 fejre sit 40 års jubilæum. Den stiftende generalforsamling fandt sted 14. september 1971 på Ølstykke bibliotek, hvor medlemsmøderne også afholdtes de første par år. Omkring 1990 fandt klubben så sit nuværende faste tilholdssted på Græstedgård, hvor medlemmerne mødes hver anden uge i sæsonen fra september til april. Den første formand var E. Lisbjerg, og ved klubbens start var medlemstallet 16. I de senere år har klubben haft medlemmer, og medlemmer deltager som regel ved møderne. På de fleste møder er der et lille foredrag, hvor et af klubbens medlemmer eller en udefra kommende foredragsholder behandler et emne fra filateliens verden. På hvert møde afholdes endvidere en mindre auktion, og der er mulighed for at bytte frimærker og udveksle erfaringer med andre samlere - ØFK er medlem af Danmarks Filatelist Forbund, en landsdækkende sammenslutning af frimærkeklubber, og som medlem af ØFK modtager man forbundets blad Dansk Filatelistisk Tidsskrift. Dette er inkluderet i medlemskontingentet, som p.t. er 300, - kr. ØFK har egen hjemmeside, som kan besøges på og Dansk Filatelist Forbunds hjemmeside findes på Enhver, som interesserer sig for frimærker, samler på frimærker eller har lyst til at begynde at samle, kan blive medlem af ØFK henvendelse om indmeldelse kan ske til en af de nedennævnte personer. Klubben er den eneste frimærkeklub i Egedal kommune, og vi planlægger at markere jubilæet med en frimærkeudstilling, som vil finde sted på Græstedgård, Udlejrevej 13B, Ølstykke i weekenden september I den anledning vil vi gerne forsøge at finde den ældste forsendelse (brev, postkort), forsynet med et eller flere frimærker og afstemplet med et af de i kommunen anvendte stempler. Det kan dreje sig om stempler fra Ganløse (Gandløse), Stenløse, Veksø (Vexø, Viksø) og Ølstykke. Stempler med dato og årstal som på nedenstående billede findes fra omkring år 1900, dog ikke fra Ledøje og Smørum. Der eksisterer ældre stempler, som er uden årstal, men disse er ret sjældne. 14 ViPensionister

15 På udstillingen vil der blive vist en række samlinger fra klubbens medlemmer. Disse samlinger vil give et indtryk af de mange forskellige muligheder, der findes for at samle på frimærker. Endvidere vil der også blive mulighed for at få en vurdering af frimærker/samlinger. Klubben opfordrer til, at man går på jagt i gemmerne, hvis man har gamle postkort eller breve liggende. Det ældste stempel præmieres med en købmandskurv, og de ældste breve/postkort vil blive vist på udstillingen, der arrangeres i forbindelse med jubilæet. Henvendelse kan ske til Jørgen Schjøtz-Pedersen, tlf , mail eller Jens Langkow, tlf , mail helst inden 30. april Postkort sendt fra Ølstykke til Svedstrup 4. nov Kortet er frankeret med et 5 øres frimærke med portræt af den daværende konge Frederik VIII, som regerede fra 1906 til Frimærket fremkom dog først i marts Mærket er annuleret med et såkaldt brotypestempel, hvor afsendelsesdato og år er anført på en "bro" tværs over stemplet. - Kortets forside viser en udsigt over Ølstykke Stationsby. ViPensionister 15

16 Hvad var det så? Af Per Wandahl Jeg fik en del henvendelser på det viste stykke værktøj, og også mange gode bud på, hvad det nu kunne være. Marianne Didriksen i Ølstykke mente, at den anvendtes til at skære toppen af roer med - Harry Westager, gartneriejer, kunne huske den fra sin læretid i en planteskole, hvor den anvendtes til pilehøst og hed en Hivert - Kjeld Friebel, som er tækkemand, kunne huske den til at skære rør med - og Adda Nielsen i Stenløse vidste ligeledes, at den hørte til i skovindustrien og endnu kan købes, dog i en forandret udgave. Alle ting er nok rigtige, men oprindeligt blev den brugt i skovindustrien. Den formentlig rigtige beskrivelse, som jeg har fået af min svoger, der er forstmand, som jeg lånte den af, er følgende: Det viste arbejdsredskab, som også viste sig yderst nyttigt til at åbne champagneflasker med, hedder en Rasken og blev for 4-5 årtier siden anvendt i skoven. Rasken tilhører den dengang meget udbredte gruppe af grenkapningsknive, som blev brugt til opstamning og afhugning af lavtsiddende grene på unge bevoksninger/træer. Især i unge granbevoksninger, som dengang ofte var plantet med en tæthed på op til 1 m x 1 m, anvendtes Rasken til oprisning/opstamning i typisk hvert andet rækkemellemrum, således at skovrider eller skovfoged bekvemt kunne færdes i bevoksningen i forbindelse mærkning (udvisning) af træer til fældning. Også skovarbejderen havde det efterfølgende langt nemmere og mere bekvemt i forbindelse med fældning og afkvistning af træerne. 16 ViPensionister

17 Nyt fra Egedal Kommune Projekt Aktiv hverdag fra passiv hjælp til fysisk aktivitet og selvhjælp Egedal Kommune har modtaget kr. fra Socialministeriets Pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Projektet er sat til at vare et år med start i maj Formålet med projektet er at øge de involverede borgeres mobilitet og evne til at løse de personlige og praktiske opgaver i hverdagen i et sådant omfang, at de igen bliver i stand til helt eller delvis at klare sig selv. Projektet retter sig mod nye ansøgere af personlig og praktisk hjælp, samt borgere der allerede modtager hjælp, hvor det vurderes, at der er mulighed for at de kan genvinde et tidligere funktionsniveau. Hvordan kommer man med i projektet? Man vil som ansøger af personlig og praktisk hjælp blive vurderet af en visitator og en projektmedarbejder via interview, fysiske tests og eventuelt indhentning af yderligere helbredsmæssige oplysninger. Det er visitator der henviser til projektet og til de ydelser som man er berettiget til at modtage. Projektmedarbejderen vil foretage den endelige visitation til projektet. Projektmedarbejderen vil i samråd med ansøger udarbejde en handleplan for den rehabiliterende indsats. Hvilke ydelser kan man få? Man kan få hjælp til løsning af personlige og praktiske opgaver under kategorien personlig hjælp. Hjælpen udføres som hjælp til selvhjælp i samarbejde mellem borger, en terapeut og social- og sundhedsmedarbejdere. Hvor længe er man med i projektet? De borgere der medvirker i projektet bliver genvurderet hver anden måned. Et projektforløb kan maksimalt strække sig over et halvt år, hvorefter der foretages endelig visitation til midlertidig eller varig hjælp. Vil du vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte ViPensionister 17

18 Ny bus til kommunes plejecentre Egedal Kommune har modtaget et legat fra Edith og Bente Pedersens fond og Peter Petersen Sandals fond på kr. De mange penge er blevet brugt til at indkøbe en bus, så kommunen råder nu over 2 plejehjemsbusser, som kan anvendes til busture med beboerne i plejecentrene og de visiterede borgere i aktivitets- og dagcentrene. Begge busser er lige nu placeret i Stenløse ved plejecenter Damgårdsparken. Den ene bliver brugt til transport af dagcenterbrugerne i Solkrogen. Så snart der er fundet et alternativ til denne transport, vil den ene af busserne blive flyttet til plejecenter Porsebakken i Ledøje-Smørum. Vil du være chauffør? I denne forbindelse søger kommunen frivillige til at være chauffører og hjælpere på busturene. Det er en betingelse at man er instrueret i kørsel af bussen samt anvendelse af det sikkerhedsmæssige udstyr. Oplæring tilbydes af erfarne chauffører. Overdragelse af bussen den 13. januar Leder af plejecentrene Adda Nielsen overrækker blomster til giveren Bente Pedersen Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte 18 ViPensionister

19 Tasketyveri, tricktyveri, sikring af din bolig m.v. Af Per Veise I løbet af vinteren har der i medierne ofte været omtale af diverse typer af kriminalitet, hvor ældre i en del tilfælde har været blandt ofrene. Med denne artikel vil jeg dels søge at nedtone frygten for at blive udsat for kriminalitet dels give nogle gode og brugbare forslag til sikring af en selv og af ens bolig. Artiklen er i høj grad baseret på oplysninger fra Det Kriminalpræventive Råd. Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så mærkeligt, når man tænker på, hvordan aviser og tv fokuserer på volden. Men sandheden er, at jo ældre man bliver, desto mindre er risikoen for at blive udsat for vold. Det er faktisk sjældent, at ældre bliver overfaldet. Men ét overfald er ét for meget. Derfor er det vigtigt, at man passer på man kan selv gøre noget for at føle sig mere sikker på sin tur i byen. Det Kriminalpræventive Råd peger bl.a. på: Gå på indkøb med plastikposer eller indkøbsnet i stedet for taske. Opbevar penge, nøgler o. lign. i sikre lommer helst en inderlomme lukket med lynlås. Hav ikke pengepungen i baglommen det frister lommetyve. Bruger du Dankort, så hold hånden for, når du taster koden ind. Så kan koden ikke aflures. Hav aldrig store pengebeløb på dig. Hvis det er muligt, så aftal med andre, at I skal følges. Brug altid den forreste vogn i toget. Så kan du banke på hos togføreren, hvis du føler dig utryg. Undgå uoplyste stier og veje om aftenen. Lad være med at vise, at du er bange. Signaler derimod, at du har ret til at være der. Øjenkontakt og et smil virker afvæbnende. Hvis det skulle ske, at man ser en tasketyv, skal man råbe op. Gør aldrig modstand, men gør straks andre opmærksom på, hvad der er sket og tilkald Politi. Du kan også sikre din bolig og gøre hverdagen tryggere. Det Krimi- ViPensionister 19

20 nalpræventive Råd har også her en række forslag: Kend dine naboer, snak med dem og aftal, at I holder lidt øje med hinanden og med jeres boliger. Lav en telefonkæde med venner/familiemedlemmer. Hvis du har hjemmehjælp, så lav en fast aftale om, hvornår hjemmehjælpen skal komme. Bed dem om at ringe, hvis tidspunktet ændres. Navneskiltet på døren behøver kun vise efternavn. Så kan uvedkommende ikke se, hvor mange der bor i huset. Få en låsesmed til at efterse dørlåsen. Måske bør den udskiftes til en sikrere model. Få evt. monteret en sikkerhedskæde og/eller en dørspion. Lås døren omhyggeligt, når du går hjemmefra også selv om det kun er en kort tur, du skal ud på. Få naboen til at kigge efter dit hus, hvis du tager hjemmefra i længere tid. Bed naboen tømme postkassen, vande blomster og andet, der får huset til at se beboet ud. Samtidig med at man sikrer sit hjem, er det en god idé at tænke over, hvor man opbevarer sine penge og andre værdier. Opbevar dem ikke i den nærmeste skuffe, men på et sikkert sted. Hav aldrig store pengebeløb liggende. Få banken til at betale dine regninger. Nogle oplever desværre såkaldte tricktyverier, hvor tyve f.eks. beder om at få lov til at låne telefonen eller toilettet, eller hvis nogen udgiver sig for at være vicevært, hjemmehjælp eller andet. Der er kun én måde at undgå denne type tyverier på: Lad være med at lukke mennesker ind, du ikke kender. Hvorfor lade sig begrænse af fordomme, når man trygt kan gå i teatret, til foredrag eller til hyggestunder med familie og venner? Vi ses derude. (Citat fra Det Kriminalpræventiv Råd.) Få flere gode råd til forebyggelse på: eller 20 ViPensionister

21 En Tycho Brahes dag Af Per Wandahl Alle ved formentlig, hvad en Tycho Brahes dag er? Hvis ikke, er det en dag, hvor stort set alt hvad man foretager sig, ikke rigtig vil lykkes; man siger også, at man har fået det forkerte ben ud af sengen. Det siges, at astronomen Tycho Brahe (14. december oktober 1601), hvis observatorium Uranienborg stadig findes på øen Hven i Øresund, havde regnet sig frem til nogle dage i løbet af året, hvor man skulle lade være med at lave noget af betydning, da det sandsynligvis ville gå galt, ligesom han også havde regnet sig frem til nogle dage, som var heldige. For nogle år siden rendte jeg personligt ind i en af disse Tycho Brahes dage. Om det lige var en af dem Tycho Brahes havde regnet sig frem til, ved jeg ikke, men den startede i hvert fald således: En skøn majdag med højt solskin besluttede jeg, at jeg ville slå græsplænen med min nyerhvervede lille Flymo plæneklipper, hjembragt fra containerpladsen i Toppevad i weekenden. Imidlertid viste det sig, at den trængte til nye plasticknive, som den var udstyret med. Jeg fandt ud af, at sådanne knive kunne jeg få formedelst 50 kr. hos Børgesen i Veksø, som sælger plæneklippere, og satte mig rask ind i bilen for at køre dertil. Det dejlige forårsvejr fristede mig til at åbne soltaget og nyde den rene forårsluft. Jeg parkerede bilen hos Børgesen og gik ind for at købe mine knive. Da jeg kommer ud og skal køre, holder der en bil foran mig, så jeg bliver nødt til at bakke lidt først, men tager mig ikke i agt for, at der bagved mig holder en rigtig stor industrigræsslåmaskine, som jeg uvidende bakker op i. Ærgerligt, men heldigvis var der ikke skader på min bil. På vejen tilbage til Stenløse kommer jeg forbi den benzintank der i dag hedder F24, og inspireret af det gode vejr, drejer jeg ind på tanken for at vaske bilen. Der var ingen andre biler, så jeg kører direkte ind i vaskehallen og standser. Derefter går jeg ind i butikken og køber en vask, den dyreste naturligvis, for nu var det jo sommer. Efter en lille hyggesnak med damen i butikken går jeg ud og starter vaskemaskinen. Idet maskinen starter, kommer jeg i tanke om, at soltaget er åbent. Normalt kunne jeg lukke både ViPensionister 21

22 vinduer og soltag med et tryk på fjernbetjeningen i mine bilnøgler, men de sad jo inde i bilen. Lynhurtigt fór jeg ind i vaskehallen, hoppede rask ind i bilen og lukkede soltaget. Så sad jeg der og tænkte: Hvad nu? Skulle jeg blive siddende eller hvad? I min visdom regnede jeg ud, at når nu børsterne på vaskemaskinen nåede til enden af bilen, ville de stoppe for at vende, og så kunne jeg nok smutte ud. Som sagt så gjort - jeg steg ud af bilen, da børsterne havde passeret fordøren, og blev stående til børsterne stoppede for enden af bilen, og smuttede så ud. Jeg havde bare ikke lige taget højde for, hvor hurtigt børsterne vendte - ud kom jeg, dog ikke uden at få et ordentligt styrtebad. Det var så bare ærgerligt, men heldigvis var der ikke mere vådt i bilen, end at sæderne var tørre efter nogen tid i solen med åbne døre og soltag. Jeg måtte derimod under bruseren og have tørt tøj på. Lidt senere skulle jeg så ned i byen for at købe noget vin, der var på tilbud, og som min kone havde skrevet navnet på, på en seddel til mig. Uden at se nærmere på sedlen gik jeg ind i Netto og begyndte at lede efter vinen. Da jeg havde støvet lidt rundt og ikke kunne finde den, spurgte jeg et af de flinke unge mennesker i Netto, om han vidste, hvor den stod. Han kiggede mig over skulderen og læste på sedlen, hvorefter han sagde, at jeg vist skulle prøve i Kvickly, som der stod på sedlen. Hvor dum kan man være? Ganske rigtigt havde de vinen i Kvickly, men da jeg triumferende kom hen til kassen, opdagede jeg, at min pung lå derhjemme, og så måtte jeg jo hjem efter den. Da gik det pludselig op for mig, at det vist var en Tycho Brahes dag for mig, og at jeg nok hellere skulle være blevet i sengen den dag. Jeg valgte at se bort fra muligheden for, at nogle af hændelserne skyldtes alderen! Såfremt der er nogle læsere, som har været ude for lignende uheldige dage, hører jeg gerne fra jer på telefon elle 22 ViPensionister

23 Oversigt over ældreforeninger og aktivitetsliste forår Ledøje Smørum Ældre Sagen i Ledøje-Smørum Formand: Bjarne Poulsen. Tlf , Næstformand: Hannelore From. Tlf , Social - humanitær: Eva Jaconelli. Tlf , Faste tilbud er beskrevet i Ældre Sagens eget program. Søndagscafé Kl , i Kulturhuset, Smørum 10. april Banko med 2 spil før og 2 spil efter pausen. 1 spilleplade inkluderet i prisen, ekstra plader kr 10,- pr stk. Tilmelding hos Eva Jaconelli. Pris incl kaffe og brød i pausen kr 50,-. Bustur til Bakken Afgang fra Smørumhallen kl 10.00, hjemkomst ca kl maj Pris incl frokost, excl drikkevarer: kr 200,-. Tilmelding efter først til mølle princippet til Verner Lauridsen. Tlf.: eller Bustur til Dresden Specialprogram kan fås hos Verner Lauridsen august Tilmelding efter først til mølle princippet til Verner Lauridsen. Tlf.: eller Ældre i Bevægelse ÆiB Formand: Per (Niels Peter) Vinther, Pærevangen 26, 2. tv, 2765 Smørum Tlf , - Pensionisternes Venner Formand: Bent Knudsen, Baltorpvej 215, 6. lejh. 2, 2750 Ballerup Tlf , Ølstykke Omsorgsklubben (OK - Ølstykke) Formand: Freddie Pedersen, Alfred Hansens Plads 60, 3650 Ølstykke Tlf , Arrangementerne afholdes altid onsdage fra kl til ca kl i Ølstykke Biblioteks Mødesal OBS! Kun adgang for medlemmer med gyldigt medlemskort. Som tidligere nævnt har vi desværre været nødt til at oprette en venteliste. Eventuel henvendelse til formanden. ViPensionister 23

24 24 Ældre Sagen Formand: Aase Moestrup, Dr. Margrethesvej 106, 3650 Ølstykke Tlf , Faste tilbud er beskrevet i Ældre Sagens eget program. Tirsdage Bowling: kl 12,00, kl og kl Stenløse Bowlingcenter. Kontakt Otto Fredskilde, tlf og Leni Lensing, tlf april Lystfiskeri 9. maj kl klubmøder 6. juni i Skenkelsø Mølle, Ølstykke. Pris kr 10,- incl kaffe. 26. april Fisketure fra Helsingør 24. maj Fælleskørsel fra Skytten juni Tilmelding til Rudi Westergaard, tlf Pris ca kr 150,-. IT-kurser for begyndere Onsdag kl Der noteres på venteliste til efterårets kurser, Svend T Jensen, tlf IT-kurser for let øvede Tekstbehandling, billedbehandling og optimering. Information og venteliste via 1. torsdag Madlavning og fællesspisning i måneden kl Toftehøjskolen, Ølstykke. Venteliste og information hos Birgitte Friis Mikkelsen, tlf april Leg og samvær i naturen 25. maj kl Mødested Ølstykke Bibliotek Esther, tlf eller Jens, tlf marts Sangaftener 28. april kl maj Toftehøjgård, Ølstykke Kirsten Orbe tlf eller Willy Orbe tlf april Strik og hygge 18. maj Toftehøjgaard, Ølstykke 15. juni Information hos Inge Hjort tlf eller Ulla H Jensen tlf Tilmelding til efterfølgende arrangementer sker onsdage kl og torsdage mellem april til Niels Herløw tlf eller Ole Kofoed tlf Fuld beskrivelse i Ældre Sagens eget program. 4. april O, den vej til Mandalay kl til ca Ølstykke Biblioteks foredragssal. Globetrotteren og eventyreren Jørgen Oulund fortæller Pris kr 50,- incl kaffe. 29. april Forårsfest, kl Ølstykke Biblioteks foredragssal Spil, sang, anekdoter og dansemusik med Kælderduoen. Oste- og pølseplatte, pris kr 100,- excl drikkevarer ViPensionister

25 27. maj Årets fugletur, kl Gl Toftegård Station Turen går til Ganløse Ore og varer ca 1½ time. Begrænset deltagerantal 1. juni 1-dages krydstogt med DFDS på Øresund,varighed 3½ time. Afgangstidspunkt fra en station oplyses ved tilmelding. Pris kr 399,- incl bustransport, frokost incl drikkevarer og kaffe/te med kage. Næstsidste torsdag i juni?? Vikingespil i Frederikssund Vi prøver at få et antal billetter. Interesserede bedes henvende sig til Birthe Christiansen ultimo maj på tlf eller Ølstykke Pensionistforening Formand: Ida Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke Tlf , Stenløse Ældre Sagen Formand: Kirsten Pedersen, Kornvænget 2, 3660 Stenløse Tlf , Alle aktiviteter afholdes i HEP-huset, Carlsbergvej 4, Stenløse. Faste tilbud er beskrevet i Ældre Sagens eget program 5. april kl Tilmelding starter til forårsturen den 17. maj. 5. april Sidste frist for tilmelding til sommerferieturen til Stockholm fra maj Program og henvendelse til Addy Løyche, tlf april kl Lis Ingemann fortæller om at være luksusvagabond. Hver ferie i 12 år har hun vandret rundt på de jyske landeveje med bagagen i en barnevogn. Pris kr 30,- incl kaffe og brød. 19. april kl Gitte Wikke fortæller om gadebørn og bjergbestigning i Nepal. Pris kr 30,- incl kaffe og brød. 3. maj kl Vi slutter sæsonens møderække med Ivan Liljebæk, som kommer med musikalsk foredrag om Poul Bundgaard. Pris kr 30,- incl kaffe og brød. 17. maj Forårstur til Hillerød, hvor vi skal se barokhaven, guided rundvisning på Frederiksborg slot, frokost i restaurant Leonora, eftermiddagskaffe med brød. Pris pr person kr 470,- excl drikkevarer. Max 2 billetter pr person. ViPensionister 25

26 NYT! kl Onsdag Bowling i Stenløse Bowlingcenter. Pris kr 100,- pr bane/time. Vi stiler efter at være 3-4 pr bane. Tilmelding Inge-Lise Strauss, tlf Stenløse-Veksø Pensionist og Efterlønsforening Formand: Ruth Thymann, Stenløsebo 10, 3660 Stenløse Tlf , Eftermiddagskomsammen starter op igen i oktober i HEP-huset, Carlsbergvej 4, Stenløse Tirsdag Forårstur ud i det blå. Reserver dagen. 10. maj NYT! Bankospil i HEP-huset. Passiv medlemskort kr 20 årligt. Tirsdage i Undtagen i juli måned. lige uger Slagslunde-Ganløse Pensionistforening Formand: Joan Jensen, Højgårdsparken 47 Ganløse, 3660 Stenløse Tlf april kl Så holder vi vores pakkefest. 27. april kl Damernes butik kommer og viser det sidste nye forårstøj. 11. maj kl Kenneth Knigge og Inge Bastkær kommer og spiller og synger for os. 25. maj kl Så er det tid til den årlige forårsudflugt. Herom senere. Slagslunde-Klubben Formand: Susan Kielstrup, Ved Gadekæret 4, Slagslunde, 3660 Stenløse Tlf , Aktiv Mandag Formand: Mogens Jørgensen, Kirstensvej 15, 3660 Stenløse Tlf Det Tredje Krydderi Formand: Ole Sejr Olsen, Præstegårdsvej 31, 3660 Stenløse, Tlf , SEP-Bowlingklub Egedal Formand: Carin Mortensen Tlf Bowling Hver torsdag og fredag kl Ledige pladser, kontakt formanden på tlf Sted: Bowlingcentret i Stenløse (ved Stationen) 26 ViPensionister

27 HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse. Tlf Åbningstid Mandag til fredag fra kl I åbningstiden vil der være café-vagter til stede. HEP-huset kan anvendes til forskellige arrangementer for ældre og handikappede i Egedal Kommune. Du kan gå ind på HEPhusets hjemmeside og få yderligere informationer. Pensionistfest 2011 Torsdag den 6. oktober kl i Ølstykkehallen Reserver dagen allerede nu. Oplysninger om pris og billetter senere på året. Festudvalget v/bo Nørskov Aktivitetsoversigter fremsendes til redaktionen af ViPensionister. Per Veise Næste deadline for indlæg er den 1. juni 2011 ViPensionister 27

28 Afsender: Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Kontakt Egedal Kommune Telefontid- og nummer Egedal Kommune Mandag - onsdag: 9-15 Torsdag: Fredag: Den Fælles Visitation Mandag onsdag: 9-13 Torsdag: Fredag: ViPensionister

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 3 December 2011 Marts 2012 5. årgang Ved FNs internationale ældredag underholdt koret fra ÆiB med korleder Niels Jørgen Hilstrøm. Læs artiklen fra dagen inde i bladet. Orientering fra Seniorrådet i

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2012 November 2012 6. årgang Lederpris til Per (Niels Peter) Vinther Læs artiklen inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1 ViPensionister Udkommer i 2012

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 1 April 2014 Juli 2014 8. årgang Lige nu kan du vinde en ipad, hvis du tilmelder dig Digital Post. Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1 ViPensionister

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Foto: Rudi Würtzen Nr. 1 April Juli 2015 9. årgang Foto: Ruddi W Velkommen til foråret Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Udkommer tre gange om året og fremsendes med post til alle folkepensionister

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August November 2015 9. årgang Foto: Ole L Larsen Kvindeegen i Veksø har fået en datter Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Udkommer tre gange om året og fremsendes med post til alle folkepensionister

Læs mere

Den perfekte kombination af fællesskab og privatliv

Den perfekte kombination af fællesskab og privatliv ROSKILDE ÆLDRERÅD OG ROSKILDE KOMMUNE INFORMERER NR. 5 - oktober 2015-9. ÅRGANG Den perfekte kombination af fællesskab og privatliv I seniorbofællesskabet Højen i Himmelev bor man i egne rækkehuse. Men

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

15 26 Natteravne. Ekspolitiker, sognepræst og fighter. Portræt af Lone Hindø. Side: Læs også: Ingen modvind på cykelstierne. bygger bro 28 Bernhardt

15 26 Natteravne. Ekspolitiker, sognepræst og fighter. Portræt af Lone Hindø. Side: Læs også: Ingen modvind på cykelstierne. bygger bro 28 Bernhardt Nr. 5 Marts 2010 Ekspolitiker, sognepræst og fighter Portræt af Lone Hindø Side: Læs også: Infomagasinet fra Århus Kommune 15 26 Natteravne bygger bro 28 Bernhardt og Balling Ingen modvind på cykelstierne

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2 Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2012 DE PARKEREDE I FLEKSJOB HOS EN AUTOFORHANDLER Har du bil og lyst

Læs mere

Hospitalsklovn når ind til demente

Hospitalsklovn når ind til demente NR. 5 - NOV. 2013-7. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Læs mere om: Fra Ældrerådet 2 Fra Bernadottegården til Musholm 3 Flot og festlig Frivillig Fredag 3 Quiz 3 Valg til Ældrerådet - Kandidaterne

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 35 Klub Fortuna... 44 Teglporten... 41 Rønnebærhus... 45 Digital hjemmevejledning... 40 Foreninger ABS...

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

Netværkskontor i Stranden- side 3 Strandens byggepladser - side 6 Den første Omsorgspris - side 7 Sundhed med KRAM- side 10 Bibliotekets fremtid -

Netværkskontor i Stranden- side 3 Strandens byggepladser - side 6 Den første Omsorgspris - side 7 Sundhed med KRAM- side 10 Bibliotekets fremtid - Januar/februar 2008 Årgang 12. nr. 1 Netværkskontor i Stranden- side 3 Strandens byggepladser - side 6 Den første Omsorgspris - side 7 Sundhed med KRAM- side 10 Bibliotekets fremtid - side 14 Lederen:

Læs mere

Flygtningevenner og lidt forældre

Flygtningevenner og lidt forældre ROSKILDE ÆLDRERÅD OG ROSKILDE KOMMUNE INFORMERER NR. 4 - september 2015-9. ÅRGANG Flygtningevenner og lidt forældre Det startede med en seddel i postkassen i dag er Preben og Elsebeth frivillige i Roskilde

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 92 Marts 2014 Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen indhold Hvad sker der? Side: 3 Bogbinderne 4 Alle har høreproblemer - også DU!

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

60+ + Tid til senioridræt4. + Det er aldrig for sent at løbetræne. + Rengøring den fornemste opgave I GL A D S A XE

60+ + Tid til senioridræt4. + Det er aldrig for sent at løbetræne. + Rengøring den fornemste opgave I GL A D S A XE 60+ I GL A D S A XE + Tid til senioridræt4 + Det er aldrig for sent at løbetræne + Rengøring den fornemste opgave Nr. 3 September 2006 60+ I GL A D S A XE Indhold Motionisterne på Bakkegården........................................

Læs mere

Seniorer bag festivalens kulisser

Seniorer bag festivalens kulisser NR. 3 - JUNI 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Enorme mængder affald er en naturlig følge af de mange glade festival gæster. Roskilde Ældre Motion sørger for, at det havner de rigtige steder.

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere