Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune"

Transkript

1 Nr. 1 April 2011 Juli årgang Udsnit af postkort. Læs artiklen inde i bladet om Ølstykke og Omegns Frimærkeklub i 40 år Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer i 2011 tre gange og forsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 stk. pr. husstand. Næste nummer udkommer primo august Artikler til bladet skal være leveret til redaktionen senest den 1. juni 2011 Indsendte indlæg bringes i bladet, i det omfang der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Oplag Læs bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViP 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Per Wandahl Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Steen Johansen Tlf Hardy Sørensen Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen... 3 Seniorrådet Seniorrådets årsberetning for Rude Strand Seniorhøjskole... 7 Ældres faldulykker... 9 Hvad er det? Ølstykke og Omegns Frimærkeklub 40 år Hvad var det så? Nyt fra Egedal Kommune Tasketyveri, tricktyveri, sikring af din bolig m.v En Tycho Brahes dag Aktivitetsliste forår ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise I decembernummeret af ViPensionister opfordrede vi til, at vore læsere skulle komme med kommentarer og forslag til forbedringer af ViPensionister. Vi fik én tilbagemelding. Det kan tolkes på flere måder: 1. Der er ikke ret mange, der læser bladet! Eller 2: Bladet er så godt, at der ikke nogen, der kan foreslå forbedringer! Ad 1: Det tror vi ikke på. Ad 2: Det tror vi på!! Alligevel håber vi fortsat, at vore læsere vil være aktive og flittige til at give gode råd, komme med ris/ros eller endda komme med indlæg! Siden sidst har vi fået lov til at benytte det kommunale logo. Det var et ønske fra redaktionen, dels for at markere, at ViPensionister skrives og udgives i et godt samarbejde mellem Egedal Kommune og Seniorrådet, dels for at give bladet et lidt mere officielt præg, så det forhåbentlig markerer sig tydeligere i den store strøm af reklamer, post og andet, som hele tiden tilflyder os. I dette nummer kan du bl.a. læse uddrag af Seniorrådets Årsberetning 2010, som Seniorrådet skal udarbejde til Social- og sundhedsudvalget. Her er ganske kort beskrevet, hvad Seniorrådet har beskæftiget sig med i det forløbne år og lidt om, hvad vi vil arbejde videre med. Du kan også læse, hvordan du kan vinde en købmandskurv, idet Ølstykke Frimærkeklub i forbindelse med sit 40-årsjubilæum efterlyser gamle postforsendelser fra vores område. Mangler du beskæftigelse, oplevelser eller selskab, kan du melde dig ind i Frimærkeklubben. Du kan også vælge at tage på højskole læs om dette i Hardy Sørensens artikel. Vi giver i et par artikler gode råd til at undgå faldulykker og til at undgå taske- og tricktyverier. Selv om mange af os synes, at aviserne er fyldt med historier om forskellige former for kriminalitet begået mod ældre, er vores aldersgruppe rent faktisk ikke ramt særlig hårdt. Der er således ingen grund til unødig ængstelse, men der er på den anden side heller ingen grund til ikke at passe på og ikke at tænke sig om. Per Wandahl har igen begået en historie om et mystisk apparat, som én af vore læsere gerne vil vide noget om, og Per afslører ligeledes, hvad det var, han præsenterede i sidste nummer. Per W. ViPensionister 3

4 fortæller desuden en grusom historie om, hvor galt man kan komme af sted på en ellers helt almindelig dag! Endelig oplyser Egedal Kommune om sidste nyt fra Ældrecentret herunder omtale af en ny bus til Damgårdsparken. Selv om dette er skrevet på en kold, kold februardag, kan det alligevel mærkes, at dagene er blevet længere, og at foråret trods alt må være på vej. Derfor ønskes alle et rigtig godt forår og en god sommer. Seniorrådet 2010 Navn og adresse Sille Jantzen (Formand) Primulahaven 56, 2765 Smørum Ulla Gundtoft (Næstformand) Sandbjergvej 13, 3660 Stenløse Per Veise (Sekretær) Dr. Margrethesvej 59, 3650 Ølstykke Alice Pedersen Diamantvej 45, 3650 Ølstykke Lisbeth Solgaard Hansen Åkandehaven 76, 2765 Smørum Villy Krohne (Kasserer) Carlsbergvej 11, 3660 Stenløse Bjarne Larsen Egernvej 3, 3650 Ølstykke Ann Larsen Smaragdvej 6, 3660 Ølstykke Hardy Sørensen Sandalsparken 10, 3660 Stenløse Telefon/ Bisiddere: Alice Pedersen og Ulla Gundtoft Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Ulla Gundtoft. Suppleant Villy Krohne Porsebakken: Lisbeth Solgaard Hansen. Suppleant Sille Jantzen Engbo & Solkrogen: Alice Pedersen. Suppleant Bjarne Larsen 4 ViPensionister

5 Seniorrådets årsberetning for 2010 v. Per Veise Seniorrådet skal ved afslutningen af hvert kalenderår skrive en årsberetning, der skal fremsendes til Social- og Sundhedsvalget inden 20. januar i det efterfølgende år. Årsberetningen ville fylde 6-8 sider her i bladet, så derfor følger her uddrag af årsberetningen. Seniorrådet har i sit første arbejdsår afholdt i alt 14 møder. På de første møder behandledes bl.a. forslag til styrelsesvedtægt og samarbejdsaftale mellem Egedal Kommune og Seniorrådet. Disse blev efterfølgende behandlet i Social- og sundhedsvalget og i Kommunalbestyrelsen og blev i den endelige form underskrevet af borgmester og formand d. 6. april 2010 I løbet af de første måneder blev vi præsenteret for en betydelig mængde af kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter vedr. Sundhedscentrets og Ældrecentrets områder. Efter grundig gennemlæsning og drøftelse afgav Seniorrådet sine høringssvar. Undervejs i disse og tilsvarende sager er det blevet overvejet og drøftet, om omfanget af rapportskrivning m.v. står i et rimeligt forhold til den samlede personaleressource, og om noget af tiden kunne anvendes bedre i det direkte arbejde med borgerne. Hen over forårs- og sommermånederne brugte Seniorrådet en del tid på at gennemgå og drøfte et meget informativt og omfattende budgetoplæg. Hovedparten af rådets budgetovervejelser, holdninger og høringssvar blev omtalt i ViP allerede i december, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Det skal dog bemærkes, at Egedal Kommune på ældreområdet har landets laveste udgifter/borger over 65 år. Det skal videre bemærkes, at Seniorrådet i 2011 vil have fokus på bl.a. følgende områder: 1. Busbetjeningen, især i yderområderne. 2. Biblioteksområdet. 3. Rengøring bør fastholdes på min. én gang hver 14. dag. 4. Normering på plejecentrene. ViPensionister 5

6 Den 11. juni 2010 ændrede Folketinget Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det betød bl.a., at klagerådene blev nedlagt. Desuden blev det gjort frivilligt for kommunerne at danne Bruger/pårørenderåd for plejecentrene. Social- og sundhedsudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen, at disse råd skulle fastholdes, hvilket Seniorrådet også kunne tilslutte sig. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende at følge indstillingen. Derudover har vi i Seniorrådet bl.a. planlagt og gennemført afholdelsen af FN s internationale Ældredag, som løb af stabelen d. 1. oktober. Et velbesøgt arrangement med gode oplægsholdere. Seniorrådet blev i løbet af 2010 orienteret om madordningen, herunder det kommunale tilbud og et privat tilbud. Vi vil følge udviklingen på området for at være med til at sikre, at den leverede vare udvikles løbende, og lever op til forventningerne. Sidst på året har Seniorrådet igen behandlet nyt forslag til styrelsesvedtægt. Dette var nødvendiggjort af tidligere omtalte lovændring. Seniorrådet har i 2010 haft et budget på kr. Årets resultat blev et mindreforbrug på kr, som søges overført til indeværende regnskabsår. Budget 2011: ,- kr. Seniorrådet har i 2010 afholdt 2 dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget, hvor der især på møde nr. 2 var en god og åben debat om de områder, der specielt har været fokus på i årets løb. Årsberetningen kan i sin fulde ordlyd læses på kommunens hjemmeside. Gå til Ældre Seniorråd Referater Referat 10. januar ViPensionister

7 Rude Strand Seniorhøjskole - pensionisternes egen højskole. Af Hardy Sørensen Pensionisthøjskolen Rude Strand etableredes i 1971, hvor De samarbejdende Pensionistorganisationer erhvervede sig Rude Strandhotel på den smukke bakke lige ned til Kattegat. Pensionisthøjskolen Rude Strand kaldes ofte og med rette pensionisternes egen højskole. Det er virkelig de ældre selv, der gennem et kolossalt slid og med indædt vilje fik skabt en højskole båret af Grundtvigs skoletanker. Pengene til den nye højskole blev skaffet til veje ved oprettelsen af et landslotteri til fordel for højskolen. Det frivillige arbejde med landslot- Sommerstemning på Rude Strand med udsigt over Kattegat ViPensionister 7

8 teriet var afgørende for, at der i dag står en topmoderne højskole i Rude, og landslotteriet er fortsat af stor betydning for skolens udvikling. Den 28. februar 1972 kunne man byde velkommen til det første egentlige højskoleophold på Pensionisthøjskolen Rude Strand. Det første forår gik overvældende godt, og dét uden højskolen havde fået sin statsanerkendelse og dermed mulighed for tilskud til kursisterne. Den 1.april 1973 fik Pensionisthøjskolen Rude Strand sin statsanerkendelse, og siden da har der været afholdt korte højskolekurser på Rude Strand. Pensionisthøjskolen Rude Strand tog i 2009 navneforandring til Rude Strand Seniorhøjskolen. Højskolen er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er et repræsentantskab, der overvejende består af repræsentanter fra Danske Pensionister og Sammenslutningen af pensionistforeninger i Danmark, ligesom disse to organisationer har 8 ud af 12 pladser i skolens bestyrelse. Rude Strand Seniorhøjskole arbejder fortsat i det spor, der er blevet lagt det vil sige et frit og åbent mødested, hvor livsglæden og evnen til at undre sig er det centrale. Det er først og fremmest kærligheden til livet, det drejer sig om. Det er en grundtanke hos Grundtvig, at kærligheden skaber forståelse og indsigt. Men egentlig er det afgørende ikke, at lige netop Grundtvig har tænkt denne tanke. Det afgørende er, at han minder os om en erkendelse, som er fællesmenneskelig - en erkendelse, som hvert enkelt menneske givetvis vil kunne tilslutte sig, hvis blot man lader hjertet tale. Eller for at sige det med Storm P: Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre steder. Læs mere om de enkelte kurser på eller ring efter brochuremateriale om de enkelte kurser på tlf Andre Seniorhøjskoler: SeniorHøjskolen i Nørre Nissum, tlf eller se Højskolen Marielyst for aktive seniorer, tlf eller se 8 ViPensionister

9 Ældres faldulykker Af Lisbeth Solgaard De sidste måneders hårde vinter har sat ekstra fokus på faldulykker, og ikke mindst mange ældre mennesker har været plaget af den megen sne og de glatte fortove og veje. Det siger sig selv, at godt fodtøj kan være en af vejene til at undgå fald, når man bevæger sig ud i vintervejret, men det gør det jo ikke alene. Sund By Netværkets temagruppe Ældres faldulykker har arbejdet med problematikken omkring ældre og fald. Mere end hver tredje person over 65 år og hver anden person over 80 år oplever mindst ét fald om året, og risikoen for at falde fordobles det efterfølgende år. Det er jo tankevækkende, og ikke mindst taget i betragtning at disse tal ikke har taget højde for de sidste par måneders meget glatte føre. Omkring ældre borgere kommer årligt på skadestuen på grund af en faldulykke, og mange hundrede dør årligt som følge af fald. Næsten 40% bliver indlagt i forbindelse med faldulykken. Det viser et forskningsprojekt på skadestuen på Hvidovre Hospital, hvor forskere har undersøgt i alt 535 ældre over 65 år, som i løbet af en tre måneders periode henvendte sig på skadestuen efter et fald. Alene de undersøgte 535 personer var i det efterfølgende halve år efter faldet indlagt på hospital i tilsammen dage. Det svarer til en udgift på mio. kroner (i 2008) for alene disse personer og det viser, at der er tale om en skrøbelig gruppe med mange brud og lange indlæggelser, og det viser sig, at de bliver indlagt igen og igen efter en faldulykke, siger overlæge Marianne Kirchhoff, Geriatrisk Afsnit, Frederiksberg Hospital. Hun peger på, at en meget stor del af de ældres faldskader er umiddelbart uforklarlige og altså ikke skyldes hændelige uheld som et isglat fortov og lignende. Faldet skyldes i stedet ofte problemer med blodtryk, balancen, hjerterytmeforstyrrelser, bivirkninger fra medicin eller almindelig svækkelse. Omkring 40% af de deltagende patienter blev blot sendt hjem uden nogen form for opfølgning, efter at de havde fået syet såret el- ViPensionister 9

10 ler lagt gips på benet. Senere kom mange tilbage på skadestuen med en ny faldskade. Med den rette medicin eller behandling kan faldskaderne ofte undgås, og derfor er det så vigtigt at man efter skadestuebesøget finder frem til årsagen til faldet, siger Marianne Kirchhoff. For en kommune drejer det sig om penge, men for os som ældre drejer det sig jo i høj grad også om livskvalitet. Disse faldulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ofte vil faldet medføre afhængighed af hjælp udefra, og kun en tredjedel af de ældre genvinder samme funktionsevne som før faldet. Temagruppens arbejde har resulteret i en folder med gode råd om, hvordan 10 Karen er netop fyldt 93 år og føler sig meget sikker med sin faldsikring på højre håndled. Med et tryk på en knap på det, der ligner et armbåndsur, giver det alarm på Damgårdsparken. Fra Damgårdsparken laver man en kontrolopringning og hvis der ikke svares bliver der omgående sendt 2 personer af sted. Systemet er via en sender i Karens lejlighed, som også giver alarm, hvis strømmen svigter. Rigtig smart. ViPensionister

11 man som ældre kan styrke sin balance fysisk og psykisk og socialt. Anbefalingerne kan kort skitseres således: Spise sundt og drikke tilstrækkeligt Sørge for at være fysisk aktiv Få en god nattesøvn Passe på med sovemedicin og beroligende medicin Få tjekket sit syn, sin hørelse og sit fodtøj Indrette sin bolig på en hensigtsmæssig måde Sørge for at bevare sit gode humør og være sammen med andre mennesker Mange kommuner er opmærksomme på disse forhold og har en mere eller mindre fastlagt procedure for, hvorledes der skal handles efter at en ældre borger er faldet og kommet på skadestuen. Det gælder også for Egedal Kommune efter hvad jeg har fået oplyst, selvom der ikke foreligger en decideret politik på området. Det betyder, at det er vigtigt, at du også selv gør dig tanker om hvorfor faldt jeg hvordan kan jeg undgå det Det er nok nemmere at fjerne snublefælder, end at få en god nattesøvn på kommando. Alligevel kan det have værdi at gøre sig nogle tanker om, hvad der kan være årsagen til, at man går og falder. Skyldes en svimmelhed for dårlig eller for lidt mad, for lidt væske, for meget medicin, dårlig kondition og dårlig balance, træthed efter en dårlig nat, eller?? I dag skal vi så mange ting: spise sundt, drikke mindst 1 liter vand/væske om dagen, motionere en halv time hver dag osv, listen med gode råd er uendelig lang. Det kan ind imellem virke trættende, men det er jo alligevel alt sammen ting som er med til at bevare vores helbred og som medvirker til at vi kan forblive selvhjulpne langt op årene. Er det ikke det, vi alle sammen håber på? Avisen var i dag fuld af Tøger Seidenfaden, han er netop død. Mange udtalelser fra venner og kolleger fremhæver hans altid gode humør. Selv fortæller han om, hvordan han (inspireret af Peter Plys) har honningdepoter liggende: Skal man have et godt liv, er det nødvendigt med honningdepoter. Og helst også faste parkeringspladser på tidslinjen. Hvad jeg mener med det? Honningdepoter er noget godt, man går og glæder sig til. Det kan bare være en hyggestund med familien, det kan være en bog, en film, et møde; et eller andet, man på forhold ved, at man vil nyde, der ligger og venter på én et par dage forude. Hvis ViPensionister 11

12 man ikke hele tiden har et par honningdepoter liggende derude, bliver det hurtigt bare gråt at stå op om morgenen. Selv har jeg hele tiden masser af depoter liggende forude, og jeg kan stærkt anbefale metoden. Den er nem at bruge. Det behøver jo ikke være andet end en pose spejderhagl, man ved, kan fås i DSB-kiosken. Det kan selvfølgelig også være Nobelprisen i Litteratur, der skal afhentes. Det er bare sværere at arrangere. (Politiken ). Det fik mig til at tænke på det sidste punkt i listen over anbefalinger. Hvordan bevarer man sit gode humør? Jo, man sørger for at lægge nogle honningdepoter ud. Sund By Netværkets pjece 8 anbefalinger til forebyggelse af ÆLDRES FALDULYKKER den gode kommunale model kan ses på eller rekvireres på Ved du, at: Referater og høringssvar fra Seniorrådets møder kan læses på Egedal Kommunes hjemmeside. Gå ind på klik på Ældre, klik på Seniorråd, klik på referater og klik til sidst på det referat, du vil læse. Høringssvarene er koblet direkte på de enkelte referater. ViPensionister findes i øvrigt på samme måde, endda flere årgange bagud. 12 ViPensionister

13 Hvad er det? Af Per Wandahl Jonna Pedersen i Stenløse ringede til mig angående viste messing ting, en kugle med en diameter på 8 cm i diameter og forsynet med en form for hane. Som det fremgår af billederne kan kuglen skilles ad på midten og der er hul hele vejen igennem fra toppen ned til kuglen, hvor jeg har trukket et stykke ståltråd igennem. Den totale længde i samlet stand er ca. 22 cm. Samlet Når hanen drejes til vandret position, er der ikke hul igennem til kuglen, og denne kan ikke adskilles, men når hanen står lodret, som på de viste billeder, kan kuglen nemt adskilles. Det er altså ligesom der dannes et vakuum i kuglen, når hanen er lukket, så kuglen ikke kan adskilles. Udseendet leder umiddelbart tanken hen på en form for ophæng, men hvad er formålet med afspærringshanen? Og hvad er tingesten i det hele taget til? Såfremt der er nogen læsere, som ved, hvad dette er og kan bruges til, bedes I venligst kontakte mig på telefon eller til Adskilt Ligeledes hører jeg gerne fra læsere, som har en eller anden ting liggende, som de ikke ved, hvad er, så kommer jeg gerne forbi og tager billeder af tingen, som vi så kan bringe i bladet. ViPensionister 13

14 Ølstykke og Omegns Frimærkeklub 40 år Jørgen Schjøtz-Pedersen Ølstykke og Omegns Frimærkeklub (ØFK) kan i efteråret 2011 fejre sit 40 års jubilæum. Den stiftende generalforsamling fandt sted 14. september 1971 på Ølstykke bibliotek, hvor medlemsmøderne også afholdtes de første par år. Omkring 1990 fandt klubben så sit nuværende faste tilholdssted på Græstedgård, hvor medlemmerne mødes hver anden uge i sæsonen fra september til april. Den første formand var E. Lisbjerg, og ved klubbens start var medlemstallet 16. I de senere år har klubben haft medlemmer, og medlemmer deltager som regel ved møderne. På de fleste møder er der et lille foredrag, hvor et af klubbens medlemmer eller en udefra kommende foredragsholder behandler et emne fra filateliens verden. På hvert møde afholdes endvidere en mindre auktion, og der er mulighed for at bytte frimærker og udveksle erfaringer med andre samlere - ØFK er medlem af Danmarks Filatelist Forbund, en landsdækkende sammenslutning af frimærkeklubber, og som medlem af ØFK modtager man forbundets blad Dansk Filatelistisk Tidsskrift. Dette er inkluderet i medlemskontingentet, som p.t. er 300, - kr. ØFK har egen hjemmeside, som kan besøges på og Dansk Filatelist Forbunds hjemmeside findes på Enhver, som interesserer sig for frimærker, samler på frimærker eller har lyst til at begynde at samle, kan blive medlem af ØFK henvendelse om indmeldelse kan ske til en af de nedennævnte personer. Klubben er den eneste frimærkeklub i Egedal kommune, og vi planlægger at markere jubilæet med en frimærkeudstilling, som vil finde sted på Græstedgård, Udlejrevej 13B, Ølstykke i weekenden september I den anledning vil vi gerne forsøge at finde den ældste forsendelse (brev, postkort), forsynet med et eller flere frimærker og afstemplet med et af de i kommunen anvendte stempler. Det kan dreje sig om stempler fra Ganløse (Gandløse), Stenløse, Veksø (Vexø, Viksø) og Ølstykke. Stempler med dato og årstal som på nedenstående billede findes fra omkring år 1900, dog ikke fra Ledøje og Smørum. Der eksisterer ældre stempler, som er uden årstal, men disse er ret sjældne. 14 ViPensionister

15 På udstillingen vil der blive vist en række samlinger fra klubbens medlemmer. Disse samlinger vil give et indtryk af de mange forskellige muligheder, der findes for at samle på frimærker. Endvidere vil der også blive mulighed for at få en vurdering af frimærker/samlinger. Klubben opfordrer til, at man går på jagt i gemmerne, hvis man har gamle postkort eller breve liggende. Det ældste stempel præmieres med en købmandskurv, og de ældste breve/postkort vil blive vist på udstillingen, der arrangeres i forbindelse med jubilæet. Henvendelse kan ske til Jørgen Schjøtz-Pedersen, tlf , mail eller Jens Langkow, tlf , mail helst inden 30. april Postkort sendt fra Ølstykke til Svedstrup 4. nov Kortet er frankeret med et 5 øres frimærke med portræt af den daværende konge Frederik VIII, som regerede fra 1906 til Frimærket fremkom dog først i marts Mærket er annuleret med et såkaldt brotypestempel, hvor afsendelsesdato og år er anført på en "bro" tværs over stemplet. - Kortets forside viser en udsigt over Ølstykke Stationsby. ViPensionister 15

16 Hvad var det så? Af Per Wandahl Jeg fik en del henvendelser på det viste stykke værktøj, og også mange gode bud på, hvad det nu kunne være. Marianne Didriksen i Ølstykke mente, at den anvendtes til at skære toppen af roer med - Harry Westager, gartneriejer, kunne huske den fra sin læretid i en planteskole, hvor den anvendtes til pilehøst og hed en Hivert - Kjeld Friebel, som er tækkemand, kunne huske den til at skære rør med - og Adda Nielsen i Stenløse vidste ligeledes, at den hørte til i skovindustrien og endnu kan købes, dog i en forandret udgave. Alle ting er nok rigtige, men oprindeligt blev den brugt i skovindustrien. Den formentlig rigtige beskrivelse, som jeg har fået af min svoger, der er forstmand, som jeg lånte den af, er følgende: Det viste arbejdsredskab, som også viste sig yderst nyttigt til at åbne champagneflasker med, hedder en Rasken og blev for 4-5 årtier siden anvendt i skoven. Rasken tilhører den dengang meget udbredte gruppe af grenkapningsknive, som blev brugt til opstamning og afhugning af lavtsiddende grene på unge bevoksninger/træer. Især i unge granbevoksninger, som dengang ofte var plantet med en tæthed på op til 1 m x 1 m, anvendtes Rasken til oprisning/opstamning i typisk hvert andet rækkemellemrum, således at skovrider eller skovfoged bekvemt kunne færdes i bevoksningen i forbindelse mærkning (udvisning) af træer til fældning. Også skovarbejderen havde det efterfølgende langt nemmere og mere bekvemt i forbindelse med fældning og afkvistning af træerne. 16 ViPensionister

17 Nyt fra Egedal Kommune Projekt Aktiv hverdag fra passiv hjælp til fysisk aktivitet og selvhjælp Egedal Kommune har modtaget kr. fra Socialministeriets Pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Projektet er sat til at vare et år med start i maj Formålet med projektet er at øge de involverede borgeres mobilitet og evne til at løse de personlige og praktiske opgaver i hverdagen i et sådant omfang, at de igen bliver i stand til helt eller delvis at klare sig selv. Projektet retter sig mod nye ansøgere af personlig og praktisk hjælp, samt borgere der allerede modtager hjælp, hvor det vurderes, at der er mulighed for at de kan genvinde et tidligere funktionsniveau. Hvordan kommer man med i projektet? Man vil som ansøger af personlig og praktisk hjælp blive vurderet af en visitator og en projektmedarbejder via interview, fysiske tests og eventuelt indhentning af yderligere helbredsmæssige oplysninger. Det er visitator der henviser til projektet og til de ydelser som man er berettiget til at modtage. Projektmedarbejderen vil foretage den endelige visitation til projektet. Projektmedarbejderen vil i samråd med ansøger udarbejde en handleplan for den rehabiliterende indsats. Hvilke ydelser kan man få? Man kan få hjælp til løsning af personlige og praktiske opgaver under kategorien personlig hjælp. Hjælpen udføres som hjælp til selvhjælp i samarbejde mellem borger, en terapeut og social- og sundhedsmedarbejdere. Hvor længe er man med i projektet? De borgere der medvirker i projektet bliver genvurderet hver anden måned. Et projektforløb kan maksimalt strække sig over et halvt år, hvorefter der foretages endelig visitation til midlertidig eller varig hjælp. Vil du vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte ViPensionister 17

18 Ny bus til kommunes plejecentre Egedal Kommune har modtaget et legat fra Edith og Bente Pedersens fond og Peter Petersen Sandals fond på kr. De mange penge er blevet brugt til at indkøbe en bus, så kommunen råder nu over 2 plejehjemsbusser, som kan anvendes til busture med beboerne i plejecentrene og de visiterede borgere i aktivitets- og dagcentrene. Begge busser er lige nu placeret i Stenløse ved plejecenter Damgårdsparken. Den ene bliver brugt til transport af dagcenterbrugerne i Solkrogen. Så snart der er fundet et alternativ til denne transport, vil den ene af busserne blive flyttet til plejecenter Porsebakken i Ledøje-Smørum. Vil du være chauffør? I denne forbindelse søger kommunen frivillige til at være chauffører og hjælpere på busturene. Det er en betingelse at man er instrueret i kørsel af bussen samt anvendelse af det sikkerhedsmæssige udstyr. Oplæring tilbydes af erfarne chauffører. Overdragelse af bussen den 13. januar Leder af plejecentrene Adda Nielsen overrækker blomster til giveren Bente Pedersen Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte 18 ViPensionister

19 Tasketyveri, tricktyveri, sikring af din bolig m.v. Af Per Veise I løbet af vinteren har der i medierne ofte været omtale af diverse typer af kriminalitet, hvor ældre i en del tilfælde har været blandt ofrene. Med denne artikel vil jeg dels søge at nedtone frygten for at blive udsat for kriminalitet dels give nogle gode og brugbare forslag til sikring af en selv og af ens bolig. Artiklen er i høj grad baseret på oplysninger fra Det Kriminalpræventive Råd. Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så mærkeligt, når man tænker på, hvordan aviser og tv fokuserer på volden. Men sandheden er, at jo ældre man bliver, desto mindre er risikoen for at blive udsat for vold. Det er faktisk sjældent, at ældre bliver overfaldet. Men ét overfald er ét for meget. Derfor er det vigtigt, at man passer på man kan selv gøre noget for at føle sig mere sikker på sin tur i byen. Det Kriminalpræventive Råd peger bl.a. på: Gå på indkøb med plastikposer eller indkøbsnet i stedet for taske. Opbevar penge, nøgler o. lign. i sikre lommer helst en inderlomme lukket med lynlås. Hav ikke pengepungen i baglommen det frister lommetyve. Bruger du Dankort, så hold hånden for, når du taster koden ind. Så kan koden ikke aflures. Hav aldrig store pengebeløb på dig. Hvis det er muligt, så aftal med andre, at I skal følges. Brug altid den forreste vogn i toget. Så kan du banke på hos togføreren, hvis du føler dig utryg. Undgå uoplyste stier og veje om aftenen. Lad være med at vise, at du er bange. Signaler derimod, at du har ret til at være der. Øjenkontakt og et smil virker afvæbnende. Hvis det skulle ske, at man ser en tasketyv, skal man råbe op. Gør aldrig modstand, men gør straks andre opmærksom på, hvad der er sket og tilkald Politi. Du kan også sikre din bolig og gøre hverdagen tryggere. Det Krimi- ViPensionister 19

20 nalpræventive Råd har også her en række forslag: Kend dine naboer, snak med dem og aftal, at I holder lidt øje med hinanden og med jeres boliger. Lav en telefonkæde med venner/familiemedlemmer. Hvis du har hjemmehjælp, så lav en fast aftale om, hvornår hjemmehjælpen skal komme. Bed dem om at ringe, hvis tidspunktet ændres. Navneskiltet på døren behøver kun vise efternavn. Så kan uvedkommende ikke se, hvor mange der bor i huset. Få en låsesmed til at efterse dørlåsen. Måske bør den udskiftes til en sikrere model. Få evt. monteret en sikkerhedskæde og/eller en dørspion. Lås døren omhyggeligt, når du går hjemmefra også selv om det kun er en kort tur, du skal ud på. Få naboen til at kigge efter dit hus, hvis du tager hjemmefra i længere tid. Bed naboen tømme postkassen, vande blomster og andet, der får huset til at se beboet ud. Samtidig med at man sikrer sit hjem, er det en god idé at tænke over, hvor man opbevarer sine penge og andre værdier. Opbevar dem ikke i den nærmeste skuffe, men på et sikkert sted. Hav aldrig store pengebeløb liggende. Få banken til at betale dine regninger. Nogle oplever desværre såkaldte tricktyverier, hvor tyve f.eks. beder om at få lov til at låne telefonen eller toilettet, eller hvis nogen udgiver sig for at være vicevært, hjemmehjælp eller andet. Der er kun én måde at undgå denne type tyverier på: Lad være med at lukke mennesker ind, du ikke kender. Hvorfor lade sig begrænse af fordomme, når man trygt kan gå i teatret, til foredrag eller til hyggestunder med familie og venner? Vi ses derude. (Citat fra Det Kriminalpræventiv Råd.) Få flere gode råd til forebyggelse på: eller 20 ViPensionister

21 En Tycho Brahes dag Af Per Wandahl Alle ved formentlig, hvad en Tycho Brahes dag er? Hvis ikke, er det en dag, hvor stort set alt hvad man foretager sig, ikke rigtig vil lykkes; man siger også, at man har fået det forkerte ben ud af sengen. Det siges, at astronomen Tycho Brahe (14. december oktober 1601), hvis observatorium Uranienborg stadig findes på øen Hven i Øresund, havde regnet sig frem til nogle dage i løbet af året, hvor man skulle lade være med at lave noget af betydning, da det sandsynligvis ville gå galt, ligesom han også havde regnet sig frem til nogle dage, som var heldige. For nogle år siden rendte jeg personligt ind i en af disse Tycho Brahes dage. Om det lige var en af dem Tycho Brahes havde regnet sig frem til, ved jeg ikke, men den startede i hvert fald således: En skøn majdag med højt solskin besluttede jeg, at jeg ville slå græsplænen med min nyerhvervede lille Flymo plæneklipper, hjembragt fra containerpladsen i Toppevad i weekenden. Imidlertid viste det sig, at den trængte til nye plasticknive, som den var udstyret med. Jeg fandt ud af, at sådanne knive kunne jeg få formedelst 50 kr. hos Børgesen i Veksø, som sælger plæneklippere, og satte mig rask ind i bilen for at køre dertil. Det dejlige forårsvejr fristede mig til at åbne soltaget og nyde den rene forårsluft. Jeg parkerede bilen hos Børgesen og gik ind for at købe mine knive. Da jeg kommer ud og skal køre, holder der en bil foran mig, så jeg bliver nødt til at bakke lidt først, men tager mig ikke i agt for, at der bagved mig holder en rigtig stor industrigræsslåmaskine, som jeg uvidende bakker op i. Ærgerligt, men heldigvis var der ikke skader på min bil. På vejen tilbage til Stenløse kommer jeg forbi den benzintank der i dag hedder F24, og inspireret af det gode vejr, drejer jeg ind på tanken for at vaske bilen. Der var ingen andre biler, så jeg kører direkte ind i vaskehallen og standser. Derefter går jeg ind i butikken og køber en vask, den dyreste naturligvis, for nu var det jo sommer. Efter en lille hyggesnak med damen i butikken går jeg ud og starter vaskemaskinen. Idet maskinen starter, kommer jeg i tanke om, at soltaget er åbent. Normalt kunne jeg lukke både ViPensionister 21

22 vinduer og soltag med et tryk på fjernbetjeningen i mine bilnøgler, men de sad jo inde i bilen. Lynhurtigt fór jeg ind i vaskehallen, hoppede rask ind i bilen og lukkede soltaget. Så sad jeg der og tænkte: Hvad nu? Skulle jeg blive siddende eller hvad? I min visdom regnede jeg ud, at når nu børsterne på vaskemaskinen nåede til enden af bilen, ville de stoppe for at vende, og så kunne jeg nok smutte ud. Som sagt så gjort - jeg steg ud af bilen, da børsterne havde passeret fordøren, og blev stående til børsterne stoppede for enden af bilen, og smuttede så ud. Jeg havde bare ikke lige taget højde for, hvor hurtigt børsterne vendte - ud kom jeg, dog ikke uden at få et ordentligt styrtebad. Det var så bare ærgerligt, men heldigvis var der ikke mere vådt i bilen, end at sæderne var tørre efter nogen tid i solen med åbne døre og soltag. Jeg måtte derimod under bruseren og have tørt tøj på. Lidt senere skulle jeg så ned i byen for at købe noget vin, der var på tilbud, og som min kone havde skrevet navnet på, på en seddel til mig. Uden at se nærmere på sedlen gik jeg ind i Netto og begyndte at lede efter vinen. Da jeg havde støvet lidt rundt og ikke kunne finde den, spurgte jeg et af de flinke unge mennesker i Netto, om han vidste, hvor den stod. Han kiggede mig over skulderen og læste på sedlen, hvorefter han sagde, at jeg vist skulle prøve i Kvickly, som der stod på sedlen. Hvor dum kan man være? Ganske rigtigt havde de vinen i Kvickly, men da jeg triumferende kom hen til kassen, opdagede jeg, at min pung lå derhjemme, og så måtte jeg jo hjem efter den. Da gik det pludselig op for mig, at det vist var en Tycho Brahes dag for mig, og at jeg nok hellere skulle være blevet i sengen den dag. Jeg valgte at se bort fra muligheden for, at nogle af hændelserne skyldtes alderen! Såfremt der er nogle læsere, som har været ude for lignende uheldige dage, hører jeg gerne fra jer på telefon elle 22 ViPensionister

23 Oversigt over ældreforeninger og aktivitetsliste forår Ledøje Smørum Ældre Sagen i Ledøje-Smørum Formand: Bjarne Poulsen. Tlf , Næstformand: Hannelore From. Tlf , Social - humanitær: Eva Jaconelli. Tlf , Faste tilbud er beskrevet i Ældre Sagens eget program. Søndagscafé Kl , i Kulturhuset, Smørum 10. april Banko med 2 spil før og 2 spil efter pausen. 1 spilleplade inkluderet i prisen, ekstra plader kr 10,- pr stk. Tilmelding hos Eva Jaconelli. Pris incl kaffe og brød i pausen kr 50,-. Bustur til Bakken Afgang fra Smørumhallen kl 10.00, hjemkomst ca kl maj Pris incl frokost, excl drikkevarer: kr 200,-. Tilmelding efter først til mølle princippet til Verner Lauridsen. Tlf.: eller Bustur til Dresden Specialprogram kan fås hos Verner Lauridsen august Tilmelding efter først til mølle princippet til Verner Lauridsen. Tlf.: eller Ældre i Bevægelse ÆiB Formand: Per (Niels Peter) Vinther, Pærevangen 26, 2. tv, 2765 Smørum Tlf , - Pensionisternes Venner Formand: Bent Knudsen, Baltorpvej 215, 6. lejh. 2, 2750 Ballerup Tlf , Ølstykke Omsorgsklubben (OK - Ølstykke) Formand: Freddie Pedersen, Alfred Hansens Plads 60, 3650 Ølstykke Tlf , Arrangementerne afholdes altid onsdage fra kl til ca kl i Ølstykke Biblioteks Mødesal OBS! Kun adgang for medlemmer med gyldigt medlemskort. Som tidligere nævnt har vi desværre været nødt til at oprette en venteliste. Eventuel henvendelse til formanden. ViPensionister 23

24 24 Ældre Sagen Formand: Aase Moestrup, Dr. Margrethesvej 106, 3650 Ølstykke Tlf , Faste tilbud er beskrevet i Ældre Sagens eget program. Tirsdage Bowling: kl 12,00, kl og kl Stenløse Bowlingcenter. Kontakt Otto Fredskilde, tlf og Leni Lensing, tlf april Lystfiskeri 9. maj kl klubmøder 6. juni i Skenkelsø Mølle, Ølstykke. Pris kr 10,- incl kaffe. 26. april Fisketure fra Helsingør 24. maj Fælleskørsel fra Skytten juni Tilmelding til Rudi Westergaard, tlf Pris ca kr 150,-. IT-kurser for begyndere Onsdag kl Der noteres på venteliste til efterårets kurser, Svend T Jensen, tlf IT-kurser for let øvede Tekstbehandling, billedbehandling og optimering. Information og venteliste via 1. torsdag Madlavning og fællesspisning i måneden kl Toftehøjskolen, Ølstykke. Venteliste og information hos Birgitte Friis Mikkelsen, tlf april Leg og samvær i naturen 25. maj kl Mødested Ølstykke Bibliotek Esther, tlf eller Jens, tlf marts Sangaftener 28. april kl maj Toftehøjgård, Ølstykke Kirsten Orbe tlf eller Willy Orbe tlf april Strik og hygge 18. maj Toftehøjgaard, Ølstykke 15. juni Information hos Inge Hjort tlf eller Ulla H Jensen tlf Tilmelding til efterfølgende arrangementer sker onsdage kl og torsdage mellem april til Niels Herløw tlf eller Ole Kofoed tlf Fuld beskrivelse i Ældre Sagens eget program. 4. april O, den vej til Mandalay kl til ca Ølstykke Biblioteks foredragssal. Globetrotteren og eventyreren Jørgen Oulund fortæller Pris kr 50,- incl kaffe. 29. april Forårsfest, kl Ølstykke Biblioteks foredragssal Spil, sang, anekdoter og dansemusik med Kælderduoen. Oste- og pølseplatte, pris kr 100,- excl drikkevarer ViPensionister

25 27. maj Årets fugletur, kl Gl Toftegård Station Turen går til Ganløse Ore og varer ca 1½ time. Begrænset deltagerantal 1. juni 1-dages krydstogt med DFDS på Øresund,varighed 3½ time. Afgangstidspunkt fra en station oplyses ved tilmelding. Pris kr 399,- incl bustransport, frokost incl drikkevarer og kaffe/te med kage. Næstsidste torsdag i juni?? Vikingespil i Frederikssund Vi prøver at få et antal billetter. Interesserede bedes henvende sig til Birthe Christiansen ultimo maj på tlf eller Ølstykke Pensionistforening Formand: Ida Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke Tlf , Stenløse Ældre Sagen Formand: Kirsten Pedersen, Kornvænget 2, 3660 Stenløse Tlf , Alle aktiviteter afholdes i HEP-huset, Carlsbergvej 4, Stenløse. Faste tilbud er beskrevet i Ældre Sagens eget program 5. april kl Tilmelding starter til forårsturen den 17. maj. 5. april Sidste frist for tilmelding til sommerferieturen til Stockholm fra maj Program og henvendelse til Addy Løyche, tlf april kl Lis Ingemann fortæller om at være luksusvagabond. Hver ferie i 12 år har hun vandret rundt på de jyske landeveje med bagagen i en barnevogn. Pris kr 30,- incl kaffe og brød. 19. april kl Gitte Wikke fortæller om gadebørn og bjergbestigning i Nepal. Pris kr 30,- incl kaffe og brød. 3. maj kl Vi slutter sæsonens møderække med Ivan Liljebæk, som kommer med musikalsk foredrag om Poul Bundgaard. Pris kr 30,- incl kaffe og brød. 17. maj Forårstur til Hillerød, hvor vi skal se barokhaven, guided rundvisning på Frederiksborg slot, frokost i restaurant Leonora, eftermiddagskaffe med brød. Pris pr person kr 470,- excl drikkevarer. Max 2 billetter pr person. ViPensionister 25

26 NYT! kl Onsdag Bowling i Stenløse Bowlingcenter. Pris kr 100,- pr bane/time. Vi stiler efter at være 3-4 pr bane. Tilmelding Inge-Lise Strauss, tlf Stenløse-Veksø Pensionist og Efterlønsforening Formand: Ruth Thymann, Stenløsebo 10, 3660 Stenløse Tlf , Eftermiddagskomsammen starter op igen i oktober i HEP-huset, Carlsbergvej 4, Stenløse Tirsdag Forårstur ud i det blå. Reserver dagen. 10. maj NYT! Bankospil i HEP-huset. Passiv medlemskort kr 20 årligt. Tirsdage i Undtagen i juli måned. lige uger Slagslunde-Ganløse Pensionistforening Formand: Joan Jensen, Højgårdsparken 47 Ganløse, 3660 Stenløse Tlf april kl Så holder vi vores pakkefest. 27. april kl Damernes butik kommer og viser det sidste nye forårstøj. 11. maj kl Kenneth Knigge og Inge Bastkær kommer og spiller og synger for os. 25. maj kl Så er det tid til den årlige forårsudflugt. Herom senere. Slagslunde-Klubben Formand: Susan Kielstrup, Ved Gadekæret 4, Slagslunde, 3660 Stenløse Tlf , Aktiv Mandag Formand: Mogens Jørgensen, Kirstensvej 15, 3660 Stenløse Tlf Det Tredje Krydderi Formand: Ole Sejr Olsen, Præstegårdsvej 31, 3660 Stenløse, Tlf , SEP-Bowlingklub Egedal Formand: Carin Mortensen Tlf Bowling Hver torsdag og fredag kl Ledige pladser, kontakt formanden på tlf Sted: Bowlingcentret i Stenløse (ved Stationen) 26 ViPensionister

27 HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse. Tlf Åbningstid Mandag til fredag fra kl I åbningstiden vil der være café-vagter til stede. HEP-huset kan anvendes til forskellige arrangementer for ældre og handikappede i Egedal Kommune. Du kan gå ind på HEPhusets hjemmeside og få yderligere informationer. Pensionistfest 2011 Torsdag den 6. oktober kl i Ølstykkehallen Reserver dagen allerede nu. Oplysninger om pris og billetter senere på året. Festudvalget v/bo Nørskov Aktivitetsoversigter fremsendes til redaktionen af ViPensionister. Per Veise Næste deadline for indlæg er den 1. juni 2011 ViPensionister 27

28 Afsender: Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Kontakt Egedal Kommune Telefontid- og nummer Egedal Kommune Mandag - onsdag: 9-15 Torsdag: Fredag: Den Fælles Visitation Mandag onsdag: 9-13 Torsdag: Fredag: ViPensionister

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

2014 nyhedsbrev nr. 2.

2014 nyhedsbrev nr. 2. 2014 nyhedsbrev nr. 2. Onsdagklubben Hver onsdag mødes en række senhjerneskaderamte mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Vi planlægger aktiviteter et halvt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 10, Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Dok:/ Side 1 af 3. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger.

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 08.04.2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 8. april 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nr Liv der reddes skal også leves.

Nr Liv der reddes skal også leves. Nyhedsbrevet opt m sten Egedal - Frederikssund Nr. 3. 2016. Liv der reddes skal også leves. Dette er hjerneskadeforeningens slogan. Vi ved der sidder mange rundt omkring med et stort behov for en bedre

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2017 91. udgave 10. årgang. Gerda s hjørne Så er vinteren forbi! I hvert fald ifølge kalenderen, men om det så også er sådan, det kommer til at være, må tiden jo vise. Et er sikkert

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Juni DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 341 Side 1 Kaj Holdrup Lisbeth Christensen Lis Larsen Jens Moestrup Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul Erik

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet.

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Aktiviteter på Lyngparken i Juni måned Onsdag, den 5. kl. 10.00 Sang Tirsdag, den 11. kl. 10.00 Max Mortensen Dyner Puder Sengetøj

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2016 81. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Hvor er det skønt, når man kører på arbejde om morgenen, at man kan se, det så småt bliver lyst i øst. Når jeg når frem til Rolstruplund

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Dialogmøde med Frimærkeklubben

Dialogmøde med Frimærkeklubben Dialogmøde med Frimærkeklubben Opsamling 3. november 2014 Frimærker og historisk interesse I projektet Give&Take er vi optaget af at styrke og udvikle netværk og lokale fællesskaber. En dag i november

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende April 2013 52. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Nu orker vi snart ikke mere blæst og kulde!! - Marts har da i særklasse været kold og blæsende, og jeg som troede foråret var lige om hjørnet!!

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Program 2. halvår. 3. sep Vingårdsbesøg. 23.-25. sep..sverige 15. okt Foredrag. 12. nov Sangeftermiddag. Kulsviergården.

Program 2. halvår. 3. sep Vingårdsbesøg. 23.-25. sep..sverige 15. okt Foredrag. 12. nov Sangeftermiddag. Kulsviergården. 1 2015 Program 2. halvår 3. sep Vingårdsbesøg 23.-25. sep..sverige 15. okt Foredrag 12. nov Sangeftermiddag 3. dec Jul på Kulsviergården Krydderurtehaven på Fredensborg Slot Find os også på 3-dages tur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt Hvis du vil læse mere: ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. Publikationerne udsendes til en bred gruppe af modtagere,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se: (distrikt 2 Viborg/Fjends)

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se:  (distrikt 2 Viborg/Fjends) Fjends Karup Program Januar marts 2018 Få mere information om Ældre Sagen se: www.aeldresagen.dk (distrikt 2 Viborg/Fjends) Se også: www.fjendsnet.dk (foreninger Ældresagen) Har du lyst til at modtage

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere