Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Randager, og efter at have indhentet flere tilbud valgte vi en anden entreprenør end tidligere år. Vi kunne godt have fået lagt slidlag på flere veje, men belært af erfaringerne fra tidligere år, vil vi gerne se tiden an og vurdere om det nye slidlag lever op til vores forventning. Bestyrelsen vil indhente nye tilbud på asfalt og fortsætte den langsigtede strategi med at lægge nyt slidlag på de af vores veje, der er mest trængende. I alt er der lagt nyt slidlag på 10 ud af foreningens 45 stikvej. I starten af april måned foretog bestyrelsen en besigtigelse af udvalgte veje og fortove. Vi havde på generalforsamlingen sidste år en drøftelse af fordele og ulemper ved at nedlægge de smalle østlige fortove, og disse fortove havde derfor vores særlige opmærksomhed. Efter en drøftelse af fordele og ulemper besluttede bestyrelsen at fastholde den nuværende udformning med asfaltkant og fliser. I lighed med ny asfalt på vores stikveje har bestyrelsen besluttet at foretage en langsigtet udskiftning, startende med de mest udjævne fortove, og har i den anledning indhentet flere tilbud og fået skiftet et fortov på Randager og Kongsager, der dog ikke blev lagt færdigt inden regnskabsårets udløb, og endelig færdiggørelse m.h.t. udskiftning af den smalle asfaltkant vil ske til foråret. Det har vores fulde opmærksomhed, når andre graver i vores forening, hvad enten vi taler om renovering i forbindelse med fjernvarme eller nedlægning af kabler. Efter opgravning og renovering af fjernvarmearbejder på en enkelt stikvej på Kongsager benyttede vi lejligheden til at få lagt nye fliser, samtidig med at der blev lagt ny asfalt. Det er væsentligt billigere for os at få lagt nye fliser, når entreprenøren nu alligevel skulle have omlagt de gamle fliser. Tilsvarende har vi fået lagt nye fliser på en enkelt stikvej på Randager i forbindelse med at YouSee skulle lægge nye kabler ned. I må meget gerne give bestyrelsen besked, hvis I ser tiltag til opgravning på jeres stikvej. I sidstnævnte tilfælde med YouSee skulle bestyrelsen have været orienteret, men det var ikke sket. Ved et tilfælde opdagede vi det og fik faktisk forhindret en planlagt nedgravning af kabler i vejbanen i stedet for i fortovet. I øvrigt helt uforståeligt at man ville grave asfalten op. 1 af 5

2 Bestyrelsen fortsætter med at give enkelte grundejere en venlig skriftlig påmindelse, såfremt vi syntes, der eksempelvis er for meget ukrudt på fortovet, eller hvis hækken trænger til klipning. Nye træer på Kongsager For et par år siden tog stormen flere træer på Kongsager og blandt beboerne har der været et ønske om at få en anden type træer. Forvaltningen har tilbudt over en treårig periode at udskifte Træerne til typen af Kugle løn, der er et langsom voksende og velformet træ med kuglerund krone og bladene skulle være friskgrønne med en fin høstfarve. Ny/ombygninger Bestyrelsen skal kraftigt opfordre til, at man søger råd og vejledning ved nybygninger eller ombygninger, hvis man er i det mindste tvivl om reglerne og tolkningen af disse. Det er rigtig ærgerligt efterfølgende at modtage besked fra kommunens forvaltning om, at ens ny- eller ombygning er ulovlig eller opført i strid med lokalplanen. Legepladser Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal laves 2 nye legepladser på Grønningen, og Nils har repræsenteret grundejerforeningen i et udvalg, der skal komme med forslag til den nye udformning. Det foreløbige forslag ser rigtig godt ud med gode og inspirerende legeredskaber. Der er allerede en legeplads for de større børn (9-15 år) under opførelse, som erstatter den gamle legeplads på Grønningen vest for vores grundejerforening, mens den nordlige bliver indrettet for mindre børn. Der var desværre ikke råd til begge legepladser på en gang, så vi håber bare, det sker hurtigst muligt vigtigst er, at der er besluttet at vi får 2 nye legepladser, som vores medlemmers børn eller børnebørn kan benytte. Arrangement agendacenter Kort før sommerferien arrangerede Agendacentret i Albertslund et energirenoveringsmøde for alle tre grundejerforeninger i Albertslund Vest på Egelundsskolen. Arrangementet var uden omkostninger for vores forening, men vi var behjælpelig med omdeling af invitation, som skete samtidig omdelingen af invitationen til Sankt Hans arrangementet. Agendacentret havde fået flere energirenoveringsfirmaer til at møde op, men kun ganske få medlemmer mødte op for at høre nærmere om mulighederne for at energirenovere sin bolig. En årsag til det ringe fremmøde skal nok findes i tidspunktet lige før sommerferien og det korte varsel, og som altid er det svært at konkurrere når der spilles VM i fodbold. September/oktober havde nok været et mere velvalgt tidspunkt. Snerydning 2 af 5

3 Alt er som det plejer at være vi bruger vores sædvanlige entreprenør. Husk og ryd mellemstierne og jeres fortove. I skal være opmærksomme på, at rydningspligten er alene påhviler jer som grundejere, og at grundejerforeningen kun rydder som en service. Vores snerydder kører med en pænt stor traktor, så parker helst på Jeres egen parcel. Bestyrelsens er allerede gjort opmærksom på et tilfælde, hvor det ikke har været muligt at få ryddet sne grundet parkerede biler på begge sider af vejen. Renovation En ny affaldsordning er p.t. i høring, og kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i december måned sidste år at flytte høringsfristen til 1. februar. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, da det giver os mulighed for at drøfte den kommende ordning her på generalforsamlingen med medlemmerne. Vi har valgt at sætte det på generalforsamlingen, som et punkt til særskilt drøftelse, der gerne skulle munde ud i en fælles udtalelse fra generalforsamlingen. Bestyrelsen har i den anledning haft stor glæde af Pia, der som vores repræsentant i brugergruppen, har været meget aktivt involveret i arbejdet med den nye affaldsordning. Brug fortsat den digitale løsning via kommunens hjemmeside for at bestille afhentning af stort haveaffald og farligt affald, købe skraldesække, anmelde og se uregelmæssigheder i afhentningen m.m. Herunder se placering af nødcontainere i tilfælde af ekstremt snevejr. Fremover skal henvendelser, der ikke kan klares via selvbetjeningen ske direkte til vognmandsfirmaet M. Larsen, der indsamler affald for Albertslund kommune. Det kan på hverdage ske mellem kl. 8 til kl. 15 på telefon Fjernvarme Det har igen været et roligt år med hensyn til fjernvarmearbejder i foreningen. Der har kun været udskiftet rør på en enkelt vej, og som jeg tidligere nævnte benyttede vi lejligheden til at få lagt nye fliser. SMS-tjeneste og Giv et praj Husk også der er mulighed for at tilmelde sig kommunens sms-service, der med øjebliks varsel informerer om driftsforstyrrelser på forsyningen, når der er problemer med vand-, spildevand- og varmeforsyningen eller eksempelvis før et skybrud. Brug kommunens hjemmeside eller hent applikationen Giv et praj, hvis I oplever defekte gadelamper, hærværk, overfyldte skraldespande m.v., så bliver der forhåbentlig reageret på henvendelsen. Ved defekte gadelamper kan der også ske henvendelse til DONG på eller Materialegården på Bestyrelsen modtager ofte henvendelser om defekte gadelamper via mail, men i stedet for at vi skal skrive på giv et praj så er det lettere for alle parter, hvis I gør det selv. Er der tale om skader på asfalt, kloaker eller andet vil vi dog meget gerne høre om det. Bestyrelsen er til fulde opmærksomme på, at udskiftning af defekte pærer ikke ligger højest på prioritetslisten, så går der 3 af 5

4 længe uden der sker noget, så kontakt os gerne, og vi skal forsøge at skubbe på for en hurtigere udskiftning Husk det er HOFOR, man skal rette henvendelse til i tilfælde af spørgsmål omkring regningen for opkrævning af vand/spildevand. (Ej fjernvarme, renovation, vejbelysning) Man kan se mere på HOFOR s hjemmeside eller ringe til kundeservice på tlf Oplysningerne vil blive lagt på foreningens hjemmeside. DONG tilbyder aftale, som Albertslund tilbyder "gratis" DONG er et privat energiselskab, som i efteråret 2014 har rundsendt brev til beboerne i Vest om at tegne en serviceaftale på fjernvarme. Det er sikkert en fin aftale, både for DONG og for de enkelte parceller i andre kommuner end Albertslund. DONG har således ikke taget højde for, at vi Albertslund allerede betaler til en sådan ordning over vores fjernvarmeregning. For os i Albertslund er det muligt at få en af kommunens varmekonsulenter på energibesøg, uden at det koster noget. Søg mere oplysning på kommunens hjemmeside: Albertslund.dk og søg efter fjernvarmeordning" Støj Støjgener har vi igen i år modtaget henvendelser om særligt hunde der står og gør. Det bedste råd er stadig at tage en snak med den pågældende hundeejer. Hundeloven siger klart, at det er ejerens pligt at sørge for, at hans eller hendes hund ikke forstyrrer nabolaget. Beboerhus Som nogle af jer sikkert har bemærket, så er den tidligere børnehave Æbletoften lavet til et nyt og flot beboerhus, og vi har rettet henvendelse til den lokale beboerafdeling og spurgt, om det var muligt for medlemmerne af vores forening at leje huset til private arrangementer eller fremadrettet til eksempelvis afholdelse af generalforsamling, men desværre var det korte svar nej, som ikke blev uddybet nærmere. Indbrud I 2014 var der 17 indbrud i vores grundejerforening, og det er samme antal som i 2012 og en mere end i Tallet har således ligget relativt stabilt de seneste 3 år. Nils har foranlediget opsat nye skilte omkring nabohjælp, og rigtig mange har efterhånden tilmeldt sig nabohjælp. Det kan I se nærmere om på hjemmesiderne stopindbrud.dk og nabohjælp.dk, hvor der er gode informationer, hvis man ønsker at undgå indbrud. Er man ikke så teknisk anlagt så husk at sige til dine naboer, og ikke mindst bagboen, hvis du tager på ferie. Nabohjælpen afværger ca. hvert fjerde indbrud. 4 af 5

5 Politiet har i løbet af året lanceret en politi app, hvor man nemt kan tippe Vestegnens politi om mistænkelige biler, henkastede genstande og andet, som man mener, kan have politiets interesse. Politi app en skal dog ikke bruge ved akutte hændelser, og husk ring hellere en gang for meget end en gang for lidt til politiet, hvis I ser noget mistænkeligt i vores grundejerforening. Hastighed på de lange stamveje Sidste år blev der på generalforsamlingen spurgt til muligheden for at få sænket hastigheden på de lange stamveje, og i den anledning er det aftalt med kommunen, at vi forhåbentlig i løbet af foråret får foretaget målinger af hastigheden på de længste stamveje, således at vi kan få afgjort om der er grundlagt for at iværksætte nogle hastighedsdæmpende tiltag. Det skal her bemærkes, at stamvejene ikke tilhører grundejerforeningen, men ejes af kommunen. Bestyrelse og administration Bestyrelsen skal som sædvanligt opfordre alle medlemmerne til at tilmelde sig NETS, hvis I ikke har gjort det. Det gør det meget lettere for bestyrelsen at administrere, hvem der har betalt til tiden, og de få, som ikke gør. Det er både tidskrævende og besværligt for bestyrelsen, når der ikke betales til tiden. Efter 10 år har jeg besluttet at stoppe som formand. Jeg har været utrolig glad for samarbejdet i bestyrelsen vi har en velfungerende bestyrelse, og vi har fundet en god arbejdsdeling. Så der skal lyde en stor tak fra mig til bestyrelsen, og tak til medlemmerne for den tillid de har vist mig gennem årene. Beretningen vil kunne læses i sin helhed på vores hjemmeside. Jens Mikkelsen Formand Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd af 5

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Side 1 af 11 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2009.

Bestyrelsens Beretning for 2009. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By :: Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 5. april 2011 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående).

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående). Beretning. Generalforsamlingen den 15.4.2009 i Bramdrupdam Hallerne Indledning Generalforsamlingen blev indledt af formand Michael Jepsen (nr. 46), der bød velkommen. Dernæst blev valgt en dirigent. Valget

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Referent: Næstformand Niels Schjødt-Hansen, Mørkager 43. Dagsorden: Fremmøde: Punkt 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøj s ordinære generalforsamling mandag d. 21. november 2000

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøj s ordinære generalforsamling mandag d. 21. november 2000 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøj s ordinære generalforsamling mandag d. 21. november 2000 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter straks gik til første

Læs mere

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015.

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015 Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Indledning På generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Formand Per Sørensen bød velkommen til ca. 120 fremmødte, hvoraf der var 67 stemmeberettigede. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft

Læs mere

Generalforsamling for året 2010. Indledning

Generalforsamling for året 2010. Indledning Generalforsamling for året 2010 Indledning Så har vi generalforsamling igen,vi forstår ikke der er gået et år siden sidst men det er der godt og vel,for påsken falder jo sent i år og nu er vi i gang med

Læs mere