ifølge vedtægterne skal finde sted i marts. Man valgte dog at fortsætte generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ifølge vedtægterne skal finde sted i marts. Man valgte dog at fortsætte generalforsamlingen."

Transkript

1 Referat qeneralforsamlinq GF Thorsaqer den Deltagere: Betina (1), Per (1), Jesper (2), Frans (3), Susanne (6), Mikael (7), Bob (8), Peter (10), Camilla/Christer (12A), Jørgen/Susanne (12D), Johan (12G), Lone (12H), Jørgen (121), Jette (12K), Max (16), Mie (20), Marianne (22), Jan (24), Johnny (268), Else (26C), Gitte (261), Pia (261), Lone (32), Palle (32) Johan bød velkommen og konstaterede at der var runddelt 2 styk dagsordner, hvor den seneste uddelt d. 11. marts 2010 var gældende. Johan spurgte om de 2 andelsforeninger stemmer per husstand eller samlet. Thorsbo og Søbos formænd oplyste, at hver husstand stemmer for sig. 1a Valg af dirigent Johan foreslog Jørgen Holmsted (12!) som dirigent, som accepterede valget. Jørgen konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt, dog at generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal finde sted i marts. Man valgte dog at fortsætte generalforsamlingen. Jørgen gik over til at vurdere om forsamlingen er beslutningsdygtig incl. de indkomne fuldmagter. Der var repræsenteret 23 boliger og 3 fuldmagter. (Kurt og Anni (4) var repræsenteret ved Jesper (2), Mette (12C) var repræsenteret ved Lone (12H), og Trine (12F) var repræsenteret ved Camilla (124) 1b Valg af dirigent Mikael (7) blev valgt til referent. 2 Bestyrelsens beretning (ved Johan) Antenne På den ordinære generalforsamling var omlægningen af TV-signalet fra analog til digital det store emne. Der var gjort et stort forarbejde, og der blev fremlagt tre forskellige løsningsforslag, hvoraf et blev vedtaget. Efterfølgende viste det sig, at nogle ikke havde forstået de fremlagte alternativer, og at andre forsat ønskede en anden løsning, hvorfor de indsamlede underskrifter til indkaldelse af en ekstraordinær GF. Her blev så en anden løsning valgt, hvilket indebar en større omkostning, til gengæld var der ingen tvivl om informationerne. Antenneudvalg ved Per Schultz og Palle Nielsen stod for forhandlinger og indhentning af tilbud fra montørfirmaerne. Det at tale med flere fagfolk gjorde ikke ligefrem sagen mere klar, da en af dem med stor sikkerhed oplyste, at det fælles jordkabel ikke havde båndbredde nok til både analog og digital transmission. Vi valgte derfor at lade Paraboleksperten gennemmåle hele nettet og fik den besked, at alt var i skønneste orden. I efteråret blev anlægget så stillet offi, bl.a. med udskiftning af forstærker mv. i antenneskabet. Processen var ikke uden knuder, da forstærkeren brændte af efter få dage, og der flere gange blev skiftet kanaler under indkøringen. Paraboleksperten prøvede at få os til at betale for en ny forstærker, men den bed Per ikke på, og alt i alt må man sige at de fik lov til at arbejde igennem for deres betaling. Per lavede et par rundspørger i indkøringstiden for at få at vide hvordan signalet blev modtaget. Dette medførte nogle rettelser, herunder at flere beboere måtte have besøg af paraboleksperten for at få rettet på deres private antennekabel eller stik. Andre havde dårlige modtageforhold, fordi de havde multistik ideres antennestik.

2 Tidligere har vi brugt omdeling af sedler, hvilket kan være ret omstændeligt i perioder hvor der op til flere gange om ugen sker ændringer. Her har vores hjemmeside været en stor hjælp og jeg kan af statistikken se, at den blev flittigt besøgt netop i begyndelsen af november. Johan vil gerne rette en stor tak til Per og Palle for deres store arbejde med omlægningen til digital modtagelse. Per lovede at træde ind i antenneudvalget for at løse denne opgave, det har han nu gjort med bravour, og Per er så atter udtrådt af udvalget. Tak for indsatsen, Per og Palle. Vinter, snerydning Vinteren kom tidligt og gik sent, og sne har vi haft i store mængder. Det har så betydet at vi har brugt et ret stort beløb på snerydning. Vores nuværende snerydder, Kurt Thomassen, er pålidelig og hurtig til at komme, men koster kr. per tur. I budgettet var der afsat 5000 kr. til snerydning, så bestyrelsen har været påpasselig med ikke at bestille snerydning for tit eller salte inden der falder sne. Thomassen har været hos os 7-8 gange i løbet af vinteren. Denne vinter har vist at for 5000 kr. får vi ikke meget snerydning, så bestyrelsen har derfor indstillet at det budgetterede beløb hertil øges til kr. De tre stier mellem Thorsager og Tingstien blev tidligere ryddet af kommunen, men er rettelig en del af vores område, så da vi opsagde snerydningsaftalen med HTK ophørte også snerydningen på stierne. I forbindelse med vinterens kraftige snefald og vedvarende snedække har stierne ikke været fremkommelige. Frivillige fra foreningen har derfor på eget initiativ foretaget en nødlørftig rydning. Vi har talt med Thomassen om rydning af stierne, men det viste sig at selv hans mindste maskiner ikke kunne passere mellem hækkene og lygtepælene. Bestyrelsen har derfor lavet en anden aftale. Græsklipning Vi har hidtil betalt knapt kr. per år for HTK klipper græs hos os, men vi har fået et bedre og billigere tilbud fra Alex Dalby, som fra i år har overtaget tjansen. Alex har investeret i en lille motoriseret græsklipper og det er så også løsningen på snerydningsproblemet på stierne: Alex påmonterer maskinen en snerydder og fjerner sneen for foreningen i regning. Rent praktisk er kontrakten indgået med Henrik Dalbys firma, som så står for alt det praktiske med moms, ansvar og forsikring. lndbrud Siden sidste generalforsamling har der været mindst to indbrud på Thorsager og et indbrudsforsøg. I Reerslev som sådan har der siden nytår været tre indbrud i alt. Vi kan sådan set ikke hindre disse indbrud, men vi kan støtte hinanden ved at være opmærksom på fremmede ansigter og påfaldende opførsel. Jeg vil opfordre til at I ser på det kriminalpræventive råds hjemmeside stopindbrud.dk. Grønne områder Vores grønne områder er en vigtig del af foreningens udseende og giver os alle en stor glæde ved at bo her. Der har som sædvanlig været afholdt to arbejdsdage i de grønne områder med det sædvanlige gode fremmøde og den gode stemning. Sidste år blev gyngestativet fornyet og ved en stor fælles indsats blev flisbelægningen flernet og erstattet med ny flis. Samtidig blev der lagt ukrudtsdug ud på arealet under flisen. En stor del af buskene omkring legepladsen blev også klippet ned. Arbejdet er som sædvanlig koordineret af grønt udvalg, som består af Birgitte, Bettina, Jesper, Palle og Johnny. Jeg vil godt sige tak til jer for indsatsen, som betyder så meget

3 Johan har undersøgt via Martin (20) og Jesper (2). Det vurderes at en mast bør koste DKK om året, og HTK siger at masten bør indbringe DKK om året. Der skal endvidere være et beløb fastsat for nye operatører, som tænkes at bruge masten. Der kommer også et teknikskab med kølingsanlæg, der formodes at udlede en vis mængde støj. HTK "træder vande" i sagen og afuenter om GF Thorsager indgår en aftale med Telia. Hvis vi indgår en aftale skal sagen i Byrådet. Johan omdelte skitsen med en 24 meter mast. Lene (26E) foreslog, at få lavet en ejendomsvurderingen på husene ved masten, således at de berørte husejere ved om deres huse vil falde i pris, som følge af den nye og højere mast. Marianne (22) oplyser, at Kurt Thomassens mast er placeret uden for byen - spørgsmålet er om det er tilladt at rejse så høj en mast. Johan svarer, at kommunen tager stilling til det. Bob (10) spørger til forankring af masten med kabler, hvor langt ud de skal spændes for at masten står solidt. Johan oplyser at formentlig vil masten blive forankret i en stor betonblok. Susanne (6) vil gerne informeres grundigt, da hun bor tæt på masten. Johan bekræfter at det skylder foreningende nærmestboende. Frans (3) vil gerne høre, hvad de nærmestboende mener. Per (1) vil gerne vide, om der findes et tilsvarende anlæg i nærheden. Johan oplyser at Kurt Thomassen har et24 meter anlæg med køling. Bob (8) vil gerne vide mere om støjniveauet. Martin (1 1) oplyser at et tilsvarende anlæg på hans arbejde giver en hørbar støjpåvirkning. Mie (20) kan sagtens forstå, at de der bor tæt på er bange for støjgener, men siger vi nej, så kan masten blive relst 10 meter uden for GF Thorsager og måske i 36 meters højde. Så har foreningen ingen indtægt, men får generne. Susanne (6) spørger om andre uden for Thorsager kan have indflydelse. Johan oplyser, at alle kan ytre sig, men det er suverænt Thorsagers beslutning. Jørgen (121) spørger til tidsplanen. Johan oplyser, at der ikke foreligger nogen tidsplan. Betina (1) foreslår, at det betinges at køleanlægget afskærmes for at dæmpe støjen. Johan oplyser, at det vil indgå i betragtningen. Jesper (2) oplyser, at han har fuldmagt fra Kurt i 4, som er imod. Jesper spørger om, hvad pengene skal bruges til. Jesper foreslår, at bes relsen får fuldmagt til at undersøge sagen nærmere. Johan siger, at man ikke bør fokusere på, hvad pengene skal bruges til på nuværende tidspunkt. Lone (12B) spørger, om masten kun har betydning for Telias mobilsignal. Johan bekræfter og oplyser, at masten ikke har betydning for Thorsagers TV signal Per (1) spørger ind til om placeringen ved skolen ikke er på tale. Johan oplyser, at det skyldes, at der en 300 meters fredningszone omkring kirken. Jørgen oplyser, at der stemmes om at bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med Telia. Der ligger ikke i afstemning om at fortage et endeligt tilsagn. Dette skal komme på en ekstraord inær generalforsamling.

4 for os alle. Hjemmeside Foreningens hjemmeside bliver jævnligt opdateret, ikke mindst omkring overgangen til digital-tv lagde vi mange informationer ud. Per brugte også hjemmesiden direkte til at fortælle seneste nyt om udviklingen og de forskellige problemer. Generelt er der 2-4 hits på siden per dag, men omkring overgangen til digital-w var der 5-8 hits per dag. Vi kan derfor se at en del af beboerne bruger siden aktivt. Der var ingen kommentarer fra forsamlingen, og beretning blev godkendt. 3 Arets regnskab (ved kasserer Mie) Den store omkostning var antennen. Der er blevet sendt en del rykkerskrivelser ud i forbindelse med kontigentopkrævninger, hvilket er usædvanligt. Mie påpeger vigtigheden af at betalingsfristen for kontingentopkrævninger overholdes. Der er nogle hensættelser, som Mie har undersøgt nærmere. GF Thorsager har penge stående til forenings vejareal. Der er brugt penge på web hotel og domæne. Der er kommet en ekstraomkostning i form af en afgift til Canal Digital som ikke var kendt sidste år. Der er brugt lidt flere penge på grøn dag, hvilket skyldes det nye gyngestativ. Der var ingen middag til bes relsen i Der er ikke mange refusioner iforbindelse med arbejdsdage. Både formand og kasserer er kontingentfrie, hvilket skal fremgå tydeligt i regnskabet. lt-omkostning er domæne og web. Forsikringerne er påkrævet og ligger hos TopDanmark. Forsikring er på antenne, motorredskaber, ansvarsforsikring for kassereren samt en a rbejdsskadeforsikri n g, som også dækker fæl les a rbejdsdage. Der har været givet indflyttergave til nr. 5 og blomster i forbindelse med Poul Jensens bisættelse. Der har været lidt renteindtægter. Der har været en renteomkostning, da Mies PC har været nede, hvilket betødat betalingsfristen på enkelte fakturaer blev overskredet. Der er kommet 250 DKK ind i forbindelse fra nummer 6 iforbindelse med hussalg. 3000DKK blev vundet ved en byfest med klausul om at de skal bruges til en vejfest. Bettina (1) stiller spørgsmål om formand og kasserer ikke betaler til antennen, og det er korrekt. Regnskabet blev godkendt. 4 Bes relsen bemyndiges til at forhandle med Telia angående skift af mast. Johan uddyber forslaget fra Telia. ( ) Kort sagt skal der opstilles 1-2 master i Reerslev-området i forbindelse med 3G telefoni. Masten må ikke stilles op ved kirken eller skolen, da der et lovkrav om, at master skal stilles op med minimum 300 meter til kirker. Telia ville helst stille en 36 meter mast op - den nuværende antennemast er 17 meter høj. De eksisterende antenner kan så sættes op på den nye mast. Telia er bekendt med, at der skal drænes i området. Telia vil lave en 10 årig kontrakt for DKK om året.

5 4 stemte imod 24 stemte for 2 stemmer hverken for eller imod. Forslaget om at bestyrelsen er bemyndiget til at forhandle med Telia er vedtaget. 5 Budget for 2010 lndtægtssiden viser, at hver husstand betaler 3000 DKK. Snerydningen er forhøjet til 10,000 DKK og græsklipning sættes til 20,000 DKK. Antennen er oppe på næsten DKK. Forening sparer 7000 DKK på BoxerTV, da der var tale om en engangsudgift til en box. Det koster 1400 DKK at få klippet græsset på det fælles parkeringsareal. Jørgen konstaterer at årsresultatet bliver DKK pga. Boxer-besparelsen. Frans (3) foreslår, at der hensættes penge over årene, således at man sparer op til snerydning ide snefattige år. Jørgen tog forslaget om græsklipning på parkeringsarealet til afstemning. Forslaget blev nedstemt. Budgettet blev vedtaget. 6 Valg til bestyrelsen Johan blev genvalgt som formand. Palle (32), Johnny (26b) og Charlotte (7) udtræder af bestyrelsen. Jørgen spørger, om der er andre der ønsker valg til bestyrelsen. Lene (12G) vil gerne være kandidat til bestyrelsen Til bestyrelsen blev følgende valgt. Max (16) Mie (20) Martin (11) Mikael (7) Lene (12G) Christian (5) Som suppleanter opstiller Susanne (6) og Betina (1) Begge blev valgt. 8 Valg af revisor Lone er villig til valg som revisor, Frans er villig til valg som revisor suppleant. Begge blev valgt. 9 Valg til udvalgene Grønt udvalg. Jesper (2), Lene (26E), Birgitte (8), Betina (1) blev valgt. Bob (8) blev valgt til antenneudvalget.

6 Festudvalget blev lagt sammen med grønt udvalg for Eventuelt Lene (26G) fremfører, at det er ubehageligt med efterladenskaber efter fyrværkeri og hundelufning. Lene henstiller til, at man bruger poserne, som kommunen har stillet op. Mie (18) oplyser at hendes bed er hjemsøgt af hunde og affald, som ikke pynter. Marianne (20) opfordrer til, at man samler hundeefterladenskaber op. Jan (24) takker Palle og Per for deres arbejde med antenneudvalget. Jørgen (121) spørger antenneudvalget om hvorfor-ly2 ikke er tekstet mere, og radioen går bedre igennem uden at antenne er tilsluttet. Lone (12) siger at antennesignalet er bedst i ydertidspunkterne. Per (1) kan ikke forklare, hvorfor der ikke er undertekster på-1y2. TV2-problemer og problemer med radiomodtagelsen påhviler de berørte andelshavere, da alle fordelerboxene er målt igennem og virker optimalt. Johnny (268) oplyser, at Parabolexperten skiftede boxe i Søbo, således at man kunne modtage det nye signal. Der var ikke yderligere til eventuelt. Jørgen takkede for god ro og orden. Johan rundede af med at takke den gamle bestyrelse og den nye bestyrelse med ønske om snarlig gensyn til ekstra generalforsamling i forbindelse med en eventuel opstilling af Telia masten. Jørgen Holmsted Mikael Mortensen Johan Galster Formand Dirigent Referent

GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER

GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER Ordinær generalforsamling afholdt mandas den 2313 2009 Tilstede: Der var deltagelse fra nr. 1,2,3, 4, 5, 6,7, 10, l2d, l2g, l2h, l2k, 16, 18, 20,22,268, 26C, 26D, 268, 26L,

Læs mere

2') Bestyrelsens beretnin g for 2007 : Formanden indledte med at bemærke, at det forgangne år ikke havde været særlig dramatisk.

2') Bestyrelsens beretnin g for 2007 : Formanden indledte med at bemærke, at det forgangne år ikke havde været særlig dramatisk. REFERAT Ordinær generalforsamling aftroldt den i3. marts 2008. Tilstede: Der var deltagelse fra nr. 4,5,6,7, 8, 10, 11, l2g, 268,26G,26I,26L,32 Dagsorden ifølge lovene: 1) Velkomst - valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling 17. april 2015.

Referat af generalforsamling 17. april 2015. Referat af generalforsamling 17. april 2015. Kristian byder velkommen til årets generalforsamling, og velkommen til alle vores nye medlemmer. Inden generalforsamlingen starter, vil jeg gerne bede generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 Formanden Frank Høg bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2010. 1. Valg af dirigent. Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007 Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamlingen: Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 40 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium 1. Valg af dirigent: Ricky i nr. 106 blev enstemmigt valgt. Ricky foreslog stemmevalg ved håndsoprækning, hvilket blev

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Børup tirsdag den 17. marts 2015

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Børup tirsdag den 17. marts 2015 Referat af ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Børup tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.30 og 21.00 på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Alle, Kantinen Der var fremmødt 20

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008 i Lille Friheden Formanden byder velkommen Formand Peter bød velkommen og udbragte den traditionelle fælles skål

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen VEJLAUGET MUNKEK R Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen Vejlaugets formand, Bo Jelved, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, og han beklagede

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter:

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter: Ande I sboli gforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015 1. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Grundejerforeningen Hylkedalsparken Grundejerforeningen Hylkedalsparken http://hylkedalsparken6000.dk Referat fra generalforsamlingen tirsdag 25/2 2014 på Bakkeskolen 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Benny Asmussen, der blev valgt.

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere