Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Kom til dragedag den 22. september 2013 kl Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Kom til dragedag den 22. september 2013 kl.. 11. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne"

Transkript

1 Nr. 2 juni årgang I N D H O L D Formandens hjørne Referat fra generalforsamlingen den 14. marts 2013: Gode råd stop tyven Lidt til smilebåndet Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Kom til dragedag den 22. september 2013 kl

2 Så er sommeren endelig over os efter en lang vinter. Husk i den forbindelse at vise hensyn til dine naboer, når du skal i haven og anvender støjende motorredskaber. Sådanne redskaber må ikke benyttes på søn- og helligdage og alene mellem kl. 7 til 19 på øvrige dage, i henhold til vore vedtægter. Til efteråret er vi ved at planlægge en dragedag, som forhåbentligt kan blive en tradition fremover. Vi har jo en stor flyveplads, så hvorfor ikke udnytte den til noget fornuftigt. Du kan læse mere om arrangementet i denne avis. Jeg vil slutte med at ønske alle en dejlig sommer. Med venlig hilsen Torben Hansen Formand Toftholm Avisen Parcelforeningen Toftholms lokalblad Redaktion: Käthe Petersen Hybenvænget 26 Tlf adresse: Udkommer: 3 x årligt sidst på måneden i februar, juni, oktober Indlæg til avisen skal være redaktionen i hænde i månederne: januar, maj, september Bestyrelsen i Parcelforeningen Formand: Torben Hansen Bakkehøj 25 Tlf Næstformand: Poul Daldorph Kløvertoften 4 Tlf Kasserer: Käthe Petersen Hybenvænget 26 Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Hans-Henrik Rytter Lundagervej 3 Tlf Rikke Hansen Morelvej 23 Tlf

3 Parcelforeningen Toftholm Referat af Ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 14. marts 2013 kl i Carlsberg Lounge ved Skovpubben i Skovlunde Syd-Centret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget for de kommende år 6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter jfr. 4 På valg er: Formand: p.t. Torben Hansen, modtager genvalg Sekretær: p.t. Hans-Henrik Rytter, modtager genvalg 1 Bestyrelsesmedlem: p.t. Inge Overby, modtager ikke genvalg 1 Revisor: p.t. Ea B. Andreassen, modtager genvalg 1 Bestyrelsessuppleant: p.t. Rikke Hansen, modtager genvalg 7. Eventuelt Referat: Torben bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte glæde over, at så mange var mødt op. Han informerede om, at der efter generalforsamlingen ville være et indlæg fra Københavns Vestegns Politi, der fortæller om, hvordan man undgår indbrud og fra en låsesmed, der viser eksempler på ting, man kan gøre for at sikre sit hjem. Emnet er meget aktuelt og Torben opfordrede alle til at blive og høre indlægget efter generalforsamlingen. 1. Dagsordens pkt. 1 valg af dirigent Her foreslog bestyrelsen Finn Overby, der blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen som lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne og overgav ordet til formanden, som fortsatte med næste punkt på dagsordenen Beretning. 2. Beretning Torben indledte beretningen med at fortælle, at året har budt på en del aktiviteter vedrørende privatisering af veje. På sidste års generalforsamling blev det aftalt, at der skulle nedsættes et vejudvalg og bestyrelsen skulle arbejde videre med at forberede, at grundejerforeningen kunne overtage vejene, hvis det skulle blive udfaldet. I april 2012 meldte kommunen imidlertid ud, at privatiseringen er droppet. Bestyrelsen vælger, at der skal arbejdes videre med at afklare de praktiske problemstillinger, da der hurtigt kan opstå samme situation på et senere tidspunkt. Vejudvalget og bestyrelsen har derfor arbejdet videre og vi har nu en del materiale, herunder udkast til vedtægter, forslag til budget, ideer til administration m.m., der kan anvendes, hvis det igen skulle blive aktuelt med en privatisering. 3

4 Vi afsatte sidste år nogle penge i budgettet for 2013 til evt. juridiske undersøgelser m.m. Der er ikke brugt penge til dette, men der har været afholdt en del møder i vejudvalget og i bestyrelsen. Jeg vil i den forbindelse gerne takke vejudvalget: Tom, Børge, Kurt og Mogens for deres indsats. Mødet i Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Ballerup Kommune blev holdt i maj Også her var hovedtemaet privatiseringen af vejene, som fællesforeningen har brugt meget energi på. På mødet var der et spændende indlæg fra jurist Søren Kongsted fra Vejdirektoratet, der fortalte om Vejdirektoratets opgaver og gennemgik dele af privatvejsloven. Vejdirektoratet håndterer klager om retslige spørgsmål, men tager sig ikke af skøn. Der er i dag en 4 års venteperiode fra en privatisering vedtages, til vejene kan overdrages, men denne ændres muligvis til 1 år. Der skal laves en tilstandsrapport over vejene og beboerne kan kræve trafiktælling, hvis der er utilfredshed med privatiseringen. Kommunen har ret til at kræve vedligeholdelse af private fællesveje og dermed betaling fra grundejerne. Povl Daldorph blev endvidere valgt ind i Fællesforeningens forretningsudvalg. Så blev det vinter og så kom der sneplove i gaderne. Det har resulteret i, at en del træstolper ved vore bump måtte lade livet. Vi har i den forbindelse spurgt kommunen, hvem der egentligt betaler for disse skader, der tydeligt blev skabt af sneplovene. Vi har også spurgt, om kommunen overvejer en lidt anden udformning af vore bump, så træstolperne ikke ødelægges så ofte. Kommunen har svaret undvigende på det første og har ikke tænkt sig at ændre udformningen af bumpene. Ballerup Kommune har rettet henvendelse til alle grundejerforeninger angående 2 ting. Det ene er med en opfordring til, at de offentlige bygningsregistre afspejler de faktiske bygningsforhold. Kommunen vil i 2013 gøre en ekstra indsats for, at BBR svarer til de faktiske forhold. Det andet er at opfordre til, at der foretages et energitjek. Kommunen har som mål at reducere CO2-udslip med 25 % frem til For at nå det mål, tilbyder man nogle inspirationsoplæg til grundejerforeninger. Bestyrelsen vil gå i dialog med kommunen og se, om vi kan lave et arrangement i den forbindelse. I år blev der desværre ikke holdt fastelavn. Fastelavnen faldt i år i starten af uge 7 og da en del af bestyrelsesmedlemmerne var på ferie, kunne vi ikke afvikle fastelavnen. Vi regner dog med at holde fastelavn igen i I budgettet har vi afsat et beløb til aktiviteter, hvilket kunne være en sommerfest i byparken eller noget andet. Forslag er meget velkomne. Vores lille avis udkommer 3 gange årligt, og Torben opfordrede alle til at komme med artikler. Tilsvarende opdateres vores hjemmeside løbende med de seneste nyheder. Torben opfordrede til, at man tilmelder sig nyhedsbrevet, så man informeres, når der sker ændringer på hjemmesiden. 4

5 Til slut kom Torben ind på de skyderier, der har været i Skovlunde. Vi bør alle tage skarpt afstand fra dette, men også vise det overfor politikkerne ved at bakke op om de fakkeltog, der afholdes på fredag den 15/3 kl. 17 med start ved kirken og/eller det, der holdes den 20/3 kl. 18 med start ved stationen. Næste indlæg var fra Povl Daldorph, der informerede om DONG s nye planer for nedgravning af luftledningerne på vores veje. Arbejderne er planlagt til at blive udført i perioden september 2013 til marts DONG/ Ballerup Kommune vil kontakte TDC for mulighed for nedgravning af et fibernet samtidig med. Det vil dog være en stor investering for TDC, bl.a. fordi fibernettet skal ligge med respektafstand til el. kabler, hvorfor udgravningen bliver større. Og nedlægningen af et fibernet er ikke gratis, så det er nok tvivlsomt, om TDC vil foretage denne investering. Med hensyn til vejbelysningen ved vi ikke i dag, om kommunen vil opstille nye belysningskilder eller bibeholde de nuværende i DONG s træmaster. Kontaktperson hos Ballerup Kommune er Bente Fjordholt. Dirigenten spurgte om kommentarer til denne del af beretningen. Der var ikke kommentarer til beretningen, der derfor blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab: Torben gennemgik regnskabet i Käthe's fravær. Der har været indtægter på ca kr. i 2012, hvilket er noget højere end forventet. Det skyldes primært større indtægter fra nye medlemmer. Udgifterne har været en del lavere end budgetteret, da der ikke var omkostninger til juridisk bistand osv slutter med et overskud på ,68 kr. Torben gjorde opmærksom på, at der var en lille fejl i passiverne, hvor kapitalbeholdningen pr rettelig skal være ,46 kr. Dirigenten spurgte om kommentarer til regnskabet. Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag: Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 5. Budget for det kommende år: Torben gennemgik budgettet for Der budgetteres med et overskud på ca kr. Det blev fremhævet, at der afsættes kr. til aktiviteter, men at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til, hvad disse er. Dirigenten spurgte om kommentarer til budgettet. Der var ingen kommentarer, hvorfor budgettet blev godkendt. 5

6 6. Valg af bestyrelsen, revisorer og suppleanter jfr. 4. På valg er: Formand: p.t. Torben Hansen, modtog genvalg Sekretær: p.t. Hans-Henrik Rytter, modtog genvalg 1 Bestyrelsesmedlem: p.t. Inge Overby, modtager ikke genvalg Valgt blev: Rikke Hansen 1 Revisor: p.t. Ea B. Andreassen, modtog genvalg 1 Bestyrelsessuppleant: Valgt blev: Michael Buron, Hybenvænget Eventuelt Torben takkede Inge for hendes 8 år i bestyrelsen. Først som bestyrelsessuppleant og senere som bestyrelsesmedlem. Inge har også gjort en stor indsats i forbindelse med vores blad, hvor hun har været i redaktionen. Parcel nr./vej. Hasselvej 15 - Steen Har lige fået revet huset ned og konstateret, at der er benyttet slagger som underlag for fundamentet. Har fået oplyst, at dette materiale bliver klassificeret som forureningsklasse 1. og derfor er bekosteligt at få fjernet. Vil derfor benytte slaggerne som underlag for det nye fundament. Tangevej 9 kunne informere om, at dette materiale kan få fundamentet til at slå revner. Forsikringsselskaberne har derfor haft flere forsikringsskader på den konto. Steen konstaterede, at han nok må finde en anden løsning. Steen vil gerne informere GF Toftholms beboere om det fremtidige sagsforløb og løsningen, da der sikkert er flere huse i foreningen, der kan få samme problem. Parcel nr./vej.. Toftholmvænget 31 Knud Andersen Havde skrevet brev til kommunen vedr. renholdelse af arealerne i og omkring tunnelen under Ballerup Boulevard, der ikke var i orden. Det hjalp. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet... Efter generalforsamlingen var der spændende indlæg vedrørende: Forebyggelse af indbrud i beboelse - Se din bolig med tyvens øjne - Tyvens indgang - Tyvens valg af bolig - Test dit hus - Nabohjælp - Beskyt dig mod indbrud (ny pjece) 6

7 Utryghed, tyveri og hjemmerøverier Københavns Vestegns Politi v. Bent Nicolaisen fortalte om, hvordan man undgår indbrud. Emnet er høj aktuelt og behandles i øjeblikket indgående i medierne. Lidt fakta: Et typisk indbrud varer ca. 5-6 minutter. I vores område Skovlunde syd er der det sidste år begået ca. 27 indbrud Forebyggelse af at der overhoved kommer et indbrud: Det gælder om at overbevise tyven om, at det ikke er en god ide at bryde ind. Tyven går efter: Ser der beboet ud lige nu Er det nemt at komme ind. Er der noget at stjæle. Kan han umiddelbart se, at der er noget at stjæle. Er der mere end en flugtvej. Er der høje hække rundt om huset, så han kan arbejde uset. Forebyggende foranstaltninger som vi kan udføre, så tyven opgiver på forhånd: Sørge for, at der er parkeret et køretøj i indkørslen, når du er på ferie. Benytte Nabohjælp.dk på nettet til at skabe et netværk omkring ens hus. Denne løsning gør også, at man får tilsendt Nabohjælpskilte, man kan sætte op. Aftale med naboer om, at de putter noget i ens affaldssæk. Nogle af dem, der alligevel går hjemme om dagen, medens andre er på arbejde, kan f.eks. gå hyppige ture i området, så tyven ikke får arbejdsro og derfor søger andre steder hen. Dette er bare noget af det man kan gøre selv for at forhindre indbrud. Hvis uheldet er ude og man observerer, at et indbrud er i gang, skal man absolut ikke antaste tyven, men observere og ringe til politiet på 112. Sikring af huset: AH Låsemontage APS v. Claus Honoré fortalte om sikring af huset med låse og alarmsystemer. Her et par vigtige punkter, som alle kan få glæde af: Nøgler: Nøgler med de runde hoveder bør snarest udskiftes, da de kan bankes op på få sekunder af indbrudstyven og de er ikke forsikringsgodkendt. Nøglerne med de kantede hoveder er forsikringsgodkendt, men er også mulige at dirke op og bør også udskiftes. De sikreste nøgler er dem med to sæt stifter, der er meget vanskelige at dirke op, og derfor er med til præventivt at holde tyven væk. Man bør også udskifte de gamle låsekasser med nye med bedre modstandskraft mod fysisk påvirkning fra indbrudstyven. En yderligere sikring af huset kan udføres med en tyverialarm med tlf. kort indbygget, der kan sende sms er til dem, man har indkodet. Eller man kan få alarmen tilsluttet en alarmcentral, der så vil køre ud i tilfælde af en alarm og observere huset og først gå ind og sikre huset efter, at tyven har forladt huset. 7

8 AH Låsemontage tilbyder GF Toftholms medlemmer at komme ud og udføre et gratis og uforpligtende sikkerhedstjek af huset og komme med forslag til evt. bedre sikring af huset. AH kan kontaktes på Tlf eller på med overskriften TOFTHOLM Referent: Sekretær Hans-Henrik Rytter OOO Beskyt dig mod indbrud. Få stoppet tyven. Det var temaet efter generalforsamlingen i marts, hvor Bent Nicolaisen fra Københavns Vestegns Politi gav gode råd til, hvordan man undgår indbrud. Indledningen til hans indlæg var et kort over vejene i vores grundejerforening, der viste de indbrud, som politiet havde registreret de seneste 12 måneder. Det skærpede unægtelig tilhørernes opmærksomhed og viser, at tyveri også er et tema i vores område, selv om vi ikke er meget plaget. De fleste er godt forsikret, så den økonomiske del af et indbrud er ofte til at overskue, men den psykiske, hvor nogen har rodet i ens ting og været inde i ens hjem, er meget ubehageligt og kan giver nogle væsentlige psykiske problemer, kunne Bent berette. I referatet i dette nummer af avisen er der beskrevet en række gode råd fra Bent, som man bør være opmærksom på. Ellers er det en god ide at gå ind på stopindbrud.dk, hvor du kan få flere gode råd og gå mere i dybden, f.eks. ved at teste dit hjem og få gode råd om, hvor du skal begynde din sikring af hjemmet. Et helt primært element i at sikre sit hjem er at sørge for, at det er ordentligt aflåst. Claus Honore fra A/H Låsemontage ApS gav en række eksempler på låse og alarmsystemer, man med fordel kan overveje. Hvis du har en nøgle til din hoveddør med rundt hoved, bør du overveje en udskiftning til en kopisikret nøgle og dirkesikret cylinder. En enkel løsning er at få foretaget et sikkerheds tjek, som tilbydes gratis af de fleste låsesmede. Torben Hansen 8

9 9

10 Dragedag på flyvepladsen tag din mor og far med! Ikke alle nåede at opleve, at Skovlunde for år tilbage havde sin helt egen flyveplads. Flyvepladsen husede sportsfly og havde sit helt eget kontroltårn, radaer, en hangar og en lille flyvercafe. Men måske lå det lidt for tæt på villakvarteret, for der var mange klager og flyvepladsen blev som bekendt flyttet til Tune. Søndag den 22. september kl. 11:00, prøver vi på vores helt egen måde, at genopleve tiden med luft under vingerne, når vi inviterer til dragebygning og efterfølgende drageflyvning. Alle børn og barnlige sjæle er velkomne og der vil være præmier for bedste præstationer. Grundejerforeningen sørger for alt der skal bruges, for at bygge en drage og i samme moment vil vi grille pølser, servere lidt at drikke og der vil være mulighed for, at de små kan lave sit helt eget snobrød. Se den vedlagte invitation og tilmeld dig på Tilmeldte vil modtage program og praktiske oplysninger efterfølgende. GOD VIND og velmødt Bestyrelsen Nyhedsbrev Vidste du, at man kan tilmelde sig på vores hjemmeside - - Vil du vide, når der sker ændringer på siden? Skriv til vores webmaster for at komme på nyheds-listen. Webmaster Belinda Jeppesen på Husk, at den seneste udgave af avisen og referat fra seneste generalforsamling også ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen Vits En lille flok gamle sad udendørs på en bænk og snakkede. Så sagde en gammel mand: "Tro det eller ej, men jeg har lige fået et job", "har DU?" Udbrød alle de andre gamle i kor, "Ja. Nogle mænd har udvalgt mig som civilbetjent!" Sagde manden stolt, men så sagde hans kone: "Nej, lille far. De har konstateret dig som senildement!" 10

Parcelforeningen Toftholm

Parcelforeningen Toftholm Parcelforeningen Toftholm Referat af Ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.00 i Carlsberg Lounge ved Skovpubben i Skovlunde Syd-Centret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Nye naboer. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Lyst til en billig køkkenhave? Få styr på dine bygninger. Indlæg efter generalforsamlingen:

Nye naboer. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Lyst til en billig køkkenhave? Få styr på dine bygninger. Indlæg efter generalforsamlingen: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr.1 februar 2013 16. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående).

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående). Beretning. Generalforsamlingen den 15.4.2009 i Bramdrupdam Hallerne Indledning Generalforsamlingen blev indledt af formand Michael Jepsen (nr. 46), der bød velkommen. Dernæst blev valgt en dirigent. Valget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 53. ordinære generalforsamling den 10. august 2013 i Gubben Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 57 personer, repræsenterende 42 grundejere. Valg af dirigent:

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2009.

Bestyrelsens Beretning for 2009. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Formand Per Sørensen bød velkommen til ca. 120 fremmødte, hvoraf der var 67 stemmeberettigede. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008 i Lille Friheden Formanden byder velkommen Formand Peter bød velkommen og udbragte den traditionelle fælles skål

Læs mere

Så længe stod stilladset der jo heller ikke

Så længe stod stilladset der jo heller ikke Så længe stod stilladset der jo heller ikke Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 16. marts 2011 Tirsdag den 29. marts 2011, kl.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Nabohjælp side 5 Oplysninger side 7 Nye naboer side 8 Maj

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk

Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling den 21. juli 2013 1. Valg af dirigent. Henrik Herlau byder velkommen og forslår Torben Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest. Ølstykke april 2009. Til medlemmerne

Antenneforeningen Ølstykke Vest. Ølstykke april 2009. Til medlemmerne Ølstykke april 2009 Til medlemmerne I forbindelse med at generalforsamlingen har vedtaget at indføre Family Mix, vil i i løbet af sommeren få tilsendt information om, hvad i skal foretage jer, og om jeres

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere