Beredskabsplan for vandforsyningen fra vandværker under Varde Forsyning A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for vandforsyningen fra vandværker under Varde Forsyning A/S"

Transkript

1 Beredskabsplan fr vandfrsyningen fra vandværker under Varde Frsyning A/S

2 Side 1 af 79

3 Side 2 af 79 Indhldsfrtegnelse 1 Indledning Beskrivelse af Varde Vandfrsyning A/S Organisatin ved truet frsyningssituatin Krisestyringsgruppens sammensætning ved beredskabssituatiner Alarmeringsplan Beredskabets rllefrdeling Nødvand Faktiske muligheder fr nødvand i Varde Frsyning Drikkevandskrav til nødvand Handleplaner Handleplan - Frbrugerhenvendelse vedr. frurening/misfarvning/missmag af drikkevand Handleplan - Frurening på ledningsnet Handleplan - Frurening af vandværk/bring Handleplan - Frureningsulykke i indvindingsplandet Handleplan - Mikrbilgisk frurening Handleplan - Indbrud på vandværk Handleplan - Indbrud på bring Handleplan - Ledningsbrud (brud ud ver nrmaldrift) Handleplan - Trussel m sabtage (terrr/indbrud/hærværk) Handleplan - Strømudfald Handleplan - Brand g eksplsin Bilag Bilag 1 - Adresseliste ver Varde Frsyning A/S anlæg Bilag 2 - Adgang til trådløstnetværk Varde Frsyning A/S Bilag 3 - Telefnliste Ekstern Bilag 4 - Telefnliste - Intern Bilag 5 - Telefnliste Følsmme frbrugere Bilag 6 - Lgbg Bilag 7 - Kmpetenceplan Eksempler Eksempel - Pressemeddelelse ved frurening start Eksempel - Pressemeddelelse ved frurening slut Eksempel - Tekst til radi/telefnsystem, frurening start Eksempel - Tekst til radi/telefnsystem, frurening slut Eksempel - Piktgrammer Eksempel - Frbrugerinfrmatin, frurening start Eksempel - Frbrugerinfrmatin, frurening slut Eksempel - Kgeanbefaling - Sådan kges drikkevandet Eksempel - SMS-tekster Eksempel - FAQ - Spørgsmål g svar ved vandfrurening Tillæg Tillæg 1 - Teknisk tilsyn Tillæg 2 - Beredskabsplan fr Bastrup Plantage Tillæg 3 - Vejledning m håndtering af verskridelser af de mikrbilgiske drikkevandsparametre... 55

4 Side 3 af 79

5 Side 4 af 79 1 Indledning Rammen Målsætning Frmål Planens pbygning Det verrdnede drikkevandsberedskab sættes af Varde Kmmunes beredskabsplan fr akut drikkevandsfrurening Sm supplement til denne plan skal der, fr hvert vandværk, udarbejdes en mere detaljeret beredskabsplan, denne plan kan udgøres af et Actincard hvri Varde Kmmune har sat rammerne. Nærværende beredskabsplan indehlder rammerne fra vennævnte actincard, endvidere indehlder planen en række handleplaner fr situatiner sm kan udvikle sig til krisesituatiner. Frmålet er at skabe grundlag fr en ensartet g fkuseret indsats g sikre arbejdsgange fr at bringe vandfrsyningen tilbage til sædvanlig prduktin. Efter disse indledende afsnit følger en beskrivelse af rganisatinen i daglig g i krisestyring, alarmeringsplaner fr frskellige driftsfrstyrrelser, telefnlister ver nøglepersner g diverse frbrugere, g handleplaner fr typiske frureningssituatiner. Herefter følger frberedte eksemplarer af lgbg, pressemeddelelser med videre. Planens lvgrundlag Beredskabslven: Bekendtgørelse af beredskabslven, LBK nr. 660 af 10/06/2009 Vandfrsyningslven: Bekendtgørelse af lv m vandfrsyning, LBK nr. 635 af 07/06/2010 Beredskabsvejledningen: Vejledning m planlægning af beredskab fr vandfrsyningen: VEJ nr af Øvelser Revisin Varde Frsyning A/S kan iværksætte beredskabsøvelser med henblik på at afprøve beredskabet i henhld til planen. Frmålet med beredskabsøvelser er, at alle invlverede kender deres rlle g kan agere krrekt i en krisesituatin. Planen revideres løbende, i det mfang udvikling gør det nødvendigt, dg mindst én gang m året. Planen tages altid p til revisin når der 1) har været en hændelse (beredskabssituatin) g 2) når der har været afhldt beredskabsøvelse. Ved revisin tjekkes særligt fr manglende eller uhensigtsmæssige handleplaner, frældede kntaktplysninger, rganisatriske tilretninger, mv. Denne beredskabsplan fr Varde Vandfrsyning frefindes g vedligehldes i Varde Frsynings dkumenthåndteringssystem DcuNte, en printet kpi frefindes i vanddriftens lkaler på Varde Frsyning A/S, Gl. Kærvej 15, 6800 Varde. I Dcunte er planen placeret under Vand Drikkevand Beredskabsplan_gældende. Planen findes i en samlet versin (nærværende), mens bilagene ligeledes frefindes sm enkeltfilter, således at de er let tilgængelige i en beredskabssituatin.

6 Side 5 af 79 Gdkendelse g revisin Beredskabsplanen er gdkendt af: Dat Varde Frsyning A/S bestyrelse 8. maj 2013 Beredskabet i Varde Kmmune Byrådet i Varde Kmmune Plitiet Beredskabsplanen er revideret: Versinsnummer Dat

7 Side 6 af 79 2 Beskrivelse af Varde Vandfrsyning A/S Varde Frsyning A/S leverer drikkevand i den centrale del af Varde Kmmune fra syd til nrd, i alt knap 9000 målere, se Figur 1. Figur 1. Krtudsnit af Varde Kmmune 1: Blå markering angiver mrådet hvri Varde Frsyning A/S leverer drikkevand. Den daglige rganisatin Drifts- g anlægsafdelingen Administratinen Prjekt/udvikling Vandfrsyningen (Varde Vandfrsyning A/S) ledes i det daglige af vandchefen. Vandfrsyningen indgår under kncernen Varde Frsyning A/S, sm til daglig ledes af direktøren. Persnalet i vandfrsyningen udgøres primært af en drifts- g anlægsafdeling sm specifik beskæftiger sig med vand, herfruden støttes driften dels af en administratin, dels af en prjekt/udviklingsafdeling. Begge støttefunktiner administrerer fruden vand gså administrerer affald, varme g spildevand. Drifts- g anlægsafdelingen ledes i det daglige af en driftskrdinatr. Afdelingen frestår drift, vervågning (SRO) g vedligehld af vandværker med tilhørende kildefelter, indvindingsbringer, behlderanlæg, trykfrøgere g ledningsanlæg, samt etablering af nyanlæg g renveringsarbejder. Medarbejderne i drifts- g anlægsafdelingen indgår i en vagtrdning. Der er altid en medarbejder, sm har vagten uden fr almindelig arbejdstid. Administratin ledes i det daglige af kunde- g administratinschefen. Administratinen består af flere grupper. Kundecenter varetager den daglige kundekntakt g frbrugerafregning, kmmunikatinsafdelingen varetager den daglige verrdnede interne kmmunikatin, samt den eksterne kmmunikatin (eksempelvis pressemeddelelser g hjemmeside) g krisekmmunikatin, øknmi varetager bghlderi. Vandanalyser g plan- g kvalitetspfølgning varetages i et samarbejde mellem prcesingeniøren g vanddriften. Afdelingen ledes i det daglige af prjektchefen. Afdelingens tegnestue g it-gruppe servicerer driften i vand g servicerer systemværktøjer sm ledningsregistrering g

8 Side 7 af 79 styring-, regulering- g vervågningssystemerne (SRO). Anlæg, ledningsnet g lkaler Varde Frsyning A/S råder ver 3 vandværker (Vandværk Lerpøtvej g Vandværk Bakkevej i Varde g Kvng Vandværk). Ved nrmale frsyningsfrhld indvindes g behandles 95% af den samlede vandmængde på Lerpøtvej g i Kvng. Varde Frsyning A/S ledningsnet består af fire selvstændige ledningsnet: Nr. Nebel ledningsnet Lunde ledningsnet Kvng ledningsnet Varde ledningsnet Vandværkerne Lerpøtvej g Bakkevej pumper ud på et sammenhængende ledningsnet (Varde Ledningsnet), g Kvng pumper ud på et selvstændigt ledningsnet (Kvng Ledningsnet). Ledningsnet Nr. Nebel g ledningsnet Lunde er frsynet med vand fra Klinting Vandværk (vand sm Varde Frsyning A/S køber). Der er ikke etableret nødfrbindelse mellem de fire ledningsnet. Fra Varde Ledningsnet er der etableret nødfrbindelses til Janderup. Kntr g mklædningsfaciliteter fr medarbejdere i vand frefindes i Varde Frsyning s administratinsbygning på Gl. Kærvej 15, Varde. Adresselister ver vandværker g trykfrøgere findes i bilag 1. I administratinsbygningen kan der pnås adgang til trådløst netværk, fr specifik vejledning hertil, se bilag 2. Ledningsregistrering Oplysninger (placering, dimensinering, materiale, mv.) m Varde Frsyning A/S ledningsnet fremgår af ledningsregistreringen. Ledningsregistreringen ligger sm en WebGIS-løsning. Der kan pnås adgang til system ved pkbling til Varde Frsyning A/S lkalnetværk, åben en Internet Explre brwser, g skriv i adressefeltet Driftsflk ved Varde Frsyning A/S kan pnå adgang til WebGIS med Ipad, via app sne Juns Pulse g ArcGIS.

9 Side 8 af 79 3 Organisatin ved truet frsyningssituatin Hvrnår anvendes beredskabsplanen I tilfælde af en truet frsyningssituatin træder den gældende rganisatin fr beredskabsstyring i kraft g erstatter rganisatinen, sm er gældende ved nrmale driftssituatiner. Krisestyringsgruppens basissammensætning Krisestyringsgruppen Beredskabschefen Vandchef fr Varde Frsyning Embedslægen evt. eksterne eksperter Vandfrsyningen Anlægs- g driftsafdelingen Kmmunikatinsafdelingen Prcesingeniøren Der hænder, at beredskabschefen (vagthavende indsatsleder) uddelegerer ledelsen af krisestyringsgruppen helt eller delvist til tilsynsmyndigheden (kmmunen) g/eller til vandfrsyningen. I sidstnævnte tilfælde vil det være vandchefen sm vertager ledelsen. Hvis vandchefen ikke er tilgængelig substitueres han af driftskrdinatren.

10 Side 9 af Krisestyringsgruppens sammensætning ved beredskabssituatiner Valg af den krrekte rganisatin vil altid være en vurderingssag. De fleste situatiner vil indledningsvis kunne håndteringen indenfr rganisatin 1. Daglige driftssituatiner kan imidlertid hurtigt ændre sig, g rganisatin 2 g 3 bliver således aktuelle. Krisegruppens hvedsæde Organisatin Eksempel Krisestyringsgruppe 1. Daglig drift Driftsalarm Sprængninger af ledninger Ingen vand kan blive til rganisatin 2. Misfarvning i begrænset mrådet kan blive til rganisatin 2 g/eller 3 Dårlig lugt/smag kan blive til rganisatin Varde Frsyning A/S Gl. Kærvej Varde 2 g/eller 3 2. Truet frsyningssituatin Strømudfald Styringssvigt Brud på stre ledninger Fare fr underminering af veje g bygninger Kemikalieuheld eller anden akut frurening af f.eks. kildeplads 3. Krisesituatin Mikrbilgisk frurening Frurening sm følge af mistanke fra frbruger Frurening ved tilbageløb g ledningsbrud Hærværk/Indbrud Beredskabschef Vandchef Beredskabschef Vandchef Embedslæge Gælder med mindre beredskabschefen har angivet anderledes. Overgangen til krisestyringsrganisatinen Ved truet frsyningssituatin: driftsvagten vervejer sammen med vandchef g krdinatr m krisestyring skal aktiveres. Ved krisesituatin: driftsvagten kntakter vagthavende indsatsleder (via alarm 112).

11 Side 10 af Alarmeringsplan Alarmeringsplanen afhænger af den aktuelle situatin. Der er i alt tre skemaer fr alarmerings-/kntaktpunkter i rganisatinen. 1. Daglig drift g almindelige g større driftsfrstyrrelser 2. Truet frsyningssituatin 3. Krisesituatin 1. Daglig drift g almindelig g større driftsfrstyrrelser Daglig drift almindelige/større driftsfrstyrrelse Indenfr nrmal arbejdstid Udenfr nrmal arbejdstid Driften håndterer - Kntakter evt. klleger - Kntakte evt. entreprenør-/smed Kmmunikatinsafdelingen kntaktes med sted, tid g årsag Driftsvagten håndterer - Kntakter Falck fr rientering - Kntakter evt. klleger - Kntakter evt entreprenør-/smed Kmmunikatinsafdelingen pdater hjemmeside g sender til kundecenter

12 Tilsynsmyndigheden kntaktes: Varde Kmmunes Miljøvagt Beredskabet kntaktes (vagthavende indsatsleder). Kntakt via plitiet på 112. Udenfr nrmal arbejdstid Hvis nødvendigt kntaktes embedslægen Vandchef g driftskrdinatr kntaktes Driften håndterer. - kntakter evt. klleger - kntakter evt. entreprenør-/smed - kntakter evt. labratrium Truet frsyningssituatin Kmmunikatins-afdelingen kntaktes med sted, tid g årsag Kmmunikatins-afdelingen: - pdater hjemmeside - sender til kundecenter - sender evt. varsel til radi Driften håndterer. - kntakter evt. klleger - kntakter evt. entreprenør-/smed - kntakter evt. labratrium Kmmunikatins-afdelingen kntaktes med sted, tid g årsag Kmmunikatins-afdelingen: - pdater hjemmeside - sender til kundecenter - sender evt. varsel til radi Indenfr nrmal arbejdstid Vandchef g driftskrdinatr vurderer situatinen 2. Truet frsyningssituatin Tilsynsmyndigheden kntaktes: Varde Kmmunes Miljøvagt Hvis nødvendigt kntaktes embedslægen Side 11 af 79

13 Eventulle følsmme frbrugere udpeges g kntaktes Udenfr nrmal arbejdstid Krisestyringsgruppens pgaver Tilsynsmyndigheden kntaktes: Varde Kmmunes Miljøvagt Embedslægen kntaktes Infrmatins- g kmmunikatinansvarlig udpeges Eventuelt nødvand iværksættes Krisesituatin Vandchef g/eller driftskrdinatr kntakter beredskabet (vagthavende indsatsleder) - kntakt via plitiet på 112 INDSATSLEDEREN OVERTAGER STYRINGEN Krisestyringsgruppen indkaldes Vandfrsyningens pgaver Indenfr nrmal arbejdstid Driften håndterer - kildespring g prblemløsning påbegyndes - kntakter evt. klleger - kntakter evt. entreprenør-/smed - kntakter labratrium Kmmunikatinsafdelingen kntaktes med sted, tid g årsag Kmmunikatinsafdelingen: - pdater hjemmeside - sender til kundecenter Frbereder: - pressemeddelelse - udsendelse af SMS - varsel til radi (infrmatinsansvarlig udpeges af beredskabschefen) Side 12 af krisesituatin

14 Side 13 af Beredskabets rllefrdeling Beredskabschefen Beredskabschefen er leder af krisestyringsgruppen (hvis ikke andet aftales) g leder g krdinerer indsatsen med de kmmunale indsatser g samrdner med pliti g andre myndigheder. Beredskabschefen udpeger en persn, der er ansvarlig fr infrmatin. Vandchefen Vandchefen leder g krdinere vandfrsyningens indsats. Det er vandchefen sm iværksætter egentlige handlinger til udbedring af skader såsm: reparatiner, desinfektin, rensning g lignede sm skal til fr at vandfrsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig prduktin. Vandchefen iværksætter infrmering internt i Varde Frsyning efter den interne telefnliste, samt generelt i virksmheden. Husk inf m i hvilket mfang man må udtale sig til pressen, frbrugere, med videre, herunder inf m hvrdan der må g kan svares på henvendelser fra frbrugere. Vandfrsyningen har ansvar fr at gennemførsel af kntakt til berørte frbrugere. Uanset m der er krisestyring eller blt truet frsyningssituatin gælder endvidere følgende interne rllefrdeling i Varde Frsyning A/S: Kmmunikatinstype Skriftlig kmmunikatin Presse meddelelser Hjemmeside infrmatins-sms Ansvarlig Kmmunikatinsafdelingen Mundtlig kmmunikatin Udtalelser til presse/radi/tv Vandchefen Embedslægen Embedslægen vurderer de sundhedsmæssige knsekvenser i situatiner hvr der er tale m frurening af drikkevandet. Embedslægen står endvidere til rådighed med sundhedsfaglig rådgivning. Varde tilhører Embedslægeinstitutinen Syd, sm ledes af embedslæge Henrik L. Hansen. Ansvarlig fr det miljømedicinske mråde er Trine Vestergård. Uden fr almindelig arbejdstid kan der pnås kntakt via Embedslægerne Vagttelefn Vest. Se Bilag 3 - Telefnliste Ekstern.

15 Side 14 af 79 4 Nødvand Nødvandfrsyning kan/skal etableres både når nrmalfrsyningen er afbrudt i en længere peride, g når der er knstateret en sundhedsfarlig frurening i vandet sm ikke kan afhjælpes. Generelt kan nødvandfrsyning kan etableres ved: Omlægning af trykzner g sektiner Etablering af afhentningssteder (frsyning fra ikke-frurenede brandhaner mv.) Frsyning med tankvgne, palletanke g lignende. Frsyning fra markvandingsanlæg Priritering Vandfrbrug Hvis den nrmale drikkevandsfrsyning ikke kan verhldes med hensyn til kvalitet g kapacitet, pririteres vandfrsyningen i følgende rækkefølge: 1. Drikkevand 2. Sanitærvand 3. Fødevare-, el- g varmeprduktin 4. Anden industri Ved nødvandfrsyning vurderes der behv fr 3-5 liter vand pr persn pr døgn til drikkevand g madlavning. Vandfrsyningen er ikke frpligtet til at sikre at vandydelsen er tilstrækkelig til prethldelse af eventuelle sprinkleranlægs funktin. 4.1 Faktiske muligheder fr nødvand i Varde Frsyning 4.2 Drikkevandskrav til nødvand Ledningsnet Varde har nødfrbindelse til Janderup Vandværk. Ledningsnet Lunde er kblet samme med Outrup Vandværk, men frbindelsen er meget lille g der ikke prethldes hverken tryk eller fuld frsyningsmængde. Ledningsnettet er sektineret enkelte steder. Tankvgne kan stilles til rådighed fra beredskabsstyrelsen. Frsyning med vand fra palletanke. Firmaet Scheller (www.scheller.dk) prducerer fødevaregdkendte Bag-in-bx-Intermediate-Bulk-Cntainers, - sammenklappelige 1m 3 -palletanke med en steril inderpse g simpel påfylde-/tappefunktin. Generelt er det tilkendegivet fra de mkringliggende vandværker at de vil stille sig behjælpelige i situatiner hvr der er brug fr rent vand andet steds fra. Nødvandfrsyning skal sm udgangspunkt altid verhlde drikkevandskravene. Embedslæges fastlægger i den aktuelle situatin prcedurer fr verhldelse af drikkevandskravene. Nødvandfrsyning skal hldes under bakterilgisk kntrl. Kan der ikke prethldes frsyning med vand, sm pfylder drikkevandskravene kan der, efter aftale med embedslægen leveres vand af en ringere kvalitet. Vand sm enten er egnet til drikkevand g madlavning efter frudgående kgning, eller sm ikke er egnet til drikkevand g madlavning (industrielle frmål + sprinkleranlæg). Ved frsyning med vand, sm ikke pfylder drikkevandskravene skal der suppleres med pstilling af tankvgne, palletanke eller lignende med egnet drikkevand.

16 Side 15 af 79 5 Handleplaner Frmål Handleplaner kan gså kaldes en instruks eller et actincard. Handleplaner indehlder krte præcise handlingsanvisninger fr den aktuelle pgave. Aktiviteterne i handleplanen er anført i den rækkefølge, sm de frventes at skulle udføres i. Der vil dg fte være tale m delvist parallelle frløb. Der skal altid føres lgbg under hele frløbet. Handleplaner i denne beredskabsplan Frbrugerhenvendelse vedr. frurening/misfarvning/missmag af drikkevand. Frurening på ledningsnet Frureningsulykke i indvindingsplandet Mikrbilgisk frurening Indbrud på vandværk Indbrud på bring Ledningsbrud (brud ud ver nrmaldrift) Trussel m sabtage (terrr/indbrud/hærværk) Strømudfald Brand g eksplsin

17 Side 16 af 79 Handleplan - Frbrugerhenvendelse vedr. frurening/misfarvning/missmag af drikkevand. Vælg 1 eller 2 1 Henvendelse fra én frbruger m misfarvning/frurening af vandet: Brug denne handleplan 2 Henvendelse fra flere frbrugere m misfarvning/frurening af vandet: Brug handleplan fr frurening på ledningsnet. a) Henvendelse (alarm) indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt g prblem Nter kntaktplysninger på frbruger Spørg ind til mfang g eventuelle skader Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Indledende undersøgelser Tjek ledningstrykket Har der været ledningsarbejder i mrådet? Bemærk: Ved manglende tryk kan der strømme uvedkmne vand ind i ledningsnettet, eksempelvis fra varmevekslere, industri/landbrugsinstallatiner, byggepladser mv. Bemærk: Ved variabelt tryk kan belægninger i ledningerne rives løs g give snavset vand Oprethld tryk til situatinen er afklaret (er der planlagt afbrydelser, ledningsarbejder eller andet, skal det udskydes) Før lgbg c) Lkalisering g vurdering Besøg frbrugeren Bedøm vandkvaliteten, - visuelt g ved lugt Vurder mfanget (freløbig vurdering) Afstem med driftskrdinatr. Igangsæt undersøgelse hs naber g evt. i nærliggende brandhaner. Vurder mfanget Afstem med driftskrdinatr Hvis det vurderes, at der kan være tale m en større driftsfrstyrrelse eller en truet frsyningssituatin skal driftskrdinatren 1) verveje indkaldelse af krisestyregruppe (der er tale m en krisesituatin) eller 2) bruge handleplan fr frurening på ledningsnet. Før lgbg Frtsættes på næste side

18 Side 17 af 79 d) Afslut, afrapprter g evaluer Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan

19 Side 18 af 79 Handleplan - Frurening på ledningsnet a) Alarm indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt g prblem Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Spørg ind til mfang g eventulle skader Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Indledende vurdering c) Krisestyringsgruppen indkaldes d) Bestemmelse af frureningens art e) Afklar sundhedsrisik f) Bestem frureningskilden Er situatinen kritisk? Skal krisestyringsgruppen indkaldes? Skal frbrugerne advares straks? (afgøres af krisestyringsgruppen) Straksadvarsel hvis der er knstateret alvrlige sygdmstilfælde, dødsfald mv. Husk at afklare med myndighed g embedslæge Hvilken type frurening drejer det sig m? Eksempler: Bilgisk frurening, pdaget ved alarm fra labratrium Se handleplan fr mikrbilgisk frurening Bilgisk/kemisk frurening, pdaget ved henvendelser fra frbrugere Kemisk frurening, pdaget tilfældigt eller ved anmeldelse Bestemmelsesmetder Bedøm vandkvaliteten visuelt g ved lugt Samtal med eventuelle anmeldere g andre frbrugere i mrådet Via analyseresultater fra labratrium Embedslægen, sm indgår i krisestyringsgruppen, afklarer den aktuelle sundhedsrisik Embedslægen fastlægger frhldsregler (eks. kgeanbefaling) Lkaliser frureningskilden Eksempler Kildeplads Vandværker Rentvandstank Indtrængning på ledningsnet Indtrængning ved frbruger Bestemmelsesmetder

20 Side 19 af 79 g) Bestem frurenings mfang h) Varsling g infrmatin til frbrugere Analyse af vandprøver fra strategisk udvalgte steder på ledningsnettet Registrering af frbrugerhenvendelser Husk at fkusere bredt i lkaliseringen Husk ikke at stppe ved første mulige kilde Kildespring Udtag vandprøver krrekt g velvervejede steder i ledningssystemet Undersøg mulighed fr sektinering Hvis krisestyringsgruppen er aktiveret, har beredskabschefen udpeget en ansvarlig fr infrmatin Brug kmmunikatinsafdelingen Brug pressemeddelelser Brug hjemmeside Brug telefnsvarer Brug evt. SMS Angiv sted, årsag (krt), frventet tidshrisnt, hvad frbruger selv kan gøre, g tid til næste pdatering. Husk alle der er varslet, skal gså afmeldes. i) Afhjælpning Skal der etableres nødvand? se afsnit 4. j) Gennemskylning af ledningerne k) Afslut, afrapprter g evaluer Når kilden er lkaliseret g stppet skal ledningsnettet renses. Udskylning fastlægges, evt. ved beregning af vandmængder i ledningsnettet mv. Udtag nye vandprøver til analyse Når drikkevandskvaliteten er genprettet afblæses varsling af frbrugerne Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan Afrapprter til beredskabsstyrelsen

21 Side 20 af 79 Handleplan - Frurening af vandværk/bring a) Alarm indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt g prblem Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Spørg ind til mfang g eventulle skader Kntakt driftskrdinatren Initial g tid b) Indledende vurdering c) Krisestyringsgruppen indkaldes d) Bestemmelse af frureningens art e) Afklar sundhedsrisik Frtsættes på næste side f) Bestem frureningskilden Er situatinen kritisk? Skal indpumpning fra en/flere bringer stppes? Kan andre tiltag minimere krisens mfang eller følgerne heraf? Skal krisestyringsgruppen indkaldes? Skal frbrugerne advares straks? (afgøres af krisestyringsgruppen) Straksadvarsel hvis der er knstateret alvrlige sygdmstilfælde, dødsfald mv. Husk at afklare med myndighed g embedslæge Skal udpumpningen stppes? Hvilken type frurening drejer det sig m? Eksempler: Bilgisk frurening, pdaget ved alarm fra labratrium - se handleplan fr mikrbilgisk frurening Bilgisk/kemisk frurening, pdaget ved henvendelser fra frbrugere Kemisk frurening, pdaget tilfældigt eller ved anmeldelse Bestemmelsesmetder Bedøm vandkvaliteten visuelt g ved lugt Samtal med eventuelle anmeldere g andre frbrugere i mrådet Via analyseresultater fra labratrium Embedslægen, sm indgår i krisestyringsgruppen, afklarer den aktuelle sundhedsrisik Embedslægen fastlægger frhldsregler (eks. kgepåbud) Lkaliser frureningskilden

22 Side 21 af 79 g) Bestem frurenings mfang h) Varsling g infrmatin til frbrugere Eksempler Kildeplads Én bring Flere bringer Alle bringer Vandværk Rentvandstank Bestemmelsesmetder Analyse af vandprøver fra strategisk udvalgte steder Registrering af frbrugerhenvendelser Husk at fkusere bredt i lkaliseringen Husk ikke at stppe ved første mulige kilde Kildespring Udtag vandprøver krrekt g velvervejede steder i systemet Inddel evt i sektiner Hvis krisestyringsgruppen er aktiveret, har beredskabschefen udpeget en ansvarlig fr infrmatin Brug kmmunikatinsafdelingen Brug pressemeddelelser Brug hjemmeside Brug telefnsvarer Brug evt. SMS Angiv sted, årsag (krt), frventet tidshrisnt, hvad frbruger selv kan gøre, g tid til næste pdatering. Husk alle der er varslet, skal gså afmeldes. i) Afhjælpning Skal der etableres nødvand? Se afsnit 4. Frtsættes på næste side

23 Side 22 af 79 j) Gennemskylning af vandfrsyningsanlæg g ledningerne k) Afslut, afrapprter g evaluer Når kilden er lkaliseret g stppet skal anlæg g ledningsnet renses. Overvej disinfektin Udskyl anlæg g ledningsnet (skyllemængde kan evt. fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnettet mv.) Udtag nye vandprøver til analyse Når drikkevandskvaliteten er genprettet afblæses varsling af frbrugerne Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan Afrapprter til beredskabsstyrelsen

24 Side 23 af 79 Handleplan - Frureningsulykke i indvindingsplandet NOTE a) Alarm indkmmet Hvis frureningen frekmmer i Bastrup Plantage nrd fr Varde by freligger der en separat beredskabsplan fr mrådet. Se beredskabsplanen i Tillæg 2. Opret lgbg Nter tidspunkt g prblem Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Spørg ind til mfang g eventulle skader Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Indledende vurdering Er frureningen sket inden fr plandet til en af vandfrsyningens kildepladser? (se krt i bilag 8) Er indvindingspland/kildeplads allerede frurenet brug da handleplan Frurening af vandværk/bring Eksempler på frureningsulykker: Udslip af kemikalier fra tankvgn Gylle eller lignende, mindre en 200 m fra bring/vandværk Spredes kemikalier/gylle via grøfter, vandløb, klak eller dræn i retning af indvindingsplandet? Er situatinen kritisk? Skal udpumpningen fra vandværk stppes? Skal indpumpning fra en/flere bringer stppes? Kan andre tiltag minimere krisens mfang eller følgerne heraf? c) Skal krisestyringsgruppen indkaldes? d) Vandfrsyningens pgave Ja, hvis det vurderes at uheldet kan have betydning fr vandfrsyningens drikkevandskvalitet. Knsulter Miljøcenteret/embedslægen g brug evt. grundvandsmdeller fr beregning af frureningsspredningen i grundvandsmagasiner Skal frbrugerne advares straks? (afgøres af krisestyringsgruppen) Straksadvarsel hvis der er knstateret alvrlige sygdmstilfælde, dødsfald mv. Husk at afklare med myndighed g embedslæge Vandfrsyningen vil nrmalt ikke være invlveret i håndtering af selve frureningsulykken g herunder prensning efter ulykken. Vandfrsyningen skal bidrage med plysninger sm kan være relevante i frhld til sikring af vandfrsyningen på krt g lang sigt. Vandfrsyningen skal sikre sig, at en frtsat vandindvinding kan ske under betryggende frhld Iværksæt eventuel mnitering af frureningens effekt på

25 Side 24 af 79 e) Afslut, afrapprter g evaluer grundvandskvaliteten i årene der kmmer. Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke? Hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan

26 Side 25 af 79 Handleplan - Mikrbilgisk frurening a) Alarm fra labratrium indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt g verskridelse Undersøg med nedenstående skema hvrdan der skal handles Er flere parametre verskredet vælges den kraftigste handling Orienter kmmunen, mundligt g skriftligt m verskridelse g reaktin Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Gennemfør valgte reaktin c) Afslut, afrapprter g evaluer Iværksæt reaktin Vurder resultat Resultat af tilsynet Analyseresultater fra de nye prøver Vurder efter retningslinier i Vejledning til håndtering af verskridelser af de mikrbilgiske drikkevandsparametre sm findes sm Tillæg 3. Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan Reaktinstyper Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Rekvirer prøveudtagninger på de aktuelle prøvetagningssteder Brug Tillæg 1 Teknisk tilsyn, sm indehlder en liste ver punkter i vandfrsyningen sm skal tjekkes i frhld til nrmaltilstanden. Krisestyringsgruppen nedsættes, Embedslægen kan meddele kgeanbefaling Krisestyringsgruppen indkaldes g sammensættes sm beskrevet i afsnit 3.1 Krisestyringsgruppen meddeler videre tiltag OBS Se skemaer fr de enkelte parametre på de næste sider

27 Side 26 af 79 Overskridelse på 22 kim Prøvested Krav internt Krav - bekendtgørelse Bring Ingen krav på bringsniveau Vandværk, afgang Først kmmende hverdag 100 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Max Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Reaktin på verskridelser Samme dag >100 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >100 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Samme dag >500 Bringer stppes når mprøver er udtaget >500 Krisestyringsgruppen nedsættes Embedslægen kan meddele kgeanbefaling Ledningsnet statiner/frbruger Max Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >400 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >2000 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Overskridelse på 37 kim Prøvested Krav internt Krav - bekendtgørelse Bring 3-5 Ingen krav på bringsniveau Vandværk, afgang Først kmmende hverdag 10 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn 3-5 Max Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Reaktin på verskridelser Samme dag >10 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >10 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Samme dag >50 Bringer stppes når mprøver er udtaget >50 Krisestyringsgruppen nedsættes Embedslægen kan meddele kgeanbefaling Ledningsnet statiner/frbruger 6-20 Max Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >40 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >200 Krisestyringsgruppen nedsættes Embedslægen kan meddele kgeanbefaling

28 Side 27 af 79 Overskridelse på Clifrme Prøvested Krav internt Bring Vandværk, afgang 0 (ikke målelig - i.m.) 0 (ikke målelig - i.m.) Krav - bekendtgørelse Ingen krav på bringsniveau 0 (ikke målelig - i.m.) Først kmmende hverdag 3 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn 3 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Reaktin på verskridelser Samme dag >3 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >3 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Samme dag >20 Bringer stppes når mprøver er udtaget >20 Krisestyringsgruppen nedsættes Embedslægen kan meddele kgeanbefaling Ledningsnet statiner/frbruger 0 (ikke målelig - i.m.) 0 (ikke målelig - i.m.) 3 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >3 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >20 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Overskridelse på E.Cli, Prøvested Krav internt Bring Vandværk, afgang 0 (ikke målelig - i.m.) 0 (ikke målelig - i.m.) Krav - bekendtgørelse Ingen krav på bringsniveau 0 (ikke målelig - i.m.) Samme dag >0 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >0 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn Reaktin på verskridelser Samme dag >0 Bringer stppes når mprøver er udtaget >0 Krisestyringsgruppen nedsættes Embedslægen kan meddele kgeanbefaling Ledningsnet statiner/ frbruger 0 (ikke målelig - i.m.) 0 (ikke målelig - i.m.) >0 Opfølgende prøver g teknisk tilsyn >0 Krisestyringsgruppen nedsættes Embedslægen kan meddele kgeanbefaling

29 Side 28 af 79 Handleplan - Indbrud på vandværk a) Alarm indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Gennemfør tilsyn på vandværket c) Anmeld til pliti d) Afslut, afrapprter g evaluer Gennemgå vandværket Undersøg m indbruddet kan være årsag til en frurening Er der frurening? Anvend handleplan fr frurening af vandværk(bring Overvej m man skal stppe udpumpning Skal krisestyringsgruppen indkaldes? Kntakt 114 g anmeld hændelsen Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan

30 Side 29 af 79 Handleplan - Indbrud på bring a) Alarm indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Gennemfør tilsyn på bringen c) Anmeld til pliti d) Afslut, afrapprter g evaluer Gennemgå bringen Undersøg m indbruddet kan være årsag til en frurening Er der frurening? Anvend handleplan fr frurening af vandværk/bring Skal indpumpningen stppes? Skal krisestyringsgruppen indkaldes? Kntakt 114 g anmeld hændelsen Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan

31 Side 30 af 79 Handleplan - Ledningsbrud (brud ud ver nrmaldrift) a) Alarm indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Spørg ind til mfang g eventuelle skade, Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Indledende vurdering c) Lkalisering d) Varsling g infrmatin til frbrugere Er situatinen kritisk? Skal krisestyringsgruppen indkaldes? Skal frbrugerne/myndigheder varsles? (se d)) Lkaliser vandledningen g afspær Lkaliser mråder berørt af lukningen af vandledningen Sikre afspærring af mrådet Brug kmmunikatinsafdelingen Brug hjemmeside Brug telefnsvarer Brug evt. SMS Brug pressemeddelelser Angiv sted, årsag (krt), frventet tidshrisnt, hvad frbruger selv kan gøre g tid til næste pdatering. Husk at alle der er varslet skal gså afmeldes. e) Afhjælpning Skal der etableres nødvand, se afsnit 4. Reparer brud f) Gennemskylning af ledningerne e) Afslut, afrapprter g evaluer Når bruddet er repareret skal ledningsnettet renses Udskylning fastlægges evt. ved beregning af vandmængder i ledningsnettet Udtag evt. vandprøver Når drikkevandskvaliteten g vandfrsyningen er genprettet afblæses varsling af frbrugerne Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan

32 Side 31 af 79 Handleplan - Trussel m sabtage (terrr/indbrud/hærværk) a) Alarm indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Spørg ind til mfang g eventuelle skade, Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Indledende vurdering Hvad trues der med? Er situatinen kritisk? Skal krisestyringsgruppen indkaldes? Skal udpumpningen stppes? c) Undersøgelse Sikre at der prethldes adgang til SRO, således at anlæggene frtsat kan vervåges g startes/stppes. Gennemfør Teknisk Tilsyn (Tillæg 1) Vurder situatinen Er vandfrsyningen truet, brug da relevant handleplan. d) Afslut, afrapprter g evaluer Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan Nte: Der er indbrudsalarm, sm ringes ud via SRO en på bring 3, g på trykfrøger Jeppe Skvgårdsvej. Når alarmen på bring 3 aktiveres stppes pumpen i bringen.

33 Side 32 af 79 Handleplan - Strømudfald a) Alarm indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Spørg ind til mfang g eventuelle skade, Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Hvilke vandværker er påvirket? Afhængigt af aktuelt vandværk handles der frskelligt. Lerpøtvej Generatren starter autmatisk når der er strømudfald. Når generatren starter sender SRO en en alarm Handling ved mdtagelse af alarm: Tjek at sikringer g HPFI virker Kntakt SydEnergi fr infrmatin m udfaldets varighed Bakkevej Der er ingen generatr Ved længere strømudfald, vervej m der skal pstilles en mbil generatr. Kvng c) Indledende vurdering d) Afslut, afrapprter g evaluer Alarm indkmmet, (der er ingen generatr i Kvng) Tjek at sikringer g HPFI virker Kntakt SydEnergi fr infrmatin m udfaldet varighed SydEnergi leverer, ved længere strømudfald, en generatr til brug på værket. Er situatinen kritisk? Kan vandfrsyningen prethldes? Skal krisestyringsgruppen indkaldes? Er vandfrsyningen truet brug da relevant handleplan Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan Nte: Varde Klak g Spildevand har en mbil generatr sm kan lånes.

34 Side 33 af 79 Handleplan - Brand g eksplsin a) Alarm indkmmet Opret lgbg Nter tidspunkt Nter kntaktplysninger på den der har slået alarm Spørg ind til mfang g eventuelle skade, Kntakt driftskrdinatr Initial g tid b) Kntakt brandvæsnet Ring 112 c) Indledende vurdering d) Oprethldelse af vandprduktin e) Afslut, afrapprter g evaluer Er situatinen kritisk? Vurder mfang. Skal krisestyringsgruppen indkaldes? Kan anlægget frtsat prducere vand? Skal frbrugere/myndigheder varsles? Kan anlægget frtsat prducere vand? Er der risik fr frurening? Er vandfrsyningen truet brug da relevant handleplan Lgbg afsluttes Afrapprter/rienter klleger g ledelse (vandchef) Evaluer frløbet hvad fungerede ikke?, hvad kan gøres bedre næste gang? Tilret beredskabsplan

35 Side 34 af 79 6 Bilag Bilag 1 - Adresseliste ver Varde Frsyning A/S anlæg Vandværker Adresse By Lerpøtvej Lerpøtvej Varde Bakkevej Bakkevej Varde Kvng Lummerbækvej Varde Administratin Adresse By Telefn Varde Frsyning A/S Gl. Kærvej Varde Trykfrøgere Adresse By Langhedevej Langhedevej Varde Elinelund Lerpøtvej Varde Jeppe Skvgaardsvej Jeppe Skvgaardsvej Varde Ringkøbingvej Ringkøbingvej 6800 Varde Sækbæk Ringkøbingvej Varde Hrne Ølgdvej Varde Trrup Trrupvej Varde Prøvehaner i Ledningsnet Adresse By Telefn Varde Alslev skle Bredgade Varde, Alslev Varde Hjertecenter Hjertensvej Varde Sct Jacbi Skle Pramstedvej 10C 6800 Varde B g Genptræningscenter Lundvej 135A 6800 Varde Lunden Thrstrup Skle Thrstrupvej Varde, Sig Hrne Skle Mælkevej Varde, Hrne Campus Varde Frisvadvej Varde DK Betn Murervej Varde Mejls-Orten-Tinghøj Friskle Mejlsvej Varde, Mejls Fibervisin Engdraget Varde Brrsn Skle Nrdre Bulevard Varde Trykfrøger Ringkøbingvej Ringkøbingvej Varde Trykfrøger Langhedevej Langhedevej Varde Trykfrøger Jeppe Skvgaardsvej Jeppe Skvgaardsvej 6800 Varde Trykfrøger Sækbæk Ringkøbingvej 232A 6800 Varde Trykfrøger Trrupvej Trrupvej 6800 Varde Bilag 2 - Adgang til trådløstnetværk Varde Frsyning A/S Varde Frsyning A/S har tilknyttet t trådløse netværk: 1) Guest kderd: givmignet 2) VF kderd: wifi-vf.007 Fr at pnå adgang til Varde Frsyning A/S prgrammer skal netværk 2 benyttes

36 Presse Side 35 af 79 Bilag 3 - Telefnliste Ekstern Kntakt Dag Aften Mail Vagthavende indsatsleder, redningsberedskabet Via Falck: Via Falck: Via: 112 Kmmunens Teknik g Miljø Kmmunens miljøvagt Pul Sig Vadshlt Jørn Rørvang Embedslægeinstitutinen Syddanmark (vagttelefn) Alarmcentral Pliti Falck Radi Charlie (kl. 9-14) (radivært Jimi Rsa, privat) Varde Ugeavis (kl. 8-16) DR P4 Esbjerg (kl ) TV Syd Vesterhavspsten Jyske Vestkysten (kl. 7-22) Elværk (Syd Energi) Varde Frsynings vagt i drikkevand (viderestilles til vagtens mbiltelefn) Bilaget frtsættes på næste side.

37 Leverandører Side 36 af 79 Bilag 6 - Telefnliste - ekstern, frtsat Scheller Plast (Prducerer hygiejnisk bag-in-bxpalletank) Manfred Graf Hlst Klakservice A/S (klring) Lars Christensen (klringsmand) Kemic A/S, Prfessinel vandrensning Vandmand A/S Grundfs A/S (der er døgnvagt) Rambøll Bdil Højland Lrentzen Helle Pernille Hansen Skabertrang (leverandør af hjemmesiden) Per Wllesen Klaus Bergh Thmas Sørensen

38 Bestyrelse Klleger Ledelse Side 37 af 79 Bilag 4 - Telefnliste - Intern Kntakt Dag Aften Mail Direktør Michael Brandt Vandchef Jesper G. Brødsgaard Driftskrdinatr Finn Vejen Mathiasen Hans Bertram Nielsen Bjarne Juul Hansen Stig Dines Nielsen Henriette Jakbsen Michael Schmidt Lars Henriksen Hans Christian Obel Hans E. Jacbsen Susanne Hagen Jette Bruhn Frmand Preben Friis-Hauge Bestyrelsesmedlem Finn V. Mathiasen Bestyrelsesmedlem Alf Vinter Bestyrelsesmedlem Claus Larsen Bestyrelsesmedlem Erhardt Juul Bestyrelsesmedlem Tm Arnt Thrup

39 VVS g Entreprenør Nabvandværker Side 38 af 79 Kntakt Dag Aften Mail Klinting Vandværk Outrup Vandværk Janderup Vandværk Strellev Vandværk Ølgd Vandværk Tistrup Vandværk Nrdenskv Vandværk Helle Vest Vandværk Esbjerg Frsyning Kundecenter VVS-mester -Kaster g Jessen Henrik Peter Entreprenør Schanz VVS-mester Jan Nielsen Entreprenør Jes Sørensen El-installatør Erichsen g søn (Mrten Hubrg) (vagttelefn Labratrium Højvang Miljølabratrium

40 Børnehaver g integrerede institutiner Side 39 af 79 Bilag 5 - Telefnliste Følsmme frbrugere Varde Frsyning A/S har valgt at definere følsmme frbrugere sm værende institutiner fr børn, ældre g syge. Endvidere har enkelte virksmheder henvendt sig g vil gerne kntaktes i krisesituatiner. Listen er pgjrt på baggrund af plysninger fra Varde Kmmunes hjemmeside. Virksmhed Adresse Telefn Mail Isbjergparkens Vuggestue Lysningen Varde Børnehaven Hppelppen Lysningen Varde Børnehaven Kærhøgevej Kærhøgevej Varde Smørhullet Egekrattet Varde Østervang Østervang Varde Børnehaven Slsikken Egekrattet Varde Børnehuset Sdr. Allé Sdr. Allé Varde Hedevang Bredgade Varde Vestervld Krgen Varde Børnehaven Lundparken Park Allé 35, 6830 Nr Lunde Nebel Mælkevejen Vadgårdsvej Nr Nebel Trinbrættet Statinsvej 19, 6800 Varde Sig Søndermarken Plantagevej Varde Højgårdsparken Højgårdsparken 6800 Varde Regnbuen Højvangen 4, 6800 Varde Hrne Kvng Private Børnehaven Hjørngårdsvej 1, 6800 Varde ( 20) Kvng Naturbørnehaven Engen Mejlsvej 45, 6800 Varde ( 20) Mejls Listen frtsættes på næste side.

41 Virksmheder Hspital Almen læger Plejecentre Skler Side 40 af i Campus Frisvadvej Varde Alslev Skle Bredgade Varde Brrsnsklen Ndr. Bulevard 6800 Varde Hrne Skle Mælkevejen 1, Hrne 6800 Varde Lunde-Kvng Skle Sklegade 59, 6830 Nr Lunde Nebel Lykkegårdsklen Abildvej Varde Nørre Nebel Skle Sønder allé 6830 Nr Nebel Sct Jacbi Skle Pramstedvej 6800 Varde C Thrstrup Skle Thrstrupvej 18, 6800 Varde Sig, Kvng Friskle Langgade 64, 6800 Varde Kvng Mejls-Orten-Tinghøj Friskle Mejlsvej Varde Blaabjerg Pleje- g Aktivitetscenter Byagervej Nr Nebel Carlineparken Carlineparken 6800 Varde A Lyngparken Lyngparken Varde Jacbilægerne Ringkøbingvej 6800 Varde Karin Dangaard Grydergade Varde Lægehuset Havnepladsen Trvegade 16A 6800 Varde Lægehuset Sønderbr Sønderbr Varde Lægerne Jugendhuset Lundvej Varde Peter Petersen Murtfeldts Plads 6800 Varde Lægerne i Nørre Nebel Trvet Nr Nebel Privathspital g Hjertecenter Hjertensvej Varde Varde Sky-Light. Besked hvis E-cli g clifrme Tømrevej Varde

42 Side 41 af 79 Bilag 6 - Lgbg Om lgbgen Skal føres i enhver situatin. Skal beskrive alle aktiviteter g vervejelser. Alle invlverede parter bidrager til lgbgen. Det kan lgbgen: Dkumenterer frløbet, herunder hvrnår de enkelte henvendelser, infrmatiner er indkmmet g handlinger er udført Reknstruere frløbet g psamle viden m hvad der gik galt i frløbet g hvr der kan frbedres Danne grundlag fr indberetningen til Beredskabsstyrelsen (erfaringspsamling) Dat g Klkkeslæt Hændelse/aktin Initial

43 Side 42 af 79 Bilag 7 - Kmpetenceplan Ansatte ved Varde Frsyning GIS Krt generelt Ledningsnet Pumper Gravearbejde Prøvetagning Ledelse Kmmunikatin Finn Vejen Mathiasen X X X X X X X X Hans Bertram Nielsen X X X Bjarne Juul Hansen X X X X Stig Dines Nielsen X X X Henriette Jakbsen X X X Michael Smidt X X X Lars Henriksen X X X Hans Christian Obel Hans Jacbsen X X Jesper G. Brødsgaard X X Michael Brandt X Marianne Nybrg Carl X Preben Friis Hauge X Tegnestuepiger X X X Kundecenter X X

44 Side 43 af 79 Bilag 8 - Krt ver indvindingspland

45 Side 44 af 79 7 Eksempler På de følgende sider følger en række skabelner/eksempler på pressemeddelelser, meddelelser til telefnsvare g radi, piktgrammer, frbrugerinfrmatin, kgeanbefaling, SMS-tekster g en FAQ Eksempel - Pressemeddelelse ved frurening start PRESSEMEDDELELSE, den [dat g år] Vandfrurening i [indsæt mråde] Der er fundet bakterier i drikkevandet i [indsæt mråde]. Der er risik fr, at drikkevandet er frurenet. Derfr anbefaler embedslægen, at beberne i mrådet kger vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning. Der er i en vandprøve udtaget fra [bring/vandværk/ledningsnettet] målt E-cli i prøven, indtil videre anbefales beberne i [indsæt mråde] at kge vandet, før de drikker af det eller bruger det til madlavning. På Varde Frsyning A/S hjemmeside, kan bebere i mrådet se, m de er mfattet af frureningen. På hjemmesiden kan de gså finde svar på de mest centrale spørgsmål m frureningen. Da der altså er risik fr frurening af drikkevandet, anbefaler embedslæge [indsæt navn], at beberne i det berørte mråde tager deres frhldsregler. [Hun/han] siger: - Flk i mrådet anbefales at kge vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning. T minutters kgning dræber bakterierne i vandet. Men vandet fra hanerne kan gdt bruges til fr eksempel tøjvask, kgning af kartfler g lignende. [indsæt navn på talsmand/vandchef], siger: - Vi har i Varde Frsyning A/S indledt en intensiv jagt på eventuelle kilder til frureningen. Ifølge [indsæt navn på talsmand/vandchef] er det endnu fr tidligt at sige nget m årsagen til frureningen, men han lver, at Varde Frsyning A/S vil hlde kunderne g medierne løbende rienterede m situatinen. Den [indsæt dat] får Varde Frsyning A/S resultatet af en række nye vandprøver, sm vil vise, m kgeanbefalingen kan phæves. Brgere i det berørte mråde kan på hjemmesiden det berørte mråde. På hjemmesiden kan de gså finde svar på de mest centrale spørgsmål m frureningen. Yderligere infrmatin [indsæt navn på talsmand/vandchef/kundecenter], xxxxxx, i [indsæt selskabets navn] på telefn [indsæt talsmandens telefnnummer] eller på [indsæt talsmandens E mail]. Embedslægeinstitutinen på telefn , alternativt eller [indsæt selskabets andre kntaktpersner] Få yderligere infrmatin på Varde Frsyning A/S hjemmeside

46 Side 45 af 79 Eksempel - Pressemeddelelse ved frurening slut PRESSEMEDDELELSE, den [dat g år] Kgeanbefaling i [indsæt mråde] phævet Husstandene i [mråde] kan igen drikke vandet uden at kge det først. Resultatet af kntrlprøver fra [vandværk] g frsyningsmrådet viser, at vandet er rent. Embedslægen siger: - Ophævelsen af kgeanbefalingen betyder, at beberne i mrådet igen trygt kan drikke vandet g bruge det til madlavning uden at kge det først. [Navn/vandchef], [titel] i [indsæt selskabets navn], glæder sig ver, at generne fr beberne i mrådet nu er fjernet: - Der er taget en række kntrlprøver på [vandværk] g i frsyningsmrådet. Resultatet af disse prøver freligger nu, g de viser heldigvis, at vandet er rent. Jeg beklager meget de gener, sm kgeanbefalingen har medført, g jeg er glad fr, at vi kan phæve anbefalingen. Varde Frsyning A/S vil nu evaluere hele sagens frløb g uddrage de erfaringer, sm kan bidrage til et endnu bedre beredskab i fremtidige situatiner. Yderligere infrmatin [Navn/vandchef], [titel] i Varde Frsyning A/S, på telefn [indsæt] eller på [indsæt]. Embedslægeinstitutinen på telefn eller [indsæt evt. flere kntaktpersner] Eksempel - Tekst til radi/telefnsystem, frurening start Til plæsning: Der er risik fr frurening af drikkevandet i [indsæt mråde]. På hjemmesiden kan man se de mråder sm er mfattet af frureningsrisiken. Adressen er Embedslægen anbefaler, at beberne i det berørte mråde kger vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning. Kgning i t minutter dræber bakterierne i vandet. Vandet fra hanerne kan gdt bruges til fr eksempel tøjvask, kgning af kartfler g lignende. Den [dat] freligger resultatet af nye vandprøver, sm vil vise, m kgeanbefalingen kan phæves. På hjemmesiden kan man rientere sig yderligere m frureningen g få svar på aktuelle spørgsmål. Eksempel - Tekst til radi/telefnsystem, frurening slut Til plæsning: Bebere i [indsæt mråde] kan igen drikke vand fra hanerne uden at kge det først. Kntrlprøver taget den [dat] fra [vandværk] g frsyningsnettet viser i dag, at vandet er rent. Varde Frsyning A/S beklager de gener, sm kgeanbefalingen har medført.

47 Side 46 af 79 Eksempel - Piktgrammer Beskidt vand Rent vand Fra frurenet til rent igen Skyl vandhanen før du drikker

48 Side 47 af 79 Eksempel - Frbrugerinfrmatin, frurening start Vandfrurening kg vandet før du drikker det! [Indsæt dat] Der er risik fr, at drikkevandet i dit mråde er frurenet. Det betyder, at vi anbefaler, at du kger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. T minutters kgning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel gives en prtin vand 2 pkg med 1-2 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- g temaskiner pnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100 grader. Kun lille risik, hvis du har drukket af vandet Der er kun en meget lille risik fr, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kg vandet fra nu af, før du drikker det. Hvrnår må vandet drikkes igen? Vandet skal kges, indtil nye prøver viser, at frureningen er phørt. Den [indsæt dat] får vi resultatet af en række nye prøver, sm vil vise, m kgeanbefalingen kan phæves. Beskyt dig selv md sygdm - anbefalinger fra embedslægen: Madlavning: Vandet må ikke bruges til skylning af salater eller andre rå grønsager. Brug i stedet afkølet, kgt vand. Vandet fra hanen kan gdt bruges til kgning af kartfler, spaghetti el. lignende, da bakterierne dør efter krt tids kgning. Opvask: Undgå at bruge pvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er frurenet. Vask i stedet p i kgt vand. Persnlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af frurening kan vandet gdt bruges til brusebad g karbad. Vær dg pmærksm på, at børn ikke må drikke vand under badning. Vask hænder, sm du plejer før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kgt vand. Brug afkølet, kgt vand til tandbørstning g til rengøring af tandprteser. Tøjvask/vask: Du må gdt bruge vandet til tøjvask g til rengøring. Yderligere infrmatin På hjemmesiden kan du få svar på en række aktuelle spørgsmål m frureningen. Så snart nye prøver viser, at frureningen er væk, får du besked. Har du specifikke spørgsmål, sm du ikke kan få svar på via hjemmesiden, kan du kntakte Varde Frsyning A/S på telefn [indsæt nummer] eller på [indsæt ].

49 Side 48 af 79 Eksempel - Frbrugerinfrmatin, frurening slut Rent vand igen i dit frsyningsmråde [Indsæt dat] Skyl ud i 10 minutter - derefter kan du bruge vandet sm nrmalt Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Analyser har vist, at drikkevandet i dit frsyningsmråde igen er rent. Lad vandet løbe i 10 minutter Før du begynder at bruge vandet, skal alle haner med kldt vand i huset åbnes, både dem inde i huset g eventuelle udvendige vandhaner. Vandet skal løbe kraftigt i 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, sm du plejer. Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spr af frureningen i vandet i den enkelte husstands installatin. Det kan ske, at der kmmer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med frureningen. Misfarvningen skyldes, at aflejringer af jernfrbindelser i rørene løsnes, når der bliver brugt stre mængder vand inden fr et krt tidsrum. Det misfarvede vand bør ikke drikkes. Installatinen skal skylles igennem, indtil der igen kmmer klart vand ud af hanen. Frtsat kntrl g analyser Varde Frsyning A/S vil frtsat følge udviklingen af vandkvaliteten meget tæt. Yderligere infrmatin Har du spørgsmål, kan du kntakte [indsæt selskabets navn] på telefn [indsæt nummer] eller på [indsæt e- mail]. Få yderligere infrmatin på [indsæt selskabets navn] hjemmeside på adressen [indsæt hjemmesideadressen]. Vi beklager meget de ulemper, sm frureningen har afstedkmmet.

50 Side 49 af 79 Eksempel - Kgeanbefaling - Sådan kges drikkevandet Der er givet en kgeanbefaling, frdi der er fundet et fr højt indhld af bakterier i drikkevandet. Her kan du se, hvrdan du skal kge dit drikkevand, så det er sikkert at bruge. Sådan kger du vandet Ved kgning frstås pvarmning af vandet il 100 C i 2 minutter. Vandet skal altså spilkge, hvrved de fleste mikrrganismer, brtset fra enkelte virus g sprer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt at både temperatur (spilkgning) g tid verhldes. En effektiv kgning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en prtin vand t pkg med 2-5 minutters mellemrum. Efter kgning afkøles vande, før det hældes på flasker. Undgå at bruge bløde plastflasker, der kan give vandet afsmag af plastik. Vand i kaffe- g themaskiner pnår sjældent en temperatur på 100 C i 2 minutter. Disse maskiner kan derfr ikke bruges til at kge vandet i. Eksempel - SMS-tekster SMS-tekster til udsendelse ved vandfrurening Sms ved kgepåbud Drikkevandet er frurenet g bør derfr kges i byen/mrådet mellem xxxgade, xxvej, xxgade g xxvej. Se krt g læs mere på Mvh. Varde Frsyning A/S Sms ved status qu Kg stadig vandet i byen/mrådet mellem xxxgade, xxvej, xxgade g xxvej. Læs mere på Mvh. Varde Frsyning A/S Sms ved fuldstændig frigivelse Vandet er nu rent g kan drikkes. Åbn alle haner med kldt vand i 10 minutter, inden vandet bruges. Læs mere på Mvh. Varde Frsyning A/S Sms ved halv frigivelse Vandet skal stadig kges i byen/mrådet mellem xxxgade, xxvej, xxgade g xxvej. Se krt g læs mere på Mvh. Varde Frsyning A/S

51 Side 50 af 79 Eksempel - FAQ - Spørgsmål g svar ved vandfrurening OBS: Tilpas altid FAQ til den knkrete hændelse. FAQ bør altid gennemgås med embedslægen, så svarene kan blive sundhedsmæssigt vurderet i frhld til den knkrete frurening. Hvilke mråder er ramt af frurening? Her kmmer evt. et krt g et adressepslag. Hvad kan vandet bruges til? Persnlig hygiejne: Tandbørstning skal ske med kgt vand Vandet kan gdt bruges til bruse- g karbad. Vær pmærksm på, at børn ikke drikker vandet. Hænderne kan vaskes sm sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i afkølet kgt vand. Madlavning: Vandet må ikke drikkes - kg vandet først. Vandet kan sagtens bruges til kgning af kartfler m.m., fr bakterierne dør ved krt tids kgning. Vandet må ikke bruges til skylning af salat g andre grønsager, der spises rå. Hertil skal der bruges kgt vand. Opvask: Undgå at bruge pvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er frurenet. Vask i stedet p i kgt vand. Tøjvask: Vandet kan anvendes til tøjvask. Rengøring: Vandet kan bruges til rengøring. Hvr lang tid skal vandet kge? Vandet skal kge i t minutter. Kan jeg kge vandet i en elkedel? Ja, men du skal kge vandet p t gange med 1-2 minutters mellemrum. Må jeg bruge kaffemaskine? Nej, du skal ikke bruge kaffemaskine. Ved brug af kaffemaskine pnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100 grader. Må jeg drikke varme drikke fra autmater? Nej. Vandet i disse autmater bliver ikke pvarmet tilstrækkeligt længe g ved tilstrækkeligt høje temperaturer til at bakterier bliver slået ihjel. Kan jeg bruge vandet til at bage med? Ja, det kan du gdt. Franskbrød, rundstykker, bller sv. pvarmes iflg. embedslægen tilstrækkeligt i vnen til at dræbe bakterier. Må jeg bruge vandet til at vande urtehave? Ja, det må du gerne. Salat g andre grønsager, der spises rå, skal dg skylles med kgt vand inden de spises. Må husdyr drikke vandet? Ja. Kan jeg hente rent vand et sted? Nej, den bedste løsning er at kge vandet, så derfr vil der ikke blive pstillet tankvgne. Hvilke symptmer kan frureningen give? Der er kun en meget lille risik fr, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kg vandet fra nu af, før du drikker det. Har man mistanke m nget, skal man kntakte sin egen læge. Embedslægen har ikke mdtaget henvendelse fra persner, der har haft symptmer. Hvrnår kan jeg drikke vandet igen? Det kan vi desværre ikke sige. Vi udtager dagligt vandprøver på ledningsnettet fr at følge frureningens udvikling g fr at få frureningskilden indkredset. Følg med på her på hjemmesiden, [indsæt hjemmesideadresse].

52 Side 51 af 79 Hvr lang tid kan det kgte vand hlde sig i køleskabet? Hvis den flaske, sm vandet er hældt i, ellers er ren, bør vandet kunne hlde sig uendelig lang tid. Nu er flasken imidlertid ikke steril g den bliver åbnet g lukket gentagne gange, hvilket betyder, at der kan tilføres bakterier fra mgivelserne. Det betyder, at den reelle hldbarhed er nedsat, men 1-2 uger bør det kgte vand kunne hlde sig Hvr kan jeg følge sagens udvikling? Pressen vil løbende blive rienteret alle medier (radi, TV, aviser). Denne hjemmeside [indsæt hjemmesideadresse] vil hele tiden indehlde de seneste plysninger i sagen. Kan jeg få erstatning fr at skulle kge vandet? Sm kunde hs [indsæt selskabets navn] kan du naturligvis frvente, at du får leveret rent drikkevand. Men ifølge regulativet 6.4 må enhver kunde, uden at have krav på erstatning tåle de ulemper g eventuelle udgifter, der måtte pstå i frbindelse med frbigående frringet vandkvalitet, hvr vandet ikke kan bruges sm nrmalt. Vi yder derfr ikke erstatning til frbrugere, der er nødt til at kge vandet. Læs regulativet her [indsæt pdf]

53 Side 52 af 79 8 Tillæg Tillæg 1 - Teknisk tilsyn Ved et teknisk tilsyn frstås en systematisk gennemgang af vandfrsyningsanlægget g ledningsnettet. Hensigten er at tjekke det eller de steder i indvindings-, behandlings-, g distributinsnettet, hvr der findes eller er risik fr frurening af vandet g/eller pfrmering af bakterier. Herunder er plistet de punkter sm vi skal være ekstra pmærksmme på når vi gennemfører et tekniks tilsyn i frbindelse med en truet frsyningssituatin. Tjekpunkter ved teknisk tilsyn: Bringer Er der vand i bringsbrøden? Står der vand mkring bringsbrønden Er der tegn på hærværk/indbrud? Tjek hængelås Tjek låg/dør g hængsler Initial g tid Råvandsledning Tjek det ttale indpumpningsflw Er det nrmalt? Variatiner indikerer fejl Tjek flw fra de enkelte bringer Alle bringer slukkes, én enkelt tændes, tjek flw, g sammenlign med data fra driftsjurnal Vandværk Tjek at der er råvandsflw Tjek kalktilsætningen Tjek iltningstrappen Lugter det sm det skal Er det nget unrmalt at se? Er der skum eller en film på verfladen? Tjek filtre Er der nget unrmalt at se? Er der skum eller en film på verfladen? Tjek turbiditet Tjek ph Tjek rentvandstank Er der nget unrmalt at se? Tjek vandstand i reaktinsbehlder Trykfrøger På enkelte trykfrøgere kan vi se flwværdierne Vurder på afvigelser i dags- g natflw

54 Side 53 af 79 Tillæg 2 - Beredskabsplan fr Bastrup Plantage NCC har fr Bastrup Plantage udarbejdet nedenstående vedrørende beredskab:

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune UDKAST - 2. september2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Trøjborg dagtilbuds personale politikker

Trøjborg dagtilbuds personale politikker Trøjbrg dagtilbuds persnale plitikker Alkhlplitik Ansatte i Dagtilbuddet må ikke være påvirket - eller lugte af - alkhl (eufriserende stffer), når de møder på arbejde. Årsagen er naturligvis hensyn til

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 STATUS PÅ UDVALGTE AF SKANDERBORG BYRÅDS SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 - JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Familiemrådet side 3 Ældremrådet side 10 Frsynings- g miljømrådet side 14 Sundheds- g handicapmrådet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 SUMMARY AND CONCLUSIONS 10

Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 SUMMARY AND CONCLUSIONS 10 Indhld FORORD 6 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 SUMMARY AND CONCLUSIONS 10 1 VEJLEDNINGENS ANVENDELSESOMRÅDE 12 1.1 VEJLEDNINGENS ANVENDELSES OMRÅDE 12 1.2 SÆRREGLEN FOR AMMONIAK 12 1.3 MYNDIGHEDERNE FORSKELLIGE

Læs mere

13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab

13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab 13. august 2013 Plan fr risikbaseret redningsberedskab 1 Indhld 1. Frmål g baggrund... 4 2. Risikprfil af Slagelse Kmmune... 4 2.1 Generelle plysninger m kmmunen... 4 2.2 Risikprfil ud fra risikidentifikatin

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere