Grundejerforeningen Skolemarken. Sjællands Odde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Skolemarken. Sjællands Odde"

Transkript

1 Generalforsamling søndag Valg af dirigent Ingen ønskede at lade sig vælge bestyrelsen styrede derfor selv. 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v. formanden Møder: Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, , og Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i 3 andre møder: 18. april i Vig, omkring kloakeringsplanerne, 20. april Repræsentantskabsmøde i SAGT og 8. august Grundejerforeningsmøde i Vig. Veje og vejvedligeholdelse: Der er udbedret veje, som sædvanlig i fællesskab med Vestergård og Pilehaven. Der er stadig mulighed for at hente en børfuld grus ved hjørnet af Adjunktvej/Skolemestervej, hvis der lokalt er brug for lidt opfyldning. Strandgrunden: Allerførst en stor tak til de aktive medlemmer, der sammen med Ebbe vores næstformand har opsat 2 herlige bænke på grunden, med smuk udsigt til Sejerø og ud over Sejerøbugten. De er ikke alene pæne, men også rigtig gode at sidde på. Inden vi kom så langt fik vi ryddet noget buskads, som var meget tæt. Det havde vi heldigvis nogle med maskiner til at gøre. På alle mine ture omkring strandgrunden her i ferien er det tydeligt, at bænkene bliver brugt. Omkring indkørslen: Ebbe har konstrueret en rigtig pæn lukke -løsning, som ikke er aflåst. Så længe ingen misbruger den lette adgang, og kører biler med joller o.s.v ned til strandkanten vil bestyrelsen ikke opsætte lås på kæden. Skulle der ske misbrug, i form af roderi mv vil vi overveje, hvad vi så skal gøre. Vi har orienteret vores naboforeninger, Ildkulen og Ejerlauget Lyngmarken om kæden og samtidig opfordret alle deres medlemmer til at efterlade stranden og grunden i pæn stand med kæde påsat. Omkring bålplads står det nu klart, at det ikke er tilladt at etablere ved stranden. Det skal i givet fald anlægges udenfor strandbeskyttelseslinien, som går helt oppe på den øverste del af grunden, nær Ildkulevej. Så det er droppet. Renovation: Der er indført nye skraldespande hvor ræven heldigvis ikke længere kan komme i! Men der har været problemer med, at de efter tømning blev efterladt liggende ned. Det er jo nærmest ligesom at skrive et skilt med Ingen hjemme her på matriklen. Desuden har en måske flere? grundejere fået besked om, at vejen er for blød til at bilerne kan komme derned. Grundejerne skal derfor sætte Containeren op til Sejerøvej og det er jo helt hul i hovedet. Jeg har klaget til Odsherred Kommune 9. marts i år. Det eneste svar jeg har fået indtil nu er en kvittering for, at mailen er modtaget. Men jeg synes ikke, at man ser containerne liggende mere. Og jeg har da også set bilerne på de små vej. Men bestyrelsen hører gerne fra medlemmerne, hvis der er problemer. Så går vi straks videre og kontakter kommunen igen. Kloakering: Som nævnt har bestyrelsen været repræsenteret ved 2 store møder, hvor kloakeringsplanerne blev belyst. Ganske kort kan der siges følgende: Der er i Odsherred Kommune sommerhuse, der skal kloakeres. Der gøres over en 35-årig periode.

2 Kommunen er blevet inddelt i områder, og det forventes, at ca. 800 husstande bliver tilsluttet pr. år. Men herude kan vi tage det ganske roligt: Efter de foreliggende planer kommer turen til os i perioden Samtidig blev det understreget, at der bliver ingen mulighed for fritagelse for tilslutning til offentlig kloakering. Der kan læses meget mere på Og på er der oprettet en side, med FAQ, altså de spørgsmål, som der oftest stilles og kommunens svar på dem. Tanktømning: Tankene tømmes hvert 3. år. Der opkræves hvert år på Ejendomsskattebilletten et beløb, der svarer til 1/3 af prisen for en tømning. Drænsagen fra Magistervej 7: Det er åbenbart en saga uden ende. Der er endnu ikke sket nogen udbedring af rørføringen. Kommunens repræsentant har i marts i år endnu engang besigtiget installationen. Men samtidig står det nu klart, at kommunen ikke kan tvinge Lyngmarken til at gøre noget ved det, men blot henstille, at rørene lægges i jorden. Bestyrelsen vil endnu engang følge op på sagen. Drænudløbet ved stranden: Det ser lidt ramponeret ud, men fungerer helt efter hensigten. Ingen har sumpede grunde heller ikke ved vintertide. Men bestyrelsen vil gå videre til Ildkulen og Lyngmarken og forsøge at få en aftale i stand. Vi har jo kommunens ord for, at begge foreninger udleder deres drænvand i vores rør og til vores udløb. Hjemmesiden kører. Den er ganske enkelt opbygget og har til formål at gøre det nemt for medlemmerne dels at finde nyttige oplysninger og dels at gøre det let at komme i kontakt med bestyrelsen. I den forbindelse har en del medlemmer allerede tilkendegivet, at de gerne fremover vil modtage post fra os elektronisk. Vi håber, at endnu flere fremover tilmelder sig vores mailservice. Send en lille mail via hjemmesiden og så noterer vi det. Kommentarer fra de fremmødte - Medlemskab af SAGT: Generalforsamlingen har tidligere vedtaget udmeldelse af SAGT. Indmeldelse bør derfor være en ny generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen tager dette til efterretning. - Bestyrelsen (V. Preben Sørensen) har udsendt breve til grundejere, hvis hække har rakt for langt ud over vejen iflg. bestemmelserne i Den lille grønne. Flere mente, at brevet har karakter af trusselsbreve, idet der trues med at der bliver rettet henvendelse til kommunen i uge 43/2008. Bestyrelsen anbefales at søge dialogen direkte, gerne ved personligt fremmøde eller tlf. opringning, så misforståelser undgås fremover. Bestyrelsen tager dette til efterretning. - Drænbrønde fungerer ikke alle steder efter hensigten. Der er ophobet sand og dermed er der ringere gennemløb. Preben Sørensen har tjekket tidligere på året, men bestyrelsen vil sørge for, at der foretages spuling, for at sikre forsat gennemløb. - Drænudløbet blev også berørt. Bestyrelsen vil tage kontakt til foreningerne Lyngmarken og Ildkulen, med henblik på at etablere et samarbejde omkring vedligeholdelse af drænudløbet. Der kan også blive tale om egentlige forbedringer. - Generel utilfredshed med vejvedligeholdelsen: Rabatterne er ikke skrabede, så vandet kan ikke løbe af. Ifølge flere medlemmer er dette årsag til at der hurtigt dannes huller i vejene. Tilsyneladende har den nuværende vognmand ikke haft den fornødne

3 kompetence. Bestyrelsen opfordres til at søge vejledning fx hos den vognmand, vi tidligere brugte, da hans metode var mere holdbar. - Ønske fra flere medlemmer om, at grusbunken til udbedring af mindre huller fordeles, så der også lægges en bunke ved brandvejen, på Skolemarken. - Debat om hjemmesiden, skolemarken.com. Ikke alle har internetadgang, men alle, der ønsker det kan stadig få alle papirer tilsendt pr. post. Efter en lang og god debat blev beretningen godkendt. 3. Regnskab - Preben Sørensen var ikke til stede. Næstformanden besvarede spørgsmål, i det omfang det var muligt, da vi ikke havde de enkelte bilag til rådighed. - Der ønskes uddybning af posten Reparation af egne veje kr ,-. Posten vil figurere på næste års regnskab, da regningen er fremsendt efter regnskabets afslutning. - Der ønskes uddybning af posten Porto+kuverter/papir/fotokopier, samlet kr. 3560,25 - Posten repræsentation dækker udover fortæring en flaske til ca. 300,-, som foreningen gav Ole Sørensen, da han udtrådte af bestyrelse. - Posten Odden Beboerforening er en donation til hjælp til en hjertestarter. Odden beboerforening har et udhængsskab ved Brugsen, der kan man læse om indsamlingen. Der kan også læses mere på Bestyrelsen har i forbindelse med donationen opfordret til, at der opsættes en hjertestarter hos Olga, da det vil kunne dække et stort område. Regnskabet godkendt. 4. Indkomne forslag - Ole Sørensen (ikke til stede) har fremsendt 2 forslag, som forsamlingen debatterede livligt. - Forslag 1: Nedstemt Der var stor debat og enighed om, at det er en stor fordel for alle grundejere, at der er fastboende i området. Det er med til at forebygge indbrud mm. - Forslag 2: Nedstemt Inden afstemningen var der en debat for og imod foreningens egen grenafhentning. Da flere grundejere tilsyneladende har misforstået ordningens omfang skal det understreges, at der er tale om grenafhentning fra almindelig beskæring, ikke træfældning med hele stammer. Ved tvivlsspørgsmål er det vognmanden, som afgører om mængden er rimelig i forhold til aftalen med bestyrelsen. - Desuden aftaltes det, at grenafhentningen rykkes til maj måned, for at give længere frist til beskæring. Der kan fx i julebrevet fremover varsles, hvornår afhentningen finder sted. - Forslag 3 fra bestyrelsen: Bestyrelsen valgte på baggrund af mange tilkendegivelser fra medlemmer inden generalforsamlingen at trække forslaget tilbage. Applaus fra de fremmødte.

4 5. Fastsættelse af kontingent og restancegebyr - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 450 pr. år. Vedtaget. - Bestyrelsen foreslår uændret restancegebyr, kr. 150 pr. år. Vedtaget. 6. Valg til bestyrelse mm - Ebbe Mørch-Sørensen og Janne Rydeng valgt til bestyrelsen, Karl Erik Thomsen trak sit kandidatur. - Preben Sørensen genvalgt som kasserer. - Bjarne Sønderup genvalgt som suppleant, desuden blev Karl Erik Thomsen valgt til den ledige plads som suppleant. 7. Valg af revisor - Torben Reff Pedersen genvalgt. 8. Eventuelt - Ole Andersen foreslår på manges vegne at genindføre et stykke brød til kaffen ved generalforsamlingen. Bestyrelsen støtter forslaget. - Torben Reff Pedersen spurgte ind til jubilæumsforberedelser. De er endnu ikke startet, men bestyrelsen efterlyser endnu engang materialer, fotos, skriftlige beretninger mm der kan bruges til et jubilæumsskrift. - Formanden orienterede om Dialogmøde afholdt i Vig, hvor alle grundejerforeningsformænd var indbudt af Odsherred Kommune. Der var bred orientering, om kommuneplan forslag for Forslaget indeholder de overordnede mål for kommunens udvikling på alle områder de næste 12 år. For os er kapitel 2 - Sommerhusområder og kapitel 8 - Ferie og fritid, samt et underkapitel om Havnebyen de mest interessante. Der kan læses meget mere på (Kopi af kapitlerne kan også fås hos formanden). På mødet blev der også orienteret om kloakering, samarbejdet i SOL og koordinationsudvalget, som er sommerhusejernes talerør, i forhold til Odsherred Kommune. Desuden orienterede en repræsentant fra Nærpolitiet i Nykøbing om Odsherred og kriminalitet. Alle husejere opfordres til at gå ind på hvor der findes mange gode råd om forebyggelse af indbrud mm. - Formanden skal undersøge, om der på vores hjemmeside er indbygget virus/hackerbeskyttelse, så der ikke kan spredes den slags utøj til medlemmernes adresser, via mailkontakt. Generalforsamlingen sluttede kl. 12 efter et godt møde og livligt møde, hvor ca. 60 personer deltog. Referent: Britta Tvestmann

5 Bilag til Referat Generalforsamling 2009 Punkt 3, Regnskab Uddybning af posterne: Porto: kr ,50 udsendelse generalforsamling kr. 350,00 udsendelse af referat generalforsamling vedtægtsændringer kr. 682,50 udsendelse i forbindelse med kontingent kr. 340,00 udsendelse i forbindelse med grenafhentning kr. 328,00 udlæg Britta Tvestmann kr. 130,00 strafporto kr. 32,00 udsendelse vedr. klipning af skel kr. 70,00 Kuverter papir fotokopier: kr ,75 Køb af blækpatron kr. 259,00 Køb af kuverter kr. 70,00 køb af kuverter og etiketter kr. 259,75 farvepude til stempel kr. 40,00 udlæg Britta Tvestmann kr. 81, kopier se nedenfor kr. 918,00 referater, forslag til vedtægtsændringer samt reelle ændringer breve vedr. klipning i skel kontingent grenafhentning bestyrelsesmøder rykkerskrivelser i forbindelse med kontingent. Reparation af veje: kr ,00 oktober 2008: reparation af huller i veje kr ,00 maj 2009: reparation af Skolemarken, Skolemestervej og Pedelvej kr ,00

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 23. april 2011 Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00 Formanden Toke Juhl

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008 i Lille Friheden Formanden byder velkommen Formand Peter bød velkommen og udbragte den traditionelle fælles skål

Læs mere

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående).

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående). Beretning. Generalforsamlingen den 15.4.2009 i Bramdrupdam Hallerne Indledning Generalforsamlingen blev indledt af formand Michael Jepsen (nr. 46), der bød velkommen. Dernæst blev valgt en dirigent. Valget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 30. juni 2013 på Lyngkroen, Rørvigvej, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012 Inden Generalforsamlingen var der orientering om affaldsordningen. Formand Jens Jespersen, Valhøjs Allé 9, sagde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal 1. Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden 2. Beretning

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 40 grundejere er fremmødt

Læs mere

Vi har pga. ejerskifte fået nye medlemmer i Grundejerforeningen. Velkommen til Jer.

Vi har pga. ejerskifte fået nye medlemmer i Grundejerforeningen. Velkommen til Jer. Generalforsamling Raklev Sognegård 7.april 2013 kl. 10 Formandens beretning: Det første år er gået for mig med formandskasketten på hovedet. Jeg vil gerne rette en stor tak til den øvrige bestyrelse for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen VEJLAUGET MUNKEK R Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen Vejlaugets formand, Bo Jelved, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, og han beklagede

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

MedlemsNyt 20. september 2014 - nr. 56

MedlemsNyt 20. september 2014 - nr. 56 MedlemsNyt 20. september 2014 - nr. 56 Indhold Referat af ordinær generalforsamling 1 Referat af ekstraordinær generalforsamling 5 Generalforsamling 2015 5 Bestyrelsen runderer 6 Landsretsdom 7 Dræn og

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Drøsselbjerg Klint

Grundejerforeningen Drøsselbjerg Klint 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, Søndag den 22.april 2012 kl. 15.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Optælling af stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat. 1 ref140613 version 2

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat. 1 ref140613 version 2 Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat. Referat fra Generalforsamlingen fredag den 14. juni 2013. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk

Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling den 21. juli 2013 1. Valg af dirigent. Henrik Herlau byder velkommen og forslår Torben Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Grundejerforeningen Hylkedalsparken Grundejerforeningen Hylkedalsparken http://hylkedalsparken6000.dk Referat fra generalforsamlingen tirsdag 25/2 2014 på Bakkeskolen 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Benny Asmussen, der blev valgt.

Læs mere

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2013. Afholdt d. 15. april 2013

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2013. Afholdt d. 15. april 2013 SAGT Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm DAGSORDEN REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2013 Afholdt d. 15. april 2013 I Stadionrestauranten, Sollentuna allé 1-3, 2650 Hvidovre Pkt. 1 Valg

Læs mere

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere