Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats"

Transkript

1 Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats 1. Alarmeringsfase Modtagelse af alarm Dato Klokken Hvem (navn, telefon) Beskrivelse af hændelse (hvem, hvad, hvor, hvordan) 1) klage fra forbruger 2) indberetning af sygdomstilfælde 3) indberetning af uheld på virksomhed 4) følgevirkninger efter uheld/ulykker med farligt stof. 5) indsivning ved ledningsbrud 6) indberetning af kontrolanalyser 7) indbrud / hærværk 8) driftsforstyrrelser (ledningsbrud / strømudfald) 9) luftbåren forurening Indkaldelse af Koordineringsgruppen Chef for Natur- og miljøafd. / stedfortræder for chef Vandforsyningsgruppen Vandværkets formand Embedslægeinstitutionen Syddanmark Miljøvagten Adviseret kl. 2. Vurderingsfase Årsag Omfang Sundhedsrisici og forholdsregler Bemærkning Beskriv så vidt muligt årsagen til forureningen, er der evt. en skadevolder? Direkte forurening af vandet Indirekte forurening af vandet (f.eks. luftbåren forurening). Er hele forsyningsnettet ramt? Forurening ved iltning/filtrering/udluftning af hydrofor/udluftning af beholdere? Afklares med embedslægen Kogeanbefaling? (straks anbefaling) Forbud mod brug af vandet til visse formål? Forbud mod al anvendelse af vandet? Kan det ikke med det samme afklares om vandet er sundhedsskadeligt, SKAL der oprettes nødvandsforsyning Konsekvensminimering Kan der foretages zoneopdeling? - Stop oppumpning - stop udpumpning - iltning og filtrering indstilles - luftkompressor standses - diverse beholdere tages ud af drift - råvand pumpes direkte i rentvandsbeholdere / direkte udpumpning. Ved luftbåren forurening montering af filtre på rentvandsbeholdere / luftkompressor / andre luftindtag.

2 Nødvandsforsyning (se bilag 6) Nødstrømsforsyning (se bilag 7) Navn på forurenende stof Skal der etableres nødvandsforsyning / nødstrøm? Hvilken form? Kan vandværket nødvandforsynes fra andet vandværk? Er der husdyrbesætninger eller andre store forbrugere, der skal tages hensyn til? Særligt følsomme forbrugere, som skal have særskilt nødvandsforsyning? Bakteriologisk kontrol af nøddrikkevand! Ved ukendt forurening kontaktes Biologisk Beredskab eller Beredskabsstyrelsens Kemisk Beredskab 3. Informationsfase Følg ansvarsfordelingen for information på bilag 2 Hvilke informationskilder skal benyttes Udarbejd informationsskrivelser Se bilag 5 Informationsarbejdet påbegyndt kl. - Daterede opslag eller løbesedler - Direkte henvendelse til følsomme forbrugere - Udsendelse af meddelelser over lokalradio/tv - Kommunens hjemmeside / vandværkets hjemmeside (de samme informationer bør fremgå begge steder) 4. Genopretningsfase Fastsættelse af analyseprogram og kildeopsporing (se bilag 9) Koordineringsgruppen følger kildeopsporingen indtil sagen kan afsluttes Bemærkning Prøvetagning fra: - hver boring (tørbrønd/råvandsstation og/eller ved ankomst til vandværket) - fælles råvand ved ankomst til vandværket iltet - efter reaktionsbeholder - efter hvert filter - vand fra hver rentvandsbeholder - vand afgang fra værket - vand efter hvert vandtårn - vand fra repræsentative steder på nettet, herunder mulige blinde ender Kan problemet løses inden for 24 timer? Kan problemet ikke løses inde for 24 timer? - Løbende information til forbrugerne - Hvor lang tid forventes det at tage før normal vandforsyning kan genoptages - Vurdering af nødvandforsyningen

3 5. Afslutningsfase Kontrol af vandkvalitet Forbrugerinformation Erfaringsopsamling Logbog Det er embedslægen, der afgør, hvornår vandet ikke længere er sundhedsfarligt at indtage Udsendelse af forbrugerinformation om at vandet igen kan indtages samt nødvendige informationer om hændelsesforløbet Koordinationsgruppen laver debriefing om hændelsesforløbet. Skal beredskabsplanen ændres, er der erfaringer, der skal gives videre Logbogen arkiveres i journalsystemet under sag om vandværket Bilag 2: Ansvarsfordeling for orientering af forbrugerne Opgave Ansvar Bemærkning Information på vandværket Vandværkets formand Informationerne omfatter Koordineringsgruppens beslutninger, arbejdsmiljø, sikkerhed for vandværkets personale samt i hvilket omfang vandværkets personale må udtale sig til pressen eller vandværkets forbrugere Kontakt til institutioner, virksomheder med særlige informationsbehov - Sygehuse - Ambulancetjeneste - Praktiserende læger og tandlæger - Børnetandpleje - Dagplejere - Skoler - Børne- og handicapinstitutioner - Hjemmehjælp - Plejehjem/ældrecentre - Levnedsmiddelproducenter (industri, bagere m.fl.) - Større kantiner, restauranter - Landbrug med mælkeproduktion Kontakt til andre kommuner, hvor forbrugere får leveret vand fra vandværker i Middelfart Kommune. Koordineringsgruppens formand - KF KF Vandværket Vandværket Vandværket Vandværket Vandværket Vandværket Vandværket Vandværket Vandværket Koordineringsgruppens sekretær Vandværket skal have en opdateret liste over følsomme forbrugere, kommunen skal have kopi. Assens Kommune Nordfyns Kommune Øvrige forbrugere Vandværket Frivillige til omdeling af folder (spejdere, frivillige fra beredskabet)

4 Kommunikationsudstyr: Såfremt kommunikationen ikke kan opretholdes via almindelige kommunikationsmidler (mail, telefon, fax) henvises til kommunens generelle beredskabsplan. Bilag 3: Telefonliste for Koordineringsgruppe, Vandforsyningsgruppen og Vandværker Koordineringsgruppe Kontakt Adresse Telefon Mobil Mail Chef for Natur og Østergade Miljø Hanne Laursen 5580 Nr. Aaby Faglig koordinator Østergade Anne Grethe Pedersen 5580 Nr. Aaby Miljøsagsbehandler Østergade Henning Leth 5580 Nr. Aaby Miljøsagsbehandler Østergade Rikke Clausen 5580 Nr. Aaby Repræsentant for vandværk (se nedenfor) Embedslægeinstitution Syddanmark Sorsigvej Ribe Vandforsyningsgruppe Kontakt Adresse Telefon Mobil Mail Miljøsagsbehandler Østergade Henning Leth 5580 Nr. Aaby Miljøsagsbehandler Rikke Clausen Østergade Nr. Aaby

5 Vandværk Asperup- Roerslev Mark Balslev Vandværker og vandværksformænd i Middelfart Kommune Formand/ kontaktperson Peter Andersen Adresse Postnr. Postdistrikt Telefon Mobil Hovedvejen Nørre Aaby Thomas Mindevej Ejby Davidsen Blanke- Anders Kystvejen Asperup Roerslev Christensen Brenderup Peter Thorsen Gartnervej Brenderup Båring- Niels Bebe Ravnskov Asperup Asperup gyden 9 Ejby Brian Ottesen Nørregade Ejby A Emtekær Holger Strøjer Blåkildevej 5592 Ejby Tanderup Hansen 32 Fjelsted Erling Busse Sletterødvej Harndrup Rasmussen Føns og Jens Mortensen Fønsvej Nørre Aaby Omegns Gelsted Mads H. Tornhøjvangen 5591 Gelsted Christoffersen 21 Gelsted- Tårup og Hønnerup John Trædholm Dyregårdsvej Gelsted Harndrup Lars Andersen Sandhøjsvej Harndrup Husby-Sdr. Poul Arne Lillegade Ejby Aaby Hansen Lunghøj Jens Pedersen Hønnerupvej 5591 Gelsted Nørre Aaby Kaj Andersen Rolighedsvej 5580 Nørre Aaby Skrillinge- Per Posselt Hollændervej 5500 Middelfart Russelbæk 29 Strib Anton Petersen Kåsvænget Middelfart Staurbyskov TRE-FOR Kokbjerg Kolding og Svenstrup VAND A/S Udby- Peter Andersen Gl. Assensvej 5580 Nørre Aaby Rolund 49 Vejlby Fed Egon Sørensen Bolsvej Middelfart Ørslev Peter Nørgaard Skovbovej Ejby

6 Bilag 4. Særlig og akut indsats 4.1 Forbrugerklager Forbrugerklager kan være enten forårsaget af tekniske eller driftsmæssige forstyrrelser. I pågældende tilfælde vil det være vandforsyningen selv, der er ansvarlig for løsningen af problemet. Vandforsyningen skal underrette det kommunale tilsyn i tilfælde af, at de modtager klager. 4.2 Indberetning af sygdomstilfælde Ved forekomst af sygdomstilfælde, som mistænkes for at være forårsaget af vandbåren smitte, indkaldes Koordineringsgruppen. 4.3 Forurening ved uheld med kemikalier eller olie Ved uheld på virksomheder eller trafikuheld, hvor transport af kemikalier eller olieprodukter kan medføre forurening af omgivelserne, vil der skulle foretages en vurdering af, om uheldet har betydning for vandforsyningen i uheldsområdet f.eks. indvindingsboringer, vandbehandlingsanlæg, rentvandstanke eller distributionsnet. Vurderes uheldet at have konsekvenser for vandforsyningen indkaldes Koordineringsgruppen med det formål at minimere skadevirkningerne på drikkevandsforsyningen. Såfremt hændelsen vurderes som akut, overgår ledelsen til kommunens vagthavende indsatsleder. 4.4 Hærværk eller indbrud Hvis der er tydelige tegn på indbrud og hærværk på et vandforsyningsanlæg eller anlæggets tekniske installationer, og hvis der er tvivl om hvorvidt, det har påvirket vandkvaliteten indkaldes Koordineringsgruppen. Der udtages prøver til analyse og identificering af mulig forurening. Det kan være svært at afgøre hvilke analyser, der er relevante i sådanne situationer. Hvis der er efterladt spor, der peger på, at vandforsyningen er blevet forurenet, vil det være hensigtsmæssigt at kontakte Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab (til identificering af kemiske stoffer) eller Biologisk Beredskab (for identificering af mikroorganismer). Der skal ligeledes udtages en prøve til TerrAttest (multiscreening), som kan bestilles gennem Eurofins. 4.5 Forurening af kildeplads Uforudset forurening af kildepladsen kan f.eks. være: Mikrobiologisk forurening som følge af kloakudslip Pesticidforurening Olie- og kemikalieudslip Affaldsdepoter Trafikuheld (kemikalietransport) Hærværk/terror (kemisk og/eller mikrobiologisk forurening) Hvad enten det er en kemisk eller mikrobiologisk forurening, skal Koordineringsgruppen indkaldes og de sundhedsmæssige konsekvenser vurderes, så snart forureningen er erkendt. Med i vurderingen

7 inddrages oplysninger om, hvor længe forureningen kan have varet, hvor meget den er blevet spredt, og hvad der kan gøres for at reducere konsekvenserne. Er der tale om en kendt forureningskilde med f.eks. velkendte kemiske stoffer/mikroorganismer eller en spildevandsforurening, kan det almindeligt anvendte miljølaboratorium bistå med at identificere og kvantificere forureningen. Hvis det ikke er oplagt hvilken forureningstype, der er tale om, skal der inddrages specialister, som Biologisk beredskab, til identificering og kvalificering af den mikrobiologiske forurening, herunder sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Eller, hvis der er tale om kemiske stoffer, skal Beredskabsstyrelsens Kemisk Beredskab inddrages. Ved akut opstået forurening af kildepladsen kan det være nødvendigt at sikre rent vand fra anden kildeplads/boring eller ved tilslutning til anden vandforsyning. Hvis ikke vandforsyningen kan opretholdes f.eks. på grund af sundhedsfare, leveres nøddrikkevand fra tankvogn eller lignende. Beredskabet kan bistå med oprydning på kildepladsen efter den akutte fase, såfremt der skriftligt er indgået aftale om betaling og efter aftale med evt. forsikringsselskab. Afværgepumpning vil kunne begrænse spredningen af forureningen, hvis der er tale om en punktkilde. Permanente ordninger som etablering af ny kildeplads og boringer til tilslutning til anden vandforsyning vil sjældent kunne etableres hurtigt. Derfor vil kommunalbestyrelsen, som tilsynsmyndighed, skulle påbyde midlertidige løsninger for vandforsyningen indtil en permanent ordning kan etableres. 4.6 Forurening af vandforsyningsanlægget Forurening af vandforsyningsanlæg kan enten opstå som en forurening af en boring eller forurening i selve behandlingsanlægget eller indtrængning i rentvandsbeholdere. Forurening kan opstå som følge af: Fejl og mangler i vandforsyningens installationer, bygninger eller vandbehandling f.eks. efter indbrud, hærværk, brand eller lignende. Uheld med opbevaring eller håndtering af vandbehandlingskemikalier Forurenet råvand beskadiget boring Forurening af rentvand i behandlingsanlæg eller rentvandsbeholder Det vurderes dernæst, om skaderne kan udbedres inden for kort tid (24 timer), eller om det vil tage længere tid. Desuden vurderes det, hvad det betyder for vandforsyningens forbrugere, f.eks. om vandet kan drikkes, om det skal koges, om det må anvendes til vask eller om der stilles nødforsyning til rådighed. Mulige offentlige tappesteder skal fremgå af det enkelte vandværks beredskabsplan. I forbindelse med en forurening på vandforsyningsanlægget, skal Koordineringsgruppen indkaldes for at klarlægge forureningens omfang og hvilke forholdsregler, der bør træffes, indtil det kan afgøres, om vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan være nødvendigt at sende prøver til

8 både Statens Serum Institut og Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium, hvis det er en ukendt forurening, der skal spores. 4.7 Forurening af ledningsnet og rentvandsbeholdere Ledningsnet og rentvandsbeholdere er forholdsvis sårbare dele af vandforsyningen. Ledningsnettet på grund af dets store udbredelse med mange muligheder for indtrængning af forurening. Forurening og uheld kan begrænses ved vandforsyningens vedligeholdelse og tilsyn med de tekniske installationer. Ledningsnettet kan forurenes ved: Tilbagestrømning af forurening fra tilsluttede installationer Ledningsbrud Lækager især ved ringe tryk eller trykfald Reparationer og/eller nye installationer Det kan være svært at lokalisere kilden til en forurening i ledningsnettet, hvis ikke der sker anmeldelse af uheld, som opstår i forbindelse med installationer eller gravearbejde. Rentvandsbeholdere er ofte ubeskyttede og kan derfor let udsættes for hærværk og indbrud, ligesom revnedannelser eller manglende vedligehold kan føre til forurening. Ved forurening af ledningsnet eller rentvandsbeholdere skal koordinationsgruppen indkaldes. 4.8 Større driftsforstyrrelser Både i fredstid og i forbindelse med krigs- eller terrorhandlinger, kan der ske større skader på vandforsyningen, som ikke umiddelbart kan afhjælpes i løbet af få timer f.eks. strømsvigt af længerevarende karakter, brand, eller eksplosion i vandværkets bygninger eller sprængninger af hovedledninger. Længerevarende strømudfald Vandværkets interne beredskab skal være indrettet således, at der kan etableres nødstrøm til pumper ved udfald fra elforsyningen. Hvis strømforsyningen til et enkelt anlæg falder ud, skal det fremgå af planen hvilke andre anlæg, der kan overtage forsyningen midlertidigt. Brud på ledningsnettet Brud på hovedforsyningsledninger og andre større forsyningsledninger kan forårsage væsentlige skader på gade og vej f.eks. ved underminering. Ved ledningsbrud skal det i den enkelte situation overvejes om trykket i forsyningsnettet bør opretholdes. Kan trykket opretholdes mindskes risikoen for forurening fra tilbagesugning fra tilsluttede installationer eller fra den omgivende jord. Kan trykket i ledningsnettet ikke opretholdes, eller er det nødvendigt at distribuere vand, der ikke har drikkevandskvalitet, vil ledningsnettet skulle gennemskylles og desinficeres før den normale tilstand kan genoprettes. På grund af ledningsnettets udstrækning og konstruktion må arbejdet med rengøring og desinficering forventes at blive omfattende og kun foretages af dertil godkendte firmaet og kun efter aftale med kommune og embedslægen.

9 Ved opretholdelse af vandforsyning til sanitære formål (toilet-skyl og vask) kan det være nødvendigt at benytte ledningsnettet til distribution af vand, der ikke har drikkevandskvalitet (f.eks. ubehandlet grundvand). Vand til at drikke og tilberedning af mad må da leveres af tankvogne eller lignende. Bilag 5: Forslag til Informationsskrivelser Bilag 5.1 Problemer med drikkevandskvalitet Bilag 5.2 Problemer med colibakterier i drikkevandet Bilag 5.3 Fortsat kogning af drikkevand Bilag 5.4 Drikkevandet skal ikke længere koges Bilag 5.5 Vandforsyningssvigt

10 Bilag 5.1 Problemer med drikkevandskvalitet Information til NAVN Vandværks forbrugere Der er den (DATO) (KLOKKEN) konstateret problemer med kvaliteten af det drikkevand, der leveres fra (NAVN) Vandværk. Problemerne kan have betydning for beboere på følgende gader/veje: (FORSYNINGSOMRÅDE) Vandværket/vandforsyningen arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele ad ledningsnettet. INDTIL VIDERE MÅ DET FRARÅDES AT BRUGE VANDET TIL DRIKKEFORMÅL SÅVEL SOM TIL UDVORTES BRUG! Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på (ADRESSE) ud (HUSNUMMER), hvorfra der kan hentes drikkevand i tilfredsstillende kvalitet. (Information om forventet varighed) / (Information om hvornår der næste gang vil blive offentliggjort nyt) (Der vil blive givet en særlig vejledning til restauranter, fødevareproducerende virksomheder m.fl. fra Fødevareregionen) (Hvem skal kontaktes ved spørgsmål fra forbrugerne) Formand... for....vandværk

11 Bilag 5.2 Problemer med colibakterier i drikkevandet Vandforurening - kog vandet før du drikker det! Der er konstateret forurening af drikkevandet med colibakterier i dette forsyningsområde. Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. Et par minutters kogetid i en gryde dræber bakterierne i vandet. Kogning i kande skal foretages af to omgange med 1-2 minutters mellemrum. Anbefaling fra embedslægen Drikke: Undgå at drikke vand direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Vær opmærksom på at kaffemaskiner kun varmer vandet op til 80 grader Celsius. Husdyr må drikke vandet uden kogning. Madlavning: Brug afkølet kogt vand til skylning af salater og andre rå grøntsager (man må godt bruge forurenet vand til at vande urtehaven). Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, pasta, ris eller lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt (HUSK AT SPYTTE VANDET UD EFTER EVT SMAGNING!) Opvask: Opvaskemaskinen kan godt bruges, men opvask i hånden skal foretages med kogt vand. Industriopvaskemaskiner med slutskyl over 80 grader Celsius kan ligeledes bruges. Tøjvask: Vandet kan bruges til maskinvask ved temperaturer over 60 grader Celsius. Personlig hygiejne: Med den hidtidigt målte grad af forurening kan vandet bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikke vandet under badning. Brug kogt afkølet vand til tandbørstning og rengøring af tandproteser. Vask hænder som du plejer, men skyl efter med kogt afkølet vand før madlavning. Hvis du har drukket af vandet Der er kun en lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det. Yderligere information Følg med i udviklingen af forureningssituationen på kommunens hjemmeside i de lokale nyheder eller hos dit lokale vandværk. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte NAVN på telefon NUMMER eller på . VANDET SKAL KOGES INDTIL ANBEFALINGEN OPHÆVES! Formand... for....vandværk

12 Bilag 5.3 Fortsat kogning af drikkevand Vandforurening i by / område / vejnavn Vandet skal forsat koges. Vandet til drikkeformål og madlavning i by / område / vejnavn skal fortsat koges. NAVN Vandværk og NAVN laboratorium udtager hver dag en lang række prøver fra ledningsnettet i området. Vandkvaliteten er næsten helt i orden, men der er stadig et par enkelte prøver, hvor der er en ganske svag forurening. Vand til drikkevand og madlavning skal derfor fortsat koges. Al anden brug af vand til karbad og brusebad kan forsat ske på normal vis. NAVN Vandværk fortsætter med at skylle ledningssystemet, så længe der er behov for det. Ophævelse af anbefalingen om at koge vandet vil ske, når samtlige prøver viser, at vandet er rent. Vandet skal koges indtil anbefalingen ophæves. Henvendelse i sagen kan ske til Embedslæge om sundhedsmæssige spørgsmål på telefon NUMMER samt til NAVN Vandværk om tekniske spørgsmål på NUMMER. Formand... for....vandværk

13 Bilag 5.4 Drikkevandet skal ikke længere koges Vandet kan nu drikkes igen! Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Hyppigt gentagne prøver har vist, at drikkevandet i dit forsyningsområde er rent igen. Lad vandet løbe i 10 minutter. Før du begynder at bruge vandet, skal alle haner med koldt vand i huset åbnes. Det gælder både indvendige og udvendige haner. Vandet skal løbe kraftigt i 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet som du plejer. Ved at lade hanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forurening i vandet i husstandens installationer. Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen af colibakterier. Misfarvningen skyldes, at når store mængder vand skyller igennem systemerne på kort tid, kan aflejringer af jernforbindelser løsnes i rørene. Fortsat kontrol og analyser NAVN Vandværk og Middelfart Kommune vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten meget nøje. Yderligere information Har du spørgsmål, kan du kontakte NAVN Vandværk på telefon NUMMER eller . Yderligere information på Middelfart Kommunes hjemmeside på Vi beklager meget de ulemper forureningen har påført forbrugerne i området. Formand... for....vandværk

14 Bilag 5.5 Vandforsyningssvigt Information til NAVN Vandværks forbrugere Der er den DATO KLOKKEN konstateret problemer med vandforsyningen fra NAVN Vandværk. Forsyningsproblemerne skyldes strømsvigt på vandværket/lækage på vandværkets ledningsnet Problemerne kan have betydning for beboere og virksomheder på følgende gader / veje: FORSYNINGSOMRÅDE Vandværket arbejder på at etablere nødstrømsforsyning / udbedre lækagen Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på ADRESSE udfor NUMMER, hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet Information om forventet varighed / Information om, hvornår der næste gang vil blive offentliggjort nyt Der vil blive givet en særlig vejledning til restauranter, fødevareproducerende virksomheder m.fl. fra Fødevareregionen. HVEM kan kontaktes ved spørgsmål fra forbrugerne Formand... for....vandværk

15 Bilag 6: Supplering af nødvandsforsyning Drikkevandsforsyning med drikkevandsbeholdere Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Opstilling af vandbeholdere på centrale tappesteder angivet i vandværkets beredskabsplan Udførelse Middelfart Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev Mandskab Ledelse Koordineringsgruppens formand Kapacitet 1 m 3 drikkevandscontainere Hvor hurtigt 3 5 timer Assistancemuligheder Drikkevandsforsyning med tankvogn Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Levering af drikkevand i store mængder Udførelse Middelfart Brandvæsen Mandskab Ledelse Formand for kommunens Krisestab Kapacitet 8000 liter Hvor hurtigt 1 arbejdsdag skal rengøres i overensstemmelse med levnedsmiddelstyrelsen regler herfor. Assistancemuligheder Bilag 7: Supplering af nødstrømsforsyning Beskrivelse 2 stk. diesel generatorer 20 Kwh og 25 Kwh Placering Middelfart Brandvæsen Generatorer rekvireres gennem formand for kommunens Krisestab

16 Bilag 8: Logbog og erfaringsskema Vandværk: Varighed: Forurenende stof: Årsag: Nedenstående LOG skal indeholde alle hændelser inklusive kontakt til presse og medier. Dato / Klokken Aktivitet / Hændelse Hvem iværksætter / udfører Bemærkninger VEND

17 ERFARINGSSKEMA Antal syge Antal borgere berørt Økonomiske omkostninger for kommunen Hvad har vi lært godt og skidt Dato: Udfyldt af:

18 Bilag 9: Kildeopsporing (Miljøstyrelsens vejledning nr af 21. maj 2010 om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre) Indvindingsanlæg og råvandsledning Boringer Det bør især undersøges, om alle tørbrønde og deres nærmeste omgivelser yder 100 % beskyttelse mod ind- og udsivning af overflade- og spildevand. Ligeledes bør det kontrolleres, om der er risiko for tilløb af spildevand til tørbrønden, f.eks. gennem den ledning, som oprindeligt var lavet for at bortlede vand fra tørbrønden. Det bør undersøges, som der står vand i tørbrønden, samt om der er risiko for, at der kan løbe / suges vand fra tørbrønden ned i boringens forerør, f.eks. via en utæt forerørsforsegling, ventilation eller pejlestuds på borerøret. Desuden bør det kontrolleres, om man overholder de udlagte fredningsbælter, hvor der bl.a. ikke må gødes eller holdes husdyr, samt om der forefindes ukendte nedsivningsanlæg nær boringerne, eller om der evt. er udspredt gylle, ajle eller anden husdyrgødning nær boringerne. Råvandsledning Råvandsledningen udsættes dagligt for over- og undertryk, når råvandspumperne starter og stopper. Derfor bør råvandsledningen undersøges for utætheder, og sikres så der ikke kan trænge vand ind, som kan forurene råvandet ved tilbagesugning. Nedsivningsanlæg tæt ved boringer Man bør være opmærksom på, om der i indvindingoplandet findes gamle eller nye anlæg til nedsivning af spildevand og/eller tagvand. Vand fra nedsivningsanlæg kan ende i en boring. Behandlingsanlæg Iltningsanlæg Det bør kontrolleres, om iltningsanlægget er tilstrækkeligt beskyttet mod støv og blade, som kan tilføres iltningsbakken og/eller det underliggende filtersand. Ventilationsåbninger til iltningstårne, filtre, beholdere mv. bør have fald udad og være forsynet med insektnet. Ved anlæg med kompressor kan denne være gået ud af drift, så vandet ikke iltes. I visse dele af landet indholdet grundvandet en del metan. Visse bakterier udnytter grundvandets indhold af metan under dannelse af slim/skum. Skumlaget udnyttes af andre bakterier og giver anledning til forhøjet kimtal. Reaktionsbeholder Erfaringer tyder på, at reaktionsbeholderen ikke altid er nødvendig for selve behandlingen, men den kan til gengæld medføre en kraftig stigning i 22 o C-kimtallet. Sandfilter Sandfiltre efterses for rådnende blade, dansemyggelarver og andre forureninger. Det bør desuden tilsikres, at sandet er permanent dækket af vand, og at der ikke er kanaldannelse eller sammenkitning.

19 Det bør kontrolleres, om forurenet rentvand evt. kan have forurenet sandfiltret under returskylning, samt om alle ventiler er korrekt indstillet, og om der evt. kan ske/være sket returløb af spildevand til vandværket og / eller dets beholdere. Lagringsanlæg/-beholder Beholdere og andre bygværker, herunder betondæk og tag, bør undersøges for større eller mindre revner/huller, der muliggør indsivning af overfladevand, evt. forurenet med afføring fra fugle og dyr, der passerer henover anlægget. Beholderen bør desuden efterses for defekte ruder, således at fugle, insekter m.v. ikke kan komme ind i beholderen. Endvidere bør det undersøges, om beholderen er fri for døde dyr (muldvarpe, mus, snegle o.a.) Samt om ventilationsåbninger er sikret mod f.eks. fugle, insekter og skadedyr. Ved rørgennemføringer bør det kontrolleres, at disse er tætte, så vaskevand eller toiletspildevand ikke finder vej til drikkevandet gennem gulvafløb. Desuden bør det oplyses, om der i praksis er en god omsætning af vandet i reservoiret (tvungen strømning) Ledningsnettet Vandforsyningsanlæggets ledningsnet bør undersøges for lækager, som kan medføre indsugning af forurenet vand, da der gennem tiden er anvendt rør af meget varierende kvalitet, og nedlagt på meget forskellig måde. Pludselige trykændringer kan give utætheder/ledningsbrud. Ledningsnettet i ejendomme bør undersøges for, om der for nylig er foretaget reparationer, om der evt. kan være sket sammenblanding med varmt brugsvand, om der er god hygiejne i ejendommen, hvor prøven er udtaget, og om kontraventiler er defekte eller i øvrigt ude af funktion. Ved fejl i tilkoblinger, ventiler og betjening til vandforsyningsanlæg kan der ske forurening af drikkevandssystemet. I landbrugsområder bør det undersøges, om der kan ske indsugning af gylle, ajle eller lignende. Det bør kontrolleres, om prøvehanerne er egnede og korrekt placeret, som f.eks. uden studs, kort tilslutningsrør og uden stagnerende vand mv. jf. tilsynsvejledningen kapitel 4.5. Det skal sikres, at prøven er taget fra den korrekte hane, således at der ikke fås et forkert resultat i form af f.eks. forhøjede kimtal eller påvisning af coliforme bakterier. Endvidere bør det oplyses, om der inden for de seneste måneder har været udført reparationsarbejder på dele af vandforsyningsanlægget (alle ovennævnte dele samt nettet). Udtagning af (nye) prøver Typiske steder for udtagning af vandprøver i forbindelse med kildeopsporing er følgende: - hver boring (tørbrønd/råvandsstation og/eller ved ankomst til vandværket) - fælles råvand ved ankomst til vandværket - iltet vand - efter reaktionsbeholder - efter hvert filter - vand fra hver rentvandsbeholder - vand fra afgang værk - vand fra hvert vandtårn

20 - vand fra repræsentative steder på nettet, herunder mulige blinde ender. Såfremt det er nødvendigt at opsætte nye prøvehaner, må disse renses og desinficeres grundigt ved montering. Det er vigtig at vælge haner, pakningshaner, hanefedt og lignende, der ikke giver grobund for bakterier. Rensning og desinfektion Der henvises til DANVA, såfremt der opstår behov for rensning og desinfektion. DANVA arbejder på en opdatering af en vejledning om rensning og desinfektion. Køge-sagen, hvor drikkevand blev forurenet med spildevand har bragt nye erkendelser for dagens lys. Bilag 10: Mikrobiologisk forurening og kogeanbefaling. Parameter Afgang vandværk Højst tilladelige værdi a) Indgang forbuger Coliforme bakterier i.m. b) i.m. b) E. coli i.m. b) i.m. b) Kimtal v. 37 O C 5 20 Kimtal v. 22 O C a) coliforme bakterier og E. coli er angivet pr. 100 ml, og kimtal er angivet pr. ml. b) i.m. = ikke målelig Kogeanbefaling Der udløses kogeanbefaling, når der i en vandprøve påvises E. coli, eller mere end 20 coliforme bakterier, eller mere end 50 kim ved 37 O C ved afgang vandværk, eller over 200 kim ved 37 O C ved forbruger, eller over 500 kim ved 22 O C ved afgang vandværk, eller over 2000 kim ved 22 O C ved forbruger. Underretning af kommune og forbrugere Ved overskridelser af grænseværdierne, skal vandværket underrette Middelfart Kommune. Lavere værdier kan også udløse kogeanbefaling, hvis der f.eks. er coliforme bakterier og kimtal ved 37 O C på samme tid i en vandprøve. Denne situation diskuteres med kommunen og Embedslægeinstitutionen. Ved overskridelser, der medfører kogeanbefaling, skal vandværket straks kontakte forbrugerne.

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Beredskabsplan vandforsyning

Beredskabsplan vandforsyning Miljø, Teknik og Plan Overskrifter i Fyns Stiftstidende: 04.03.07: Frygt for forurening efter indbrud i vandværk 06.03.07: Hotel uden vand i hanen 22.04.07: Vandforsyningen overvåges 14.10.07 Coli-bakterier

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

UDKAST Høringsudgave 23. maj Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen. Miljøstyrelsen

UDKAST Høringsudgave 23. maj Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen. Miljøstyrelsen UDKAST Høringsudgave 23. maj 2002 Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen Miljøstyrelsen 1 2 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 6 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 6 1.1.1 Beredskabsloven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011 Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011 December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Baggrund...3 3. Regelgrundlaget...3 4. Mikrobiologiske

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I SØNDERSØ KOMMUNE 1. Handlingsplan Denne handlingsplan er udarbejdet med henblik på at afklare initiativpligt og kompetenceforhold i tilfælde af en akut drikkevandsforurening.

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan

I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan I never drink water because of the disgusting things that fish do in it. W.C.Fields Denne plan indeholder retningslinier, for hvilke foranstaltninger der skal træffes

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere