GJ_carbamazepin_rev 3[1].docGJ_carbamazepin_rev 3.doc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GJ_carbamazepin_rev 3[1].docGJ_carbamazepin_rev 3.doc"

Transkript

1 Nr.: Emne Carbamazepin Antiepileptikum, som især anvendes til behandling af psykomotoriske og fokale anfald samt grand mal. Bruges desuden til behandling af trigeminusneuralgi, diabetes insipidus, alkoholabstinenssymptomer og visse psykiatriske lidelser. Synonymer Indholdsstof Carbamazepin Præparat Tegretol 100mg, 200 mg, 200mg depot, 400mg depot, 20mg/ml oral susp., 125 mg supp, 250 mg supp. Trimonil Retard 200mg, 300mg, 400mg, 600mg Karbamazepin 200mg Afgrænsning Virkningsmekanisme Kinetik Inkluderer ikke øvrige antiepilepika/antikonvulsiva. Se særskilte instrukser Virkningsmekanismen er ikke endeligt afklaret. Nedsætter formentlig polysynaptiske reaktioner og blokerer den post-tetaniske potentiering. Den ved epilepsi og alkoholabstinenser nedsatte krampetærskel forhøjes og paroxysmale smerteanfald ved trigeminusneuralgi forhindres. Carbamazepin hører til de mindre sederende krampestillende midler. Stoffet har en vis antidiuretisk (ADH-lignende) og antikolinerg effekt. Carbamazepin har en membranstabiliserende effekt på bl.a. hjertet Absorberes næsten fuldstændig (70-90%) fra mavetramkanalen. Maksimal plasmakoncentration (Cmax) opnås normalt efter 4 5 (8-12) timer. Biotilgængeligheden er ca %, men med stor intra- og interindividuel variabilitet. Proteinbinding ca. 75%. Fordelingsvolumen (Vd) er 0,8-1,9 l/kg. Carbamazepin metaboliseres næsten fuldstændigt (98 %) i leveren via cytochrom P450 3A4 til aktive metabolitter. Indgår i enterohepatisk cirkulation. Halveringstiden (t½) for carbamazepin er initialt timer og falder ved fortsat dosering til timer pga. autoinduktion. T½ for de aktive metabolitter er 25 til 65 timer efter enkelt dosis og timer efter fortsat dosering (autoinduktion). Depottabletterne afgiver kontinuerlig carbamazepin over ca. 6 timer. Maksimal plasmakoncentration nås ca. 12 (24) timer efter enkeltindgift. Ved daglig indgift af terapeutiske doser indtræder steady state-plasmakoncentration efter ca. 7 døgn. Ændring af kinetik ved toksiske doser T½ øges ved overdosering, således at forgiftningsforløbet kan strække sig 40 timer og mere. C max er ligeledes forsinket op til 48 timer (96 timer for depottabletter) Ved intoksikation summeres effekten af carbamazepin og dets metabolit epoxycarbamazepin, således at forløbet kan fremstå 2-faset og den maksimale påvirkning opstår efter at carbamazepin koncentrationen er faldende. Risikovurdering Generelt Potentiel farlig forgiftning. Behandles efter de samme retningslinjer som forgiftninger med cykliske antidepressiva. Koncentrationsmåling vigtig for vurdering af forgiftningsgraden. Terapeutisk dosis Voksne: (2000) mg daglig fordelt på 2 doser. Børn < 6 år: Max 35 mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser. Side 1 ud af 5

2 Børn 6-12 år: Max 1000 mg/døgn. Børn år: Max 1000 mg/døgn. Børn 15 år: Max 1200 mg/døgn. Obs: Doser hos børn titreres klinisk til ønsket effekt (anfaldfrihed). Ovenstående maksimaldoser anvendes sjældent og der forekommer forgiftningssymptomer under den terapeutiske maksimal dosis. Toksisk dosis Stor variation mellem indtagen dosis og toksisk effekt. F. eks har indtag af 4 g medført død hos 12 årig og 10 g har medført død hos voksen, mens 32 g er overlevet. Obs.: Nedenstående oversigt er baseret på få sygehistorier og kun en grov vejledning. Forgiftningsgraden bør fortrinsvis vurderes vha. serum-carbamazepin koncentrationer. Voksen Børn (1-3 år) Forgiftningsgrad Dosis symptomer let mg Træthed, nystagmus, opkastning moderat 3-10 g Bevidsthedspåvirkning svær g Kramper, koma letal g Hypotoni, cirkulationssvigt let mg Træthed, nystagmus, opkastning moderat 3-10 g Bevidsthedspåvirkning svær g Kramper, koma letal g Hypotoni, cirkulationssvigt Terapeutisk koncentration i steady state µmol/l. Toksiske koncentration Cabamazepin koncentrationen korrelerer med den kliniske forgiftningsgrad og komavarigheden. Fald af carbamazpepin koncentrationen har dog ingen positiv prognostisk værdi ved vedvarende neurologiske og kardiovaskulære symptomer! Toxisk koncentration: > 45 µmol/l Alvorlige forgiftninger med mere udtalte cerebrale symptomer som choreiforme bevægelser, hallucinationer, koma og kramper: > 100 µmol/l Meget alvorlige forgiftninger med kardiotoksiske symptomer > 170 µmol/l. Risikopatienter Patienter med svært nedsat leverfunktion eller aktiv leversygdom Patienter med kardiovaskulær sygdom Obs.: Ældre og nyreinsufficiente udgør iflg. Prodoktresuméet ingen særlig risikogruppe, anføres dog som risikogruppe i de svenske vejledninger. Interaktioner med andre lægemidler/stoffer Metabolismen af carbamazepin kan hæmmes af lægemidler, der påvirker leverens CYP450 3A4 (f.eks. cimetidin, calciumantagonister, fluconazol, isoniazid, ritonavir, makrolider) såle- Side 2 ud af 5

3 des at uventet kraftig carbamazepin-effekt og bivirkninger kan opstå: Dextropropoxyfen: Øger plasmakoncentrationen af carbamazepin. Mekanisme ukendt. MAO-hæmmere (isocarboxacid, selegilin, moclobemid: Øger risikoen for hypertensiv krise, hyperpyrexi og krampeanfald. Mekanisme ukendt. Vigabatrin: Reducerer clearance af carbamazepin. Mekanisme ukendt. Klinik manifestation Symptomer og objektive fund Neuromuskulære forstyrrelser ses hyppigst. Kardiovaskulære forstyrrelser er sjældne ved moderat overdosering; svære kardielle komplikationer finder normalt kun sted efter indtag af meget høje doser (> 10g hos voksen, børn?). Lettere overdosering medfører døsighed, ataxi, sløret tale, nystagmus, dystoniske reaktioner (evt. hyperkinesier), hallucinationer og opkastninger. Svær overdosering medfører koma, krampeanfald, respirationsdepression, dysarrytmier og ekg-forandringer som ved forgiftning med cykliske antidepressiva. I et enkelt tilfælde er ekg-forandringerne debuteret ca. 1 døgn efter indtagelse af overdosis. Desuden forekommer nedsat kontraktilitet af myokardiet, lungeødem og hypotension. Akut nyresvigt og pankreatit er set efter massiv overdosering. Hyponatriæmi og hæmolyse er beskrevet. Tidsmæssige forløb af forgiftning Forgiftningssymptomer kan optræde med latens. Ved intoksikation summeres effekten af carbamazepin og dets metabolit epoxycarbamazepin, således at forløbet kan fremstå 2-faset og den maksimale påvirkning opstår efter at carbamazepin koncentrationen er faldende (op til 36 timer efter indtag). Undersøgelser Klinik Cirkulation, EKG, evt. telemetri Respiration Bevidsthedsniveau Neurologiske symptomer Paraklinik: S-konc. carbamazepin (1. prøve ca. 3-4 timer efter indtag, 6-8 timer ved depotpræparat) hgb, tromboc., leucoc., lever-, nyretal, amylase, elektrolytter A-punktur. Behandling Behandlingsindikation: Indtagelse af > maksimalterapeutisk døgndosis carbamazepin eller S-carbamazepin > 45 µmol/l eller kliniske forgiftningssymptomer Initialbehandling Aktiv kul - 50 g til voksne, 1 g pr kg til børn. Gives indenfor 4 timer efter formodet indtag - også til den asymptomatiske patient. Ved forgiftningssymptomer gives kul også sent i forløbet (Op til 24 timer) ogentages med 4 timers mellemrum i doser mellem 25 50g i op til 48 timer (kumuleret kuldosis 200g) på grund af enterohepatisk cirkulation (4). Ved livstruende forgiftninger gives altid kul uanset indtagelsestidspunktet. Side 3 ud af 5

4 Andre eliminationsfremmende tiltag Hæmodialyse/-perfusion kan være indiceret ved S-carbamazepin > 170 µmol/l, effekten imidlertid begrænset (og mindre effektiv end indgift af multiple doser kul!!) pga. stoffets hydrofobe egenskaber (20% reduktion af S-carbamazepin ved hæmoperfusion) Symptomatisk behandling Sikring af respiration, evt. respiratorbehandling Forlænget QRS-interval > 100 msek., arytmier eller hypotension gives NaHCO 3 (84 g/l), 100 ml, sv.t. 100 mmol (børn: 1mmol/kg) over 15 min. som bolus under kontinuerlig EKG monitorering (telemetri). Tilsigtet plasma ph.: Ved fortsat QRS forlængelse gentages bolus eller fortsættes med infusion NaHCO 3 ( mmol i 1 liter 5 % Glucose) over 4-6 timer. Ved manglende effekt eller hyperkapni er assisteret ventilation (hyperventilation) indiceret. Ved Torsades de pointes arytmi gives Magnesiumsulfat. Ved A -V blok transvenøs pacing Ventrikulær takykardi, der ikke responderer på NaHCO 3, kan behandles med Lidocain, 1 mg/kg som i.v. bolus efterfulgt af infusion af µg/kg/min. Ved hypotension gives yderligere isoton NaCl (10-30 ml/kg) og ved behov pressorstoffer (noradrenalin, µg/kg/min) eller dobutamin. Glucagon i.v., 10 mg kan forsøges ved behandlingrefraktær hypotension. Ved kramper gives benzodiazepiner (diazepam, 5-10 (-20) mg i.v. til voksne. Børn: mg/kg i.v.). Følgende lægemidler er kontraindiceret i behandlingen af carbamazepinforgiftning Klasse IA antiarytmika (Quinidin) og IC antiarytmika (Flecainid/Tambocor og propafenon/ Rytmonorm); besidder membranstabiliserende effekt. Klasse III antiarytmika (Amiodaron/Cordarone og sotalol/sotalol); kan forlænge QTintervallet. Betablokkere og calciumantagonister; kan udløse/forværre hypotension. Fenytoin og fysostigmin; kan være proarytmogene. Behandling af den sent ankomne patient GI dekontaminering (aktiv kul) også indiceret hos den sent ankomne patient pga. forsinket ventrikeltømning og udtalt enterohepatisk cirkulation I øvrigt følges ovenstående behandlingskriterier. Kriterier for behandlingsophør Hvis QRS komplekserne er < 100 msek. efter 4-6 timer og en kort pause uden NaHCO 3, kan infusionen stoppes. Observation og monitorering Monitoreringsindikation Patienter der har indtaget >20mg/kg carbamazepin og/eller er klinisk påvirket bør observeres under indlæggelse i 36 timer pga. risiko for neurologisk, respiratorisk og cirkulatorisk påvirkning. Monitoreringsparametre Bevidsthedsniveau/Neurologiske symptomer Respiration - RF, saturation Side 4 ud af 5

5 Kredsløb - BT, puls Kontinuerlig telemetri ( 1. grad AV blok, QRS forlængelse, tab af P tak, forværring af eksisterende AV-blok telemetri) S-konc carbamazepin hver 12. til 24. time (depotpræparat hver 24. til 48. time) afhængig af klinik og indtagen mængde. Formålet er at sikre sufficient elimination. Ved svære tilfælde følges elektrolytter, nyre- og levertal, amylase og syrebasesatus. Obs.: Forværring af kliniske symptomer kan forekomme på trods af faldende s-konc. Kriterier for nedtrapning af observation/monitorering Respiratorisk og cirkulatorisk stabil 36 timer efter indtag. Opfølgning - - Supplerende oplysninger Carbamazepin kan medføre falsk positiv svar for tricycliske antidepressiva ved blod og urin screening. Omregningsfaktor: mg/l x = µmol/l. Referencer Medicin.dk 1) POISINDEX System [Internet database]. Greenwood Village, Colo: Thomson Healthcare. Updated periodically. 2) Svenske vejledninger ) Goldfrank s Toxicologic Emergencie, 8th edition. 4) Positionpaper MDAC. Clinical Toxicology, 37(6), (1999) Bilag Udarbejdet af: Gesche Jürgens (GJ02) Målgruppe: Giftinformationens personale Godkendt af: Overlæge Kim Dalhoff (KD10) Høring: Signatur fra ansvarlige på de 2 øvrige afdelinger Sidst ajourført den: Side 5 ud af 5

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer:

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer: Nr.: Emne Opioider Gruppe af lægemidler der udøver deres analgetiske effekt ved stimulereing af centrale opioidreceptorer. Opdeles, afhængig af affinitetsmønsteret til receptorerne i (1) rene og (2) partielle

Læs mere

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8 Nr.: Selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin reuptake hæmmere (SNR noradrenerge og specifikt serotonerge antidepressiva (NaSSA) og selektive noradrenalin re-upta hæmmere (NaRI)

Læs mere

GJ_methotrexat_rev 3[1].docGJ_methotrexat_rev 3.doc

GJ_methotrexat_rev 3[1].docGJ_methotrexat_rev 3.doc Nr.: Emne Methotrexate Beskrivelse: Folsyreantagonist. Anvendes som cytostatikum og immunsupressivum. Anvendes desuden i kombination med prostaglandin til medicinsk abort. Indiceret til behandling af et

Læs mere

GJ_Benzodiazepiner_rev 3_final[1].docGJ_Benzodiazepiner_rev 3.doc

GJ_Benzodiazepiner_rev 3_final[1].docGJ_Benzodiazepiner_rev 3.doc Nr.: Emne Benzodiazepiner Gruppe af lægemidler med hypnotisk, anxiolytisk, muskelafslappende og antiepileptisk effekt. Synonymer: Generisk navn Handelsnavn Generisk navn Handelsnavn Chlordiazepoxid Klopoxid

Læs mere

Præparater: Tabel 1 viser MAOIs præparater, der sælges i Danmark.

Præparater: Tabel 1 viser MAOIs præparater, der sælges i Danmark. LR_maohæmmere_rev.doc Nr.: Emne Navn: MAOhæmmere Monoaminooxidasehæmmere (MAOIs) er lægemidler, der hæmmer enzymet monoamino oxidase. De inddeles i reversible og irreversible samt i selektive og nonselektive

Læs mere

Navn: Digoxin. LR_digoxin_rev.doc. Nr.:

Navn: Digoxin. LR_digoxin_rev.doc. Nr.: Nr.: Emne Afgrænsning Virkningsmekanisme Kinetik Risikovurdering Navn: Digoxin Digoxin er et lægemiddel, der blokerer Na-K-pumpen i myokardiet. Digoxin anvendes til behandling af atrieflimren/flagren samt

Læs mere

Dette afsnit omhandler udelukkende forgiftning med triptaner. Se særskilt vejledning for overdosering med andre migræne- (hovedpine-) midler.

Dette afsnit omhandler udelukkende forgiftning med triptaner. Se særskilt vejledning for overdosering med andre migræne- (hovedpine-) midler. Nr.: Emne Navn: Migrænemidler GJ_triptaner_rev2[1].doc Beskrivelse: Lægemidler i gruppen triptaner til behandling af migræne. Synonymer: Triptaner, serotoninagonister, 5-HT-agonister, almotriptan, eletriptan,

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Dette afsnit omhandler forgiftning med lithiumpræparater. Se særskilt vejledning for overdosering med anden antidepressiva samt antipsykotika.

Dette afsnit omhandler forgiftning med lithiumpræparater. Se særskilt vejledning for overdosering med anden antidepressiva samt antipsykotika. Nr.: Emne Navn: Lithium Beskrivelse: Lægemidler Indeholdende lithium. Synonymer: Lithiumkarbonat, Lithiumcitrat. Anvendelse- og indikationsområde: Midlerne anvendes til behandling af maniodepressiv sygdom

Læs mere

LR_Jern_rev[1].doc. Overdosering med jern-præparater og præparater indeholdende betydende mængder jern (se også ovenfor).

LR_Jern_rev[1].doc. Overdosering med jern-præparater og præparater indeholdende betydende mængder jern (se også ovenfor). Nr.: Emne Navn: Jern Lægemidler og kosttilskud med indhold af jern. Alle jernsalte, især de vandopløselige kan medføre lokal skade og forgiftning. Jernoxider (rust) er ugiftig. Præparaterne bruges til

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

Ethylenglykol ver150205[1].doc Giftinformationen Bispebjerg Hospital intern behandlingsvejledning, version 0.

Ethylenglykol ver150205[1].doc Giftinformationen Bispebjerg Hospital intern behandlingsvejledning, version 0. 1. Identifikation Navn/betegnelse Ethylenglykol Synonymer Ethandiol, ethylene glycol (eng), EG, glycol alcohol, (CH 2 OH) 2, CAS nummer: 107-21-1 Beskrivelse og afgrænsning Divalent alkohol. Fysisk en

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT AF. underskrift

VEJLEDNING GODKENDT AF. underskrift forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 1 af 9 VEJLEDNING GODKENDT AF dato underskrift forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 2 af 9 TILLÆG / RETTELSER TIL VEJLEDNINGEN Side Beskrivelse Dato for ikrafttrædelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Efexor Depot, hårde depotkapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Efexor Depot, hårde depotkapsler Produktinformation for Efexor Depot (venlafaxinhydrochlorid) Depotkapsler, 37,5 mg, 75 mg, 150 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 09 74 98 09 75 31 09 75 77 Depotkapsler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dentocaine, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Dentocaine, injektionsvæske, opløsning 18. september 2009 PRODUKTRESUMÉ for Dentocaine, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26070 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dentocaine 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dentocaine 40/0,005 mg/ml: 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde

PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde 8. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Propal Retard, depotkapsler, hårde 0. D.SP.NR. 6212 1. LÆGEMIDLETS NAVN Propal Retard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Propranololhydrochlorid 80 mg og 160

Læs mere

SPECIELLE FORGIFTNINGER...13

SPECIELLE FORGIFTNINGER...13 GENERELT...3 VISITATION... 3 ANAMNESE... 4 VENTRIKELTØMNING OG AKTIVT KUL... 4 Aktivt kul... 4 Ventrikeltømning... 5 BESKYTTENDE OG STØTTENDE BEHANDLING... 6 KONTROL... 6 BEHANDLING MED ANTIDOT... 6 FREMSKYNDET

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Olanzapin Apotex 2,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof:

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Olanzapine Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin. Hjælpestoffer som behandleren skal

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter Produktinformation for Zok-zid (Metoprolol og thiazideer) Depottabletter 100 + 12,5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 26 27 Depottabletter 100 + 12,5 mg Pakningsstørrelse 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere