Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00"

Transkript

1 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL

2 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) Svarnøgle 1. Hvad forstås ved a. Absorption Herved forstås optagelse af lægemidlet fra applikationsstedet og til blodbanen b. Biotilgængelighed Den %-del af lægemiddelstoffet som genfindes uomdannet i blodbanen c. Terapeutisk bredde Herved forstås afstanden mellem det terapeutiske område og det toksiske område mål for lægemidlets sikkerhedsmargen (6 point) 2. Beskriv kort hvorledes lægemidler elimineres fra kroppen Elimination af lægemidler omfatter metabolisering og udskillelse. Vigtigste organ i.f.t. metabolisering er leveren, hvor det vigtigste enzymsystem er cytokrom P450. Udskillelse af lægemidler kan ske via galde, sved, ekspirationsluft, men finder overvejende sted gennem nyrerne. Udskillelsen sker ved glomerulær fltration og/eller tubulær sekretion. (5 point) 3. Hvilke bivirkninger ses der ved jernbehandling? Kvalme, dyspepsi, obstipation/diaré, sortfarvning af afføringen (4 point) 4. Hanne er p.g.a. svær acne i lokal behandling med Isotrex (isotretinoin)(= syntetisk vitamin A- derivat). På trods af brugen af antikonception bliver Hanne gravid. Kan hun fortsætte behandlingen? Begrund svaret Nej, selvom absorptionen ved lokal behandling er minima lbør behandlingen straks seponeres, da retinoider er teratogene. (3 point) 5. Redegør for hvornår i graviditeten fostret er mest følsomt overfor lægemiddelpåvirkninger Fostret er mest følsomt overfor lægemidler i graviditetsuge (13-56 dage), da det er i denne periode at cellerne uddifferentierer og organerne anlægges (organogenesestadiet).

3 (3 point) 6. Beskriv virkningsmekanismen for Syntocinon Oxytocin og nævn de indikationer, der er for behandling med stoffet. Binder til specifikke receptorer på myometriecellerne og fremkalder/forstærker kontraktioner i uterus. Indikationer for syntocinon er igangsætning af fødsel, vestimulation under fødsel, blødningsprofylakse efter fødsel, brystspænding hos ammende kvinder. (7 point) 7. Hvilke risici (hvis nogle) er der forbundet med brugen af nedenstående analgetika i 3. trimester? a. Paracetamol Kan tages under hele graviditeten b. NSAID Er kontraindiceret i 3. trimester. Kan reducere den renale gennemblødning hos fosteret med ledsagende oligohydramnion, fremkalde lukning af ductus ateriosus intrauterint, samt hæmme uteruskontraktion med sen eller forlænget fødsel til følge. Endvidere øges blødningsrisikoen i selv lave doser hos såvel mor som barn. c. Stærk-virkende opioid analgetika Ved anvendelse lige før og under fødslen er der risiko for påvirkning af det nyfødte barn i form af respirationsdepression. Efter langvarig behandling er der risiko for abstinenser hos den nyfødte. (7 point) ESSAYOPGAVER LÆGEMIDDELKATALOGET OG LOMMEREGNER MÅ ANVENDES Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Hanne har type 2 diabetes og er i behandling med Glucophage Metformin. Hun henvender sig til egen læge, da hun opdager at hun er gravid. Lægen seponerer behandlingen med Glucophage Metformin og ordinerer i stedet insulin. a. Hvad er årsagen til at lægen ændrer ordinationen? Metformin er teratogent i dyreforsøg. Der er risiko for svær hypoglykæmi hos nyfødte. b. Beskriv hvorledes behovet for insulin ændrer sig gennem graviditet, fødsel og ammeperiode

4 Insulinbehovet falder ofte i graviditetsuge, men øges successivt i graviditetsuge, hvorefter det holder sig nogenlunde konstant forhøjet til forløsning af placenta. I ammeperioden er insulinbehovet ofte reduceret med ca. 20%. c. Redegør for farmakokinetikken i forbindelse med administration af insulinpræparater. Kan alle insulinpræparater administreres i.v.? begrund svaret Insulinpræparater kan ikke administreres peroralt, da de destrueres af HCl og enzymer i mavetarmkanalen. Suspensioner af insulin absorberes langsommere end klare opløsninger, hvorfor virkningen af disse indtræder senere og er af længere varighed, Disse intermediært virkende insulinpræparater (og kombinationspræp.) må kun gives s.c. og i.m.. Kun de klare opløsninger (hurtigt virkende insulinpræparater) må også administres i.v.. d. Redegør for de forholdsregler, der skal der tages i forbindelse med Hannes graviditet og hendes sygdom Det er vigtigt at blodsukkeret er så normalt som muligt da risikoen for komplikationer (bl.a. medfødte misdannelser, præeklampsi, præterm fødsel, intrauterin fosterdød, makrosomi.) ellers er stærk øget. Behandlingen er en specialist opgave, hvor den gravide følges tæt med hyppige blodsukkermålinger. I behandlingen indgår kost og motion og disses samspil med den medicinske behandling. (16 point) 2. Lise har i forbindelse med en tidligere graviditet haft dyb venetrombose (DVT). Hun er nu gravid igen og sættes derfor i profylaktisk antikoagulationsbehandling med Innohep Tinzaparin. a. Beskriv virkningsmekanismen for Innohep Tinzaparin Forstærker virkningen af antitrombin og hæmmer derved aktiverede koagulationsfaktorer (primært faktor Xa og i mindre grad faktor IIa). b. Hvilke bivirkninger ses i forbindelse med behandlingen? Blødninger, gener på indstiksstedet (lokal irritation, smerter, hæmatom). Trombocytopeni og osteoporose (sjældne) c. Hvilke andre antikoagulantia kan anvendes til DVT profylakse. Redegør for om valget af Innohep Tinzaparin er rationelt? Vitamin K-antagonister kan anvendes til DVT profylakse hos høj-risiko patienter. Vitamin K antagonister øger risiko for misdannelser og blødninger hos fosteret. De må derfor kun anvendes på tvingende indikation, d.v.s. hos gravide med meget høj risiko for tromboemboliske sygdomme (mekaniske hjerteklapper). Behandlingen er en specialistopgave. Lavmolekylære hepariner som Innohep Tinzaparin passerer ikke

5 placenta og der er ingen rapporter om human teratogenicitet. Kan derfor anvendes under graviditet. Ufraktioneret heparin passerer ikke placenta, men er forbundet med større risiko for blødninger, osteoporose, trombocytopeni end LMW heparin, der derfor er 1. valg til thromboseprofylakse hos gravide. Da Lise ikke er i høj risiko for DVT, vil er valget af Innohep Tinzaparin rationelt. I den profylaktiske behandling indgår endvidere brug af støttestrømper, venepumpeøvelser og fysisk aktivitet. Behandlingen skal fortsætte til 6 uger post partum d. Redegør for om dette vil have nogen konsekvenser for amningen Ufraktionerede hepariner udskilles ikke i modermælk, men der er ingen data vedrørende udskillese af Innohep Tinzaparin i modermælk. Nedbrydes formentlig i barnets tarmkanal. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos det ammede barn. Teoretisk set skulle behandlingen altså ikke have nogen konsekvenser for amningen, men erfaringerne er sparsomme. (16 point) 3. Pia er gravid i 3. trimester. Hun har i forbindelse med en tidligere graviditet aborteret i 19. svangerskabsuge. I den forbindelse er anogenital kolonisering med gruppe B streptokokker mistænkt for at være ætiologisk agens. Af denne grund ordineres Primcillin Phenoxymethylpenicillin 800 mg x 2 dagligt fra 28. graviditetsuge og frem til fødslen for at forebygge præterm fødsel. a. Hvilken gruppe af antibiotika tilhører Primcillin Phenoxymethylpenicillin og hvad er virkningsmekanismens for disse? Primcillin (et penicillin) hører til gruppen af β-lactam antibiotika. De virker ved at binde til og inaktivere enzymer, som er nødvendige for at syntetisere bakteriens cellevæg. Konsekvensen er at bakterierne svulmer op og til sidst sprænges og dør. b. Hvilke bivirkninger kan ses ved behandlingen? Kvalme, diaré og hududslæt. Allergiske reaktioner c. Er der nogen risiko for fostret? Nej. Data fra mange tusinde eksponerede gravide viser ikke tegn på overhyppighed af misdannelser d. Benzylpenicillin er mere aktivt overfor gruppe B streptokokker end phenoxymethylpenicillin. Hvilken fordel er der ved at bruge phenoxymethylpenicillin frem for benzylpenicillin?

6 Phenoxymethylpenicillin er i modsætning til benzylpenicillin syrestabil og kan derfor tages peroralt e. Hvis Pia var allergisk overfor penicilliner, hvilket lægemiddel kunne så anvendes i stedet? 4. Erytromycin 500 mg iv/4 time eller 5. Cefuroxim 1½ g iv hver 8 time eller 6. Clindamycin 600 mg iv. hver 8 time (15 point) 7. En kvinde i 30. svangerskabsuge indlægges p.g.a. truende for tidlig fødsel. Hun ordineres behandling med Tractocile Atosiban, der administreres i.v. i 3 på hinanden følgende trin: 1) I.v. bolusinjektion af 0,9 ml injektionsvæske (7,5 mg/ml) 2) Herefter mætningsinfusion (inf.væ. 0,75 mg/ml) indgivet over 3 timer med en infusionshastighed på 24 ml/time 3) Efterfølgende vedligeholdelsesinfusion (inf.væ. 0,75 mg/ml) indtil uteruskontraktionerne er ophørt, indgivet i højst 45 timer med en infusionshastighed på 8 ml/time a. Hvad er infusionshastigheden angivet i dråber/min for mætningsinfusionen? (dråbetal = 20 dråber/ml) 24 ml/time x 20 dråber/ml : 60 min/time = 8 dråber/min b. Hvor mange mg Tractocile Atosiban kan patienten maksimalt få i forbindelse med det samlede behandlingsregime? 0,9 ml x 7,5 mg/ml + 0,75 mg/ml x 24 ml/time x 3 timer + 0,75 mg/ml x 8 ml/time x45 timer = 330,75 mg c. Hvad er virkningsmekanismen for Tractocile Atosiban? Er en oxytocinreceptor antagonist, der blokerer oxytocins kontraherende virkning på uterus d. Hvilke bivirkninger kan ses i forbindelse med behandlingen? Er der nogen risiko for fostret? Bivirkningerne er hyppige men generelt milde. Kvalme, opkastning, takykardi, hypotension, hedeture, svimmelhed og hovedpine. Der er ingen meddelelser om bivirkninger hos fostret - kan anvendes. e. Tractocile Atosiban hører til udleveringsgruppen BEGR hvilke regler er der for udlevering i denne gruppe? Lægemidler i udleveringsgruppe BEGR. må kun udleveres til sygehuse

7 (18 point)

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter Produktinformation for Arthrotec og Arthrotec Forte (Diclofenac, kombinationer) Tabletter 50 + 0,2 mg og 75 + 0,2 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 45 91 Tabletter 50 + 0,2 mg

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde har

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipren, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipren, filmovertrukne tabletter 7. marts 2011 PRODUKTRESUMÉ for Ipren, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR 6755 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ipren 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ibuprofen 200 mg Hjælpestof: Ipren indeholder 20 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 265 Offentligt 12. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 03588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Dolo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg 1. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg 0. D.SP.NR. 24614 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibuprofen Orifarm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ibuprofen 200 mg

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I FARMAKOLOGI den 17. marts 2011, kl. 09:00 14:00

SKRIFTLIG EKSAMEN I FARMAKOLOGI den 17. marts 2011, kl. 09:00 14:00 SKRIFTLIG EKSAMEN I FARMAKOLOGI den 17. marts 2011, kl. 09:00 14:00 Vejledning Opgavesættet udgøres af 20 opgaver, nummereret 1-20. NB! Hver enkelt opgave påbegyndes på et nyt ark. Kun besvarelse på formsæt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Levemir 100 enheder/ml, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

Oversigtsnotat vedrørende SSRI

Oversigtsnotat vedrørende SSRI Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 63 Offentligt Oversigtsnotat vedrørende SSRI 20. september 2011 (opdateret 21.september og 21. oktober 2011). Indhold 2. Generelt om lægemidlers

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter Produktinformation for Zok-zid (Metoprolol og thiazideer) Depottabletter 100 + 12,5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 26 27 Depottabletter 100 + 12,5 mg Pakningsstørrelse 100 stk.

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Metex Pen, injektionsvæske, opløsning, fyldt pen

PRODUKTRESUMÉ. for. Metex Pen, injektionsvæske, opløsning, fyldt pen 3. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Metex Pen, injektionsvæske, opløsning, fyldt pen 0. D.SP.NR. 25450 1. LÆGEMIDLETS NAVN Metex Pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 fyldt pen med 0,15 ml opløsning

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver afgivet dosis (den dosis, som forlader mundstykket

Læs mere

Pakningsstørrelse. 1 todelt htgl+solvens 1 htgl+1ml solv. u.benzyl. 1 todelt htgl+solvens 1 htgl+solvens. 1 htgl+solvens. for

Pakningsstørrelse. 1 todelt htgl+solvens 1 htgl+1ml solv. u.benzyl. 1 todelt htgl+solvens 1 htgl+solvens. 1 htgl+solvens. for Produktinformation for Solu-medrol (Methylprednisolon) 40 mg, 125 mg, 500 mg og 1 g. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 16 10 75 Pulver + solvens til inj., opl. 40 mg 13 49 40 Pulver

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Medrol, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Medrol, tabletter Produktinformation for Medrol (Methylprednisolon) Tabletter 4, 16, 32 og 100 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 17 42 84 Tabletter 4 mg 49 97 72 Tabletter 16 mg 50 91 25 Tabletter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Arava 10 mg filmovertrukket tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg leflunomid og 78 mg laktose. Alle

Læs mere