Temadag på Kulturværftet i Helsingør d Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen"

Transkript

1 Temadag på Kulturværftet i Helsingør d Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

2 Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere effekten af 3 modeller for misbrugsbehandling for unge under 18 år med synlige misbrugsproblemer, der påvirker den unges og familiens trivsel på signifikant måde. Projektet er en del af regeringens udspil omkring Lige Muligheder fra Der er afsat i alt ca. 60 mio. kr. til projektet. Socialstyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af projektet. Projektleder er Gitte Bossi-Andresen i Børn & Ungeenheden.

3 TIDSPLAN OG ØKONOMI Projektet løber over en 4-årig periode ( ). Herefter forventes det, at kommunerne selv kan drive tilbuddet. Der er lavet en trappemodel, hvor projektkommunen får refunderet driftsomkostninger af et maks. grundbeløb med en procentsats, der reduceres over projektperioden fra 80% det første år til 30% det sidste år. Der er indgået aftaler med eksperter/modelejerne om faglig støtte og uddannelse til implementeringen af metoderne. Derudover er der lavet aftaler med Rambøll Management om at yde processtøtte og med SFI om evaluering af projektet. Den endelige evaluering foreligger maj/juni 2015.

4 PROJEKTDELTAGERE EVALUATOR - SFI SOCIAL STYRELSEN PROCESSTØTTE - RAMBØLL MST-CM - Århus - Herning - EKSPERTER PROJEKT MISBRUGS BEHANDLING U-TURN - Helsingør - Horsens ÅRHUS KOMMUNE MODEL - Aalborg - Odense - EKSPERTER - EKSPERTER

5 Støtte til unge med rusmiddelproblemer Lovgivning og forskning peger på nogle gennemgående principper for støtten til unge med rusmiddelproblemer: Helhedsperspektivet både når det gælder den unges situation og indsatsen. Aktiv inddragelse af den unge. Samarbejde mellem fagpersoner omkring den unge.

6 Støtte til unge med rusmiddelproblemer At arbejde helhedsorienteret betyder bogstavelig talt, at hele den unges situation og alle den unges problemer skal tænkes ind i den støtte, den unge får tilbudt. Frem for at fokusere snævert på rusmidddelproblemerne, skal indsatsen tilrettelægges på en måde, der imødekommer samspillet mellem den unges problemer og hans situation. At en indsats er helhedsorienteret betyder også, at den eller de indsatser, der sættes i værk, tænkes som et samlet forløb. Og sjældent som et enkeltstående og omnipotent tilbud. Det er essentielt, at den unges eget perspektiv bliver inddraget gennem hele forløbet, både for at klarlægge hvilken støtte den unge har brug for og for at skabe ejerskab til processen hos den unge. På samme måde er samarbejdet mellem fagpersonerne omkring den unge afgørende. Det drejer sig blandt andet om at involvere hinanden, koordinere og sikre sammenhæng i indsatsen. Både under og efter den unges ophør og brug af rusmidler.

7 Støtteforløb til de unge Hvad kendetegner et godt støtteforløb for den unge? Forskningen fremhæver følgende principper som kendetegner virksomme støtteforløb til de unge. De : Er målrettet unge og de problemer, der kendetegner ungelivet. Bygger på en tillidsfuld relation mellem fagpersonen og den unge. Inddrager den unges familie og øvrige netværk. Inddrager skole/uddannelse/arbejde. Bygger på en grundig udredning. Er et individuelt tilrettelagt forløb. Er en sammenhængende og koordineret indsats.

8 Målgruppens omfang unge med misbrug Center for Rusmiddelforskning har hidtil lavet nogle skøn på baggrund af internationale undersøgelser. Ved at overføre tal fra amerikanske undersøgelser anslås det, at det i Danmark formodentlig drejer sig om unge i alderen år med et misbrug af alkohol, hash og andre stoffer, og af denne gruppe er der omkring unge i alderen med et misbrug af hash og andre stoffer alene. (kilde: Leif Vind, 2010)

9 De unges forbrug forskellige faser Hvornår bliver forbrug til misbrug? Udviklingen af et misbrug hos unge kan inddeles i faser: Fase 1 Det eksperimenterende forbrug, hvor den unge afprøver grænser og gør erfaringer. Fase 2 Det problematiske forbrug, når forbruget begynder at give problemer. Fase 3 Misbrug, når forbruget af rusmidler giver mere alvorlige problemer i hverdagen. Fase 4 Afhængighed, når trangen til at indtage rusmidler for at opnå tilfredsstillelse og/eller undgå ubehag bliver meget stærk (psykisk afhængighed), og når kroppen kommer i en tilstand, der tolererer indtaget, og man får abstinenser, når indtaget ophører.

10 Typiske tegn på at rusmiddelforbruget udvikler sig/eskalerer Typiske tegn Når et rusmiddelforbrug overgår fra et eksperimenterende forbrug af alkohol, hash og stoffer til et mere omfattende forbrug eller misbrug, sker der typisk en række ændringer i den unges liv: Den unge bevæger sig fra åbne til lukkede vennenetværk (stof-venner). Hvor festerne tidligere var én-nats-fester, bliver de til weekendfester. Hvor den unge tidligere købte stofferne, bliver hun nu både køber og sælger. Hvor rusen tidligere var et middel til at opnå andre ting, bliver rusen et mål i sig selv. Fra den unge oplever sit forbrug som kontrolleret, oplever den unge at forbruget veksler mellem kontrol og kontroltab.

11 Sammenhængen mellem alder, behov og rusmiddelproblemet Alder og behov hænger sammen Center for Rusmiddelforskning har udviklet en model, der beskriver sammenhængen mellem alder og de problemer, der kan knyttes til brugen af rusmidler. Beskrivelsen viser, at de problemer, som fylder i den unges liv, er meget aldersbetingede. Jo ældre, man er, desto mere fylder konsekvenserne af selve rusmiddelbruget. Derfor giver det god mening at målrette en indsats mod netop disse problemer, når det gælder de ældste unge fra ca. 17 og opefter. Omvendt er det ikke rusmiddelbrugets konsekvenser, der fylder mest hos de yngste unge. Jo yngre, man er, desto større behov har man for et tilbud, der retter sig mod andre og mere bagvedliggende problemer fra ca år.

12 Hvad karakteriserer unge i misbrugsbehandling? De færreste unge ønsker at stoppe helt med at tage rusmidler - selvom de er i behandling. En del unge vil derimod gerne fortsat forbruge alkohol og have et rekreativt forbrug af hash, mens de er i behandling. Det hænger sammen med de unges opfattelse af rusmidlerne: Mange anser ikke alkohol og hash for at være farlige rusmidler, ligesom de ikke opfatter hash som et egentligt stof. Samtidig har unge ofte ikke oplevet samme omfang af negative konsekvenser ved et misbrug som voksne med et længere misbrugsforløb bag sig. En anden forskel mellem voksne og unge i behandling er, at nogle unge ikke selv har opsøgt behandlingstilbuddet. De føler sig presset af andre eksempelvis deres familie, kommunen eller skolen til at gå i behandling.

13 Lovgivning på området - Serviceloven Kapitel 11 Børn, unge og forældre 11. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte, tilbyde 1) konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold og 2) rådgivning om familieplanlægning.

14 Lovgivning på området - Serviceloven Børnefaglig undersøgelse 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der, medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges: 1) Udvikling og adfærd, 2) familieforhold, 3) skoleforhold, 4)sundhedsforhold, 5) fritidsforhold og venskaber, samt 6) andre relevante forhold.

15 Lovgivning på området - Serviceloven Behandling 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde I bekendtgørelsen til samme paragraf beskrives målgruppen af unge således: Unge, som på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. Der er tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader forårsaget af stofmisbruget.

16 Lovgivning på området - Serviceloven Planer ved behandlingskrævende misbrug 1. Efter 140, stk. 2 skal kommunen udarbejde en handleplan for unge under 18 år med behandlingskrævende stofmisbrug. Planen fastlægger den behandling, der skal igangsættes og den relevante støtte til den unge. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie. Det behandlingskrævende stofmisbrug foreligger, når forbruget til euforiserende stoffer har fået et sådant omfang og sker på en sådan måde, at det må betragtes som misbrug eller afhængighed, der medfører fysiske, psykiske og / eller sociale skader. Begrebet omfatter både hashmisbrug og misbrug af centralstimulerende stoffer.

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE

Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE 1 Indhold Forord... 3 Del 1 Hvorfor en åben anonym rådgivning?... 7 Del 2 Rådgivningen i U-turn... 17 Rådgivningens praksis...

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT NOTAT DELPROJEKT 2 I EVALUERINGEN PROJEKT MISBRUGSBEHANDLING FOR UDSATTE UNGE

MIDTVEJSNOTAT NOTAT DELPROJEKT 2 I EVALUERINGEN PROJEKT MISBRUGSBEHANDLING FOR UDSATTE UNGE NOTAT MIDTVEJSNOTAT DELPROJEKT 2 I EVALUERINGEN PROJEKT MISBRUGSBEHANDLING FOR UDSATTE UNGE CECILIE DOHLMANN WEATHERALL TINA TERMANSEN HILMAR KASS JACOBSEN KØBENHAVN 2014 MIDTVEJSNOTAT. DELPROJEKT 2 I

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forslag... 4 1. Kokain... 5 1.1. Rus- og skadevirkninger... 5 1.2. Udbredelse... 6 1.3. Kokainbrugerne...

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Servicedeklarationer for Børn og Familie 2011

Servicedeklarationer for Børn og Familie 2011 Servicedeklarationer for Børn og Familie 2011 2 Indledning... 5 Funktion-indikator: Forebyggende foranstaltninger... 6 Udvikling og adfærd... 7 Familieforhold... 10 Skoleforhold... 11 Sundhedsforhold...

Læs mere