Handlevejledning. Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug. for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlevejledning. Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug. for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje"

Transkript

1 Handlevejledning Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje

2 Handleoversigt Jeg har på fornemmelsen, at et barn lever under utilfredsstillende forhold, eksempelvis på grund af forældrenes overforbrug af alkohol. Hvordan afklarer jeg min fornemmelse? Se side: 3 og 4 Jeg drøfter min fornemmelse med kolleger/ leder. Vi afklarer: Hvor alvorlig er bekymringen? Er der grund til bekymring Se side 3 og 4 Hvis nej: Stop nu Hvis ja: Et valg træffes mellem handlevej A, B og C. Handlevej A: Vi klarer det selv! Lærer og medarbejderteam på skolen/institutionen/dagplejen kan inddrages Bekymring formidles til forældrene. - Se side 4 og 5 Indsatsen planlægges i samarbejde med forældrene. - se side 5 og 6 Hvis forældre afbryder samarbejdet, vurderes det om handlevej C skal anvendes Handlevej B: Der er behov for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsatsen for barnet. Bekymringen formidles til forældrene. Det foreslås, at tværfaglige grupper inddrages se side: 10 og 11 Tværteam, PPR, alkohol behandlingen, eller kommunens misbrugskonsulent, inddrages se side: 4 og 6 Indsatsen planlægges på baggrund af den tværfaglige gruppes anbefalinger. Forældre inddrages. Se side 6, 8 og forslag til opsætning af brev til forældrene se bilag. Hvis forældre afbryder samarbejdet, vurderes det om handlevej C skal anvendes Handlevej C: Barnet har behov for støtte, som ligger uden for skolens/institutionens/dagplejens muligheder. Bekymring formidles til forældrene. De informeres om, at forvaltningen underrettes. - Se bilag - Brug ikke udtryk som melde til kommunen, brug ordet underrette og mulighederne for hjælp. Se side 7 Hvis det er muligt/relevant så få en underskrift til indhentning af oplysninger fra samarbejdspartnere i det omfang det bliver aftalt med forældre Underretning skrives. Forældrene anmodes om at underskrive denne. Forældre får en kopi af underretningen. Underretning sendes til BørneFamiliecenteret. Husk at beholde en kopi - Se bilag A B C Indhold Handleoversigt side 2 Ved fornemmelse af omsorgssvigt side 3 Eksempler på signaler side 3 Fra bekymring til handling side 4 Samtale med forældre om en bekymring for deres barn side 5 Forældre med alkoholproblemer side 6 Introduktion af kommunen side 7 Vejledning vedrørende underretning side 8 Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn m. m. side 9 Offentlige tilbud i Lemvig side 10 Alkoholbehandlingen i Holstebro tilbyder side 11 Indsatsplanlægning Bilag Skabelon til indkaldelse af forældre Bilag Skema til brug for underretning Bilag

3 Ved fornemmelse af omsorgssvigt Det er vanskeligt at få sikre beviser for forældres omsorgssvigt eller for problemer i familien herunder misbrugsproblemer. Oftest kan man stole på sin fornemmelse: Der er grund til, at man føler som man gør. At gå fra en ubevidst fornemmelse til bevidsthed om et problem handler ofte om at gøre status over, hvad man ser og høre vedrørende barnet. Eksempler på signaler Børns signaler kan f.eks. være: Fysiske symptomer, tristhed, hæmning og mangel på mimik, koncentrationsproblemer, ufrivillig vandladning og afføring, motorisk uro, angst, problemer med venner og socialt tilhørsforhold, overdreven tilpasning eller følelsesmæssig labilitet. Endvidere kan barnet fremstå forsømt: Manglende madpakker, manglende gymnastiktøj, utilstrækkeligt eller snavset tøj, manglende forældresvar i kontaktbøger, meget fravær/ sygdom, manglende hjemmearbejde m.v. Forældrenes signaler kan f.eks. være: Lugter af alkohol, møder berusede op, lader andre bringe og hente børnene, har travlt med at komme ud og ind af døren, deltager ikke i møder og arrangementer - eller har en overdrevent offensiv adfærd ved disse. Private sammenhænge, som også kan tillægges værdi: Hvad beroliger dig, og hvad beroliger dig ikke? Signaler i samspillet mellem børn og forældre kan f.eks. være: Konfliktfyldt samspil, forældrene mangler indføling og er ikke nærværende, barnet er ekstremt registrerende i forhold til voksne, at barnet fortæller om berusede voksne. Signaler kan variere meget i hyppighed samt tydelighed og kan ofte kun opfattes i kombination med hverandre. Der kan også være tegn på, at barnet ikke trives eller omsorgssvigtes. 2. Orienter din leder 3. Gør status Har I grund til at være bekymrede? l Beslutter I jer for at se tiden an, er det vigtigt at sætte en tidsfrist (eksempelvis 14 dage) l Hvis I fortsat er bekymrede, skal I iværksætte næste skridt i denne handlevejledning: Fra bekymring til handling se side: 4 l Er du den eneste, der er bekymret, skal du overveje underretning! (ifølge lovgivningen er underretning en personlig pligt) Ved psykisk omsorgssvigt, herunder ved forældres alkoholmisbrug, har barnet ikke nødvendigvis tydelige symptomer. Vær altid opmærksom, hvis et barn er overdrevent ansvarligt og tilpasningsvilligt. Hvis du i øvrigt har på fornemmelsen, at alt ikke er, som det burde være, må en sådan adfærd ikke berolige dig. Der kan være tale om en lille voksen - et barn, der ikke får lov at være barn - et hyppigt fænomen i familier med misbrug, psykisk sygdom o.l. Det kompetente barne- og udviklingssyn Tag dette med i jeres overvejelser: l Barnet fødes med individualitet, unik social og aktiv i samspil. l Barnet fødes med kommunikative kompetencer l Barnet er socialt engageret l Barnet har indflydelse på egen udvikling l Barnet har lyst til at mestr l Barnet har behov for udviklingsstøttende relationer l Barnet skal opdages, mødes og bekræftes l Udviklingsstøttende pædagogik l Mestringsorienteret pædagogik 1. Analyser din fornemmelse Skriv dine observationer ned og undgå tolkninger. - Dine observationer skal kunne tåle at få din underskrift under. Hvad har du set og hørt? Vær opmærksom på signaler hos børn og forældre, når du gør status over dine observationer, (se eksempler på signaler neden for). Skriv eksempelvis dagbog. Måske har du viden om børn og forældre fra andre sammenhænge, som også kan give viden til observationerne. 3

4 Fra bekymring til handling Ved bekymring for et barns trivsel skal der træffes beslutning om, hvordan og i hvilket regi barnet bedst støttes. 1. Foretag en vurdering: Hvor bekymret er du? 1.1. Vurdér barnets status: l Følelsesmæssige tilstand. l Evnen til at indgå i sociale relationer. l Intellektuelle tilstand. l Fysiske tilstand l Barnets selvværd og selvtillid (hviler i sig selv) l Er barnets udviklingsstatus tilfredsstillende for alderen Vurdér barnets situation i øvrigt: l Relation til forældre, personale, andre. l Omsorgssituation (sikkerhed, almindelig pleje etc.) l Følelsesmæssige kontakt til personale, forældre, andre. l Er barnet i en truet situation? l Er der tilgængelige ressourcer i et netværk, som kan støtte familien i denne situation? Bruges disse ressourcer? l Hvordan er de voksnes samarbejde om barnet? 1.3. På baggrund af vurderingen: Tag stilling til, i hvilket regi støtten til barnet bedst etableres. Handleveje (A, B, eller C): Præsentation af handlevejene side 2: Barnet har behov for pædagogisk støtte og omsorg, som skolen/institutionen/dagplejen er i stand til at give i samarbejde med forældrene. Handlevej A vælges i oversigten. (se side 3): Vi klarer selv indsatsen. Der er brug for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsatsen over for barnet. Når et omsorgssvigtet barn har søskende udenfor skolen/institutionen/dagplejen, eller der er tvivl om, hvilken støtte barnet har behov for, så er der brug for andre faggruppers vurdering af sagen. Handlevej B vælges i handleoversigten: Tværfaglig vurdering og koordinering. Det står klart, at barnet har brug for støtte, ud over hvad skolen/institutionen/dagplejen kan tilbyde, eksempelvis fordi forældrene ikke magter forældrerollen (omsorgssvigt, misbrug o.a.). Handlevej C vælges: Underretning til kommunen. Der er naturligvis et vist overlap mellem de tre veje: Barnets situation kan eksempelvis udvikle sig således, at personalets egen indsats (handlevej A) må suppleres af en tværfaglig vurdering (handlevej B) eller en underretning (handlevej C) og omvendt. 4

5 Samtale med forældre om en bekymring for deres barn Det er ofte vanskeligt for personale at tage samtalen med forældre om bekymring for deres barn. Dette er forståeligt, men omvendt er samtalen med forældrene i langt de fleste tilfælde helt nødvendig, hvis der skal tages hånd om barnets problemer. Men det ved I jo - så her er nogle ideer til, hvorledes samtalen kan planlægges, så et konstruktivt samarbejde med forældrene kan indledes: Prøv at tænke igennem, hvorfor i egentlig forventer, at samtalen bliver svær. Hvorfor tror I, at den er svær for forældrene? Hvad er de bange for? Hvordan kan I tilrettelægge samtalen, så det svære bliver til det vedkommende? Kan I afdramatisere forældrenes frygt og stadig fastholde problemets alvor? Hvad er det bedste resultat, der kan kommer ud af samtalen? Hvem skal deltage? I bør altid være mindst to ansatte til samtalen, hvorfra den ene bør være lederen. Overvej om den ansatte, der har tættest kontakt til barnet, bør deltage, da det kan være nødvendigt at frede denne af hensyn til at bevare den gode kontakt til barnet. Deltager vedkommende ikke i selve samtalen, er det vigtigt, at denne inddrages i planlægningen af samtalen. Undgå at stille med en hel hær over for forældrene. Hvad er det, der skal siges til forældrene? Lav en dagsorden inden samtalen, så I ved samtalens afslutning kan krydse af og sikre, at I har fået sagt det hele. Giv forældrene en kopi af dagsordenen, inden samtalen begynder. Aftal, at en af jer tager referat og hold øje med, at jeres punkter nås. Husk at formidle en bekymring - ikke anklage! Undgå værdidomme. Sørg for, at forældrene også kan komme frem med deres viden om barnet. Hold hovedet koldt - og hjertet varmt! Undgå at svare igen på skældsord og bebrejdelser, men giv ophidsede forældre tid til at rase af. Udtryk forståelse for, at samtalen kan være ubehagelig for forældrene, men fasthold, at den er nødvendig. Vend derefter tilbage til emnet, dvs. bekymringen for barnet. Opsamling på aftaler og beslutninger Ved samtalens afslutning. I skal sikre jer, at forældrene hører jeres konklusioner. Trusler eller vold mod personalet Ved samtaler med forældre om problemer med omsorgssvigt af børn, forekommer sådanne trusler sjældent. Men også af hensyn til at forebygge, at det sker, er det vigtigt, at man altid er mindst to ansatte tilstede, når en samtale gennemføres. Sker det alligevel, skal lederen straks orienteres om episoden, og der tages stilling til, om der skal ske anmeldelse til politiet. Lederen skal sikre, at der tages vare på de ansattes sikkerhed, og at der om nødvendigt ydes psykologisk førstehjælp til de ansatte, der har været ude for episoden. Sørg altid for umiddelbart efter episoden at notere ned, hvad der er sket og sagt - Så nøjagtigt som muligt. 5

6 Forældre med alkoholproblemer Er der et overforbrug, går det ud over forældreevnen. Det er skadeligt for børn at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. Hvis man som personale har på fornemmelsen, at et barns mor eller far har et overforbrug, er det af hensyn til barnet nødvendigt at tage fat om problemet. Der findes flere definitioner på alkoholmisbrug. I forbindelse med forældrerollen defineres et misbrug ikke af, om man har drukket 2 eller 21 genstande. Oplever man berusede forældre, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, ved afhentning om eftermiddagen eller ankomsten om morgenen, er det nødvendigt at tage dette op med forældrene, dels for at markere, at beruset adfærd er uacceptabelt i skolen/institutionen/ dagplejen, og dels for at undersøge om et egentligt misbrug er til stede. Tilsvarende gælder, hvis forældrene gentagne gange lugter af alkohol. Det er altid svært at tage et eventuelt overforbrug op med forældrene. Nogle vil benægte overforbruget, måske fordi de ikke selv har erkendt det. Folks drikkevaner er forskellige etc. Det er vigtigt, at du er velforberedt før en sådan samtale og eksempelvis har sat dig ind i, hvilke behandlingsmuligheder den pågældende forælder kan benytte, så samtalen kan gøres konstruktiv. Se side: 10 og 11 Forslag til spørgsmål Efter fremlæggelse af observationer, skal der måske spørges ind til drikkevaner: l Passer de på, du ikke bliver vred, dækker de over et forbrug i forhold til andre, kommer de med undskyldninger på dine vegne?). l Kan du stoppe efter f.eks. 2 glas (hvis man ikke kan stoppe og det bliver til mange flere og måske over flere dage, er der tale om et overforbrug). l Kender du til abstinenser? (ryster, sveder, uro, syg, og er man nødt til at drikke alkohol/tage stoffer for at klare dagen, så er der overforbrug) Det er ligeledes vigtigt, at man uden at tage ansvar, følger op på, om den pågældende forældre med overforbrug, går i alkohol/stofbehandling. Såfremt det ikke er tilfældet, bør man skrive en underretning. Hvad kan alkohol og stofbehandlingen hjælpe med, og hvad kan Lemvig kommune hjælpe med? Se side: 10 og 11 Ved personlig henvendelse er råd og behandling i alkohol og stofbehandlingen anonym. Første ved egentlig behandling vil der ske en registrering. Pårørende til - eller tæt på - en, som har et overforbrug af alkohol eller stoffer, kan også få rådgivning og behandling i Alkohol- og Stofbehandlingen, og hos Lemvig kommune se side 10 og 11. l Hvordan drikker du? (de fleste drikker noget) l Hvor mange genstande pr uge, dag osv.? l Hvordan påvirker det din dagligdag, arbejde, sociale liv, netværket? l Kender du nogen i dit netværk, som har et overforbrug? (der vil ofte være flere) l Hvad tror du din kone, mand, barn tænker om dit forbrug: Er forbruget for højt? l Hvordan tror du det påvirker dit barns og kone/ mands samvær med dig? (Når du stiller dette spørgsmål, kan du have dette i baghovedet: 6

7 Introduktion af kommunen Det er vigtigt, at oplyse forældre om, at det er kommunens opgave at hjælpe børn/unge, og ikke at straffe dårlige forældre. Mange forældre frygter, at en underretning til kommunen er ensbetydende med en tvangsfjernelse af barnet. Oplys derfor forældrene om, at tvangsfjernelser faktisk er sjældne, og at kommunen har mange andre hjælpemuligheder. Blandt disse kan nævnes: Tidlig indsats. Tilbud til forældre, der har behov for systematisk støtte. Anvendes derfor som udgangspunkt inden for normalområdet (f.eks. i forbindelse med fødsel, skilsmisse, dødsfald, skolestart o.l.). Specifik indsats. Tilbud til forældre, der udviser forskellige former for risikoadfærd. Indsatsen retter sig endvidere mod forældre/børn/unge med specifikke problemstillinger (f.eks. i relation til skole/hjem - samarbejde, misbrug, vold, kriminalitet). Behandling. Tilbud til familier, hvor der på basis af en grundig udredning af familiens situation og problemstillinger, er konstateret behov for professionel indblanding (f.eks. omsorgssvigt, misbrug, vold, overgreb, massive vanskeligheder i forbindelse med samarbejdet med skolen m.v.) Som udgangspunkt foregår kommunens støtte til barnet med familiens samtykke. Kun i meget alvorlige tilfælde kan forvaltningen tvinge forældrene til at tage imod støtte til barnet eller fjerne barnet. Brug aldrig udtryk som melde til kommunen eller indberette til kommunen eller lignende. Disse leder tanken hen på politi, straf og magtanvendelse. Brug ordet underrette der betyder, at man gør kommunen opmærksom på et barns problemer. Undlad at true forældrene med kommunen: Hvis i ikke., så underretter vi kommunen!. Er barnets situation af en karakter, så der skal underrettes, så orientér forældrene om, at du mener, at der skal hjælp ind i sagen set ud fra konkrete objektive iagttagelser, som skolen /daginstitutionen / dagplejen ikke selv kan yde, og at du derfor vil underrette. Hør på hvad forældrene har at sige, men lad dig ikke overtale til at undlade at underrette eller til at ændre i underretningen. Se bilag. Oplys forældrene om disse muligheder og undlad at foreslå en konkret hjælpeforanstaltning. Gør det klart, at det er forvaltningen og ikke skolen/ institutionen/dagplejen der træffer beslutningen om støtte til barnet. 7

8 Vejledning vedrørende underretning Støttepunkter i underretningsskema Anvend evt. et eller flere af følgende støttepunkter ved udfyldelsen af underretningsskemaet om faktuelle oplysninger: Hvordan fremstår barnet fysisk og psykisk?: Normal - lille - gennemsigtig - grå - trist - glad etc. Hvordan fungerer barnet l Udviklingsniveau l Kan barnet skabe relationer? l Hvordan er forholdet til kammerater og voksne? l Kan barnet koncentrere sig? l Fungerer barnet bedst i strukturerede/ustrukturerede situationer? l Hvordan reagerer barnet på krav? l Påfaldende træk ved barnets adfærd. Beskrivelse af forældre-barn-kontakten l Er kontakten sund? l Er barnet glad, når det bliver hentet? l Er der fysisk kontakt? l Er forældrene nærværende? l Er forældrene observeret berusede/ påvirkede i samværet med barnet? Samarbejdet med forældrene Er der god kontakt til forældrene? Hvordan reagerer forældrene på din bekymring? Ved beskrivelse af dine observationer, overvej at anvende underbyggende eksempler Indholdet i underretningen skal være beskrevet objektivt med datoer og beskrevne episoder/observationer. Overskrifts - stikordsform kan ikke anvendes. Der må ikke være tolkninger og vurderinger. Det skal fremgå, hvorvidt der er tale om observationer over et forløb, eller om det er en enkelt handling/ episode, der giver anledning til underretningen. Ved enkeltepisode beskriv da så præcist som muligt, hvad der fandt sted. Det skal fremgå, hvad man har gjort for at afhjælpe problemerne inde for egen faggruppe, inden for egen institution/skole/dagpleje, e.l., hvorfor man ikke har gjort noget - f.eks. ved kriminelle handlinger, hvor man mener, at politiet skal forestå efterforskningen. Har der været kontakt til andre faggrupper? Det skal fremgå, om forældrene er bekendt med indholdet af underretningen, og at underretningen er sendt til kommunen, samt evt. hvilke punkter forældrene er uenige i. Samtidig understreges, at forældremyndighedens uenighed ikke skal medføre rettelse i underretningen. Forældremyndighedens holdning skal blot fremgå - evt. som selvstændigt brev. Såfremt forældremyndigheden ikke er orienteret om underretningen, skal dette fremgå med begrundelse derfor. Såfremt barnets situation ikke forbedres, efter en rimelig tid, skal der sendes endnu en underretning. Tilsvarende bør en ny underretning fremsendes, hvis der sker ændring af barnets forhold/indtræffer nye begivenheder af betydning for støtten til barnet. Akutte tilfælde hvor forældrene ikke skal underrettes: f.eks. ved formodning eller viden om fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, må forældrene ikke orienteres om underretningen, fordi det i disse forhold er kommunen, der afgør det videre forløb eventuelt i samarbejde med politiet. Ring i stedet straks til kommunen, giv en mundtlig orientering og aftal, hvem der gør hvad. Aftal ligeledes nærmere om fremsendelsen af en skriftlig underretning. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads i skemaet, kan supplerende oplysninger vedlægges. se bilag 8

9 Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn m.m. Hvis forældre møder berusede op for at afhente et barn, skal personalet vurdere, om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis. Er dette ikke tilfældet, skal personalet foreslå den pågældende forælder, at der ringes efter en taxi - om nødvendigt på skolens/institutionens/dagplejens regning. Forslag til startreplik: Jeg synes, at du virker påvirket, og at du ikke bør køre. Jeg foreslår vi går ind og ringer efter en taxi! Ved benægtelse: Det er muligt, at du har ret. Men du virker beruset, og når jeg får det indtryk, er det min pligt at gøre, hvad jeg kan for at hindre du kører med barnet. Hvis du kører, skal jeg faktisk ringe til politiet, så kan vi ikke finde en anden måde at løse det her på? Agter den berusede forælder fortsat selv at køre, tilkaldes politiet. Opfølgning: Lederen skal orienteres, og denne tager stilling til, om forvaltningen skal underrettes. Der skal som udgangspunkt altid skrives en underretning til kommunen, hvis forældre er mødt berusede op for at hente børn, med mindre det er første gang, og personalet uden videre har kunnet få dem til at indse det uholdbare heri. Ligeledes skal der skrives en underretning til kommunen, hvis det har været nødvendigt at tilkalde politiet, og hvis forældre har udvist voldelig eller truende adfærd. Lederen indkalder altid efterfølgende forældrene til samtale om det skete. Formålet er dels at signalere, at beruset adfærd er uacceptabelt og dels at afklare, om et egentligt misbrug, som er skadeligt for barnet, ligger til grund. Se endvidere side 3 og 4. Personalet skal ikke med magt forsøge at hindre udlevering af barnet. Magtanvendelse er politiets opgave. Hvis det vurderes, at den berusede forældre ikke kan tage vare på barnet Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme. Kontaktes kommunen på telefon: Det er vigtigt, at det efterfølgende bliver noteret ned, hvad der er sket, med dato og klokkeslæt. Det skal fremgå så præcist som muligt, hvad der er blevet sagt og gjort. 9

10 Offentlige tilbud i Lemvig Misbrugsafdelingen Rådhusgade 2, Social Ydelse: tlf Alle borgere i Lemvig kommune kan henvende sig l Hvis der et erkendt overforbrug af alkohol/stoffer. Hvis der er misbrug i en familie, og der ønskes l vejledning om de muligheder, der er ud fra motivation, ønsker og behov. l støttende samtaler til det valg, der er truffet. l hjemmebesøg. Behandling i en døgnbehandlings institution, kan ske ved egen henvendelse til l Alkohol eller Stofbehandlingen, eller l Misbrugsafdelingen i kommunen. Kommunens misbrugsafdeling er med til visitation til denne form for behandling i samarbejde med involverede parter. f.eks. sagsbehandler, alkohol/stofbehandlingen, læge, o.l. Åben anonym rådgivning tlf Der er en medarbejder ved telefonen. Samtalen vil blive registreret, hvis der ønskes behandling/hjælp SKP: Støtte kontakt person kan kontaktes: Rådhusgade 2, social ydelse: Tlf Kan kontaktes, hvis man oplever en borger, som isolerer sig, ikke har kontakt til kommunen, ikke kan fungere i eget hjem, er hjemløs, har et misbrug som ikke magter selv at søge hjælp. SKP arbejdet er anonymt. Børne- og Familiecenteret i Lemvig Kommune Vasen 10: tlf Familiesektionens rådgivere yder råd og vejledning til normalsystemet i forhold til underretninger. Rådgivningsafdelingen i Børne- og Familiehuset beskriver og formidler, til normalsystemet, de tilbud, der er om rådgivning og konsulentbistand herunder åben anonym rådgivning, tværfaglige konsulentteams m.v. Der oprettes sagsteam om konkrete navngivne børn eller unge, hvis det af enten skolen, dagtilbuddet, sundhedsplejen, PPR eller rådgiveren i Familiesektionen vurderes, at der er behov for en helhedsorienteret koordineret fælles indsats for at tilgodese barnets behov for særlig støtte. Der skal i første halvdel af 2007 på tværs i Børn og Ungeforvaltningen arbejdes med en fælles faglig forståelse af børns udvikling og behov. Se også side: 10 Pædagogisk Psykologisk rådgivning Vasen 10 tlf Forældre kan frit henvende sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Lemvig. Børn og unge kan også selv henvende sig til PPR. PPR er en del af rådgivningsafsnittet, hvor der samarbejdes med familieafdelingen og sundhedsplejen. Desuden samarbejdes med skole og daginstitutionsområdet. PPR formidler - i samarbejde med forældrene - kontakt til andre sagkyndige 10

11 Alkoholbehandlingen i Holstebro tilbyder: l kurser for personer, der vil stoppe eller ændre sit alkoholforbrug l rådgivning og vejledning Enhver kan henvende sig og få tilbud om gratis og anonym rådgivning, vejledning eller alkoholbehandling. Alkoholbehandlingscentret praktiserer en helhedsorienteret behandling, og hvis brugeren selv ønsker det, kan familien, venner og arbejdsgiver inddrages. Der tilbydes desuden konsulentbistand, undervisning, supervision og faglig sparring til kommuner, skoler, institutioner, læger, sygehuse, kriminalforsorgen, arbejdspladser, sundhedspersonale m.fl. Behandlingsteamet består af professionelt uddannede f.eks. psykologer, socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker. I alkoholbehandlingen kan børn, hvis forældre er i behandling, modtage støttende samtaler og deltagelse i Luftskibet. Alkoholbehandlingen i Holstebro Kommune Danmarksgade Holstebro Tlf Børne- og ungepsykiatrisk Ambulatorium i Region Midtjylland Herning Sygehus, Skolegade 75, 7400 Herning Tlf Har generelle behandlingstilbud til børn med psykiske vanskeligheder og deres familier inklusiv omsorgssvigtede børn fra familier med alkoholmisbrug Henvisning sker gennem egen læge Forsorgshjemmet Skovvang Herningvej 74, 7500 Holstebro Tlf Hjemmeside: Skovvang er et forsorgshjem med tilbud om afrusning til alkoholmisbrugere Alle kan henvende sig uden forhåndsvisitering. Landsdækkende telefonrådgivninger: Alkolinien: tlf Åben mandag til fredag kl og Børnetelefonen: tlf Åben mandag til torsdag kl fredag kl Livslinjen: tlf Rådgivning til selvmordstruede Tværs: tlf Telefonrådgivning til unge Åben hver søndag mellem til Nyttige links: Sundhedsstyrelsens side om projekt Børn i alkoholiserede hjem en fortegnelse over børne-familiesagkyndige i hele landet, samt generel information om støttemuligheder for børn og deres forældre med alkoholproblemer. Hjemmeside som sundhedsstyrelsen har udarbejdet Generel viden om alkoholafhængighed 11

12 Udarbejdet af: Anne M. B. Pedersen, misbrugskonsulent Vibeke Hansen, viceinspektør Thyborøn skole Henrik K. Kristensen, leder Lomborg USFO Endvidere bistand fra: Grethe Mikkelsen, rådgiver børne- og familiehuset Lotte Rudbeck, AKT konsulent PPR Afdelingen for social indsats Rådhusgade Lemvig

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer Handlevejledning Udarbejdet november 2008 Pjecen kan hentes på www.vejle.dk/alkohol Indhold Afsnit 1: Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind!...4

Læs mere

Formål...side 2. Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2. Ved fornemmelse af omsorgssvigt...side 3

Formål...side 2. Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2. Ved fornemmelse af omsorgssvigt...side 3 Indholdsfortegnelse Formål...side 2 Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2 Ved fornemmelse af omsorgssvigt.....side 3 Fra bekymring til handling side 4 Samtale med forældre

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne.

Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Handlevejledning Når forældre drikker for meget Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Holstebro Kommune 2008 Indholdsfortegnelse Handlevejledning oversigt Handlevejledning

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Børn i familier med alkoholproblemer Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Indhold Formål og baggrund... 3 Hvornår er der tale om et alkoholproblem?...

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Ve d r. O m s or g s sv i g te de børn og børn

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik Barnet i centrum Lindeskovskolens Alkoholpolitik I skoleåret 2007/2008 har Lindeskovskolen deltaget i et projekt under Sundhedsstyrelsen med overskriften

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Handlevejledning. Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer

Handlevejledning. Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer Handlevejledning Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer - ved bekymring for børn og unge i familier med alkoholproblemer Indledning Alt

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer Steffen Christensen Børn i familier med alkoholproblemer Overordnede problemstillinger: Børn får ikke den støtte, de bør have Børn får ofte støtten

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som forælder)

når mor og far drikker (til dig som forælder) når mor og far drikker (til dig som forælder) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. Har du eller

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som pårørende)

når mor og far drikker (til dig som pårørende) når mor og far drikker (til dig som pårørende) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. På disse sider

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 2 Videndel Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2 Fakta om børn i familier med alkohol- og/eller stofproblemer Side 3 Hvordan bliver man opmærksom på alkoholog/eller

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats Partnerskabsnetværket i Vejle Præsentation Socialstyrelsen Chefkonsulent i Børn, Unge og Familier Adam Paaby Konsulent i VISO Dorte Brandt Hansen

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Case 2. Line og Mette

Case 2. Line og Mette Del 1 Hanne er lærer på Tjørnevejsskolen i X-købing kommune. I hendes 3. klasse har hun for et par måneder siden fået en ny pige, som hun er bekymret for. Pigen Line virker lettere forsømt og lidt kuet

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Rådgivning for Ansatte

Rådgivning for Ansatte nformation om Information om Rådgivning for ansatte Rådgivning for Ansatte - et tilbud om hjælp vejledning - et tilbud om hjælp ogogvejledning i dit liv og arbejde Trivsel Trivsel i dit liv og arbejde

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere