Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Lektionskatalog. Klinisk undervisning. Hold semester Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 4.semester Hold 2011

2 Lektionskatalog. Klinisk undervisning. Hold semester Indholdsfortegnelse Indledning Målet for klinisk undervisning 4.semester Overordnede kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer Overordnede kompetenceniveau for praksiskompetencer Temaer i den Kliniske Undervisning... 2 Oversigt over temaer i den kliniske undervisning A Klinik Medicin og infusion B Klinik Akutte tilstande opstået på hospitalet C Klinik Forebyggelse og rehabilitering D Klinik Kronisk sygdom E Klinik Den vanskelige samtale Eksamensform Tilrettelæggelse af de kliniske studier Studierettet klinisk undervisning Studiesamtaler Studiedage Pensum Deltagerpligt Evaluering... 8

3 Indledning Klinisk undervisning har som formål, at den studerende træner og udvikler intellektuelle, faglige og praktiske kompetencer rettet mod udøvelse af virksomhed som sygeplejerske. Den kliniske undervisning på 4.semester har omdrejningspunkt i komplekse sygeplejefaglige problemstillinger og patientforløb, hvori kundskabsområder overvejervejende fra sygepleje-, sundheds- og humanvidenskaben inddrages. Lektionskataloget supplerer studieordningen og er en præcisering af indhold og tilrettelæggelse af den kliniske undervisning på 4. semester. Klinisk undervisning på 4.semester omfatter forberedende kliniske studier svarende til 3 ECTS point. Derudover foregår klinisk undervisning på godkendte somatiske, geriatriske afdelinger og i hjemmesygeplejen som forberedende, observerende, reflekterende og deltagende studier svarende til 15 ECTS point. Samlet omfatter klinisk undervisning på 4.semester i alt 18 ECTS point, som tilskrives ved bestået individuel praktisk prøve. 1.0 Målet for klinisk undervisning 4.semester Ved afslutningen af 4. semester skal den studerende, i mødet med patienten og pårørende, inddrage menneskers levevilkår, kulturelle baggrund, sociale netværk samt de sygeplejeetiske retningslinjer. Den studerende skal, via teoretisk funderet refleksion og øvelse af praktiske færdigheder, have udviklet følgende kompetencer: - Observere, indsamle og vurdere data om menneskets kulturelle værdier og opfattelser, herunder mestring af sundhedsrisici og sygdom. - Beskrive, forstå og forklare menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i relation til sundhed og sygdom. - Reflektere, planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje i forhold til de fænomener og kontekster som hjemmesygeplejersker såvel som andre sygeplejersker arbejder med 1. - Planlægge og gennemføre kommunikation i såvel længerevarende som kortvarige kontakter. - Samarbejde med relevante faglige, tværfaglige, tværsektorielle og familiemæssige ressourcer. - Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i forbindelse med sygeplejen. - Reflektere over etiske aspekter i sygeplejen - Planlægge og demonstrere færdigheder i injektionsteknik, opsætning og observation af infusionsvæsker og blodtransfusioner. 1.1 Overordnede kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer Den studerende skal kunne redegøre for centrale elementer indenfor sundheds- og humanvidenskab og kombinere dette med sygepleje- og naturvidenskab. Den studerende skal kunne anvende erhvervet viden, forklare og udlede sygeplejefaglige problemstillinger i en anden kontekst, herunder kunne redegøre for ansvar og kompetence i forbindelse med medicinadministration. Den studerende skal kunne reflektere og diskutere etiske såvel som åndelige problemstillinger og integrere dette i pleje- og behandlingsforløb. Den studerende skal selvstændigt kunne tilrettelægge undervisning og 1 Det kan være forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sundhedstilbud i lokalområdet. 1

4 vejledning i konkrete ikke komplekse sygeplejeopgaver. Samt identificere, involvere og planlægge patientforløb i samarbejde med andre ressourcepersoner eller tværfaglige samarbejdspartnere. 1.2 Overordnede kompetenceniveau for praksiskompetencer Den studerende skal, under vejledning med en stigende grad af selvstændighed, kunne analysere, tilrettelægge og udføre sygeplejehandlinger til udvalgte komplekse plejeforløb herunder selvstændigt inddrage grundlæggende problemstillinger. Ligeledes skal den studerende kunne iagttage akutte ændringer hos patienten og under vejledning med stigende grad af selvstændighed handle her på. Den studerende skal under vejledning udføre undervisende og vejledende sygeplejeopgaver med stigende grad af selvstændighed. Samt identificere, involvere og planlægge patientforløb i samarbejde med andre ressourcepersoner såvel som tværfaglige samarbejdspartnere. 2.0 Temaer i den Kliniske Undervisning Temaer i den kliniske undervisning er en fortsættelse af den teoretiske undervisning. Oversigten nedenfor skitserer temaer, lektionsfordeling i den kliniske undervisning der foregår på Sygeplejestudiet. Temaerne videreføres i den kliniske undervisning på praktikstederne. Oversigt over temaer i den kliniske undervisning 3 ECTS udgør følgende fag temaer Lektioner Undervisningsform Medicin og infusion 10 lektioner Studierettet Klinisk Undervisning Akut opstået sygdom på hospitalet 6 lektioner Studierettet Klinisk Undervisning Forebyggelse og rehabilitering 4 lektioner Studierettet Klinisk Undervisning Kronisk sygdom 4 lektioner Studierettet Klinisk Undervisning Den vanskelige samtale 4 lektioner Studierettet Klinisk Undervisning 2

5 4. A Klinik Medicin og infusion Mål: At den studerende tilegner sig grundlæggende viden og færdigheder i administration af transfusion - og infusionsbehandling samt injektionsteknik. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Den studerende skal kunne redegøre for forhold vedrørende medicinadministration og væsketerapi, herunder observationer og bivirkninger. Faglig kompetence: Den studerende skal kunne forklare og anvende teknik, procedurer og hygiejniske principper, i forbindelse med indgift af infusion og injektion. Ligeledes skal den studerende redegøre for forskellige adgangsmuligheder for infusioner, samt forklare iagttagelser og foreslå interventionsmuligheder ved forandringer hos patienten. Den studerende skal kunne redegøre for, vurdere og skelne sit ansvars og kompetenceområde ud fra andres. Praktisk kompetence: Den studerende kan selvstændigt administrere medicin pr os. udfra sit ansvars og kompetenceområde og med stigende grad af selvstændighed, give injektioner, instruere og vejlede patienter. Samt, med stigende grad af selvstændighed, anlægge venflon, håndtere infusionsvæsker og vurdere patientens væskebehov udfra patientens tilstand. Den studerende skal kunne udføre grundlæggende procedurer og objektive undersøgelser i forbindelse med forandring i patientens tilstand. Under vejledning, skal den studerende kunne assistere ved opsætning af blodtransfusion. Ligeledes kunne integrere sin viden om religion og etik i sygeplejeforløb også vedrørende medicin, transfusion og væsketerapi. Kursusindhold: blodtype bestemmelse, transfusion, kontrol og patientsikkerhed, infusion af isotoniske væsker og lægemiddelblandinger, infusionssæt, komplikationer, injektions teknik, anlæggelse af venflon og pleje. Andre adgangsmuligheder, herunder cvk og sonder. Lektioner 10 Pensum obligatorisk: 107 sider. Taasing, Nørgaard og Glaas (2010): Immunologi og transfusionsmedicin. 3. udgave, København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s , , , (ca. 100 sider) 4. B Klinik Akutte tilstande opstået på hospitalet Mål: At den studerende tilegner sig grundlæggende viden og færdigheder om akutte tilstande i relation til den indlagte patient og under vejledning kan genkende, reagere og handle her ud fra. Kompetenceniveau Intellektuel kompetence: Den studerende skal kunne forklare forskellige akutte tilstande, symptomer, samt redegøre for sammenhænge og årsager hertil. Ligeledes redegøre og forklare interventions muligheder ud fra grundlæggende sygepleje, psykologi og sundhedspsykologi. Faglig kompetence: Den studerende skal kunne redegøre for sit ansvars og kompetenceområde i forhold til akutte opståede tilstande, samt forklare forskellige akutte opståede tilstande og vurdere interventions muligheder ud fra grundlæggende sygeplejeviden. Udfra viden om psykologi og sundhedspsykologi, skal den studerende kunne tilpasse og justere kommunikative såvel som pædagogiske opgaver. Den studerede skal redegøre for forskellige etiske perspektiver på behandling af patient og pårørende. Praktisk kompetence: Den studerende skal, med stigende grad af selvstændighed, kunne vurdere objektive fund, iagttagelser og påbegynde grundlæggende sygeplejehandlinger ved akutte opståede situationer. Den studerende skal kunne deltage i en etisk debat/diskussion om behandling af 3

6 patienten, og med stigende selvstændighedsgrad, kunne formidle og dokumentere iagttagelser og intervention. Den studerende, skal under vejledning med stigende grad af selvstændighed, tilpasse og justere kommunikative opgaver til patient og pårørende under akut opståede tilstande. Kursusindhold: Symptomer og sygeplejehandlinger ved akut kredsløbsforstyrrelser, symptomer og sygeplejehandlinger ved akut ilius, symptomer og sygeplejehandlinger ved akut urinrentention, symptomer og sygeplejehandlinger ved hyper- og hypoglykæmi, symptomer og sygeplejehandlinger ved abstinenser. Omsorg og støtte til pårørende hos den akutte syge patient. Lektioner 6 Pensum obligatorisk: 57 sider. Nielsen, Birthe Kamp (red.) (2009) Nedlæggelse af duodenalsonde- eller ventrikel sonde. I: Sygeplejeprocedurer og teknikker, 2.udgave, København, Gads Forlag s (4 sider) Nielsen, Birthe Kamp (red.) (2009) Intravenøse infusioner I: Sygeplejeprocedurer og teknikker, 2.udgave, København, Gads Forlag s (6 sider) Nielsen, Birthe Kamp (red.) (2009) Injektionsgivning I: Sygeplejeprocedurer og teknikker, 2.udgave, København, Gads Forlag s (6 sider) Odgaard, Eva (2011) Sygepleje til patienter i væskebehandling. I: Sygeplejebogen 3. Teori og metode. Kamp Nielsen (red.) København. Gads Forlag. s (29sider). Ovesen, Lars m.fl.(2007) Sondeernæring I:Ernæring og diætetik. 9.udgave, Dansk Sygeplejeråd 2007, København K, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. S (12 sider) 4. C Klinik Forebyggelse og rehabilitering Mål: At den studerende tilegner sig viden om rehabilitering og lindring i plejen af patienten med ændret mestringsevne, herunder integrerer sin viden om behandling. Gennem analyse og evaluering skal den studerende under vejledning og med stigende grad af selvstændighed kunne støtte patienten til fornyet mestring. Ligeledes skal den studerende kunne reflektere og diskutere socioøkonomiske såvel som sundhedsfremmende forhold og muligheder under rehabiliteringsforløb. Kompetenceniveau Intellektuel kompetence: Den studerende skal kunne identificere behov for rehabilitering og behandling. Den studerende skal kunne redegøre for netværksgrupper, behandlings- og sundhedstilbud. Den studerende skal kunne forklare og redegøre for etiske og sociale problemstillinger i relation til behandling, rehabilitering og lindring i plejen af patienten og dennes pårørende. Faglig kompetence: Den studerende skal kunne redegøre for sit ansvars og kompetenceområde i forhold til pædagogiske opgaver og planlægning af patientforløb herunder redegøre for forskellige tværfaglige samarbejdspartneres ansvarsområde. Ligeledes skal den studerende kunne redegøre for forskellige etiske perspektiver på behandling af patient og pårørende. Praktisk kompetence: Den studerende skal kunne integrere sin viden i forhold til behandling, sociale regler og forebyggelse i tilrettelæggelsen af patientforløb. Under vejledning, med stigende grad af selvstændighed, skal den studerende kunne tilrettelægge patientforløb for den indlagte og udskrevne 4

7 patient og involvere pårørende heri. Den studerende skal, under vejledning med stigende grad af selvstændighed, kunne tilpasse og justere kommunikative opgaver i forhold til patient og pårørende samt involvere og samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere. Kursusindhold: Tilrettelægge udskrivelse med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere, herunder kendskab til forskellige hjælpemidler til hjemmet, den sociale lovgivning, kendskab til forskellige faggruppers ansvarsområde. Sygeplejeopgaver der vedrører den kroniske patient også i forhold til forebyggelse. Lektioner 4 Pensum obligatorisk: 39 sider Prip, Anne: Rehabilitering og hverdagsliv I: Hoel, Mari og Winther Bodil: Akut, kritisk og kompleks sygepleje. Munksgaard Danmark s Bredland, Ebba og Oddrun Linge: Rehabiliteringsprocessen. I: Jensen, Liselotte m.fl (red): Rehabilitering. Teori og praksis. Fadls forlag 2007 s D Klinik Kronisk sygdom Mål: At den studerende skal kunne vurdere og intervenere forhold, der er betydende hos kroniske syge patient og dennes pårørende. Ligeledes får kendskab til og kan anvende forskellige typer af hjælpemidler til den kroniske patient til støtte i hverdagen. Der ud over skal den studerende tilegne sig viden om forskellige typer af sår, sårbehandling og pleje, sådan at den studerende skal kunne observere og dokumentere sygeplejen i forhold til sårbehandling. Kompetenceniveauer Intellektuel kompetence: Den studerende skal kunne redegøre for grupper af patienter med kronisk sygdom, herunder også den normale sårheling og faktorer der har indflydelse på den kroniske tilstand og kan være sundhedsfremmende. Faglig kompetence: Den studerende skal kunne anvende, vurdere og undervise patienten/borgeren i brugen af forskellige hjælpemidler til den kroniske patient. Den studerende skal kunne vurdere og redegøre for sygeplejefaglige interventionsmuligheder i forhold til sundhedsfremme og i tilrettelæggelsen af patientens hverdag. Herunder kunne redegøre for eget ansvars og kompetenceområde. Den studerede skal kunne redegøre for forskellige etiske perspektiver på behandling af patient og pårørende. Praktisk kompetence: Den studerende skal, med stigende grad selvstændighed kunne vurdere objektive fund, iagttagelser og påbegynde grundlæggende sygeplejehandlinger i tilknytning til den kroniske patient i forhold til sundhedsfremme og i relation til sårpleje. Den studerende skal assistere og med stigende grad af selvstændighed kunne udføre sårpleje. Den studerende skal kunne deltage i en etisk drøftelse om den samlede behandling af patienten og, med stigende grad af selvstændighed, kunne formidle og dokumentere sygeplejen af den kroniske patient. Kursusindhold: Hjælpemidler til den kroniske patient, anvendelse og dokumentation, Sårtyper, Sårskifte, herunder forskellige teknikker, forbindinger og hyppighed af skift, dokumentation af sårpleje. Lektioner 4 Pensum obligatorisk: 5 sider 5

8 Nielsen, Birthe Kamp (red.) (2009) Forbindingsskifte og fjernelse af suturer I: Sygeplejeprocedurer og teknikker, 2.udgave, København, Gads Forlag s E Klinik Den vanskelige samtale 2 Mål: At den studerende tilegner sig viden og kommunikative færdigheder, samt inddrager viden fra psykologi, sundhedspsykologi og det pædagogiske område. Ligeledes forholder den studerende sig refleksivt til teorierne og egen praksis. Kompetence niveau Intellektuel kompetence: At den studerende skal kunne redegøre for teoretisk viden, der understøtter et miljø, hvori patienten vil opleve tillid og tryghed. Ligeledes forklare faktorer, der kan påvirke miljøet og tilrettelægge en samtale med forskellige formål. Faglig kompetence: Den studerende skal kunne forklare iagttagelser under en samtale og reflektere over både relation og indhold. Ligeledes skal den studerende kunne redegøre for forskellige metoder motivations faktorer og interventions muligheder samt kunne forklare forskellige etiske perspektiver på samtalen. Praktisk kompetence: Den studerende skal under en samtale kunne vurdere eget ansvars og kompetence område. Ligeledes skal den studerende i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere under vejledning kunne, med stigende grad af selvstændighed, tilrettelægge og udføre en samtale. Den studerende skal under vejledning, med stigende grad af selvstændighed, tilpasse pædagogiske opgaver til forskellige patientgrupper og kontekstuelle vilkår samt kunne dokumentere samtalen. Kursusindhold: Samtalen til pårørende der er i krise, samtalen til patienten i krise, den pædagogiske samtale(undervisning, vejledning, rådgivning) til voksne, unge, børn samt barn og forældre. Hilde Eide og Eide, Tom (2007): Kommunikasjon i relasjoner, samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendal Norsk Forlag udgave 1. oplag, side , Eksamensform 4. semester afsluttes med en individuel praktisk prøve, som afholdes på den pågældende afdeling. Den interne prøve består af en praktisk og en mundtlig del. Der lægges vægt på at sygeplejeopgaverne udføres udfra et farmakologisk perspektiv fx medicinadministration, sygepleje til infusioner og transfusioner samt formidling. Den farmakologiske del vægter 60 %, pædagogik (15 %) og psykologi (10 %). Censur: Intern censur Bedømmelse: Karakterskala GGS 3 Se i øvrigt eksamenskataloget under retningslinjer for intern prøve i klinisk forløb 4.semester. Antal ECTS points: Der tilskrives i alt 18 ECTS point ved bestået prøve. 4.0 Tilrettelæggelse af de kliniske studier Den kliniske undervisning foregår på godkendte somatiske afdelinger eller hjemmeplejen. 2 Samtalen referer til den motiverende, undervisende, vejledende og støttende samtale. 3 GGS betyder Greenlandic Grading Scale 6

9 Der er en række generelle aftaler og retningslinier, der inddrages i tilrettelæggelsen af 4. semesters kliniske undervisning og der må påregnes en introduktions tid som skal omfatte følgende: - fysiske rammer - patientkategorier - mono og tværfaglige samarbejdspartnere - værdigrundlag og mål for sygeplejen - organisering af patientplejen - dokumentations- og kommunikationsredskaber - uddannelsestilrettelæggelse - læring i praksis studieformer, metoder, redskaber - IT i afdelingen som sygeplejefagligt værktøj, undervisningsredskab, studieredskab 4.1 Studierettet klinisk undervisning Formålet med den kliniske undervisning i 4. semester er at træne faglige og praktiske kompetencer særligt med fokus på viden og færdigheder i relation til farmakologiske opgaver i sygeplejen. Den studerende tilegner sig viden og udvikler kvalifikationer, der kan støtte mennesket i belastende psykologiske tilstande og sociale situationer, hvori det sygeplejefaglige pædagogiske aspekt kommer til udtryk. Den kliniske undervisning tilrettelægges derfor ved forberedende, observerende, reflekterende og deltagende studier, med stigende grad af selvstædighed. Den studerende skal under vejledning aktivt deltage i planlægningen, udførelsen, dokumentationen og refleksionen over sygeplejen. Den studerende træner ydermere klinisk praksis og analytiske kompetencer forbundet med klinisk praksis. 4.2 Studiesamtaler Der afholdes 3 studiesamtaler i løbet af perioden, hvoraf underviser fra instituttet deltager i 1. og 2. samtale. 1. Studiesamtale Den første studiesamtale afholdes i løbet af første uge den studerende er i afdelingen I denne uge udarbejder den studerende et studieredskab som forberedelse til samtalen. Samtalen har fokus på: - faglige og personlige forudsætninger - læringsmuligheder og planlægning af forløbet med fokus på praktiske kompetencer - læring i praksis med forskellige studiemetoder - planlægning af 2.studiesamtale Studiesamtalen foregår mellem den kliniske vejleder, den studerende og underviser fra Instituttet. Den tager udgangspunkt i den studerendes studieredskab, hvorfra det videre forløb planlægges. Den studerende skal redegøre for, hvilke sygeplejehandlinger der er trænet i demonstrationslokalet på 4. semester samt emne i 2.eksterne opgave og færdigheder der ikke blev trænet eller kompetencer der ikke blev udviklet i 3.semester. Planen for det kliniske forløb frem til 2. studiesamtale skal sammenfattes af den studerende og er den studerendes ansvar. Det er den kliniske vejleders ansvar, at synliggøre for den studerende hvilke muligheder og hvordan, der kan arbejdes med de centrale temaer i praksis. 7

10 2. Studiesamtale 2. Studiesamtale afholdes midt i forløbet og danner baggrund for planlægningen af sidste halvdel af den kliniske periode. Det gælder for denne samtale, at den kliniske vejleder, den studerende og underviser fra sygeplejestudiet i fællesskab drøfter aktuelle niveau, indsats og den fremadrettede plan. Forud for samtalen udarbejder den studerende ud fra sit studieredskab en evaluering og opsummering i forhold til mål, aktuelle niveau samt en fremadrettet plan for mål og færdigheder, der skal indfries i den sidste del af perioden. Den kliniske vejleder udarbejder også et skriftligt materiale, hvori det fremgår tydeligt, hvordan og på hvilket niveau den studerende arbejder med sine mål. 3. Studiesamtale 3. Studiesamtale er en evaluering af det kliniske forløb med et fremadrettet perspektiv. Den studerende udfylder evalueringsskema 4 som forberedelse til samtalen før den kliniske prøve. Det anbefales at den Kliniske Vejleder udarbejder et skriftlig produkt, der kan danne baggrund for den studerendes fremtidige læringsproces. 3. studiesamtale foregår mellem den kliniske vejleder og den studerende, og ligger efter den praktiske prøve. Under samtalen kan den kliniske vejleder tilføje og kommentere skemaet, inden det returneres til uddannelsesinstitutionen. 4.3 Studiedage Den studerende har en studiedag pr. 1½ ECTS i uddannelsesforløbet (en studiedag om ugen). Studiedagen i klinikken tilrettelægges i samarbejde med den kliniske vejleder. 4.4 Pensum Der er et samlet pensum krav på 360 sider litteratur, som ikke tidligere er opgivet. Det er den studerendes ansvar at finde og dokumentere den anvendte litteratur til 4. semesters kliniske undervisning. Litteraturlisten godkendes ugen før den kliniske prøve af underviser fra Instituttet. 4.5 Deltagerpligt Der er deltagerpligt i klinisk undervisning, det vil sige minimum 85 %. Ved manglende deltagelse i den kliniske undervisning vurderes den enkeltes forløb af det kliniske undervisningssted og Sygeplejeskolen. 4.6 Evaluering Sygeplejerskeuddannelsen evaluerer det kliniske forløb, ved at de studerende udfylder et evalueringsskema udarbejdet af P.I. Evalueringen er et led i kvalificering af den kliniske del af uddannelsen, og de studerende skal derfor udfylde og returnere skemaet til skolen efter endt klinisk forløb i 4. semester. 4 Evalueringsskema udarbejdes ved Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning og kan hentes fra hjemmesiden(www.pi.gl) 8

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Lektionskatalog Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indledning... 2 Målet for klinisk undervisning 4.semester... 2 Overordnet kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer... 3 Overordnet kompetenceniveau

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 4.semester Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Bachelor i sygepleje Hold 2014 Indledning... 2 Målet for klinisk undervisning 4.semester... 2 Overordnet kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer... 3 Overordnet kompetenceniveau for

Læs mere

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 4.semester Hold 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 3.semester Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2012

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje- og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2010 25.01.12

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 1

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 1 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 1 7.semester 1 Studieordning 2009 Juni 2013

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 1. & 2. semester Klinisk lektionskatalog

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog Klinisk undervisning Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Hold 2012 1 Hensigten med de kliniske undervisningsdage

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 1. & 2. semester Indhold Indledning 0 1.0

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere