Fag: MARITIMT VALGFAG, del 2 Hold: VALGFAG ( sem.) Lærere: DH og TS (MVF) Efterår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fag: MARITIMT VALGFAG, del 2 Hold: VALGFAG (4.- 5. sem.) Lærere: DH og TS (MVF) Efterår 2010"

Transkript

1 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 1 af 13 LÆRERE: Dennis Hansen og Thomas Schmolke VALGFAG: Maritimt Valgfag, del 2 efteråret VEDR. FAG: Skibsfremdrivning, tankskibssikkerhed, skibsteknik. ØVRIGT FAG: Maritimt engelsk ved Ulla S. Jensen (USJ). Maritimt engelsk gennemgås især sammen med tankskibssikkerhed, hvor international lovgivning behandles idet denne lovgivning er skrevet på engelsk. Der henvises til USJ s UV-plan. FAG: Skibsfremdrivning. (DH) BELASTNING: 2 ECTS. LEKTIONSGRUPPERINGER: Dobbeltlektioner i blokke som minimum. UDDANNELSESMÅL: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal: kunne anvende propellerkurver og drejningsmomentkurver herunder belastningsdiagrammer for fremdrivningsmaskineriet kunne forstå de enkelte elementer der indgår i et skibs fremdrivningsmodstand have kendskab til kavitations- og resonansområder have kendskab til drivskruers virkemåde og geometri kunne forstå stilbare og faste propelleres forskelle med hensyn til driftsmåde herunder driftsområde og begrænsninger have kendskab til indirekte drivskruedrift have kendskab til andre former for fremdrivning kunne foretage driftsprøver kunne anvende resultater fra driftsprøver med dieselmotorer med henblik på kontrol, vedligehold og fejlfinding have færdigheder i betjening af fremdrivningsmaskineriet under såvel normale som unormale for hold, opnået f.eks. ved simulatortræning. UNDERVISNINGSVEJLEDNING: Der henvises til FMS s UV-vejl. vedr. skibsfremdrivning. UNDERVISNINGSMATERIALE: Der anvendes følgende undervisningsmaterialer (UV-mat.): a) Skibsmotorlære, Chr. Knak, 18. udgave b) Skibsdieselmotorer, Peter Storegård Jensen, 2. udgave c) Hydraulik for driftsteknikere, Leif Terkelsen, 3. udgave d) Materiale fra KaMeWa. Bogstaverne a - d bruges som henvisninger til UV-mat. i forbindelse med beskrivelse af undervisningsforløbet.

2 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 2 af 13 UNDERVISNINGSEMNER: 1. Forbrugsprøver, herunder (jf. bilag 1) effekt- og propellerkurver prøver med fremdrivningsmotorer belastningsdiagrammer fartprøver andre forbrugsprøver. 2. Fremdrivning, herunder (jf. bilag 1) fremdrivningsvirkningsgrad og fremdrivningsmodstand faste propellere slip, kavitation og modelforsøg stilbar propeller regulering af fremdrivningsmotoren og forskellige driftsmåder KaMeWa drivskruer med tilhørende systemer herunder stern- og bowthrusters indirekte drivskruedrift fremdrivning vha. waterjet. UNDERVISNINGSFORLØB: Der henvises til bilag 1 hvor stofrækkefølgen, antal lektioner, undervisningsmateriale, tidsforbrug samt taksonomi står anført. Jf. side 8. UNDERVISNINGSMETODE: Undervisningsformen vil for størstepartens vedkommende være tavle/klasse undervisning, hvor bl.a. det induktive princip vil blive anvendt. Mht. simulatorundervisning gives der et oplæg hvorefter det induktive princip vil være det fremherskende pædagogiske princip. KURSUSARBEJDE: Intet kursusarbejde planlagt. EKSKURSIONER og BESØG: Se side 9. OPNÅELSE AF MÅLENE: Se side 9. EVALUERING: Se side 10.

3 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 3 af 13 FAG: Tankskibssikkerhed (arbejdssikkerhed samt miljøbeskyttelse). (DH) BELASTNING: 3 ECTS. LEKTIONSGRUPPERINGER: Blokke af minimum 4 lektioner. UDDANNELSESMÅL: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal: - have kendskab til forholdsregler vedr. beskyttelse af ombordværende personer i forbindelse med nødsituationer - have kendskab til forholdsregler i havari- og ulykkessituationer - kunne påse at der udvises ansvarlig adfærd vedr. beskyttelse af det omgivende miljø - have kendskab til evaluering og revision af skibets SMS ( Safety Management System ) herunder kunne anvende og identificere procedurer hertil iflg. ISM-koden - kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord vedr. skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af nød - og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler - kunne varetage vedligehold af nød - og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler, herunder luftforsyning - have forståelse for det psykiske arbejdsmiljø, kemiske arbejdsmiljø og udarbejde risikovurderinger - kunne udarbejde og anvende en arbejdspladsvurdering (APV) og en arbejdspladsbrugsanvisning (APB) - kunne deltage i planlægning og afholdelse af sikkerhedsøvelser om bord - kunne deltage i skibets sikkerhedsorganisation - opfylde kravene i STCW-konventionens reglement V/1 vedr. Tanker Familiarization Course - have forståelse af arbejdsmiljølovgivningen og kunne anvende Søfartsstyrelsens Meddelelser A UNDERVISNINGSVEJLEDNING: Der henvises til FMS s UV-vejl. vedr. arbejdssikkerhed samt miljøbeskyttelse. UNDERVISNINGSMATERIALE: Der anvendes følgende undervisningsmaterialer (UV-mat.): e) ISGOTT, uddrag heraf, fjerde udgave, International Chamber of Shipping, Oil Companies International Marine Forum and International Association of Ports and Harbors. f) Tankskibssikkerhed, Dennis Hansen. g) Samling af love og bekendtgørelser (SALOB), seneste udgave, Dennis Hansen. h) Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A.

4 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 4 af 13 i) Oliejournal samt affaldsjournal (uddrag heraf). j) Bekendtgørelser vedr. Søfartens Arbejdsmiljøråd og Søfartens Arbejdsmiljøtjeneste. k) Bekendtgørelser vedr. stoffer og materialer om bord på skibe, om støj i skibe, om mekanisk udsugning fra steder med skadelige dampe og malerkoder. l) Forskellige søulykkesrapporter til gruppearbejderne. m) MARPOL og SOLAS konventionerne. n) Videofilm: 1) Det er vel ikke noget alvorligt? (Om kræftrisiko, 25 min.). 2) Jens Munk. (Om arbejdsmiljø om bord, 18 min.). 3) God kemi om bord. (Arbejdsmiljø mht. kemikalier, 35 min.). 4) Trivsel til søs. (Om psykisk arbejdsmiljø, 32 min.). Bogstaverne e - n bruges som henvisninger til UV-materialer i forbindelse med beskrivelse af undervisningsforløbet på bilag 2 4. UNDERVISNINGSEMNER: 3. Tankskibssikkerhed (jf. bilag 4) tanker familiarization tankskibstyper og tanktyper produktomtale og sundhedsfare brand- og eksplosionsfare og antændelseskilder statisk elektricitet tankrensning. 4. Foranstaltninger mod havforurening (jf. bilag 3 og 4) oliejournal samt affaldsjournal MARPOL konventionen, beskyttelse af havmiljøet. 5. Arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø på skibe (jf. bilag 2 og 3) Søfartsstyrelsens Meddelelse A Lov om arbejdsmiljø samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring Tekniske forskrifter personlige værnemidler. UNDERVISNINGSFORLØB: Der henvises til bilag 2-4, hvor stofrækkefølgen, antal lektioner, undervisningsmateriale, tidsforbrug samt taksonomi står anført. Jf. side 8.

5 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 5 af 13 UNDERVISNINGSMETODER: Undervisningsformen vil indledningsvis være tavle/klasse undervisning (deduktiv) hvor tankskibssikkerhed, havmiljø og arbejdssikkerhed introduceres. Her vil de omtalte videofilm også fremvises. Derefter vil det induktive princip anvendes, idet der skal arbejdes meget i gruppearbejde, hvor de studerende selv skal tilegne sig yderligere viden om de nævnte emner. Hvert nyt hovedemne vil indledes af underviseren, hvorefter det resterende arbejde uddelegeres til gruppearbejde, hvortil der udleveres arbejdspapir med opgaver/cases, der skal debatteres i grupperne med afsluttende skriftlig redegørelse afsluttende med en endelig rapport. Samtaleundervisning samt transfer princippet vil også anvendes i given udstrækning. Dette især ved gruppernes redegørelse i plenum. Her vil Opklaringsenhedens konklusioner blive inddraget i debatten. KURSUSARBEJDE: Der skal udarbejdes en endelig rapport over modulets indhold samt konklusioner på de udleverede cases samt udfyldelse af hhv. olie - og affaldsjournal. Der afleveres 1 rapport for hver gruppe. Denne rapport er adgangskort til den skriftlige eksamen, når underviseren har godkendt den. EKSKURSIONER og BESØG: Der planlægges ingen ekskursioner. Skulle det blive muligt med et besøg på et tankskib, der ligger i dok på skibsværftet så laves et ad hoc besøg. OPNÅELSE AF MÅLENE: Se side 9. EVALUERING: Se side 10.

6 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 6 af 13 FAG: Skibsteknik. (TS) BELASTNING: 3 ECTS. LEKTIONSGRUPPERINGER: Dobbeltlektioner i blokke som minimum. UDDANNELSESMÅL: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal: - kunne beskrive forskellige skibstypers almindelige opbygning, indretning, udrustning og karakteristika under anvendelse af de navne og benævnelser, der benyttes om bord - have kendskab til skibskonstruktionstegninger - have forståelse af begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter, flydecenter, dybgang og styrlastighed - ved anvendelse hydrostatiske oplysninger til en given lastkondition kunne beregne skibets stilling i van det og kunne kontrollere om skibets stabilitet er sikker - have forståelse for de faktorer, der har indflydelse på skibets stabilitet, indvirkning fra vind, sø, lækager, fri væskeoverflader og ladningsforskydning herunder tab af opdrift - have kendskab til skibes lasteliniemærker. UNDERVISNINGSVEJLEDNING: Der henvises til FMS s UV-vejl. vedr. skibsteknik. UNDERVISNINGSMATERIALE: Der anvendes følgende undervisningsmaterialer (UV-mat.): o) Skibsbygning og stabilitet, seneste udgave, Ole Nielsen. Bogstavet o bruges som henvisninger til UV-mat. i forbindelse med beskrivelse af undervisningsforløbet. UNDERVISNINGSEMNER: 6. Skibsbygning (jf. bilag 5) linietegningen hoveddimensioner vægttonnage lasteliniemærker tværskibs- og langskibs spantesystem dobbeltbunden lasttanke i tankskibe skrogets for- og agterende roret og styremaskinen dæk, luger og overbygninger skibstyper (tankskibe, tørlastskibe).

7 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 7 af Kraftpåvirkninger på skibsskroget (jf. bilag 5) skibet i stille vand massefordelingen skibet i bølger. 8. Klassifikation og myndighedernes syn (jf. bilag 5) klasning og synsforretning brandsikring 9. Balanceberegninger, skibets stabilitet (jf. bilag 6) skibets tyngdepunkt hydrostatiske oplysninger skibets stilling i vandet skibets stabilitet - det statiske stabilitetsmoment - det tværskibs metacentrum - den tværskibs metacenterhøjde - krængningsforsøg - GZ-kurven - begyndelsesstabiliteten - maksimumsstabiliteten - MS-værdier og MS-kurver samt KN-værdier - virkning af frie væskeoverflader - langskibs stabilitet - stabilitetskriterier. UNDERVISNINGSFORLØB: Der henvises til bilag 5-6, hvor stofrækkefølgen, antal lektioner, undervisningsmateriale, tidsforbrug samt taksonomi står anført. Jf. side 8. UNDERVISNINGSMETODE: Se side 8. KURSUSARBEJDE: Intet kursusarbejde planlagt. EKSKURSIONER og BESØG: Se side 9. OPNÅELSE AF MÅLENE: Se side 9. EVALUERING: Se side 10.

8 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 8 af 13 Generelt for de tre ovennævnte fag/emner: DE STUDERENDES BAGGRUND: De studerende skal som minimum have gennemført uddannelsens 3. semester. TAKSONOMI: Blooms taksonomi. UNDERVISNINGSFORLØB: Gennemgangen af teorien suppleres med beregningseksempler (deduktiv) samt opgaveberegninger (induktiv) i form af hjemmeopgaver. Simulatortræning vil også indgå i undervisningen i den udstrækning det kan nås således at lærebøgernes teori kan afprøves. Ved start på modulet påbegyndes undervisning i skibsfremdrivning, skibsteknik og sundhedslære parallelt med hinanden. Når emnet skibsfremdrivning er gennemgået påbegyndes undervisningen i tankskibssikkerhed. Der vil løbende igennem semesteret regnes opgaver i det gennemgåede stof med behørigt hensyn til de studerendes arbejdsbelastning samt stoftrængsel. HJEMMEARBEJDE: Der regnes i gennemsnit med minutters hjemmearbejde pr. lektion afhængig af sværhedsgraden. Dertil skal tidsforbruget til løsning af hjemmeopgaverne yderligere medregnes ca. 3 timer pr. sæt. Et opgavesæt vil bestå af en blanding af opgaver i alle gennemgåede emner i de tre fag skibsfremdrivning, skibsteknik og tankskibssikkerhed. Det er tanken at uddele to til tre hjemmeopgavesæt (omfang som et eksamenssæt) pr. måned afhængig af de studerendes arbejdsbelastning. Dette afgøres ved aftaler med de studerende i fællesskab i klassen. UNDERVISNINGSMETODER: Undervisningsformen vil for størstepartens vedkommende være tavle/klasse undervisning, hvor bl.a. det induktive princip vil blive anvendt. Jf. dog side 5 vedr. tankskibssikkerhed. Mht. simulatorundervisning gives der et oplæg hvorefter det induktive princip vil være det fremherskende pædagogiske princip. EKSKURSIONER og BESØG: Hvis lejligheden byder sig, så vil der arrangeres et besøg på et handelsskib/passagerskib.

9 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 9 af 13 OPNÅELSE AF MÅLENE: Målene opnås ved - teorigennemgangen i klassen, opgaveberegninger i klassen evt. differentieret samt debat i klassen - ved bl.a. veksling mellem deduktiv og induktiv undervisning. Drøftelserne i forbindelse med gennem gangen af gruppernes resultater i plenum vil også give et fingerpeg om målene er nået med mulighed for at underviseren kan efterregulere - simulatortræning. De skriftlige besvarelser fra de studerende hhv. grupperne vil også indikere opnåelsen af målene. Det antages at de studerendes ansvar for egen læring ved gruppearbejderne vil virke motiverende og der med medvirke til opnåelse af målene. EKSAMENSFORBEREDELSE: De studerende forberedes til eksamen via tidligere givne skriftlige eksamensopgaver, der gives som hjemmeopgaver. Der lægges stor vægt på en efterfølgende gennemgang af opgaveløsningerne i klassen, hvor de studerende kan få belyst problemstillingerne i forbindelse med beregninger samt drøftelse af teorierne. Det tilstræbes at variere de gamle eksamensopgaver således at væsentlige emner i de tre ovennævnte fag/emner gennemgås, repeteres og behandles således at de studerende vil føle sig rustet til den skriftlige eksamen. Det forventes at der gennemsnitlig vil blive behandlet 3 opgavesæt pr. måned med start ultimo sept. Det forudsættes at de studerende følger undervisningen i semesteret 100% med behørig hensyn til sygdom og anden gyldig grund til fravær. Det forventes også at de studerende afleverer besvarelserne på alle stillede skriftlige opgaver da det er et udtryk for studieaktivitet. Hvis den studerende uden gyldig grund mangler tre skriftlige afleveringer på hjemmeopgaver/tidligere eksamensopgaver gives der en påtale til vedkommende og en advarsel ved yderligere én manglende aflevering. Hvis den studerende fortsat undlader at aflevere besvarelser betragtes det som værende ikke studieaktiv og vedkommende vil ikke blive indstillet til eksamen. EVALUERING: Løbende kontrolleres det ved dialog, skriftlige opgaver og overhøring hvorvidt den enkelte studerende har tilegnet sig den viden der er nødvendig til opnåelse af de givne delmål. Der vil være løbende feed back igennem semesteret, hvor de studerende har mulighed for mundtligt at give deres mening tilkende vedr. undervisningen samt lektiebelastningen. Ca. 2/3 henne i valgfagsforløbet foretages en skriftlig evaluering i henhold til skolens procedure derom.

10 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 10 af 13 BEDØMMELSE: For den studerendes vedkommende vil fagemnerne skibsfremdrivning, skibsteknik og tankskibssikkerhed blive evalueret ved en skriftlig ekstern eksamen i slutningen af valgfagsforløbet. Den skriftlige eksamen har en varighed på 4 timer, hvor de studerende skal bekræfte de færdigheder, de har tilegnet sig via undervisningen i fagemnerne skibsfremdrivning, skibsteknik og tankskibssikkerhed og som er nødvendig at være i besiddelse af for at kunne bestå valgfaget. Tilladte hjælpemidler til den skriftlige eksamen er regnemaskine, damptabeller og formelsamling. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå den skriftlige eksamen kræves som minimum karakteren 02. Eksamensopgavesættet påføres vægtning af opgaverne med anmærkning om hvor mange procent korrekte besvarelser der kræves for at bestå. For at blive indstillet til eksamen skal den studerende have været studieaktiv, hvilket især måles på antallet af afleverede skriftlige besvarelser, jf. det beskrevne under eksamensforberedelse, samt rapporten vedr. tankskibssikkerhed skal være godkendt. REFERENCER: FMS s undervisningsvejledning for maritimt valgfag, seneste version FMS s evaluerings- og eksamensvejledning Bekendtgørelse 1741 af 22. december 2006 STCW 95-konventionen, Table A-III/1 Skolens studieordning PU 1,03 procedure for undervisningsplaner (FMS) PU 1,03A Indhold i en UV-plan. (FMS).

11 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 11 af 13 FAG: Sundhedslære. (DH) VALGFAG: Maritimt Valgfag, del 2 efteråret VEDR. FAG: Sundhedslære, efteråret BELASTNING: 1 ECTS. LEKTIONSGRUPPERINGER: 2 enkelt lektioner pr. uge. UDDANNELSESMÅL: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal: - have genopfrisket sin viden om førstehjælp - være orienteret om det maritime sundhedssystem - have kendskab til risikoen for at blive smittet med tropesygdomme, kønssygdomme eller HIV samt have kendskab til forholdsregler mod smitte - kunne redegøre for hhv. solens og varmens indvirkning på mennesket - kunne redegøre for kuldens indvirkning på mennesket, herunder påvirkninger som følge af ophold i koldt vand - have kendskab til personlig hygiejne - have kendskab til drikkevandsbehandling om bord på skibe. UNDERVISNINGSVEJLEDNING: Der henvises til FMS s UV-vejl. vedr. sundhedslæremodulet. UNDERVISNINGSMATERIALE: Der anvendes følgende undervisningsmaterialer (UV-mat.): p) Førstehjælp, seneste udgave Røde Kors samt Uffe Kirk. q) Sundhedslære, 1.udgave 1. oplag 2001 Dennis Hansen, Eget forlag. r) Eget materiale, som i kopi udleveres til de studerende. Bogstaverne p - r bruges som henvisninger til undervisningsmaterialet i forbindelse med beskrivelse af undervisningsforløbet på bilagene. UNDERVISNINGSEMNER: 1. Anatomi og fysiologi, herunder (jf. bilag 7) celler, muskler, knogler, hjertet og kredsløbet luftvejene, åndedrættet, nervesystemet og fordøjelseskanalen urinvejene, kønsorganerne, huden samt bryst- og bughulen øjet og synssansen samt øret og høresansen.

12 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 12 af Førstehjælp, herunder (jf. bilag 8) som genopfriskning. førstehjælpens 4 hovedpunkter trinvis førstehjælp til bevidstløse og kunstigt åndedræt (teori og praksis) hjertemassage (teori og praksis) shockforebyggelse, årsager til bevidstløshed forbrænding, skoldning, forgiftninger, ætsninger, forfrysning, hedeslag og solstik 3. Mikrobiologi og infektionssygdomme, herunder (jf. bilag 9) virus, bakterier, svampe, protozoer, orme og insekter smittemåder, modstandskraft vaccination og antibiotika. sepsis, meningitis, influenza og stivkrampe malaria og andre insektbårne sygdomme kolera, tyfus, dysenteri og salmonellaforgiftning kønssygdomme, HIV og hepatitis A og B. 4. Skibshygiejne, herunder (jf. bilag 10) personlig hygiejne og beklædning sejlads i kulde og varme ophold i koldt vand herunder hypotermi sundhedstjenesten om bord søsyge drikkevandsbehandling. 5. Psykiske lidelser, herunder (jf. bilag 10) 6. Skibsmedicin, herunder (jf. bilag 10) alkoholforgiftning og abstinenser etiske regler grundpsyken radio medical, det maritime krisens forløb og symptomer sundhedssystem. håndtering af kriseramte debriefing akut sindssyge og selvmordsrisiko udløsende faktorer, depression og paranoia. UNDERVISNINGSFORLØB: Der henvises til bilag 7-10, hvor stofrækkefølgen, antal lektioner, undervisningsmateriale, tidsforbrug samt taksonomi står anført. HJEMMEARBEJDE: Der regnes i gennemsnit med 20 minutters hjemmearbejde pr. lektion. UNDERVISNINGSMETODER: Undervisningsformen vil for størstepartens vedkommende være tavle/klasse undervisning (deduktiv), men det induktive princip vil også blive anvendt. Underviseren kan give oplæg til, at de studerende selv tager stilling til besvarelse af førstehjælpsmæssige problemstillinger ud fra spørgeark, således at de studerende i givent omfang skal bevise en besiddelse af paratviden. Samtaleundervisning samt transfer princippet vil også anvendes i given udstrækning. Hjertemassagens teori underbygges af praktiske øvelser på fantommodel for derved at indøve teknikken, så her kan det funktionelle princip anvendes. Sundhedslære overhøres ved at de studerende på skift holder et foredrag over et af underviseren valgt emne.

13 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 13 af 13 KURSUSARBEJDE: Intet planlagt. EKSKURSIONER og BESØG: Intet planlagt. EKSAMENSFORBEREDELSE: De af Søfartsstyrelsen tidligere udarbejdede mundtlige eksamensspørgsmål til faget sundhedslære til maskinmestereksamen vil i redigeret form ligge til grund for eksamensforberedelsen. Umiddelbart inden den mundtlige eksterne eksamen afholdes en prøveeksamen, hvor de studerende vil få mulighed for at præsentere et eksamensspørgsmål. OPNÅELSE AF MÅLENE: Målene opnås ved vekselundervisning mellem teorigennemgang og praktiske øvelser. EVALUERING: Løbende kontrolleres det ved dialog, spørgeskemaer og overhøring hvorvidt den enkelte studerende har tilegnet sig viden til opnåelse af de givne mål. Der vil være løbende feed back igennem semesteret, hvor de studerende har mulighed for mundtligt at give deres mening tilkende vedr. undervisningen samt lektiebelastningen. Efter ca. 12 lektioner foretages en skriftlig evaluering i henhold til skolens procedure derom. BEDØMMELSE: Semesteret afsluttes med en mundtlig ekstern eksamen, hvor de studerende skal bekræfte de færdigheder, de har tilegnet sig via undervisningen i sundhedslæremodulet der er nødvendig at være i besiddelse af for at kunne bestride maskinmesterkarrieren til søs. Ved den mundtlige eksamen haves der først 30 minutters forberedelse, hvor undervisningsmaterialet, nævnt side 11, samt egne notater er tilladt som hjælpemiddel. I forberedelsestiden gøres notater på udleveret papir, som er det eneste hjælpemiddel der må medbringes til eksaminationen, der varer maksimum 30 minutter inkl. karaktervotering. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå den skriftlige eksamen kræves som minimum karakteren 02. REFERENCER: FMS s undervisningsvejledning for maritimt valgfag, seneste version FMS s evaluerings- og eksamensvejledning Bekendtgørelse 1741 af 22. december 2006 STCW 95-konventionen, Table A-III/1 Skolens studieordning. PU 1,03 procedure for undervisningsplaner. (FMS) PU 1,03A Indhold i en UV-plan. (FMS).

Revisionsnummer: 1 30.06.2010. Udarbejdet af: DH

Revisionsnummer: 1 30.06.2010. Udarbejdet af: DH Maritim valgfag (MVF) Side 1 af 14 1. Formål Det er formålet med emnerne i Maritim Valgfag (MVF) at den studerende skal opnå såvel en teoretisk viden som praktisk forståelse der gør vedkommende kvalificeret

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 2 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner... 4 2.1.1 Maritimt Engelsk 1... 4 2.1.2 Søret og Skibsadministration... 5

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 8

Undervisningsplan Side 1 af 8 Undervisningsplan Side 1 af 8 Hold:. og 5. semester Lektionsantal: 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal til konfrontation på 2 lektioner. 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal

Læs mere

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010 Søren Nyborg Hansen Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 19 Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 3 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner...

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 6

Undervisningsplan Side 1 af 6 Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: Lektioner i henhold til lektionsfordelingsskema, fordelt i blokke af 2 lektioner hvor det er muligt, ellers som enkelte lektioner gældende for både KW, KN og

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 5

Undervisningsplan Side 1 af 5 Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: Op til 6 lektioner pr. uge. Uddannelsesmål: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal kunne opfylde de efterfølgende delmål: : Den

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: Op til 7 lektioner pr. uge.(kma) Uddannelsesmål:. KMA Kunne redegøre for forskellige forbrændingmotorers arbejdsprincipper, herunder: - Diesel princippet og

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011.

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: 5 ECTS Uddannelsesmål: De studerende skal opnå viden om vedvarende energi i et omfang, så de kan vurdere de nuværende muligheder

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 7

Undervisningsplan Side 1 af 7 Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang, at vedkommende kan foretage

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til bekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS TM 1 Side 1 af 10 Formål Det er formålet med modulet, at den studerende skal opnå forståelse for de kemiske og fysiske processer der foregår i termiske maskiner og relaterede områder, herunder olier. Herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 5

Undervisningsplan Side 1 af 5 Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: Ca. 64 Uddannelsesmål: Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang, at vedkommende kan foretage valg

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Forår 2011. Skibshovedfordelingsanlæg, Kurt Bodi, seneste udgave. Analog og digitalteknik, Kurt Bodi, seneste udgave

Forår 2011. Skibshovedfordelingsanlæg, Kurt Bodi, seneste udgave. Analog og digitalteknik, Kurt Bodi, seneste udgave Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 8 Lektionsantal: ca. 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 10

Undervisningsplan Side 1 af 10 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 10 Fag: TM1, 9 af 10 ECTS point. Forbrændingsmotorer Hold: 1. Semester A Efterår 011 Lektionsantal: I gennemsnit ca. 7 lektioner pr. uge.(ra) Uddannelsesmål:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb

Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb Udgave af 15. januar, 2016 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Med udgangspunkt i nr. 43996 er kurset tilrettelagt med hovedvægten på at udfordre og bearbejde kursisternes holdning til at arbejde

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5 TM 3 Side 1 af 5 1. Formål Klimateknik Den studerende skal opnå sådan teoretisk viden vedrørende klimateknik, at det sætter vedkommende i stand til på forsvarlig måde at forestå drift og vedligehold af

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

KOS 1 : Kosmetikerassistent

KOS 1 : Kosmetikerassistent KOS 1 : Kosmetikerassistent På denne skoleperiode får du kendskab til almene kropsbehandlinger/massager og diverse kosmetiske behandlinger og du får den nødvendige teori for at kunne udføre behandlingerne.

Læs mere

Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på Fredericia Maskinmesterskole Marts 2013 Version 16 1 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver.... 3 2.2 Mundtlige eksamener/prøver....

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: Modulet tilrettelægges med i alt 136 lektioner Uddannelsesmål: Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik B. Beskrivelse af konkrete fag og forløb Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Skole Ots Afdeling S&K Uddannelse Indgang Service Familie Familie 2/Sundhed

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/ Side 1 af 7 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne kredsløbsteori og almen elektroteknik i et sådant omfang, at forudsætninger for at udføre afprøvning, fejlfinding

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 2 1.1 PA relateret uddrag fra bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester... 2 2. Deltagerforudsætninger... 4 3. Varighed... 4 4. PA undervisningens mål... 5 5. Opdeling

Læs mere

Regler for undervisning og eksamen for Adgangskursus ved Det Tekniske Fakultet, SDU, Odense

Regler for undervisning og eksamen for Adgangskursus ved Det Tekniske Fakultet, SDU, Odense Regler for undervisning og eksamen for Adgangskursus ved Det Tekniske Fakultet, SDU, Odense Nedenstående er en redegørelse for, hvordan vi på Adgangskursus ved Det Tekniske Fakultet, SDU, Odense har valgt

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi Modul 2 - Teori Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensvejledning. for. studerende ved. maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen. Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning. for. studerende ved. maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen. Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende ved maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen på Fredericia Maskinmesterskole Januar 2011 Version 5 1 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver.... 3 2.2 Mundtlige eksamener/prøver....

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Undervisningsvejledning: Undervisningsmaterialer: 1 blok á 4 lektioner pr. uge, svarende til 5 ECTS.

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Undervisningsvejledning: Undervisningsmaterialer: 1 blok á 4 lektioner pr. uge, svarende til 5 ECTS. Lektionsantal: 1 blok á 4 lektioner pr. uge, svarende til 5 ECTS. Uddannelsesmål: Efter at have gennemført Offshore tilvalgsfaget er det målet, at den studerende skal: - kunne redgøre for den del af fysikken

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere