Fag: MARITIMT VALGFAG, del 2 Hold: VALGFAG ( sem.) Lærere: DH og TS (MVF) Efterår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fag: MARITIMT VALGFAG, del 2 Hold: VALGFAG (4.- 5. sem.) Lærere: DH og TS (MVF) Efterår 2010"

Transkript

1 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 1 af 13 LÆRERE: Dennis Hansen og Thomas Schmolke VALGFAG: Maritimt Valgfag, del 2 efteråret VEDR. FAG: Skibsfremdrivning, tankskibssikkerhed, skibsteknik. ØVRIGT FAG: Maritimt engelsk ved Ulla S. Jensen (USJ). Maritimt engelsk gennemgås især sammen med tankskibssikkerhed, hvor international lovgivning behandles idet denne lovgivning er skrevet på engelsk. Der henvises til USJ s UV-plan. FAG: Skibsfremdrivning. (DH) BELASTNING: 2 ECTS. LEKTIONSGRUPPERINGER: Dobbeltlektioner i blokke som minimum. UDDANNELSESMÅL: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal: kunne anvende propellerkurver og drejningsmomentkurver herunder belastningsdiagrammer for fremdrivningsmaskineriet kunne forstå de enkelte elementer der indgår i et skibs fremdrivningsmodstand have kendskab til kavitations- og resonansområder have kendskab til drivskruers virkemåde og geometri kunne forstå stilbare og faste propelleres forskelle med hensyn til driftsmåde herunder driftsområde og begrænsninger have kendskab til indirekte drivskruedrift have kendskab til andre former for fremdrivning kunne foretage driftsprøver kunne anvende resultater fra driftsprøver med dieselmotorer med henblik på kontrol, vedligehold og fejlfinding have færdigheder i betjening af fremdrivningsmaskineriet under såvel normale som unormale for hold, opnået f.eks. ved simulatortræning. UNDERVISNINGSVEJLEDNING: Der henvises til FMS s UV-vejl. vedr. skibsfremdrivning. UNDERVISNINGSMATERIALE: Der anvendes følgende undervisningsmaterialer (UV-mat.): a) Skibsmotorlære, Chr. Knak, 18. udgave b) Skibsdieselmotorer, Peter Storegård Jensen, 2. udgave c) Hydraulik for driftsteknikere, Leif Terkelsen, 3. udgave d) Materiale fra KaMeWa. Bogstaverne a - d bruges som henvisninger til UV-mat. i forbindelse med beskrivelse af undervisningsforløbet.

2 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 2 af 13 UNDERVISNINGSEMNER: 1. Forbrugsprøver, herunder (jf. bilag 1) effekt- og propellerkurver prøver med fremdrivningsmotorer belastningsdiagrammer fartprøver andre forbrugsprøver. 2. Fremdrivning, herunder (jf. bilag 1) fremdrivningsvirkningsgrad og fremdrivningsmodstand faste propellere slip, kavitation og modelforsøg stilbar propeller regulering af fremdrivningsmotoren og forskellige driftsmåder KaMeWa drivskruer med tilhørende systemer herunder stern- og bowthrusters indirekte drivskruedrift fremdrivning vha. waterjet. UNDERVISNINGSFORLØB: Der henvises til bilag 1 hvor stofrækkefølgen, antal lektioner, undervisningsmateriale, tidsforbrug samt taksonomi står anført. Jf. side 8. UNDERVISNINGSMETODE: Undervisningsformen vil for størstepartens vedkommende være tavle/klasse undervisning, hvor bl.a. det induktive princip vil blive anvendt. Mht. simulatorundervisning gives der et oplæg hvorefter det induktive princip vil være det fremherskende pædagogiske princip. KURSUSARBEJDE: Intet kursusarbejde planlagt. EKSKURSIONER og BESØG: Se side 9. OPNÅELSE AF MÅLENE: Se side 9. EVALUERING: Se side 10.

3 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 3 af 13 FAG: Tankskibssikkerhed (arbejdssikkerhed samt miljøbeskyttelse). (DH) BELASTNING: 3 ECTS. LEKTIONSGRUPPERINGER: Blokke af minimum 4 lektioner. UDDANNELSESMÅL: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal: - have kendskab til forholdsregler vedr. beskyttelse af ombordværende personer i forbindelse med nødsituationer - have kendskab til forholdsregler i havari- og ulykkessituationer - kunne påse at der udvises ansvarlig adfærd vedr. beskyttelse af det omgivende miljø - have kendskab til evaluering og revision af skibets SMS ( Safety Management System ) herunder kunne anvende og identificere procedurer hertil iflg. ISM-koden - kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord vedr. skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af nød - og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler - kunne varetage vedligehold af nød - og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler, herunder luftforsyning - have forståelse for det psykiske arbejdsmiljø, kemiske arbejdsmiljø og udarbejde risikovurderinger - kunne udarbejde og anvende en arbejdspladsvurdering (APV) og en arbejdspladsbrugsanvisning (APB) - kunne deltage i planlægning og afholdelse af sikkerhedsøvelser om bord - kunne deltage i skibets sikkerhedsorganisation - opfylde kravene i STCW-konventionens reglement V/1 vedr. Tanker Familiarization Course - have forståelse af arbejdsmiljølovgivningen og kunne anvende Søfartsstyrelsens Meddelelser A UNDERVISNINGSVEJLEDNING: Der henvises til FMS s UV-vejl. vedr. arbejdssikkerhed samt miljøbeskyttelse. UNDERVISNINGSMATERIALE: Der anvendes følgende undervisningsmaterialer (UV-mat.): e) ISGOTT, uddrag heraf, fjerde udgave, International Chamber of Shipping, Oil Companies International Marine Forum and International Association of Ports and Harbors. f) Tankskibssikkerhed, Dennis Hansen. g) Samling af love og bekendtgørelser (SALOB), seneste udgave, Dennis Hansen. h) Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A.

4 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 4 af 13 i) Oliejournal samt affaldsjournal (uddrag heraf). j) Bekendtgørelser vedr. Søfartens Arbejdsmiljøråd og Søfartens Arbejdsmiljøtjeneste. k) Bekendtgørelser vedr. stoffer og materialer om bord på skibe, om støj i skibe, om mekanisk udsugning fra steder med skadelige dampe og malerkoder. l) Forskellige søulykkesrapporter til gruppearbejderne. m) MARPOL og SOLAS konventionerne. n) Videofilm: 1) Det er vel ikke noget alvorligt? (Om kræftrisiko, 25 min.). 2) Jens Munk. (Om arbejdsmiljø om bord, 18 min.). 3) God kemi om bord. (Arbejdsmiljø mht. kemikalier, 35 min.). 4) Trivsel til søs. (Om psykisk arbejdsmiljø, 32 min.). Bogstaverne e - n bruges som henvisninger til UV-materialer i forbindelse med beskrivelse af undervisningsforløbet på bilag 2 4. UNDERVISNINGSEMNER: 3. Tankskibssikkerhed (jf. bilag 4) tanker familiarization tankskibstyper og tanktyper produktomtale og sundhedsfare brand- og eksplosionsfare og antændelseskilder statisk elektricitet tankrensning. 4. Foranstaltninger mod havforurening (jf. bilag 3 og 4) oliejournal samt affaldsjournal MARPOL konventionen, beskyttelse af havmiljøet. 5. Arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø på skibe (jf. bilag 2 og 3) Søfartsstyrelsens Meddelelse A Lov om arbejdsmiljø samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring Tekniske forskrifter personlige værnemidler. UNDERVISNINGSFORLØB: Der henvises til bilag 2-4, hvor stofrækkefølgen, antal lektioner, undervisningsmateriale, tidsforbrug samt taksonomi står anført. Jf. side 8.

5 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 5 af 13 UNDERVISNINGSMETODER: Undervisningsformen vil indledningsvis være tavle/klasse undervisning (deduktiv) hvor tankskibssikkerhed, havmiljø og arbejdssikkerhed introduceres. Her vil de omtalte videofilm også fremvises. Derefter vil det induktive princip anvendes, idet der skal arbejdes meget i gruppearbejde, hvor de studerende selv skal tilegne sig yderligere viden om de nævnte emner. Hvert nyt hovedemne vil indledes af underviseren, hvorefter det resterende arbejde uddelegeres til gruppearbejde, hvortil der udleveres arbejdspapir med opgaver/cases, der skal debatteres i grupperne med afsluttende skriftlig redegørelse afsluttende med en endelig rapport. Samtaleundervisning samt transfer princippet vil også anvendes i given udstrækning. Dette især ved gruppernes redegørelse i plenum. Her vil Opklaringsenhedens konklusioner blive inddraget i debatten. KURSUSARBEJDE: Der skal udarbejdes en endelig rapport over modulets indhold samt konklusioner på de udleverede cases samt udfyldelse af hhv. olie - og affaldsjournal. Der afleveres 1 rapport for hver gruppe. Denne rapport er adgangskort til den skriftlige eksamen, når underviseren har godkendt den. EKSKURSIONER og BESØG: Der planlægges ingen ekskursioner. Skulle det blive muligt med et besøg på et tankskib, der ligger i dok på skibsværftet så laves et ad hoc besøg. OPNÅELSE AF MÅLENE: Se side 9. EVALUERING: Se side 10.

6 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 6 af 13 FAG: Skibsteknik. (TS) BELASTNING: 3 ECTS. LEKTIONSGRUPPERINGER: Dobbeltlektioner i blokke som minimum. UDDANNELSESMÅL: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal: - kunne beskrive forskellige skibstypers almindelige opbygning, indretning, udrustning og karakteristika under anvendelse af de navne og benævnelser, der benyttes om bord - have kendskab til skibskonstruktionstegninger - have forståelse af begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter, flydecenter, dybgang og styrlastighed - ved anvendelse hydrostatiske oplysninger til en given lastkondition kunne beregne skibets stilling i van det og kunne kontrollere om skibets stabilitet er sikker - have forståelse for de faktorer, der har indflydelse på skibets stabilitet, indvirkning fra vind, sø, lækager, fri væskeoverflader og ladningsforskydning herunder tab af opdrift - have kendskab til skibes lasteliniemærker. UNDERVISNINGSVEJLEDNING: Der henvises til FMS s UV-vejl. vedr. skibsteknik. UNDERVISNINGSMATERIALE: Der anvendes følgende undervisningsmaterialer (UV-mat.): o) Skibsbygning og stabilitet, seneste udgave, Ole Nielsen. Bogstavet o bruges som henvisninger til UV-mat. i forbindelse med beskrivelse af undervisningsforløbet. UNDERVISNINGSEMNER: 6. Skibsbygning (jf. bilag 5) linietegningen hoveddimensioner vægttonnage lasteliniemærker tværskibs- og langskibs spantesystem dobbeltbunden lasttanke i tankskibe skrogets for- og agterende roret og styremaskinen dæk, luger og overbygninger skibstyper (tankskibe, tørlastskibe).

7 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 7 af Kraftpåvirkninger på skibsskroget (jf. bilag 5) skibet i stille vand massefordelingen skibet i bølger. 8. Klassifikation og myndighedernes syn (jf. bilag 5) klasning og synsforretning brandsikring 9. Balanceberegninger, skibets stabilitet (jf. bilag 6) skibets tyngdepunkt hydrostatiske oplysninger skibets stilling i vandet skibets stabilitet - det statiske stabilitetsmoment - det tværskibs metacentrum - den tværskibs metacenterhøjde - krængningsforsøg - GZ-kurven - begyndelsesstabiliteten - maksimumsstabiliteten - MS-værdier og MS-kurver samt KN-værdier - virkning af frie væskeoverflader - langskibs stabilitet - stabilitetskriterier. UNDERVISNINGSFORLØB: Der henvises til bilag 5-6, hvor stofrækkefølgen, antal lektioner, undervisningsmateriale, tidsforbrug samt taksonomi står anført. Jf. side 8. UNDERVISNINGSMETODE: Se side 8. KURSUSARBEJDE: Intet kursusarbejde planlagt. EKSKURSIONER og BESØG: Se side 9. OPNÅELSE AF MÅLENE: Se side 9. EVALUERING: Se side 10.

8 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 8 af 13 Generelt for de tre ovennævnte fag/emner: DE STUDERENDES BAGGRUND: De studerende skal som minimum have gennemført uddannelsens 3. semester. TAKSONOMI: Blooms taksonomi. UNDERVISNINGSFORLØB: Gennemgangen af teorien suppleres med beregningseksempler (deduktiv) samt opgaveberegninger (induktiv) i form af hjemmeopgaver. Simulatortræning vil også indgå i undervisningen i den udstrækning det kan nås således at lærebøgernes teori kan afprøves. Ved start på modulet påbegyndes undervisning i skibsfremdrivning, skibsteknik og sundhedslære parallelt med hinanden. Når emnet skibsfremdrivning er gennemgået påbegyndes undervisningen i tankskibssikkerhed. Der vil løbende igennem semesteret regnes opgaver i det gennemgåede stof med behørigt hensyn til de studerendes arbejdsbelastning samt stoftrængsel. HJEMMEARBEJDE: Der regnes i gennemsnit med minutters hjemmearbejde pr. lektion afhængig af sværhedsgraden. Dertil skal tidsforbruget til løsning af hjemmeopgaverne yderligere medregnes ca. 3 timer pr. sæt. Et opgavesæt vil bestå af en blanding af opgaver i alle gennemgåede emner i de tre fag skibsfremdrivning, skibsteknik og tankskibssikkerhed. Det er tanken at uddele to til tre hjemmeopgavesæt (omfang som et eksamenssæt) pr. måned afhængig af de studerendes arbejdsbelastning. Dette afgøres ved aftaler med de studerende i fællesskab i klassen. UNDERVISNINGSMETODER: Undervisningsformen vil for størstepartens vedkommende være tavle/klasse undervisning, hvor bl.a. det induktive princip vil blive anvendt. Jf. dog side 5 vedr. tankskibssikkerhed. Mht. simulatorundervisning gives der et oplæg hvorefter det induktive princip vil være det fremherskende pædagogiske princip. EKSKURSIONER og BESØG: Hvis lejligheden byder sig, så vil der arrangeres et besøg på et handelsskib/passagerskib.

9 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 9 af 13 OPNÅELSE AF MÅLENE: Målene opnås ved - teorigennemgangen i klassen, opgaveberegninger i klassen evt. differentieret samt debat i klassen - ved bl.a. veksling mellem deduktiv og induktiv undervisning. Drøftelserne i forbindelse med gennem gangen af gruppernes resultater i plenum vil også give et fingerpeg om målene er nået med mulighed for at underviseren kan efterregulere - simulatortræning. De skriftlige besvarelser fra de studerende hhv. grupperne vil også indikere opnåelsen af målene. Det antages at de studerendes ansvar for egen læring ved gruppearbejderne vil virke motiverende og der med medvirke til opnåelse af målene. EKSAMENSFORBEREDELSE: De studerende forberedes til eksamen via tidligere givne skriftlige eksamensopgaver, der gives som hjemmeopgaver. Der lægges stor vægt på en efterfølgende gennemgang af opgaveløsningerne i klassen, hvor de studerende kan få belyst problemstillingerne i forbindelse med beregninger samt drøftelse af teorierne. Det tilstræbes at variere de gamle eksamensopgaver således at væsentlige emner i de tre ovennævnte fag/emner gennemgås, repeteres og behandles således at de studerende vil føle sig rustet til den skriftlige eksamen. Det forventes at der gennemsnitlig vil blive behandlet 3 opgavesæt pr. måned med start ultimo sept. Det forudsættes at de studerende følger undervisningen i semesteret 100% med behørig hensyn til sygdom og anden gyldig grund til fravær. Det forventes også at de studerende afleverer besvarelserne på alle stillede skriftlige opgaver da det er et udtryk for studieaktivitet. Hvis den studerende uden gyldig grund mangler tre skriftlige afleveringer på hjemmeopgaver/tidligere eksamensopgaver gives der en påtale til vedkommende og en advarsel ved yderligere én manglende aflevering. Hvis den studerende fortsat undlader at aflevere besvarelser betragtes det som værende ikke studieaktiv og vedkommende vil ikke blive indstillet til eksamen. EVALUERING: Løbende kontrolleres det ved dialog, skriftlige opgaver og overhøring hvorvidt den enkelte studerende har tilegnet sig den viden der er nødvendig til opnåelse af de givne delmål. Der vil være løbende feed back igennem semesteret, hvor de studerende har mulighed for mundtligt at give deres mening tilkende vedr. undervisningen samt lektiebelastningen. Ca. 2/3 henne i valgfagsforløbet foretages en skriftlig evaluering i henhold til skolens procedure derom.

10 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 10 af 13 BEDØMMELSE: For den studerendes vedkommende vil fagemnerne skibsfremdrivning, skibsteknik og tankskibssikkerhed blive evalueret ved en skriftlig ekstern eksamen i slutningen af valgfagsforløbet. Den skriftlige eksamen har en varighed på 4 timer, hvor de studerende skal bekræfte de færdigheder, de har tilegnet sig via undervisningen i fagemnerne skibsfremdrivning, skibsteknik og tankskibssikkerhed og som er nødvendig at være i besiddelse af for at kunne bestå valgfaget. Tilladte hjælpemidler til den skriftlige eksamen er regnemaskine, damptabeller og formelsamling. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå den skriftlige eksamen kræves som minimum karakteren 02. Eksamensopgavesættet påføres vægtning af opgaverne med anmærkning om hvor mange procent korrekte besvarelser der kræves for at bestå. For at blive indstillet til eksamen skal den studerende have været studieaktiv, hvilket især måles på antallet af afleverede skriftlige besvarelser, jf. det beskrevne under eksamensforberedelse, samt rapporten vedr. tankskibssikkerhed skal være godkendt. REFERENCER: FMS s undervisningsvejledning for maritimt valgfag, seneste version FMS s evaluerings- og eksamensvejledning Bekendtgørelse 1741 af 22. december 2006 STCW 95-konventionen, Table A-III/1 Skolens studieordning PU 1,03 procedure for undervisningsplaner (FMS) PU 1,03A Indhold i en UV-plan. (FMS).

11 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 11 af 13 FAG: Sundhedslære. (DH) VALGFAG: Maritimt Valgfag, del 2 efteråret VEDR. FAG: Sundhedslære, efteråret BELASTNING: 1 ECTS. LEKTIONSGRUPPERINGER: 2 enkelt lektioner pr. uge. UDDANNELSESMÅL: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal: - have genopfrisket sin viden om førstehjælp - være orienteret om det maritime sundhedssystem - have kendskab til risikoen for at blive smittet med tropesygdomme, kønssygdomme eller HIV samt have kendskab til forholdsregler mod smitte - kunne redegøre for hhv. solens og varmens indvirkning på mennesket - kunne redegøre for kuldens indvirkning på mennesket, herunder påvirkninger som følge af ophold i koldt vand - have kendskab til personlig hygiejne - have kendskab til drikkevandsbehandling om bord på skibe. UNDERVISNINGSVEJLEDNING: Der henvises til FMS s UV-vejl. vedr. sundhedslæremodulet. UNDERVISNINGSMATERIALE: Der anvendes følgende undervisningsmaterialer (UV-mat.): p) Førstehjælp, seneste udgave Røde Kors samt Uffe Kirk. q) Sundhedslære, 1.udgave 1. oplag 2001 Dennis Hansen, Eget forlag. r) Eget materiale, som i kopi udleveres til de studerende. Bogstaverne p - r bruges som henvisninger til undervisningsmaterialet i forbindelse med beskrivelse af undervisningsforløbet på bilagene. UNDERVISNINGSEMNER: 1. Anatomi og fysiologi, herunder (jf. bilag 7) celler, muskler, knogler, hjertet og kredsløbet luftvejene, åndedrættet, nervesystemet og fordøjelseskanalen urinvejene, kønsorganerne, huden samt bryst- og bughulen øjet og synssansen samt øret og høresansen.

12 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 12 af Førstehjælp, herunder (jf. bilag 8) som genopfriskning. førstehjælpens 4 hovedpunkter trinvis førstehjælp til bevidstløse og kunstigt åndedræt (teori og praksis) hjertemassage (teori og praksis) shockforebyggelse, årsager til bevidstløshed forbrænding, skoldning, forgiftninger, ætsninger, forfrysning, hedeslag og solstik 3. Mikrobiologi og infektionssygdomme, herunder (jf. bilag 9) virus, bakterier, svampe, protozoer, orme og insekter smittemåder, modstandskraft vaccination og antibiotika. sepsis, meningitis, influenza og stivkrampe malaria og andre insektbårne sygdomme kolera, tyfus, dysenteri og salmonellaforgiftning kønssygdomme, HIV og hepatitis A og B. 4. Skibshygiejne, herunder (jf. bilag 10) personlig hygiejne og beklædning sejlads i kulde og varme ophold i koldt vand herunder hypotermi sundhedstjenesten om bord søsyge drikkevandsbehandling. 5. Psykiske lidelser, herunder (jf. bilag 10) 6. Skibsmedicin, herunder (jf. bilag 10) alkoholforgiftning og abstinenser etiske regler grundpsyken radio medical, det maritime krisens forløb og symptomer sundhedssystem. håndtering af kriseramte debriefing akut sindssyge og selvmordsrisiko udløsende faktorer, depression og paranoia. UNDERVISNINGSFORLØB: Der henvises til bilag 7-10, hvor stofrækkefølgen, antal lektioner, undervisningsmateriale, tidsforbrug samt taksonomi står anført. HJEMMEARBEJDE: Der regnes i gennemsnit med 20 minutters hjemmearbejde pr. lektion. UNDERVISNINGSMETODER: Undervisningsformen vil for størstepartens vedkommende være tavle/klasse undervisning (deduktiv), men det induktive princip vil også blive anvendt. Underviseren kan give oplæg til, at de studerende selv tager stilling til besvarelse af førstehjælpsmæssige problemstillinger ud fra spørgeark, således at de studerende i givent omfang skal bevise en besiddelse af paratviden. Samtaleundervisning samt transfer princippet vil også anvendes i given udstrækning. Hjertemassagens teori underbygges af praktiske øvelser på fantommodel for derved at indøve teknikken, så her kan det funktionelle princip anvendes. Sundhedslære overhøres ved at de studerende på skift holder et foredrag over et af underviseren valgt emne.

13 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 13 af 13 KURSUSARBEJDE: Intet planlagt. EKSKURSIONER og BESØG: Intet planlagt. EKSAMENSFORBEREDELSE: De af Søfartsstyrelsen tidligere udarbejdede mundtlige eksamensspørgsmål til faget sundhedslære til maskinmestereksamen vil i redigeret form ligge til grund for eksamensforberedelsen. Umiddelbart inden den mundtlige eksterne eksamen afholdes en prøveeksamen, hvor de studerende vil få mulighed for at præsentere et eksamensspørgsmål. OPNÅELSE AF MÅLENE: Målene opnås ved vekselundervisning mellem teorigennemgang og praktiske øvelser. EVALUERING: Løbende kontrolleres det ved dialog, spørgeskemaer og overhøring hvorvidt den enkelte studerende har tilegnet sig viden til opnåelse af de givne mål. Der vil være løbende feed back igennem semesteret, hvor de studerende har mulighed for mundtligt at give deres mening tilkende vedr. undervisningen samt lektiebelastningen. Efter ca. 12 lektioner foretages en skriftlig evaluering i henhold til skolens procedure derom. BEDØMMELSE: Semesteret afsluttes med en mundtlig ekstern eksamen, hvor de studerende skal bekræfte de færdigheder, de har tilegnet sig via undervisningen i sundhedslæremodulet der er nødvendig at være i besiddelse af for at kunne bestride maskinmesterkarrieren til søs. Ved den mundtlige eksamen haves der først 30 minutters forberedelse, hvor undervisningsmaterialet, nævnt side 11, samt egne notater er tilladt som hjælpemiddel. I forberedelsestiden gøres notater på udleveret papir, som er det eneste hjælpemiddel der må medbringes til eksaminationen, der varer maksimum 30 minutter inkl. karaktervotering. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå den skriftlige eksamen kræves som minimum karakteren 02. REFERENCER: FMS s undervisningsvejledning for maritimt valgfag, seneste version FMS s evaluerings- og eksamensvejledning Bekendtgørelse 1741 af 22. december 2006 STCW 95-konventionen, Table A-III/1 Skolens studieordning. PU 1,03 procedure for undervisningsplaner. (FMS) PU 1,03A Indhold i en UV-plan. (FMS).

Revisionsnummer: 1 30.06.2010. Udarbejdet af: DH

Revisionsnummer: 1 30.06.2010. Udarbejdet af: DH Maritim valgfag (MVF) Side 1 af 14 1. Formål Det er formålet med emnerne i Maritim Valgfag (MVF) at den studerende skal opnå såvel en teoretisk viden som praktisk forståelse der gør vedkommende kvalificeret

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 2 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner... 4 2.1.1 Maritimt Engelsk 1... 4 2.1.2 Søret og Skibsadministration... 5

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Fiskeskipper af 3. grad uddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point.. side 4 3.

Læs mere

AFSNIT 4. Afsnit 4: Måling, analyse og forbedring. 8.2.11 Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven ved de maritime uddannelser

AFSNIT 4. Afsnit 4: Måling, analyse og forbedring. 8.2.11 Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven ved de maritime uddannelser AFSNIT 4 Afsnit 4: Måling, analyse og forbedring 8.1.0 Procedure for udarbejdelse af procedurer 8.2.3 Procedure for erhvervspraktik på MARTEC 8.2.11 Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven

Læs mere

Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr.

Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr. Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr. 4 1 Denne studieordning beskriver maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering.

Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering. Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering. Gældende for studerende på M1og M2 med studiestart

Læs mere

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen STUDIEORDNING for uddannelsen Version 3 februar 2015 Indholdsfortegnelse Dokumentbetegnelse Studieordning FORORD... 3 KAPITEL 1 (FORMÅL MV.)... 4 1.1 MARTEC s overordnede målsætninger... 4 1.2 Kvalitet...

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.50 af 17. august 2015 side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse Seniorofficersuddannelse som skibsfører Seniorofficersuddannelse som maskinchef Seniorofficersuddannelse som skibschef

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STUDIEORDNING for. Maskinmesteruddannelsen

STUDIEORDNING for. Maskinmesteruddannelsen STUDIEORDNING for uddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse drift BTecMan & MarEng Version 1 (ny bekendtgørelse 22/12/2012) januar 2013 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart januar 2012 Revision nr.

Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart januar 2012 Revision nr. Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart januar 2012 Revision nr. 8 1 Denne studieordning beskriver maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 3.10(B) af 17. august 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

Undervisningsplan for: Grundmodul for skibsassistenter, Skoleskibet DANMARK og MARTEC

Undervisningsplan for: Grundmodul for skibsassistenter, Skoleskibet DANMARK og MARTEC Undervisningsplan for: Grundmodul for skibsassistenter, Skoleskibet DANMARK og MARTEC INDHOLDSFORTEGNELSE MASKINLÆRE... 4 EL LÆRE... 5 MARITIMT ENGELSK... 6 ARBDEJSMILJØ... 7 BRANDBEKÆMPELSE... 8 VAGTTJENESTE,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

AFSNIT 3. Afsnit 3: Procedurer. 7.1.10 Procedure for udarbejdelse af undervisningsplaner

AFSNIT 3. Afsnit 3: Procedurer. 7.1.10 Procedure for udarbejdelse af undervisningsplaner AFSNIT 3 Afsnit 3: Procedurer 7.1.10 Procedure for udarbejdelse af undervisningsplaner 7.1.14 Procedure for uddannelsesplanlægning 7.1.21 Procedure for præsentation af kursus. 7.1.26 Procedure for lærerteams

Læs mere