ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER Indholdsfortegnelse Side 2: Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Side 10: Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Side 25: Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Side 34: Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne Side 46: Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Side 57: Aftale om drift af tilbud om undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7-65 år med varig, akut pådraget hjerneskade Side 65: Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne og tilsyn med disse efter serviceloven Side 84: Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital Side 90: Aftale om drift af tilbud vedrørende udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Side 97: Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

2 Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.: Aftalen omfatter: Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand, behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, individuel og kollektiv forebyggelse. Visitation: Den enkelte kommune afgør om en borger er omfattet af tilbuddet. Dog kan personer, som har ophold i boformer efter serviceloven, i psykiatriske hospitalsafdelinger mv., i overensstemmelse med lovgivningen herom henvises direkte til det specialiserede tandplejetilbud. Odense Kommune påser ikke som led i driften af behandlingstilbudet, at patienten omfattes af sundhedslovens 133. Odense Kommune kan som driftsansvarlig afvise at behandle personer, der er henvist til specialtandpleje, men som efter en tandlægefaglig vurdering ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling mv. Det tandlæge faglige område egner sig til takstfinansiering og aftalen lægger jf. de fælles retningslinjer for takststrukturen derfor op til, at afregningen sker via takstafregning pr. påbegyndte ½ time for udredning og behandling samt narkosebehandling. Ligeledes lægger aftalen op til, at forebyggende og opsøgende tandpleje afregnes via abonnementsafregning a conto (forudrettet) for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år en gang om måneden. Kommunens abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsandel i forhold til det samlede befolkningstal pr. 1. januar det foregående år (Danmarks Statistiks opgørelser) for de kommuner, der er tilsluttet aftalen. Eventuel inddrivelse og opkrævning af egenbetaling fra patienter foretages af bopælskommunen og er Odense Kommune uvedkommende. På den månedlige opkrævning fremgår dog, hvor meget bopælskommunen er berettiget til at opkræve patienten efter de gældende retningslinjer for sygesikringsydelser efter sundhedsloven. Aftalen omfatter ikke udgifter til patienttransport, forplejning, overnatning mv. 2

3 A F T A L E om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. 1 Formål I medfør af sundhedslovens 133, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om specialiseret tandpleje ved at indgå aftale herom med andre kommunalbestyrelser, har aftalens parter besluttet at overlade udførelsen af det lovpligtige specialiserede tandplejetilbud til Odense Kommune, som forpligter sig til på aftalens vilkår at varetage driften af det specialiserede tandplejetilbud for samtlige deltagende kommuner. 2 Aftalens parter Som ydelsesleverandør deltager: Odense Kommune Som ydelsesbrugere deltager: Assens Kommune Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Middelfart Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune 3 Patienter omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter specialtandplejeydelser til den personkreds, som omfattes af sundhedslovens 133, det vil sige sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Stk. 2. Aftalen omfatter kun personer, der er tilmeldt folkeregisteret i en af de i 2 nævnte kommuner. 3

4 4 Ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende tilbud efter sundhedslovens 133, det vil sige: a) Individuel og kollektiv forebyggende og opsøgende tandpleje inklusive hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning m.v. til nøglepersoner omkring patienten. b) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand herunder i generel anæstesi. c) Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen (herunder i generel anæstesi), således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Stk. 2. Øvrige tandplejeydelser efter sundhedsloven eller lovgivningen i øvrigt, omfattes ikke af aftalen. Stk. 3. Aftalen omfatter ikke udgifter til patienttransport, forplejning, overnatning mv., som patientens særlige forhold måtte tilsige, men som falder uden for den i stk. 1 nævnte driftsopgave. Stk. 4. Odense Kommune forpligter sig til at stille behandlingstilbud inden for de i stk. 1 nævnte områder til rådighed for personer, der henvises til behandling af de i 2 nævnte kommuner. Stk. 5. Ydelsesbrugerne forpligter sig til ikke at anvende andre leverandører end Odense Kommune af de ydelser, der omfattes af aftalen. 5 Visitation til ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Patientens bopælskommune afgør, om patienten er omfattet af sundhedslovens 133, og visiterer patienten til behandling i det specialiserede tandplejetilbud. Personer, som har ophold i boformer efter serviceloven, i psykiatriske hospitalsafdelinger mv., kan i overensstemmelse med lovgivningen herom henvises direkte til det specialiserede tandplejetilbud. Stk. 2. Odense Kommune påser ikke som led i driften af behandlingstilbudet, at patienten omfattes af sundhedslovens 133. Stk. 3. Odense Kommune kan som driftsansvarlig afvise at behandle personer, der er henvist til specialtandpleje, men som efter en tandlægefaglig vurdering ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling mv. Inden en patient afvises fra behandling, skal Odense Kommune drøfte spørgsmålet med patientens bopælskommune. 6 Indkaldelse til behandling mv. Stk. 1. Odense Kommune indkalder visiterede patienter til undersøgelse og behandling i den rækkefølge, de visiteres. 4

5 Stk. 2. Uanset stk. 1, kan Odense Kommune træffe beslutning om at prioritere patienter, hvis forhold kræver hurtig behandling. Ved prioriteringen af patienterne må der ikke tages hensyn til, hvilken kommune, patienten er visiteret fra. 7 Behandlingens omfang Stk. 1. Odense Kommune varetager den tandlægefaglige vurdering af, hvilken behandling, der konkret bør iværksættes i forhold til patienten. Stk. 2. Odense Kommune udarbejder en foreløbig behandlingsplan samt prisoverslag til patientens bopælskommune til godkendelse. I forbindelse med udredning og udarbejdelse af foreløbig behandlingsplan kan Odense Kommune uden forudgående godkendelse fra bopælskommunen afkræve betaling for ydelsen. Stk. 3. Har bopælskommunen ikke senest 14 dage efter modtagelse af behandlingsplan med prisoverslag afvist den foreslåede behandlingsplan over for Odense Kommune, anses behandlingsplan samt prisoverslag for accepteret af bopælskommunen. Stk. 4. Odense Kommune forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er tandlægefagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal Odense Kommune anvende den billigste behandlingsmetode. Stk. 5. Odense Kommune forpligter sig til alene at udføre behandling mv., som ud fra en tandlægefaglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til patienten. Stk. 6. Odense Kommune forpligter sig til at gennemføre behandling mv. i overensstemmelse med de behandlingsprincipper, herunder principper for behandlingstid, behandlingskapacitet mv. som måtte fremgå af rammeaftalen om tandplejeydelser, udformet i medfør af 14 i bekendtgørelse om tandpleje. 8 Ydelsernes pris Stk. 1. Ydelsesleverandøren beregner i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark takster for behandling jf. 4, stk. 1, litra b og c. Stk. 2. Ydelsesleverandøren beregner i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark de samlede udgifter ved driften af den i 4, stk.1, litra a nævnte ydelse. Den samlede udgift fordeles forholdsmæssigt mellem ydelsesbrugerne efter indbyggertallet pr. 1. januar. For 2009 anvendes indbyggertallet pr. 1. januar 2008 og så fremdeles. For en nærmere beskrivelse af såvel takster som abonnementsbetaling for det kommende kalenderår henvises til Bilag 1 i aftalen. Stk. 3. Senest den 1. april fremlægger Odense Kommune et endeligt regnskab for det foregående års drift. Over-/underskud fra det foregående års drift indregnes i taksterne for det følgende år jf. dog 5

6 stk. 5. Senest den 1. juni orienterer ydelsesleverandøren ydelsesbrugerne om takst-/ abonnementsbetaling for det følgende kalenderår. Stk. 4. Senest den 1. maj meddeler hver enkelt ydelsesbruger til ydelsesleverandøren (parallelt med indmelding i forbindelse med kommunernes rammeredegørelse) om eventuelle ændringer i det forventede forbrug af ydelser i den kommende aftaleperiode. Stk. 5. Odense Kommune kan beslutte at overføre underskud eller overskud helt eller delvist til det følgende budgetår med henblik på efterfølgende modregning i takst-/abonnementsafregning vedrørende senere regnskabsår. Stk. 6. Såfremt aftalen ikke forlænges for en eller flere aftalepartnere, jf. nærmere 10, udarbejdes refusionsopgørelse for den udtrædende kommunes andel af overskud/underskud for det seneste regnskabsår. 9 Betaling Stk. 1. For ydelser omfattet af denne aftale i 4, stk.1, litra a, som ifølge rammeaftalen er abonnementsfinansieret, sender ydelsesleverandørerne til ydelsesbrugerne senest den 15. i hver måned en a conto afregning for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år. A conto afregning for januar måned tilsendes ydelsesbrugeren senest den 15. december i det forudgående år. Stk. 2. Ydelser omfattet af denne aftale i 4, stk.1, litra b og c, som ifølge rammeaftalen er takstfinansieret, betales på baggrund af månedlige afregninger. Odense Kommune sender til aftalens parter senest den 15. i hver måned en afregning med angivelse af den samlede pris for forrige måneds behandlinger. Afregningen skal indeholde en oversigt over de behandlinger, Odense Kommune har foretaget i forhold til hver enkelt patient, der indgår i opgørelsen, prisen for behandlingen af hver patient samt oplysninger om, hvilket beløb, patienten vil kunne pålægges i egenbetaling. Opkrævning og eventuel inddrivelse af egenbetaling hos patienten varetages af ydelsesbrugeren og er Odense Kommune uvedkommende. Stk. 3. Ydelsesbrugerens betalingsforpligtelse, herunder betalingsform, forpligtelse til at betale morarenter mv. er reguleret efter samme regler, som er fastsat i rammeaftalen på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark for det pågældende år. 10 Aftalens varighed Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2009 og løber et kalenderår. Stk. 2. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Stk. 3. Såfremt en aftalepart ikke senest den 1. juli i aftaleåret skriftligt har meddelt de øvrige deltagere i aftalen, at man ikke ønsker at forlænge aftalen for det kommende kalenderår, anses aftalen for forlænget med et kalenderår. Forlængelsen sker på uændrede vilkår, bortset fra vilkår, der måtte ændres som følge af vilkårsændringer i rammeaftalen for det pågældende kalenderår, og hvortil der er henvist i denne aftale. 6

7 11 Salg af overskudskapacitet Stk. 1. Odense Kommune er forpligtet til at informere ydelsesbrugerne om eventuel overskudskapacitet. Odense Kommune er endvidere forpligtet til at søge overskudskapacitet, som ikke kan fjernes af hensyn til det samlede beredskab, solgt til andre kommuner i eller uden for regionen. Stk. 2 Salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, må ikke ske på vilkår, der er mere favorable end de vilkår, der fremgår af denne aftale. Stk. 3. Indtægter ved salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, skal indgå i det samlede regnskab for driften. 7

8 Bilag 1 til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (takster 2009 og abonnement 2009) Aftalen omfatter tre typer af ydelser: Ydelse A = Diagnostisk udredning og behandling Ydelse B = Narkosebehandling Ydelse C = Forebyggende og opsøgende tandpleje Jf. aftalens 9 vedrørende betaling sker afregningen for diagnostisk udredning og behandling samt narkosebehandling via takstafregning en gang om måneden (bagudrettet) efter det konkrete træk på ydelserne blandt patienter med bopæl i kommunen. Afregning for forebyggende og opsøgende tandpleje sker afregningen via abonnementsafregning a conto (forud) for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år en gang om måneden. Regningen vil indeholde det samlede beløb, som bopælskommunen skal betale for den pågældende måned samt en oversigt over behandlingen for den enkelte patient herunder oplyses pris for behandlingen, dato(er) for behandling, patientens postnr. og CPR nr. samt det beløb, som hver enkelt patient kan opkræves i egenbetaling. Opkrævning og inddrivelse af egenbetaling fra patienterne foretages af bopælskommunen og er Odense Kommune uvedkommende. Jf. aftalens 8 er takst- og abonnementsbetalingen beregnet i overensstemmelse med de retningslinjer for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark. Årets takster for 2009 for ydelse A, B og C fremgår af nedenstående tabel. Ydelse Tekst Takst i 2009 Takst i 2008 A. Udredning og behandling Pris pr. påbegyndte halve behandlingstime 1.235, ,24 B. Narkose 1) Pris pr. påbegyndte halve behandlingstime 1.364, ,88 C. Forebyggende og opsøgende arbejde Pris pr. borger opgjort pr ,12 1,07 1) Når en patient udredes/behandles i generel anæstesi vil bopælskommunen blive faktureret for både ydelse A og B. Taksten for 2009 er beregnet med prisfremskrivning af taksten for For ydelse C (forebyggende og opsøgende tandpleje) beregnes kommunens abonnementsandel på baggrund af kommunens befolkningsandel i forhold til det samlede befolkningstal pr. 1. januar det foregående år (Danmarks Statistiks opgørelser) for de kommuner, der er tilsluttet aftalen. For 2009 er abonnementsbetalingen således beregnet ud fra befolkningstal pr. 1. januar

9 Af nedenstående tabel ses den årlig abonnementsudgift for hver af de kommuner, der tilsluttes aftalen i 2009 under ydelse C. Endvidere viser tabellen den forventede udgift for alle kommuner, der er tilsluttet aftalen. Beregningen af de forventede udgifter til de takstafregnede ydelser baserer sig på en gennemsnitsbetragtning i forhold til det indmeldte antal patienter pr. 1. oktober 2008 og de beregnede satser for 2009 (dvs. en antagelse om, at alle patienter trækker lige meget på ydelserne) priser A B C Total Egenbetaling Kommune i alt Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyn Langeland Ærø Fyn i alt Egenbetalingen på kr (2008-sats) anslås at kunne opkræves hos 80 procent af brugere over 18 år. Det bemærkes, at ovenstående beregninger for de takstafregnede ydelser alene er vejledende. Såfremt det faktiske antal patienter fra den enkelte kommune viser sig at afvige fra det indmeldte antal patienter, eller at kommunens patienter trækker mere eller mindre end gennemsnittet på ydelserne, vil dette afspejle sig i mer-/mindreudgifter i forhold til ovenstående beregninger. 9

10 Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere: - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens Aftale dækker vederlagsfri behandling for stofmisbrug på både voksen- og på ungeområdet. - Aftalen omfatter ambulant behandling, medicinudlevering og omsorgsbehandling (Harm Reduction). - Aftalen omfatter ikke behandling på døgninstitution. - Udgifter til medicin, som udleveres på behandlingsstedet, blodprøver og hepatitis vaccine er indeholdt i taksterne. - Udgifter til medicin, som udleveres til brugerne på apotek eller på behandlingsstedet på vegne af et apotek er ikke indeholdt i taksterne og afholdes derfor af ydelsesbrugerne. - Stofmisbrugsområdet egner sig til takstafregning og lægger jf. de fælles retningslinjer for takststrukturen derfor op til, at betalingen sker via takstafregning en gang om måneden (bagudrettet) efter det konkrete træk på ydelserne blandt bopælskommunens stofmisbrugere. - Hver entreprenør afsender en månedlig regning fra hhv. ungeafdelingen og voksenafdelingen. Benytter kommunens stofmisbrugere både afdelingerne, der hører under Odense og Svendborg, vil kommunen således kunne modtage op til fire månedlige afregninger. 10

11 A F T AL E om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere 1 Formål Ifølge servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling til stofmisbrugere. Endvidere følger det af sundhedslovens 142, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Med henblik på at opfylde de deltagende kommuners forpligtelser efter de nævnte bestemmelser har aftalens parter besluttet at overlade udførelsen af de nævnte ydelser til Odense Kommune og Svendborg Kommune, som forpligter sig til på aftalens vilkår for samtlige deltagende kommuner at varetage driften af tilbud om stofmisbrugsbehandling, herunder lægelig behandling med euforiserende stoffer. 2 Aftalens parter Stk. 1. Som ydelsesleverandører deltager: Odense Kommune og Svendborg Kommune. Stk. 2. Som ydelsesbruger deltager: Assens Kommune Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune 3 Ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter driftsopgaver vedrørende tilbud efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142, til stofmisbrugere i de i 2 nævnte kommuner, jf. dog 5 om døgnbehandling. Stk. 2. Aftalen omfatter alene behandling af misbrugere af illegale, euforiserende stoffer. Behandling af personer for misbrug af lægeordineret medicin mv. omfattes ikke af aftalen. For en nærmere beskrivelse af ydelsen henvises til Bilag 1 i aftalen. 11

12 Stk. 3. Tilbud om udredning, rådgivning og behandling af stofmisbrugere efter den øvrige lovgivning, omfattes ikke af aftalen. Stk. 4. Aftalen omfatter alene udredning, individuel rådgivning og behandling af stofmisbrugere. Rådgivning af institutioner, undervisnings- og konsulentydelser mv. inden for stofmisbrugsbehandling omfattes ikke af aftalen. Stk. 5. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til på lige vilkår at stille behandlingstilbud inden for de i stk. 1 nævnte områder til rådighed for stofmisbrugere, der henvises af de i 2 nævnte kommuner. Stk. 6. Ydelsesbrugerne forpligter sig til ikke at anvende andre leverandører end de i 2 nævnte til løsning af opgaver omfattet af sundhedslovens 142. Stk. 7. Aftalen omfatter ikke behandling, der gennemføres på andre behandlingsinstitutioner end de institutioner, ydelsesbrugeren henviser til. Såfremt stofmisbrugeren med henvisning til servicelovens 101, stk. 3 anmoder om, at behandlingen gennemføres på en anden behandlingsinstitution end den, ydelsesleverandøren betjener sig af, afslutter ydelsesleverandøren behandlingen og henviser brugeren til at rette henvendelse til ydelsesbrugeren. Samtidig sender ydelsesleverandøren en redegørelse for den behandling, ydelsesleverandøren har visiteret stofmisbrugeren til, men som stofmisbrugeren har afslået at anvende. 4 Visitation til rådgivning og behandling omfattet af aftalen Stk. 1. De deltagende kommuner kan henvise stofmisbrugere til ydelsesleverandørernes behandlingstilbud. Endvidere kan stofmisbrugerne selv rette henvendelse til et behandlingssted hos ydelsesleverandørerne med henblik på behandling og rådgivning. Stk. 2. Ydelsesleverandøren foretager en udredning af stofmisbrugeren og anbefaler vedkommende til den behandling, der efter en faglig vurdering skønnes påkrævet. Stk. 3. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til at iværksætte behandlingen senest 14 dage efter, at brugeren har henvendt sig til behandlingsstedet. Stk. 4. Ydelsesleverandøren orienterer efter udredningen ydelsesbrugeren om indholdet af den anbefalede behandling. Orienteringen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af behandlingstilbuddet samt om muligt en vejledende pris for behandlingen. Ydelsesleverandøren har pligt til at indhente godkendelse hos ydelsesbrugeren, før behandling igangsættes. Stk. 5. Stofmisbrugerne udredes og behandles i den rækkefølge, de henvender sig på behandlingsstedet. Ydelsesleverandørerne kan dog træffe beslutning om at prioritere brugere, hvis forhold kræver hurtig behandling. Ved prioriteringen må der ikke inddrages oplysninger om stofmisbrugerens bopælskommune. 12

13 5 Døgnbehandling Stk. 1. Denne aftale omfatter ikke døgnbehandling. Såfremt ydelsesleverandøren skønner, at en stofmisbruger har behov for døgnbehandling, afgiver ydelsesleverandøren indstilling herom til ydelsesbrugeren. Indstillingen kan være ledsaget af et forslag til behandling samt behandlingssted. Stk. 2. Ydelsesbrugeren varetager sagsbehandling, afgørelse og visitation i sager om døgnbehandling og afholder udgifterne i forbindelse hermed. Stk. 3. I tilfælde hvor døgnbehandling er påkrævet, fortsætter indledt ambulant behandling efter denne aftale, indtil ydelsesbrugeren har etableret et døgntilbud til stofmisbrugeren. 6 Behandlingens omfang Stk. 1. Ydelsesleverandøren varetager den faglige vurdering af hvilken behandling, der konkret bør iværksættes i forhold til stofmisbrugeren og tilrettelægger behandlingens konkrete indhold. Stk. 2. Ydelsesbruger kan efter nærmere aftale med ydelsesleverandør deltage i status- og behandlingsmøder vedrørende egne borgere. Mødedato- og tidspunkt fastsættes af ydelsesleverandøren. Stk. 3. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at have en faglig kompetent medarbejdergruppe, der løbende uddannes til at kunne varetage behandlingen på højt kvalitativt niveau, herunder at være orienteret om den seneste forskning og viden på området. Stk. 4. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er fagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal ydelsesleverandøren anvende den billigste behandlingsmetode. Stk. 5. Ydelsesleverandøren forpligter sig til alene at udføre behandling mv. som ud fra en faglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til stofmisbrugeren. Stk. 6. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at gennemføre behandling mv. i overensstemmelse med den fælles faglige kvalitetsstandard for behandlingsprincipper, herunder principper for behandlingstid, behandlingskapacitet mv. vedr. social behandling for stofmisbrug. Stk. 7. Udgifter til medicin, som udleveres direkte af behandlingsstedet til stofmisbrugerne, samt udgifter til hepatitis vaccination, HIV-screening og blodprøvetagning afholdes af ydelsesleverandørerne og indgår i takstfastsættelsen for den enkelte ydelse. Udgifter til medicin, som udleveres af et apotek eller af behandlingsstedet på vegne af et apotek, afholdes af ydelsesbrugeren. Eventuel administration og opkrævning af egenbetaling hos stofmisbrugeren for medicin, der udleveres på vegne af et apotek, påhviler ydelsesbrugeren. 13

14 7 Ydelsernes pris Stk. 1. Ydelsesleverandørerne beregner i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark takster for de enkelte behandlingstilbud. Taksterne kan opdeles på forskellige behandlingsmoduler. Stk. 2. Taksterne beregnes for et år af gangen. Senest den 1. juni orienterer ydelsesleverandørerne ydelsesbrugerne om taksterne for det følgende kalenderår. For en nærmere beskrivelse af takster for det kommende kalenderår henvises til Bilag 2 i aftalen. Stk. 3. Senest den 1. april fremlægger ydelsesleverandørerne et endeligt regnskab for det foregående års drift. Over-/underskud fra det foregående års drift indregnes i taksterne for det følgende år jf. dog stk. 4. Stk. 4. Senest den 1. maj meddeler hver enkelt ydelsesbruger til ydelsesleverandørerne (parallelt med indmelding i forbindelse med kommunernes rammeredegørelse) om eventuelle ændringer i det forventede forbrug af ydelser i den kommende aftaleperiode. Stk. 5. Ydelsesleverandørerne kan beslutte at overføre underskud eller overskud helt eller delvist til det følgende budgetår med henblik på efterfølgende modregning i takstbetalinger vedrørende senere regnskabsår. Stk. 6. Såfremt aftalen ikke forlænges for en eller flere aftalepartnere, jf. nærmere 9, udarbejdes refusionsopgørelse for den udtrædende kommunes andel af overskud/underskud for det seneste regnskabsår. 8 Betaling Stk. 1. Ydelsesleverandørerne sender til aftalens parter senest den 15. i hver måned en afregning for de ydelser, den pågældende ydelsesleverandør har leveret til ydelsesbrugeren i den forudgående måned. Regningen skal indeholde en oversigt over de behandlinger, ydelsesleverandøren har foretaget i forhold til hver enkelt stofmisbruger, der indgår i opgørelsen, prisen for behandlingen af hver bruger samt den samlede pris, ydelsesbrugeren skal betale. Stk. 2. Ydelsesbrugerens betalingsforpligtelse, herunder betalingsform, forpligtelse til at betale morarenter mv. er reguleret efter samme regler, som er fastsat i rammeaftalen på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark for det pågældende år. Stk. 3. Såfremt behandlingsforløbet afbrydes, er ydelsesbrugeren forpligtet til at betale for forløbet, indtil behandlingen afbrydes. Stofmisbrugerens udeblivelse fra behandlinger fritager ikke ydelsesbrugeren for at betale for behandlingen, så længe behandlingsforløbet ikke er afbrudt. 14

15 9 Aftalens varighed Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2009 og løber et kalenderår. Stk. 2. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Stk. 3. Såfremt en aftalepart ikke senest den 1. juli i aftaleåret skriftligt har meddelt de øvrige deltagere i aftalen, at man ikke ønsker at forlænge aftalen for det kommende kalenderår, anses aftalen for forlænget med et kalenderår. Forlængelsen sker på uændrede vilkår, bortset fra den årlige justering af taksterne, jf Salg af overskudskapacitet Stk. 1. Ydelsesleverandørerne er berettiget til at søge overskudskapacitet, som ikke kan fjernes af hensyn til det samlede beredskab, solgt til andre kommuner i eller uden for regionen. Stk. 2. Salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, må ikke ske på vilkår, der er mere favorable end de vilkår, der fremgår af denne aftale. Stk. 3. Indtægter ved salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, skal indgå i det samlede regnskab for driften. 15

16 Bilag 1 til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere (ydelsesbeskrivelse) Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen og Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen Målgruppe Tilbudets indhold/ydelser Den primære målgruppe er stofafhængige fra ca. 25 år og opefter, som er belastede misbrugere af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Det udmøntes i: Modulopdelt behandling Hashafvænning Tilbud til gravide misbrugere Harm Reduction-tilbud Alternativ metadonudlevering Indstilling til døgnbehandling Rådgivning til relevante samarbejdspartnere Kerneydelsen for Rusmiddelcenter Odense og Behandlingscenter Svendborg (herefter misbrugscentrene) er at yde rådgivning og behandling til stofmisbrugere. Misbrugscentrene arbejder endvidere med forskellige projekter og indstillinger til anbringelse i døgnbehandling. I afdelingerne i misbrugscentrene tilbydes dag- og aktivitetstilbud. Der ydes også rådgivning og undervisning til relevante samarbejdspartnere. Målgruppen er personer, som har problemer af social og/eller omsorgsmæssig karakter, som kræver en særlig indsats, og som har brug for behandling af deres misbrugsproblem. Tilbudet gælder også stofmisbrugere, der ikke kan være i et behandlingstilbud, men som har brug for et omsorgstilbud af skadesreducerende karakter. Ved stofmisbruger forstås belastede misbrugere af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende substanser. Det overordnede mål for behandlingen er at skabe eller genskabe en social kompetence i det omfang, det er muligt for den enkelte. Det betyder, at indsatsen er en fysisk, psykisk og social (re-)habilitering og en begrænsning af skader som følge af misbrugslivsformen. Det kan også betyde reel stoffrihed på kortere eller længere sigt. Målet er at stille et kvalificeret og effektivt behandlingstilbud til rådighed for de stofmisbrugere, der henvender sig eller som henvises. Iværksættelse af behandling sker med udgangspunkt i en kvalificeret udredning og planlægning, hvor bruger og kommune medinddrages, således at indsatsen for den enkelte stofmisbruger af brugeren opleves som relevant og koordineret. Behandlingsmålene skal tage udgangspunkt i den enkelte misbrugers problemer og forudsætninger, således at misbrugeren opnår en forbedret 16

17 livskvalitet og den højest opnåelige grad af rehabilitering, og således, at følgeskaderne for misbrugeren og omgivelserne mindskes mest muligt. Misbrugscentrene har fokus på at anvende metoder, der har dokumentation for deres effekt. Der anvendes derfor en afgrænset vifte af metoder, der enten er dokumenteret effekt for eller er ved at blive indsamlet mere viden omkring. Misbrugscentrene bruger følgende behandlingsmetoder: gruppebehandling kognitiv terapi/behandlingsformer systemisk tænkning - en kommunikationsmodel hashmodel øreakupunktur social færdighedstræning kropsterapi substitutionsbehandling og anden lægelig behandling psykoedukation/undervisning forebyggelse af smitsomme sygdomme, fixeskader, ernæringsproblemer m.v. Der sker løbende registreringer for at sikre overblik og erfaringsopsamling med henblik på udvikling og tilpasning af tilbuddene i overensstemmelse med de aktuelle behov. Muligheder for nye sociale, psykologiske og medicinske behandlingsformer vurderes løbende, og misbrugscentrene er eksperimenterende med henblik på udvikling af nye behandlingsformer. Behandling med separate takster Vedrørende takster for de enkelte behandlingsydelser se bilag med takster. Modulopbygget behandling Modul 1 Takst B1 Modul 1 har overskriften Udredning. Målene i modul 1 er: At udrede klientens samlede problemstillinger At klienten får formuleret og nedskrevet sine mål for behandlingen At klienten stabiliseres med evt. medicinunderstøttende behandling At der kan foretages en kvalificeret visitering til videre behandling med udgangspunkt i udredningen (f.eks. ambulant behandling, døgnbehandling eller harm reduction) At klienten deltager i begyndende netværk At klienten oplever en succesfuld start på behandlingen I den første fase af behandlingen eller introperioden arbejdes med temaet: erkendelsen af et misbrug og den tilknyttede adfærd og tænkemåde. Der tages udgangspunkt i bevidstgørelse af rusens funktion for den enkelte, så der kan arbejdes med ambivalens og motivation i forhold til overvejelse om ændring. Der arbejdes procesorienteret ud fra en systemisk og psykodynamisk metode. I denne fase klarlægges de personlige mål for 17

18 behandlingen, og der udarbejdes behandlingsplan. Sideløbende etableres grupper som vil være af mere kognitiv og undervisningsmæssig art, der tager udgangspunkt i misbrugsproblematikker. Der arbejdes især med motivationsskabende samtaler og kontaktskabende samvær. I overgangen mellem modul 1 og modul 2 er placeret en uge til beslutning om den endelige behandlingsplan, der kan munde ud i en beslutning om: Ambulant behandling Døgnbehandling Harm reduction tilbud Udskrivning Varighed: Modul 1 inklusiv overgangsfase varer 9 uger. Modul 2 Takst B2 Modul 2 har overskriften Klientens arbejde med stofproblematikken. Målene i modul 2 er: At klienten opnår social mestring At klienten mestrer at holde sig fra sidemisbrug At klienten opnår (re-)habilitering fysisk, psykisk og socialt At klienten får indsigt i andre handlemuligheder end stoffer til at løse problemer I sekundærfasen arbejdes i dybden og mere handlingsorienteret i forhold til behandlingsplanen. Der arbejdes bl.a. med klientens tryghed efter at have forladt stofferne. Der tilstræbes en optimal relation til behandlerteamet for at skabe tryghed. Behandleren bliver klientens erstatning for det tab, han har lidt ved at forlade/opgive den tryghed, han havde i stofferne og det tidligere miljø. Klienten har brug for tilknytning andet sted, til andre objekter. Der arbejdes med andre handlemuligheder end stofferne som problemløsning. Der arbejdes fortsat med gruppe- og individuel behandling, deltagelse i aktiviteter, værkstedstilbud, undervisning, kropsbevidsthed, arbejdsmarkeds- og samfundsorientering, lovgivning m.m. Varighed: Modul 2 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i klientens livssituation. Dette modul gentages såfremt der er indikation herfor. Modul 3 Takst B3 Modul 3 har overskriften udslusningsfasen. Målene i modul 3 er: Stof- eller/ medicinfri Social mestring på højt niveau At klienten kender egne ressourcer og udviklingspotentialer Udskrivning at stå på egne ben At klienten mestrer andre løsningsmodeller end stofindtag I den tertiære fase sker der en orientering mod livet udenfor behandlingsafdelingen, og der sættes fokus på bearbejdning af de følelser, 18

19 der er forbundet med den utryghed med at forlade det kendte og komme videre i livet. Her arbejdes med adskillelse, individualisering og separation. Klienten skal nu til at vende sig mod verden og dens mangfoldighed. Her skal klienten til at adskilles fra trygheden og lære at verden består af både godt og ondt, men at han alligevel kan være i verden og ikke behøver at bruge de gamle løsningsmodeller med stoffer til at løse problemer. Det er også her at klienten skal til at opbygge en meningsfuld tilværelse med indhold. Der arbejdes fortsat med gruppe- og individuel behandling, tilbagefaldsforebyggelse, støttegruppe, undervisning, aktiviteter, kropsbevidsthed m.m. Varighed: Modul 3 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i klientens livssituation. Dette modul gentages såfremt der er indikation herfor. Harm reduction (omsorgsbehandling) Takst C Harm reduction er omsorgsbehandling for brugere, der ikke magter at være i et behandlingstilbud, hvor der er forventning til klienten om at forbedre sin livssituation ved at arbejde målrettet med stofmisbruget og dets konsekvenser. Målene er: At forbedre livskvaliteten for stofbrugere, hvis primære mål ikke er stoffrihed At forebygge og reducere skader som følge af stofbrug Tilbudet henvender sig især til brugere, der ikke profiterer af de eksisterende behandlingstilbud, og vurderes at ville have mere gavn af tilbud af mere rådgivende og støttende karakter, brugere hvis primære behandlingsmål ikke er stoffrihed og brugere der pga. dårlig helbredstilstand kræver ekstra opmærksomhed og sygepleje. Der er ikke tidsgrænse for, hvor længe man kan være i et harm reduction tilbud. Medicinudlevering via udleveringsenheden Takst D Når modul 3 er tilendebragt afsluttes klienten i misbrugscentrene. De klienter der er stof- og medicinfri afsluttes uden efterbehandling, med mindre de selv ønsker kontrol opfølgende samtaler hvert kvartal. De klienter der afsluttes med medicin, vil få udleveret medicinen i misbrugscentrenes udleveringsenhed 1-2 x ugentligt. Samtidig med udlevering sker der en observation således at der er sikkerhed for at klienten ikke er i tilbagefald. Desuden kommer klienten til opfølgende samtaler minimum én gang i kvartalet. Intervallerne kan øges med stigende beherskelse af egen livssituation. Opfølgningssamtalerne har til formål at: o Støtte klienterne i deres selvstændighed o Fange evt. tilbagefald o Informere om muligheden for at udtrappe af støttemedicin på sigt 19

20 Medicinudlevering via eksternt vagtselskab Takst E Det er et tilbud for klienter, der ikke magter at være i et eksisterende behandlingstilbud eller i et harm reduction tilbud, oftest pga. voldelig adfærd. Der foregår medicinudlevering på en ekstern adresse. Tilbudet omfatter daglig kontakt med en sygeplejerske, som har mulighed for at give støtte og omsorg på forskellige områder, f.eks. sundhedstilstand og kost. Sygeplejersken er desuden kontaktled til andre instanser. Udleveringen foregår i samarbejde med et vagtselskab. Medicinudlevering via eksternt vagtselskab tilbydes kun i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Procedure i forbindelse med døgnbehandling Misbrugscentrene har ingen selvstændig døgnbehandling. I de tilfælde hvor centrene vurderer det nødvendigt, indstiller centrene klienter til døgnbehandling. Bopælskommunen visiterer og betaler for døgnbehandling til klienter, der har et behov for dette. Ved anvendelse af private behandlingstilbud skal der sikres indsigt i/tilsyn med stedets rammer og indhold. Der skal løbende ske opfølgning af resultaterne for at sikre en så saglig og økonomisk forsvarlig anvendelse af disse tilbud som muligt. Disse ydelser er ikke en del af entreprenøraftalen. Konsulentbistand kan tilbydes til samarbejdspartnere i form af rådgivning, vejledning, information og undervisning om stofmisbrug og mulighederne for behandling. Vejledningen kan være på det generelle plan, men kan også være i forhold til enkeltsager med henblik på at fremme samarbejdet og koordinationen mellem indsatserne. Tilbudet gælder en bred vifte af emner, men der er især fokus på akutopgaver, hvor der er behov for faglig sparring og rådgivning, og på børne- og ungeområdet, hvor der er en særlig viden opsamlet i misbrugscentrene. Visitation Brugerne henvender sig selv. Ligeledes kan der henvises fra kommunale forvaltninger, praktiserende læger, sygehusvæsenet, Kriminalforsorgen, fængsler og andre. Der foretages ved første samtale en vurdering af, om den henvendende person falder indenfor målgruppen. Såfremt der er et misbrug af illegale stoffer visiteres til behandling. Der er garanti for behandling ifølge Servicelovens 101, hvor der inden 14 dage fra henvendelsen skal være iværksat behandling. Behandling iværksættes umiddelbart efter henvendelse/henvisning. Efter den indledende samtale sker en yderligere udredning, hvorefter klienten henvises til det endelige tilbud. Det er misbrugscentrene, der visiterer til selve behandlingen. Visitationen foregår i forbindelse med internt visitationsmøde i den enkelte afdeling efter den udredende visitationssamtale. I visitationssamtalen deltager udover behandleren, afdelingslederen, øvrige behandlere, læge og psykolog. I forbindelse med visitationen anvendes et skema, som siden hen danner udgangspunkt for behandlingsplanen. Visitationsskemaet udfyldes i 20

21 samarbejde med klienten og begge parter skriver under på skemaet. Såfremt der er ventetid ud over behandlingsgarantien på 14 dage i en afdeling, henvises til en anden af centerets afdelinger. 21

22 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen og Behandlingscenter Svendborg - Ungeafdelingen Målgruppe Unge mellem 14 og 25 år med et eksperimenterende brug, samt unge med et egentligt misbrug, af alkohol, hash, amfetamin, ecstasy, opioider, medicin, opløsningsmidler, mv. Over 25-årige hashmisbrugere. Tilbudets indhold/ydelser Ungeafdelingernes kerneydelser er overordnet koncentreret omkring ambulant behandling og rådgivning, suppleret med indstilling til anbringelse i døgnbehandling. Behandlingen omfatter både stoffri og medicinunderstøttet behandling koncentreret omkring udredning, egentlig samtalebehandling og psykoterapi. Behandlingen foregår som hovedregel via individuelle samtaler, men kan også finde sted i gruppesamtaleforløb. Derudover tilbyder Ungeafdelingerne hashafvænning via et 5-6 ugers hashafvænningsprogram; dette program tilbydes også til personer over 25 år. Endvidere kan der foranstaltes afgiftning/nedtrapning og igangsættes aktiviteter med henblik på at udvikle de unges sociale kompetencer. På det forebyggende plan arbejdes der med at reducere de stofrelaterede skader, samt undervises i almen sundhedspædagogik. I kerneydelserne indgår også et tæt samarbejde med primærkommunale myndigheder omkring sagskoordinering og generelt i forhold til omverdenen varetagelsen af diverse funktioner og opgaver af konsultativ karakter. Ungeafdelingernes periferiydelser omhandler især tiltag af behandlingsunderstøttende/-supplerende karakter i relation til kerneydelserne. På det behandlingsmæssige område omfatter disse øreakupunktur, speciel indsats i forhold til gravide stofmisbrugere, selvmordsforebyggende behandling, pårørende-/familiesamtaler og indsats omkring unge med psykiatriske lidelser. På det forebyggende plan deltager Ungeafdelingernes personale i oplysningsarbejde og undervisning i skoler og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner dette dog kun når det ikke går udover de egentlige opgaver. I forbindelse med indskrivningen til behandling udformes en individuelt baseret behandlingsplan, som kan være en del af en allerede udformet handleplan (eller en fremtidig handleplan) udformet i kommunalt regi og/eller i forbindelse med ophold forud på fx. døgninstitution. Behandlingsplanen udformes i tæt samarbejde med den unge og består af en 22

23 oplistning af behandlingsbehov, behandlingsmål og behandlingsmetoder. Dette danner grundlag for det videre behandlingsarbejde og udgør den akse hvorom al behandlingsaktivitet udspringer. Den justeres løbende blandt andet via drøftelser på ugentlige behandlingsmøder (teammøder) og ændres om fornødent via opstillelse af nye mål og anvendelse af eventuelle nye metoder. Visitation Mulighed for selvhenvendelse. Ungeafdelingerne visiterer til selve behandlingen. Visitation foregår i forbindelse med internt visitationsmøde efter visitationssamtale mellem ungeafdelingernes visitator og den unge. I forbindelse med visitationen anvendes et skema, som siden hen danner udgangspunkt for behandlingsplanen. Godkendelse af behandlingsplan af den unge er en forudsætning for påbegyndelse af behandling. Ungeafdelingerne er underlagt loven vedrørende behandlingsgaranti for stofmisbrugere, og visitationsproceduren er derfor tilrettelagt således, at den unges behandling begyndes senest 14 dage efter første henvendelse. 23

24 Bilag 2 til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere (takster 2009) Jf. aftalens 8 vedrørende betaling sker afregningen via takstafregning en gang om måneden (bagudrettet) efter det konkrete træk på ydelserne blandt bopælskommunens stofmisbrugere. Regningen vil indeholde det samlede beløb, som bopælskommunen skal betale for den pågældende måned samt en oversigt over behandlingen for den enkelte misbruger herunder oplyses pris for behandling, dato(er) for behandling, stofmisbrugerens postnr. og cpr. nr. Hver entreprenør afsender en månedlig regning fra hhv. ungeafdelingen og voksenafdelingen. Benytter kommunens stofmisbrugere både afdelingerne, der hører under Odense og Svendborg, vil kommunen således kunne modtage op til fire månedlige afregninger. Jf. aftalens 7 er taksterne for ydelserne beregnet i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark. Årets takster for 2009 fremgår af nedenstående tabel. Ydelse Ungeafdelinger (A) Voksenafd. Modul B1 Voksenafd. Modul B2 Voksenafd. Modul B3 Voksenafd. Omsorgsbehandling (C) Voksenafd. Udlevering (D) Voksenafd. Alternativ udlevering (E) 09-priser Odense priser Svendborg For nærmere definition af ydelserne henvises til bilag 1 (ydelsesbeskrivelserne) ovenfor. Taksterne er dagstakster pr. stofmisbruger. Taksterne er beregnet på baggrund af et samlet udgiftsbudget, der igen baserer sig på: a) Antallet af indmeldte brugere fra de fynske kommuner. b) Alle takster er opgivet som pris pr. døgn med 365 behandlingsdage pr. år i henhold til Region Syddanmarks retningslinjer. c) Der er i taksterne taget højde for en skønnet stigning i forbruget af præparatet Suboxone som følge af nyt cirkulære vedr. medicinsk behandling af stofmisbrug. Befordring er ikke en del af denne aftale. 24

25 Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug: Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende ambulant behandling for alkoholmisbrug som omfattet af sundhedslovens 141 dvs. ambulant behandling for alkoholmisbrug. Aftalen omfatter ikke døgnbehandling eller tilbud om alkoholbehandling, alkohol-/trafikkurser mv. efter øvrige bestemmelser i lovgivningen. Befordring er ligeledes ikke omfattet af aftalen. Udgifter til medicin, som udleveres direkte af behandlingsstedet til brugerne er indeholdt i abonnementstaksten. Udgifter til medicin, som udleveres til brugerne på apotek, eller på behandlingsstedet på vegne af et apotek, er ikke indeholdt i abonnementstaksten og afholdes derfor af bopælskommunen. Aftalen lægger pga. brugernes ret til anonymitet op til, at betalingen sker via abonnementsafregning a conto (forud) for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år en gang om måneden. Hver kommune vil kun få tilsendt én samlet månedlig regning fra Odense og Svendborg kommuner. De to entreprenører foretager herefter indbyrdes mellemafregning. Hver bopælskommune modtager herudover med et endnu ikke fastsat interval opgørelser over antallet af behandlinger foretaget på kommunens brugere af ydelsen, der hvor brugerne har ønsket at opgive bopælskommune. Opgørelserne vil ikke indeholde oplysninger, der muliggør identifikation på individniveau, idet borgere, der søger behandling for alkoholmisbrug, i henhold til sundhedsloven ikke er forpligtet til at oplyse sit cpr. nr. Anonymitetsbestemmelsen medfører, at behandlingscenteret uanset om henvendelse sker efter henvisning fra en af de deltagende kommuner, og uanset om brugeren er bosiddende i en af de deltagende kommuner, skal den pågældende bruger tilbydes behandling. Kommunens abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsandel i forhold til det samlede befolkningstal pr. 1. januar det foregående år (Danmarks Statistiks opgørelser) for de kommuner, der er tilsluttet aftalen. 25

26 A F T AL E om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug 1 Formål I medfør af sundhedslovens 141, stk. 3, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om behandling for alkoholmisbrug ved at indgå aftale herom med andre kommunalbestyrelser, har aftalens parter besluttet at overlade udførelsen af det lovpligtige tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug til Odense Kommune og Svendborg Kommune, som forpligter sig til på aftalens vilkår at varetage driften af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug for samtlige deltagende kommuner. 2 Aftalens parter Stk. 1. Som ydelsesleverandører deltager: Odense Kommune og Svendborg Kommune. Stk. 2. Som ydelsesbrugere deltager: Assens Kommune Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune 3 Ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende ambulant behandling for alkoholmisbrug, som er omfattet af sundhedslovens 141, det vil sige behandling og rådgivning til enhver, der henvender sig til alkoholbehandlingen, uanset om det sker efter henvisning fra en af de deltagende kommuner, og uanset om brugeren er bosiddende i en af de deltagende kommuner. Stk. 2. Aftalen omfatter ikke døgnbehandling jf. nærmere 5 eller tilbud om alkoholbehandling, alkohol/trafikkurser mv. efter øvrige bestemmelser i lovgivningen. For en nærmere beskrivelse af ydelsen henvises til Bilag 1 i aftalen. Stk. 3. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til på lige vilkår at stille behandlingstilbud inden for de i stk. 1 nævnte områder til rådighed for enhver, der henvender sig eller henvises af ydelsesbrugerne. 26

27 Stk. 4. Brugeren kan vælge at være anonym. Ydelsesbrugerne kan ikke kræve oplysninger fra ydelsesleverandørerne om enkeltpersoner, der modtager eller har modtaget ydelser omfattet af aftalen. Stk. 5. Udgifter til medicin, som udleveres direkte af behandlingsstedet til brugerne, afholdes af ydelsesleverandørerne og indgår i takstfastsættelsen for den enkelte ydelse. Udgifter til medicin, som udleveres af et apotek eller af behandlingsstedet på vegne af et apotek, afholdes af ydelsesbrugeren. Eventuel administration og opkrævning af egenbetaling hos brugeren for medicin, der udleveres på vegne af et apotek, påhviler ydelsesbrugeren. 4 Visitation til rådgivning og behandling omfattet af aftalen Stk. 1. Ydelsesleverandøren varetager den faglige vurdering af, hvilken behandling, der konkret bør iværksættes i forhold til brugeren og tilrettelægger behandlingens konkrete indhold. Stk. 2. Ydelsesleverandørerne videregiver oplysninger om den enkelte bruger til ydelsesbruger, hvor brugeren har givet samtykke hertil. Stk. 3. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er fagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal ydelsesleverandøren anvende den billigste behandlingsmetode. Stk. 4. Ydelsesleverandøren forpligter sig til alene at udføre behandling mv., som ud fra en faglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til brugeren. Stk. 5. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at gennemføre behandling mv. i overensstemmelse med de behandlingsprincipper, herunder principper for behandlingstid, behandlingskapacitet mv., som fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for alkoholbehandling. Stk. 6. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til at iværksætte behandlingen tidsmæssigt inden for rammerne af gældende lov om behandlingsgaranti. Stk. 7. Brugerne behandles i den rækkefølge, de henvender sig på behandlingsstedet. Ydelsesleverandørerne kan dog træffe beslutning om at prioritere brugere, hvis forhold kræver hurtig behandling. Ved prioriteringen må der ikke inddrages oplysninger om brugerens bopælskommune. 5 Døgnbehandling Stk. 1. Denne aftale omfatter ikke døgnbehandling. Såfremt ydelsesleverandøren skønner, at en bruger har behov for døgnbehandling, afgiver ydelsesleverandøren indstilling herom til ydelsesbrugeren. Indstillingen kan være ledsaget af et forslag til behandling samt behandlingssted. Stk. 2. Ydelsesbrugeren varetager sagsbehandling, afgørelse og visitation i sager om døgnbehandling og afholder udgifterne i forbindelse hermed. 27

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast

Læs mere

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER 2011 Samlet aftalekompleks, opdateret 14. oktober 2010 ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER Indholdsfortegnelse Side 3: Aftale om Odense Kommunes

Læs mere

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER 2011 Samlet aftalekompleks, opdateret 1. november 2010 ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER Indholdsfortegnelse Side 3: Aftale om Odense Kommunes

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Mavebælte til Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital

Mavebælte til Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital Mavebælte til Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke

Læs mere

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER 2010 Samlet aftalekompleks, opdateret 26. november 2009 ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER Indholdsfortegnelse Side 3: Aftale om Odense Kommunes

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug 1 Formål I medfør af Sundhedslovens 141, stk. 3, hvorefter kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug - Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende ambulant behandling

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet.

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. 1. Formål Ifølge Servicelovens 5 stk 2 skal Regionsrådet efter aftale med

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftale vedr. stofmisbrugsbehandling. Marts 2007

Evaluering af entreprenøraftale vedr. stofmisbrugsbehandling. Marts 2007 Evaluering af entreprenøraftale vedr. stofmisbrugsbehandling Marts 2007 Evaluering af entreprenøraftale vedr. stofmisbrugsbehandling Marts 2007 Indledning Evalueringen omhandler entreprenøraftalen Aftale

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BORGMESTERFORUM PÅ FYN

BORGMESTERFORUM PÅ FYN BORGMESTERFORUM PÅ FYN Fusionssekretariat: Anne Velling: Tlf. 6551 1195 Mail: AVEC@odense.dk Steen Kærn Christiansen Tlf. 6551 1197 Mail: SMCH@odense.dk Den 14. september 2006 Til borgmestre og kommunaldirektører

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101:

Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Odense Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ydelse i 2015 og 2016 ved bindingsperiode på 2 år. Kontrakten

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere