ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER Indholdsfortegnelse Side 2: Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Side 10: Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Side 25: Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Side 34: Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne Side 46: Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Side 57: Aftale om drift af tilbud om undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7-65 år med varig, akut pådraget hjerneskade Side 65: Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne og tilsyn med disse efter serviceloven Side 84: Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital Side 90: Aftale om drift af tilbud vedrørende udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Side 97: Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

2 Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.: Aftalen omfatter: Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand, behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, individuel og kollektiv forebyggelse. Visitation: Den enkelte kommune afgør om en borger er omfattet af tilbuddet. Dog kan personer, som har ophold i boformer efter serviceloven, i psykiatriske hospitalsafdelinger mv., i overensstemmelse med lovgivningen herom henvises direkte til det specialiserede tandplejetilbud. Odense Kommune påser ikke som led i driften af behandlingstilbudet, at patienten omfattes af sundhedslovens 133. Odense Kommune kan som driftsansvarlig afvise at behandle personer, der er henvist til specialtandpleje, men som efter en tandlægefaglig vurdering ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling mv. Det tandlæge faglige område egner sig til takstfinansiering og aftalen lægger jf. de fælles retningslinjer for takststrukturen derfor op til, at afregningen sker via takstafregning pr. påbegyndte ½ time for udredning og behandling samt narkosebehandling. Ligeledes lægger aftalen op til, at forebyggende og opsøgende tandpleje afregnes via abonnementsafregning a conto (forudrettet) for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år en gang om måneden. Kommunens abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsandel i forhold til det samlede befolkningstal pr. 1. januar det foregående år (Danmarks Statistiks opgørelser) for de kommuner, der er tilsluttet aftalen. Eventuel inddrivelse og opkrævning af egenbetaling fra patienter foretages af bopælskommunen og er Odense Kommune uvedkommende. På den månedlige opkrævning fremgår dog, hvor meget bopælskommunen er berettiget til at opkræve patienten efter de gældende retningslinjer for sygesikringsydelser efter sundhedsloven. Aftalen omfatter ikke udgifter til patienttransport, forplejning, overnatning mv. 2

3 A F T A L E om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. 1 Formål I medfør af sundhedslovens 133, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om specialiseret tandpleje ved at indgå aftale herom med andre kommunalbestyrelser, har aftalens parter besluttet at overlade udførelsen af det lovpligtige specialiserede tandplejetilbud til Odense Kommune, som forpligter sig til på aftalens vilkår at varetage driften af det specialiserede tandplejetilbud for samtlige deltagende kommuner. 2 Aftalens parter Som ydelsesleverandør deltager: Odense Kommune Som ydelsesbrugere deltager: Assens Kommune Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Middelfart Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune 3 Patienter omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter specialtandplejeydelser til den personkreds, som omfattes af sundhedslovens 133, det vil sige sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Stk. 2. Aftalen omfatter kun personer, der er tilmeldt folkeregisteret i en af de i 2 nævnte kommuner. 3

4 4 Ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende tilbud efter sundhedslovens 133, det vil sige: a) Individuel og kollektiv forebyggende og opsøgende tandpleje inklusive hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning m.v. til nøglepersoner omkring patienten. b) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand herunder i generel anæstesi. c) Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen (herunder i generel anæstesi), således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Stk. 2. Øvrige tandplejeydelser efter sundhedsloven eller lovgivningen i øvrigt, omfattes ikke af aftalen. Stk. 3. Aftalen omfatter ikke udgifter til patienttransport, forplejning, overnatning mv., som patientens særlige forhold måtte tilsige, men som falder uden for den i stk. 1 nævnte driftsopgave. Stk. 4. Odense Kommune forpligter sig til at stille behandlingstilbud inden for de i stk. 1 nævnte områder til rådighed for personer, der henvises til behandling af de i 2 nævnte kommuner. Stk. 5. Ydelsesbrugerne forpligter sig til ikke at anvende andre leverandører end Odense Kommune af de ydelser, der omfattes af aftalen. 5 Visitation til ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Patientens bopælskommune afgør, om patienten er omfattet af sundhedslovens 133, og visiterer patienten til behandling i det specialiserede tandplejetilbud. Personer, som har ophold i boformer efter serviceloven, i psykiatriske hospitalsafdelinger mv., kan i overensstemmelse med lovgivningen herom henvises direkte til det specialiserede tandplejetilbud. Stk. 2. Odense Kommune påser ikke som led i driften af behandlingstilbudet, at patienten omfattes af sundhedslovens 133. Stk. 3. Odense Kommune kan som driftsansvarlig afvise at behandle personer, der er henvist til specialtandpleje, men som efter en tandlægefaglig vurdering ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling mv. Inden en patient afvises fra behandling, skal Odense Kommune drøfte spørgsmålet med patientens bopælskommune. 6 Indkaldelse til behandling mv. Stk. 1. Odense Kommune indkalder visiterede patienter til undersøgelse og behandling i den rækkefølge, de visiteres. 4

5 Stk. 2. Uanset stk. 1, kan Odense Kommune træffe beslutning om at prioritere patienter, hvis forhold kræver hurtig behandling. Ved prioriteringen af patienterne må der ikke tages hensyn til, hvilken kommune, patienten er visiteret fra. 7 Behandlingens omfang Stk. 1. Odense Kommune varetager den tandlægefaglige vurdering af, hvilken behandling, der konkret bør iværksættes i forhold til patienten. Stk. 2. Odense Kommune udarbejder en foreløbig behandlingsplan samt prisoverslag til patientens bopælskommune til godkendelse. I forbindelse med udredning og udarbejdelse af foreløbig behandlingsplan kan Odense Kommune uden forudgående godkendelse fra bopælskommunen afkræve betaling for ydelsen. Stk. 3. Har bopælskommunen ikke senest 14 dage efter modtagelse af behandlingsplan med prisoverslag afvist den foreslåede behandlingsplan over for Odense Kommune, anses behandlingsplan samt prisoverslag for accepteret af bopælskommunen. Stk. 4. Odense Kommune forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er tandlægefagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal Odense Kommune anvende den billigste behandlingsmetode. Stk. 5. Odense Kommune forpligter sig til alene at udføre behandling mv., som ud fra en tandlægefaglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til patienten. Stk. 6. Odense Kommune forpligter sig til at gennemføre behandling mv. i overensstemmelse med de behandlingsprincipper, herunder principper for behandlingstid, behandlingskapacitet mv. som måtte fremgå af rammeaftalen om tandplejeydelser, udformet i medfør af 14 i bekendtgørelse om tandpleje. 8 Ydelsernes pris Stk. 1. Ydelsesleverandøren beregner i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark takster for behandling jf. 4, stk. 1, litra b og c. Stk. 2. Ydelsesleverandøren beregner i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark de samlede udgifter ved driften af den i 4, stk.1, litra a nævnte ydelse. Den samlede udgift fordeles forholdsmæssigt mellem ydelsesbrugerne efter indbyggertallet pr. 1. januar. For 2009 anvendes indbyggertallet pr. 1. januar 2008 og så fremdeles. For en nærmere beskrivelse af såvel takster som abonnementsbetaling for det kommende kalenderår henvises til Bilag 1 i aftalen. Stk. 3. Senest den 1. april fremlægger Odense Kommune et endeligt regnskab for det foregående års drift. Over-/underskud fra det foregående års drift indregnes i taksterne for det følgende år jf. dog 5

6 stk. 5. Senest den 1. juni orienterer ydelsesleverandøren ydelsesbrugerne om takst-/ abonnementsbetaling for det følgende kalenderår. Stk. 4. Senest den 1. maj meddeler hver enkelt ydelsesbruger til ydelsesleverandøren (parallelt med indmelding i forbindelse med kommunernes rammeredegørelse) om eventuelle ændringer i det forventede forbrug af ydelser i den kommende aftaleperiode. Stk. 5. Odense Kommune kan beslutte at overføre underskud eller overskud helt eller delvist til det følgende budgetår med henblik på efterfølgende modregning i takst-/abonnementsafregning vedrørende senere regnskabsår. Stk. 6. Såfremt aftalen ikke forlænges for en eller flere aftalepartnere, jf. nærmere 10, udarbejdes refusionsopgørelse for den udtrædende kommunes andel af overskud/underskud for det seneste regnskabsår. 9 Betaling Stk. 1. For ydelser omfattet af denne aftale i 4, stk.1, litra a, som ifølge rammeaftalen er abonnementsfinansieret, sender ydelsesleverandørerne til ydelsesbrugerne senest den 15. i hver måned en a conto afregning for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år. A conto afregning for januar måned tilsendes ydelsesbrugeren senest den 15. december i det forudgående år. Stk. 2. Ydelser omfattet af denne aftale i 4, stk.1, litra b og c, som ifølge rammeaftalen er takstfinansieret, betales på baggrund af månedlige afregninger. Odense Kommune sender til aftalens parter senest den 15. i hver måned en afregning med angivelse af den samlede pris for forrige måneds behandlinger. Afregningen skal indeholde en oversigt over de behandlinger, Odense Kommune har foretaget i forhold til hver enkelt patient, der indgår i opgørelsen, prisen for behandlingen af hver patient samt oplysninger om, hvilket beløb, patienten vil kunne pålægges i egenbetaling. Opkrævning og eventuel inddrivelse af egenbetaling hos patienten varetages af ydelsesbrugeren og er Odense Kommune uvedkommende. Stk. 3. Ydelsesbrugerens betalingsforpligtelse, herunder betalingsform, forpligtelse til at betale morarenter mv. er reguleret efter samme regler, som er fastsat i rammeaftalen på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark for det pågældende år. 10 Aftalens varighed Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2009 og løber et kalenderår. Stk. 2. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Stk. 3. Såfremt en aftalepart ikke senest den 1. juli i aftaleåret skriftligt har meddelt de øvrige deltagere i aftalen, at man ikke ønsker at forlænge aftalen for det kommende kalenderår, anses aftalen for forlænget med et kalenderår. Forlængelsen sker på uændrede vilkår, bortset fra vilkår, der måtte ændres som følge af vilkårsændringer i rammeaftalen for det pågældende kalenderår, og hvortil der er henvist i denne aftale. 6

7 11 Salg af overskudskapacitet Stk. 1. Odense Kommune er forpligtet til at informere ydelsesbrugerne om eventuel overskudskapacitet. Odense Kommune er endvidere forpligtet til at søge overskudskapacitet, som ikke kan fjernes af hensyn til det samlede beredskab, solgt til andre kommuner i eller uden for regionen. Stk. 2 Salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, må ikke ske på vilkår, der er mere favorable end de vilkår, der fremgår af denne aftale. Stk. 3. Indtægter ved salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, skal indgå i det samlede regnskab for driften. 7

8 Bilag 1 til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (takster 2009 og abonnement 2009) Aftalen omfatter tre typer af ydelser: Ydelse A = Diagnostisk udredning og behandling Ydelse B = Narkosebehandling Ydelse C = Forebyggende og opsøgende tandpleje Jf. aftalens 9 vedrørende betaling sker afregningen for diagnostisk udredning og behandling samt narkosebehandling via takstafregning en gang om måneden (bagudrettet) efter det konkrete træk på ydelserne blandt patienter med bopæl i kommunen. Afregning for forebyggende og opsøgende tandpleje sker afregningen via abonnementsafregning a conto (forud) for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år en gang om måneden. Regningen vil indeholde det samlede beløb, som bopælskommunen skal betale for den pågældende måned samt en oversigt over behandlingen for den enkelte patient herunder oplyses pris for behandlingen, dato(er) for behandling, patientens postnr. og CPR nr. samt det beløb, som hver enkelt patient kan opkræves i egenbetaling. Opkrævning og inddrivelse af egenbetaling fra patienterne foretages af bopælskommunen og er Odense Kommune uvedkommende. Jf. aftalens 8 er takst- og abonnementsbetalingen beregnet i overensstemmelse med de retningslinjer for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark. Årets takster for 2009 for ydelse A, B og C fremgår af nedenstående tabel. Ydelse Tekst Takst i 2009 Takst i 2008 A. Udredning og behandling Pris pr. påbegyndte halve behandlingstime 1.235, ,24 B. Narkose 1) Pris pr. påbegyndte halve behandlingstime 1.364, ,88 C. Forebyggende og opsøgende arbejde Pris pr. borger opgjort pr ,12 1,07 1) Når en patient udredes/behandles i generel anæstesi vil bopælskommunen blive faktureret for både ydelse A og B. Taksten for 2009 er beregnet med prisfremskrivning af taksten for For ydelse C (forebyggende og opsøgende tandpleje) beregnes kommunens abonnementsandel på baggrund af kommunens befolkningsandel i forhold til det samlede befolkningstal pr. 1. januar det foregående år (Danmarks Statistiks opgørelser) for de kommuner, der er tilsluttet aftalen. For 2009 er abonnementsbetalingen således beregnet ud fra befolkningstal pr. 1. januar

9 Af nedenstående tabel ses den årlig abonnementsudgift for hver af de kommuner, der tilsluttes aftalen i 2009 under ydelse C. Endvidere viser tabellen den forventede udgift for alle kommuner, der er tilsluttet aftalen. Beregningen af de forventede udgifter til de takstafregnede ydelser baserer sig på en gennemsnitsbetragtning i forhold til det indmeldte antal patienter pr. 1. oktober 2008 og de beregnede satser for 2009 (dvs. en antagelse om, at alle patienter trækker lige meget på ydelserne) priser A B C Total Egenbetaling Kommune i alt Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyn Langeland Ærø Fyn i alt Egenbetalingen på kr (2008-sats) anslås at kunne opkræves hos 80 procent af brugere over 18 år. Det bemærkes, at ovenstående beregninger for de takstafregnede ydelser alene er vejledende. Såfremt det faktiske antal patienter fra den enkelte kommune viser sig at afvige fra det indmeldte antal patienter, eller at kommunens patienter trækker mere eller mindre end gennemsnittet på ydelserne, vil dette afspejle sig i mer-/mindreudgifter i forhold til ovenstående beregninger. 9

10 Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere: - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens Aftale dækker vederlagsfri behandling for stofmisbrug på både voksen- og på ungeområdet. - Aftalen omfatter ambulant behandling, medicinudlevering og omsorgsbehandling (Harm Reduction). - Aftalen omfatter ikke behandling på døgninstitution. - Udgifter til medicin, som udleveres på behandlingsstedet, blodprøver og hepatitis vaccine er indeholdt i taksterne. - Udgifter til medicin, som udleveres til brugerne på apotek eller på behandlingsstedet på vegne af et apotek er ikke indeholdt i taksterne og afholdes derfor af ydelsesbrugerne. - Stofmisbrugsområdet egner sig til takstafregning og lægger jf. de fælles retningslinjer for takststrukturen derfor op til, at betalingen sker via takstafregning en gang om måneden (bagudrettet) efter det konkrete træk på ydelserne blandt bopælskommunens stofmisbrugere. - Hver entreprenør afsender en månedlig regning fra hhv. ungeafdelingen og voksenafdelingen. Benytter kommunens stofmisbrugere både afdelingerne, der hører under Odense og Svendborg, vil kommunen således kunne modtage op til fire månedlige afregninger. 10

11 A F T AL E om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere 1 Formål Ifølge servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling til stofmisbrugere. Endvidere følger det af sundhedslovens 142, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Med henblik på at opfylde de deltagende kommuners forpligtelser efter de nævnte bestemmelser har aftalens parter besluttet at overlade udførelsen af de nævnte ydelser til Odense Kommune og Svendborg Kommune, som forpligter sig til på aftalens vilkår for samtlige deltagende kommuner at varetage driften af tilbud om stofmisbrugsbehandling, herunder lægelig behandling med euforiserende stoffer. 2 Aftalens parter Stk. 1. Som ydelsesleverandører deltager: Odense Kommune og Svendborg Kommune. Stk. 2. Som ydelsesbruger deltager: Assens Kommune Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune 3 Ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter driftsopgaver vedrørende tilbud efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142, til stofmisbrugere i de i 2 nævnte kommuner, jf. dog 5 om døgnbehandling. Stk. 2. Aftalen omfatter alene behandling af misbrugere af illegale, euforiserende stoffer. Behandling af personer for misbrug af lægeordineret medicin mv. omfattes ikke af aftalen. For en nærmere beskrivelse af ydelsen henvises til Bilag 1 i aftalen. 11

12 Stk. 3. Tilbud om udredning, rådgivning og behandling af stofmisbrugere efter den øvrige lovgivning, omfattes ikke af aftalen. Stk. 4. Aftalen omfatter alene udredning, individuel rådgivning og behandling af stofmisbrugere. Rådgivning af institutioner, undervisnings- og konsulentydelser mv. inden for stofmisbrugsbehandling omfattes ikke af aftalen. Stk. 5. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til på lige vilkår at stille behandlingstilbud inden for de i stk. 1 nævnte områder til rådighed for stofmisbrugere, der henvises af de i 2 nævnte kommuner. Stk. 6. Ydelsesbrugerne forpligter sig til ikke at anvende andre leverandører end de i 2 nævnte til løsning af opgaver omfattet af sundhedslovens 142. Stk. 7. Aftalen omfatter ikke behandling, der gennemføres på andre behandlingsinstitutioner end de institutioner, ydelsesbrugeren henviser til. Såfremt stofmisbrugeren med henvisning til servicelovens 101, stk. 3 anmoder om, at behandlingen gennemføres på en anden behandlingsinstitution end den, ydelsesleverandøren betjener sig af, afslutter ydelsesleverandøren behandlingen og henviser brugeren til at rette henvendelse til ydelsesbrugeren. Samtidig sender ydelsesleverandøren en redegørelse for den behandling, ydelsesleverandøren har visiteret stofmisbrugeren til, men som stofmisbrugeren har afslået at anvende. 4 Visitation til rådgivning og behandling omfattet af aftalen Stk. 1. De deltagende kommuner kan henvise stofmisbrugere til ydelsesleverandørernes behandlingstilbud. Endvidere kan stofmisbrugerne selv rette henvendelse til et behandlingssted hos ydelsesleverandørerne med henblik på behandling og rådgivning. Stk. 2. Ydelsesleverandøren foretager en udredning af stofmisbrugeren og anbefaler vedkommende til den behandling, der efter en faglig vurdering skønnes påkrævet. Stk. 3. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til at iværksætte behandlingen senest 14 dage efter, at brugeren har henvendt sig til behandlingsstedet. Stk. 4. Ydelsesleverandøren orienterer efter udredningen ydelsesbrugeren om indholdet af den anbefalede behandling. Orienteringen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af behandlingstilbuddet samt om muligt en vejledende pris for behandlingen. Ydelsesleverandøren har pligt til at indhente godkendelse hos ydelsesbrugeren, før behandling igangsættes. Stk. 5. Stofmisbrugerne udredes og behandles i den rækkefølge, de henvender sig på behandlingsstedet. Ydelsesleverandørerne kan dog træffe beslutning om at prioritere brugere, hvis forhold kræver hurtig behandling. Ved prioriteringen må der ikke inddrages oplysninger om stofmisbrugerens bopælskommune. 12

13 5 Døgnbehandling Stk. 1. Denne aftale omfatter ikke døgnbehandling. Såfremt ydelsesleverandøren skønner, at en stofmisbruger har behov for døgnbehandling, afgiver ydelsesleverandøren indstilling herom til ydelsesbrugeren. Indstillingen kan være ledsaget af et forslag til behandling samt behandlingssted. Stk. 2. Ydelsesbrugeren varetager sagsbehandling, afgørelse og visitation i sager om døgnbehandling og afholder udgifterne i forbindelse hermed. Stk. 3. I tilfælde hvor døgnbehandling er påkrævet, fortsætter indledt ambulant behandling efter denne aftale, indtil ydelsesbrugeren har etableret et døgntilbud til stofmisbrugeren. 6 Behandlingens omfang Stk. 1. Ydelsesleverandøren varetager den faglige vurdering af hvilken behandling, der konkret bør iværksættes i forhold til stofmisbrugeren og tilrettelægger behandlingens konkrete indhold. Stk. 2. Ydelsesbruger kan efter nærmere aftale med ydelsesleverandør deltage i status- og behandlingsmøder vedrørende egne borgere. Mødedato- og tidspunkt fastsættes af ydelsesleverandøren. Stk. 3. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at have en faglig kompetent medarbejdergruppe, der løbende uddannes til at kunne varetage behandlingen på højt kvalitativt niveau, herunder at være orienteret om den seneste forskning og viden på området. Stk. 4. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er fagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal ydelsesleverandøren anvende den billigste behandlingsmetode. Stk. 5. Ydelsesleverandøren forpligter sig til alene at udføre behandling mv. som ud fra en faglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til stofmisbrugeren. Stk. 6. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at gennemføre behandling mv. i overensstemmelse med den fælles faglige kvalitetsstandard for behandlingsprincipper, herunder principper for behandlingstid, behandlingskapacitet mv. vedr. social behandling for stofmisbrug. Stk. 7. Udgifter til medicin, som udleveres direkte af behandlingsstedet til stofmisbrugerne, samt udgifter til hepatitis vaccination, HIV-screening og blodprøvetagning afholdes af ydelsesleverandørerne og indgår i takstfastsættelsen for den enkelte ydelse. Udgifter til medicin, som udleveres af et apotek eller af behandlingsstedet på vegne af et apotek, afholdes af ydelsesbrugeren. Eventuel administration og opkrævning af egenbetaling hos stofmisbrugeren for medicin, der udleveres på vegne af et apotek, påhviler ydelsesbrugeren. 13

14 7 Ydelsernes pris Stk. 1. Ydelsesleverandørerne beregner i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark takster for de enkelte behandlingstilbud. Taksterne kan opdeles på forskellige behandlingsmoduler. Stk. 2. Taksterne beregnes for et år af gangen. Senest den 1. juni orienterer ydelsesleverandørerne ydelsesbrugerne om taksterne for det følgende kalenderår. For en nærmere beskrivelse af takster for det kommende kalenderår henvises til Bilag 2 i aftalen. Stk. 3. Senest den 1. april fremlægger ydelsesleverandørerne et endeligt regnskab for det foregående års drift. Over-/underskud fra det foregående års drift indregnes i taksterne for det følgende år jf. dog stk. 4. Stk. 4. Senest den 1. maj meddeler hver enkelt ydelsesbruger til ydelsesleverandørerne (parallelt med indmelding i forbindelse med kommunernes rammeredegørelse) om eventuelle ændringer i det forventede forbrug af ydelser i den kommende aftaleperiode. Stk. 5. Ydelsesleverandørerne kan beslutte at overføre underskud eller overskud helt eller delvist til det følgende budgetår med henblik på efterfølgende modregning i takstbetalinger vedrørende senere regnskabsår. Stk. 6. Såfremt aftalen ikke forlænges for en eller flere aftalepartnere, jf. nærmere 9, udarbejdes refusionsopgørelse for den udtrædende kommunes andel af overskud/underskud for det seneste regnskabsår. 8 Betaling Stk. 1. Ydelsesleverandørerne sender til aftalens parter senest den 15. i hver måned en afregning for de ydelser, den pågældende ydelsesleverandør har leveret til ydelsesbrugeren i den forudgående måned. Regningen skal indeholde en oversigt over de behandlinger, ydelsesleverandøren har foretaget i forhold til hver enkelt stofmisbruger, der indgår i opgørelsen, prisen for behandlingen af hver bruger samt den samlede pris, ydelsesbrugeren skal betale. Stk. 2. Ydelsesbrugerens betalingsforpligtelse, herunder betalingsform, forpligtelse til at betale morarenter mv. er reguleret efter samme regler, som er fastsat i rammeaftalen på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark for det pågældende år. Stk. 3. Såfremt behandlingsforløbet afbrydes, er ydelsesbrugeren forpligtet til at betale for forløbet, indtil behandlingen afbrydes. Stofmisbrugerens udeblivelse fra behandlinger fritager ikke ydelsesbrugeren for at betale for behandlingen, så længe behandlingsforløbet ikke er afbrudt. 14

15 9 Aftalens varighed Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2009 og løber et kalenderår. Stk. 2. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Stk. 3. Såfremt en aftalepart ikke senest den 1. juli i aftaleåret skriftligt har meddelt de øvrige deltagere i aftalen, at man ikke ønsker at forlænge aftalen for det kommende kalenderår, anses aftalen for forlænget med et kalenderår. Forlængelsen sker på uændrede vilkår, bortset fra den årlige justering af taksterne, jf Salg af overskudskapacitet Stk. 1. Ydelsesleverandørerne er berettiget til at søge overskudskapacitet, som ikke kan fjernes af hensyn til det samlede beredskab, solgt til andre kommuner i eller uden for regionen. Stk. 2. Salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, må ikke ske på vilkår, der er mere favorable end de vilkår, der fremgår af denne aftale. Stk. 3. Indtægter ved salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, skal indgå i det samlede regnskab for driften. 15

16 Bilag 1 til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere (ydelsesbeskrivelse) Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen og Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen Målgruppe Tilbudets indhold/ydelser Den primære målgruppe er stofafhængige fra ca. 25 år og opefter, som er belastede misbrugere af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Det udmøntes i: Modulopdelt behandling Hashafvænning Tilbud til gravide misbrugere Harm Reduction-tilbud Alternativ metadonudlevering Indstilling til døgnbehandling Rådgivning til relevante samarbejdspartnere Kerneydelsen for Rusmiddelcenter Odense og Behandlingscenter Svendborg (herefter misbrugscentrene) er at yde rådgivning og behandling til stofmisbrugere. Misbrugscentrene arbejder endvidere med forskellige projekter og indstillinger til anbringelse i døgnbehandling. I afdelingerne i misbrugscentrene tilbydes dag- og aktivitetstilbud. Der ydes også rådgivning og undervisning til relevante samarbejdspartnere. Målgruppen er personer, som har problemer af social og/eller omsorgsmæssig karakter, som kræver en særlig indsats, og som har brug for behandling af deres misbrugsproblem. Tilbudet gælder også stofmisbrugere, der ikke kan være i et behandlingstilbud, men som har brug for et omsorgstilbud af skadesreducerende karakter. Ved stofmisbruger forstås belastede misbrugere af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende substanser. Det overordnede mål for behandlingen er at skabe eller genskabe en social kompetence i det omfang, det er muligt for den enkelte. Det betyder, at indsatsen er en fysisk, psykisk og social (re-)habilitering og en begrænsning af skader som følge af misbrugslivsformen. Det kan også betyde reel stoffrihed på kortere eller længere sigt. Målet er at stille et kvalificeret og effektivt behandlingstilbud til rådighed for de stofmisbrugere, der henvender sig eller som henvises. Iværksættelse af behandling sker med udgangspunkt i en kvalificeret udredning og planlægning, hvor bruger og kommune medinddrages, således at indsatsen for den enkelte stofmisbruger af brugeren opleves som relevant og koordineret. Behandlingsmålene skal tage udgangspunkt i den enkelte misbrugers problemer og forudsætninger, således at misbrugeren opnår en forbedret 16

17 livskvalitet og den højest opnåelige grad af rehabilitering, og således, at følgeskaderne for misbrugeren og omgivelserne mindskes mest muligt. Misbrugscentrene har fokus på at anvende metoder, der har dokumentation for deres effekt. Der anvendes derfor en afgrænset vifte af metoder, der enten er dokumenteret effekt for eller er ved at blive indsamlet mere viden omkring. Misbrugscentrene bruger følgende behandlingsmetoder: gruppebehandling kognitiv terapi/behandlingsformer systemisk tænkning - en kommunikationsmodel hashmodel øreakupunktur social færdighedstræning kropsterapi substitutionsbehandling og anden lægelig behandling psykoedukation/undervisning forebyggelse af smitsomme sygdomme, fixeskader, ernæringsproblemer m.v. Der sker løbende registreringer for at sikre overblik og erfaringsopsamling med henblik på udvikling og tilpasning af tilbuddene i overensstemmelse med de aktuelle behov. Muligheder for nye sociale, psykologiske og medicinske behandlingsformer vurderes løbende, og misbrugscentrene er eksperimenterende med henblik på udvikling af nye behandlingsformer. Behandling med separate takster Vedrørende takster for de enkelte behandlingsydelser se bilag med takster. Modulopbygget behandling Modul 1 Takst B1 Modul 1 har overskriften Udredning. Målene i modul 1 er: At udrede klientens samlede problemstillinger At klienten får formuleret og nedskrevet sine mål for behandlingen At klienten stabiliseres med evt. medicinunderstøttende behandling At der kan foretages en kvalificeret visitering til videre behandling med udgangspunkt i udredningen (f.eks. ambulant behandling, døgnbehandling eller harm reduction) At klienten deltager i begyndende netværk At klienten oplever en succesfuld start på behandlingen I den første fase af behandlingen eller introperioden arbejdes med temaet: erkendelsen af et misbrug og den tilknyttede adfærd og tænkemåde. Der tages udgangspunkt i bevidstgørelse af rusens funktion for den enkelte, så der kan arbejdes med ambivalens og motivation i forhold til overvejelse om ændring. Der arbejdes procesorienteret ud fra en systemisk og psykodynamisk metode. I denne fase klarlægges de personlige mål for 17

18 behandlingen, og der udarbejdes behandlingsplan. Sideløbende etableres grupper som vil være af mere kognitiv og undervisningsmæssig art, der tager udgangspunkt i misbrugsproblematikker. Der arbejdes især med motivationsskabende samtaler og kontaktskabende samvær. I overgangen mellem modul 1 og modul 2 er placeret en uge til beslutning om den endelige behandlingsplan, der kan munde ud i en beslutning om: Ambulant behandling Døgnbehandling Harm reduction tilbud Udskrivning Varighed: Modul 1 inklusiv overgangsfase varer 9 uger. Modul 2 Takst B2 Modul 2 har overskriften Klientens arbejde med stofproblematikken. Målene i modul 2 er: At klienten opnår social mestring At klienten mestrer at holde sig fra sidemisbrug At klienten opnår (re-)habilitering fysisk, psykisk og socialt At klienten får indsigt i andre handlemuligheder end stoffer til at løse problemer I sekundærfasen arbejdes i dybden og mere handlingsorienteret i forhold til behandlingsplanen. Der arbejdes bl.a. med klientens tryghed efter at have forladt stofferne. Der tilstræbes en optimal relation til behandlerteamet for at skabe tryghed. Behandleren bliver klientens erstatning for det tab, han har lidt ved at forlade/opgive den tryghed, han havde i stofferne og det tidligere miljø. Klienten har brug for tilknytning andet sted, til andre objekter. Der arbejdes med andre handlemuligheder end stofferne som problemløsning. Der arbejdes fortsat med gruppe- og individuel behandling, deltagelse i aktiviteter, værkstedstilbud, undervisning, kropsbevidsthed, arbejdsmarkeds- og samfundsorientering, lovgivning m.m. Varighed: Modul 2 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i klientens livssituation. Dette modul gentages såfremt der er indikation herfor. Modul 3 Takst B3 Modul 3 har overskriften udslusningsfasen. Målene i modul 3 er: Stof- eller/ medicinfri Social mestring på højt niveau At klienten kender egne ressourcer og udviklingspotentialer Udskrivning at stå på egne ben At klienten mestrer andre løsningsmodeller end stofindtag I den tertiære fase sker der en orientering mod livet udenfor behandlingsafdelingen, og der sættes fokus på bearbejdning af de følelser, 18

19 der er forbundet med den utryghed med at forlade det kendte og komme videre i livet. Her arbejdes med adskillelse, individualisering og separation. Klienten skal nu til at vende sig mod verden og dens mangfoldighed. Her skal klienten til at adskilles fra trygheden og lære at verden består af både godt og ondt, men at han alligevel kan være i verden og ikke behøver at bruge de gamle løsningsmodeller med stoffer til at løse problemer. Det er også her at klienten skal til at opbygge en meningsfuld tilværelse med indhold. Der arbejdes fortsat med gruppe- og individuel behandling, tilbagefaldsforebyggelse, støttegruppe, undervisning, aktiviteter, kropsbevidsthed m.m. Varighed: Modul 3 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i klientens livssituation. Dette modul gentages såfremt der er indikation herfor. Harm reduction (omsorgsbehandling) Takst C Harm reduction er omsorgsbehandling for brugere, der ikke magter at være i et behandlingstilbud, hvor der er forventning til klienten om at forbedre sin livssituation ved at arbejde målrettet med stofmisbruget og dets konsekvenser. Målene er: At forbedre livskvaliteten for stofbrugere, hvis primære mål ikke er stoffrihed At forebygge og reducere skader som følge af stofbrug Tilbudet henvender sig især til brugere, der ikke profiterer af de eksisterende behandlingstilbud, og vurderes at ville have mere gavn af tilbud af mere rådgivende og støttende karakter, brugere hvis primære behandlingsmål ikke er stoffrihed og brugere der pga. dårlig helbredstilstand kræver ekstra opmærksomhed og sygepleje. Der er ikke tidsgrænse for, hvor længe man kan være i et harm reduction tilbud. Medicinudlevering via udleveringsenheden Takst D Når modul 3 er tilendebragt afsluttes klienten i misbrugscentrene. De klienter der er stof- og medicinfri afsluttes uden efterbehandling, med mindre de selv ønsker kontrol opfølgende samtaler hvert kvartal. De klienter der afsluttes med medicin, vil få udleveret medicinen i misbrugscentrenes udleveringsenhed 1-2 x ugentligt. Samtidig med udlevering sker der en observation således at der er sikkerhed for at klienten ikke er i tilbagefald. Desuden kommer klienten til opfølgende samtaler minimum én gang i kvartalet. Intervallerne kan øges med stigende beherskelse af egen livssituation. Opfølgningssamtalerne har til formål at: o Støtte klienterne i deres selvstændighed o Fange evt. tilbagefald o Informere om muligheden for at udtrappe af støttemedicin på sigt 19

20 Medicinudlevering via eksternt vagtselskab Takst E Det er et tilbud for klienter, der ikke magter at være i et eksisterende behandlingstilbud eller i et harm reduction tilbud, oftest pga. voldelig adfærd. Der foregår medicinudlevering på en ekstern adresse. Tilbudet omfatter daglig kontakt med en sygeplejerske, som har mulighed for at give støtte og omsorg på forskellige områder, f.eks. sundhedstilstand og kost. Sygeplejersken er desuden kontaktled til andre instanser. Udleveringen foregår i samarbejde med et vagtselskab. Medicinudlevering via eksternt vagtselskab tilbydes kun i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Procedure i forbindelse med døgnbehandling Misbrugscentrene har ingen selvstændig døgnbehandling. I de tilfælde hvor centrene vurderer det nødvendigt, indstiller centrene klienter til døgnbehandling. Bopælskommunen visiterer og betaler for døgnbehandling til klienter, der har et behov for dette. Ved anvendelse af private behandlingstilbud skal der sikres indsigt i/tilsyn med stedets rammer og indhold. Der skal løbende ske opfølgning af resultaterne for at sikre en så saglig og økonomisk forsvarlig anvendelse af disse tilbud som muligt. Disse ydelser er ikke en del af entreprenøraftalen. Konsulentbistand kan tilbydes til samarbejdspartnere i form af rådgivning, vejledning, information og undervisning om stofmisbrug og mulighederne for behandling. Vejledningen kan være på det generelle plan, men kan også være i forhold til enkeltsager med henblik på at fremme samarbejdet og koordinationen mellem indsatserne. Tilbudet gælder en bred vifte af emner, men der er især fokus på akutopgaver, hvor der er behov for faglig sparring og rådgivning, og på børne- og ungeområdet, hvor der er en særlig viden opsamlet i misbrugscentrene. Visitation Brugerne henvender sig selv. Ligeledes kan der henvises fra kommunale forvaltninger, praktiserende læger, sygehusvæsenet, Kriminalforsorgen, fængsler og andre. Der foretages ved første samtale en vurdering af, om den henvendende person falder indenfor målgruppen. Såfremt der er et misbrug af illegale stoffer visiteres til behandling. Der er garanti for behandling ifølge Servicelovens 101, hvor der inden 14 dage fra henvendelsen skal være iværksat behandling. Behandling iværksættes umiddelbart efter henvendelse/henvisning. Efter den indledende samtale sker en yderligere udredning, hvorefter klienten henvises til det endelige tilbud. Det er misbrugscentrene, der visiterer til selve behandlingen. Visitationen foregår i forbindelse med internt visitationsmøde i den enkelte afdeling efter den udredende visitationssamtale. I visitationssamtalen deltager udover behandleren, afdelingslederen, øvrige behandlere, læge og psykolog. I forbindelse med visitationen anvendes et skema, som siden hen danner udgangspunkt for behandlingsplanen. Visitationsskemaet udfyldes i 20

21 samarbejde med klienten og begge parter skriver under på skemaet. Såfremt der er ventetid ud over behandlingsgarantien på 14 dage i en afdeling, henvises til en anden af centerets afdelinger. 21

22 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen og Behandlingscenter Svendborg - Ungeafdelingen Målgruppe Unge mellem 14 og 25 år med et eksperimenterende brug, samt unge med et egentligt misbrug, af alkohol, hash, amfetamin, ecstasy, opioider, medicin, opløsningsmidler, mv. Over 25-årige hashmisbrugere. Tilbudets indhold/ydelser Ungeafdelingernes kerneydelser er overordnet koncentreret omkring ambulant behandling og rådgivning, suppleret med indstilling til anbringelse i døgnbehandling. Behandlingen omfatter både stoffri og medicinunderstøttet behandling koncentreret omkring udredning, egentlig samtalebehandling og psykoterapi. Behandlingen foregår som hovedregel via individuelle samtaler, men kan også finde sted i gruppesamtaleforløb. Derudover tilbyder Ungeafdelingerne hashafvænning via et 5-6 ugers hashafvænningsprogram; dette program tilbydes også til personer over 25 år. Endvidere kan der foranstaltes afgiftning/nedtrapning og igangsættes aktiviteter med henblik på at udvikle de unges sociale kompetencer. På det forebyggende plan arbejdes der med at reducere de stofrelaterede skader, samt undervises i almen sundhedspædagogik. I kerneydelserne indgår også et tæt samarbejde med primærkommunale myndigheder omkring sagskoordinering og generelt i forhold til omverdenen varetagelsen af diverse funktioner og opgaver af konsultativ karakter. Ungeafdelingernes periferiydelser omhandler især tiltag af behandlingsunderstøttende/-supplerende karakter i relation til kerneydelserne. På det behandlingsmæssige område omfatter disse øreakupunktur, speciel indsats i forhold til gravide stofmisbrugere, selvmordsforebyggende behandling, pårørende-/familiesamtaler og indsats omkring unge med psykiatriske lidelser. På det forebyggende plan deltager Ungeafdelingernes personale i oplysningsarbejde og undervisning i skoler og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner dette dog kun når det ikke går udover de egentlige opgaver. I forbindelse med indskrivningen til behandling udformes en individuelt baseret behandlingsplan, som kan være en del af en allerede udformet handleplan (eller en fremtidig handleplan) udformet i kommunalt regi og/eller i forbindelse med ophold forud på fx. døgninstitution. Behandlingsplanen udformes i tæt samarbejde med den unge og består af en 22

23 oplistning af behandlingsbehov, behandlingsmål og behandlingsmetoder. Dette danner grundlag for det videre behandlingsarbejde og udgør den akse hvorom al behandlingsaktivitet udspringer. Den justeres løbende blandt andet via drøftelser på ugentlige behandlingsmøder (teammøder) og ændres om fornødent via opstillelse af nye mål og anvendelse af eventuelle nye metoder. Visitation Mulighed for selvhenvendelse. Ungeafdelingerne visiterer til selve behandlingen. Visitation foregår i forbindelse med internt visitationsmøde efter visitationssamtale mellem ungeafdelingernes visitator og den unge. I forbindelse med visitationen anvendes et skema, som siden hen danner udgangspunkt for behandlingsplanen. Godkendelse af behandlingsplan af den unge er en forudsætning for påbegyndelse af behandling. Ungeafdelingerne er underlagt loven vedrørende behandlingsgaranti for stofmisbrugere, og visitationsproceduren er derfor tilrettelagt således, at den unges behandling begyndes senest 14 dage efter første henvendelse. 23

24 Bilag 2 til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere (takster 2009) Jf. aftalens 8 vedrørende betaling sker afregningen via takstafregning en gang om måneden (bagudrettet) efter det konkrete træk på ydelserne blandt bopælskommunens stofmisbrugere. Regningen vil indeholde det samlede beløb, som bopælskommunen skal betale for den pågældende måned samt en oversigt over behandlingen for den enkelte misbruger herunder oplyses pris for behandling, dato(er) for behandling, stofmisbrugerens postnr. og cpr. nr. Hver entreprenør afsender en månedlig regning fra hhv. ungeafdelingen og voksenafdelingen. Benytter kommunens stofmisbrugere både afdelingerne, der hører under Odense og Svendborg, vil kommunen således kunne modtage op til fire månedlige afregninger. Jf. aftalens 7 er taksterne for ydelserne beregnet i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark. Årets takster for 2009 fremgår af nedenstående tabel. Ydelse Ungeafdelinger (A) Voksenafd. Modul B1 Voksenafd. Modul B2 Voksenafd. Modul B3 Voksenafd. Omsorgsbehandling (C) Voksenafd. Udlevering (D) Voksenafd. Alternativ udlevering (E) 09-priser Odense priser Svendborg For nærmere definition af ydelserne henvises til bilag 1 (ydelsesbeskrivelserne) ovenfor. Taksterne er dagstakster pr. stofmisbruger. Taksterne er beregnet på baggrund af et samlet udgiftsbudget, der igen baserer sig på: a) Antallet af indmeldte brugere fra de fynske kommuner. b) Alle takster er opgivet som pris pr. døgn med 365 behandlingsdage pr. år i henhold til Region Syddanmarks retningslinjer. c) Der er i taksterne taget højde for en skønnet stigning i forbruget af præparatet Suboxone som følge af nyt cirkulære vedr. medicinsk behandling af stofmisbrug. Befordring er ikke en del af denne aftale. 24

25 Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug: Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende ambulant behandling for alkoholmisbrug som omfattet af sundhedslovens 141 dvs. ambulant behandling for alkoholmisbrug. Aftalen omfatter ikke døgnbehandling eller tilbud om alkoholbehandling, alkohol-/trafikkurser mv. efter øvrige bestemmelser i lovgivningen. Befordring er ligeledes ikke omfattet af aftalen. Udgifter til medicin, som udleveres direkte af behandlingsstedet til brugerne er indeholdt i abonnementstaksten. Udgifter til medicin, som udleveres til brugerne på apotek, eller på behandlingsstedet på vegne af et apotek, er ikke indeholdt i abonnementstaksten og afholdes derfor af bopælskommunen. Aftalen lægger pga. brugernes ret til anonymitet op til, at betalingen sker via abonnementsafregning a conto (forud) for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år en gang om måneden. Hver kommune vil kun få tilsendt én samlet månedlig regning fra Odense og Svendborg kommuner. De to entreprenører foretager herefter indbyrdes mellemafregning. Hver bopælskommune modtager herudover med et endnu ikke fastsat interval opgørelser over antallet af behandlinger foretaget på kommunens brugere af ydelsen, der hvor brugerne har ønsket at opgive bopælskommune. Opgørelserne vil ikke indeholde oplysninger, der muliggør identifikation på individniveau, idet borgere, der søger behandling for alkoholmisbrug, i henhold til sundhedsloven ikke er forpligtet til at oplyse sit cpr. nr. Anonymitetsbestemmelsen medfører, at behandlingscenteret uanset om henvendelse sker efter henvisning fra en af de deltagende kommuner, og uanset om brugeren er bosiddende i en af de deltagende kommuner, skal den pågældende bruger tilbydes behandling. Kommunens abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsandel i forhold til det samlede befolkningstal pr. 1. januar det foregående år (Danmarks Statistiks opgørelser) for de kommuner, der er tilsluttet aftalen. 25

26 A F T AL E om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug 1 Formål I medfør af sundhedslovens 141, stk. 3, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om behandling for alkoholmisbrug ved at indgå aftale herom med andre kommunalbestyrelser, har aftalens parter besluttet at overlade udførelsen af det lovpligtige tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug til Odense Kommune og Svendborg Kommune, som forpligter sig til på aftalens vilkår at varetage driften af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug for samtlige deltagende kommuner. 2 Aftalens parter Stk. 1. Som ydelsesleverandører deltager: Odense Kommune og Svendborg Kommune. Stk. 2. Som ydelsesbrugere deltager: Assens Kommune Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune 3 Ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende ambulant behandling for alkoholmisbrug, som er omfattet af sundhedslovens 141, det vil sige behandling og rådgivning til enhver, der henvender sig til alkoholbehandlingen, uanset om det sker efter henvisning fra en af de deltagende kommuner, og uanset om brugeren er bosiddende i en af de deltagende kommuner. Stk. 2. Aftalen omfatter ikke døgnbehandling jf. nærmere 5 eller tilbud om alkoholbehandling, alkohol/trafikkurser mv. efter øvrige bestemmelser i lovgivningen. For en nærmere beskrivelse af ydelsen henvises til Bilag 1 i aftalen. Stk. 3. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til på lige vilkår at stille behandlingstilbud inden for de i stk. 1 nævnte områder til rådighed for enhver, der henvender sig eller henvises af ydelsesbrugerne. 26

27 Stk. 4. Brugeren kan vælge at være anonym. Ydelsesbrugerne kan ikke kræve oplysninger fra ydelsesleverandørerne om enkeltpersoner, der modtager eller har modtaget ydelser omfattet af aftalen. Stk. 5. Udgifter til medicin, som udleveres direkte af behandlingsstedet til brugerne, afholdes af ydelsesleverandørerne og indgår i takstfastsættelsen for den enkelte ydelse. Udgifter til medicin, som udleveres af et apotek eller af behandlingsstedet på vegne af et apotek, afholdes af ydelsesbrugeren. Eventuel administration og opkrævning af egenbetaling hos brugeren for medicin, der udleveres på vegne af et apotek, påhviler ydelsesbrugeren. 4 Visitation til rådgivning og behandling omfattet af aftalen Stk. 1. Ydelsesleverandøren varetager den faglige vurdering af, hvilken behandling, der konkret bør iværksættes i forhold til brugeren og tilrettelægger behandlingens konkrete indhold. Stk. 2. Ydelsesleverandørerne videregiver oplysninger om den enkelte bruger til ydelsesbruger, hvor brugeren har givet samtykke hertil. Stk. 3. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er fagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal ydelsesleverandøren anvende den billigste behandlingsmetode. Stk. 4. Ydelsesleverandøren forpligter sig til alene at udføre behandling mv., som ud fra en faglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til brugeren. Stk. 5. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at gennemføre behandling mv. i overensstemmelse med de behandlingsprincipper, herunder principper for behandlingstid, behandlingskapacitet mv., som fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for alkoholbehandling. Stk. 6. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til at iværksætte behandlingen tidsmæssigt inden for rammerne af gældende lov om behandlingsgaranti. Stk. 7. Brugerne behandles i den rækkefølge, de henvender sig på behandlingsstedet. Ydelsesleverandørerne kan dog træffe beslutning om at prioritere brugere, hvis forhold kræver hurtig behandling. Ved prioriteringen må der ikke inddrages oplysninger om brugerens bopælskommune. 5 Døgnbehandling Stk. 1. Denne aftale omfatter ikke døgnbehandling. Såfremt ydelsesleverandøren skønner, at en bruger har behov for døgnbehandling, afgiver ydelsesleverandøren indstilling herom til ydelsesbrugeren. Indstillingen kan være ledsaget af et forslag til behandling samt behandlingssted. Stk. 2. Ydelsesbrugeren varetager sagsbehandling, afgørelse og visitation i sager om døgnbehandling og afholder udgifterne i forbindelse hermed. 27

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101:

Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Odense Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter

Læs mere

BORGMESTERFORUM PÅ FYN

BORGMESTERFORUM PÅ FYN BORGMESTERFORUM PÅ FYN Fusionssekretariat: Anne Velling: Tlf. 6551 1195 Mail: AVEC@odense.dk Steen Kærn Christiansen Tlf. 6551 1197 Mail: SMCH@odense.dk Den 14. september 2006 Til borgmestre og kommunaldirektører

Læs mere

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato 24.02.09 Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007.

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007. Mavebælte til Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne og tilsyn med disse efter serviceloven Udover de generelle punkter

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne Udover de generelle punkter omtalt i sammenfatningsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål...3

Læs mere

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Takstregulering 1. januar 2015 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2011-2013

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2011-2013 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2011-2013 April 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 4 1.2 Behandlingsgaranti 6 1.3 Muligheden for

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

RUSMIDDELCENTER ODENSE VOKSENAFDELING ÅRSRAPPORT 2007. Årsrapport 2007-1-

RUSMIDDELCENTER ODENSE VOKSENAFDELING ÅRSRAPPORT 2007. Årsrapport 2007-1- Årsrapport 2007-1- Forord...3 Organisationsdiagram...4 2007 i tal...5 Fokus på økonomi...5 Ny relevant lovgivning m.m. i 2007...5 Mål og principper...7 Brugerinddragelse...7 Modulopdelt behandling...7

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere