1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning"

Transkript

1 1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Specifikke bemærkninger 3 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 8 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Drift opfølgning på bevillingsområder Likviditet Balance Udvalgsregnskaber 16 1

3 1. Generelle bemærkninger 2015 er på det økonomiske område for Kommuneqarfik Sermersooq startet fornuftigt. Langt de overvejende konti holder budgetterne og forventningerne. Der er dog enkelte konti, der er under voldsomt pres. For disse konti vil der blive fremsendt en tillægsbevillingsansøgning til kommunalbestyrelsen. Da der samtidig er konti, hvor det allerede nu kan forudses, at kommunen opnår yderligere indtægter på eller mindre udgifter vil summen af tillægsansøgningerne stort set ende ud neutralt. Likviditeten i de første 3 måneder har været meget svingende men udgør ved udgangen af marts måned 96,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 5 % (hvilket svarer til 78,1 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af marts måned uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. På en række refusionskonti er der ikke hentet fuld refusion hvilket gør at indtægterne i kvartalsregnskabet ikke fuld ud viser det reelle billede. Årsagen til de manglende refusioner kan være, at det fra 1/ i stedet for de såkaldte posteringsmeddelelser nu skal fremsendes reelle fakturaer til selvstyret og øvrige kommuner. Denne nye praksis er endnu ikke fuld ud slået igennem. Der forventes i den kommende periode en prioriteret indsats for at sikre at kommunen løbende og rettidigt får indhentet sine refusioner. 2

4 2. Specifikke bemærkninger Den kommunale forvaltning Der er et lille merforbrug i løbet af årets første 3 måneder. Største delen af merforbruget skyldes, at effekten af de opsagte medarbejdere endnu ikke er slået helt igennem Administrationsbygninger Årets første 3 måneder viser et merforbrug på denne konto. Årsagen til merforbruget skal findes i at der er forudbetalt et helt årshusleje på B-2289 Velfærdsbygningen. Merforbruget vil blive mindre i løbet af året Kantinedrift Merforbruget på denne konto skyldes manglende indbetalinger for de første 3 måneder. Det forventes, at indbetalingerne kommer i løbet af få måneder og dermed vil området balancere Fælles IT-virksomhed Merforbruget skyldes, at der har været nogle etableringsomkostninger forbundet med overgangen til Comby. Disse forventes udlignet i løbet af året Forsikring og vagtværn Merforbruget bunder i at der er nogle forsikring, som bliver betalt i første kvartal, men de vedrør hele Merforbruget forventes udlignet i løbet af året Kontingenter og tilskud m.v. Årsagen til merforbruget skyldes, at vi betaler for KANUKOKA et halvtår af gangen. Derved vil merforbruget udligne sig i løbet af året Snerydning Forbruget er som forventet Øvrige servicefaciliteter Forbruget er som forventet Brandvæsen Forbruget ligger en anelse over det forventelige, og skyldtes dels nye overenskomster på beredskabsområdet, dels indkøb af indsatsledervogn til Paamiut. Det er vurderingen af bevillingen fortsat kan holdes indenfor bevillingsrammen i

5 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed Der skal foretages nogle ud konteringer fra området, der har påvirkning på nogle andre driftskonti. Disse ud konteringer er endnu ikke gennemført. Ud konteringerne vil have indflydelse på flg. kontoer: 20-01, 20-02, 20-05, 21-01, 21-02, 22-02, 23-01, 66-02, 66-03, og Værdien af de manglende konteringer overstiger det merforbruget som pt. Ses på kontoen Asfaltværker Enkelte reparationsomkostninger er allerede foretaget. Kontoen er typisk opbygget således at udgifter typisk falder i begyndelsen af året, mens indtægter falder senere på året i takt med opstarten af asfaltsæsonen Øvrige tekniske virksomheder Der er tale om en merindtægt, primært forårsaget af øget fokus på området Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Forbruget på konto er i 1. kvartal 2015 på 8 %, hvilket skyldes at kommunens 1. andel på beskæftigelsesindsatsen på 2 mio. kr. endnu ikke er betalt til selvstyret. Der er lavet en ekstraordinær uddannelsesforløb af 19 ledige i hjemmehjælp, i samarbejde med Peqqissaanermik Iilinniarfik, Grønlands Selvstyre og kommunen, der efterfølgende vikarierer for kommunens hjemmehjælpere, som også får et uddannelsesforløb. Dette for at højne kommunens service og i erkendelse af, at flere og flere borgere bliver ældre, med større behov for hjemmehjælpere til følge. Der er et lille mindreforbrug på kontoen, hvilket skyldes færre i revalidering. Mange af borgere, der er eller skal i revalidering er en tung borgergruppe, der er svære at fastholde i revalidering. Dette bevirker, at der konstant kommer nye revalidender i gang, mens antallet af revalidender ikke øges tilsvarende. Det er i mange tilfælde svært at fastholde revalidender i et forløb. Forvaltningen arbejder målrettet på, at få så mange som muligt i et fuldt revalideringsforløb Arbejdsprøvning Forvaltningen er gået i gang med en gennemgribende gennemgang af kontoen og overflytninger til revalidering og virksomhedsrevalidering, så den målrettes den politiske prioritering i forhold til revalidering revalideringsindsatsen Piareersarfiit Konto vedrører drift at de 4 Piareersarfiit kommunen driver i henhold til Serviceaftale med Selvstyret. Det høje forbrug i forhold til bevillingen skyldes, at Selvstyrets tilskud til driften af Piareersarfiit endnu ikke var bogført ved udgangen af kvartalet. Driftstilskuddet modtages ad 2 omgange, med henholdsvis 80 % ved Serviceaftalens indgåelse og 20 % i oktober måned. De 80 % udgør ca. 5,8 mio. kr. Forvaltningen har sikret bevilling på 1 mio. kr. til et FA-hold i Tasiilaq, startende august Kommunen afholder i første omgang udgifterne til etableringen og driften som efterfølgende refunderes af Selvstyret. 4

6 38-02 Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Arbejdsmarkedsydelse er en lovbunden udgift. Forbruges ligger efter 1. kvartal på 36 %, hvilket ikke er udsædvanligt i forhold til tidligere år, da ledigheden plejer at være størst i vintermånederne Fripladser på daginstitutionsområdet Lovbundet område - ikke kritisk. Her er tale om et mindre merforbrug Førtidspension tildelt før 1. januar % lov Lovpligtig ydelse. Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug er på ca. 30 %. Der er kun modtaget refusion januar, så der mangler at blive modtaget refusion for februar og marts Førtidspension tildelt efter 1. januar % lov Lovpligtig ydelse. Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Forbruget forventes at være på budget, når korrektion for fejlkonteret refusion er sket. Der er kun kommet refusion for januar så der mangler for februar og marts Offentlig hjælp ikke skattepligtig Der ses et lille overforbrug. Det er for tidligt at forudsige det endelige forbrug på kontoen Dagpenge ved barsel m.v. Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug forventes at være på budget. Det er en 90 % refusion. Der mangler for marts måned Udbetaling af boligsikring Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug forventes at være på budget. Der mangler refusion for marts måned Alderspension Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Hvorledes det reelle forbrug vil udvikle sig er for tidligt at sige, men sammenholdes bevilling med det endelig forbrug i 2014 ( t.kr.), bør det være muligt at reducere bevillingen med t.kr. Der mangler refusion for februar og marts Aktiviteter handicappede voksne Området er under pres. I forbindelse med tillægsbevilling 1. kvartal vil der blive tilført midler til området Fælles formål Ekstra indtægt 5

7 53-01 Fritidsundervisning Fritidsundervisning ligger forskudt på året, hvorfor der er højere forbrug i 1. kvartal. I 2. kvartal forventes ingen forbrug Kulturrådet Udbetalinger sker 2 gange årligt, første udbetaling er sket i 1. kvartal Modtagerstationer for miljøfarligt affald Der er tale om en merindtægt - Merindtægten er et udtryk for mere byggeaktivitet samt endnu ikke overførte midler til Kommunens entreprenørforretninger, hvilket er fint. Se i øvrigt Ældreområdet Afvigelsen skyldes en periodeforskydning, idet omkostninger til byggeriet af Ippiarsuk løbende belastes anlægskontoen, imens tilskud fra Selvstyret ikke er søgt udbetalt endnu. Da tilskud fra Selvstyret er 3,6 mio. kr. større end afsat i budgettet forventes på kontoen et mindreforbrug. 6

8 75-30 Idræt Afvigelserne på dette område skyldes primært, at der er nogle underlæggende projekter, som er forskudt i forholdt til budget. Forskydningerne vil blive indarbejdet i kommende tillægsbevillinger, når det endelige overblik over projekterne er kendt Forsyningsvirksomhed generelt Projekterne under forsyning forløber planmæssigt. Vi har nu fået bekræftet at vi for perioden 2015 til 2019 (i finansloven dog kun 4 år) modtager et årligt tilskud til kloakrenovering på t.kr. Dette beløb vil blive indarbejdet som tillægsbevilling når finansloven for 2015 er endeligt vedtaget Detailbyggemodning Forbruget til dato skyldes asfalt til vej. På denne konto har der været budgetteret byggemodningsindtægter for t.kr, der i forbindelse med 1. kvartal regnskab omplaceres til konto betaling for byggemodning. Der kommer først rigtig gang i detailbyggemodningen når frosten går af jorden. 7

9 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti Oversigt - Anlægsprojekter F-pct. R AB2015 Mål 100 pct Udlejningsboliger Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder ,00% boliger i Nuuk ,86% Øvrige indtægter ,00% Boligrenovering, Fælles ,00% Kommunal indkvartering i bygder ,50% Større vedligeholdelse eksisterende bygninger Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles ,06% Renovering af rådhuset ,49% Infrastruktur generelt Anlægsstrategi ,00% Reparation af veje Kulusuk ,00% Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk ,65% Havne Pontonbroer ,05% Veje Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk ,33% Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg) ,94% Byforbedring Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk ,00% Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut ,00% Byforbedring Nuuk 1. etape ,00% Byforbedring Imaneq ,00% Tuujuk og blok P ,00% Forskellige kommunale virksomheder Udvidelse af materielgård Tasiilaq ,00% Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq ,00% Renovering af materielgården i Paamiut ,00% Lokaler til vodbinderi i Nuuk ,42% Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat ,98% Beredskab Lager til brandmateriel i Sermiligaaq ,41% Miljøforhold Miljøhandlingsplan, Fælles ,78% Spildevandsplan, Fælles ,34% Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal ,00% Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg ,00% Affaldscenter - personalefaciliteter ,37% Puljer Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut ,00% Levende ressourcer Nyt Bræt i Tasiilaq - afklaring ,00% Handicapbus Indkøb af Handicapbus ,00% Ældreområdet Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov ,00% Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk ,82% Børne- og familieområdet Herberg - Etablering af midlertidigt nødherberg - ædringsfor ,00% Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov ,00% Permanent herberg afdækning af behov ,00% Undervisning og kultur genrelt Projekter vedr. Arctic Winter Games ,00% Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms ,00% Arctic Winter Games - Sportshaller ,35% Arctic Winter Games- Biathlonbane ,22% Daginstitutioner Tasiilaq ,44% Daginstitution i Qinngorput i Nuuk ,00% Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten ,00% Kollegiebyggeri i Nuuk ,96% 8

10 Skoler Legeplads Skole i Qinngorput ,00% Idræt Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst ,00% Tasiilaq ,00% Belysning fodboldbane Tasiilaq ,00% Fritidsklub i Kuumiut ,49% Skilift i Ittoqqortoormiit ,72% Hal Paamiut ,39% Hal Paamiut nyt gulv ,55% Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov ,00% Minihal i Qeqertarsuatsiaat ,00% Kultur Kulusuk Musikhus ,00% Pulje renovering Katuaq ,03% Forsyningsvirksomhed generelt Forbrændingsanlæg i Sermersooq ,00% Kloakrenovering ,89% Tasiilaq, Kloakrenovering ,00% Natrenovationsrampe, Tasiilaq ,00% Modtagefaciliteter i Tasiilaq ,00% Affaldshåndtering i Nuuk ,96% Natrenovation Kapisillit ,00% Overskudsvarme egen drift Overskudsvarme egen drift ,00% Overordnet byggemodning, Fælles Pulje til overordnet byggemonding ,00% Byggemodning i bygderne ,00% Byggemodning i Tasiilaq ,25% Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II ,00% Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel ,07% Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A ,72% Grundmodning Tuujuk ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinngorput ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A ,62% Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids ,00% Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A ,06% Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A ,00% Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp ,03% Overordnet byggemodning i Nuuk Industriområde 4C ,00% Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 boliger ,00% Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A ,28% Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn ,00% Byggemodning 4A Byggemodning 4A ,00% Detailbyggemodning Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder ,00% Detailbyggemodning i Nuuk, 4D ,00% Detailbyggemodning i Nuuk, 4A ,00% Detailbyggemodning, Tuujuk ,00% Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt ,77% Kloakudløb ,00% Erhvervsbyggemodning Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B ,00% Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B ,00% Byggemodning i Nuuk Ilivinnguaq ,00% Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B ,30% Grand Total ,68% 9

11 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit R F-pct. AB2015Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte ,48% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,38% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift ,13% 13 IT 13 - IT ,34% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter ,43% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v ,02% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning ,34% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer ,89% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder ,54% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme ,88% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen ,24% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder ,91% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ,16% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering ,36% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement ,10% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser ,09% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet ,43% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,21% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension ,91% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag ,42% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp ,25% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser ,29% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg ,50% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet ,24% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter ,04% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge ,85% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,39% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,60% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen ,27% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer ,70% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål ,43% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v ,85% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder ,56% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet ,10% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen ,73% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område ,72% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds ,93% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område ,63% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,92% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed ,09% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning ,64% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat ,00% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat ,11% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning ,61% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst ,56% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter ,68% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger ,00% 10

12 4. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti R F-pct. AB2015 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen ,91% 1002 Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser ,66% 1003 Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners Kommissioner, råd og nævn ,74% 1011 Qinersineq Valg ,00% 1016 Aningaasartuutit allat Udgifter til øvrige folkevalgte ,97% 1100 Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning ,00% 1101 Allaffii illut Administrationsbygninger ,99% 1102 Borgmester Sekretariatet Borgmester Sekretariatet ,00% 1103 ØS, HR & Løn ØS, HR & Løn ,00% 1104 Fælles Service Fælles Service ,00% 1105 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv ,00% 1106 Anlæg- og Miljøforvaltningen Anlæg- og Miljøforvaltningen ,00% 1107 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Forvaltningen for Børn, Familie og Skole ,00% 1201 Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift ,13% 1301 Qarasaasiaqarneq Fælles IT-virksomhed ,18% 1302 Telemit sullinneqarneq Teletjenester ,01% 1802 Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtværn ,49% 1803 Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved storkøb/kasserabat ,00% 1804 Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter ,81% 1806 Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v ,51% 1807 Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter ,51% 1820 Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser ,87% 1883 Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti ,01% 2001 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper ,53% 2002 Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v ,20% 2005 Iliveqarfiit Kirkegårde ,98% 2010 Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak ,82% 2101 Aputaajaaneq Snerydning ,99% 2102 Saliineq Renholdelse ,34% 2202 Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbekæmpelse ,93% 2203 Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt ,00% 2301 Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier ,33% 2302 Sullissinermi atortuutit allat Øvrige servicefaciliteter ,22% 2307 Kallalimineerniarfiit Torvesalgsboder ,70% 2310 Illuaqqat tikeraafiit piniariarfillu Gæstehuse og fangsthytter ,32% 2400 Inuussutissarsiutitigut illunik Udlejning af erhvervsejendomme ,88% 2501 Qatserisartoqarneq Brandvæsen ,24% 2701 Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entreprenørvirksomhed ,09% 2720 Asfaltiliortut Asfaltværker ,09% 2721 Siunnersortunik assigiinngitsunik akiliisarneq Tværgående konsulentydelser ,78% 2799 Teknikkimik suliffeqarfiit allat Øvrige tekniske virksomheder ,29% 3400 Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet ,85% 3401 Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter ,66% 3402 Sulifissaqartitsiniutit Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ,00% 3404 Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien 0 0 0,00% 3450 Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser ,00% 3501 Sulinermik misiliineq Arbejdsprøvning ,97% 3502 Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,00% 3503 Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering ,00% 3504 Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS ,00% Fleksjob KS ,00% 3701 Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement ,96% 3702 Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling ,00% 3801 Piareersarfiit Piareersarfiit ,98% 3802 Sulinngikkallarnermik akitigut Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp ,35% 3804 Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral Pædagoguddannelse ,00% 4001 Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser på daginstitutionsområdet ,43% 4100 Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataat-simut suliniutit Fælles indsats på børne- og ungeområdet ,04% 4101 Ikiorsiisarnerit Hjælpeforanstaltninger ,19% 4102 Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit Kontaktperoner og personlig rådgiver ,26% 4103 Angerlarsimaffiup avataanut inissitat Døgninstitutionsophold ,63% 4105 Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse ,49% 4106 Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling ,06% 4301 Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats Førtidspension tildelt før 1/ % Lov ,88% 4302 Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov ,73% 4401 Qitornanut tapoossutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud ,42% Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap ,10% 4503 Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hjælp - ikke skattepligtig ,35% 4601 Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v ,09% 4602 Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) ,07% 4603 Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring ,48% 4701 Utoqqalinersiutit Alderspension ,79% 4702 Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehjælp ,52% 4709 Utoqqaat illui sapertaunillu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem ,70% 4710 Utoqqarnut inisiat Ældreboliger ,00% 4711 Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii Ældrekollektiver ,19% 4715 Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ældre ,78% 4720 Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsvæsnet ,00% 11

13 4800 Ataatsimut aningaasartuutit Fællesudgifter ,77% 4801 Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede børn ,51% 4802 Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne ,10% 4803 Ataatsimut najugaqarfiit Bofællesskaber ,16% 4804 Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsineri Aktiviteter handicappede børn ,80% 4805 Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne ,90% 4814 Pillorisaasut Terapeuter ,04% 4815 Ikiouutit Hjælpemidler ,88% 4816 Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Grønland Børn ,02% 4817 Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Grønland Voksne ,34% 4820 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark Børn ,00% 4821 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne ,16% 4901 Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte ,04% 4903 Qimarnguiit Krisecentre ,50% 4904 Misbrugsbehandling Misbrugbehandling ,34% 4907 Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team ,31% 5001 Ataatsimut siunertat Fælles formål ,17% 5002 Meeraaqqeriviit Vuggestuer ,75% 5003 Meeqqeriviit Børnehaver ,06% 5004 Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem ,81% 5005 Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner ,73% 5006 Ullukkut meeqqerineq Dagpleje ,70% 5101 Kmmunimi atuarfik Den kommunale skole ,17% 5102 Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor ,73% 5111 Iliniartut ineqarfii aamma Kollegier og skolehjem ,43% 5112 Ilinniarnermusiat Uddannelsestilskud ,00% 5301 Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning ,85% 5303 Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq Fritidsklubber/skolepasning ,08% 5306 Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning ,17% 5307 Katersortarfiit Forsamlingshuse mv ,07% 5502 Kummunimi atakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksvæsen ,27% 5602 Kummunimi katersigaasiviit Kommunale museer ,70% 5901 Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål ,64% 5903 Timersornermut tapiisutit Tilskud til idrætsformål ,56% 5904 Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus ,00% 5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturrådet ,42% 6601 Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet ,50% 6602 Eqqaavilerineq Dagrenovation ,41% 6603 Amartarfilerineq Natrenovation ,45% 6604 Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten ,75% 6605 Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for miljøfarligt affald og ,42% 6801 Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanlæg ,58% 6803 Paaviaaneq Skorstensfejning ,00% 6805 Ikuallaavik Forbrændingsanlæg ,26% 6809 Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning ,31% 6810 Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit Øvrige forsyningsvirksomheder elværker ,00% 7000 Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger ,92% 7020 Atukkiineq nammineerisamik inissianik Lån til privat boligbyggeri ,09% 7030 Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering ,00% Køb af bygninger ,50% 7120 Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik Større vedligeholdelse eksisterende bygninger ,44% 7200 Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt ,06% 7202 Imiarsualiviit Havne ,05% 7203 Aqquserngit Veje ,07% 7210 Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring ,00% 7223 Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder ,32% 7225 Upalungaarsimaneq Beredskab ,41% 7230 Avatangiisinut pissuseq Miljøforhold ,03% Puljer ,00% 7300 Pisuussutit uumassusillit Levende ressourcer ,00% Handicapbus ,00% 7410 Utoqqarnut tunngasut Ældreområdet ,45% 7420 Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut Børne- og familieområdet ,00% 7500 Atuartitsineq kulturilu Undervisning og kultur genrelt ,14% 7510 Meeqqeriviit Daginstitutioner ,09% 7520 Atuarfiit Skoler ,00% 7530 Timersorneq Idræt ,58% 7540 Kulturi Kultur ,02% 7600 Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt ,49% Overskudsvarme egen drift ,00% 7700 Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, Fælles ,06% Byggemodning 4A ,00% 7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning ,89% 7780 Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning ,23% 8001 Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat ,64% 8101 Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selsskabsskat ,00% 8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning ,11% 8501 Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindtægter ,81% 8502 Erniat aningaasartuutaasut Renteudgifter ,34% 8504 Aningaasanik iluanaarutit inissianiit Kapitalafkast på udlejningsboliger ,29% 8603 Sanaartorfigissaanermut isertitat Betaling for byggemodning ,56% 8802 Afskrivninger Afskrivninger ,68% 12

14 5. Likviditet 13

15 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver 0 Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkat Posteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo

16 6. Balance Aningaassat iserititat atortit Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik simut tigusanik kontot Forskudskonti Psassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Akiup naanerani naatsorsuuserinernmi kontot Årsafslutningskonto Akissarsitittinermi akiiligassanik asuman Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaatumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab Mellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto 0 98 Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER

17 7. Udvalgsregnskaber Oversigt - Standardkonto R F-pct. AB2015 Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte ,48% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,55% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift ,13% 13 IT 13 - IT ,34% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter ,69% 44 - Underholdsbidrag ,42% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,87% 55 - Biblioteksvæsen ,27% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer ,70% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål ,43% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen ,06% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat ,64% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning ,11% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst ,61% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter ,00% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger ,68% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,40% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter ,38% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v ,02% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning ,34% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer ,89% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder ,54% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme ,88% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen ,24% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder ,91% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg ,40% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge ,41% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,37% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,32% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v ,85% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder ,56% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet ,10% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen ,29% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område ,72% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område ,00% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,27% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed ,92% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning ,09% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter ,55% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ,16% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering ,36% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement ,10% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser ,09% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension ,91% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp ,25% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser ,29% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg ,67% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet ,92% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter ,89% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,74% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område ,93% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet ,43% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,21% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet ,80% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter ,50% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge ,95% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,65% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,54% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,23% 16

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl BUDGET 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl Indhold 1. Forord... 1 2. Hovedtal... 2 3. Generelle budgetforudsætninger... 3 4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti... 10 5. Oversigt 1.

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side 2 4.1 Administration Side 3 4.2 Teknisk område Side 8 4.3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side 13 4.4 Socialområdet Side 21 4.5 Undervisning

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 5. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 5. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 5. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 25. august 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 2010 26. maj 2011 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Borgmesterens forord Side 4 Fakta om s regnskab for 2010 Side 7 Side 11 Side 13 Side 17 Side 18 Generelle regnskabsbemærkninger

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Orienteringssager Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 31 Økonomiudvalget 33 Teknik- og Miljøudvalg 49 Beredskabskommisionen 59 Børne- og Skoleudvalg 60 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune...

Læs mere

Borgmesterens forord. En økonomi i god balance i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. En økonomi i god balance i Tønder Kommune 2014 Borgmesterens forord En økonomi i god balance i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2014 med et overskud på driften på 139,1 mio. kr. Det er dermed 58,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere