1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning"

Transkript

1 1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Specifikke bemærkninger 3 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 8 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Drift opfølgning på bevillingsområder Likviditet Balance Udvalgsregnskaber 16 1

3 1. Generelle bemærkninger 2015 er på det økonomiske område for Kommuneqarfik Sermersooq startet fornuftigt. Langt de overvejende konti holder budgetterne og forventningerne. Der er dog enkelte konti, der er under voldsomt pres. For disse konti vil der blive fremsendt en tillægsbevillingsansøgning til kommunalbestyrelsen. Da der samtidig er konti, hvor det allerede nu kan forudses, at kommunen opnår yderligere indtægter på eller mindre udgifter vil summen af tillægsansøgningerne stort set ende ud neutralt. Likviditeten i de første 3 måneder har været meget svingende men udgør ved udgangen af marts måned 96,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 5 % (hvilket svarer til 78,1 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af marts måned uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. På en række refusionskonti er der ikke hentet fuld refusion hvilket gør at indtægterne i kvartalsregnskabet ikke fuld ud viser det reelle billede. Årsagen til de manglende refusioner kan være, at det fra 1/ i stedet for de såkaldte posteringsmeddelelser nu skal fremsendes reelle fakturaer til selvstyret og øvrige kommuner. Denne nye praksis er endnu ikke fuld ud slået igennem. Der forventes i den kommende periode en prioriteret indsats for at sikre at kommunen løbende og rettidigt får indhentet sine refusioner. 2

4 2. Specifikke bemærkninger Den kommunale forvaltning Der er et lille merforbrug i løbet af årets første 3 måneder. Største delen af merforbruget skyldes, at effekten af de opsagte medarbejdere endnu ikke er slået helt igennem Administrationsbygninger Årets første 3 måneder viser et merforbrug på denne konto. Årsagen til merforbruget skal findes i at der er forudbetalt et helt årshusleje på B-2289 Velfærdsbygningen. Merforbruget vil blive mindre i løbet af året Kantinedrift Merforbruget på denne konto skyldes manglende indbetalinger for de første 3 måneder. Det forventes, at indbetalingerne kommer i løbet af få måneder og dermed vil området balancere Fælles IT-virksomhed Merforbruget skyldes, at der har været nogle etableringsomkostninger forbundet med overgangen til Comby. Disse forventes udlignet i løbet af året Forsikring og vagtværn Merforbruget bunder i at der er nogle forsikring, som bliver betalt i første kvartal, men de vedrør hele Merforbruget forventes udlignet i løbet af året Kontingenter og tilskud m.v. Årsagen til merforbruget skyldes, at vi betaler for KANUKOKA et halvtår af gangen. Derved vil merforbruget udligne sig i løbet af året Snerydning Forbruget er som forventet Øvrige servicefaciliteter Forbruget er som forventet Brandvæsen Forbruget ligger en anelse over det forventelige, og skyldtes dels nye overenskomster på beredskabsområdet, dels indkøb af indsatsledervogn til Paamiut. Det er vurderingen af bevillingen fortsat kan holdes indenfor bevillingsrammen i

5 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed Der skal foretages nogle ud konteringer fra området, der har påvirkning på nogle andre driftskonti. Disse ud konteringer er endnu ikke gennemført. Ud konteringerne vil have indflydelse på flg. kontoer: 20-01, 20-02, 20-05, 21-01, 21-02, 22-02, 23-01, 66-02, 66-03, og Værdien af de manglende konteringer overstiger det merforbruget som pt. Ses på kontoen Asfaltværker Enkelte reparationsomkostninger er allerede foretaget. Kontoen er typisk opbygget således at udgifter typisk falder i begyndelsen af året, mens indtægter falder senere på året i takt med opstarten af asfaltsæsonen Øvrige tekniske virksomheder Der er tale om en merindtægt, primært forårsaget af øget fokus på området Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Forbruget på konto er i 1. kvartal 2015 på 8 %, hvilket skyldes at kommunens 1. andel på beskæftigelsesindsatsen på 2 mio. kr. endnu ikke er betalt til selvstyret. Der er lavet en ekstraordinær uddannelsesforløb af 19 ledige i hjemmehjælp, i samarbejde med Peqqissaanermik Iilinniarfik, Grønlands Selvstyre og kommunen, der efterfølgende vikarierer for kommunens hjemmehjælpere, som også får et uddannelsesforløb. Dette for at højne kommunens service og i erkendelse af, at flere og flere borgere bliver ældre, med større behov for hjemmehjælpere til følge. Der er et lille mindreforbrug på kontoen, hvilket skyldes færre i revalidering. Mange af borgere, der er eller skal i revalidering er en tung borgergruppe, der er svære at fastholde i revalidering. Dette bevirker, at der konstant kommer nye revalidender i gang, mens antallet af revalidender ikke øges tilsvarende. Det er i mange tilfælde svært at fastholde revalidender i et forløb. Forvaltningen arbejder målrettet på, at få så mange som muligt i et fuldt revalideringsforløb Arbejdsprøvning Forvaltningen er gået i gang med en gennemgribende gennemgang af kontoen og overflytninger til revalidering og virksomhedsrevalidering, så den målrettes den politiske prioritering i forhold til revalidering revalideringsindsatsen Piareersarfiit Konto vedrører drift at de 4 Piareersarfiit kommunen driver i henhold til Serviceaftale med Selvstyret. Det høje forbrug i forhold til bevillingen skyldes, at Selvstyrets tilskud til driften af Piareersarfiit endnu ikke var bogført ved udgangen af kvartalet. Driftstilskuddet modtages ad 2 omgange, med henholdsvis 80 % ved Serviceaftalens indgåelse og 20 % i oktober måned. De 80 % udgør ca. 5,8 mio. kr. Forvaltningen har sikret bevilling på 1 mio. kr. til et FA-hold i Tasiilaq, startende august Kommunen afholder i første omgang udgifterne til etableringen og driften som efterfølgende refunderes af Selvstyret. 4

6 38-02 Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Arbejdsmarkedsydelse er en lovbunden udgift. Forbruges ligger efter 1. kvartal på 36 %, hvilket ikke er udsædvanligt i forhold til tidligere år, da ledigheden plejer at være størst i vintermånederne Fripladser på daginstitutionsområdet Lovbundet område - ikke kritisk. Her er tale om et mindre merforbrug Førtidspension tildelt før 1. januar % lov Lovpligtig ydelse. Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug er på ca. 30 %. Der er kun modtaget refusion januar, så der mangler at blive modtaget refusion for februar og marts Førtidspension tildelt efter 1. januar % lov Lovpligtig ydelse. Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Forbruget forventes at være på budget, når korrektion for fejlkonteret refusion er sket. Der er kun kommet refusion for januar så der mangler for februar og marts Offentlig hjælp ikke skattepligtig Der ses et lille overforbrug. Det er for tidligt at forudsige det endelige forbrug på kontoen Dagpenge ved barsel m.v. Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug forventes at være på budget. Det er en 90 % refusion. Der mangler for marts måned Udbetaling af boligsikring Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug forventes at være på budget. Der mangler refusion for marts måned Alderspension Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Hvorledes det reelle forbrug vil udvikle sig er for tidligt at sige, men sammenholdes bevilling med det endelig forbrug i 2014 ( t.kr.), bør det være muligt at reducere bevillingen med t.kr. Der mangler refusion for februar og marts Aktiviteter handicappede voksne Området er under pres. I forbindelse med tillægsbevilling 1. kvartal vil der blive tilført midler til området Fælles formål Ekstra indtægt 5

7 53-01 Fritidsundervisning Fritidsundervisning ligger forskudt på året, hvorfor der er højere forbrug i 1. kvartal. I 2. kvartal forventes ingen forbrug Kulturrådet Udbetalinger sker 2 gange årligt, første udbetaling er sket i 1. kvartal Modtagerstationer for miljøfarligt affald Der er tale om en merindtægt - Merindtægten er et udtryk for mere byggeaktivitet samt endnu ikke overførte midler til Kommunens entreprenørforretninger, hvilket er fint. Se i øvrigt Ældreområdet Afvigelsen skyldes en periodeforskydning, idet omkostninger til byggeriet af Ippiarsuk løbende belastes anlægskontoen, imens tilskud fra Selvstyret ikke er søgt udbetalt endnu. Da tilskud fra Selvstyret er 3,6 mio. kr. større end afsat i budgettet forventes på kontoen et mindreforbrug. 6

8 75-30 Idræt Afvigelserne på dette område skyldes primært, at der er nogle underlæggende projekter, som er forskudt i forholdt til budget. Forskydningerne vil blive indarbejdet i kommende tillægsbevillinger, når det endelige overblik over projekterne er kendt Forsyningsvirksomhed generelt Projekterne under forsyning forløber planmæssigt. Vi har nu fået bekræftet at vi for perioden 2015 til 2019 (i finansloven dog kun 4 år) modtager et årligt tilskud til kloakrenovering på t.kr. Dette beløb vil blive indarbejdet som tillægsbevilling når finansloven for 2015 er endeligt vedtaget Detailbyggemodning Forbruget til dato skyldes asfalt til vej. På denne konto har der været budgetteret byggemodningsindtægter for t.kr, der i forbindelse med 1. kvartal regnskab omplaceres til konto betaling for byggemodning. Der kommer først rigtig gang i detailbyggemodningen når frosten går af jorden. 7

9 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti Oversigt - Anlægsprojekter F-pct. R AB2015 Mål 100 pct Udlejningsboliger Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder ,00% boliger i Nuuk ,86% Øvrige indtægter ,00% Boligrenovering, Fælles ,00% Kommunal indkvartering i bygder ,50% Større vedligeholdelse eksisterende bygninger Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles ,06% Renovering af rådhuset ,49% Infrastruktur generelt Anlægsstrategi ,00% Reparation af veje Kulusuk ,00% Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk ,65% Havne Pontonbroer ,05% Veje Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk ,33% Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg) ,94% Byforbedring Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk ,00% Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut ,00% Byforbedring Nuuk 1. etape ,00% Byforbedring Imaneq ,00% Tuujuk og blok P ,00% Forskellige kommunale virksomheder Udvidelse af materielgård Tasiilaq ,00% Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq ,00% Renovering af materielgården i Paamiut ,00% Lokaler til vodbinderi i Nuuk ,42% Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat ,98% Beredskab Lager til brandmateriel i Sermiligaaq ,41% Miljøforhold Miljøhandlingsplan, Fælles ,78% Spildevandsplan, Fælles ,34% Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal ,00% Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg ,00% Affaldscenter - personalefaciliteter ,37% Puljer Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut ,00% Levende ressourcer Nyt Bræt i Tasiilaq - afklaring ,00% Handicapbus Indkøb af Handicapbus ,00% Ældreområdet Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov ,00% Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk ,82% Børne- og familieområdet Herberg - Etablering af midlertidigt nødherberg - ædringsfor ,00% Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov ,00% Permanent herberg afdækning af behov ,00% Undervisning og kultur genrelt Projekter vedr. Arctic Winter Games ,00% Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms ,00% Arctic Winter Games - Sportshaller ,35% Arctic Winter Games- Biathlonbane ,22% Daginstitutioner Tasiilaq ,44% Daginstitution i Qinngorput i Nuuk ,00% Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten ,00% Kollegiebyggeri i Nuuk ,96% 8

10 Skoler Legeplads Skole i Qinngorput ,00% Idræt Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst ,00% Tasiilaq ,00% Belysning fodboldbane Tasiilaq ,00% Fritidsklub i Kuumiut ,49% Skilift i Ittoqqortoormiit ,72% Hal Paamiut ,39% Hal Paamiut nyt gulv ,55% Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov ,00% Minihal i Qeqertarsuatsiaat ,00% Kultur Kulusuk Musikhus ,00% Pulje renovering Katuaq ,03% Forsyningsvirksomhed generelt Forbrændingsanlæg i Sermersooq ,00% Kloakrenovering ,89% Tasiilaq, Kloakrenovering ,00% Natrenovationsrampe, Tasiilaq ,00% Modtagefaciliteter i Tasiilaq ,00% Affaldshåndtering i Nuuk ,96% Natrenovation Kapisillit ,00% Overskudsvarme egen drift Overskudsvarme egen drift ,00% Overordnet byggemodning, Fælles Pulje til overordnet byggemonding ,00% Byggemodning i bygderne ,00% Byggemodning i Tasiilaq ,25% Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II ,00% Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel ,07% Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A ,72% Grundmodning Tuujuk ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinngorput ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A ,62% Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids ,00% Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak ,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A ,06% Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A ,00% Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp ,03% Overordnet byggemodning i Nuuk Industriområde 4C ,00% Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 boliger ,00% Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A ,28% Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn ,00% Byggemodning 4A Byggemodning 4A ,00% Detailbyggemodning Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder ,00% Detailbyggemodning i Nuuk, 4D ,00% Detailbyggemodning i Nuuk, 4A ,00% Detailbyggemodning, Tuujuk ,00% Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt ,77% Kloakudløb ,00% Erhvervsbyggemodning Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B ,00% Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B ,00% Byggemodning i Nuuk Ilivinnguaq ,00% Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B ,30% Grand Total ,68% 9

11 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit R F-pct. AB2015Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte ,48% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,38% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift ,13% 13 IT 13 - IT ,34% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter ,43% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v ,02% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning ,34% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer ,89% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder ,54% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme ,88% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen ,24% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder ,91% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ,16% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering ,36% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement ,10% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser ,09% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet ,43% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,21% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension ,91% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag ,42% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp ,25% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser ,29% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg ,50% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet ,24% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter ,04% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge ,85% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,39% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,60% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen ,27% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer ,70% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål ,43% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v ,85% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder ,56% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet ,10% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen ,73% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område ,72% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds ,93% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område ,63% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,92% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed ,09% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning ,64% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat ,00% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat ,11% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning ,61% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst ,56% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter ,68% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger ,00% 10

12 4. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti R F-pct. AB2015 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen ,91% 1002 Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser ,66% 1003 Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners Kommissioner, råd og nævn ,74% 1011 Qinersineq Valg ,00% 1016 Aningaasartuutit allat Udgifter til øvrige folkevalgte ,97% 1100 Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning ,00% 1101 Allaffii illut Administrationsbygninger ,99% 1102 Borgmester Sekretariatet Borgmester Sekretariatet ,00% 1103 ØS, HR & Løn ØS, HR & Løn ,00% 1104 Fælles Service Fælles Service ,00% 1105 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv ,00% 1106 Anlæg- og Miljøforvaltningen Anlæg- og Miljøforvaltningen ,00% 1107 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Forvaltningen for Børn, Familie og Skole ,00% 1201 Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift ,13% 1301 Qarasaasiaqarneq Fælles IT-virksomhed ,18% 1302 Telemit sullinneqarneq Teletjenester ,01% 1802 Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtværn ,49% 1803 Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved storkøb/kasserabat ,00% 1804 Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter ,81% 1806 Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v ,51% 1807 Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter ,51% 1820 Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser ,87% 1883 Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti ,01% 2001 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper ,53% 2002 Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v ,20% 2005 Iliveqarfiit Kirkegårde ,98% 2010 Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak ,82% 2101 Aputaajaaneq Snerydning ,99% 2102 Saliineq Renholdelse ,34% 2202 Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbekæmpelse ,93% 2203 Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt ,00% 2301 Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier ,33% 2302 Sullissinermi atortuutit allat Øvrige servicefaciliteter ,22% 2307 Kallalimineerniarfiit Torvesalgsboder ,70% 2310 Illuaqqat tikeraafiit piniariarfillu Gæstehuse og fangsthytter ,32% 2400 Inuussutissarsiutitigut illunik Udlejning af erhvervsejendomme ,88% 2501 Qatserisartoqarneq Brandvæsen ,24% 2701 Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entreprenørvirksomhed ,09% 2720 Asfaltiliortut Asfaltværker ,09% 2721 Siunnersortunik assigiinngitsunik akiliisarneq Tværgående konsulentydelser ,78% 2799 Teknikkimik suliffeqarfiit allat Øvrige tekniske virksomheder ,29% 3400 Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet ,85% 3401 Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter ,66% 3402 Sulifissaqartitsiniutit Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ,00% 3404 Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien 0 0 0,00% 3450 Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser ,00% 3501 Sulinermik misiliineq Arbejdsprøvning ,97% 3502 Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,00% 3503 Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering ,00% 3504 Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS ,00% Fleksjob KS ,00% 3701 Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement ,96% 3702 Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling ,00% 3801 Piareersarfiit Piareersarfiit ,98% 3802 Sulinngikkallarnermik akitigut Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp ,35% 3804 Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral Pædagoguddannelse ,00% 4001 Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser på daginstitutionsområdet ,43% 4100 Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataat-simut suliniutit Fælles indsats på børne- og ungeområdet ,04% 4101 Ikiorsiisarnerit Hjælpeforanstaltninger ,19% 4102 Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit Kontaktperoner og personlig rådgiver ,26% 4103 Angerlarsimaffiup avataanut inissitat Døgninstitutionsophold ,63% 4105 Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse ,49% 4106 Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling ,06% 4301 Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats Førtidspension tildelt før 1/ % Lov ,88% 4302 Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov ,73% 4401 Qitornanut tapoossutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud ,42% Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap ,10% 4503 Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hjælp - ikke skattepligtig ,35% 4601 Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v ,09% 4602 Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) ,07% 4603 Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring ,48% 4701 Utoqqalinersiutit Alderspension ,79% 4702 Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehjælp ,52% 4709 Utoqqaat illui sapertaunillu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem ,70% 4710 Utoqqarnut inisiat Ældreboliger ,00% 4711 Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii Ældrekollektiver ,19% 4715 Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ældre ,78% 4720 Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsvæsnet ,00% 11

13 4800 Ataatsimut aningaasartuutit Fællesudgifter ,77% 4801 Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede børn ,51% 4802 Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne ,10% 4803 Ataatsimut najugaqarfiit Bofællesskaber ,16% 4804 Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsineri Aktiviteter handicappede børn ,80% 4805 Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne ,90% 4814 Pillorisaasut Terapeuter ,04% 4815 Ikiouutit Hjælpemidler ,88% 4816 Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Grønland Børn ,02% 4817 Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Grønland Voksne ,34% 4820 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark Børn ,00% 4821 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne ,16% 4901 Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte ,04% 4903 Qimarnguiit Krisecentre ,50% 4904 Misbrugsbehandling Misbrugbehandling ,34% 4907 Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team ,31% 5001 Ataatsimut siunertat Fælles formål ,17% 5002 Meeraaqqeriviit Vuggestuer ,75% 5003 Meeqqeriviit Børnehaver ,06% 5004 Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem ,81% 5005 Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner ,73% 5006 Ullukkut meeqqerineq Dagpleje ,70% 5101 Kmmunimi atuarfik Den kommunale skole ,17% 5102 Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor ,73% 5111 Iliniartut ineqarfii aamma Kollegier og skolehjem ,43% 5112 Ilinniarnermusiat Uddannelsestilskud ,00% 5301 Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning ,85% 5303 Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq Fritidsklubber/skolepasning ,08% 5306 Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning ,17% 5307 Katersortarfiit Forsamlingshuse mv ,07% 5502 Kummunimi atakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksvæsen ,27% 5602 Kummunimi katersigaasiviit Kommunale museer ,70% 5901 Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål ,64% 5903 Timersornermut tapiisutit Tilskud til idrætsformål ,56% 5904 Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus ,00% 5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturrådet ,42% 6601 Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet ,50% 6602 Eqqaavilerineq Dagrenovation ,41% 6603 Amartarfilerineq Natrenovation ,45% 6604 Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten ,75% 6605 Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for miljøfarligt affald og ,42% 6801 Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanlæg ,58% 6803 Paaviaaneq Skorstensfejning ,00% 6805 Ikuallaavik Forbrændingsanlæg ,26% 6809 Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning ,31% 6810 Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit Øvrige forsyningsvirksomheder elværker ,00% 7000 Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger ,92% 7020 Atukkiineq nammineerisamik inissianik Lån til privat boligbyggeri ,09% 7030 Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering ,00% Køb af bygninger ,50% 7120 Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik Større vedligeholdelse eksisterende bygninger ,44% 7200 Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt ,06% 7202 Imiarsualiviit Havne ,05% 7203 Aqquserngit Veje ,07% 7210 Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring ,00% 7223 Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder ,32% 7225 Upalungaarsimaneq Beredskab ,41% 7230 Avatangiisinut pissuseq Miljøforhold ,03% Puljer ,00% 7300 Pisuussutit uumassusillit Levende ressourcer ,00% Handicapbus ,00% 7410 Utoqqarnut tunngasut Ældreområdet ,45% 7420 Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut Børne- og familieområdet ,00% 7500 Atuartitsineq kulturilu Undervisning og kultur genrelt ,14% 7510 Meeqqeriviit Daginstitutioner ,09% 7520 Atuarfiit Skoler ,00% 7530 Timersorneq Idræt ,58% 7540 Kulturi Kultur ,02% 7600 Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt ,49% Overskudsvarme egen drift ,00% 7700 Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, Fælles ,06% Byggemodning 4A ,00% 7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning ,89% 7780 Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning ,23% 8001 Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat ,64% 8101 Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selsskabsskat ,00% 8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning ,11% 8501 Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindtægter ,81% 8502 Erniat aningaasartuutaasut Renteudgifter ,34% 8504 Aningaasanik iluanaarutit inissianiit Kapitalafkast på udlejningsboliger ,29% 8603 Sanaartorfigissaanermut isertitat Betaling for byggemodning ,56% 8802 Afskrivninger Afskrivninger ,68% 12

14 5. Likviditet 13

15 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver 0 Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkat Posteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo

16 6. Balance Aningaassat iserititat atortit Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik simut tigusanik kontot Forskudskonti Psassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Akiup naanerani naatsorsuuserinernmi kontot Årsafslutningskonto Akissarsitittinermi akiiligassanik asuman Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaatumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab Mellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto 0 98 Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER

17 7. Udvalgsregnskaber Oversigt - Standardkonto R F-pct. AB2015 Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte ,48% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,55% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift ,13% 13 IT 13 - IT ,34% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter ,69% 44 - Underholdsbidrag ,42% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,87% 55 - Biblioteksvæsen ,27% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer ,70% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål ,43% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen ,06% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat ,64% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning ,11% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst ,61% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter ,00% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger ,68% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,40% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter ,38% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v ,02% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning ,34% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer ,89% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder ,54% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme ,88% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen ,24% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder ,91% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg ,40% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge ,41% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,37% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,32% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v ,85% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder ,56% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet ,10% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen ,29% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område ,72% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område ,00% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,27% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed ,92% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning ,09% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter ,55% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ,16% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering ,36% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement ,10% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser ,09% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension ,91% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp ,25% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser ,29% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg ,67% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet ,92% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter ,89% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,74% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område ,93% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet ,43% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,21% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet ,80% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter ,50% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge ,95% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,65% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,54% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,23% 16

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Månedsregnskab August 2015

Månedsregnskab August 2015 Månedsregnskab August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Intern omfordeling 3 3. Væsentlige begivenheder 4 4. Overblik 5 5. Specifikke bemærkninger 7 5.b Specifikke bemærkninger til

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 6 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

Månedsregnskab 1.kvartal 2017

Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde novem Forside Dagsorden Ekstraordinært Møde Onsdag den 22. april 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Månedsregnskab April 2017

Månedsregnskab April 2017 Månedsregnskab April 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Februar 2017

Månedsregnskab Februar 2017 Månedsregnskab Februar 2017 Bo Colbe DELOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab April 2015

Månedsregnskab April 2015 Månedsregnskab April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Månedsregnskab Juli 2017

Månedsregnskab Juli 2017 Månedsregnskab Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Nøgletal og grafer 4 4. Generelle bemærkninger 12 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 16 6. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Ekstraordinært møde. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Ekstraordinært møde. Referat Forside Ekstraordinært møde Referat Tirsdag den 18. oktober 2016 kl. 15.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Månedsregnskab November 2015

Månedsregnskab November 2015 Månedsregnskab November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Væsentlige begivenheder 4 3. Overblik 6 4. Specifikke bemærkninger 10 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 13 5. Drift

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Månedsregnskab December 2016

Månedsregnskab December 2016 Månedsregnskab December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl BUDGET 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl Indhold 1. Forord... 1 2. Hovedtal... 2 3. Generelle budgetforudsætninger... 3 4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti... 10 5. Oversigt 1.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat 2015no Forside Referat Mandag den 23. maj 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgethæfte 2016. Kommuneqarfik Sermersooq

Budgethæfte 2016. Kommuneqarfik Sermersooq Budgethæfte 2016 Kommuneqarfik Sermersooq Indhold 1. Forord... 1 2. Hovedtal... 2 3. Generelle budgetforudsætninger... 3 4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti... 10 5. Oversigt 1. ciffer...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (171101 Ordinær møde) 01-11-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Månedsregnskab Januar 2016

Månedsregnskab Januar 2016 Månedsregnskab Januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Månedsregnskab Februar 2016

Månedsregnskab Februar 2016 Månedsregnskab Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006 Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: bogh/324 07:11:24 26 Delsystem: Stedkode: SAMLE * - Alle Alle Rapportversion: 16--2006 1 af 26 02-01-00-90-02 9900 AWG - KREDITORER AWG - KREDITORER 06.41.01.26.51 4980

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 30. august 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) pr. telefon Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Uju Petersen (IA)

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere