TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger Regnskabssammendrag Generelle bemærkninger Drift specifik oversigt og noter Regnskabsoversigt Noter Anlæg specifik oversigt og noter Anlægsoversigt

3 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger 1.1 Regnskabssammendrag I kr. Forbrug ultimo marts 2014 Korrigeret budget 2014 Oprindeligt Forbrug% i budget 2014 forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,23% Serviceudgifter ,85% Arbejdsmarkedsforanstaltning ,85% Overførselsudgifter ,70% Kontante ydelser, ovførselsudgift ,69% Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg ,89% Forsikrede ledige ,72% RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,23% ANLÆGSUDGIFTER I ALT ,62% RESULTAT I ALT ,28% Generelle bemærkninger Drift De samlede driftsudgifter bestående af service- og overførselsudgifter - på Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser en forbrugsprocent på 26,23 % ved udgangen af marts måned En samlet vurdering af udvalgets udgifter indebærer en forventning om at regnskabet holder sig indenfor rammerne af det korrigerede budget. Der er følgende generelle bemærkninger til de enkelte områder: For serviceudgifterne er der aktuel et lavt forbrug, idet antallet af nye fleksjob i kommunen samt løntilskudsstillinger til forsikrede ledige i kommunen forventes fortsat at stige. Ekstra midler til udvikling af tilbud for personer i ressourceforløb i andre forvaltninger er endvidere kun anvendt begrænset, idet der er færre personer i ressourceforløb end forventet. En del af midlerne kan forventeligt med fordel overføres til Forbruget på overførselsudgifter, kontante ydelser, er generelt højt og der er speciel fokus på den i budgettet indarbejdede reduktion vedr. antal årige samt en forventet negativ midtvejsregulering af de kontante ydelser, som i foreløbigt materiale fra KL beregnet på landsbasis udgør omkring 14 mio for Tønder Kommune. Der er dog samtidig færre tilkendte førtidspensioner under Socialudvalgets område med mulighed for at finansiere indkomstoverførsler eller en evt. midtvejsregulering herfra. Regulering af budgettet foreslås udskudt til halvårsregnskabet, hvor også midtvejsregulering vil være kendt. Der er stort fokus på at finde fleksjob både i kommunens regi samt på det private arbejdsmarked til borgere på ledighedsydelse, hvilket har betydning for indkomstoverførslerne. Driftsudgifterne til arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at holde sig inden for rammen. Der er i 2014 et øget pres på driftsudgifterne, da der er fastsat reducerede driftslofter over de refusionsberettigede udgifter fra starten af året. 3

4 Udgifterne til de forsikrede ledige ligger på et højt niveau. Dette svarer delvist til mønsteret fra de seneste to år, hvor udgifterne har ligget højt til og med første halvdel af året og herefter har vist et afdæmpet forløb. Samtidig er ledigheden faldende, men den falder mindre end i de kommuner, der indgår ved fordeling af beskæftigelsestilskuddet. Niveauet ligger således lidt højere end tidligere år og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudsige om udgifterne til forsikrede ledige vil kunne afholdes indenfor det budgetterede beløb tillagt forventet midtvejsregulering på 1,4 mio. kr., jfr. KL s seneste prognose. Anlæg Anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 er endnu ikke godkendt. Forbruget af anlægsmidler i 1. kvartal 2014 ligger på 0,4 mio.kr., hvilket er et forbrug på knap 44% i forhold til det korrigerede budget. I forbindelse med halvårsregnskabet vil der blive taget stilling til om forbruget i 2014 vil være på niveau med det korrigerede budget eller om budgetterne skal tilrettes. 2. Drift specifik oversigt og noter 2.1 Regnskabsoversigt I kr. Forbrug ultimo marts 2014 Korrigeret budget 2014 Oprindeligt Forbrug% i budget 2014 forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,23% Serviceudgifter ,85% Arbejdsmarkedsforanstaltning ,85% Administration Erhverv og Arbejdsmarked ,32% Pulje ressourceforløb ,00% Velfærdsteknologi, projektledelse ,93% Arbejdsmarkedsforanstaltninger ,14% REVA ,02% Revalidering ,00% Overførselsudgifter ,70% Kontante ydelser, ovførselsudgift ,69% Ydelseskontor ,85% Arbejdsmarkedsforanstaltninger ,67% Integration ,94% Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg ,89% Aktivitet og Støtte psykiatri/handicap: Kompetencecenter samlet ,47% Befolkningskorrektion ,00% Fleksjob ,00% Integration ,39% Beskæftigelsesordninger ,75% REVA ,18% Driftsudg. besk.indsats - driftsloft ,11% Forsikrede ledige ,72% Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige ,72% RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,23%

5 2.2 Noter Note 1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger, serviceudgifter Udgifterne på serviceområdet indeholder løn til personer i løntilskud ved kommunen og i kommunale fleksjob, udgifter til sundhedskoordinator/klinisk funktion samt lægeerklæringer. En mindre del af mindreforbruget skyldes, at udgifterne til fleksjob først udkonteres ultimo året, da den endelige nettoudgift først kendes her. Dette vedrører dog kun de gamle fleksjobordninger, som er ved at blive udfaset. De nye ansættelser på fleksjob konteres direkte, hvorfor der i takt med udfasningen vil blive et mere kontinuerligt forbrug. Forbruget til nye fleksjob i kommunalt regi forventes fortsat at stige, idet man i 2014 forventer at ansætte yderligere fleksjobambassadører til at øge ansættelserne. Arbejdsmarkedsområdet har mulighed for at afholde lønudgiften for de første 4 timer i ugen i det første års ansættelse for de kommunale fleksjob, hvorefter den fulde finansiering af stillingen overgår til ansættelsesstedet. Den resterende del af udgiften til fleksjobbere afholdes som fleksløntilskud under overførselsudgifter. Udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige i kommunale jobtilbud forventes også at stige i løbet af 2 kvartal. Der er aftalt en kvoteordning mellem forvaltningerne og der har været iværksat en større kulegravning af de enkelte fagområder, for at sikre at kvoterne bliver overholdt. Dette forventes at resultere i en mere optimal sagsbehandling i forbindelse med ansættelser i løntilskud. Der blev ved budgetlægningen for 2014 afsat en pulje til udvikling af tilbud på øvrige udvalgsområder på 1,0 mio. kr. Ved udgangen af 1 kvartal kan vi konstatere, at der ikke er det forventede antal ressourceforløb. Der er taget initiativer til at øge antallet inden udgangen af 2. kvartal. Dette gør dog at vi på nuværende tidspunkt må forvente at puljen til udvikling af ressourceforløbstilbud ikke vil blive anvendt fuldt ud i Det kan blive aktuelt at overføre dele af puljen til Note 2 Kontante ydelser, overførselsudgifter Udgifterne/indtægterne er sæsonafhængige på flere hovedområder. Der er store udsving i forbrugsmønstret på områderne kontanthjælp, sygedagpenge samt forsikrede ledige, og der forventes også resten af året større månedlige udsving, som vil påvirke forbrugsprocenten. Dette forbrugsmønster er kendt og ret stabilt, og der tages højde for det i de udarbejdede forbrugsprognoser til vurdering af regnskabet. De største opmærksomhedspunkter er på nuværende tidspunkt, den indlagte besparelse på befolkningskorrektioner, som er udmøntet på de enkelte ydelser, samt de seneste skøn for udviklingen i budgetgaranterede udgifter, hvor der i foreløbigt materiale fra KL beregnet på landsbasis indgår en negativ midtvejsregulering for Tønder Kommune på de kontante ydelser på omkring 14 mio. kr. Befolkningskorrektionerne er indarbejdet i forbrugsprognoserne og giver på nuværende tidspunkt et meget stramt budget på overførselsudgifterne, der dog forventes at holde sig indenfor rammen såfremt der ikke sker en større stigning i antallet af personer på overførselsindkomst senere på året. På baggrund af de indarbejdede besparelser på befolkningskorrektionen i 2014 budgettet, er det ikke umiddelbart muligt at udrede en yderligere budgetnedgang i form af en midtvejsregulering i Arbejdsmarkedsudvalgets budget, men da der er færre tilkendte førtidspensioner på Socialudvalgets område forventes der mulighed for at overføre et beløb mellem 5 og 7 mio. kr. til medfinansiering af indkomstoverførslerne eller en evt. midtvejsregulering. 5

6 Nærmere vurdering af det forventede årsforbrug samt overførsel af midler fra førtidspensionsområdet foreslås udskudt til halvårsregnskabet, hvor også midtvejsregulering vil være kendt. Note 3 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudgifter Driftsudgifterne forventes at holde sig inden for rammen. Der er fra 2014 et øget pres på driftsudgifterne, da der er ændret i de refusionsmæssige forudsætninger fra årets start. Hvor der tidligere har været et samlet loft over den refusionsberettigede indsats pr. helårsperson på kr. er loftet fremadrettet nedsat og opdelt efter a) kontant-, uddannelseshjælp samt modtagere af arbejdsløshedsdagpenge med kr. pr helårsperson og b) sygedagpengemodtagere, revalidender samt ledighedsydelsesmodtagere med kr. pr. helårsperson. Refusionsloftet opgøres efter antal helårspersoner gange driftsloftet, hvoraf refusionen udgør 50%. Udgifter udover rammen er 100% finansieret af kommunen. Note 4 Forsikrede ledige Udgifterne til de forsikrede ledige ligger pr. 31. marts 2014 på en forbrugsprocent på 34,72 % hvilket er et stykke over sidste års 1. kvartal. Forskydningerne i forbruget er en tilbagevendende problemstilling fra tidligere år, hvor der ses et øget forbrug i årets første måneder, idet mange brancher er påvirkede af sæsonudsving, hvorefter forbruget stabiliserer sig hen over efteråret. Produktion af regnskabsprognoser og dermed prognoser for en eventuel efterregulering på det forsikrede område, er præget af nogle særlige udfordringer. Tallene er først og fremmest påvirket af den bagvedliggende sæsonafhængige ledighed. Herudover er der dog tale om et usikkert datagrundlag, fordi A-kassernes indberetninger til kommunerne er forsinkede, nogle gange foregår i klumper og herudover indeholder efterreguleringer, idet A-kasserne har mulighed for at efterregulere deres indberetninger med tilbagevirkende kraft i 5 år. KL foreløbige prognose for beskæftigelsestilskuddet indeholder en positiv midtvejsregulering medio året på ca. 1,4 mio. kr. Forhøjelsen forudsættes tilført politikområdet forsikrede ledige. Der var i 2013 en merudgift til forsikrede ledige på 6,65 mio. kr. i forhold til beskæftigelsestilskuddet, idet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet blev reserveret til dækning af manglende midtvejsregulering af indkomstoverførslerne. Efter årets slutning kan det konstateres at det reserverede beløb primært er anvendt til merudgifter til forsikrede ledige. Det er forvaltningens vurdering, at området ligesom sidste år kan blive omfattet af et merforbrug. Der er en positiv udvikling i ledigheden i Tønder kommune, men ledigheden falder ikke så hurtigt, som det er tilfældet for resten af landsdelen (de jyske kommuner i Region Syddanmark). Derved er Tønder kommunes andel af landsdelens ledighed stigende og Tønder kommune mister beløb ved fordeling af beskæftigelsestilskuddet. Dette vil især vise sig ved efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 (juni 2015), idet andelen af landsdelens ledighed forventes at blive 6,4%, mens landsdelens beskæftigelsestilskud bliver fordelt efter andelen af ledighed to år tidligere (dvs. 2012), hvor den var 5,7%. 6

7 3. Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Status på udvalgte anlægsprojekter: Projekt i kr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct Kompetencecenter, bygninger, køretøjer mv ,6% 7

8 8

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

mindre udgifter for 2008 i netto 1.000 kr.

mindre udgifter for 2008 i netto 1.000 kr. Notat Budgetopfølgningen 2. kvartal 2008 alle politikområder. Samlet set viser budgetopfølgningen på det skattefinansierede område et merforbrug på 22,969 mio. kr. Servicerammen 1 udgør 1.457,700 mio.

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Hvad er et basisbudget?... 2 2. Resultatopgørelse 2014 2017... 3 3. Skatter og generelle tilskud... 5 3.1 Skatter... 6 3.2 Generelle tilskud og udligning... 7

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Forventet Regnskab 2011-2...3

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"

Læs mere

1. Meddelelser INDSTILLING

1. Meddelelser INDSTILLING Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere