ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT"

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVRnr Alm. sund fornuft ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 INDHOLD CONTENTS 2 HOVED OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 BERETNING 5 REPORT 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 10 ACCOUNTING POLICIES 13 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 14 BALANCE BALANCE SHEET 17 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS 24 NYE REGNSKABSREGLER 27 NEW ACCOUNTING RULES 30 NØGLETALSDEFINITIONER 31 FINANCIAL RATIOS

3 KONCERNENS HOVED OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS 2005 Helår (year) Mio.kr. (DKK million) RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter PROFIT AND LOSS ACCOUNT Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Net fee and commission income and dividends etc. Netto rente og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Value adjustments Andre driftsindtægter Other ordinary income Resultat før omkostninger Profit on ordinary activities before expenses Omkostninger og afskrivninger Operating expenses and depreciation Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Writedowns of loans, advances and receivables etc. Resultat af kapitalandele Profit/loss on participating interests Ordinært resultat før skat Profit on ordinary activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Resultat efter skat eksklusive minoriteter Profit after tax exclusive minorities Resultat før skat eksklusive minoriteter Profit before tax exclusive minorities BALANCE Udlån BALANCE SHEET Loans and advances Indlån Deposits Egenkapital Shareholders' equity Heraf minoritetsinteresser Of which attributable to minority interests Balance Total assets NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit KEY RATIOS AND OTHER Average number of employees, fulltime equivalents FINANCIAL DATA Rentemarginal p.a. * 2,4% 2,7% 2,6% Net interest margin p.a. * Omkostningsprocent 49,1% 60,6% 69,2% Expense ratio Nedskrivningsprocent p.a. 0,0% 0,1% 0,3% Annualised writedown ratio Solvensprocent * 12,3% 13,0% 12,4% Solvency ratio * Egenkapitalforrentning før skat p.a. 31,5% 19,0% 15,9% Return on equity before tax p.a. Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 31,0% 18,1% 15,6% Return on equity after tax p.a. Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. 29,4% 16,9% 13,7% Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit Hoved og nøgletal er udarbejdet i henhold til finanstilsynets regler om pengeinstitutters aflæggelse af regnskaber mv. Financial highlights and key ratios have been calculated in accordance with the rules issued by the Danish Financial Supervisory Authority on the preparation of bank accounts etc. *) Nøgletal vedrørende er ikke tilpasset. *) Key ratios in respect of have not been restated. 2

4 BERETNING Alm. Brand Bank er blandt Danmarks ti største pengeinstitutter og er den primære bank for stadig flere privatkunder. Banken tilbyder privatkunder alle traditionelle bankprodukter og har derudover fokus på opsparings, rådgivnings, investerings og finansieringsløsninger til udvalgte segmenter. Som en del heraf indgår et bredt udbud af ydelser inden for bil og ejendomsfinansiering, finansielle løsninger til landbruget, kapitalforvaltning samt handel med valuta og værdipapirer. RESULTAT Alm. Brand Bank Koncernens resultat for første kvartal 2005 udgjorde 69 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 37 mio.kr. i samme periode. Resultatet er meget tilfredsstillende. Resultatet for første kvartal 2005 svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 32% p.a. I samme kvartal sidste år var forrentningen 19% p.a., mens den var 16% for hele. Netto rente og gebyrindtægter Netto rente og gebyrindtægter var på 126 mio.kr. i første kvartal 2005, hvilket er 12 mio.kr. mere end samme periode sidste år. Stigningen kan henføres til et meget positivt første kvartal for børsaktiviteterne. Kursreguleringer Koncernens kursreguleringer udgjorde 59 mio.kr. for første kvartal Kursreguleringerne er særligt påvirket af en stor engangsgevinst vedrørende salg af bankens beholdning af aktier i Københavns Fondsbørs. Hertil kommer en generelt positiv kursudvikling på værdipapirmarkedet, hvor KFXindekset er steget med 11%, mens den lange rente er faldet marginalt. En væsentlig del af bankkoncernens kursreguleringer, svarende til 24 mio.kr., vedrører Alm. Brand Formues investeringer i obligationer og aktier. Alm. Brand Bank ejer 10% af selskabet, hvorfor alene 2 mio.kr. af kursreguleringerne i Alm. Brand Formue påvirker periodens resultat eksklusive minoriteter. Omkostninger Bankkoncernens samlede omkostninger udgjorde 91 mio.kr. i første kvartal 2005 mod 94 mio.kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 3%. Omkostningerne er lavere end forventet. For hele 2005 forventes omkostningerne at ligge på niveau med. Nedskrivninger på udlån mv. De samlede driftsførte nedskrivninger på debitorer udgjorde 1 mio.kr. i første kvartal 2005 mod 8 mio.kr. i samme periode sidste år. Kvartalet er således begunstiget af ekstraordinære lave konstaterede tab. Bankkoncernens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgjorde 223 mio.kr. ultimo første kvartal Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 2,0% mod 2,8% ultimo første kvartal og 2,6% ultimo. 3

5 BERETNING BALANCE Bankens balance er positivt påvirket af, at udlånsporteføljen er øget blandt andet som følge af stigende nyudlån til private kunder i form af bil og boliglån, samt vækst inden for landbrugsfinansiering og finansiering af investeringsejendomme. Endvidere oplever banken et generelt øget kundeengagement i forbindelse med koncernens dobbelt KUNDEkoncept. Udlån Bankkoncernens udlån ultimo første kvartal 2005 udgjorde 9,4 mia.kr., hvilket er en stigning på 1,2 mia.kr. eller 15% siden ultimo første kvartal. I forhold til ultimo er det en stigning på 5%, svarende til 0,5 mia.kr. Indlån Bankkoncernens indlån udgjorde 8,9 mia.kr. ultimo første kvartal Det er en mindre stigning på 0,1 mia.kr. i forhold til samme periode sidste år, og et fald på 0,3 mia.kr. siden starten af året. Udviklingen siden primo året kan henføres til faldende tidsindskud. Garantier Koncernens garantier og andre forpligtelser er i første kvartal 2005 øget med 0,5 mia.kr. i forhold til ultimo første kvartal, primært som følge af et stigende antal realkreditgarantier. Øvrigt Den samlede basiskapital udgjorde 1,5 mia.kr. ultimo første kvartal 2005, og solvensprocenten udgjorde 12,3%. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Emission i Alm. Brand Formue Siden Alm. Brand Formues børsnotering i 2003 har selskabet udviklet sig positivt og bedre end forventet. Interessen for selskabets aktier har været stor. På denne baggrund blev der gennemført en kapitaludvidelse i første kvartal Investorerne har udvist stor interesse for aktien i forbindelse med kapitaludvidelsen, og der var ved tegningsperiodens udløb en overtegning på cirka 15% af det udbudte maksimum. Selskabets aktiekapital blev ved emissionen udvidet med 50%, svarende til nominelt 100 mio.kr. Kapitaludvidelsen indbragte selskabet et bruttoprovenu på 134 mio.kr. og et nettoprovenu på knap 132 mio.kr. De nye Baktier blev noteret første gang den 22. marts 2005 på Københavns Fondsbørs. FORVENTNINGER Alm. Brand Bank Koncernen forventer for 2005 et resultat før skat og eksklusive minoriteter omkring 140 mio.kr. I forhold til de udmeldte forventninger i forbindelse med årsregnskabet for er det en stigning på 10 mio.kr. Stigningen er en følge af en positiv udvikling i bankens børs og kapitalforvaltningsaktiviteter, af en stram omkostningsstyring samt af kursgevinster i forbindelse med salget af aktier i Københavns Fondsbørs. 4

6 REPORT Alm. Brand Bank is among the 10 largest banks in Denmark and is becoming the main banker to more and more personal customers. The bank provides all traditional banking products to personal customers and also focuses on providing savings, consultancy, investment and financing solutions to selected segments. As part of this goal, the bank offers a wide range of services in car and property finance as well as financial solutions to agriculture, asset management as well as currency and securities trading. FINANCIAL RESULTS The Alm. Brand Bank Group posted a profit before tax and minorities of DKK 69 million in Q1 2005, as compared with DKK 37 million in Q1. The performance was highly satisfactory. The Q performance equals an annualised return on average equity of 32% before tax. The annualised return on average equity in Q1 was 19%, while the return on average equity was 16% for the full year. Net interest and fee income Net interest and fee income was DKK 126 million in Q1 2005, an increase of DKK 12 million over the yearearlier period. The increase was attributable to a very positive first quarter for the group s stockbroking activities. Value adjustments The group s value adjustments totalled DKK 59 million in Q The value adjustments were particularly affected by a large nonrecurring income from the sale of the bank s shares in the Copenhagen Stock Exchange. In addition, the first three months were characterised by a generally positive share price performance in the equity market. The KFX index rose by 11%, while longterm interest rates fell marginally. A substantial part of the banking group s value adjustments (DKK 24 million) related to Alm. Brand Formue s holdings of bonds and shares. Given Alm. Brand Bank s 10% ownership interest in Alm. Brand Formue, the Q1 profit before minorities included only DKK 2 million of the value adjustments. Costs The banking group s total costs were DKK 91 million in Q1 2005, against DKK 94 million in Q1, corresponding to a drop of 3%. Costs were lower than expected. Costs for the full year are expected to be in line with. Writedowns of loans etc. Writedowns of loans charged to the profit and loss account totalled DKK 1 million in Q1 2005, against DKK 8 million in the yearearlier period. The first three months were hence favourably affected by extraordinarily moderate losses. The banking group s accumulated writedowns and provisions totalled DKK 223 million at 31 March 2005, corresponding to an accumulated writedown ratio of 2.0 against 2.8 at 31 March and 2.6% at 31 December. 5

7 REPORT BALANCE SHEET The banking group's balance sheet was favourably affected by the higher loan portfolio generated, among other things, by an increased volume of new car and home loans to private customers and growth in agricultural finance and investment property finance. In addition, the bank continued to record a general increase in business resulting from the group's dobbelt KUNDE concept. Loans and advances Loans and advances amounted to DKK 9.4 billion at 31 March 2005, an increase of DKK 1.2 billion or 15% from 31 March and an increase of 5% or DKK 0.5 billion from 31 December. Deposits Deposits amounted to DKK 8.9 billion at 31 March 2005, a small increase of DKK 0.1 billion from 31 March and a decline of DKK 0.3 billion from 1 January Developments since 1 January 2005 were attributable to a decline in time deposits. Guarantees The group s guarantees and other commitments increased by DKK 0.5 billion in Q relative to Q1, mainly due to an increasing volume of mortgage credit guarantees. Other activities At 31 March 2005, the bank had a total core capital of DKK 1.5 billion and a solvency ratio of MAJOR EVENTS New issue in Alm. Brand Formue Since Alm. Brand Formue s IPO in 2003, the company has performed well and better than expected. Accordingly, interest in the company s shares has been keen. Therefore, a capital increase was completed in Q Investors have shown much interest in the share in connection with the capital increase, and on expiry of the subscription period, the issue was oversubscribed by approximately 15% relative to the maximum number of shares offered. The company s share capital was increased by 50%, equivalent to DKK 100 million nominal value. The capital increase generated gross proceeds of DKK 134 million and net proceeds of almost DKK 132 million. The new B shares were admitted for listing on the Copenhagen Stock Exchange on 22 March OUTLOOK As announced previously, the Alm. Brand Bank Group forecasts a profit before tax and minorities of DKK 140 million for This is an increase of DKK 10 million relative to the forecast announced in connection with the Annual Report. The upgrade is due to the favourable performance of the group s stockbroking and asset management activities, tight cost management and capital gains in connection with the sale of shares in the Copenhagen Stock Exchange. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Kvartalsrapporten, der omfatter koncernregnskabet og kvartalsregnskabet for Alm. Brand Bank A/S for første kvartal 2005, er udarbejdet i overensstemmelse med lov om banker og sparekasser mv., bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt Finanstilsynets vejledninger. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Fra 1. januar 2005 er den anvendte regnskabspraksis blevet ændret i overensstemmelse med ændringen i de generelle ændringer for finansielle institutter, således at indregning, måling mv. følger den nugældende regnskabsbekendtgørelse. Sammenligningstallene for er tilpasset i overensstemmelse hermed. Samlet medfører den ændrede regnskabspraksis som nævnt i årsrapporten for, at egenkapitalen reduceres med 19 mio.kr. Den regnskabsmæssige effekt af den ændrede regnskabspraksis er vist i et særskilt afsnit sidst i rapporten, hvortil der henvises. KONSOLIDERING Alm. Brand Bank A/S har valgt at udarbejde og offentliggøre et konsolideret koncernregnskab, uanset at bankkoncernen indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Kvartalsrapporten omfatter moderselskabet Alm. Brand Bank A/S, samt de tilknyttede virksomheder, hvori Alm. Brand Bank A/S direkte eller indirekte har en bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for Alm. Brand Bank A/S og dattervirksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt gevinster og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, er aflagt eller omarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Alm. Brand Bank A/S kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med Alm. Brand Bank A/S forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital måles og indregnes som særskilte poster i resultatopgørelse og balance. KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter indre værdis metode. En forholdsmæssig andel af den enkelte associerede virksomheds resultatet efter skat, indregnes i posten "Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder". KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i børsnoterede tilknyttede virksomheder måles til dagsværdien på balancedagen. Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter indre værdis metode. Resultat før skat i dattervirksomheder indregnes i posten "Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder". Her indregnes ligeledes kursregulering af øvrige tilknyttede virksomheder. KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER Koncerninterne ydelser, der leveres som led i virksomhedens omsætning, indregnes til markedspriser. Handel med aktiver, herunder ejendomme og andre finansielle investeringsaktiver, sker til markedspriser. Andre koncerninterne ydelser afregnes på grundlag af de medgåede omkostninger. 7

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FREMMED VALUTA Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes til Danmarks Nationalbanks offentliggjorte valutakurser på balancedagen. Indtægter og udgifter i fremmed valuta indregnes til de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. RESULTATPOSTER, GENERELT Renter og gebyrer mv. periodiseres over transaktionernes levetid og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Rentelignende gebyrer og provisioner, der er en integreret del af den effektive rente på finansielle mellemværender der måles til amortiseret kostpris, indgår i resultatopgørelsen under posten Renter. Kursreguleringer vedrørende værdipapirer fremkommer ved måling mellem de bogførte værdier og de tilsvarende dagsværdier. Kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER (HERUNDER PANTEBREVE OG LEASING) Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris måles ved første indregning til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger, og fradrag for de modtagne gebyrer og provisioner, som er direkte forbundet med erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument. Efter første indregning reguleres de nævnte udlån og andre tilgodehavender løbende til amortiseret kostpris. Der foretages en løbende vurdering af, om der er en objektiv indikation for, at virksomhedens udlån og andre tilgodehavender opgjort til amortiseret kost er værdiforringede. Hvis der er indtruffet en objektiv indikation for værdiforringelse, vurderes behovet for nedskrivning på udlånet eller tilgodehavendet med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra udlånet eller tilgodehavendet. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi måles ved såvel første indregning, som efterfølgende til dagsværdi. VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indregnes til dagsværdi. Dagsværdien for børsnoterede værdipapirer fastsættes ud fra lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. Dagsværdien for ikke noterede værdipapirer er fastlagt som den transaktionspris, som vil fremkomme i en handel mellem uafhængige parter. Finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris. REPO/REVERSEFORRETNINGER Solgte værdipapirer i forbindelse med repoforretninger, der samtidigt med salget er købt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, forbliver i balancen. Modtagne beløb indregnes som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne måles, som var de stadig indregnet i balancen, og såvel kursreguleringer som renter mv. indregnes i resultatopgørelsen. 8

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Købte værdipapirer i forbindelse med reverseforretninger, der samtidig med købet er solgt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, indregnes ikke i balancen. Afgivne beløb indregnes som tilgodehavende hos afgiveren og forrentes som aftalt. MATERIELLE AKTIVER Maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag for af og nedskrivninger samt forventet restværdi. Aktiverne afskrives over deres forventede brugstid. IMMATERIELLE AKTIVER Immaterielle aktiver, herunder itsoftware og itudviklingsudgifter, udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Terminsforretninger, futures, optioner, swaps og uafviklede spotforretninger måles til dagsværdien på balancedagen. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Renter fra swaps samt præmier fra fonds og valutaterminsforretninger indregnes netto i resultatopgørelsen under posten "Renteindtægter af afledte finansielle instrumenter". Fastforrentede udlån, som måles til amortiseret kostpris der er dagsværdisikret med renteswaps, måles for så vidt angår den sikrede risiko til dagsværdi. Værdireguleringen indregnes under posten "Kursreguleringer". Ved sikringens ophør værdireguleres de sikrede udlån efter principperne for måling til amortiseret kostpris på baggrund af den nyberegnede værdi. SKATTER Alm. Brand Bank A/S og de 100% ejede datterselskaber indgår i sambeskatningskreds med Alm. Brand A/S. Aktuel skat af sambeskatningsindkomsten samt udskudt skat på regnskabsmæssige merværdier set i forhold til de skattemæssige værdier samt underskud afsættes i Alm. Brand A/S' regnskab efter moderselskabsmodellen. Skat i datterselskaber, der ikke indgår i sambeskatningen, beregnes med 30% i det enkelte selskab. Afgiften på Rentefordel ved skattemæssigt fradrag for hensættelser til tab er indregnet i posten Skat. ANDRE AKTIVER Periodiseringer opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperiode samt tilgodehavende renter mv. Derudover indregnes afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi. ANDRE PASSIVER Periodiseringer opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i den efterfølgende periode samt skyldige renter mv. Derudover indregnes afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi. 9

11 ACCOUNTING POLICIES GENERAL The interim report, comprising the financial statements and consolidated financial statements for the first quarter of 2005 of Alm. Brand Bank A/S, has been prepared in accordance with the Danish Banking Act, the executive order on the preparation of financial reports presented by credit institutions and investment companies, and the guidelines issued by the Danish Financial Supervisory Authority. ACCOUNTING POLICIES With effect from 1 January 2005, the accounting policies have been changed in accordance with the general changes for financial institutions to the effect that recognition and measurement etc. comply with the executive order on the presentation of financial statements currently in force. The comparative figures for have been restated accordingly. As described in the annual report, the changed accounting policies have the overall effect of reducing equity by DKK 19 million. The financial impact from the changed accounting policies is described in a separate section at the end of the report. CONSOLIDATION Alm. Brand Bank A/S has decided to prepare and publish consolidated financial statements notwithstanding that the banking group is included in the consolidated financial statements of Alm. Brand A/S and Alm. Brand af 1792 fmba. The interim report comprises the parent company, Alm. Brand Bank A/S, and group undertakings in which Alm. Brand Bank A/S directly or indirectly exercises a controlling influence. The consolidated financial statements are prepared on the basis of the financial statements of Alm. Brand Bank A/S and its subsidiary undertakings by consolidating items of a similar nature and eliminating intragroup income and expenses, intragroup accounts and gains and losses on transactions between the consolidated undertakings. The financial statements used in the consolidation are prepared or revised in accordance with the group s accounting policies. Alm. Brand Bank A/S participating interests in consolidated subsidiary undertakings are offset by Alm. Brand Bank A/S proportionate share of the net assets of the subsidiary undertakings. The proportionate shares of the results and equity of subsidiary undertakings attributable to minority interests are measured and recognised as separate items in the profit and loss account and the balance sheet. PARTICIPATING INTERESTS IN ASSOCIATES Participating interests in associates are measured using the equity method. The proportionate share of the profit or loss after tax of each associate is recognised in Profit from participating interests in associates and group undertakings. PARTICIPATING INTERESTS IN GROUP UNDERTAKINGS Participating interests in listed group undertakings are measured at fair value at the balance sheet date. Participating interests in subsidiaries are measured using the equity method. The profit or loss before tax of subsidiaries is recognised in Profit from participating interests in associates and group undertakings together with market value adjustments of other group undertakings. INTRAGROUP TRANSACTIONS Intragroup services provided as part of the undertaking's sales are recognised at market prices. Trading in assets, including property and other financial investment assets, is transacted at market prices. Other intragroup transactions are settled on the basis of the actual costs incurred. 10

12 ACCOUNTING POLICIES FOREIGN CURRENCY TRANSLATION Assets and liabilities denominated in foreign currency are recognised at the rates of exchange published by Danmarks Nationalbank at the balance sheet date. Income and expenses denominated in foreign currency are recognised at the rates of exchange ruling at the transaction date. Exchange gains and losses are recognised in the profit and loss account. PROFIT AND LOSS ACCOUNT ITEMS, GENERAL Interest and fees are accrued over the lifetime of the transactions and included in the profit and loss account at the amounts relating to the accounting period. Interestlike fees and commissions that are an integral part of the effective rate of interest on financial receivables and payables measured at amortised cost, are included in the profit and loss account under Interest. Market value adjustments of securities result from measurement between the book values and the corresponding fair values. Market value adjustments are recognised in the profit and loss account. LOANS, ADVANCES AND OTHER RECEIVABLES (INCLUDING MORTGAGE DEEDS AND LEASING) Loans, advances and other receivables at amortised cost are measured on initial recognition at fair value plus transaction costs less fees and commissions received that are directly related to the acquisition or issue of the financial instrument. On subsequent recognition, such loans, advances and other receivables will be adjusted to amortised cost on a current basis. An ongoing evaluation takes place to detect any objective indication of impairment of the company's loans, advances and other receivables determined at amortised cost. In case of any objective indication of impairment, the need is assessed for writing down the loan, advance or receivable by the difference between the carrying amount before the writedown and the present value of the expected future payments from the loan, advance or receivable. Loans, advances and other receivables at fair value are measured at fair value on initial and subsequent recognition. SECURITIES Securities are measured at fair value. The fair value of listed securities is determined based on the closing price at the balance sheet date, or in the absence of a closing price, another public price deemed to be most similar thereto. The fair value of unlisted securities is determined as the transaction price that would result from a transaction between independent parties. Investments are recognised at cost. REPO/REVERSE TRANSACTIONS Securities sold under agreements to repurchase at a later date (repo transactions) remain in the balance sheet. Amounts received are included as liabilities payable to the purchaser and are subject to interest at the agreed rate. The securities are measured as if they were still included in the balance sheet, and market value adjustments and interest etc. are recognised in the profit and loss account. 11

13 ACCOUNTING POLICIES Securities purchased under agreements to resell at a later date (reverse transactions) are not included in the balance sheet. Amounts paid are recognised as assets and are subject to interest at the agreed rate. TANGIBLE ASSETS Machinery and equipment etc. is measured at cost less depreciation and writedowns and the expected residual value. Depreciation is based on the expected useful lives of the assets. INTANGIBLE ASSETS Intangible assets, including IT software and IT development costs, are fully expensed in the year of acquisition. DERIVATIVES Forward transactions, futures, options, swaps and unsettled spot transactions are measured at the fair values prevailing at the balance sheet date. The value adjustment is recognised in the profit and loss account under Market value adjustments. Interest receivable from swaps and premiums on forward securities and forward currency transactions are recognised on a net basis in the profit and loss account under Interest receivable from derivatives. Where fixedrate loans measured at amortised cost are fair value hedged by interest rate swaps, the hedged risk is measured at fair value. The value adjustment is included under Market value adjustments. On termination of the hedge, the value of the hedged loans and advances is adjusted using the principles for measurement at amortised cost based on the adjusted value. TAX Alm. Brand Bank A/S and the wholly owned subsidiaries are taxed jointly with Alm. Brand A/S. Current tax on the jointly taxed income and deferred tax on excess over book values for accounting purposes relative to the tax values and losses are provided in Alm. Brand A/S financial statements in accordance with the parent company model. Tax payable by subsidiaries not included in the joint taxation scheme is calculated at the rate of 30% in the respective company. The charge on interest benefits from tax deductions in respect of provisions for bad and doubtful debts is included under Tax. OTHER ASSETS Prepayments comprise costs incurred relating to the following financial period, accrued interest etc. In addition, positive fair values of derivative financial instruments are recognised. OTHER LIABILITIES Deferred income comprises payments received relating to income in the following period, interest payable etc. In addition, negative fair values of derivative financial instruments are recognised. 12

14 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note Renteindtægter Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Udbytte af aktier mv Dividend on participating interests Gebyrer og provisionsindtægter Fees and commissions receivable Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Fees and commissions payable Netto rente og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Market value adjustments Andre driftsindtægter Other ordinary income Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Af og nedskrivninger på materielle aktiver Depreciation and writedowns of tangible assets Andre driftsudgifter Other ordinary expenses Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Writedowns of loans, advances and receivables etc. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings Resultat før skat Profit before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Helår (year) 13

15 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note AKTIVER ASSETS Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Cash in hand and receivables at call from central banks Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Loans, advances and other receivables at fair value Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Loans, advances and other receivables at amortised cost Obligationer til dagsværdi Bonds at fair value Aktier mv Shares etc. Kapitalandele i associerede virksomheder Participating interests in associated undertakings Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Participating interests in group undertakings Øvrige materielle aktiver Other tangible assets Aktuelle skatteaktiver Current tax assets Midlertidigt overtagne aktiver Assets acquired temporarily Andre aktiver Other assets Periodeafgrænsningsposter Prepayments Aktiver i alt Total assets 14

16 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note PASSIVER LIABILITIES GÆLD PAYABLES Gæld til kreditinstitutter Payables to credit institutions Indlån og anden gæld Deposits and other payables Udstedte obligationer Issued bonds Andre passiver Other liabilities Periodeafgrænsningsposter Deferred income Gæld i alt Total payables HENSATTE FORPLIGTELSER PROVISIONS Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Provisions for pensions and similar liabilities Hensættelser til tab på garantier Provisions for losses on guarantees Andre hensatte forpligtelser Other provisions Hensatte forpligtelser i alt Total provisions EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD SUBORDINATED DEBT Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt 15

17 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note EGENKAPITAL 7 SHAREHOLDERS' EQUITY Aktiekapital Share capital Andre reserver Other reserves Overført overskud eller underskud Retained earnings Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital i alt Total shareholders equity Heraf foreslået udbytte Of which proposed dividend Passiver i alt Total liabilities IKKE BALANCEFØRTE POSTER 8 OFFBALANCESHEET ITEMS Garantier mv Guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Ikke balanceførte poster i alt Total offbalancesheet items 16

18 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 1 Renteindtægter Interest receivable Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender Loans, advances and other receivables Obligationer Bonds Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Andet Other I alt renteindtægter Total interest receivable Renteindtægter hidrørende fra ægte købs og tilbagesalgsforretninger: Income from genuine purchase and resale transactions included in: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender Loans, advances and other receivables NOTE 2 Renteudgifter Interest payable Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån og anden gæld Deposits and other payables Udstedte obligationer Issued bonds Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Andet Other I alt renteudgifter Total interest payable Renteudgifter hidrørende fra ægte salgs og tilbagekøbsforretninger: Interest payable from genuine sale and repurchase transactions included in: Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån og anden gæld Deposits and other payables 17

19 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 3 Kursreguleringer Market value adjustments Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Other loans, advances and receivables at fair value Obligationer Bonds Aktier mv Shares etc. Valuta Foreign exchange Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Aktiekontrakter Share contracts I alt kursreguleringer Total market value adjustments NOTE 4 Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Salaries and remuneration of Executive Board and Board of Directors: Direktion Executive Board Bestyrelse Board of Directors I alt Total Personaleudgifter: Staff costs: Lønninger Salaries and wages Pensioner Pensions Udgifter til social sikring Social security costs I alt Total Øvrige administrationsudgifter Other administrative expenses I alt udgifter til personale og administration Total staff costs and administrative expenses 18

20 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 5 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Writedowns of loans, advances and receivables Nedskrivninger i årets løb (netto) Net writedowns in the year Tabt, ikke tidligere nedskrevet Lost, not previously written down Indgået på tidligere afskrevne fordringer Received in respect of claims previously written off I alt Total NOTE 6 Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Supplerende kapital Tier 2 Variabelt forrentet stående lån med udløb * Floating interest rate Bullet loan, expiry * Variabelt forrentet stående lån med udløb Floating interest rate Bullet loan, expiry I alt supplerende kapital Total tier 2 Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Costs related to raising of subordinated debt Hele den efterstillede kapital kan medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. The entire subordinated debt can be included when calculating the liable capital. * Der er i ekstraordinært afdraget 100 mio.kr. * In, extraordinary repayments amounted to DKK 100 million. 19

21 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) NOTE 7 Egenkapital Shareholders equity Kapitalbevægelser Movements in capital 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) Aktiekapital Share capital Reserver primo (datterselskaber) Reserves, opening (subsidiaries) Resultat datterselskaber Profit/loss of subsidiaries Udbytte datterselskaber dividends, subsidiaries Øvrig ændring vedrørende datterselskaber 907 Other change relating to subsidiaries Reserver ultimo (datterselskaber) Reserves, end of period (subsidiaries) Overført resultat primo Retained profit, opening Udbytte fra datterselskaber Dividends from subsidiaries Udbetalt udbytte Dividends paid Øvrig ændring vedrørende datterselskaber 907 Other change relating to subsidiaries Moderselskabets resultat ekskl. datterselskaber Parent company profit excluding subsidiaries Overført resultat ultimo Total retained profit, end of period Egenkapital ultimo Shareholders' equity, end of period Heraf foreslået udbytte Of which proposed dividend Bankens aktiekapital består af stk. aktier à kr. i alt nominelt kr. The bank's share capital consists of 351,000 shares of a total nominal value of DKK 351,000,

22 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 8 Ikke balanceførte poster Offbalancesheet items Garantier mv. Guarantees etc. Finansgarantier Financial guarantees Øvrige garantier Other guarantees Garantier mv. i alt Total guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Uigenkaldelige kredittilsagn Irrevocable standby letters of credit Øvrige forpligtelser Other commitments Andre forpligtelser i alt Total other commitments Eventualforpligtelser Contingent liabilities Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige samregistrerede selskaber for disse selskabers samlede skatte og afgiftstilsvar. The company and other jointlytaxed companies are jointly and severally liable for the total tax liability of these companies. Koncernen er som aktiv finansiel koncern part i en række retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de nødvendige hensættelser. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager ikke vil påføre koncernen yderligere tab. Being an active financial services group, the group is a party to a number of lawsuits. The cases are reviewed on an ongoing basis, and the necessary provisions are made. Management believes that these cases will not inflict further losses on the group. Sikkerhedsstillelser Collateral security Ultimo 1. kvartal 2005 er der stillet obligationer til sikkerhed over for centralbanker til en kursværdi af 912 mio.kr. (1. kvartal : 658 mio.kr.). At end March 2005 bonds used as collateral visàvis central banks represent a market value of DKK 912 million (1Q : DKK 658 million). 21

23 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 9 Nøgletal Key ratios Solvensprocent * 12,3% 13,0% 12,4% 9,7% 11,0% 10,2% Solvency ratio * Kernekapitalprocent * 9,8% 10,0% 9,7% 6,9% 7,8% 7,3% Tier 1 ratio * Periodens egenkapitalforrentning før skat 7,9% 4,8% 15,9% 7,9% 4,8% 15,9% Return on equity for the period before tax Periodens egenkapitalforrentning efter skat 7,8% 4,5% 15,6% 7,8% 4,5% 15,6% Return on equity for the period after tax Indtjening pr. omkostningskrone 2,04 1,65 1,45 1,83 1,44 1,44 Income/cost raio Renterisiko * **11,3% 13,0% 10,1% 6,2% 6,7% 5,9% Interest rate risk * Valutaposition * 20,4% 3,7% 9,5% 4,6% 6,1% 1,7% Foreign exchange position * Valutarisiko * 0,3% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% Foreign exchange risk * Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 109,2% 94,9% 99,5% Loans and advances plus related writedowns/deposits Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet * 93,6% 57,1% 71,2% 60,1% 69,2% 43,4% Cover relative to statutory liquidity requirement * Summen af store engagementer * 196,7% 75,4% 218,4% 355,9% 160,5% 306,2% Total amount of large exposures * Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,0% 2,8% 2,6% 1,2% 1,7% 1,5% Accumulated writedown ratio Periodens nedskrivningsprocent 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% Writedown ratio for the period Periodens udlånsvækst 5,4% 0,7% 8,3% 6,4% 1,3% 8,8% Growth in lending for the period Udlån i forhold til egenkapital 10,4 10,3 7,7 10,6 10,2 10,7 Gearing of lending * Nøgletal vedrørende er ikke tilpasset. * Key ratios in respect of have not been restated. ** Renterisikoen ultimo første kvartal 2005 opgjort til 2,7% efter den interne metode. Ved den interne opgørelse af bankkoncernens samlede renterisiko korrigeres bl.a. for ydelsesrækken på bankkoncernens pantebrevsbeholdning med de forventede førtidsindfrielser, ligesom minoritetsinteressernes andel af renterisikoen fratrækkes. ** At 31 March 2005 the interest rate risk has been calculated at 2.7% according to the inhouse method. In the inhouse calculation of the banking group's overall interest rate risk, the scheduled payments on the banking group's mortgage deed portfolio are adjusted for among other things anticipated prepayments, and the share of interest rate risk attributable to minority interests is deducted. 22

24 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS NOTE 10 Koncernselskabsoversigt Group Structure Selskabskapital Ejerandel i % kr. (DKK '000) Share capital Share of ownership in % Alm. Brand Bank A/S Konsoliderede datterselskaber: Consolidated subsidiaries: Alm. Brand Bilkredit A/S ,0 Alm. Brand Leasing A/S ,0 Alm. Brand Pantebreve A/S ,1 * Alm. Brand Formue A/S ,7 ** * Stemmeandel 71,3% Voting rights 71.3% ** Stemmeandel 51,3% Voting rights 51.3% Associerede virksomheder (ej konsolideret): Associated undertakings (not consolidated): Investeringsselskabet af 6/ A/S ,0 23

25 NYE REGNSKABSREGLER AFSTEMNING AF EGENKAPITAL OG RESULTAT FOR Tidligere regnskabspraksis Egenkapital Resultat 164 Egenkapital Indregning af udlån mv. Amortisering af gebyrer Renteswaps Dagsværdisikring af fastforrentede udlån Langsigtede personaleydelser Unoterede aktier Reguleringer i alt Minoritetsinteressernes andel Afsat udbytte Reklassifikationer i alt Ny regnskabspraksis Tidligere regnskabspraksis Egenkapital Resultat 1. kvt. 61 Egenkapital Indregning af udlån mv. Amortisering af gebyrer Renteswaps Dagsværdisikring af fastforrentede udlån Langsigtede personaleydelser Unoterede aktier Reguleringer i alt Minoritetsinteressernes andel Afsat udbytte Reklassifikationer i alt Ny regnskabspraksis

26 NYE REGNSKABSREGLER OVERGANG TIL NYE REGNSKABSREGLER Fra og med regnskabsåret 2005 skal alle børsnoterede koncerner aflægge regnskab i henhold til de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS). Som følge heraf er der blandt andet udarbejdet en ny regnskabsbekendtgørelse for pengeinstitutter, som er trådt i kraft fra regnskabsåret Alm. Brand Bank udarbejde regnskaber efter den nye regnskabsbekendtgørelse. Herudover indgår bankkoncernen som en del af den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern, og dermed er bankkoncernen indirekte også underlagt IAS/IFRS. De nye regnskabsregler omfatter ændringer til såvel måling som indregning af aktiver og forpligtelser. Resultatet af de ændrede målinger er indregnet direkte på egenkapitalen pr. 1. januar Det er sket ved at omarbejde sammenligningstallene for. Ændringerne er kommenteret nedenfor. Indregning af udlån mv. Bankkoncernens udlån skal i fremtiden som hovedregel måles til amortiseret kostpris inklusive gebyrer mv. med fradrag af nedskrivninger. Bankkoncernens pantebrevsbeholdning, der hidtil også har været målt til amortiseret kostpris, vil fremover blive målt til dagsværdi, hvilket vil medføre større udsving i resultatet end hidtil, da alle ændringer i dagsværdien fremover vil fremgå af kursreguleringerne. Nedskrivninger på udlån skal foretages på baggrund af en objektiv indikation af, at det enkelte udlån eller udlånsportefølje er værdiforringet. Den nye praksis påvirker egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med +12 mio.kr. Amortisering af gebyrer mv. Gebyrer mv., der indgår som en del af den effektive rente, skal fremover amortiseres i takt med udviklingen i de tilknyttede udlån og forpligtelser. Denne ændring påvirker egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med 2 mio.kr. Renteswaps Renteswaps vil fremover blive indregnet til dagsværdi, og ændringer i dagsværdien vil påvirke resultatet. Hidtil har dagsværdiændringer af renteswaps været udeholdt af regnskabet, da de anvendes til afdækning af renterisici på fastforrentede udlån og pantebreve. Den nye praksis påvirker egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med 29 mio.kr. De løbende dagsværdireguleringer af renteswaps vil medføre, at der fremover vil være større udsving i bankens resultat end hidtil. 25

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Interim report for the first six months of 2001 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov

Læs mere

ALM. BRAND BANK ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2003 BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2003 BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM.

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002 INTERIM REPORT FOR THE FIRST SIX MONTHS OF 2002 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere