ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT"

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVRnr Alm. sund fornuft ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 INDHOLD CONTENTS 2 HOVED OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 BERETNING 5 REPORT 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 10 ACCOUNTING POLICIES 13 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 14 BALANCE BALANCE SHEET 17 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS 24 NYE REGNSKABSREGLER 27 NEW ACCOUNTING RULES 30 NØGLETALSDEFINITIONER 31 FINANCIAL RATIOS

3 KONCERNENS HOVED OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS 2005 Helår (year) Mio.kr. (DKK million) RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter PROFIT AND LOSS ACCOUNT Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Net fee and commission income and dividends etc. Netto rente og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Value adjustments Andre driftsindtægter Other ordinary income Resultat før omkostninger Profit on ordinary activities before expenses Omkostninger og afskrivninger Operating expenses and depreciation Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Writedowns of loans, advances and receivables etc. Resultat af kapitalandele Profit/loss on participating interests Ordinært resultat før skat Profit on ordinary activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Resultat efter skat eksklusive minoriteter Profit after tax exclusive minorities Resultat før skat eksklusive minoriteter Profit before tax exclusive minorities BALANCE Udlån BALANCE SHEET Loans and advances Indlån Deposits Egenkapital Shareholders' equity Heraf minoritetsinteresser Of which attributable to minority interests Balance Total assets NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit KEY RATIOS AND OTHER Average number of employees, fulltime equivalents FINANCIAL DATA Rentemarginal p.a. * 2,4% 2,7% 2,6% Net interest margin p.a. * Omkostningsprocent 49,1% 60,6% 69,2% Expense ratio Nedskrivningsprocent p.a. 0,0% 0,1% 0,3% Annualised writedown ratio Solvensprocent * 12,3% 13,0% 12,4% Solvency ratio * Egenkapitalforrentning før skat p.a. 31,5% 19,0% 15,9% Return on equity before tax p.a. Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 31,0% 18,1% 15,6% Return on equity after tax p.a. Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. 29,4% 16,9% 13,7% Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit Hoved og nøgletal er udarbejdet i henhold til finanstilsynets regler om pengeinstitutters aflæggelse af regnskaber mv. Financial highlights and key ratios have been calculated in accordance with the rules issued by the Danish Financial Supervisory Authority on the preparation of bank accounts etc. *) Nøgletal vedrørende er ikke tilpasset. *) Key ratios in respect of have not been restated. 2

4 BERETNING Alm. Brand Bank er blandt Danmarks ti største pengeinstitutter og er den primære bank for stadig flere privatkunder. Banken tilbyder privatkunder alle traditionelle bankprodukter og har derudover fokus på opsparings, rådgivnings, investerings og finansieringsløsninger til udvalgte segmenter. Som en del heraf indgår et bredt udbud af ydelser inden for bil og ejendomsfinansiering, finansielle løsninger til landbruget, kapitalforvaltning samt handel med valuta og værdipapirer. RESULTAT Alm. Brand Bank Koncernens resultat for første kvartal 2005 udgjorde 69 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 37 mio.kr. i samme periode. Resultatet er meget tilfredsstillende. Resultatet for første kvartal 2005 svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 32% p.a. I samme kvartal sidste år var forrentningen 19% p.a., mens den var 16% for hele. Netto rente og gebyrindtægter Netto rente og gebyrindtægter var på 126 mio.kr. i første kvartal 2005, hvilket er 12 mio.kr. mere end samme periode sidste år. Stigningen kan henføres til et meget positivt første kvartal for børsaktiviteterne. Kursreguleringer Koncernens kursreguleringer udgjorde 59 mio.kr. for første kvartal Kursreguleringerne er særligt påvirket af en stor engangsgevinst vedrørende salg af bankens beholdning af aktier i Københavns Fondsbørs. Hertil kommer en generelt positiv kursudvikling på værdipapirmarkedet, hvor KFXindekset er steget med 11%, mens den lange rente er faldet marginalt. En væsentlig del af bankkoncernens kursreguleringer, svarende til 24 mio.kr., vedrører Alm. Brand Formues investeringer i obligationer og aktier. Alm. Brand Bank ejer 10% af selskabet, hvorfor alene 2 mio.kr. af kursreguleringerne i Alm. Brand Formue påvirker periodens resultat eksklusive minoriteter. Omkostninger Bankkoncernens samlede omkostninger udgjorde 91 mio.kr. i første kvartal 2005 mod 94 mio.kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 3%. Omkostningerne er lavere end forventet. For hele 2005 forventes omkostningerne at ligge på niveau med. Nedskrivninger på udlån mv. De samlede driftsførte nedskrivninger på debitorer udgjorde 1 mio.kr. i første kvartal 2005 mod 8 mio.kr. i samme periode sidste år. Kvartalet er således begunstiget af ekstraordinære lave konstaterede tab. Bankkoncernens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgjorde 223 mio.kr. ultimo første kvartal Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 2,0% mod 2,8% ultimo første kvartal og 2,6% ultimo. 3

5 BERETNING BALANCE Bankens balance er positivt påvirket af, at udlånsporteføljen er øget blandt andet som følge af stigende nyudlån til private kunder i form af bil og boliglån, samt vækst inden for landbrugsfinansiering og finansiering af investeringsejendomme. Endvidere oplever banken et generelt øget kundeengagement i forbindelse med koncernens dobbelt KUNDEkoncept. Udlån Bankkoncernens udlån ultimo første kvartal 2005 udgjorde 9,4 mia.kr., hvilket er en stigning på 1,2 mia.kr. eller 15% siden ultimo første kvartal. I forhold til ultimo er det en stigning på 5%, svarende til 0,5 mia.kr. Indlån Bankkoncernens indlån udgjorde 8,9 mia.kr. ultimo første kvartal Det er en mindre stigning på 0,1 mia.kr. i forhold til samme periode sidste år, og et fald på 0,3 mia.kr. siden starten af året. Udviklingen siden primo året kan henføres til faldende tidsindskud. Garantier Koncernens garantier og andre forpligtelser er i første kvartal 2005 øget med 0,5 mia.kr. i forhold til ultimo første kvartal, primært som følge af et stigende antal realkreditgarantier. Øvrigt Den samlede basiskapital udgjorde 1,5 mia.kr. ultimo første kvartal 2005, og solvensprocenten udgjorde 12,3%. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Emission i Alm. Brand Formue Siden Alm. Brand Formues børsnotering i 2003 har selskabet udviklet sig positivt og bedre end forventet. Interessen for selskabets aktier har været stor. På denne baggrund blev der gennemført en kapitaludvidelse i første kvartal Investorerne har udvist stor interesse for aktien i forbindelse med kapitaludvidelsen, og der var ved tegningsperiodens udløb en overtegning på cirka 15% af det udbudte maksimum. Selskabets aktiekapital blev ved emissionen udvidet med 50%, svarende til nominelt 100 mio.kr. Kapitaludvidelsen indbragte selskabet et bruttoprovenu på 134 mio.kr. og et nettoprovenu på knap 132 mio.kr. De nye Baktier blev noteret første gang den 22. marts 2005 på Københavns Fondsbørs. FORVENTNINGER Alm. Brand Bank Koncernen forventer for 2005 et resultat før skat og eksklusive minoriteter omkring 140 mio.kr. I forhold til de udmeldte forventninger i forbindelse med årsregnskabet for er det en stigning på 10 mio.kr. Stigningen er en følge af en positiv udvikling i bankens børs og kapitalforvaltningsaktiviteter, af en stram omkostningsstyring samt af kursgevinster i forbindelse med salget af aktier i Københavns Fondsbørs. 4

6 REPORT Alm. Brand Bank is among the 10 largest banks in Denmark and is becoming the main banker to more and more personal customers. The bank provides all traditional banking products to personal customers and also focuses on providing savings, consultancy, investment and financing solutions to selected segments. As part of this goal, the bank offers a wide range of services in car and property finance as well as financial solutions to agriculture, asset management as well as currency and securities trading. FINANCIAL RESULTS The Alm. Brand Bank Group posted a profit before tax and minorities of DKK 69 million in Q1 2005, as compared with DKK 37 million in Q1. The performance was highly satisfactory. The Q performance equals an annualised return on average equity of 32% before tax. The annualised return on average equity in Q1 was 19%, while the return on average equity was 16% for the full year. Net interest and fee income Net interest and fee income was DKK 126 million in Q1 2005, an increase of DKK 12 million over the yearearlier period. The increase was attributable to a very positive first quarter for the group s stockbroking activities. Value adjustments The group s value adjustments totalled DKK 59 million in Q The value adjustments were particularly affected by a large nonrecurring income from the sale of the bank s shares in the Copenhagen Stock Exchange. In addition, the first three months were characterised by a generally positive share price performance in the equity market. The KFX index rose by 11%, while longterm interest rates fell marginally. A substantial part of the banking group s value adjustments (DKK 24 million) related to Alm. Brand Formue s holdings of bonds and shares. Given Alm. Brand Bank s 10% ownership interest in Alm. Brand Formue, the Q1 profit before minorities included only DKK 2 million of the value adjustments. Costs The banking group s total costs were DKK 91 million in Q1 2005, against DKK 94 million in Q1, corresponding to a drop of 3%. Costs were lower than expected. Costs for the full year are expected to be in line with. Writedowns of loans etc. Writedowns of loans charged to the profit and loss account totalled DKK 1 million in Q1 2005, against DKK 8 million in the yearearlier period. The first three months were hence favourably affected by extraordinarily moderate losses. The banking group s accumulated writedowns and provisions totalled DKK 223 million at 31 March 2005, corresponding to an accumulated writedown ratio of 2.0 against 2.8 at 31 March and 2.6% at 31 December. 5

7 REPORT BALANCE SHEET The banking group's balance sheet was favourably affected by the higher loan portfolio generated, among other things, by an increased volume of new car and home loans to private customers and growth in agricultural finance and investment property finance. In addition, the bank continued to record a general increase in business resulting from the group's dobbelt KUNDE concept. Loans and advances Loans and advances amounted to DKK 9.4 billion at 31 March 2005, an increase of DKK 1.2 billion or 15% from 31 March and an increase of 5% or DKK 0.5 billion from 31 December. Deposits Deposits amounted to DKK 8.9 billion at 31 March 2005, a small increase of DKK 0.1 billion from 31 March and a decline of DKK 0.3 billion from 1 January Developments since 1 January 2005 were attributable to a decline in time deposits. Guarantees The group s guarantees and other commitments increased by DKK 0.5 billion in Q relative to Q1, mainly due to an increasing volume of mortgage credit guarantees. Other activities At 31 March 2005, the bank had a total core capital of DKK 1.5 billion and a solvency ratio of MAJOR EVENTS New issue in Alm. Brand Formue Since Alm. Brand Formue s IPO in 2003, the company has performed well and better than expected. Accordingly, interest in the company s shares has been keen. Therefore, a capital increase was completed in Q Investors have shown much interest in the share in connection with the capital increase, and on expiry of the subscription period, the issue was oversubscribed by approximately 15% relative to the maximum number of shares offered. The company s share capital was increased by 50%, equivalent to DKK 100 million nominal value. The capital increase generated gross proceeds of DKK 134 million and net proceeds of almost DKK 132 million. The new B shares were admitted for listing on the Copenhagen Stock Exchange on 22 March OUTLOOK As announced previously, the Alm. Brand Bank Group forecasts a profit before tax and minorities of DKK 140 million for This is an increase of DKK 10 million relative to the forecast announced in connection with the Annual Report. The upgrade is due to the favourable performance of the group s stockbroking and asset management activities, tight cost management and capital gains in connection with the sale of shares in the Copenhagen Stock Exchange. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Kvartalsrapporten, der omfatter koncernregnskabet og kvartalsregnskabet for Alm. Brand Bank A/S for første kvartal 2005, er udarbejdet i overensstemmelse med lov om banker og sparekasser mv., bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt Finanstilsynets vejledninger. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Fra 1. januar 2005 er den anvendte regnskabspraksis blevet ændret i overensstemmelse med ændringen i de generelle ændringer for finansielle institutter, således at indregning, måling mv. følger den nugældende regnskabsbekendtgørelse. Sammenligningstallene for er tilpasset i overensstemmelse hermed. Samlet medfører den ændrede regnskabspraksis som nævnt i årsrapporten for, at egenkapitalen reduceres med 19 mio.kr. Den regnskabsmæssige effekt af den ændrede regnskabspraksis er vist i et særskilt afsnit sidst i rapporten, hvortil der henvises. KONSOLIDERING Alm. Brand Bank A/S har valgt at udarbejde og offentliggøre et konsolideret koncernregnskab, uanset at bankkoncernen indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Kvartalsrapporten omfatter moderselskabet Alm. Brand Bank A/S, samt de tilknyttede virksomheder, hvori Alm. Brand Bank A/S direkte eller indirekte har en bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for Alm. Brand Bank A/S og dattervirksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt gevinster og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, er aflagt eller omarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Alm. Brand Bank A/S kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med Alm. Brand Bank A/S forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital måles og indregnes som særskilte poster i resultatopgørelse og balance. KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter indre værdis metode. En forholdsmæssig andel af den enkelte associerede virksomheds resultatet efter skat, indregnes i posten "Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder". KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i børsnoterede tilknyttede virksomheder måles til dagsværdien på balancedagen. Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter indre værdis metode. Resultat før skat i dattervirksomheder indregnes i posten "Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder". Her indregnes ligeledes kursregulering af øvrige tilknyttede virksomheder. KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER Koncerninterne ydelser, der leveres som led i virksomhedens omsætning, indregnes til markedspriser. Handel med aktiver, herunder ejendomme og andre finansielle investeringsaktiver, sker til markedspriser. Andre koncerninterne ydelser afregnes på grundlag af de medgåede omkostninger. 7

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FREMMED VALUTA Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes til Danmarks Nationalbanks offentliggjorte valutakurser på balancedagen. Indtægter og udgifter i fremmed valuta indregnes til de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. RESULTATPOSTER, GENERELT Renter og gebyrer mv. periodiseres over transaktionernes levetid og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Rentelignende gebyrer og provisioner, der er en integreret del af den effektive rente på finansielle mellemværender der måles til amortiseret kostpris, indgår i resultatopgørelsen under posten Renter. Kursreguleringer vedrørende værdipapirer fremkommer ved måling mellem de bogførte værdier og de tilsvarende dagsværdier. Kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER (HERUNDER PANTEBREVE OG LEASING) Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris måles ved første indregning til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger, og fradrag for de modtagne gebyrer og provisioner, som er direkte forbundet med erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument. Efter første indregning reguleres de nævnte udlån og andre tilgodehavender løbende til amortiseret kostpris. Der foretages en løbende vurdering af, om der er en objektiv indikation for, at virksomhedens udlån og andre tilgodehavender opgjort til amortiseret kost er værdiforringede. Hvis der er indtruffet en objektiv indikation for værdiforringelse, vurderes behovet for nedskrivning på udlånet eller tilgodehavendet med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra udlånet eller tilgodehavendet. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi måles ved såvel første indregning, som efterfølgende til dagsværdi. VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indregnes til dagsværdi. Dagsværdien for børsnoterede værdipapirer fastsættes ud fra lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. Dagsværdien for ikke noterede værdipapirer er fastlagt som den transaktionspris, som vil fremkomme i en handel mellem uafhængige parter. Finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris. REPO/REVERSEFORRETNINGER Solgte værdipapirer i forbindelse med repoforretninger, der samtidigt med salget er købt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, forbliver i balancen. Modtagne beløb indregnes som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne måles, som var de stadig indregnet i balancen, og såvel kursreguleringer som renter mv. indregnes i resultatopgørelsen. 8

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Købte værdipapirer i forbindelse med reverseforretninger, der samtidig med købet er solgt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, indregnes ikke i balancen. Afgivne beløb indregnes som tilgodehavende hos afgiveren og forrentes som aftalt. MATERIELLE AKTIVER Maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag for af og nedskrivninger samt forventet restværdi. Aktiverne afskrives over deres forventede brugstid. IMMATERIELLE AKTIVER Immaterielle aktiver, herunder itsoftware og itudviklingsudgifter, udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Terminsforretninger, futures, optioner, swaps og uafviklede spotforretninger måles til dagsværdien på balancedagen. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Renter fra swaps samt præmier fra fonds og valutaterminsforretninger indregnes netto i resultatopgørelsen under posten "Renteindtægter af afledte finansielle instrumenter". Fastforrentede udlån, som måles til amortiseret kostpris der er dagsværdisikret med renteswaps, måles for så vidt angår den sikrede risiko til dagsværdi. Værdireguleringen indregnes under posten "Kursreguleringer". Ved sikringens ophør værdireguleres de sikrede udlån efter principperne for måling til amortiseret kostpris på baggrund af den nyberegnede værdi. SKATTER Alm. Brand Bank A/S og de 100% ejede datterselskaber indgår i sambeskatningskreds med Alm. Brand A/S. Aktuel skat af sambeskatningsindkomsten samt udskudt skat på regnskabsmæssige merværdier set i forhold til de skattemæssige værdier samt underskud afsættes i Alm. Brand A/S' regnskab efter moderselskabsmodellen. Skat i datterselskaber, der ikke indgår i sambeskatningen, beregnes med 30% i det enkelte selskab. Afgiften på Rentefordel ved skattemæssigt fradrag for hensættelser til tab er indregnet i posten Skat. ANDRE AKTIVER Periodiseringer opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperiode samt tilgodehavende renter mv. Derudover indregnes afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi. ANDRE PASSIVER Periodiseringer opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i den efterfølgende periode samt skyldige renter mv. Derudover indregnes afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi. 9

11 ACCOUNTING POLICIES GENERAL The interim report, comprising the financial statements and consolidated financial statements for the first quarter of 2005 of Alm. Brand Bank A/S, has been prepared in accordance with the Danish Banking Act, the executive order on the preparation of financial reports presented by credit institutions and investment companies, and the guidelines issued by the Danish Financial Supervisory Authority. ACCOUNTING POLICIES With effect from 1 January 2005, the accounting policies have been changed in accordance with the general changes for financial institutions to the effect that recognition and measurement etc. comply with the executive order on the presentation of financial statements currently in force. The comparative figures for have been restated accordingly. As described in the annual report, the changed accounting policies have the overall effect of reducing equity by DKK 19 million. The financial impact from the changed accounting policies is described in a separate section at the end of the report. CONSOLIDATION Alm. Brand Bank A/S has decided to prepare and publish consolidated financial statements notwithstanding that the banking group is included in the consolidated financial statements of Alm. Brand A/S and Alm. Brand af 1792 fmba. The interim report comprises the parent company, Alm. Brand Bank A/S, and group undertakings in which Alm. Brand Bank A/S directly or indirectly exercises a controlling influence. The consolidated financial statements are prepared on the basis of the financial statements of Alm. Brand Bank A/S and its subsidiary undertakings by consolidating items of a similar nature and eliminating intragroup income and expenses, intragroup accounts and gains and losses on transactions between the consolidated undertakings. The financial statements used in the consolidation are prepared or revised in accordance with the group s accounting policies. Alm. Brand Bank A/S participating interests in consolidated subsidiary undertakings are offset by Alm. Brand Bank A/S proportionate share of the net assets of the subsidiary undertakings. The proportionate shares of the results and equity of subsidiary undertakings attributable to minority interests are measured and recognised as separate items in the profit and loss account and the balance sheet. PARTICIPATING INTERESTS IN ASSOCIATES Participating interests in associates are measured using the equity method. The proportionate share of the profit or loss after tax of each associate is recognised in Profit from participating interests in associates and group undertakings. PARTICIPATING INTERESTS IN GROUP UNDERTAKINGS Participating interests in listed group undertakings are measured at fair value at the balance sheet date. Participating interests in subsidiaries are measured using the equity method. The profit or loss before tax of subsidiaries is recognised in Profit from participating interests in associates and group undertakings together with market value adjustments of other group undertakings. INTRAGROUP TRANSACTIONS Intragroup services provided as part of the undertaking's sales are recognised at market prices. Trading in assets, including property and other financial investment assets, is transacted at market prices. Other intragroup transactions are settled on the basis of the actual costs incurred. 10

12 ACCOUNTING POLICIES FOREIGN CURRENCY TRANSLATION Assets and liabilities denominated in foreign currency are recognised at the rates of exchange published by Danmarks Nationalbank at the balance sheet date. Income and expenses denominated in foreign currency are recognised at the rates of exchange ruling at the transaction date. Exchange gains and losses are recognised in the profit and loss account. PROFIT AND LOSS ACCOUNT ITEMS, GENERAL Interest and fees are accrued over the lifetime of the transactions and included in the profit and loss account at the amounts relating to the accounting period. Interestlike fees and commissions that are an integral part of the effective rate of interest on financial receivables and payables measured at amortised cost, are included in the profit and loss account under Interest. Market value adjustments of securities result from measurement between the book values and the corresponding fair values. Market value adjustments are recognised in the profit and loss account. LOANS, ADVANCES AND OTHER RECEIVABLES (INCLUDING MORTGAGE DEEDS AND LEASING) Loans, advances and other receivables at amortised cost are measured on initial recognition at fair value plus transaction costs less fees and commissions received that are directly related to the acquisition or issue of the financial instrument. On subsequent recognition, such loans, advances and other receivables will be adjusted to amortised cost on a current basis. An ongoing evaluation takes place to detect any objective indication of impairment of the company's loans, advances and other receivables determined at amortised cost. In case of any objective indication of impairment, the need is assessed for writing down the loan, advance or receivable by the difference between the carrying amount before the writedown and the present value of the expected future payments from the loan, advance or receivable. Loans, advances and other receivables at fair value are measured at fair value on initial and subsequent recognition. SECURITIES Securities are measured at fair value. The fair value of listed securities is determined based on the closing price at the balance sheet date, or in the absence of a closing price, another public price deemed to be most similar thereto. The fair value of unlisted securities is determined as the transaction price that would result from a transaction between independent parties. Investments are recognised at cost. REPO/REVERSE TRANSACTIONS Securities sold under agreements to repurchase at a later date (repo transactions) remain in the balance sheet. Amounts received are included as liabilities payable to the purchaser and are subject to interest at the agreed rate. The securities are measured as if they were still included in the balance sheet, and market value adjustments and interest etc. are recognised in the profit and loss account. 11

13 ACCOUNTING POLICIES Securities purchased under agreements to resell at a later date (reverse transactions) are not included in the balance sheet. Amounts paid are recognised as assets and are subject to interest at the agreed rate. TANGIBLE ASSETS Machinery and equipment etc. is measured at cost less depreciation and writedowns and the expected residual value. Depreciation is based on the expected useful lives of the assets. INTANGIBLE ASSETS Intangible assets, including IT software and IT development costs, are fully expensed in the year of acquisition. DERIVATIVES Forward transactions, futures, options, swaps and unsettled spot transactions are measured at the fair values prevailing at the balance sheet date. The value adjustment is recognised in the profit and loss account under Market value adjustments. Interest receivable from swaps and premiums on forward securities and forward currency transactions are recognised on a net basis in the profit and loss account under Interest receivable from derivatives. Where fixedrate loans measured at amortised cost are fair value hedged by interest rate swaps, the hedged risk is measured at fair value. The value adjustment is included under Market value adjustments. On termination of the hedge, the value of the hedged loans and advances is adjusted using the principles for measurement at amortised cost based on the adjusted value. TAX Alm. Brand Bank A/S and the wholly owned subsidiaries are taxed jointly with Alm. Brand A/S. Current tax on the jointly taxed income and deferred tax on excess over book values for accounting purposes relative to the tax values and losses are provided in Alm. Brand A/S financial statements in accordance with the parent company model. Tax payable by subsidiaries not included in the joint taxation scheme is calculated at the rate of 30% in the respective company. The charge on interest benefits from tax deductions in respect of provisions for bad and doubtful debts is included under Tax. OTHER ASSETS Prepayments comprise costs incurred relating to the following financial period, accrued interest etc. In addition, positive fair values of derivative financial instruments are recognised. OTHER LIABILITIES Deferred income comprises payments received relating to income in the following period, interest payable etc. In addition, negative fair values of derivative financial instruments are recognised. 12

14 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note Renteindtægter Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Udbytte af aktier mv Dividend on participating interests Gebyrer og provisionsindtægter Fees and commissions receivable Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Fees and commissions payable Netto rente og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Market value adjustments Andre driftsindtægter Other ordinary income Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Af og nedskrivninger på materielle aktiver Depreciation and writedowns of tangible assets Andre driftsudgifter Other ordinary expenses Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Writedowns of loans, advances and receivables etc. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings Resultat før skat Profit before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Helår (year) 13

15 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note AKTIVER ASSETS Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Cash in hand and receivables at call from central banks Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Loans, advances and other receivables at fair value Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Loans, advances and other receivables at amortised cost Obligationer til dagsværdi Bonds at fair value Aktier mv Shares etc. Kapitalandele i associerede virksomheder Participating interests in associated undertakings Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Participating interests in group undertakings Øvrige materielle aktiver Other tangible assets Aktuelle skatteaktiver Current tax assets Midlertidigt overtagne aktiver Assets acquired temporarily Andre aktiver Other assets Periodeafgrænsningsposter Prepayments Aktiver i alt Total assets 14

16 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note PASSIVER LIABILITIES GÆLD PAYABLES Gæld til kreditinstitutter Payables to credit institutions Indlån og anden gæld Deposits and other payables Udstedte obligationer Issued bonds Andre passiver Other liabilities Periodeafgrænsningsposter Deferred income Gæld i alt Total payables HENSATTE FORPLIGTELSER PROVISIONS Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Provisions for pensions and similar liabilities Hensættelser til tab på garantier Provisions for losses on guarantees Andre hensatte forpligtelser Other provisions Hensatte forpligtelser i alt Total provisions EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD SUBORDINATED DEBT Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt 15

17 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note EGENKAPITAL 7 SHAREHOLDERS' EQUITY Aktiekapital Share capital Andre reserver Other reserves Overført overskud eller underskud Retained earnings Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital i alt Total shareholders equity Heraf foreslået udbytte Of which proposed dividend Passiver i alt Total liabilities IKKE BALANCEFØRTE POSTER 8 OFFBALANCESHEET ITEMS Garantier mv Guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Ikke balanceførte poster i alt Total offbalancesheet items 16

18 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 1 Renteindtægter Interest receivable Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender Loans, advances and other receivables Obligationer Bonds Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Andet Other I alt renteindtægter Total interest receivable Renteindtægter hidrørende fra ægte købs og tilbagesalgsforretninger: Income from genuine purchase and resale transactions included in: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender Loans, advances and other receivables NOTE 2 Renteudgifter Interest payable Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån og anden gæld Deposits and other payables Udstedte obligationer Issued bonds Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Andet Other I alt renteudgifter Total interest payable Renteudgifter hidrørende fra ægte salgs og tilbagekøbsforretninger: Interest payable from genuine sale and repurchase transactions included in: Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån og anden gæld Deposits and other payables 17

19 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 3 Kursreguleringer Market value adjustments Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Other loans, advances and receivables at fair value Obligationer Bonds Aktier mv Shares etc. Valuta Foreign exchange Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Aktiekontrakter Share contracts I alt kursreguleringer Total market value adjustments NOTE 4 Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Salaries and remuneration of Executive Board and Board of Directors: Direktion Executive Board Bestyrelse Board of Directors I alt Total Personaleudgifter: Staff costs: Lønninger Salaries and wages Pensioner Pensions Udgifter til social sikring Social security costs I alt Total Øvrige administrationsudgifter Other administrative expenses I alt udgifter til personale og administration Total staff costs and administrative expenses 18

20 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 5 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Writedowns of loans, advances and receivables Nedskrivninger i årets løb (netto) Net writedowns in the year Tabt, ikke tidligere nedskrevet Lost, not previously written down Indgået på tidligere afskrevne fordringer Received in respect of claims previously written off I alt Total NOTE 6 Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Supplerende kapital Tier 2 Variabelt forrentet stående lån med udløb * Floating interest rate Bullet loan, expiry * Variabelt forrentet stående lån med udløb Floating interest rate Bullet loan, expiry I alt supplerende kapital Total tier 2 Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Costs related to raising of subordinated debt Hele den efterstillede kapital kan medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. The entire subordinated debt can be included when calculating the liable capital. * Der er i ekstraordinært afdraget 100 mio.kr. * In, extraordinary repayments amounted to DKK 100 million. 19

21 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) NOTE 7 Egenkapital Shareholders equity Kapitalbevægelser Movements in capital 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) Aktiekapital Share capital Reserver primo (datterselskaber) Reserves, opening (subsidiaries) Resultat datterselskaber Profit/loss of subsidiaries Udbytte datterselskaber dividends, subsidiaries Øvrig ændring vedrørende datterselskaber 907 Other change relating to subsidiaries Reserver ultimo (datterselskaber) Reserves, end of period (subsidiaries) Overført resultat primo Retained profit, opening Udbytte fra datterselskaber Dividends from subsidiaries Udbetalt udbytte Dividends paid Øvrig ændring vedrørende datterselskaber 907 Other change relating to subsidiaries Moderselskabets resultat ekskl. datterselskaber Parent company profit excluding subsidiaries Overført resultat ultimo Total retained profit, end of period Egenkapital ultimo Shareholders' equity, end of period Heraf foreslået udbytte Of which proposed dividend Bankens aktiekapital består af stk. aktier à kr. i alt nominelt kr. The bank's share capital consists of 351,000 shares of a total nominal value of DKK 351,000,

22 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 8 Ikke balanceførte poster Offbalancesheet items Garantier mv. Guarantees etc. Finansgarantier Financial guarantees Øvrige garantier Other guarantees Garantier mv. i alt Total guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Uigenkaldelige kredittilsagn Irrevocable standby letters of credit Øvrige forpligtelser Other commitments Andre forpligtelser i alt Total other commitments Eventualforpligtelser Contingent liabilities Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige samregistrerede selskaber for disse selskabers samlede skatte og afgiftstilsvar. The company and other jointlytaxed companies are jointly and severally liable for the total tax liability of these companies. Koncernen er som aktiv finansiel koncern part i en række retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de nødvendige hensættelser. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager ikke vil påføre koncernen yderligere tab. Being an active financial services group, the group is a party to a number of lawsuits. The cases are reviewed on an ongoing basis, and the necessary provisions are made. Management believes that these cases will not inflict further losses on the group. Sikkerhedsstillelser Collateral security Ultimo 1. kvartal 2005 er der stillet obligationer til sikkerhed over for centralbanker til en kursværdi af 912 mio.kr. (1. kvartal : 658 mio.kr.). At end March 2005 bonds used as collateral visàvis central banks represent a market value of DKK 912 million (1Q : DKK 658 million). 21

23 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 9 Nøgletal Key ratios Solvensprocent * 12,3% 13,0% 12,4% 9,7% 11,0% 10,2% Solvency ratio * Kernekapitalprocent * 9,8% 10,0% 9,7% 6,9% 7,8% 7,3% Tier 1 ratio * Periodens egenkapitalforrentning før skat 7,9% 4,8% 15,9% 7,9% 4,8% 15,9% Return on equity for the period before tax Periodens egenkapitalforrentning efter skat 7,8% 4,5% 15,6% 7,8% 4,5% 15,6% Return on equity for the period after tax Indtjening pr. omkostningskrone 2,04 1,65 1,45 1,83 1,44 1,44 Income/cost raio Renterisiko * **11,3% 13,0% 10,1% 6,2% 6,7% 5,9% Interest rate risk * Valutaposition * 20,4% 3,7% 9,5% 4,6% 6,1% 1,7% Foreign exchange position * Valutarisiko * 0,3% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% Foreign exchange risk * Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 109,2% 94,9% 99,5% Loans and advances plus related writedowns/deposits Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet * 93,6% 57,1% 71,2% 60,1% 69,2% 43,4% Cover relative to statutory liquidity requirement * Summen af store engagementer * 196,7% 75,4% 218,4% 355,9% 160,5% 306,2% Total amount of large exposures * Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,0% 2,8% 2,6% 1,2% 1,7% 1,5% Accumulated writedown ratio Periodens nedskrivningsprocent 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% Writedown ratio for the period Periodens udlånsvækst 5,4% 0,7% 8,3% 6,4% 1,3% 8,8% Growth in lending for the period Udlån i forhold til egenkapital 10,4 10,3 7,7 10,6 10,2 10,7 Gearing of lending * Nøgletal vedrørende er ikke tilpasset. * Key ratios in respect of have not been restated. ** Renterisikoen ultimo første kvartal 2005 opgjort til 2,7% efter den interne metode. Ved den interne opgørelse af bankkoncernens samlede renterisiko korrigeres bl.a. for ydelsesrækken på bankkoncernens pantebrevsbeholdning med de forventede førtidsindfrielser, ligesom minoritetsinteressernes andel af renterisikoen fratrækkes. ** At 31 March 2005 the interest rate risk has been calculated at 2.7% according to the inhouse method. In the inhouse calculation of the banking group's overall interest rate risk, the scheduled payments on the banking group's mortgage deed portfolio are adjusted for among other things anticipated prepayments, and the share of interest rate risk attributable to minority interests is deducted. 22

24 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS NOTE 10 Koncernselskabsoversigt Group Structure Selskabskapital Ejerandel i % kr. (DKK '000) Share capital Share of ownership in % Alm. Brand Bank A/S Konsoliderede datterselskaber: Consolidated subsidiaries: Alm. Brand Bilkredit A/S ,0 Alm. Brand Leasing A/S ,0 Alm. Brand Pantebreve A/S ,1 * Alm. Brand Formue A/S ,7 ** * Stemmeandel 71,3% Voting rights 71.3% ** Stemmeandel 51,3% Voting rights 51.3% Associerede virksomheder (ej konsolideret): Associated undertakings (not consolidated): Investeringsselskabet af 6/ A/S ,0 23

25 NYE REGNSKABSREGLER AFSTEMNING AF EGENKAPITAL OG RESULTAT FOR Tidligere regnskabspraksis Egenkapital Resultat 164 Egenkapital Indregning af udlån mv. Amortisering af gebyrer Renteswaps Dagsværdisikring af fastforrentede udlån Langsigtede personaleydelser Unoterede aktier Reguleringer i alt Minoritetsinteressernes andel Afsat udbytte Reklassifikationer i alt Ny regnskabspraksis Tidligere regnskabspraksis Egenkapital Resultat 1. kvt. 61 Egenkapital Indregning af udlån mv. Amortisering af gebyrer Renteswaps Dagsværdisikring af fastforrentede udlån Langsigtede personaleydelser Unoterede aktier Reguleringer i alt Minoritetsinteressernes andel Afsat udbytte Reklassifikationer i alt Ny regnskabspraksis

26 NYE REGNSKABSREGLER OVERGANG TIL NYE REGNSKABSREGLER Fra og med regnskabsåret 2005 skal alle børsnoterede koncerner aflægge regnskab i henhold til de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS). Som følge heraf er der blandt andet udarbejdet en ny regnskabsbekendtgørelse for pengeinstitutter, som er trådt i kraft fra regnskabsåret Alm. Brand Bank udarbejde regnskaber efter den nye regnskabsbekendtgørelse. Herudover indgår bankkoncernen som en del af den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern, og dermed er bankkoncernen indirekte også underlagt IAS/IFRS. De nye regnskabsregler omfatter ændringer til såvel måling som indregning af aktiver og forpligtelser. Resultatet af de ændrede målinger er indregnet direkte på egenkapitalen pr. 1. januar Det er sket ved at omarbejde sammenligningstallene for. Ændringerne er kommenteret nedenfor. Indregning af udlån mv. Bankkoncernens udlån skal i fremtiden som hovedregel måles til amortiseret kostpris inklusive gebyrer mv. med fradrag af nedskrivninger. Bankkoncernens pantebrevsbeholdning, der hidtil også har været målt til amortiseret kostpris, vil fremover blive målt til dagsværdi, hvilket vil medføre større udsving i resultatet end hidtil, da alle ændringer i dagsværdien fremover vil fremgå af kursreguleringerne. Nedskrivninger på udlån skal foretages på baggrund af en objektiv indikation af, at det enkelte udlån eller udlånsportefølje er værdiforringet. Den nye praksis påvirker egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med +12 mio.kr. Amortisering af gebyrer mv. Gebyrer mv., der indgår som en del af den effektive rente, skal fremover amortiseres i takt med udviklingen i de tilknyttede udlån og forpligtelser. Denne ændring påvirker egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med 2 mio.kr. Renteswaps Renteswaps vil fremover blive indregnet til dagsværdi, og ændringer i dagsværdien vil påvirke resultatet. Hidtil har dagsværdiændringer af renteswaps været udeholdt af regnskabet, da de anvendes til afdækning af renterisici på fastforrentede udlån og pantebreve. Den nye praksis påvirker egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med 29 mio.kr. De løbende dagsværdireguleringer af renteswaps vil medføre, at der fremover vil være større udsving i bankens resultat end hidtil. 25

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM.

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS

Læs mere

Ledelsesberetning. Halvårsregnskab 2009

Ledelsesberetning. Halvårsregnskab 2009 Ledelsesberetning Halvårsregnskab 2009 / Interim results for half year of 2009 Indholdsfortegnelse / Contents Danske Andelskassers Bank A/S... 4 Ledelsesberetning / Management s review... 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsregnskab 2009. Interim results for half year of 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Halvårsrapport 2009 1

Halvårsregnskab 2009. Interim results for half year of 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Halvårsrapport 2009 1 Halvårsregnskab 2009 Interim results for half year of 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse / Table of contents Side Sammenslutningen Danske Andelskasser /

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents

Indholdsfortegnelse Contents Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger / Company information 1 Koncern hoved- og nøgletal / Consolidated Financial Highlights 2 Ledelsesberetning / Management s review 3 Ledelsespåtegning / Managements

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Transport Group A/S

Nordic Transport Group A/S CVR-nummer 21 19 25 97 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2014 Approved at the company s ordinary general meeting Jørgen Hansen Dirigent /

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 96 5748 00 hobroæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Nytorv 12, Box 170 DK-9500 Hobro CVR-no. 2022 26 70 revisionsaktieselskab DBB JACK-UP SERVICES A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Årsrapport 2010 Annual Report 2010

Årsrapport 2010 Annual Report 2010 1 Årsrapport 21 Annual Report 21 Contents Indholdsfortegnelse 2 Company information 2 Selskabsoplysninger 3 Five years key figures and financial ratios 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Statement by the management

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT , T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DK-8000 Arbw., C CVR-m?? 16 70 DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT 2009 5. REGNSKABSÅR

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport. Annual Report. www.eikbank.dk

Årsrapport. Annual Report. www.eikbank.dk Årsrapport Annual Report 2007 www.eikbank.dk 2 2 Eik Bank Danmark A/S Nørre Farimagsgade 15 DK-1364 København K Telefon +45 33 73 31 50 Telefax +45 33 73 11 70 E-mail: eik@eikbank.dk CVR-nr. / Registration

Læs mere

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2013 30 June 2014 1. juli 2013 30. juni 2014

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Ledelsespåtegning Statement by the Executive and Supervisory boards...3. Den uafhængige revisors påtegning Independent auditor s report...

Ledelsespåtegning Statement by the Executive and Supervisory boards...3. Den uafhængige revisors påtegning Independent auditor s report... Indhold Contents Ledelsespåtegning Statement by the Executive and Supervisory boards...3 Den uafhængige revisors påtegning Independent auditor s report... 4 Selskabsoplysninger Company details... 7 Koncernoversigt

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 1» 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere