ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT"

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF Alm. sund fornuft ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 BERETNING 5 REPORT 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES 8 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 9 BALANCE BALANCE SHEET 11 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS 20 NØGLETALSDEFINITIONER 21 FINANCIAL RATIOS

3 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS Mio.kr. (DKK million) 1. kvt. (Q1) 1. kvt. (Q1) 2003 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter PROFIT AND LOSS ACCOUNT Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Net fee and commission income and dividends etc. Netto rente- og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursregulering af værdipapirer og valuta Market value adjustment of securities and exchange-rate adjustment of foreign currency Andre ordinære indtægter Other ordinary income Resultat før omkostninger Profit on ordinary activities before expenses Omkostninger og afskrivninger Operating expenses and depreciation Tab og hensættelser på debitorer (netto) Provisions for bad and doubtful debts Kursregulering af kapitalandele Value adjustment of participating interests Ordinært resultat før skat Profit on ordinary activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Resultat efter skat eksklusive minoriteter Profit after tax exclusive minorities Resultat før skat eksklusive minoriteter Profit before tax exclusive minorities Helår (year) 2003 BALANCE Udlån BALANCE SHEET Loans and advances Indlån Deposits Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital Shareholders' equity Balance Total assets NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit KEY RATIOS AND OTHER Average number of employees, full-time equivalents FINANCIAL DATA Rentemarginal p.a. 2,7% 2,8% 2,8% Net interest margin p.a. Omkostningsprocent 60,4% 80,0% 78,9% Expense ratio Tabs- og hensættelsesprocent p.a. 0,4% 0,5% 0,7% Write-off and provisioning ratio Solvensprocent 13,0% 12,8% 14,7% Solvency ratio Egenkapitalforrentning før skat p.a. 21,9% 13,6% 14,9% Return on equity before tax p.a. Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 20,9% 13,2% 14,7% Return on equity after tax p.a. Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. 19,7% 10,7% 12,5% Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit 2

4 BERETNING RESULTAT Alm. Brand Bank Koncernens resultat for første kvartal udgjorde 41 mio.kr. før skat eksklusive minoriteter mod 23 mio.kr. i samme periode Resultatet svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 22% p.a. I den tilsvarende periode i 2003 var forrentningen af den gennemsnitlige egenkapital på 14%, mens den var 15% for hele Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter var på 116 mio.kr. i første kvartal, hvilket er en stigning på 3% i forhold til samme periode Stigningen kan primært henføres til en øget aktivitet på værdipapirområdet og en øget rentemarginal på udlånene. Kursreguleringer De samlede kursreguleringer for første kvartal udgjorde 52 mio.kr. Det er betydeligt over forventningerne, hvilket primært kan henføres til den generelt positive kursudvikling på markedet. En væsentlig del af bankkoncernens kursreguleringer svarende til 30 mio.kr. vedrører Alm. Brand Formues investeringer i obligationer og aktier. Alm. Brand Bank ejer 14% af selskabet, hvorfor kun 5 mio.kr. af kursreguleringerne påvirker periodens resultat eksklusive minoriteter. Omkostninger Bankkoncernens omkostninger var 94 mio.kr. både i første kvartal og i første kvartal I årets omkostninger indgår et betydeligt beløb til koncernens satsning på dobbeltkundekonceptet. Tab og hensættelser I første kvartal udgjorde de samlede udgiftsførte tab og hensættelser på debitorer 10 mio.kr., hvilket er et mindre fald i forhold til samme periode i Udviklingen i de driftsførte tab og hensættelser forløber fortsat tilfredsstillende. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I har der ikke været væsentlige gevinster eller tab på kapitalandele i tilknyttede virksomheder. For samme periode sidste år udgjorde bankens kursreguleringer af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 15 mio.kr. Beløbet vedrørte primært kursgevinster på bankens daværende beholdning af Alm. Brand A/S-aktier. BALANCE Udlån Bankkoncernens udlån ultimo første kvartal var 8,2 mia.kr., hvilket stort set er uændret i forhold til både ultimo 2003 og ultimo første kvartal Udlånet er fortsat positivt påvirket af en stigning i nyudlånet til privatkunder, mens det samlede udlån er negativt påvirket af det forventede afløb på den erhvervede billåns- og leasingportefølje fra GE Capital Bank. Denne portefølje udgjorde 0,4 mio.kr. ultimo første kvartal mod 0,8 mio.kr. ultimo første kvartal Indlån Bankkoncernens indlån udgjorde 8,8 mia.kr. ultimo første kvartal. Det svarer ligeledes til niveauet ultimo 2003 og ultimo første kvartal Øvrigt Alm. Brand Bank Koncernens basiskapital udgjorde 1,3 mia.kr. ultimo første kvartal, og solvensprocenten udgjorde 13%. 3

5 BERETNING VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Dobbeltkundekonceptet I første kvartal lancerede koncernen den eksterne markedsføring af koncernens dobbeltkundekoncept, der har til formål at få flere helkunder i koncernen. Konceptet har udviklet sig som forventet i første kvartal, og den positive udvikling forventes at fortsætte. Syndikeret lån Som et led i bankens generelle likviditetsstyring optog Alm. Brand Bank i april et syndikeret lån på 124 mio.euro. Syndikeringen blev godt modtaget af danske og internationale banker. I syndikeringen indgår flere ledende pengeinstitutter, der blandt andet har lagt vægt på Alm. Brand Banks høje solvens og positive resultatudvikling. Alm. Brand Formue A/S Den 20. april afslog Ligningsrådet en ansøgning om en bindende forhåndsbesked om at betragte Alm. Brand Formue som ikke næringsskattepligtig med handel med aktier. Afslaget var overraskende for Alm. Brand, og det overvejes hvilke tiltag, der kan iværksættes i den forbindelse. FORVENTNINGER På baggrund af det opnåede resultat i første kvartal opjusteres resultatforventningerne for med 25 mio.kr. Således forventes nu et samlet resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 125 mio.kr. 4

6 REPORT FINANCIAL RESULTS The Alm. Brand Bank Group posted a pre-tax profit excluding minorities of DKK 41 million for Q1, as compared with DKK 23 million in Q The performance equals a return on average equity of 22% per annum before tax, compared with 14% in the same period of 2003 and 15% for full year Net interest and fee income Net interest and fee income was DKK 116 million, a 3% improvement relative to Q driven mainly by greater activity in the securities business and a higher interest margin on lending. Value adjustments Overall value adjustments amounted to DKK 52 million in Q1. The figure was substantially higher than expected, mainly due to the generally appreciating prices in the market. A substantial part of the banking group s value adjustments (DKK 30 million) relate to Alm. Brand Formue s holdings of bonds and shares. Given Alm. Brand Bank s 14% ownership interest in this company, the Q1 profit before minorities included only DKK 5 million of the value adjustments. Costs The banking group s costs amounted to DKK 94 million both in Q1 and Q The costs of this year s first quarter include a substantial amount allocated to the Group s roll out of the dobbeltkunde concept. Provisions for bad and doubtful debts Total provisions for bad and doubtful debts charged to the profit and loss account were DKK 10 million for Q1, or slightly less than the figure for the same period of last year. The performance of bad and doubtful debts remained satisfactory. Participating interests in subsidiaries The bank recorded no significant gains or losses on participating interests in subsidiaries in Q1. In the year-earlier period, the bank recorded value adjustments of DKK 15 million on this item. The amount related mainly to capital gains on the bank s portfolio of Alm. Brand A/S shares at the time. BALANCE SHEET Loans and advances Loans and advances amounted to DKK 8.2 billion at 31 March, largely unchanged both from 31 December 2003 and 31 March Loans and advances continued to be lifted by new lending to personal customers, while overall loans and advances were adversely affected by the expected runoff from the car loan and car leasing portfolio acquired from GE Capital Bank. The value of this portfolio was DKK 0.4 million at 31 March, against DKK 0.8 million a year earlier. 5

7 REPORT Deposits The banking group held deposits amounting to DKK 8.8 billion at 31 March, which was also in line with the level at 31 December 2003 and at 31 March Other activities The Alm. Brand Bank Group had core capital of DKK 1.3 billion and a solvency ratio of 13 at 31 March. HIGHLIGHTS The dobbeltkunde concept During the first quarter, the Group began the roll out of the dobbeltkunde concept intended to attract more full-service customers to the Group. The concept developed in line with expectations during the first quarter and the positive performance is expected to continue. Syndicated loan As a part of its general cash management operations, Alm. Brand Bank raised a EUR 124 million syndicated loan facility in April. Backed by several leading banks that emphasised, among other things, Alm. Brand Bank s high solvency ratio and strong profit performance, the syndication facility was well received by Danish and international banks. Alm. Brand Formue A/S On 20 April, the National Tax Assessment Board rejected Alm. Brand Formue s application for a binding advance approval of tax exemption in respect of stock trading. The refusal came as a surprise to Alm. Brand, and the Group is currently considering its options in the matter. OUTLOOK Based on the results achieved in the first quarter, the banking group has upgraded its profit forecast for by DKK 25 million to an overall profit before tax and excluding minorities of approximately DKK 125 million. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES GENERELT GENERAL Kvartalsrapporten, der omfatter koncernregnskabet og kvartalsregnskabet for Alm. Brand Bank A/S for 1. kvartal, er udarbejdet i overensstemmelse med lov om banker og sparekasser mv., bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse samt Finanstilsynets vejledninger. The interim report, comprising the parent company accounts and consolidated accounts of Alm. Brand Bank A/S for the first three months of, has been prepared in accordance with the Danish Banking Act (Lov om banker og sparekasser mv.), the Executive Order on the Preparation of Bank Accounts and the guidelines issued by the Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for The accounting policies are unchanged as compared with the annual report for

9 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT Koncern Group Moderselskab Parent Company 2003 Helår (year) Helår (year) kr. (DKK '000) Note Renteindtægter Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Udbytte af kapitalandele Dividend on participating interests Gebyrer og provisionsindtægter Fees and commissions receivable Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Fees and commissions payable Netto rente- og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Market value adjustments Andre ordinære indtægter Other ordinary income Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Depreciation and write-downs of tangible assets Andre ordinære udgifter Other ordinary expenses Tab og hensættelser på debitorer Provisions for bad and doubtful debts Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings Ordinært resultat før skat Profit on ordinary activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests 8

10 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note AKTIVER ASSETS Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Cash in hand and receivables at call from central banks Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances Obligationer Bonds Aktier mv Shares etc. Kapitalandele i associerede virksomheder mv Participating interests in associated undertakings etc. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Participating interests in group undertakings Materielle aktiver Tangible assets Andre aktiver Other assets Aktiver i alt Total assets 9

11 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note PASSIVER LIABILITIES Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Payables to credit institutions and central banks Indlån Deposits Udstedte obligationer Issued bonds Andre passiver Other liabilities Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital: 11 Shareholders equity: Aktiekapital Share capital Overkurs ved emission Share premium account Andre reserver Other reserves Overført fra tidligere år Retained profit Resultat år til dato efter skat (ekskl. minoritetsint.) Profit after tax year to date (excl. minority interests) Egenkapital i alt Total shareholders equity Passiver i alt Total liabilities IKKE BALANCEFØRTE POSTER 12 OFF-BALANCE-SHEET ITEMS Garantier mv Guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Ikke balanceførte poster i alt Total off-balance-sheet items 10

12 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS Koncern Moderselskab Group Parent Company kr. (DKK '000) Helår (year) Helår (year) NOTE 1 Renteindtægter Interest receivable Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances Obligationer Bonds Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Andet Other I alt renteindtægter Total interest receivable Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Of which income from genuine purchase and resale transactions included in: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances NOTE 2 Renteudgifter Interest payable Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån Deposits Udstedte obligationer Issued bonds Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Andet Other I alt renteudgifter Total interest payable Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Of which interest payable from genuine sale and repurchase transactions included in: Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån Deposits 11

13 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS Koncern Moderselskab Group Parent Company kr. (DKK '000) Helår (year) Helår (year) NOTE 3 Udbytte Dividends Aktier Shares I alt udbytte af aktier og andre kapitalandele Total dividends on shares and other participating interests NOTE 4 Kursreguleringer Market value adjustments Obligationer Bonds Aktier Shares Fastforrentede udlån Fixed-interest loans Valuta Foreign exchange Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Aktiekontrakter Share contracts I alt kursreguleringer Total market value adjustments 12

14 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS Koncern Moderselskab Group Parent Company kr. (DKK '000) Helår (year) Helår (year) NOTE 5 Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Salaries and remuneration of Executive Board and Board of Directors: Direktion Executive Board Bestyrelse Board of Directors I alt Total Personaleudgifter: Staff costs: Lønninger Salaries and wages Pensioner Pensions Udgifter til social sikring Social security costs I alt Total Øvrige administrationsudgifter Other administrative expenses I alt udgifter til personale og administration Total staff costs and administrative expenses NOTE 6 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings I alt resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Total profit from participating interests in group undertakings 13

15 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS Koncern Moderselskab Group Parent Company kr. (DKK '000) Helår (year) Helår (year) NOTE 7 Skat Tax Beregnet skat af periodens indkomst Estimated tax on the period s income Efterregulering af tidligere års beregnede skat Adjustment of tax estimated in prior years Afgift af hensættelser Duty on provisions I alt skat Total tax Effektiv skatteprocent Effective tax rate Aktuel skatteprocent 30,0% 30,0% 30,0% Current tax rate Regulering for ikke skattemæssige poster og sambeskatning -16,7% -26,2% -25,8% Adjustment for none taxable items and joint taxation Efterregulering af tidligere års beregnede skat -3,0% - - Adjustment of tax estimated in prior years Afgift af hensættelser 1,1% 3,1% 0,7% Duty on provisions Effektiv skatteprocent 11,4% 6,9% 4,9% Effective tax rate NOTE 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Centralbanker Central banks Kreditinstitutter Credit institutions I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Total receivables from credit institutions and central banks NOTE 9 Indlån Deposits På anfordring Deposits at call Med opsigelsesvarsel At notice Tidsindskud Time deposits Særlige indlånsformer Special categories of deposits Indlån i alt Total deposits 14

16 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS Koncern Moderselskab Group Parent Company kr. (DKK '000) Helår (year) Helår (year) NOTE 10 Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Supplerende kapital Tier 2 Variabelt forrentet stående lån på 300 mio.kr. med udløb Floating interest rate Bullet loan DKK 300m, expiry Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Costs related to raising of subordinated debt Hele den efterstillede kapital kan medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. The entire subordinated debt can be included when calculating the liable capital. NOTE 11 Egenkapital Shareholders equity Egenkapital primo Shareholders' equity, beginning of period Værdiregulering unoterede aktier Market value adjustment of unlisted shares Periodens resultat (ekskl. minoriteter) Profit for the period (excluding minority interests) Anvendt til udbytte Dividends Egenkapital ultimo Shareholders' equity, end of period Bankens aktiekapital består af stk. aktier à kr. i alt nominelt kr. The bank's share capital consists of 351,000 shares of a total nominal value of DKK 351,000,

17 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS Koncern Moderselskab Group Parent Company kr. (DKK '000) Helår (year) Helår (year) NOTE 12 Ikke balanceførte poster Off-balance-sheet items Garantier mv. Guarantees etc. Finansgarantier Financial guarantees Øvrige garantier Other guarantees Garantier mv. i alt Total guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Uigenkaldelige kredittilsagn Irrevocable standby letters of credit Øvrige forpligtelser Other commitments Andre forpligtelser i alt Total other commitments Eventualforpligtelser Contingent liabilities Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige samregistrerede selskaber for disse selskabers samlede skatte- og afgiftstilsvar. The company and other jointly-taxed companies are jointly and severally liable for the total tax liability of these companies. Koncernen er som aktiv finansiel koncern part i en række retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de nødvendige hensættelser. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager ikke vil påføre koncernen yderligere tab. Being an active financial services group, the group is a party to a number of lawsuits. The cases are reviewed on an ongoing basis, and the necessary provisions are made. Management believes that these cases will not inflict further losses on the group. Sikkerhedsstillelser Collateral security Ultimo 1. kvartal er der stillet obligationer til sikkerhed over for centralbanker for en samlet kursværdi af 658 mio.kr. (1. kvartal 2003: 479 mio.kr.) At end March bonds used as collateral vis-à-vis central banks represent a market value of DKK 658 million (1Q 2003: DKK 479 million). 16

18 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS Koncern Moderselskab Group Parent Company kr. (DKK '000) Helår (year) Helår (year) NOTE 13 Fastforrentede aktiver med tilknyttede finansielle instrumenter Fixed-interest assets with related financial instruments Ifølge regnskabsbestemmelserne for pengeinstitutter kan fastforrentede aktiver ikke opskrives til en værdi, der overstiger anskaffelsesværdien. For finansielle instrumenter, der er indgået til dækning af renterisikoen på fastforrentede aktiver, undlades værdiregulering i overensstemmelse med Finanstilsynets bestemmelser for at opnå symmetrisk regnskabsmæssig behandling. According to the accounting regulations for banks and savings banks, fixed-interest assets cannot be revalued to a higher value than historic cost. In accordance with the regulations of the Danish Financial Supervisory Authority, financial instruments to hedge the interest rate exposure on fixed-interest assets are not marked to market in order to achieve symmetrical treatment in the accounts. Dækkede fastforrentede udlån (excl. pantebreve): Hedged fixed-interest loans and advances (excluding mortgage deeds): Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value Dækkede fastforrentede pantebreve: Hedged fixed-interest mortgage deeds: Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value I alt dækkede fastforrentede aktiver: Total hedged fixed-interest assets: Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value Renterisiko Interest rate risk Tilknyttede finansielle instrumenter: Related financial instruments: Nominel værdi af renteswaps Nominal value of interest swaps Markedsværdi af renteswaps (opgjort netto) Market value of interest swaps (net) Renterisiko Interest rate risk 17

19 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS Koncern Moderselskab Group Parent Company kr. (DKK '000) Helår (year) Helår (year) NOTE 14 Nøgletal Key ratios Solvensprocent 13,0% 12,8% 14,7% 11,0% 11,7% 12,0% Solvency ratio Kernekapitalprocent 10,0% 9,2% 11,3% 7,8% 8,1% 8,5% Tier 1 ratio Periodens egenkapitalforrentning før skat 5,5% 3,4% 14,9% 5,5% 3,4% 14,9% Return on equity for the period before tax Periodens egenkapitalforrentning efter skat 5,2% 3,3% 14,7% 5,2% 3,3% 14,7% Return on equity for the period after tax Indtjening pr. omkostningskrone 1,65 1,30 1,27 1,47 1,30 1,32 Income/cost raio Renterisiko *13,0% 8,3% 12,9% 6,9% 2,5% 6,8% Interest rate risk Valutaposition 3,7% 5,4% 3,0% 6,1% 6,2% 4,5% Foreign exchange position Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Foreign exchange risk Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån 94,5% 90,9% 95,8% Loans and advances plus related provisions/deposits Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 57,1% 77,8% 90,7% 69,6% 75,4% 99,7% Cover relative to statutory liquidity requirement Summen af store engagementer 75,4% 130,3% 101,8% 160,5% 153,6% 183,0% Total amount of large exposures Hensættelsesprocent 2,8% 2,7% 2,9% 1,7% 1,7% 1,8% Provisioning ratio Tabs- og hensættelsesprocent 0,1% 0,1% 0,7% 0,1% 0,1% 0,4% Write-off and provisioning ratio Periodens udlånsvækst -0,6% -5,8% -5,2% -1,3% -6,1% -1,1% Growth in lending for the period Udlån i forhold til egenkapital 10,5 11,6 11,2 1,5 11,1 11,2 Gearing of lending * Renterisikoen er i opgjort til 3,7% efter den interne metode. Ved den interne opgørelse af bankkoncernens samlede renterisiko korrigeres ydelsesrækken på bankkoncernens pantebrevsbeholdning med de forventede førtidsindfrielser, ligesom minoritetsinteressernes andel af renterisikoen fratrækkes. * The interest rate risk has been calculated at 3.7% for according to the in-house method. In the in-house calculation of the banking group's overall interest rate risk, the scheduled payments on the banking group's mortgage deed portfolio are adjusted for anticipated prepayments, and the share of interest rate risk attributable to minority interests is deducted. 18

20 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS NOTE 15 Koncernselskabsoversigt Group Structure Selskabskapital Ejerandel i % kr. (DKK '000) Share capital Share of ownership in % Alm. Brand Bank A/S Konsoliderede datterselskaber: Consolidated subsidiaries: Alm. Brand Bilkredit A/S ,0 Alm. Brand Leasing A/S ,0 Alm. Brand Pantebreve A/S ,3 * Alm. Brand Formue A/S ,4 ** * Stemmeandel 70,3% Voting rights 70.3% ** Stemmeandel 53,9% Voting rights 53.9% Associerede virksomheder (ej konsolideret): Associated undertakings (not consolidated): Investeringsselskabet af 6/ A/S ,0 19

21 NØGLETALSDEFINITIONER Rentemarginal p.a. = Nettorenteindtægter x 4 / antal kvartaler Gns. rentebærende aktiver - gns. rentebærende passiver Omkostningsprocent = Ordinære omkostninger x 100 Ordinære indtægter Tabs- og hensættelsesprocent p.a. = (Periodens tab og hens. på udlån og gar. x 4 / antal kvartaler) x 100 Udlån, garantier og hensættelser Solvensprocent = Ansvarlig kapital efter fradrag x 100 Vægtede poster i alt Gennemsnitlig egenkapital = Egenkapital primo + egenkapital ultimo 2 Ved beregningen af gennemsnitlig egenkapital er der taget højde for kapitaludvidelser. Kapitaludvidelser indgår med en forholdsmæssig andel i forhold til kapitaltilførselstidspunktet. Egenkapitalforrentning før skat p.a. = (Resultat før skat - minoriteter før skat) x 4 / antal kvartaler x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat p.a. = (Resultat efter skat - minoriteter efter skat) x 4 / antal kvartaler x 100 Gennemsnitlig egenkapital Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. = Egenkapitalforrentning før skat p.a. - gns. ISBV rente p.a. 20

22 FINANCIAL RATIOS Net interest margin p.a. = Net interest income x 4 / No of quarters Average interest-bearing assets - average interest-bearing liabilities Expense ratio = Ordinary costs x 100 Ordinary income Write-off and provisioning ratio = (Write-off and provisioning on loans and guarantees x 4 / No of quarters) x 100 Loans, guarantees and accumulated provisions Solvency ratio = Liable capital after deduction x 100 Total weighted items Average shareholders' equity = Shareholders' equity, start of the period + Shareholders' equity, end of the period 2 Calculation of average shareholders' equity has taken capital increases into account. Capital increases are proportionately included as from the time for the capital increase in question. Return on equity before tax p.a. = (Result before tax - minority interests before tax) x 4 / No of quarters x 100 Average shareholders' equity Return on equity after tax p.a. = (Result after tax - minority interests after tax) x 4 / No of quarters x 100 Average shareholders' equity Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit = Return on equity before tax p.a. - average official lending rate p.a. 21

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM.

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35

Læs mere

Ledelsesberetning. Halvårsregnskab 2009

Ledelsesberetning. Halvårsregnskab 2009 Ledelsesberetning Halvårsregnskab 2009 / Interim results for half year of 2009 Indholdsfortegnelse / Contents Danske Andelskassers Bank A/S... 4 Ledelsesberetning / Management s review... 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsregnskab 2009. Interim results for half year of 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Halvårsrapport 2009 1

Halvårsregnskab 2009. Interim results for half year of 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Halvårsrapport 2009 1 Halvårsregnskab 2009 Interim results for half year of 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse / Table of contents Side Sammenslutningen Danske Andelskasser /

Læs mere

Årsrapport. Annual Report. www.eikbank.dk

Årsrapport. Annual Report. www.eikbank.dk Årsrapport Annual Report 2007 www.eikbank.dk 2 2 Eik Bank Danmark A/S Nørre Farimagsgade 15 DK-1364 København K Telefon +45 33 73 31 50 Telefax +45 33 73 11 70 E-mail: eik@eikbank.dk CVR-nr. / Registration

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents

Indholdsfortegnelse Contents Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger / Company information 1 Koncern hoved- og nøgletal / Consolidated Financial Highlights 2 Ledelsesberetning / Management s review 3 Ledelsespåtegning / Managements

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 96 5748 00 hobroæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Nytorv 12, Box 170 DK-9500 Hobro CVR-no. 2022 26 70 revisionsaktieselskab DBB JACK-UP SERVICES A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Nordic Transport Group A/S

Nordic Transport Group A/S CVR-nummer 21 19 25 97 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2014 Approved at the company s ordinary general meeting Jørgen Hansen Dirigent /

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT , T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DK-8000 Arbw., C CVR-m?? 16 70 DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT 2009 5. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsrapport 2010 Annual Report 2010

Årsrapport 2010 Annual Report 2010 1 Årsrapport 21 Annual Report 21 Contents Indholdsfortegnelse 2 Company information 2 Selskabsoplysninger 3 Five years key figures and financial ratios 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Statement by the management

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

ANNUAL REPORT. Årsrapport 2003 2003 ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT. Årsrapport 2003 2003 ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2003 2003 ANNUAL REPORT Indholdsfortegnelse Contents Side/Page Koncernstruktur Corporate structure 1 Selskabsoplysninger Company details 2 Ledelsespåtegning Management's report

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 1» 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere