Til Nasdaq OMX Copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Nasdaq OMX Copenhagen"

Transkript

1 Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 35/ Kvartalsregnskab for de første af Resumé: For de første af havde Affitech-koncernen omsætning på DKK 3,2 mio. og et resultat på DKK -58,3 mio. Resultatet inkluderer restruktureringsomkostninger på DKK 6,7 mio. og en nedskrivning på DKK 12,5 mio. relateret til aktiver og goodwill som tidligere beskrevet den 30. september. Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK 24,7 mio. Selskabet forventer stadig et årsresultat på DKK -67 til -69 mio. Koncernens planlagte aktiviteter for vil kræve yderligere kapital og selskabet har på nuværende tidspunkt drøftelser med nuværende og potentielle nye investorer omkring en planlagt kapitalrejsning. Koncernen kan få yderligere ikke-budgetterede omkostninger i relation til denne finansieringsrunde og bestyrelse og direktion vil løbende reviewe de regnskabsmæssige forventninger for. Opdatering på den finansielle situation, driften og strategien. Ved udgangen af andet kvartal i havde selskabet afsluttet transaktionen med Pharmexa A/S og gik ind i tredje kvartal af året med fokus på den videre udvikling af selskabets antistofteknologiplatform. Kort tid efter transaktionen erhvervede selskabet eksklusive globale rettigheder til at udvikle og kommercialisere ny anti-vegf antistoffer via en licensaftale med Peregrine Pharmaceuticals, Inc., (Peregrine). Denne nye aftale fremkom ved restruktureringen af et eksisterende forskningssamarbejde med Peregrine omkring udviklingen af et VEGF/VEGFR2 selektivt antistof, r84. Selskabet har nu påbegyndt en række detaljerede vurderinger af r84 (nu refereret til som AT001/r84) sammenlignet med Avastin, som er Genentech/Roche s anti-vegf produkt og markedsleder. En beslutning om hvordan den fremtidige udvikling af AT001/r84 skal foregå vil blive baseret på resultaterne fra disse igangværende prækliniske farmakologiske tests. På nuværende tidspunkt forventer selskabet at søge en samarbejdspartner til dette projekt i 2010, baseret på en bedre forståelse af hvordan AT001/r84 virker sammenlignet med Avastin. Udover at fortsætte udviklingen af AT001/r84 meddelte selskabet den 30. september, at der vil blive fokuseret på at udnytte CBAS TM antistof-forskningsplatformen til at frembringe antistoffer til celle-overflade targets. Dette nye focus er drevet af den fremgang som Affitech har opnået over de seneste 12 måneder indenfor generering af antistoffer til adskillige Gprotein coupled receptors (GPCR er). GPCR er targets som har væsentlig interesse for medicinalvirksomheder og selskabet tror på, at antistoffer der er målrettet mod sådanne receptorer har potentialet til at blive bandebrydende lægemidler til forbedring af patienters vilkår indenfor en række sygdomme, herunder cancer og sygdomme i immunforsvaret. Siden kvartalsmeddelelsen for andet kvartal af har Affitech udvalgt tre anti-gpcr projekter fra forskningen til at være i spidsen for det nye strategiske fokus og det er nu planen at videreudvikle hver enkelt af disse tre projekter Som en konsekvens af denne nye strategi og behovet for at fokusere ressourcerne på kerneaktiviteterne har selskabet besluttet at nedlukke udviklingslaboratorierne i Hørsholm og forretningsudviklingskontoret i Walnut Creek, Californien i USA med effekt fra september. Disse nedlukninger vil resultere i restruktureringsomkostninger på DKK 6,7 mio. som er inkluderet i regnskabstallene for tredje kvartal. Derudover er der inkluderet nedskrivning af udstyr i Danmark og goodwill på DKK 12,5 mio. i regnskabstallene for tredje kvartal. Udfasning 1 af 10

2 af aktiviteterne i Hørsholm og Walnut Creek er igangsat og vil blive afsluttet i fjerde kvartal af. Restruktureringerne vil give årlige besparelser på omkring DKK 14 mio. i En kombination af manglende tidligere budgettet omsætning fra samarbejdsaftaler, omkostninger relateret til sammenlægningen med Pharmexa, restruktureringsomkostninger som nævnt ovenfor og udgifter forbundet med købet af rettighederne til r84 (AT001) har ført til en væsentlig reduktion af selskabets likvide beholdninger, som ved udgangen af september udgjorde DKK 12,1 mio. Selv med implementeringen af en række besparelsestiltag vil selskabet have opbrugt sine likvider ved udgangen af december. Selskabet har tidligere meddelt af der er behov for yderligere kapital for at være i stand til at fortsætte de planlagte aktiviteter og der er opnået fremgang i planerne om at refinansiere selskabet og et prospekt er ved at være udarbejdet. Selskabet har på nuværende tidspunkt drøftelser med nuværende og nye investorer omkring den planlagte kapitalrejsning. Andre væsentlige begivenheder i tredje kvartal inkluderede: Den 2. juli afsluttede Affitech en rettet emission og modtog et kontant bruttoprovenu på DKK 26,8 mio. Emissionen blev gennemført som en privatplacering til markedskursen DKK 0,78 per aktie á nominelt DKK 0,50 uden. Emissionen var uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Robert Burns blev ansat som ny administrerende direktør fra den 1. september og Alexander Duncan blev samtidig ansat som ny forskningsdirektør og SVP R&D. Diane Mellett blev ansat som Chief Business Officer and General Counsel og Martin Welschof blev udnævnt til Chief Operating Officer fra den 30. september. Væsentlige begivenheder efter afslutningen af tredje kvartal Den 7. oktober meddelte selskabet at det har modtaget en stævning fra en gruppe minoritetsaktionærer der har anfægtet lovligheden og gyldigheden af de beslutninger, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april og på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj. Som tidligere meddelt i prospektet, der blev offentliggjort den 30. juni i forbindelse med transaktionen mellem Affitech AS og Pharmexa A/S mener selskabet og dets rådgivere stadig, at der ikke er juridisk grundlag for disse indsigelser. Affitech agter således at forsvare selskabets position. Den 6. november offentliggjorde selskabet prækliniske forskningsresultater fra selskabets AT001/r84 anti-vegf antistof som indikerer at dette antistof har en række fordele sammenlignet med de to godkendte lægemidler Avastin /bevacizumab (Genentech/Roche's meget succesfulde terapeutiske antistoffer godkendt til behandling af en række cancersygdomme) og Sutent /sunitinib (Pfizers tyrosine kinase inhibitor godkendt til behandling af nrecancer advanced renal cell carcinoma og gastrointestinal stromal tumor). AT001/r84 var ikke blot ligeså effektiv som disse to lægemidler til at forhindre præklinisk tumorvækst, men var mere effektiv end disse to lægemidler til at begrænse hæmningen af immunrespons. Dette er meget lovende, da et svækket immunforsvar er et stort problem ved behandling af cancer. Forventninger for Selskabet forventer stadig et resultat for på DKK -67 til -69 mio. inklusiv omkostningerne til restruktureringen. Selskabets planlagte aktiviteter vil kræve yderligere kapital og selskabet har på nuværende tidspunkt drøftelser med nuværende og nye investorer omkring den planlagte kapitalrejsning. Koncernen kan få yderligere ikke-budgetterede omkostninger i 2 of 10

3 relation til denne finansieringsrunde og bestyrelse og direktion vil løbende reviewe de regnskabsmæssige forventninger for. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS34 Præsentation af delårsrapport, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passive, finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Koncernens planlagte aktiviteter for vil kræve yderligere kapital og selskabet har på nuværende tidspunkt drøftelser med nuværende og nye investorer omkring den planlagte kapitalrejsning. Delårsrapporten er således baseret på en forudsætning om going concern. Hørsholm, den 10. november Direktion Robert Burns Bestyrelse Keith McCullagh Ole Steen Andersen Pål Rødseth Formand Næstformand Arne Handeland Steinar Engelsen Michel Pettigrew Yderligere information: Robert Burns, administrerende direktør, tlf.: Ovenstående udsagn indeholder information om fremtidsudsigter vedrørende planer, forventninger og fremtidig udvikling af selskabet, som hver især indeholder væsentlige usikkerhedsmomenter. Selskabets faktiske resultater kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de informationer der er givet i denne delårsrapport. 3 of 10

4 Hoved- og nøgletal (ikke revideret) Den 5. maj godkendte aktionærerne i sammenlægningen med Affitech Research AS. Sammenlægningen af de to selskaber førte til, at de tidligere aktionærer i Affitech Research AS kom til at eje ca. 70% af aktierne i Selskabet mens de eksisterende aktionærer i kom til at eje ca. 30% af aktierne i Selskabet. I overensstemmelse med IFRS 3 (International Financial Reporting Standards) vedrørende sammenlægning af virksomheder skal sammenlægningen udfra et regnskabsmæssigt synspunkt behandles som en omvendt akkvisition. Ved en omvendt akkvisition bliver det i juridisk forstand købte selskab, Affitech Research AS, anset for at være det købende selskab, idet de tidligere aktionærer i Affitech Research AS i realiteten opnår kontrol over. På baggrund af dette er Affitech-koncernens regnskabstal for 2008 kun for Affitech Research AS og for er Affitech Research AS inkluderet fra 1. januar og regnskabstal inkluderet fra den 5. maj. (t.kr. undtagen nøgletal) 3. kvartal 3. kvartal Sammendrag af resultatopgørelse Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Restruktureringsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/ -omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 0,50 kr. pr. aktie) -0,2-0,5 Totalindkomstopgjørelse Periodens resultat Valutakursreguleringer, præsentationsvaluta Valutakursreguleringer af udenlandske datterselskaber Totalindkomst of 10

5 Hoved- og nøgletal for Affitech-koncernen (fortsat) (t.kr. undtagen nøgletal) 30. sept 30. sept Koncern Koncern Koncern Sammendrag af balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Øvrige omsætningsaktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt (t.kr. undtagen nøgletal) Sammendrag af pengestrømme Koncern Koncern Koncern Fra driftsaktivitet før finansielle poster Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet Fra finansieringsaktivitet Periodens forskydning i likvider Likvider primo Likvider i på dato for sammenlægning Valutakursreguleringer Likvider ultimo of 10

6 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (fortsat) (t.kr. undtagen nøgletal) 3. kvartal 3. kvartal Nøgletal Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 0,50 kr. pr. aktie) 1) Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern -0,2-0,5 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ultimo Indre værdi pr. aktie (a nominelt 0,50 kr. pr. aktie) 1) 0,09 Børskurs, ultimo 0,60 Kurs/indre værdi 6,90 Aktiver/egenkapitalandel 2,44 Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), gns ) Stk. størrelse pr. aktie blev 1. juli 2008 nedskrevet fra 5 kr. pr. aktie til 0,50 kr. pr. aktie. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal 2005, dateret december of 10

7 Hoved- og nøgletal (fortsat) Udvikling i koncernens egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Særlig fond Ansvarlig konvertibel t lån Øvrig egenkapital I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital pr. 1. januar Justeringer som følge af omvendt overtagelse Korrigeret egenkapital pr. 1. januar Rente på ansvarlig konvertibel lån Kapitalforhøjelse ved konvertering af ansvarlig konvertibel lån Kapitalforhøjelse ved indskud af Pharmexa A/S (omvendt overtagelse) Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Warrants Totalindkomst Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Justeringer som følge af omvendt overtagelse Korrigeret egenkapital pr. 1. januar Kapitalnedsættelse Ansvarlig konvertibelt lån, inkl rænter Warrants Totalindkomst Egenkapital pr. 30. september Kommentarer til regnskabet for de første af Nettoomsætningen i Affitech-koncernen udgjorde t.kr. for de første af sammenlignet med t.kr. i samme periode i Faldet skyldes primært lavere produktsalg, idet licensindtægter og milepælsbetalinger er på sammen niveau i Forskningsomkostninger faldt med 8% til t.kr. i de første i sammenlignet med t.kr. i samme periode i Faldet i forskningsomkostninger skyldes nedskæring af organisationen i Affitech Research AS, hvilket fandt sted tidligt i 2008, hvor 7 medarbejdere forlod faciliteten i Oslo. Udviklingsomkostningerne faldt til t.kr. i de første af sammenlignet med 0 kr. i samme periode i Stigningen er relateret til sammenlægningen af og Affitech Research AS, da Affitech Research AS ikke havde udviklingsomkostninger. Omkostningerne er relativt lave og er udtryk for noget af det arbejde der blev udført før beslutningen om at lukke udviklingslaboratorierne i Hørsholm. De administrative omkostninger steg til t.kr. i de første i sammenlignet med t.kr. i sammen periode i Denne stigning skyldes primært omkostninger til fratrædelsesaftaler og at sammenlægningen af de to selskaber har medført stigning i administrative medarbejder, infrastruktur og eksterne services sammenlignet med Affitech Research AS alene. Restruktureringsomkostninger på t.kr. er relateret til nedlukning af faciliteterne i Hørsholm og USA samt nedskrivning på anlægsaktiver og goodwill på 12,5 mio. kr. 7 of 10

8 De finansielle indtægter udgjorde 314 t.kr. i de første i sammenlignet med 970 t.kr. i 2008 svarende til et fald på 68%. Faldet skyldes primært lavere renteindtægter fra likvide midler. Den 30. september udgjorde Affitech-koncernens samlede aktiver t.kr. og de likvide beholdninger udgjorde t.kr. Noter til kvartalsrapporten Note 1 Regnskabspraksis Kvartalsrapporten for Affitech Research AS for de første af er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Visse nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke har væsentlig indvirkning på kvartalsrapporten og alene har medført afgivelse af yderligere regnskabsmæssige oplysninger. Anden regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i overensstemmelse med den regnskabspraksis der er anvendt i Årsrapporten for Som følge af sammenlægningen af og Affitech Research AS er der foretaget nogle tilføjelser til beskrivelserne af anvendt regnskabspraksis, som reflekterer sammenlægningen. Basis for konsolidering Den 5. maj blev det juridiske moderselskab for Affitech Research AS i en aktie-for-aktie transaktion. På baggrund af de relative værdier af selskaberne blev de tidligere Affitech Research AS aktionærer majoritetsaktionærer i. Dermed blev substansen af transaktionen, at Affitech Research AS købte i en omvendt overtagelse. De konsoliderede tal for perioden 1. januar september viser derfor regnskabstal for Affitech Research AS for perioden 1. januar - 30 september og regnskabstal for Affitech A/S er konsolideret fra den 5. Maj, hvor sammenlægningen af de to selskaber fandt sted. Sammenligningstal for 2008 er de tal som er rapporteret i IFRS årsregnskabet fra det juridiske datterselskab Affitech Research AS. Det antal aktier der vises i de konsoliderede regnskabstal er fra det juridiske moderselskab inklusive det antal aktier der blev udstedt som en del af overtagelsen af Affitech Research AS. Udover den omvendte overtagelse af Affitech Research AS, som er beskrevet ovenfor omfatter de konsoliderede regnskabstal og de virksomheder hvor direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmeretten eller på anden måde har bestemmende indflydelse (datterselskaber). og dattervirksomhederne benævnes samlet koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne transaktioner, interne aktiebesiddelser og mellemværender samt urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Koncernregnskabet er baseret på regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis for Affitechkoncernen. 8 of 10

9 Køb og salg af selskaber er medtaget i resultatopgørelsen for den periode, hvor Affitech hare jet selskabet. Sammenligninger er ikke foretaget for sådanne køb og salg. Indtægter og tab er forskelle mellem salgsprisen og den bogførte værdi af nettoaktiverne på tidspunktet for salget og udgifterne til frasalg. Anskaffede og afhændede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvor Affitechexa har ejet virksomheden. Sammenligningstal reguleres ikke for afhændede eller nyanskaffede virksomheder. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgssum og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på afviklingstidspunktet samt omkostninger til salg eller afvikling. Erhvervelse af nye virksomheder behandles regnskabsmæssigt efter overtagelsesmetoden. Kostprisen måles til dagsværdien af de overdragne aktiver og de afholdte og pådragne forpligtelser på overtagelsestidspunktet med tillæg af omkostninger, der er direkte forbundet med overtagelsen. Identificerbare overtagne aktiver og pådragne forpligtelser og eventualforpligtelser i forbindelse med en virksomhedssammenslutning måles ved første indregning til dagsværdien på overtagelsestidspunktet uanset omfanget af en eventuel minoritetsinteresse. Eventuelle positive forskelle mellem kostprisen og dagsværdien af koncernens andel af de overtagne identificerbare nettoaktiver indregnes som goodwill. Kritiske regnskabsskøn og estimater Sammenlægning af og Affitech Research AS I forbindelse med sammenlægningen af og Affitech Research AS i maj er aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i indregnet i henhold til overtagelsesmetoden med udgangspunkt i en omvendt overtagelse. I den forbindelse foretager ledelsen adskillige skøn over de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i forbindelse med opgørelse af markedsværdierne af disse. Estimaterne er baseret på de mest opdaterede informationer på rapporteringsdatoen. Der henvises til note 2 for en nærmere beskrivelse og beløbsangivelse af de foretagne skøn. Note 2 Oplysninger om sammenlægningen af og Affitech Research AS. Den 5. maj erhvervede 99,7% af aktierne i Affitech Research AS, Gaustadalleen 21, N-0349 Oslo, Norge. Formålet med sammenlægningen var at transformere fra et vaccineselskab fokuseret på cancer og infektionssygdomme til et selskab fokuseret forskning og udvikling af humane antistoflægemidler. erhvervede hovedparten af aktierne i Affitech Research AS ved en aktie-for-aktie fransaktion, hvor en aktie i Affitech Research AS blev byttet til 19,9 nyudstedte aktier i Affitech A/S. Aktie-for-aktie ombytningsforholdet var ca. 30:70. Mens var et børsnoteret selskab på NASDAQ OMX Copenhagen og dermed har en værdi der i realiteten modsvarer antallet af udstedte aktier x den aktuelle aktiekurs var Affitech Research AS et privatejet selskabet uden børsnoterede aktier. At fastsætte en fair værdi for Affitech Research AS var derfor en integreret del af due diligence undersøgelser under forhandlingerne med Affitech Research AS. Affitech Research AS aktiver og passive blev nøje vurderet ligesom Affitech A/S foretog dybdegående analyser af forskningen og det kommercielle potentiale i de teknologier og produktkandidater som Affitech Research AS bringer ind i den sammenlagte virksomhed. For at fastlægge en faktisk værdi af Affitech Research AS gennemførte Affitech 9 of 10

10 A/S en såkaldt risikojusteret pengestrømsanalyse af Affitech Research AS væsentligste projekter. Omkostningerne ved akkvisitionen udgjorde 50,3 mio. kr. svarende til en værdi pr. aktie i umiddelbart forud for sammenlægningen på 0,81 kr. pr. aktie samt 1,9 mio. kr. i transaktionsomkostninger. I perioden siden aflæggelse af halvårsrapporten for er der foretaget en revurdering af værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser og købsprisen er allokeret til de revurderede aktiver og forpligtelser. Dagsværdireguleringerne af de købte aktiver er identificeret i tabellen nedenfor. (DKK'000) Bogført værdi forud for sammenlæg ningen Åbningsbalanc e til fair værdi Patenter, varemærker og teknologier Maskiner og anlæg Øvrige anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Forudbetalinger Likvide beholdninger Kreditorer Anden gjæld Nettoaktiver Goodwill Apportindskudsbeløb Immaterielle aktiver på DKK 10 mio. relaterer sig til S2 teknologien som tidligere var i Pharmexa A/S. Beløbet er ledelsens bedste skøn over værdien af denne teknologi, men ledelsen vurderer samtidig at der er usikkerhed omkring denne vurdering og det afhænger væsentligt af selskabet evne til at tiltrække kapital til opstarten af et specifikt S2 selskab, hvor Affitech vil have en ejerandel. Værdien af goodwill inkluderer værdien af udviklingskompetencer og processer, værdien af licensaftalen med KAEL vedrørende GV1001 samt værdien af selskabets børsnotering. For perioden fra 5. maj til 30. september havde kr. i omsætning og et resultat på t.kr. Såfremt akkvisitionen var sket den 1. januar havde den totale omsætning for Affitech-koncernen i perioden 1. januar 30. september været t.kr. mens underskuddet for perioden havde været t.kr. 10 of 10

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 til NASDAQ OMX Copenhagen Meddelelse nr. 20/2010 Kvartalsrapport for første kvartal 2010 (1.januar 31. marts) 2010 Resumé: I de tre første måneder af 2010 genererede

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010 Meddelelse nr. 34/2010 Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010, (NASDAQ OMX: AFFI), der udvikler antistoflægemidler, meddeler i dag resultatet for de første tre kvartaler af 2010.

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport Q210

Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse nr. 29/ Kvartalsrapport for andet kvartal (1.januar 30. juni) Resumé: rejste 153,5 millioner i ny egenkapital gennem et rettet udbud i april. Gennem denne

Læs mere

Årsrapport 2008 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as

Årsrapport 2008 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Årsrapport 2008 Indledning 2008 var et år hvor der skete væsentlig ændringer i Pharmexa. Nedenfor nævnes de vigtigste nyheder, som blev offentliggjort i løbet af 2008. Den 9. januar 2008 offentliggjorde

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. januar - 31. marts 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. januar - 31. marts 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 14/2008 Regnskabsmeddelelse for de første tre måneder af 2008 Resumé: I de første 3 måneder af 2008 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Vedbæk, 12. marts 2008 Exiqon årsregnskabsmeddelelse for 2007 Bestyrelsen for Exiqon A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Aarhus, den 12. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 97/2015 Side 1 af 29 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. halvår 2015 (Periode:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 02.2008 Viborg Håndbold Klub A/S delårsrapport.

Fondsbørsmeddelelse 02.2008 Viborg Håndbold Klub A/S delårsrapport. Fondsbørsmeddelelse 02.2008 Viborg Håndbold Klub A/S delårsrapport. På bestyrelsesmøde den 28. februar 2008 har bestyrelsen behandlet og godkendt redegørelse og regnskab for 1. halvår 2007/2008 (periode

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 90 / 2012 Birkerød, 29. februar 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

OLICOM A/S -----------------------

OLICOM A/S ----------------------- OLICOM A/S ----------------------- Kongevejen 239, DK-2830 Virum -------------------------------------------- CVR-nr. 76 80 00 14 ÅRSRAPPORT FOR 2006 ----------------------------------- 22. regnskabsår

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 35/2006 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på 20.649 t.kr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4 5 6 7 7 9 10 11 12 14 18 21 22 23 24 28 28 29 30 31 32 33 34 62 62 63 64 65 66 67 68

Indholdsfortegnelse: 4 5 6 7 7 9 10 11 12 14 18 21 22 23 24 28 28 29 30 31 32 33 34 62 62 63 64 65 66 67 68 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse: 4 Ledelsens beretning 4 Hoved- og nøgletal 5 Affitech A/S kerneforretning 6 Aktiviteter i 2011 7 Status pr. 31. marts 2012 og forventninger til 2012 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Delårsrapport for 2. halvår 2009/10. 1. juli 2009 30. juni 2010. (Del af en 18 måneders periode)

Delårsrapport for 2. halvår 2009/10. 1. juli 2009 30. juni 2010. (Del af en 18 måneders periode) 31. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 40 / 2010 Delårsrapport 2009/10 TOWER GROUP A/S CVRnr. 64 13 84 13 Delårsrapport for 2. halvår 2009/10 1. juli 2009 30. juni 2010 Tower Group A/S Delårsrapport for

Læs mere

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 15. december 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 17

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 15. december 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 17 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +45 70 23 62 74 Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 15.

Læs mere

Prime Office A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2011. (Periode: 1. januar 2011-31. marts 2011)

Prime Office A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2011. (Periode: 1. januar 2011-31. marts 2011) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Århus, den 18. maj 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2011 Side 1 af 21 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (Periode:

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14 GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsens beretning 6 Koncernens hoved- og nøgletal 6

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VI (SVERIGE) A/S Årsrapport for 2009

LANDIC PROPERTY BONDS VI (SVERIGE) A/S Årsrapport for 2009 LANDIC PROPERTY BONDS VI (SVERIGE) A/S Årsrapport for 2009 Indberettet til NASDAQ OMX Copenhagen den 31. marts 2010 Resume: Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S s regnskabsmæssige resultat for 2009 Koncernens

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Bonds II NRW A/S 1 GRIFFIN BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere