TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB"

Transkript

1 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden kort fortalt Resultat før skat blev 574 mio. kr. mod 487 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter af forretningsdrift steg med 24% fra 639 mio. kr. til 794 mio. kr. Udviklingen skyldes stigning i bidragsindtægterne samt øgede aktivitetsindtægter. Driftsomkostningerne udgjorde 127 mio. kr. mod 95 mio. kr. i 1. kvartal Omkostninger i procent af basisindtægter udgjorde 17,1 mod 16,5 i 1. kvartal Nedskrivninger på udlån udgjorde 156 mio. kr. mod 18 mio. kr. i 1. kvartal Udlånsbestanden opgjort til nominel værdi udgjorde 550 mia. kr. mod 542 mia. kr. primo året. Totalkredits udlånsmarkedsandel udgjorde 38,2% mod 37,9% primo året. Kapitalgrundlag Egenkapitalen udgjorde 17,6 mia. kr. pr. 31. marts Kapitalprocenten og den egentlige kernekapitalprocent udgjorde henholdsvis 19,4 og 17,2. Solvensbehovet udgjorde 11,2%. Information om Totalkredit A/S Totalkredits kvartalsrapporter og yderligere information om Totalkredit findes på totalkredit.dk. Kontakt For yderligere kommentarer kontakt pressechef Jens Theil, Kommunikation på telefon Totalkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 1/19

2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Basisindtjening og periodens resultat 1. kvartal kvartal 2014 Året 2014 Basisindtægter af - forretningsdrift junior covered bonds fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance i sammendrag ultimo Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter Realkreditudlån til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer til dagsværdi Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Nøgletal Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 10,1 9,3 8,9 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 10,6 12,2 11,0 Omkostninger i procent af basisindtægter 17,1 16,5 14,9 Periodens tabs- og nedskrivningsprocent 0,03 0,00 0,1 Kapitalprocent 19,4 19,3 20,9 Egentlig kernekapitalprocent 17,2 16,8 18,2 Solvensbehov, % 11,2 9,6 10,6 2/19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

3 Ledelsesberetning 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredits resultat før skat blev 574 mio. kr. mod 487 mio. kr. i samme periode sidste år. Efter skat blev resultatet 439 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal 2015 viser øgede indtægter fra forretningsdrift, faldende nettorenteudgifter til junior covered bonds og en stigning i nedskrivninger på udlån. Basisindtjening før nedskrivninger Basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 794 mio. kr. mod 639 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen kan henføres til en stigning i bidragsindtægterne og øgede aktivitetsindtægter. Bidragsindtægterne og aktivitetsindtægterne steg med henholdsvis 105 mio. kr. og 72 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Provisionsudgiften steg med 23 mio. kr. Nettorenteudgiften til junior covered bonds blev 44 mio. kr. mod 59 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter af fonds blev -8 mio. kr. mod -2 mio. kr. i samme periode sidste år. Basisindtægter af fonds indeholder også renteudgifter vedrørende supplerende kapital på 12 mio. kr. Driftsomkostningerne udgør 127 mio. kr., hvilket er 34% højere end for samme periode sidste år. Stigningen, der var forventet, kan primært henføres til en stigning i it-udgifter. Basisindtjening før nedskrivninger blev 614 mio. kr. mod 483 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån udgjorde 156 mio. kr. mod 18 mio. kr. i samme periode sidste år. Nedskrivningerne fordeler sig på 121 mio. kr. og 35 mio. kr. for henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger mod 63 mio. kr. og -45 mio. kr. i samme periode sidste år. Nedskrivningerne i 1. kvartal 2015 svarer til 0,03% af udlånet mod 0,00% for samme periode sidste år. Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter termin % 0,60 0,50 0,50 Periodens konstaterede tab udgjorde i alt 142 mio. kr., hvoraf 53 mio. kr. blev dækket af pengeinstitutterne ved modregning i provisioner eller garantistillelse. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) udgjorde i alt mio. kr. mod mio. kr. primo året. Nedskrivningerne svarer til 0,23% af udlånet. Nedskrivninger er fordelt med 584 mio. kr. på individuelle nedskrivninger og 726 mio. kr. på gruppevise nedskrivninger. Restanceprocenten målt på decemberterminen 75 dage efter sidste rettidige betalingsdag er 0,24%, hvilket svarer til niveauet fra forrige termin. Der blev i 1. kvartal 2015 overtaget 22 ejendomme på tvangsauktion, og der blev solgt 30 ejendomme. Ultimo 1. kvartal 2015 udgjorde beholdningen af overtagne ejendomme 33 mod 41 primo året. Beholdningsindtjeningen Beholdningsindtjeningen udgjorde 115 mio. kr. mod 23 mio. kr. i samme periode sidste år. Udlån Bruttonyudlånet udgjorde 66 mia. kr. mod 13 mia. kr. i 1. kvartal Udlånsbestanden opgjort til nominel værdi udgjorde 550 mia. kr., hvilket er en stigning på 8 mia. kr. i forhold til primo året. Totalkredits markedsandel målt på bestand udgjorde 38,2% ultimo kvartalet mod 37,9% primo året. Belåningsgrader (LTV) Udlånsbestandens gennemsnitlige LTV (loan-to-value), beregnet som den yderste udlånskrone i hver ejendom, udgjorde 76% ultimo 1. kvartal På den del af udlånsbestanden, der er finansieret med særligt dækkede obligationer, skal der stilles supplerende sikkerhed over for obligationsejerne, når belåningsgraden (LTV) overstiger de fastsatte grænser, som er 80% for ejerboliger og 60% for sommerhuse. Behovet for supplerende sikkerhed har ligget på gennemsnitligt 23,4 mia. kr. i 1. kvartal Den supplerende sikkerhed tilvejebringes ved at investere dele af kapitalgrundlaget eller lånte midler, primært midler fra udstedte junior covered bonds, i særligt sikre aktiver. 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,08 0,03 0,04 0,07 0,26 0,32 0,29 0,26 0,22 0,24 Balance Balancen udgjorde 709 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2015 mod 675 mia. kr. primo året. Aktiverne er i al væsentlighed sammensat af tre poster bestående af tilgodehavender fra kreditinstitutter på i alt 28 mia. kr., realkreditudlån på 564 mia. kr. og en obligationsbeholdning på 114 mia. kr. Passiverne er i hovedposter sammensat af gæld til moderselskabet Nykredit Realkredit A/S på i alt 654 mia. kr., hvoraf 636 mia. kr. vedrører funding af realkreditlån, og 18 mia. kr. relaterer til supplerende sikkerhedsstillelse ved SDO-finansieret udlån. 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 3/19

4 Ledelsesberetning Totalkredit havde ultimo 1. kvartal 2015 udstedt egne obligationer for 26 mia. kr. Egenkapitalen inkl. periodens resultat udgjorde ultimo 1. kvartal 2015 i alt 17,6 mia. kr. Kapital og solvens Kapitalgrundlaget udgjorde 19,7 mia. kr., og risikoeksponeringerne udgjorde 101,2 mia. kr., svarende til en kapitalprocent på 19,4. Den egentlige kernekapital udgjorde 17,5 mia. kr., og dermed udgjorde den egentlige kernekapitalprocent 17,2 ultimo 1. kvartal Risikoeksponeringen udgjorde efter Basel I-overgangsreglerne 228,0 mia. kr., svarende til et krav om en kapitalprocent på mindst 18,0. Basel I-overgangsreglerne er blevet forlænget og gælder frem til og med 2015, men forventningen er, at de vil blive forlænget frem til 2019, hvor de nye kapitalkrav er fuldt indfaset. Totalkredit anvender Nykredits avancerede interne modeller (IRB) til opgørelse af risikoeksponeringer vedrørende kreditrisici. Til opgørelse af risikoeksponeringer for markedsrisiko anvendes standardmetoden, og risikoeksponeringer for operationel risiko opgøres efter basisindikatormetoden. Solvensbehovet opgøres ud fra det tilstrækkelige kapitalgrundlag, som er den kapital, ledelsen vurderer, der som minimum kræves for at dække alle væsentlige risici. Ved udgangen af 1. kvartal 2015 udgjorde det tilstrækkelige kapitalgrundlag 11,3 mia. kr., svarende til et solvensbehov på 11,2%. Rating Totalkredit har fælles funding med Nykredit Realkredit, der er Totalkredits moderselskab. Fælles funding indebærer, at Totalkredit og Nykredit Realkredit ved udbetaling af lån anvender de samme obligationsserier til funding af identiske lån. Nykredit Realkredit udsteder obligationerne, og udstedelsen sker i kapitalcentre, der er ratet AAA af Standard & Poor's. Totalkredit Kapital og solvens Mio. kr Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Risikoeksponeringer i alt Egenkapital Fradrag i den egentlige kernekapital Egentlig kernekapital Supplerende kapital Fradrag i den supplerende kapital Kapitalgrundlag Realkreditobligationer udstedt af Totalkredit i kapitalcenter C er ligeledes ratet AAA hos Standard & Poor's. Kapitalcentret er ikke åbent for nyudlån. Øvrige forhold Jyske Bank og Totalkredit enes om løsning i voldgiftssag Jyske Bank og Totalkredit indgik i februar aftale om at forlige den mellem parterne verserende voldgiftssag. Forliget indeholder de nærmere vilkår for Jyske Banks udtræden af Totalkredit-samarbejdet, ligesom parterne samtidig har afklaret en række udestående spørgsmål på øvrige områder, hvor parterne har samarbejdsrelationer. Som led i forliget modtager Jyske Bank i år en engangsprovision på 83,6 mio. kr., hvilket svarer til 3-4 måneders provision efter den nu ophørte samarbejdsaftale. Usikkerhed ved indregning og måling Måling af visse aktiver og forpligtelser er baseret på regnskabsmæssige skøn, der foretages af selskabets ledelse. De områder, som indebærer antagelser og skøn, der er væsentlige for regnskabet, omfatter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt hensatte forpligtelser, jf. omtale i årsrapporten for Usikkerhed ved indregning og måling er nærmere omtalt i selskabets regnskabspraksis (note 1 i årsrapporten for 2014), hvortil der henvises. Forventninger til 2015 Basisindtjeningen efter nedskrivninger for året som helhed forventes at blive ca mio. kr., hvilket er uændret i forhold til udmeldingen ved offentliggørelsen af årsrapporten for Det samlede resultat vil afhænge af udviklingen på boligmarkedet og udviklingen på de finansielle markeder. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke i perioden efter balancedagen og frem til offentliggørelsen af kvartalsrapporten indtruffet begivenheder, der kan ændre vurderingen af kvartalsrapporten. Anvendt regnskabspraksis 1. kvartalsrapport 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Alle tal i kvartalsrapporten præsenteres i hele mio. kr. De anførte totaler er udregnet på baggrund af faktiske tal. Som følge af afrundinger til hele mio. kr. kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler. Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med årsrapporten for Der henvises derfor til beskrivelsen af selskabets regnskabspraksis i årsrapporten for Egentlig kernekapitalprocent 17,2 18,2 17,8 Kapitalprocent 19,4 20,9 21,3 Solvensbehov (Søjle I og Søjle II), % 11,2 10,6 10,2 1 Solvensopgørelsen er underlagt en overgangsregel i henhold til CRR's overgangsbestemmelser. Risikoeksponeringerne skal som minimum udgøre 80% af risikoeksponeringerne opgjort under Basel I. Risikoeksponeringer i alt med overgangsregel er 228,0 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2015, svarende til en kapitalprocent på 18,0. 4/19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 for Totalkredit A/S. Kvartalsrapporten og ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar til 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Kvartalsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. København, 13. maj 2015 Direktion Troels Bülow-Olsen Bestyrelse Michael Rasmussen, formand Claus E. Petersen, næstformand Petter Blondeau Anne Christiansen Kim Duus Karen Frøsig Søren Holm Anders Jensen Michael Holm Jensen Jari Loch Jensen Gert Jonassen Merete Nilausen Bente Overgaard 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 5/19

6 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. januar 31. marts Note 1. kvartal kvartal 2014 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 0 0 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 0 0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst - - Periodens totalindkomst /19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

7 Balance ultimo Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker - Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Øvrige materielle aktiver 0 0 Aktuelle skatteaktiver - - Udskudte skatteaktiver 2 2 Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter 8 6 Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser 6 6 Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Egenkapital Aktiekapital Reserver Reserver i serier Øvrige reserver Overført resultat for perioden Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER 17 Garantier mv. 0 0 Andre forpligtelser I alt kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 7/19

8 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Bunden fondsreserve Øvrige reserver I alt Egenkapital 1. januar Periodens resultat Totalindkomst i alt for perioden Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Periodens resultat Totalindkomst i alt for perioden Egenkapital 31. marts Aktiekapitalen består af stk. aktier a 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Nykredit Realkredit A/S ejer den samlede aktiekapital. Reserver i serier er en bunden fondsreserve etableret i henhold til 220 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med Totalkredits omdannelse til aktieselskab i år Kapitalen anvendes til dækning af lovmæssige kapitalkrav og kan i øvrigt kun anvendes til dækning af underskud, der ikke dækkes af beløb, der kan anvendes til udbytte i aktieselskabet. 8/19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

9 Pengestrømsopgørelse Periodens resultat efter skat Regulering for ikke-kontante driftsposter, afskrivninger og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 0 0 Nedskrivninger på udlån Periodeafgrænsningsposter, netto -2-4 Beregnet skat af periodens resultat Regulering i øvrigt 6-10 I alt Periodens resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Udlån Indlån og gæld til kreditinstitutter Udstedte realkreditobligationer Anden driftskapital I alt Betalt selskabsskat netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investerings- og finansieringsaktivitet Finansielle anlægsaktiver I alt Pengestrømme i alt Likvider primo Likvider ultimo kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 9/19

10 Noter 1. kvartal kvartal RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter -3 6 Udlån og andre tilgodehavender Bidrag Obligationer: - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Afledte finansielle instrumenter - Rentekontrakter I alt Renter af egne realkreditobligationer modregnes i renteudgifter note I alt RENTEUDGIFTER Funding af realkreditudlån via Nykredit Realkredit A/S Udstedte obligationer Anden gæld til Nykredit Realkredit A/S Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 0 0 I alt Modregning af renter af egne realkreditobligationer note I alt GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER Lånesagsgebyrer ved nyudlån Kurtage og øvrige gebyrer I alt AFGIVNE GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER Gebyr for lånesagsbehandling Provisioner til låneformidlere Kurtage og øvrige gebyrer I alt KURSREGULERINGER Realkreditudlån Obligationer Valuta-, rente- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Øvrige forpligtelser Udstedte obligationer, herunder obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S i forbindelse med funding af realkreditudlån ydet af Totalkredit A/S I alt /19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

11 Noter 1. kvartal kvartal UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Aflønning bestyrelse og direktion 1 1 Personaleudgifter Administrationsomkostninger I alt Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelse: Honorar mv. 0 0 Direktion: Lønninger 1 1 Pensioner 0 0 Andre udgifter til social sikring og afgifter 0 0 I alt 1 1 Personaleudgifter: Lønninger Pensioner 2 1 Andre udgifter til social sikring og afgifter 2 2 I alt Antal beskæftigede Gennemsnitligt antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER Forskydning i nedskrivninger på udlån, individuelle Forskydning i nedskrivninger på udlån, gruppevise Periodens konstaterede tab, netto Indgået på tidligere afskrevne fordringer -3-3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt Værdiregulering af aktiver i midlertidig besiddelse 2 8 Tab dækket af sikkerhedsstillelse fra pengeinstitutter I alt Specifikation af nedskrivninger på udlån Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt Individuelle nedskrivninger på udlån Nedskrivninger primo Periodens nedskrivninger Tilbageførte nedskrivninger Værdiregulering af overtagne ejendomme Nedskrivninger, der er konstateret tabt Nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger på udlån Nedskrivninger primo Periodens nedskrivninger, netto Nedskrivninger ultimo kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 11/19

12 Noter 1. kvartal kvartal NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER, fortsat Individuelle nedskrivninger på overtagne ejendomme Nedskrivninger primo Overført fra ikke-overtagne ejendomme Nedskrivninger i periodens løb 4 11 Tilbageførte nedskrivninger -3-3 Nedskrivninger, der er konstateret tabt Nedskrivninger ultimo Specifikation af udlån Udlån, hvor der nedskrives individuelt Nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Udlån, hvor der nedskrives gruppevis Nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger /19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

13 Noter TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt UDLÅN Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Realkreditudlån Tilgodehavender på udlån i ikke-overtagne ejendomme I alt Realkreditudlån Saldo primo nominel værdi Nye lån Ordinære afdrag Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo nominel værdi Lån udgået ved midlertidig overtagelse af ejendomme Regulering til dagsværdi Regulering for kreditrisiko Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Saldo ultimo dagsværdi Tilgodehavender på udlån i ikke-overtagne ejendomme Restancer før nedskrivninger Udlæg før nedskrivninger Nedskrivninger på restancer og udlæg I alt Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Realkreditudlån Andre udlån I alt Opgjort til dagsværdi udgør regnskabsposten 41 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2015 og 42 mio. kr. ultimo For realkreditudlån er der stillet følgende pengeinstitutgarantier: Supplerende garanti ud over pant i ejendommen Lovbestemt garanti for forhåndslån Garanti for lån udbetalt inden der foreligger tinglyst pantebrev I alt kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 13/19

14 Noter OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer I alt Overført til modregning i "Udstedte obligationer til dagsværdi" note Obligationer i alt AKTIVER I MIDLERTIDIG BESIDDELSE Restgæld, ultimo Udlæg Nedskrivninger, ultimo I alt ANDRE AKTIVER Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende renter og provision på udlån Tilgodehavende renter fra obligationer og kreditinstitutter Øvrige aktiver I alt GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER Gæld til kreditinstitutter, anden gæld Gæld til Nykredit Realkredit A/S vedrørende supplerende sikkerhed for SDO-finansieret realkreditudlån Funding af realkreditlån via Nykredit Realkredit A/S I alt Heraf funding af realkreditlån via Nykredit Realkredit A/S Saldo primo nominel værdi Tilgang Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo nominel værdi Regulering til dagsværdi I alt UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI Realkreditobligationer udstedt mod pant i fast ejendom Saldo primo nominel værdi Tilgang - - Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Modregning af egne obligationer Regulering til dagsværdi I alt Obligationer udtrukket til førstkommende kreditortermin /19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

15 Noter ANDRE PASSIVER Rente til udstedte realkreditobligationer, herunder obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S til funding af realkreditudlån i Totalkredit A/S Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Øvrige passiver I alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud er finansielle forpligtelser i form af ansvarlig lånekapital, som i tilfælde af likvidation eller konkurs først skal fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav. Nykredit Realkredit A/S er kreditor på lånene. Efterstillede kapitalindskud medregnes i kapitalgrundlaget mv. i henhold til EU's kapitalkravsforordning (CRR). Nom mio. kr. Lånet forfalder til kurs 100 den 24. juni 2018 og forrentes med 0,45% p.a. over 3 mdr. Cibor. Nom. 500 mio. kr. Lånet forfalder til kurs 100 den 1. december 2018 og forrentes med 6,00% p.a. over 3 mdr. Cibor. Opgjort til dagsværdi udgør værdien af de to lån mio. kr. 17. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Finansgarantier 0 0 Garantier i alt 0 0 Andre forpligtelser Øvrige forpligtelser Andre forpligtelser i alt Ikke-balanceførte poster i alt kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 15/19

16 Noter. 18. TRANSAKTIONER OG MELLEMVÆRENDER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Som nærtstående parter anses moderselskabet Nykredit Realkredit A/S, København, de tilknyttede og associerede virksomheder til Nykredit Realkredit A/S samt Totalkredit A/S' bestyrelse, direktion og disses nærtstående. Transaktionerne med Nykredit er baseret på aftaler, og i 2015 har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Aftalerne omfatter blandt andet koncernintern funding, lånekapital og supplerende sikkerhedsstillelse, provisioner for henviste forretninger, opgaver omkring it-drift og it-udvikling, løn- og personaleadministration, fondsforvaltning og risikostyring samt øvrige administrative opgaver. Salg af varer og tjenesteydelser mellem selskaberne er sket på markedsvilkår eller omkostningsdækkende basis. Transaktioner med Totalkredits bestyrelse, direktion og disses nærtstående vedrører kun realkreditlån på de vilkår, som er anført i Totalkredits prisoversigt. Af væsentlige transaktioner med nærtstående parter, som har været gældende/er indgået i 2015, skal følgende nævnes: Aftaler mellem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S Aftale om formidling af realkreditlån til private via Totalkredit A/S (aftalen er indgået på samme vilkår som for øvrige samarbejdspartnere, herunder provisionshonorering). Hovedaftaler om vilkår for transaktioner på fondsområdet, herunder porteføljestyring. Aftale om fælles funding af realkreditudlån. Aftaler mellem Totalkredit A/S og Nykredit Mægler A/S Aftale om provision i forbindelse med tilgående lånesager. Aftaler mellem Totalkredit A/S og Nykredit Bank A/S Aftale om provision i forbindelse med tilgående lånesager. 16/19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

17 Kapital og solvens Kapitalgrundlag Egenkapital ultimo Forskellen mellem forventede tab og nedskrivninger Øvrige fradrag Overgangsjustering af fradrag Egentlig kernekapital Supplerende kapital (inkl. overgangsjusteringer) Fradrag i den supplerende kapital Overgangsjustering af fradrag Modregning af overskydende fradrag - - Kapitalgrundlag Kapitalkrav Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Kapitalkrav i alt Kapitalkrav i alt med overgangsregel Risikoeksponeringer i alt Nøgletal Egentlig kernekapitalprocent 17,2 18,2 Kapitalprocent 19,4 20,9 1 Kapitalkravet er underlagt en overgangsregel i henhold til overgangsbestemmelserne i EU's kapitalkravsforordning (CRR). Kapitalkravet skal som minimum udgøre 80% af kapitalkravet under Basel I. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Søjle I primære risici Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Søjle I i alt Søjle II øvrige risici Forringet konjunkturforløb Andre forhold Søjle II i alt Tilstrækkeligt kapitalgrundlag i alt Risikoeksponeringer i alt Solvensbehov, % 11,2 10,6 Kapital- og solvensopgørelsen er opgjort i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (Capital Requirements Regulation) (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 samt de danske overgangsregler, der er fastlagt af det danske finanstilsyn. 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 17/19

18 Hoved- og nøgletal i fem år 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCEN I SAMMENDRAG ULTIMO AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Realkreditudlån Obligationer til dagsværdi Øvrige aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital 2,5 2,3 0,9 0,9 1,1 Periodens resultat før skat i procent af gnsn. egenkapital 3,3 3,1 1,2 1,3 1,5 Udlån i forhold til egenkapital 32,1 34,0 34,7 34,9 33,9 Periodens udlånsvækst i procent 1,4-0,2 1,1 1,2 0,9 Periodens nedskrivningsprocent 0,03 0,00 0,02 0,03 0,01 Kapitalprocent 19,4 19,3 21,1 17,9 24,0 Egentlig kernekapitalprocent 17,2 16,8 17,6 14,8 20,2 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere /19 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S

19 Hoved- og nøgletal i seks kvartaler 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af - forretningsdrift junior covered bonds fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCEN I SAMMENDRAG ULTIMO AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Realkreditudlån Obligationer til dagsværdi Øvrige aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 10,1 9,0 9,8 7,5 9,3 4,0 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 10,6 11,4 11,6 9,5 11,7 5,2 Omkostninger i procent af basisindtægter 17,1 15,1 11,5 17,1 16,5 19,4 Periodens nedskrivningsprocent 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 0,05 Kapitalprocent 19,4 20,9 20,4 20,4 19,3 21,3 Egentlig kernekapitalprocent 17,2 18,2 17,7 17,8 16,8 17,8 1. kvartalsrapport 2015 Totalkredit A/S 19/19

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 Årsrapport 2008 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 PÅTEGNINGER 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 ÅRSREGNSKAB 2008 12 Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 Årsrapport 2014 Indhold LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 LEDELSESBERETNING 4 Resultat 4 Forventninger til 2015 6 Øvrige forhold 7 Forretningskoncept 7 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 Årsrapport 2012 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resultat 3 Forventninger til 2013 6 Øvrige forhold 6 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 7 Organisation

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resultat 3 Forventninger til 2011 5 Risiko- og kapitalstyring 5 Regnskabsaflæggelsesprocessen 8 PÅTEGNINGER

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 Årsrapport 2013 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 LEDELSESBERETNING 4 Resultat 4 Forventninger til 2014 6 Øvrige forhold 7 Forretningskoncept 7 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr.

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2010 30. SEPTEMBER 2010 RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

1. halvår. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

1. halvår. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 3

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

Perioderegnskab Realkredit Danmark koncernen Resultatopgørelse og Totalindkomst 7 Balance 8 Kapitalforhold 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11

Perioderegnskab Realkredit Danmark koncernen Resultatopgørelse og Totalindkomst 7 Balance 8 Kapitalforhold 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Ledelsesberetning Hovedtal Realkredit Danmark koncernen 3 Overblik 1. kvartal 2015 4 Realkreditmarkedet 4 Periodens resultat 4 Balance 5 Kapital og solvens 5 Supplerende sikkerhedsstillelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2009 Dato 13. august 2009 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere