Arkitektskolen Aarhus 15. maj 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/5-12 TNI/CB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektskolen Aarhus 15. maj 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/5-12 TNI/CB"

Transkript

1 Arkitektskolen Aarhus 15. maj 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/5-12 TNI/CB Referat af møde i Bestyrelsen den 24. april 2013 kl på Designskolen i Umeå Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Trine Berthold, Peder Elgaard, Halfdan Trolle, Bendik Herdlevær Støckert, Boris Brorman Jensen, Marianne Kazar og Anna Valtonen Desuden deltog: Torben Nielsen (rektor) og Charlotte Bundgaard (prorektor og referent) Afbud: Nille Juul-Sørensen (næstformand), Jørgen Hedegaard-Jensen (administrationschef, ikke medlem af bestyrelsen, Lene Rimpler (sek. f/ best. ikke medlem af bestyrelsen) Dagsorden: Til godkendelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra forrige møde (bilag 1) Til orientering 3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden 4. Ledelsesberetning og orientering v. rektor (bilag 2) inkl. kvartalsregnskab for 2013 v. administrationschef (bilag 3) Til drøftelse og vedtagelse 5. Opfølgningsplan, sammenskrivning af implementeringsplan og udviklingskontrakt (bilag 4, 5, 6 og 7) inkl. drøftelse af budgetprioriteringer for Kommunikation 7. Evt. 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at alle punkter på mødet var åbne. Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde Referatet blev godkendt med følgende uddybende bemærkninger: s. 7 strategiseminaret lægges fremover i februar måned. 3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden Rektor og bestyrelsesformanden er inviteret til møde i Ministeriet sammen med Byggestyrelsen til en åben diskussion om ny skole.

2 4. Ledelsesberetning og orientering v. rektor Rektor henviste til det udsendte materiale (bilag 2) og omtalte følgende punkter: APV: Alle ansatte har fået tilsendt et spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø og ét for det fysiske arbejdsmiljø. Alle besvarelser behandles anonymt. Desuden indkaldes alle medarbejdere til et fællesmøde den 31. maj, hvor konsulentfirmaet fremlægger resultatet af undersøgelsen og rapport. I forhold til Samarbejdsudvalget og tillidsmandsrepræsentationen har der været afholdt et møde mellem topledelsen og AC, Arkitektforbundet, hvor en model for tillidsmandsarbejdets betingelser samt procedure for tildeling af kompetencemidler for VIP-ansatte blev drøftet. Efterfølgende afholdtes et lærerforsamlingsmøde med deltagelse af Arkitektforbundet, hvor rektor desværre var forhindret i at deltage, da det var lagt uden forudgående aftale med rektors kalender. På et kommende lærerforsamlingsmøde skal der om muligt vælges en tillidsmand blandt VIP. Bestyrelsen tilkendegav, at det var en fin måde at tackle situationen ved at inddrage Arkitektforbundet som tredje part, og at Bestyrelsen føler sig fuldt orienteret via rektor samt Bestyrelsens VIP-repræsentant. Skolen arbejder på en RIBA akkreditering og har haft besøg af en uvildig konsulent fra RIBA. Besøget forløb fint, og der er en god sandsynlighed for, at Skolen opnår en godkendelse. RIBA aflægger Skolen et besøg igen til efteråret og atter en gang i løbet af det kommende år, hvorefter den endelige akkreditering gennemføres. Et avisindstik om Arkitektskolens aktiviteter i Aarhus-semestret er landet i århusianske postkasser. Det er ikke en dybdegående præsentation af Skolen og vores faglighed, men et signal om, at vi eksisterer, er engagerede og gerne vil noget med byen. Bestyrelsen har fået tilsendt avisindstikket og tilkendegav, at det er fint. Efter- og videreuddannelsen har igennem længere tid været for nedadgående, og det er tid at starte Efter- og videreuddannelsen op igen fra bunden. Det er vigtigt at få en ny start, der bringer Efter- og videreuddannelsen langt tættere på Skolen som helhed og at finde en form, der gør den til en integreret del af det faglige miljø. Der er opslået en række nye stillinger, og der er indkommet 220 ansøgninger, som fordeler sig således: MSO Research by Design: 12 MSO Bæredygtighed: 7 Lektor i Bosætning: 11 Adjunkt i Bosætning: 17 Lektor/adjunkt i Design: 30 5 Ph.d. stillinger: 134 Ph.d. i Materiale og digitalisering: 9 Bestyrelsen tilkendegav, at de finder det positivt og flot med de mange ansøgere. Rektor uddybede, at der i den forestående proces med

3 bedømmelser og ansættelsessamtaler også vil blive lagt vægt på, at ansøgerne er gode team-players. Det faglige skal naturligvis være i orden, men også motivationen, engagementet og åbenheden overfor at arbejde i teams skal spille en væsentlig rolle. Processen kører frem til ultimo juni, således at der kan udsendes svar til ansøgerne før sommerferien. Yderligere fire stillinger opslås på denne side af sommer. Anna Valtonen anførte, at hun har positive erfaringer med at bede potentielle nyansatte om at afholde en prøveforelæsning, og rektor anførte, at Skolen vil overveje det, ikke mindst for MSO-ansættelserne. På TAP-siden er der netop afholdt en workshop om samarbejde. Workshoppen falder i flere dele og strækker sig over et par måneder. Den første workshop forløb godt, og det synes at være et godt tidspunkt at gennemføre den nu, efter at flere TAP-medarbejdere har forladt skolen. De medarbejdere, der nu udgør kernen, går ind i det med stor motivation. Bestyrelsen hilser initiativet velkomment, og glæder sig over det gode og positive engagement. Kim Herforth Nielsen fra 3xN er netop blevet adjungeret professor for en periode på 5 år. Han afholder sin tiltrædelsesforelæsning i juni måned i forbindelse med indvielsen af skolens nye værksted. Der er lagt op til et samarbejde med tegnestuen, som skal gå direkte ind i undervisningen. Kim Herforth Nielsen er blandt andet blevet bedt om at lave en dansk version af et undervisningsforløb i Cradle to Cradle-tankegangen for både bachelor- og kandidatuddannelsen. Desuden er det aftalt, at tegnestuens materialedatabase placeres på Skolen, og at vi sammen skal drive den fremover. Skolen vil endvidere kunne få glæde af at trække på Kim Herforth Nielsens store netværk, og der er hermed lagt op til et både dybt og bredt samarbejde, som vi har store forventninger til. Inspireret af de udbytterige dage på Designskolen i Umeå vil rektor lave et lignende arrangement på Arkitektskolen Aarhus for Bestyrelsen med oplæg bl.a. fra Bacheloruddannelsen, Kandidatuddannelsen og Efter- og videreuddannelsen. Han vil forsøge at lægge det i forbindelse med afgangsperioden. Bestyrelsen bakker meget op om dette initiativ. Hjemmeopgaverne for udvælgelse af kandidater til optagelsesprøven er nu gennemført. Et kandidatstudio, Studio M:A:D er pt. på Designmesse i Milano, hvor de udstiller materialeeksperimenter fra deres undervisningsforløb om udstillingsarkitektur og møbeldesign. I Kina er der gennemført en udstilling med arbejder fra skolens joint studio med CAFA. Det er nu sikkert, at skolen udelukkende får Kvote 2-optag fra Det mere præcise forløb kendes endnu ikke. Vi er blevet spurgt om screeningskriterier og har svaret sammen med KADK og Designskolen Kolding.

4 Der er igangsat en proces for udarbejdelse af en ny studieordning, der skal være på plads pr. 1. september. Der er stor tilfredshed med processen. Første platformsmøde er afviklet, og den anden platformsdag er dagen efter Bestyrelsesmødet. Derefter følger processen, hvor platforme og kandidatstudios udvælges. Der er igangsat et pilotprojekt, Design Realisation, der handler om at bringe de studerendes projekter nærmere en realisering. Arkitekter og ingeniører er mentorer for de studerende. Projektet tilfører de studerendes arbejder en realisme, ligesom det er med til at skabe netværk både for den enkelte og for Skolen. Der er en del, der tyder på at Arkitektskolen pr bliver selvejende og overgår til taxameter-finasiering. Det betyder, at skolen tildeles midler ud fra antal studerende, der gennemfører studiet. Det forventes, at bevillingen herefter fordeles på en Forskningsbevilling, et Bygningstaksameter og et gennemførelsestaksameter. Skolen skal underlægges en ny lov. Det er endnu ikke afklaret, om skolen kommer under Universitetsloven, eller om det bliver en selvstændig lov, hvilket der klart er at foretrække. Boris Brorman Jensen spurgte, hvad selveje kommer til at betyde? Rektor svarede, at der bl.a. lægges op til, at man selv ejer sine bygninger. Men det kræver, at der er økonomi til det og skolen ejer for nuværende ikke selv sine bygninger. Der kan blive tale om flere modeller: Gradvist selveje over flere år, eller overdragelse af de bygninger, der ejes af staten, til ca. halvdelen af den offentlige vurderingspris. Rektor vurderer, at selveje er endnu et incitament til at bygge en ny skole. De læringsrum, vi benytter, er vigtige faktorer for uddannelsens kvalitet, ligesom vi ønsker at åbne huset mere for offentligheden. Rektor mener, at der er en god dialog både med Ministeriet og med Aarhus Kommune om ny skole. Et konsulentfirma, som arbejder med programmeringsprocesser, er blevet bedt om at komme med et bud på, hvordan programmeringsprocessen for ny skole kan se ud. I forhold til taksameter, måles der nu også på forskningen, og det er derfor vigtigt, at skolen nu opgraderer, ikke mindst med de nyopslåede, forskningsbærende stillinger. Desuden lægges der stadigt større vægt på, at medarbejderne fokuserer mere på forskningen og på at formidle forskningen blandt andet igennem undervisningen. Kvartalsregnskab for 2013 Da Jørgen Hedegaard-Jensen ikke var til stede, fremlagde rektor kvartalsregnskabet. Overskuddet i første kvartal skyldes, at mange udgifter først kommer senere på året. Det er helt på linje med sidste år. Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til regnskabet for første kvartal og fandt, at det ser særdeles fornuftigt ud. Bestyrelsen ønsker at se tal for s/l-ratioen. Rektor sagde, at den ligger på ca. 1:20, hvis man kun inddrager dem i undervisningen. Inddrager man alle de VIP er, der er ansat på skolen, er tallet mindre s/l-ratio regnes ud inden næste møde.

5 Årsrapporten Årsrapporten udarbejdes af skolen i samarbejde med ministeriet, der godkender den, før den underskrives af rektor og bestyrelsen. Rapporten indeholder en opfølgning på rammeaftalen for Skolen kommer ud med en positiv opfyldelse af de fleste mål. Samlet vurderes målopfyldelsen som tilfredsstillende, og der er et overskud i 2012 på 1,5 million kr. 5. Opfølgningsplan, sammenskrivning af implementeringsplan og udviklingskontrakt, inkl. drøftelse af budgetprioriteringer for 2014 Opfølgningsplanen blev diskuteret indgående på gårsdagens strategiseminar. I den udsendte version 2.0 er det intentionen at sondre mellem punkter fra udviklingskontrakten (rødt), som Bestyrelsen holder særligt øje med, implementeringspunkter (sort), som Bestyrelsen følger jævnligt op på, og implementeringspunkter (gråt), som rektor orienterer om, hvis der er væsentlige ændringer fra planen. Opfølgningsplanen skal bearbejdes igen ud fra visionen, som blev diskuteret på bestyrelsesseminaret. Ligeledes arbejder rektor videre med at reducere papirets længde og detaljeringsgrad i det omfang, det skønnes muligt. Budgetprioriteringer Rektor laver udkast til budget for 2014 på baggrund af de prioriteringer, som Bestyrelsen tilkendegav på strategiseminaret. Budgetudkastet fremlægges og diskuteres på bestyrelsesmødet i september. 6. Kommunikation Kommunikationsprojektet skal fortsat udvikles, blandt andet foreslog Bestyrelsen at lave en lightweight -udgave, der fremhæver de kvalitative elementer eksempelvis i form af en video, der forklarer Skolens profil og struktur og fremhæver Skolens miljø og værdier. Rektor fortalte, at Skolen ønsker at involvere Journalisthøjskolen med henblik på at få journaliststuderende til at udvikle apps, samt finde og formidle de gode eksempler fra skolens dagligdag. Bestyrelsen hilste initiativet velkomment og fremhævede, at kommunikationsindsatsen er en on-going proces, og at alle organisationer arbejder løbende med udvikling af kommunikation. Der blev spurgt til status for grundfortællingen, og rektor tilkendegav, at grundfortællingen skal være færdig før sommerferien, og at dialogen med Journalisthøjskolen derefter fortsættes. Grundfortællingen rundsendes til Bestyrelsens medlemmer, når den er tæt på at være færdig, og der er så mulighed for skriftligt at kommentere den. 7. Evt. Bestyrelsen måtte med stor beklagelse sige farvel til Bendik og Halfdan, der begge skal til udlandet. Bestyrelsen takkede dem varmt for den store indsats og ønskede dem held og lykke.

Arkitektskolen Aarhus 19. december 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/3-12 TNI/LR

Arkitektskolen Aarhus 19. december 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/3-12 TNI/LR Arkitektskolen Aarhus 19. december 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/3-12 TNI/LR Referat af møde i Bestyrelsen den 29. november 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand),

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/

Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/ Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 17. september 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand),

Læs mere

Bestyreslen J.nr. 0122/8-14 LLS/lls

Bestyreslen J.nr. 0122/8-14 LLS/lls Arkitektskolen Aarhus Bestyreslen J.nr. 0122/8-14 LLS/lls Referat af møde i Bestyrelsen den 3. februar 2014 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand) (NJS), Peder

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 10. februar 2014 Bestyrelsen J.nr. 0122/8-14 LR

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 10. februar 2014 Bestyrelsen J.nr. 0122/8-14 LR ARKITEKTSKOLEN AARHUS 10. februar 2014 Bestyrelsen J.nr. 0122/8-14 LR Referat fra Bestyrelsesseminar 3. og 4. februar 2014 på Hindsgavl Slot Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Peder Elgaard,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl,

Læs mere

Bilag 1. Arkitektskolen Aarhus 15. februar 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Bilag 1. Arkitektskolen Aarhus 15. februar 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 15. februar 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Bilag 1 Til bestyrelsesmødet den 24. februar 2012, pkt. 2: Referat fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2012 Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

REFERAT. 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF

REFERAT. 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets Bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 30. april 2012, kl. 15 Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense, lokale 77

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 Mødetidspunkt

Læs mere

Dagsorden for møde den 27. august 2014

Dagsorden for møde den 27. august 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 2501 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. december 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Karoline Klaksvig og Anders Just Pedersen (DI) De offentlige arbejdsgivere: Preben Meier Pedersen (KL),

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 11. juni 2013 kl. 10.00 14.00 Sted: Aalborg Universitet CPH, Frederikskaj 10A, lokale 0.106 Deltagere: Afbud: Lars Uggerhøj,

Læs mere

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012. Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012. Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012 Arbejdsmiljørådets sekretariat 31. oktober 2012 Ref. ALS, EMA J.nr. 2012-0015905 Deltagere Afbud Formand: Lisbeth Lollike DA: Steen Müntzberg,

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni 2013 28. juni 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Mødedato: 18. maj 2011 kl. 10.00-12.00. Sted: Udvalgsværelse 1

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Mødedato: 18. maj 2011 kl. 10.00-12.00. Sted: Udvalgsværelse 1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Hovedsamarbejdsudvalget MØDEINDKALDELSE 12. MAJ 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING Mødedato: 18. maj 2011 kl. 10.00-12.00 Sted: Udvalgsværelse

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Dagsorden for møde den 9. marts 2015

Dagsorden for møde den 9. marts 2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet

Læs mere

13.15 1.a. Mødet åbnes af repræsentantskabets ordfører Meddelelser fra ordføreren Præsentation af de tilstedeværende

13.15 1.a. Mødet åbnes af repræsentantskabets ordfører Meddelelser fra ordføreren Præsentation af de tilstedeværende AAs repræsentantskabsmøde den 12. juni 2009 den 4. juni 2009 DAGSORDEN for repræsentantskabets årsmøde jf. AAs love 10: Fredag den 12. juni kl. 13.10 19.30 13.10 1. Valg af repræsentantskabets ordfører

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere: Rune Wisbech Carstensen, Peter Hansen, Malene Gram, Leon Sebbelin, Susan Vonsild, Steen Madsen,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Peter Petersen Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Marianne Dietz Pedersen Afbud: Anne-Mette Holm Sørensen

Læs mere