Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2013"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna Nielsen Klaus Holm Christian Jeppesen Nils Pedersen Michael Dam Einar Carstensen Lisbeth Severin Martin Johannes Mortensen Michael Bohn Vester Mads Kofod Henrik Pedersen Henrik Kofoed Svendsen Winni Grosbøll Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 1. november 2013 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde (16. september 2013) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Bestyrelsessammensætning 7. Vedtægter 8. Kvalitetsevaluering - handleplaner Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 9. Kvartalsregnskab pr. 30.september Ny Nordisk Skole 11. Fundraising 12. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (16. september 2013) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 16. september 2013 Beslutning Lisbeth Severin henviste til punkt 7, hvor der står, at HSU har godkendt handleplanen for øget Medarbejdertilfredshed, hvilket der er tvivl omkring. Direktør oplyste, at HSU tog bilaget til efterretning ved HSU møde af 12/9 13. Der var udtrykt utilfredshed med, at STX ikke var repræsenteret i AMU udvalget. STX er repræsenteret på gymnasieområdet af en repræsentant fra HHX, som suppleres med en repræsentant på STX for at drøfte handlingsplanen til MTU en. Referat og dagsorden blev efterfølgende godkendt uden yderligere bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Beslutning Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden om donation fra fonden. Formand udtrykte glæde over donation på 56 millioner kr. fra A.P. Móller og Hustru Chastine Mc-Minney Móllers Fond til almene Formaal til projektet og udtrykte på bestyrelsens vegne anerkendelse over det store

3 indledende arbejde, der er udført i forbindelse med ansøgning. Bestyrelsen udtrykte glæde og klapsalver. Enkelte bestyrelsesmedlemmer havde ikke modtaget mailen, som blev udsendt til bestyrelsen inden pressemeddelelsen, hvilket vil blive undersøgt. Kirsa Ahlebæk udtrykte ønske om et overblik over donationer. På grund af fortrolighed kan dontioner evt. kaldes donationer fra a og b. Direktør oplyste, at byggeriet bliver ca. 100 mio. mindre end det offentliggjorte projekt fra 2010, og en af de væsentlige årsager skyldes hovedsageligt, at projektet nu er designet til det rigtige antal elever, og at man genbruger gymnasiet på ca m 2 i en kortere årrække. Vi skal lånefinansiere ca. halvdelen af byggesummen. Der er ikke modtaget midler fra Vækstforum, som har forhåndsreserveret 10 mio. kr. til projektet. Formanden henviste til Campus Bornholms hjemmeside, hvor der forefindes oversigter og oplysninger om det nye Campus Byggeri Der vil blive anvendt en finansieringsrådgiver, så vi har ekspertisen, hvilket direktør varetager beslutning omkring. Klaus Holm spurgte, hvorledes man sikrer bornholmsk entreprise og vil anbefale en fagentreprise. Direktør oplyste, at vi skal have mest muligt uddannelsesbyggeri for pengene, hvilket eventuelt kan ske ved en storentreprise på evt. 5 entrepriser, hvor de bornholmske håndværkere skal have mulighed for at byde på opgaven. Beslutningen om udbudsfasen vil blive endelig besluttet af styregruppen for byggeriet. Der vil blive en uddybende orientering på næste bestyrelsesmøde, hvor der vil være en beskrivelse på bilag. Christian Jeppesen udtrykte tilfredshed med krav om sociale klausuler, som har været omtalt i pressen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen, og at finansieringen forventes at falde på plads. Fuldmagter til brug for tinglysning Formanden orienterede om underskrevet fuldmagter til brug for tinglysning vedrørende ejendommene: Søborgstræde 2, 3700 Rønne Provstegade 4, 3700 Rønne Skolestræde 2, 3700 Rønne Toldbodgade 3-5, 3700 Rønne Grønnegade 1, 3700 Rønne Krystalgade 9, 3700 Rønne De underskrevet dokumenter indsendes til Bygningsstyrelsen til brug for tinglysning af adkomsten. Vi har garanti for, at vi kan sælge bygningerne til staten, hvis de ikke er solgt senest Bilag 3.1: Fokus på implementeringen af OK 13

4 Formand omtalte bilag, som tilgår bestyrelse fra blandt andet Danske Erhvervsskoler, og henviste særligt til dette bilag med vigtigheden af fokus på implementeringen af OK 13. Lisbeth Severin gjorde opmærksom på, at det er tilladt at udarbejde lokalaftaler, hvortil direktør tilføjede, at det ikke måtte begrænse ledelsesretten hos ledere og chefer. Bilag 3.2: Tradium er kåret til årets offentlige bestyrelse Formand oplyste, at dette bilag er medsendt til orientering og omtalte muligheden for at abonnere på bilagene. tages til efterretning Punkt 04 fra direktør EUD reformen Direktør fremlagde EUD reformen, og sagde at formålet er at få flere til at tage en ungdomsuddannelse. Der er kritik til forventningen om at adgangsbegrænsningen, ved at man skal have 02 for at komme ind vil føre til en mindre søgning mod erhvervsuddannelserne. Hver EUD elev er i dag gennemsnitligt igennem ca. 3 grundforløb, før de beslutter sig endeligt. Nu kan de kun tage et grundforløb. De politiske forhandlinger vil blive fulgt meget tæt. Direktør omtalte den fokus, der på vejledningsindsatsen. Tilliden til erhvervsskolerne skal forbedres, så fravælgelsen af en erhvervsuddannelse ikke fortsætter. Jonna Nielsen nævnte forskellen fra de gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelserne, som blev drøftet på LUU formandsmøde gårs dato. På de gymnasiale uddannelser påtænkes der indført lignende adgangskrav. CJ omtalte frygten for kun 1 grundforløb og nævnte frafaldsproblematik. Formand pointerede, at det ikke er en endelig reform, men at det er positivt, at der er fokus på erhvervsuddannelserne. Kirsa Ahlebæk omtalte problematikken omkring økonomien på erhvervsuddannelserne, hvilket bør være med i høringssvar til beslutningstagerne. Formand oplyste, at Dansk Erhvervsskoleforening vil lægge et maksimalt pres på beslutningstagerne, for at reformen sikrer en styrkelse af erhvervsuddannelserne. Christian Christiansen omtalte EUX uddannelsen på flere erhvervsuddannelser og foreslog en længere drøftelse evt. en teamdag omkring dette tema, hvilket der blev udtrykt enighed i.

5 Budgetproces 2014 MKO omtalte det igangværende arbejde omkring budget 2014, hvor der opereres med en overskudsgrad på 3,5 % som bestyrelsen har besluttet. Budgettet forventes at kunne sendes det ud i god tid inden bestyrelsesmødet den 13/12. LS spurgte, om der er betænkninger om kvalitetsforringelse af uddannelserne ved en overskudsgrad på 3,5 %. Direktør sagde, at der skal være en grundig drøftelse ved fremlæggelsen af budget den 13/12. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Klaus orienterede om møde dags dato med uddannelsesleder Eva Højmark og omtalte drøftelsen af seniorer som fagmentorer. De vil kunne bidrage til fastholdelse i erhvervsuddannelser med deres metoder, værktøjer og livserfaring.

6 Punkt 06 Bestyrelsessammensætning Bilag 6.1: Bestyrelsessammensætning Formanden fremlagde arbejdsgruppens oplæg til bestyrelsessammensætning. Arbejdsgruppen består af forretningsudvalget samt Henrik Kofoed Svendsen, som var inviteret til at deltage ved forretningsudvalget til dette emne. Formanden omtalte det lovgivningsmæssige i bestyrelsessammensætning og sagde at det er vigtigt at notere sig, at bestyrelsen skal varetage de strategiske indsatsområder og de økonomiske mål i organisationen. Bestyrelsens opgave er så at sige ikke at gå ned i driften og alle detailområder i en stor organisation, men at sætte de rigtige strategiske og ledelsesmæssige rammer for Campus Bornholm. Formanden oplyste, at bekendtgørelsen på området understreger, at de udefrakommende medlemmer ikke er udpeget til at varetage de udpegne organisationers interesser, man at de alene sidder i bestyrelsen i kraft af deres personlige egenskab og kompetencer. Derfor er der forsøgt at sammensætte en bestyrelse, der har en bredde, som kan videreudvikle Campus Bornholm. Dvs. at arbejdsgruppen har forholdt sig til lovgrundlaget, hvor der er beskrevet, hvad man skal kunne indenfor Ledelse, organisation og økonomi. Og samtidig sikret, at bredden er til stede, da Campus Bornholm har ansvaret for mange forskellige udannelser. Klaus Holm sagde, at det er oplyst, at de lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal have større magt, men hvordan vil man søge indflydelse? Bestyrelsen har ikke indflydelse på et stærkere LUU. Formand oplyste, at det er vigtigt at bestyrelsen kender LUU s synspunkt til uddannelserne. CJ udtrykte undren over, hvorfor LO og Bornholm Lærerforening er slået sammen til at udpege to i forening, da Bornholms Lærerforening repræsenterer grundskolerne på Bornholm. Formand sagde, at der er vigtigt med et kendskab til grundskolerne på Bornholm, da det er derfra, vi skal have vores elever fra. Lars Goldschmidt sagde, at der er forskelle på Gymnasie- og Erhvervsskole-lovgivningen og at vi må respektere begges begreb. Vi vil i højere grad være repræsenteret i aftagere i systemet med respekt for, at der er to forskellige traditioner for så vidt angår bestyrelsessammensætningen. Klaus sagde, at der skal være en ligeværdig repræsentation. LO har så stor en rolle på det bornholmske arbejdsmarked. Selvsupplering med 3 medlemmer er ikke OK. Kirsa Ahlebæk sagde, at dette udkast viser, at vi er en uddannelsesinstitution og ikke kun en erhvervsskole, men udtrykte 3 som selvsupplering til for mange. Kirsa Ahlebæk udtrykte problematik omkring, at Professionshøjskole UCC/Professionshøjskole Metropol i forening udpeger 1 medlem uden Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, som den største aftager af disse.

7 Professionshøjskolen uddanner hvert 3. år til social rådgiveruddannelsen hvor Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole uddanner 2 gange årligt. Karin Bladt gav udtryk for et fornuftigt oplæg, men foreslog, at LO og Bornholms Lærerforening bliver opdelt. Michael Dam foreslog, at DI, DE og Dansk Byggeri udpeger 2 i forening, hvilket der ikke var enighed omkring. Lars Goldschmidt bemærkede, at DI er mere en dobbelt så store. Steen Colberg Jensen udtrykte tilfredshed med oplægget, og sagde at pointen er, at vi skal varetage skolens interesser. Beslutning Bestyrelsen besluttede at 1 medlem fra det kulturministerielle område ved selvsupplering ændres til 1 medlem med særligt kendskab til grundskoleområdet på Bornholm. LO Danmark og Bornholms lærerforening i forening ændres til LO Danmark udpeger 2 medlemmer. Professionshøjskole UCC og Professionshøjskole Metropol i forening ændres til Professionshøjskole UCC, Professionshøjskole Metropol samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i forening udpeger 1 medlem. Bestyrelsessammensætning blev godkendt med ovenstående ændringer. Punkt 07 Vedtægt for Campus Bornholm Bilag 7.1: Vedtægt for Campus Bornholm Beslutning Bestyrelsen godkendte vedtægten med ændringer beskrevet under punkt 6. Vedtægter tilrettes, hvorefter de rundsendes til underskrift ved bestyrelsen. Punkt 08 Kvalitetsevaluering Opfølgning handlingsplaner Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Punktet er på hvert bestyrelsesmøde, indtil andet besluttes. Direktør giver en kort orientering. Indstilling: tages til efterretning Punktet blev udsat til næste møde. Punkt 09 Kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 Bilag 9.1: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 Bilag 9.2: Notat om regnskab pr. 30. september 2013

8 Beslutning Christian Jeppesen henviste til overskuddet og spurgte til årsag. Direktør oplyste, at det store overskud dels skyldes periodiseringen på ca. 2,5 mio. kr. dels ikke udbetalt overtid. Sammenfattende forventer direktør, at årsresultatet svarende til det budgetterede, muligvis lidt bedre. Punkt 10 Ny Nordisk Skole ved direktør Beslutning Punktet blev udsat til næste møde. Punkt 11 Fundraising ved direktør Beslutning Punktet blev udsat til næste møde, hvor der vil være et bilag med en beskrivelse af finansieringen. Michael Dam spurgte til provenu ved bygningssalg. Punkt 12 Eventuelt Der var intet til eventuelt. Campus Bornholm var ved mødets afslutning vært ved et glas champagne samt kransekage for sammen med bestyrelsen at fejre den flotte donation fra A. P. Møller fonden.

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 28. oktober Tid: Kl. 15.30-18.30 2013 Sted: Campus Viborg, Prinsens

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Peter Petersen Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Marianne Dietz Pedersen Afbud: Anne-Mette Holm Sørensen

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 Mødetidspunkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51 Endeligt referat Fraværende: Velkomst ved Erling Post Præsentation af bestyrelsens medlemmer Der var afbud fra Helge Poulsen (Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning) Erling bød velkommen og ridsede formålet

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 11. juni 2014 kl. 17.00 18.30

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 11. juni 2014 kl. 17.00 18.30 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Alis Boesen, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anina Sofie Foldager Madsen Anne-Mette

Læs mere

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere