K e n d e l s e: Det lægges til grund, at klager vedrørende årsrapporten for 2012 for B ønsker nedennævnte klagepunkter behandlet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Det lægges til grund, at klager vedrørende årsrapporten for 2012 for B ønsker nedennævnte klagepunkter behandlet:"

Transkript

1 Den 22. april 2015 blev der i sag nr. 149/2013 og 111/2014 Ankestyrelsen, G mod statsautoriseret revisor Susanne Varrisboel afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 6. december 2013 har Ankestyrelsen, G, i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Susanne Varrisboel for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Susanne Varrisboel har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 16. februar Indklagede har været tilknyttet A, CVR nr. XX XX XX XX, fra den 26. juli Revisornævnet afsagde den 25. september 2014 kendelse i sagen. Statsautoriseret revisor Susanne Varrisboel har i mail af 7. oktober 2014 anmodet om, at sagen genoptages. Nævnet har herefter genoptaget sagen. Klager har fastholdt sin klage. Klagen: Det lægges til grund, at klager vedrørende årsrapporten for 2012 for B ønsker nedennævnte klagepunkter behandlet: Klagepunkt 1. Revisors påtegning på ovennævnte årsrapport er i strid med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, idet den ikke indeholder oplysninger om, at der ikke er udarbejdet kvartalsregnskaber i 2012 til organisationens øverste administrative leder og formanden for bestyrelsen, hvilket ikke er i overensstemmelse med akkrediteringsaftalen pkt Klagepunkt 2 Revisors påtegning på årsrapporten er i strid med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, idet den burde have indeholdt en supplerende oplysning om, at ledelsen kunne ifalde ansvar for overtrædelse af bogføringsloven, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. Klagepunkt 3 Revisor burde have stillet krav til ledelsen om, at den manglende bogføring skulle have været afspejlet i ledelsesberetningen, samt at ledelsesberetningen skulle indeholde oplysning om bestyrelsens forventninger til det økonomiske resultat for Klagepunkt 4

2 Revisor har handlet i strid med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, ved i tilslutning til det uanmeldte kasseeftersyn i november 2012, hvor revisor konstaterede, at der kun var bogført frem til 30. juni 2012, ikke skriftligt at have orienteret organisationens bestyrelse herom. Klagepunkt 5 Revisor har handlet i strid med uafhængighedsreglerne ved at have været i løbende dialog med og givet rådgivning til den øverste ledelse i B, herunder om udskydelse af bogføring, hvorved der har kunnet skabes tvivl om indklagedes uafhængighed. Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at B af Ankestyrelsen, G (herefter benævnt klager) i medfør af [aktivitet]loven er meddelt tilladelse til at arbejde med [aktivitet] i perioden 1. august 2011 til 31. juli Tilladelsen er meddelt på akkrediteringsvilkår, og disse vilkår er udmøntet i en akkrediteringsaftale indgået mellem klager og B. Aftalen indeholder en nærmere regulering af Bs arbejde og organisation, herunder kravene til revision. Klager fungerer samtidig som tilsynsmyndighed. Af akkrediteringsaftalens pkt fremgår blandt andet følgende: ÅRSREGNSKAB B udarbejder årsregnskab for [aktivitet]svirksomheden. Der aflægges særskilt regnskab for organisationens øvrige ikke-[aktivitet]relaterede virksomhed. Organisationen skal aflægge regnskaber udarbejdet ved hjælp af organisationens økonomisystem. Der udarbejdes kvartalsregnskaber, der godkendes af organisationens ø- verste administrative leder og formanden for bestyrelsen. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor og godkendes af bestyrelsen. Det reviderede årsregnskab indsendes til Familiestyrelsen til orientering senest 14 dage efter bestyrelsens godkendelse heraf. Endvidere indsendes en redegørelse for udviklingen, eventuelle afvigelser i forhold til det budgetterede samt organisationens eventuelle kommentarer hertil. Som en del af organisationens årsregnskab udarbejdes notat om udgiftsfordelingen i forhold til organisationens landespecifikke udgifter. Ved revision af årsregnskabet skal det fremgå af revisors påtegning, at regnskabet er revideret efter gældende regnskabsprincipper og lovgivningen i øvrigt, herunder fondslovgivningen. Det skal ligeledes fremgå eksplicit af årsregnskabet, at dette er revideret i henhold til de gældende akkrediteringsvilkår og -aftaler. Organisationen udarbejder en revisionsinstruks, der iagttager de forpligtelser, som organisationen er underlagt i nærværende akkrediteringsaftale, akkrediteringsvilkårene og lovgivningen i øvrigt. Revisionsinstruksen sendes til Familiestyrelsen til orientering. Revisionsinstruksen skal holdes opdateret, og det er organisationens ansvar, at Familiestyrelsen til enhver tid er i besiddelse af den gældende udgave.

3 Videre er der for B en revisorinstruks senest underskrevet af bestyrelsen den 1. september 2010, som redegør for samarbejdet mellem institutionen og dennes revisorer. Af instruksen fremgår det blandt andet: 3 I henhold til lovgivningen er bestyrelsen ansvarlig for tilrettelæggelsen af en forsvarlig organisation, bogføring og formueforvaltning, herunder implementering og opretholdelsen af interne kontroller, der er relevante for at kunne udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlige fejl, uanset om sådanne fejl måtte skyldes besvigelser eller fejl. 4 Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager bestyrelsen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over eksisterende og gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henblik på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af institutionens aktiver og bevidste fejlinformationer til brug for regnskabsaflæggelsen. Til beskrivelse heraf udarbejder ledelsen en forretningsbeskrivelse, der løbende ajourføres. Revisor 6 Som institutionens uafhængige revisor er det ifølge lov om fonde og visse foreninger revisorernes opgave at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab i o- verensstemmelse med god revisionsskik. På grundlag heraf skal revisor udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af institutionens aktiviteter i overensstemmelse med almindeligt anerkendt regnskabspraksis og den for institutionen gældende lovgivning. 7 I tilknytning til revisionen skal revisor påse, om bestyrelsen overholder sine pligter i henhold til lovgivningen med hensyn til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokollater. Endvidere skal revisor påse, om revisionsprotokollater er forelagt og underskrevet af bestyrelsen. 13 En revision omfatter endvidere en vurdering af hensigtsmæssigheden af ledelsens valg af regnskabspraksis, rimeligheden i de udøvede regnskabsmæssige skøn samt en overordnet vurdering af præsentationen af årsregnskabet. 19 Såfremt årsregnskabet ikke aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne, og der er tale om væsentlige forhold, har revisorerne pligt til i deres påtegning på årsregnskabet at give udtryk herfor i form af et forbehold.

4 21 Revisor skal desuden i deres påtegning give supplerende oplysninger, såfremt revisor har fundet, at der kan være begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører institutionen. Revisor skal ligeledes give supplerende oplysninger om eventuel manglende opfyldelse af bogføringslovens bestemmelser, som revisor er blevet opmærksomme på under revisionen, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale. 22 Ud over den foran omtalte påtegning på årsregnskabet, som henvender sig til institutionens bestyrelse og andre regnskabsbrugere, er revisor pålagt oplysningspligt over for Familiestyrelsen, såfremt revisionen giver anledning til bemærkninger. Rapportering 27 I revisionsprotokollater til bestyrelsen skal revisor redegøre for arten, omfanget og resultatet af revisionen samt for eventuelle aftaler, som måtte være truffet for at udvide den lovpligtige revision. Endvidere skal revisor i revisionsprotokollater rapportere eventuelle andre revisionsmæssige forhold, som efter deres vurdering har bestyrelsens interesse. 28 Bemærkninger i revisionsprotokollater og andre rapporter er ikke ensbetydende med, at revisorerne begrænser deres ansvar for årsregnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan foretages ved forbehold i påtegningen på årsregnskabet. 29 Såfremt revisor bliver opmærksom på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning om ledelsesansvar i deres revisionspåtegning på årsregnskabet, vil revisor omgående meddele bestyrelsen dette i revisionsprotokollen og eventuelt på anden måde for at give mulighed er for hurtig reaktion og afhjælpning. Dette gælder også, hvis revisor får mistanke om eller konstaterer væsentlige besvigelser eller anden økonomisk kriminalitet. 30 Revisorerne skal løbende drøfte revisions- og regnskabsforhold med bestyrelsen og ledende medarbejdere og, hvis de skønner det aktuelt, udarbejde mere detaljerede breve eller notater (management letters), hvori de redegør for resultatet af revisionen. Væsentlige forhold vil dog altid blive omtalt i revisionsprotokollen. I 2013 fremkom der oplysninger om, at B i perioden 26. juni 2012 til 30. april 2013 havde været udsat for besvigelser begået af en tidligere økonomimedarbejder, idet der var fremstillet falske bilag og overført penge til den tidligere medarbejders private bankkonto. Klager anmodede, i forbindelse med sit økonomiske tilsyn med B i 2013, denne om en nærmere redegørelse for organisationens årsregnskab og økonomistyring, herunder den omstændighed, at der efter det oplyste ikke var blevet bogført i B i en periode på ca. 7 måneder af 2012.

5 B fremsendte som led i sin redegørelse over for klager en -korrespondance dateret 30. september 2013 mellem bestyrelsesformanden for B og indklagede, hvoraf det blandt andet fremgår: Hej Susanne Bestyrelsen har drøftet forløbet vedrørende bedragerisagen, og har haft lidt svært ved at stykke hændelsesforløbet sammen. Derfor vil vi gerne spørge jer: I hvilket omfang i som revision var klare over at der ikke blev bogført i B? Hvornår blev i bekendt med det? Var i i dialog med C vedrørende dette indtil opdagelsen af bedrageriet og starten på revision 2012? Hej I Ja revisionen var bekendt med, at bogføringen var udskudt. Revisionen blev i foråret 2012, i forbindelse med revisionen af 2011 årsregnskabet, orienteret om, at den daglige ledelse i samråd med bestyrelsen havde valgt at udskyde bogføringen, som følge af problemer med implementeringen af det nye it-system. Vi blev desuden orienteret om, at bogføringen var blevet udskudt, pga. ledelsens forventning om en snarlig implementering af det nye system. H havde desuden den 27/ aftalt et møde med C den 7. august 2012, hvor de skulle drøfte, hvordan rapporteringen/kontroller skulle sættes op i SAP, når B kom i gang med systemet. På mødet den 7. august 2012, får H oplyst, at man nu har besluttet at udskyde implementeringen af SAP, og at organisationen derfor går i gang med at bogføre 2012 i de gamle systemer. Vi er fra C blevet orienteret om, at I som følge af fortsatte problemer med implementeringen af det nye it-system, valgte at udskyde implementeringen til 1. januar 2013, og at man i den anledning bogførte op, også for at kunne aflægge halvårsregnskab, og dels fordi bestyrelsen efter vores viden, ikke havde modtaget det sædvanlige kvartalsregnskab pr. 31/ på grund af den udskudte bogføring. Vi har desuden i løbet af 2013 forespurgt til status, og har fået oplyst, at man var i gang med den besluttede ajourføring af bogføringen i de gamle systemer, men at forventningen var en snarlig implementering af det nye it-system. I forbindelse med udskydelsen af vores revisionstidspunkt af årsregnskabet for 2012, blev vi ligeledes orienteret om, at man fortsat forventede en snarlig implementering af it-systemet, og planlagde bogføring heri fra 1. januar Indklagede har den 3. juli 2013 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for 2012 for B. Følgende fremgår blandt andet: Til ledelsen i B

6 Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for B for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, samt den til enhver tid gældende akkrediteringsaftale. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt den til enhver tid gældende akkrediteringsaftale. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt den til en hver tid gældende akkrediteringsaftale. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Af ledelsesberetningen fremgår følgende: Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Organisationen har arbejdet stabilt i det forløbne år. I 2012 er der formidlet [aktivitet] af [x antal aktiver], hvilket er færre end de [x antal aktiver], der var budgetteret med.

7 Organisationen har valgt at fastholde sine aftaler uændret med samarbejdspartnere i udlandet, og det har været en medvirkende årsag til årsresultatet. Resultatopgørelsen for organisationen udviser et underskud på ca. DKK 4,1 m. Begivenheder efter balancedagen Bestyrelsen og ledelsen har lagt og gennemfører i 2013 en plan for besparelser på flere områder med henblik på at opnå den nødvendige organisationsfleksibilitet. Forventet udvikling For 2013 forventes formidlingstallet fortsat at være lavt, hvilket vil skabe et forventet underskud også for For 2014 forventes de da allerede gennemførte indsatser at slå fuldt igennem. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var negativt med kr. (mod i 2011), og at balancesummen var kr., herunder fri egenkapital med kr. (mod kr. i 2011). Af revisionsprotokollatet fremgår blandt andet følgende: Særlige forhold Besvigelser 5 I forbindelse med opstarten af revisionen blev vi gjort bekendt med, at den nu tidligere økonomimedarbejder, i det følgende benævnt D, havde indrømmet underslæb for TDKK 406. D har overført penge til sin egen bankkonto 15 gange i perioden 26. juni 2012 til 30. april Der findes kun bilagsdokumentation i form af leverandørregning på første overførsel til D, resten af eventuelt bilagsmateriale er ikke fundet hos B. Af bankudtoget fremstår hævningerne, som om de vedrører betaling til den samme leverandør. 6 I forbindelse med undersøgelsen af det eksisterende fiktive købsbilag kan der alene konstateres meget begrænsede afvigelser i udseendet af bilaget i forhold til originale bilag fra den pågældende leverandør. Herudover er leverandørens kontonummer dog blevet ændret til D s personlige konto. Bilaget fremstår som godkendt af berettiget hertil, og trækket på banken er sket via dobbelt godkendelse, der dog burde være suppleret med ekstra godkendelse, som følge af at der er tale om 2 bogholdere, der har godkendt i forening. 7 Det er vores vurdering, at en af årsagerne til, at underslæbet har kunnet finde sted, er, at organisationen ikke har haft ajourført bogføringen. Da D bliver ansat hos B i april 2012, er der ikke bogført i 4 måneder. Årsagen til den manglende bogføring er, at organisationen havde planlagt implementeringen af et nyt økonomisystem (SAP) pr. 1. januar På grund af den forventede opstart i SAP besluttede

8 ledelsen at udskyde bogføringen, indtil det nye system blev implementeret. Implementeringen er dog blevet udskudt af flere gange og er endnu ikke implementeret. 8 Hvis bogføringen havde været sket løbende, ville de mange udbetalinger efter vores vurdering have givet udsving i projektopfølgningen på E-programmet. Havde D alternativt undladt at bogføre de fiktive hævebilag, ville kontrol af bankafstemningen have afsløret de manglende registreringer af hævninger på banken. Som følge af den manglende bogføring har det ikke været muligt at gennemgå bankafstemninger. 9 På baggrund heraf har vi anbefalet, at bogholderiet for 2013 bliver a- jourført hurtigst muligt, og at der bogføres i E-conomic og Navision, indtil det nye økonomisystem er korrekt implementeret. Vi har forstået, at organisationen er i gang med ajourføringen af bogholderiet for 2013, ligesom de drøftede tiltag til reducering af risici vil blive implementeret. Vi henviser endvidere til vores erklæring om udførte arbejdshandlinger og den udarbejdede rapport om de af os udførte ekstra handlinger i forbindelse med det konstaterede underslæb. De udførte handlinger har ikke afdækket yderligere underslæb end det anførte. 10 De fundne forhold er udgiftsført i 2012, uagtet at dele af underslæbet er sket i Dette kan henføres til, at forholdet er anset som en samlet hændelse med forventet tab til følge. Overholdelse af akkrediteringsaftale 11 Jf. akkrediteringsaftalens er det et krav, at der udarbejdes kvartalsregnskaber, der godkendes af organisationens øverste administrative leder og formanden for bestyrelsen. Grundet udskydelsen af bogføringen i regnskabsåret 2012 i forbindelse med den forventede implementering af nyt økonomisystem, er der ikke udarbejdet kvartalsrapporteringer i Der er udarbejdet et halvårsregnskab, som bestyrelsen har godkendt. Årets resultat/budget Med det realiserede underskud for 2012 og det forventede underskud for 2013 har institutionen behov for, at der frigives midler fra den bundne egenkapital. Ledelsen har på baggrund heraf iværksat de nødvendige tiltag til at søge relevante myndigheder om tilladelse til frigivelsen. 19 Den væsentligste årsag til det store underskud i 2012 kan henføres til faldende antal hjemtagelser i [aktivitet]afdelingen. Der forventes ligeledes et yderligere fald i Kommentarer og supplerende bemærkninger Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

9 25 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge institutionens bestyrelse om, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i virksomheden, samt hvilke interne kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici. Likvide beholdninger 45 Vi har pr. 19. november 2012 foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn på institutionens adresse. I forbindelse med eftersynet kunne det konstateres, at der kun var bogført frem til 30. juni 2012, hvorfor vi har påset, at bankerne stemte pr. denne dag. Det er endvidere påset i forbindelse med statusrevisionen, at bogføringen er blevet ajourført, og der er udarbejdet bankafstemninger pr. 19. november 2012, hvor åbentstående poster kan henføres til det konstaterede underslæb. 46 Vi har indhentet eksterne bekræftelser på institutionens likvide beholdninger pr. 31. december Gennemgangen heraf har ikke givet anledning til bemærkninger, udover det allerede omtalte underslæb på TDKK Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet og ledelsesberetningen. Møde: Indklagede, Susanne Varrisboel har under et møde i Revisornævnet primært henvist til sine skriftlige indlæg og særligt fremhævet, at hun i forbindelse med, at hun blev revisor for virksomheden holdt et møde i august 2012, hvoraf hun konkluderede, at der ikke var indikationer af risici. I november 2012 foretog hun kasseeftersyn, hvorefter det kunne konstateres, at alt stemte pr. den 30. juni Ledelsen var klar over, at bogføringen ikke var ajour. Hun overvejede ikke at tilkendegive overfor virksomheden, at hun eventuelt måtte give en supplerende oplysning. Det var først i maj måned 2013, da den medarbejder, der havde begået bedrageri, sygemeldte sig, at hun blev klar over situationen. Inden 24 timer derefter underrettede hun virksomhedens ledelse. Parternes bemærkninger: Klager har til støtte for klagepunkt 1 og 2 anført, at klager, i forbindelse med det økonomiske tilsyn med B i 2013 fik oplyst, at indklagede i foråret 2012 blev bekendt med, at Bs ledelse havde valgt at udskyde bogføringen, og at revisoren ved et møde med Bs daværende vicedirektør i august 2012 blev bekendt med, at organisationen, efter ikke at have bogført i en periode på 7 måneder, nu ville igangsætte bogføring i de gamle økonomisystemer. Bs tidligere vicedirektør oplyste ved klagers tilsynsbesøg i august 2013, at organisationens revisor hele tiden har været orienteret om, at B havde stillet bogføringen i bero, idet organisationen afventede ibrugtagning af det nye system, og at man løbende har været i kontakt med revisor herom.

10 Det fremgår af Bs årsregnskab for 2012, at indklagede, ved revision af regnskabet for B, bl.a. har vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis har været passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige. Herudover har hun vurderet den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisor har i sin påtegning af årsregnskabet for 2012 erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. I henhold til punkt i organisationens akkrediteringsaftale er det et krav, at der udarbejdes kvartalsregnskaber, der godkendes af organisationens øverste administrative leder samt formanden for bestyrelsen. Af indklagedes revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2012, fremgår det, at der på grund af udskydelsen af bogføringen i regnskabsåret 2012 i forbindelse med den forventede implementering af nyt økonomisystem, ikke er udarbejdet kvartalsrapporteringer Indklagede har - til trods for bemærkningerne i revisionsprotokollatet i konklusionen på revisionspåtegning på årsrapporten - anført, at det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt den til en hver tid gældende akkrediteringsaftale. Erklæringen er således direkte forkert. Med det kendskab, som indklagede havde til Bs manglende overholdelse af akkrediteringsaftalen og den manglende bogføring, burde hun have sikret, at der blev medtaget bemærkning herom i sin påtegning på regnskabet, eller hun burde have sikret, at årsregnskabets ledelsesberetning havde indeholdt en redegørelse herfor. Uanset, at erfaringen gennem et mere end 25-årigt samarbejde mellem B og revisionsvirksomheden har været et velfungerende kontrolmiljø, er det vigtigt, at revisor i sin påtegning af årsregnskabet klart og tydeligt forholder sig til den situation, at kontrolmiljøet er sat ud af kraft. Efter klagers opfattelse er revisors fejlagtige erklæring på årsregnskabet af væsentlig betydning, da det skal ses i lyset af, at organisationen ([aktivitet]afdelingen) i en periode på ikke under 7 måneder i 2012 undlod at bogføre, og således var ude afstand til at aflægge de krævede kvartalsregnskaber, og derfor heller ikke - efter klagers opfattelse - har haft det tilstrækkelige overblik til at styre økonomien og i øvrigt danne sig det nødvendige overblik over organisationens forhold. Klager er fuldt ud opmærksom på, at Revisornævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse om betydningen af den manglende bogføring for organisationens økonomistyring m.v. Revisors kendskab til, at organisationen ikke havde bogført i en periode på mindst 7 måneder i [aktivitet]afdelingen i en virksomhed med indtægter på mere end 8 mio. kr. samt administrationsomkostninger m.v. på mere end 9 mio. kr. medfører imidlertid, efter klagers opfattelse, at det er en særdeles alvorlig fejl at påtegne regnskabet som sket, og at det i øvrigt er i strid med de pligter, som stillingen som revisor medfører. Klager bestrider også, at der i forhold til revisors pligter ved påtegningen af et årsregnskab kan opereres med en så skarp adskillelse mellem finansiel revision og forvaltningsrevision, som indklagede gør. Klager har til støtte for klagepunkt 3 anført, at det fremgår af revisionsprotokollatet om udkast til årsrapport for 2012, punkt 53, at det modtagne materiale ikke har afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet og ledelsesberetningen. I ledelsespåtegningen for årsrapporten 2012 har Bs ledelse og bestyrelse anført, at man finder, at den samlede præsentation af årsregnskabet er retvisende, og at årsregnskabet, efter ledelsens opfattelse, giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling, lige-

11 som ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Revisor har ikke haft særlige bemærkninger til ledelsesberetningen. Det fremgår af Bs ledelsesberetning, at der kun blev formidlet [x antal aktiver] i 2012 mod et forventet antal på [x antal aktiver]. I beretningen oplyses intet om forventningen til det økonomiske resultat i 2012, men alene at underskuddet er på ca. 4,1 mio. kr. Af årsregnskabet for 2011 fremgår det, at organisationen for regnskabsåret 2012 forventede, at organisationens indtægtsside modsvarer udgiftssiden. Efter klagers opfattelse er et fald på ca. [x antal aktiver] helt utvivlsom af væsentlig betydning for organisationens økonomiske resultat og vil - som også anført i beretningen - utvivlsomt også påvirke dette. Den manglende bogføring og dermed muligheden for at følge udviklingen i [aktivitet]afdelingen (både omfanget af betalte gebyrer, der udgør organisationens væsentligste indtægter og størrelsen af udgifter til bl.a. aktiviteter i udlandet) indebærer, efter klagers opfattelse, at ledelsesberetningen burde have indeholdt en oplysning herom. Det er efter klagers opfattelse ikke korrekt at anføre, at der er tale om begivenheder efter balancedagen. Revisor burde efter klagers opfattelse med sit kendskab til den udskudte bogføring have stillet krav om, at dette forhold blev afspejlet i ledelsesberetningen. Klager er således uenig i revisors oplysning i revisionsprotokollatet om, at der ikke er afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet og ledelsesberetningen. Klager har til støtte for klagepunkt 4 anført, at det af revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2012 fremgår, at Bs eksterne revisor den 19. november 2012 foretog et uanmeldt kasseeftersyn, i hvilken forbindelse det blev konstateret, at der kun var bogført frem til 30. juni Det fremgår, at revisor herefter alene påså, at Bs bankkonti stemte pr. juni Det er klagers opfattelse, at indklagede, i forbindelse med det uanmeldte kasseeftersyn i november 2012, straks burde have sendt en skriftlig orientering til organisationens bestyrelse, med henblik på at informere Bs øverste ledelse om de alvorlige mangler, man ved kasseeftersynet havde konstateret i relation til organisationens daglige økonomistyring og de svagheder herved, hun - som fagperson - måtte have konstateret. Uanset, at der ved revisionen alene foretages en stikprøvevis kontrol af de oplysninger, der indgår i årsregnskabet, og uanset, at det er bestyrelsens ansvar at tilrettelægge, implementere og opretholde de interne kontroller, der er relevante for at kunne udarbejde og aflægge årsregnskab, er det således klagers opfattelse, at indklagede burde have gjort bestyrelsen opmærksom på de problematiske forhold, som revisor rent faktisk havde kendskab til og som helt utvivlsomt kan karakteres som væsentlige både i forhold til organisationens interne kontroller og i forhold til revidering af årsregnskabet. Det er klagers opfattelse, at indklagedes passivitet i denne sammenhæng er i strid med almindelig revisions- og bogføringsskik såvel som almindelige principper for rådgiveransvar. Klager er fuldt ud opmærksom på Revisornævnets kompetence til at træffe afgørelse i klagesager. Det er imidlertid klagers opfattelse, at nævnets vurdering af, om en revisor har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, i forbindelse med revisors erklæringsopgaver, ikke udelukkende kan fastlægges i overensstemmelse med de (mange) forbehold, som revisor helt nødvendigt må tage i henhold til lovgivningen og reglerne i årsregnskabsloven m.v. Klager har til støtte for klagepunkt 5 anført, at det af Bs revisionsinstruks fremgår, at den uafhængige revisor kan yde rådgivning og anden assistance, forudsat revisors uafhængighed i relation til erklæringsafgivelse ikke anses for truet efter de danske regler herom. Bs tidligere

12 vicedirektør har oplyst til klager, at han løbende har rådført sig med organisationens revisor vedrørende bl.a. situationen omkring den manglende bogføring. Det er på den baggrund klagers opfattelse, at indklagedes løbende rådgivning af Bs ledelse i forhold til økonomistyring og bogføring skaber berettiget tvivl om revisors uafhængighed. Manglende løbende bogføring udgør en væsentlig risiko for manglende styring, underslæb m.v., og en afdækning heraf i forbindelse med revisors uanmeldte eftersyn hos en kunde, uden at der følges relevant op herpå i forhold til ledelse og bestyrelse, kan rejse spørgsmål om revisors habilitet og dermed også om værdien af de påtegninger, som revisor forsyner årsregnskabet med. Dette stiller, efter klagers opfattelse, ekstra krav til revisors påtegninger og godkendelse af ledelsesberetningen, og er vanskeligt foreneligt med revisionsprotokollatets bemærkning i punkt 53 om, at det modtagne materiale ikke har afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet og ledelsesberetningen. Opmærksomheden henledes herudover på punkt 7 og 8 i revisionsprotokollatet, vedrørende betydningen af den manglende bogføring og den manglende mulighed for bankafstemning i forhold til underslæbet i projektafdelingen. Endelig finder klager det kritisabelt, at Bs revisor ikke har iagttaget sin særlige oplysningspligt i forhold til Ankestyrelsen, G, jf. Bs revisionsinstruks (punkt 22), hvorefter revisor skal orientere G, såfremt revisionen giver anledning til bemærkninger. Indklagede har påstået sagen afvist og har til støtte herfor anført, at sagen ikke vedrører erklæringsarbejde, og således ligger uden for nævnets kompetence. I henhold til revisorlovens 43 stk. 3, omfatter Revisornævnets kompetence, klager over, at en revisor ved udførelsen af opgaver efter 1, stk. 2, har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. Klager har i sine klageskrivelser angivet, at indklagedes erklæring ikke er korrekt, idet der i strid med akkrediteringsaftalen ikke løbende var blevet udarbejdet kvartalsrapporter i 2012, samt at indklagede ikke havde opfyldt sin oplysningsforpligtelse i forhold til klager. Indklagede gør heroverfor gældende, at klagen vedrører forhold, der ikke har sammenhæng med indklagedes erklæringsarbejde, og som dermed ligger uden for Revisornævnets kompetence. I tilfælde af, at Revisornævnet ikke afviser at behandle klagepunkterne, bør indklagede frifindes. Vedrørende klagers fremstilling af de faktiske forhold, har klager anført, at den omstændighed, at indklagede skulle have ydet rådgivning om økonomistyringen og bogføringen, og at indklagede i foråret 2012 skulle være blevet bekendt med udskydelsen af bogføringen, bestrides. Klagers gengivelse af indklagedes af 30. september 2013 er efter indklagedes opfattelse ikke korrekt. Indklagede vil derimod ikke bestride, at revisionen i foråret 2012 blev bekendt med udskydelsen af bogføringen. Årsregnskabet for 2011 er revideret af tidligere statsautoriseret revisor F. Efter F pensionering pr. 30. juni 2012 overtog indklagede opgaven, og umiddelbart efter sommerferien 2012 blev indklagede orienteret om, at B var gået i gang med at ajourføre bogføringen. Indklagede har dermed overtaget opgaven 6 måneder efter, at B, i samarbejde med bestyrelsen, valgte at udsætte bogføringen. Revisionsvirksomheden har været revisor for B i mere end 25 år, og har derigennem et mangeårigt kendskab til kunden og kundens forretningsgange og procedurer. I alle årene har revisors erfaring været, at organisationen har haft velfungerende kontroller til sikring af likvider. Adgangene til

13 hævninger i banken er således sikret ved dobbeltfuldmagter, hvorfor ingen kan hæve midler uden en anden medarbejders godkendelse. Forretningsgangen har været, at bogholderen for enten [aktivitet]afdelingen eller projektafdelingen har lagt regningerne til betaling, hvorefter enten direktøren eller vicedirektøren har skullet godkende betalingen i banken. I særlige situationer, har det været muligt at de 2 bogholdere kunne godkende i fællesskab. Når dette skete, skulle ledelsen, jf. Bs interne procedurer, have godkendt betalingerne efterfølgende ved gennemgang af betalingerne i banken. Alle bilag, der danner grundlag for udbetalinger, skulle desuden dobbelt godkendes, nemlig dels af bestiller/modtager og dels af en overordnet. Institutionen har løbende udsendt fakturaer til [parter]ne i henhold til den gebyrpolitik, som er godkendt af Ankestyrelsen, G. Styringsværktøjet til udsendelsen af fakturaerne er således ikke institutionens registreringer i økonomisystemet, men derimod deres manuelle registreringer i bogen, som organisationen omtaler som biblen, den bog, hvor de historisk set har registreret alle personer, der er blevet tilmeldt [aktivitet] igennem institutionen, samt de registreringer de foretager i deres elektroniske sagsstyringssystem ([Systemnavn]). Institutionen har således hele tiden været bevidst om, hvor mange [aktiver] der er blevet hjemtaget, samt afvigelsen i forhold til budget heri. Organisationens interne kontroller har derfor efter revisors vurdering været gode set i lyset af størrelsen af organisationen. Uagtet det relativt fåtallige personale har man således indarbejdet gode interne kontroller i form af funktionsadskillelser i udførelsen af opgaverne. Det har derfor været vores opfattelse og vurdering, at organisationen har haft velfungerede kontroller til sikring at, at kun godkendte transaktioner kunne gennemføres, uagtet at selve bogføringen i finans har været udsat i en periode. Indklagede skulle, ifølge klager, have skrevet i revisionsprotokollen, at årsagen til, at det begåede underslæb kunne finde sted, var, at B igennem en længere periode havde undladt at bogføre. Det er ikke korrekt. Indklagede har i afsnit 7 anført, at en af årsagerne til det var udskydelsen. Bogholderen kunne selvsagt have valgt at bogføre beløb på forkerte konti ved at opdele beløb på mange forskellige konti, og i så fald ville selve bogføringen ikke nødvendigvis have afdækket underslæbet. Dette skal også ses i sammenhæng med underslæbets størrelse i forhold til de samlede omkostninger. Indklagede har vedrørende klagepunkt 1 og 2 anført, at den udførte revision er en finansiel revision, som er udført i henhold til årsregnskabsloven, og i overensstemmelse med akkrediteringsaftalen og revisionsinstruksen, mens de af klager angivne klagepunkter hovedsageligt refererer til forhold, der behandles i forbindelse med en forvaltningsrevision. Regelsættene for udførelse og afgivelse af erklæringer for henholdsvis finansiel revision og forvaltningsrevision er væsentligt forskellige, og revisor finder derfor sondringen både nødvendig og begrundet. Det fremgår således af akkrediteringsaftalen af 2011 og de love, der henvises til heri, at revisionsvirksomheden udfører finansiel revision af årsregnskabet for B. Det har i øvrigt været gældende i alle de år, revisionsvirksomheden har været revisor for B. Der er således ikke en aftale om udførsel af forvaltningsrevision af årsregnskabet eller udførelse af andre erklæringsopgaver vedrørende andre forhold. Forskellen i de to typer af revision er blandt andet, at revisor ved forvaltningsrevision udtaler sig om den løbende forvaltning af økonomien, herunder bl.a. økonomistyringen. Dette indgår ikke i erklæringen for finansiel revision, og forholdet har derfor ikke betydning for vores konklusion om det retvisende billede af årsregnskabet, så længe en eventuel manglende økonomistyring ikke påvirker muligheden for at aflægge et retvisende regnskab, og dermed tallenes

14 rigtighed. Indklagede er ikke bekendt med, at en eventuel manglende økonomistyring skulle have medført fejl, der har påvirket rigtigheden af årsregnskabets tal. Den omtalte besvigelsessag er således efter vores viden fuldt afdækket og tab medtaget i årsrapporten. Indklagedes konklusion om, at årsregnskabet giver et retvisende billedede at aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet for 2012 fastholdes derfor. De særlige krav til årsregnskabets specifikationer, jf. akkrediteringsaftalens punkt 4.1.2, er også indarbejdet. Klager har anført, at indklagedes påtegning på årsrapporten for 2012 er direkte forkert. Indklagede har udført en finansiel revision i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler, akkrediteringsaftalen og revisionsinstruksen. Indklagede har på dette grundlag erklæret, at regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med både lovgivning og akkrediteringsaftalens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, hvilket ikke er bestridt af klager. Det er Bs ansvar at udarbejde kvartalsrapporter, budgetter mv. og disse indgår ikke i selvstændig form i årsregnskabet. I akkrediteringsaftalens afsnit 4.3 er det angivet, at B med udgangen af juni måned skal udarbejde en budget- og aktivitetsopfølgning, der senest 14 dage efter bestyrelsens godkendelse skal sendes til Familiestyrelsen til orientering. Halvårsregnskabet er først udarbejdet i december Akkrediteringsaftalen ikke indeholder krav om hverken review eller revision af perioderegnskaberne. Indklagede har ligeledes heller ikke haft en aftale med organisationen om nogen form for gennemgang heraf. Perioderegnskaberne er ikke en del af årsrapportens informationer, der kun indeholder tal for hele året. Forholdet anses derfor ikke for omfattet af den erklæring, indklagede har afgivet på årsrapporten. Organisationens manglende overholdelse af akkrediteringsaftalen er ikke relevant for indklagedes revision af årsregnskabet, medmindre det har betydning for, om der aflægges et retvisende regnskab. På tidspunktet for indklagedes påtegning af årsrapporten, var B ajour med bogføring for 2012, hvorfor den manglende bogføring i årets løb ikke har haft betydning for regnskabets rigtighed, og der er derfor ikke grundlag for et forbehold i påtegningen, eller bemærkninger i øvrigt. Udskydelsen af bogføringen har således, indklagede bekendt, ikke medført fejl i det aflagte og påtegnede regnskab for 2012, ligesom udskydelsen var begrundet i problemer med implementering af det nye SAP system. Det er korrekt, som angivet af klager, at B ikke bogførte i en periode på 7 måneder i Indklagede er enig i, at den manglende bogføring besværliggør institutionens økonomiske opfølgning, og forholdet omkring manglende kvartalsregnskaber blev derfor anført i revisionsprotokollen. Det er dog indklagedes vurdering, at institutionen har haft de nødvendige muligheder for at lave opfølgning. Klager har anført, at kontrolmiljøet hos B skulle have været sat ud af kraft. Kommentering af den løbende økonomistyring er imidlertid ikke et særskilt erklæringsemne i en finansiel påtegning, når forholdet ikke medfører fejl eller formodning om, at der kan være fejl i årsrapporten som følge heraf. De mangler, vi har konstateret, er derfor rapporteret i protokollen til ledelsen mv. Hvis klager vurderer, at den manglende udarbejdelse af kvartalsregnskaber/halvårsregnskaber har haft den påståede betydning, forstår indklagede ikke, hvorfor klager ikke har reageret på, at man ikke modtog opfølgningen i august/september 2012.

15 Kontrolmiljøet består af mange andre kontroller ud over selve bogføringen, herunder blandt andet godkendelsesregler på lønområdet. Klager henviser til, at administrationsomkostningerne udgør mere end DKK 9 mio. kr. Tallet er korrekt, men ud af dette beløb udgør regnskabslinjen med gager, pensioner mv. DKK 7,3 mio. Klager synes ikke at være opmærksom på de kontroller, der er etableret på bl.a. lønområdet, herunder blandt andet løbende godkendelse, hvilket ikke påvirkes af den udsatte bogføring. Det kan oplyses, at lønnen for 2012 udgør DKK 7,3 mio. og i 2011 DKK 7,4 mio. kr., ligesom de samlede administrationsomkostninger er stort set uændrede, nemlig kun en forskel på TDKK 252 mellem 2011 og 2012 (2012 TDKK 9.367). Vedrørende indtægterne på DKK 18 mio., har indklagede redegjort for, at indtægterne ikke styres i selve bogføringen, men derimod i særskilte registre over igangværende [aktivitet]er. Det fastholdes derfor, at konklusionen i påtegningen er korrekt. Indklagede har vedrørende klagepunkt 3 anført, at det ses at være klagers synspunkt, at den manglende, løbende bogføring og dermed muligheden for at følge udviklingen i [aktivitet]afdelingen indebærer efter klagers opfattelse, at ledelsesberetningen burde have indeholdt en oplysning herom, idet klager anfægter indklagedes bemærkning i revisionsprotokollen om, at det modtagne materiale ikke har afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet og ledelsesberetningen. Hertil bemærkes, at akkrediteringsaftalens særlige bestemmelser i forhold til årsrapportens indhold af specifikationer efter indklagedes vurdering er overholdt, og indklagede har, som krævet i revisionsinstruksen, rapporteret særskilt i revisionsprotokollen om overtrædelsen af akkrediteringsaftalen. På baggrund af lovkrav til ledelsesberetninger ser indklagede ikke grundlag for at kræve omtale af manglende løbende bogføring, når bogføringen er ajourført til brug for regnskabsaflæggelsen. I henhold til årsregnskabslovens 135, stk. 5, revideres ledelsesberetninger ikke længere, idet der alene foretages konsistenskontrol. Alle oplysninger i beretningen er, indklagede bekendt, i overensstemmelse med årsregnskabet. B aflægger årsregnskabet efter årsregnskabsloven for regnskabsklasse B. Kravene til ledelsesberetningen fremgår af årsregnskabslovens 77, og er således væsentlig mindre end for klasse C-virksomheder. Ifølge loven er der alene krav om, at såfremt der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer. Det anføres i beretningen, at aktiviteten er nedsat i årets løb, det fremgår således, at organisationen har formidlet [x antal aktiver] mod [x antal aktiver], der var budgetteret. Det omtales endvidere, at organisationen har valgt at fastholde sine aftaler med samarbejdspartnere. Donationer og hjælpearbejder i udlandet udgør således TDKK 457, hvilket ledelsen anfører, har været medvirkende til årsresultatet. Det anføres endvidere, at formidlingstallet også forventes at være lavt i 2013 og at det også for 2013 vil skabe et underskud. Oplysningerne svarer nøje til det, vi har fået oplyst under vores revision. Set ud fra kravene til en klasse B virksomhed, ses der således ikke at være lovregler, der understøtter klagers krav om oplysninger om omtale af udskudt bogføring. Klager anfører, at underskuddet for 2012 var DKK 4,1 mio. kr., mod forventninger om et nulresultat. Klager synes ikke at medtage, at organisationen efter vores oplysninger, af etiske årsager, og for at bevare relationer til udlandet, opretholdt donationer på DKK 4,2 mio., uagtet at man var bekendt med faldet i antallet af [aktivitet]er, og dermed faldende indtægter. Forholdet er også omtalt i beretningen til årsrapporten for 2012.

16 Klager har anført revisionsvirksomhedens skøn over forventningerne til dette resultat var baseret på et afsluttet halvårsregnskab. Hertil bemærkes, at indklagede ikke har skønnet over forventninger, men alene talmæssigt beregnet hvad konsekvensen vil være, hvis organisationen realiserer de negative resultater, blandt andet som konsekvens af, at organisationen ikke fra klager kan få accept af planlagte og forventede gebyrstigninger. Indklagede har vedrørende klagepunkt 4 anført, at det ses at være klagers opfattelse, at indklagede i forbindelse med det uanmeldte kasseeftersyn i november 2012 straks burde have sendt en skriftlig orientering til organisationens bestyrelse, med henblik på at informere Bs øverste ledelse om de alvorlige mangler, man ved kasseeftersynet havde konstateret i relation til organisationens daglige økonomistyring og de svagheder herved, som hun som fagperson måtte have konstateret. I forbindelse med de løbende informationer som revisionen har modtaget fra ledelsen omkring den manglende bogføring, er vi blevet informeret om, at den løbende udskydelse af bogføringen er sket med bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen har, indklagede bekendt, derfor været vidende om og har accepteret udskydelsen af bogføringen. Dette bygger indklagede dels på de informationer, som indklagede har modtaget fra den tidligere vicedirektør, samt det faktum, at bestyrelsen først får et halvårsregnskab i december 2012, og ligeledes ikke har fået kvartalsregnskabet for 1. kvartal Indklagede har herudover fået forelagt korrespondance mellem ledelsen og bestyrelsen dateret 9. juli 2012, hvoraf udsættelsen også fremgår. I en anføres, at man har besluttet at indtaste alle bilag i det gamle system, og at man forhåbentlig vil blive færdige med at indtaste i august-september 2012, så man kan lave kvartalsrapport i oktober. Det anføres endvidere, at man samtidig vil fortsætte SAP implementeringen. Bestyrelsen var således fuldt orienteret om beslutningen om at udskyde bogføringen, som - efter det os oplyste - tilmed blev truffet i samarbejde med bestyrelsen. Da indklagede foretog det uanmeldte beholdningseftersyn, var det ud fra en forventning om, at institutionen var i gang med at indhente den udskudte bogføring. Institutionen havde nået at bogføre bilagene frem til 30. juni 2012, og var dermed ikke blevet ajour, men havde dog fået indhentet en del af mankoen. Da institutionen var i gang med at ajourføre bogføringen, så indklagede ikke væsentlige faresignaler i forbindelse hermed. Institutionen havde således, som nævnt, etableret gode kontroller i forbindelse med de økonomiske midler ligesom overblikket over aktiviteten og dermed indtægterne løbende har været ajour. I den periode på 7 måneder, hvor institutionen ikke bogførte, har institutionens mangeårige bogholder således holdt styr på de indkomne bilag. Bilagene var påført et bilagsnummer og sat i mapper i datoorden. Derved har bogholderen løbende kunnet fremskaffe de informationer, som ledelse og [aktivitet]medarbejdere har ønsket eller haft behov for. Kasseeftersynet viste da også, at organisationen var i gang med at ajourføre bogføringen, som indklagede var blevet oplyst om, at man ville gøre. Eftersynet bekræftede desuden, at de seneste afstemninger understøttede, at der ikke var uregelmæssigheder. Der er desuden her tale om et miljø, hvor der ikke forefindes kontante pengesømme af væsentlig omfang, og der er således ingen mulighed for at tilgå kontanter andet end via banken, hvor der forelå krav om dobbelt fuldmagter. Klager gør gældende, at indklagede ikke har iagttaget sin særlige oplysningspligt i forhold til klager, jf. Bs revisionsinstruks (punkt 22), hvorefter revisor skal orientere G, såfremt revisionen giver anledning til bemærkninger. Af den fremlagte revisionsinstruks fremgår i punkt 22 udover den foran omtalte påtegning på årsregnskabet (som henvender sig til institutionens bestyrelse og andre

17 regnskabsbrugere) er revisor pålagt oplysningspligt overfor Familiestyrelsen, såfremt revisionen giver anledning til bemærkninger. Indklagede har derfor medtaget forholdet i revisionsprotokollen, som blev fremsendt til orientering til klager. Klagepunktet bestrides derfor i sin helhed. Indklagede har vedrørende klagepunkt 5 anført, at det ses at være klagers opfattelse, at indklagedes løbende rådgivning af Bs ledelse i forhold til økonomistyring og bogføringen skaber berettiget tvivl om revisors afhængighed. Indklagede finder, at denne kritik er både urigtig og særdeles alvorlig, og der er efter klagers opfattelse intet belæg for denne grove beskyldning. Indklagede har anmodet klager om at redegøre for og dokumentere, hvordan klager når til denne vurdering, hvilket klager har meddelt, at man hverken kunne eller ville. Klager oplyser, at det er en misforståelse, hvis indklagede opfatter det således, at indklagede personligt skulle have rådgivet om udskydelsen. Indklagede forstår det således, at klager mener, at indklagede ikke har rådgivet om udskydelsen af bogføringen, hvorfor dette klagepunkt må anses som bortfaldet i relation til indklagede. Det kan oplyses, at hverken indklagede eller teamet på daværende tidspunkt, har ydet en sådan rådgivning, som anført af klager. Det er korrekt, at det daværende team har været orienteret om den daglige ledelse og bestyrelsens beslutning om at udskyde bogføringen, som følge af det oplyste igangværende arbejde med SAP-implementeringen. Revisionsvirksomheden har dog på intet tidspunkt rådgivet herom, og klagers oplysninger om eventuel inhabilitet er grundløs. For god ordens skyld skal indklagede nævne, at lovgivningen i øvrigt ikke forbyder rådgivning om økonomistyring og bogføring. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Indledningsvist bemærkes, at nævnet ikke finder grundlag for at afvise klagen under henvisning til klagers anbringende om, at der ikke klages over erklæringsarbejde. Grundlaget for klagen ses således overordnet at være indklagedes erklæring på årsrapporten for 2012 for B, hvilken erklæring er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, samt en klage, som vedrører revisors uafhængighed. Begge forhold er omfattet af nævnets kompetence efter revisorlovens 43, stk. 3. Videre bemærkes, at det fremgår af den for B gældende Revisionsinstruks og Akkrediteringsaftale, at revisionen skal ske i overensstemmelse med god revisorskik i henhold til lov om fonde og visse foreninger, årsregnskabsloven og akkrediteringsaftalen. Revisornævnet lægger herefter til grund, at revisor skal foretage en finansiel revision, der tillige iagttager bestemmelserne i Akkrediteringsaftalen. Ad klagepunkt 1 Ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, påhviler ledelsen, og i denne sag bestyrelsen for B. Nævnet lægger som ubestridt til grund, at det i den mellem klager og indklagede indgåede akkrediteringsaftale er bestemt, at der skal udarbejdes kvartalsregnskaber til organisationens øverste administrative leder og formanden for bestyrelsen, ligesom det af revisorinstruksens punkt 6 og 7

18 fremgår, at revisor ved sin påtegning på årsrapporten blandt andet skal erklære sig, om B aflægger regnskab i overensstemmelse med den for organisation gældende lovgivning og akkrediteringsaftale. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013, at revisor i sin revisionspåtegning skal tage forbehold, hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler, og at forbehold altid skal tages, når regnskabet ikke indeholder krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2. Videre fremgår det af erklæringsbekendtgørelsens 7, at revisor skal give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold, og at revisor skal give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er fulgt, og forholdet er væsentligt, hvis revisor under sit arbejde med revisionen bliver opmærksom på oplysninger, som giver en begrundet formodning for, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere, hvis revisor bliver opmærksom på overtrædelser af blandt andet skatte, afgifts- eller tilskudslovgivningen, og den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold. Revisornævnet finder ikke, at den ovenfor beskrevne rapporteringspligt er af en sådan karakter, at organisationens manglende overholdelse heraf vil kunne medføre, at revisor skal tage forbehold eller give supplerende oplysning herom i sin påtegning. Endvidere finder nævnet ikke, at det på det foreliggende grundlag er godtgjort, at organisationens ledelse vil kunne ifalde ansvar, som følge af manglende overholdelse af den kvartalsvise rapportering. På denne baggrund frifindes indklagede. Ad klagepunkt 2 Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, at revisor altid skal give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold. Det lægges ubestridt til grund, at der i organisationen ikke var foretaget behøring bogføring i en periode på 7 måneder i B var på erklæringstidspunktet ajour med bogføringen for regnskabsåret De konstaterede tab, som var en følge af bedrageriet, var medtaget i regnskabet. Nævnet finder, at indklagede i en virksomhed af Bs omfang og karakter burde have givet en supplerende oplysning, om at organisationens ledelse ville kunne ifalde ansvar for manglende overholdelse af bogføringsloven.

19 På denne baggrund har indklagede handlet i strid med god revisorskik, idet hun ikke har overholdt erklæringsbekendtgørelsens 7. Ad klagepunkt 3 For så vidt angår spørgsmålet revisors eventuelle forpligtelser vedrørende ledelsesberetningens manglende omtale af bestyrelsens forventninger til det økonomiske resultat 2012, lægger nævnet til grund, at B har aflagt regnskab efter regnskabsklasse B. Om ledelsesberetninger for denne regnskabsklasses virksomheder, fremgår det af årsregnskabslovens 77, at såfremt der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold, skal årsrapporten suppleres af en ledelsesberetning, som redegør for disse ændringer. Efter årsregnskabslovens 135, stk. 5, omfatter revisionspligten ikke ledelsesberetningen. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Revisor har om ledelsesberetningen på årsrapporten 2012 udtalt, at det er opfattelsen, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nævnet finder, at indklagede burde have stillet krav til ledelsen om, at den manglende bogføring burde have været afspejlet i ledelsesberetningen, samt at ledelsesberetningen indeholdt oplysning om bestyrelsens forventninger til det økonomiske resultat for Nævnet finder imidlertid ikke, at der i den konkrete situation vil være grundlag for at kritisere, at revisor ikke har haft bemærkninger til, at ledelsesberetningen ikke omtalte den manglende bogføring og undlod at omtale bestyrelsens forventninger til resultatet for Indklagede frifindes derfor for dette klagepunkt. Ad klagepunkt 4 Efter revisorlovens 43, stk. 3, og 44, stk. 1, har nævnet til opgave at bedømme, om revisor ved udførelsen af erklæringsopgaver har tilsidesat de pligter, som stillingen som revisor medfører, og derved har overtrådt god revisorskik for 1, stk. 2-opgavers vedkommende, jf. 16, stk. 1, eller har undladt at udvise professionel kompetence for 1, stk. 3-opgavers vedkommende, jf. 16, stk. 3. Klager har gjort gældende, at revisor har været forpligtet til straks at orientere bestyrelsen om sin viden om, at der ikke var bogført i 7 på hinanden følgende måneder. Da indklagedes oplysningspligt over for Familiestyrelsen (nu G, Ankestyrelsen), hvis revisionen giver anledning til bemærkninger, jf. herved revisorinstruksens pkt. 22, ligger i naturlig forlængelse af det af revisor udførte erklæringsarbejde, findes nævnets kompetence at kunne udstrækkes til at behandle denne del af klagen. Det fremgår af ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Pkt. 7. Revisor skal på grundlag af det udførte revisionsarbejde fastlægge, om der er konstateret en eller flere mangler i intern kontrol (jf. afsnit A1-A4). Pkt. 8. Hvis revisor har konstateret en eller flere mangler i intern kontrol, skal revisor på grundlag af det udførte revisionsarbejde afgøre, om disse enkeltvis eller tilsammen udgør betydelige mangler (jf. afsnit A5- A11). Pkt. 9. Revisor skal rettidigt og skriftligt kommunikere til den øverste ledelse om betydelige mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen (jf. afsnit A12.A18, A 27) Kommunikation af betydelige mangler i intern kontrol til den øverste ledelse (jf. afsnit 9) Pkt. A12. Den skriftlige kommunikation af betydelige mangler til den øverste ledelse afspejler vigtigheden af disse forhold og hjælper den øverste ledelse med at opfylde sit tilsynsansvar

20 Det fremgår videre af Revisorinstruksens punkt 27: I revisionsprotokollater til bestyrelsen skal revisor redegøre for arten, omfanget og resultatet af revisionen samt for eventuelle aftaler, som måtte være truffet for at udvide den lovpligtige revision. Endvidere skal revisor i revisionsprotokollater rapportere eventuelle andre revisionsmæssige forhold, som efter deres vurdering har bestyrelsens interesse. Videre fremgår det af instruksens punkt 29: Såfremt revisor bliver opmærksom på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning om ledelsesansvar i deres revisionspåtegning på årsregnskabet, vil revisor omgående meddele bestyrelsen dette i revisionsprotokollen og eventuelt på anden måde for at give mulighed er for hurtig reaktion og afhjælpning. Dette gælder også, hvis revisor får mistanke om eller konstaterer væsentlige besvigelser eller anden økonomisk kriminalitet. Det lægges til grund, at beholdningseftersynet, som indklagede foretog den 19. november 2012, afdækkede, at der var betydelige mangler i de interne kontroller. I en virksomhed af denne art og omfang burde indklagede på dette tidspunkt i henhold til det ovenfor anførte i forlængelse af den løbende revision have underrettet virksomhedens ledelse skriftligt. En sådan meddelelse kunne være udformet som en tillægsprotokol. På denne baggrund finder Revisornævnet, at indklagede burde have udarbejdet en tillægsprotokol, der burde have været sendt til virksomhedens bestyrelse. Nævnet har i den forbindelse tillagt det betydning, at et beholdningseftersyn i løbet af regnskabsåret er en del af revisionen, som revisor er ansvarlig for. Uanset det fremlagte revisionsprotokollat er sendt til klager til orientering, og at dette indeholdt omtale af den manglende bogføring, finder nævnet på den ovenfor beskrevne baggrund, at indklagede har overtrådt reglerne om god revisorskik vedrørende dette klagepunkt. Ad klagepunkt 5 Efter revisorlovens 24, skal en revisor, som udfører opgaver efter lovens 1, stk. 2, (erklæringsopgaver) være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører. En revisor er således ikke uafhængig, hvis der foreligger et direkte eller indirekte økonomisk eller forretnings- eller ansættelsesmæssigt forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er omfattet af 1, stk. 2, mellem revisor og den virksomhed, en opgave vedrører, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Efter revisorinstruksen er revisor for B forpligtet til en løbende dialog omkring revisionen med ledelsen, ligesom revisor skal assistere med regnskabsopstillingen og kan efter nærmere aftale påtage sig andre opgaver for foreningen. Den omstændighed, at revisor løbende måtte have drøftet håndteringen af (den manglende) bogføring med ledelsen for B, rejser ikke i sig selv tvivl om revisors uafhængighed. Herefter, og da klager ikke nærmere har præciseret, hvorpå klagers tvivl om revisors uafhængighed beror, frifindes indklagede for denne del af klagen. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, og erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, jf. stk. 1, og Revisionsinstruksen ved ikke at have givet en supplerende oplysning og ved ikke at underrette ledelsen om mangler ved den interne kontrol pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr.

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revi Partner Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revisionsprotokollat til årsrapport for regnskabsåret 2009 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund CVR-nr. 47 46 23 12 Revisionsprotokollat af 16. marts 2016 om revisors tiltrædelse Indhold 1 Indledning 2 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen 2 2.1 Ledelsens opgaver og ansvar 2 2.2 Revisors opgaver

Læs mere

DGI Østjylland Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2016

DGI Østjylland Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2016 DGI Østjylland Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere