DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 7/ maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7/ maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET

2 » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. Vores vision HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Derved skaber vi værdi ikke blot for landmanden, men også for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interessenter det være sig økonomisk, fagligt eller humanitært. INDHOLD 3 Hovedpunkter Tilfredsstillende start på året 4 Mål og strategiske indsatsområder Øget indtjening og værdiskabelse efter fremgang på alle indsatsområder 6 Regnskabet Hoved- og nøgletal Tilfredstillende finansielle resultater 8 Marked og salg Vækst og bedre dækningsgrad 9 Produktgrupper Øget markedsindtrængning 10 Samfundsansvar Ansvarlig vækst og bæredygtig udvikling 11 Fokus Nyt marked for flutriafol i Texas 12 Påtegning Ledelsespåtegning REGNSKAB OG NOTER 13 Resultatopgørelse 13 Totalindkomstopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse 17 Noter til regnskab 19 Aktionær- og børsforhold Præsentation af regnskabet kl Adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund, underdirektør Jens Ole Jensen og økonomidirektør Jesper Barslund Jacobsen (CFO i Cheminova) fremlægger regnskabet ved et møde for analytikere og institutionelle investorer i dag, den 23. maj 2012, kl (dansk tid). Regnskabspræsentationen inkl. spørgerunde og telekonference kan følges direkte som webcast på og hvor den tilhørende præsentation er tilgængelig ca. 30 minutter i forvejen. En indekseret version af webcast er tilgængelig på hjemmesiden efterfølgende. Regnskabspræsentation, spørgerunde og telekonference foregår på engelsk. Telekonference: Deltagere i telekonferencen bedes ringe ind senest kl (dansk tid) på tlf (danske deltagere) og tlf. (+44) (internationale deltagere). Yderligere information om regnskabet: Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Tlf Jens Ole Jensen, Underdirektør Tlf Investor Relations Tlf

3 HOVEDPUNKTER Tilfredsstillende start på året Den fortsat positive markedsudvikling med en god og tidlig sæsonstart har understøttet en positiv udvikling i koncernen. Auriga har opnået en tilfredsstillende start på 2012 med fremgang på alle mål og indsatsområder. Omsætningen steg 16% i 1. kvartal 2012, og dækningsgraden steg til 29,5%. Omkostningsprocenten blev nedbragt med 1,0 procentpoint, og EBITDA-marginen steg til 11,6%. Det fortsatte arbejde med forbedringer af arbejdskapitalen har resulteret i en lavere gæld end ultimo 1. kvartal. Forventningerne til hele 2012 er uændrede. Hovedpunkter 1. kvartal 2012 (Urevideret - Tal i parentes er 1. kvartal -tal) Omsætningen i 1. kvartal 2012 steg samlet 16% til DKK mio. (DKK mio.). Valutakurspåvirkningen var marginal. De realiserede salgspriser steg i gennemsnit med 3% i forhold til samme periode sidste år. Dækningsgraden er øget med 1,7 procentpoint til 29,5% (27,8%) primært gennem et forbedret produktmiks, mens den positive prisudvikling opvejede de højere råvare- og energiomkostninger. De gennemsnitlige faste kapacitetsomkostninger blev nedbragt til 17,4% (18,4%) af omsætningen. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg til DKK 187 mio. (DKK 124 mio.), svarende til en EBITDAmargin på 11,6% (8,9%). Resultat af primær drift (EBIT) udviste en stigning på DKK 68 mio. til DKK 148 mio. (DKK 80 mio.), mens selskabets resultat før skat blev fordoblet til DKK 100 mio. (DKK 46 mio.). Pengebindingen i arbejdskapital blev reduceret, hvilket har forbedret pengestrøm fra driften til DKK -187 mio. mod DKK -467 mio. i samme periode sidste år. Den nettorentebærende gæld (NIBD) udgjorde DKK mio. (DKK mio.), mens gældsbyrden (NIBD/EBITDA) blev nedbragt til 4,4 (5,1). Forventninger Den gode start på sæsonen er baseret på klimatiske forhold og positive forventninger i landbruget. Landmændene ventes således at øge arealerne af væsentlige afgrøder som majs, soja og hvede i lyset af de fortsat høje priser på afgrøderne. Branchen forventes derfor uændret at opnå en vækst på op mod 5% for hele året baseret på volumenvækst og prisforbedringer. Auriga forventer fortsat en vækst som mindst svarer til markedsvæksten. I løbet af året introduceres blandt andet nye svampemidler indeholdende azoxystrobin i flere markeder, ligesom markedsindtrængningen øges for allerede introducerede produkter. Gennem en forbedring af dækningsgraden og en lavere omkostningsprocent forbedres indtjeningen. Fortsat forbedring af arbejdskapitalen, en positiv pengestrøm og en reduktion af gælden vil øge forrentningen af den investerede kapital og medføre en reduktion af gældsbyrden. Auriga fastholder de tidligere udmeldte forventninger for 2012 om en omsætning på ca. DKK mio. med en indtjeningsmargin (EBITDA) på ca. 10% samt et resultat af primær drift i niveauet DKK mio.» Det er lykkedes at udnytte de gode markedsbetingelser til vækst og øget indtjening uden at belaste forretningen med større arbejdskapital og gæld. Vores fokus i år er netop på at forbedre resultaterne og samtidig reducere gælden. Vi glæder os over en god start og fortsætter den målrettede indsats. Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør UDSAGN OM FREMTIDIGE FORHOLD Forventningerne tager udgangspunkt i det nuværende valutakursniveau, og det forudsættes, at den globale økonomiske og finansielle situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsbetingelserne for koncernen i Aurigas resultater er generelt påvirket af udviklingen inden for landbruget, klimatiske, økonomiske, valutariske og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. Udsagn om fremtidige forhold, herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater, er forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivning og god praksis foreskriver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

4 MÅL OG STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER Øget indtjening og værdiskabelse efter fremgang på alle indsatsområder Indtjening og værdiskabelse Ambitionen for Auriga er at forbedre indtjening og værdiskabelse. Målet er i 2012 at forsætte den positive udvikling, der kan bringe resultaterne tættere på målene om en indtjening (EBITDA) på 13-18% og en forrentning af den investerede kapital (ROIC) på ca. 15% efter Med en gældsbyrde (NIBD/EBITDA) på 4,4 er gælden fortsat for høj i forhold til indtjeningen. I 2012 er det derfor afgørende, at gældsbyrden reduceres ved at øge indtjeningen og nedbringe gælden. I 1. kvartal 2012 er der opnået en betydelig forbedring af indtjeningen og pengestrømmen, og gælden er reduceret i forhold til 1. kvartal. EBITDA er øget med DKK 63 mio. til DKK 187 mio. (DKK 124 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 11,6% (8,9%). Over de seneste 12 måneder er der realiseret en EBITDA-margin på 9,4%, hvilket er 1,0 procentpoint mere end de foregående 12 måneder. Den investerede kapital er over de seneste 12 måneder forrentet med 6,4% mod 4,5% de foregående 12 måneder. Målene skal nås gennem en balanceret udvikling inden for de tre strategiske indsatsområder Udvikling og vækst, Effektivisering og omkostningsstyring samt Arbejdskapital og gældsbyrde. Udvikling og vækst Da transformationen af produktprogrammet er afsluttet med udgangen af vil den samlede omsætning i 2012 Strategiske indsatsområder UDVIKLING OG VÆKST EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING INDTJENING OG VÆRDISKABELSE ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE og årene fremover øges gennem fortsat markedsindtrængning for produkter introduceret gennem de senere år og gennem introduktion af flere nye produkter fra udviklingspipelinen. Eftersom de nye produkter i stigende omfang er differentierede færdigprodukter med større værdi for landmanden bidrager væksten gennem en højere dækningsgrad til en forbedret indtjening. Væksten i salget af plantebeskyttelsesmidler i 1. kvartal 2012 blev på 20% efter en god og tidlig start på sæsonen Indtjening og værdiskabelse Udvikling og vækst DKKm Omsætning EBITDA i % af omsætning 12% DKKm Omsætning Dækningsgrad % 30% % 8% 6% 4% 2% % 26% 24% 22% Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q % Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q % Graferne er beregnet på løbende 12 måneder 4 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012

5 i Nordamerika og Nordeuropa samt en stærk afslutning på sæsonen i Brasilien. Omsætningen er samlet øget med DKK 217 mio. til DKK mio. (DKK mio.), mens dækningsgraden for perioden er øget 1,7 procentpoint til 29,5% (27,8%) hovedsageligt opnået gennem den fortsatte forbedring af produktprogrammet. Over de seneste 12 måneder har dækningsgraden været 27,6%, hvilket ligeledes er en forbedring i forhold til de foregående 12 måneder. Effektivisering og omkostningsstyring Der er gennem de seneste år arbejdet aktivt med Lean i produktion og vedligehold. I løbet af 2012 bliver Lean også implementeret i adskillige laboratorieområder og administrative funktioner. Herudover identificeres løbende en række andre forbedringstiltag, ligesom den fulde effekt af sidste års tilpasning af kapaciteten i funktionærstaben opnås i år. Endelig vil indeværende og kommende års vækst betyde, at der kan realiseres stordriftsfordele inden for flere områder, herunder salg og administration. En lavere omkostningsprocent vil således bidrage til en forbedring af indtjeningen. De samlede kapacitetsomkostninger udgjorde en faldende andel af omsætningen, men er øget til DKK 338 mio. (DKK 313 mio.) som følge af det højere aktivitetsniveau. De faste omkostninger i produktion, salg, administration og udvikling udgjorde over de seneste 12 måneder 17,4% af omsætningen mod 18,4% de foregående 12 måneder. Arbejdskapital og gældsbyrde Der er løbende sket en betydelig reduktion af den gennemsnitlige pengebinding i arbejdskapital siden midten af. Den særlige fokus på reduktion af gælden og gældsbyrden i 2012 har resulteret i gennemførelsen af en række initiativer til forbedring af arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen udgjorde ultimo 1. kvartal 2012 DKK mio. (DKK mio.) svarende til en reduktion på DKK 301 mio. primært opnået gennem en forøgelse af leverandørgælden. Varebeholdningerne er reduceret, mens tilgodehavender er øget marginalt, hvilket skal ses i forhold til omsætningsvæksten på 16%. Ultimo 1. kvartal udgjorde arbejdskapitalen 45,3% af de foregående 12 måneders omsætning mod 51,7% på samme tidspunkt et år tidligere. Målt i gennemsnit over 12 måneder udgjorde arbejdskapitalen 47,9% af omsætningen mod 50,3% et år tidligere. Den reducerede pengebinding i arbejdskapital har resulteret i en forbedring af pengestrømmen og en reduktion af gælden i forhold til samme periode sidste år. Gældsbyrden (NIBD/EBITDA) er dermed reduceret til 4,4 fra 5,1 et år tidligere. Effektivisering og omkostningsstyring Arbejdskapital og gældsbyrde DKKm Omsætning Kapacitetsomkostninger i % af omsætning* 20% DKKm Omsætning Gennemsnitlig arbejdskapital % 54% % % % % % % Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q % Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q % * Faste omkostninger i produktion, salg, administration og udvikling Graferne er beregnet på løbende 12 måneder AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

6 REGNSKABET Hoved- og nøgletal DKK mio. Resultatopgørelse: 2012 Året Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (48) (34) (240) Resultat før skat Resultat efter skat (9) Balance: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoaktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Pengestrømme: 2012 Året Pengestrømme fra driftsaktivitet (187) (467) 207 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (69) (32) (293) - heraf investeret i materielle anlægsaktiver (23) (10) (116) Fri pengestrøm (256) (499) (86) Regnskabsrelaterede nøgletal: Året EBITDA-margin 11,6% 8,9% 8,7% EBIT-margin 9,2% 5,8% 5,6% NOPLAT (37) ROIC * 6,4% 4,5% (0,9%) NIBD/EBITDA faktor * 4,4 5,1 4,4 NIBD/Egenkapital 1,2 1,2 1,1 Gældsprocent 54% 53% 52% Aktierelaterede nøgletal: 2012 Året Resultat i kroner pr. 10 DKK aktie 2,94 0,93 (0,60) Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. 10 DKK aktie (7,4) (18,6) 8,2 Indre værdi i kroner pr. 10 DKK aktie 79,1 85,5 75,8 Børskurs Price earnings kvote (124) Børskurs/indre værdi 0,94 1,08 0,98 Markedsværdi * NOPLAT og EBITDA er beregnet på løbende 12 mdr. 6 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012

7 Tilfredsstillende finansielle resultater Auriga fik en tilfredsstillende start på året med en positiv udvikling på alle væsentlige nøgletal. Koncernomsætning Omsætningen i 1. kvartal 2012 steg med 16% til DKK mio. (DKK mio.). Sammenlignet med 1. kvartal sidste år har valutakursudviklingen stort set været neutral, idet stigende kurser for USD, GBP og AUD næsten har kunnet kompensere for en lavere kurs for INR og flere latinamerikanske valutaer. Omsætningen opgjort til uændrede valutakurser i forhold til 1. kvartal sidste år ville således have været DKK 5 mio. højere. Bruttoresultat Det realiserede bruttoresultat steg med 23% til DKK 475 mio. (DKK 387 mio.), svarende til en forøgelse af bruttomarginen med 1,7 procentpoint til 29,5% (27,8%) hovedsageligt som følge af et forbedret produktprogram. Salgspriserne er øget med 3%, hvilket har opvejet de højere råvare- og energipriser. Omkostninger og driftsresultat Den øgede aktivitet bevirkede, at koncernens samlede kapacitetsomkostninger steg med 8% til DKK 338 mio. (DKK 313 mio.) svarende til 21,0% (22,4%) af omsætningen. De fremadrettede udviklingsaktiviteter har fortsat høj prioritet, og i 1. kvartal blev der som forventet aktiveret udviklings- og registreringsomkostninger på DKK 32 mio. (DKK 18 mio.). Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 187 mio. (DKK 124 mio.), og EBITDA-marginen udgjorde i 1. kvartal 11,6% (8,9%). Efter fradrag af afskrivninger på DKK 39 mio. (DKK 44 mio.) blev resultat af primær drift (EBIT) DKK 148 mio. (DKK 80 mio.), og EBIT-marginen udviste en stigning på 3,4 procentpoint til 9,2% (5,8%). Finansielle poster og periodens resultat Finansomkostningerne steg som forventet med DKK 14 mio. til DKK 48 mio. (DKK 34 mio.) som følge af stigende renteomkostninger, mens valutakurspåvirkningen har været marginal. Koncernens resultat før skat steg til DKK 100 mio. (DKK 46 mio.), hvilket er mere end en fordobling i forhold til 1. kvartal. Pengestrømme og balance Der er i 1. kvartal 2012 realiseret en negativ pengestrøm fra driften på DKK -187 mio. mod DKK -467 mio. i samme periode sidste år. Forbedringen skyldes især, at pengebindingen i arbejdskapital er reduceret. Efter fradrag af samlede investeringer på DKK 69 mio. (DKK 32 mio.) blev fri pengestrøm DKK -256 mio. (DKK -499 mio.). Koncernens samlede balancesum steg som følge af større likvide midler samt et øget aktivitetsniveau med DKK 454 mio. til DKK mio. (DKK mio.). Egenkapitalen er i 1. kvartal øget med DKK 94 mio. og udgjorde ultimo DKK mio. (DKK mio.). Omsætningsaktiverne overstiger fortsat den samlede gæld. Nettorentebærende gæld Ultimo 1. kvartal 2012 udgjorde koncernens nettorentebærende gæld (NIBD) DKK mio. (DKK mio.), hvoraf 46% (37%) er fastforrentet, mens 47% (54%) er optaget i fremmed valuta. Gældsbyrden (NIBD/EBITDA) er nedbragt til 4,4 fra 5,1 ultimo marts. Kreditfaciliteter DKK mia Committede over 3 år 0,7 0,8 Committede 1-3 år 1,5 0,9 Committede under 1 år 0,0 0,3 Committede i alt 2,2 2,0 % af total 65% 60% Uncommittede 1,2 1,2 % af total 35% 40% Kreditfaciliteter i alt 3,4 3,2 Likvide beholdninger 0,4 0,2 Udnyttet 2,8 2,6 Likviditetsberedskab 1,0 0,8 Likviditet Aurigas likviditetsberedskab ultimo 1. kvartal 2012 udgjorde DKK 967 mio. svarende til en forbedring på DKK 192 mio. i forhold til ultimo marts sidste år. De committede kreditfaciliteter er i perioden forøget med DKK 263 mio. AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

8 MARKED OG SALG Omsætning, regioner Vækst og bedre dækningsgrad Markedet for plantebeskyttelse er uændret positivt påvirket af stor efterspørgsel efter og høje priser på landmandens afgrøder. Derved tilskyndes landmanden til at øge arealerne og beskytte udbytterne i planteavlen gennem anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. I 1. kvartal 2012 har branchen yderligere haft fordel af en tidlig sæsonstart i Nordeuropa og Nordamerika, samt en god sæsonafslutning i Brasilien. De største virksomheder i branchen har i gennemsnit opnået en vækst på 8-9% gennem større mængder og svagt stigende priser. Den positive underliggende udvikling i koncernen betyder, at Auriga har vundet markedsandele og forbedret dækningsgraden. Region Europa Den fortsatte markedsvækst i Østeuropa og en god og tidlig sæson i Nordeuropa mere end opvejede et faldende marked i Sydeuropa, som var påvirket af tørke i Spanien og de vanskelige finansielle forhold i bl.a. Grækenland. Væksten er primært opnået på ukrudtsmidler, hvor især pe thoxamid og sulfonylurea-ukrudtsmidler har oplevet vækst. Der er opnået en positiv udvikling i de lokale markeder i Frankrig og Tyskland. Det franske datterselskab har over det sidste års tid opnået registreringer på en række nye produkter og har med det nye samarbejde med en lokal distributionspartner opnået en god markedsadgang. Der er således opnået vækst og resultatforbedring i Frankrig. I Tyskland er den nye ledelse i gang med en restrukturering af forretningen, der nu viser tilfredsstillende resultater i form af øget salg og reducerede omkostninger. De øvrige selskaber i regionen har opnået tilfredsstillende resultater. Samlet er der i regionen opnået en vækst på 12% med en tilfredsstillende udvikling i indtjeningen. Region Nordamerika De gode klimatiske betingelser har resulteret i en god og tidlig sæsonstart i Nordamerika. Introduktion af nye, differentierede produkter, f.eks. baseret på aktivstoffet kresoxim, og vækst fra gamma-cyhalothrin og flutriafol, der nu er introduceret i bomuld, har medvirket til en god vækst i regionen. Samtidig har der været god efterspørgsel efter de traditionelle insektmidler som chlorpyrifos og dimethoat. Det er tilfredsstillende, at der med succes skabes markedsadgang for nye, differentierede produkter gennem etablerede distributionskanaler. Samlet er der opnået en vækst på over 50% og en positiv udvikling i indtjeningen i regionen. Omsætning, regioner Omsætning, produkter 1. kvartal 2012 Omsætning, regioner 1. kvartal 2012 Europa 53% (55%) Nordamerika 7% (5%) Latinamerika 19% (16%) International Region Latinamerika 16% (17%) Globale aktiviteter 5% (7%) Tal i parentes er 1. kvartal -tal Sæsonafslutningen var som ventet god, da store arealer var opdyrket til landbrugsproduktion i Brasilien i den nu afsluttede sæson, mens Argentina har været ramt af tørke. Væksten i Brasilien drives af differentierede produkter med høj margin, herunder produkter baseret på aktivstoffet fluazinam og en moderne mikrokapselformulering indeholdende methyl parathion, der i bomuld kan afløse en række udfasede produkter. I Argentina fortsætter væksten fra differentierede produkter, og i Colombia fastholdes en god position på flutriafol-baserede produkter. Samlet er der i regionen opnået en vækst på over 40% og en tilfredsstillende forbedring af indtjeningen gennem fokus på højmargin-produkter. Region International Europa 53% (55%) Nordamerika 7% (5%) Latinamerika 19% (16%) International 16% (17%) Globale aktiviteter 5% (7%) Ukrudtsmidler 33% (33%) Insektmidler 33% (30%) Svampemidler 20% (19%) Øvrige plante- 8% (8%) beskyttelsesmidler Andre aktiviteter 6% (10%) Der er opnået tilfredsstillende resultater i den tidlige sæson i Indien trods mindre positive udsigter for den kommende sæson end det har været tilfældet de sidste par år. I Australien har klimatiske og konkurrencemæssige forhold resulteret i lavere salg end forventet. I CIS-landene har vintervejret medført en senere sæsonstart i bl.a. Rusland. I Indien og i regionen generelt har fokus på udvikling af produktprogrammet vist tilfredsstillende resultater. Samlet har salget i regionen ikke udviklet sig som forventet, men indtjeningen har været tilfredsstillende. 8 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012

9 PRODUKTGRUPPER Øget markedsindtrængning Transformationsprocessen for Cheminovas produktprogram blev afsluttet i, og glyphosats andel af omsætningen udgør nu kun 10%. Væksten nu og i de kommende år vil primært blive genereret gennem øget markedsindtrængning for produkter, som allerede er introduceret i Europa 53% (55%) Nordamerika 7% (5%) de første markeder. Herudover er det forventningen, at introduktion af en række nye produkter Latinamerika fra udviklingspipelinen vil medvirke til at styrke International væksten. Samlet 16% set er (17%) 19% (16%) salget af plantebeskyttelsesmidler Globale steget aktiviteter 20%. 5% (7%) På ukrudtsmidlerne er der opnået en vækst på 16% gennem øget markedsindtrængning Europa for 41% produkter (41%) introduceret de senere år. Nordamerika Der blev ikke introduceret 6% (10%) nye Latinamerika 23% (21%) produkter i 1. kvartal, men de selektive ukrudtsmidler International 24% (22%) som f.eks. sulfonylurea-produkterne Globale aktiviteter udviste 6% (6%) god fremgang. Ukrudtsmidler baseret på aktivstoffet pethoxamid, der er inkluderet i produktprogrammet gennem akkvisitionen af Stähler, har ligeledes udvist tilfredsstillende vækst. I lyset af forventninger om fortsat vækst på dette aktivstof indledes egenproduktion på fabrikken i Danmark senere på året, når anlægget er færdigbygget. Med en vækst på 25% steg insektmidlerne mere end forventet som følge af den tidlige sæsonstart i Nordamerika og udgjorde i 1. kvartal 33% (30%) af omsætningen. Der er opnået en tilfredsstillende vækst på abamectin og gamma-cyhalothrin, mens også de traditionelle produkter som Omsætning, regioner Omsætning, produkter Væsentlige aktivstoffer Ukrudtsbekæmpelse Insektbekæmpelse Svampebekæmpelse Øvrige Omsætning, produkter 1. kvartal 2012 Ukrudtsmidler 31% (34%) Ukrudtsmidler 33% (33%) Insektmidler 33% (30%) Svampemidler 20% (19%) Øvrige plante- 8% (8%) beskyttelsesmidler Andre aktiviteter 6% (10%) Tal i parentes er 1. kvartal -tal Insektmidler 37% (35%) chlorpyrifos og dimethoat viste fremgang baseret på den Svampemidler 18% (18%) tidlige Øvrige plante- sæsonstart. 6% (6%) beskyttelsesmidler Andre aktiviteter 8% (7%) Omsætningen af svampemidler steg med 22% og udgør nu 20% (19%) af den samlede omsætning. Salgsvæksten blev opnået efter fortsat fremgang for flutriafol og fluazinam, ligesom et kresoxim-baseret produkt fik en succesfuld introduktion i den tidlige sæson i USA. Salget af øvrige plantebeskyttelsesmidler udgjorde uændret 8% (8%) af omsætningen. Segmentet omfatter bl.a. Headlands mikronæringsstoffer samt vækstregulatorer som trinexapac, der nu er introduceret i Europa. Øvrige aktiviteter tegnede sig for 6% (10%) af omsætningen efter tilbagegang inden for fine chemicals-området. Beflubutamid Abamectin Azoxystrobin 4) Mikronæringsstoffer Chlorimuron 2) Acephat 1) Epoxiconazole 3) Trinexapac Chlorsulfuron 2) Acrinathrin Fluazinam Mepiquat-chlorid Clodinafop Chlorpyrifos 1) Flutriafol 3) Clomazon Dimethoat 1) Fosetyl-al Diflufenican Fipronil Kresoxim-methyl 4) Fenoxaprop Gamma-cyhalothrin Tebuconazole 3) Fomesafen Imidacloprid Glyphosat Malathion 1) Imazethapyr Methyl parathion 1) Metsulfuron 2) Phosalone 1) Nicosulfuron 2) Pethoxamid Propoxycarbazone 2) Rimsulfuron 2) Thifensulfuron 2) Tribenuron 2) 1) OP-insektmidler (organofosfater) 2) Ukrudtsmidler i sulfonylureagruppen (SU-midler) 3) Svampemidler i triazolgruppen 4) Svampemidler i strobiluringruppen Eksempler på differentierede produkter Ukrudtsbekæmpelse Insektbekæmpelse Svampebekæmpelse Beflubutamid + isoproturon Clodinafop + diflufenican Chlorimuron WG Fenoxaprop + clodinafop Metsulfuron + diflufenican Pethoxamid EC Pethoxamid + terbutilazine SC Propoxycarbazone + amidosulfuron + iodosulfuron Propoxycarbazone + iodosulfuron Abamectin EW Acrinathrin EW Dimethoat EC Methyl parathion CS Gamma cyhalothrin + chlorpyrifos EC Malathion EC/EW/ULV Gamma-cyhalothrin CS Phosalone EC Azoxystrobin + flutriafol SC Epoxiconazole SC Flutriafol SC Flutriafol + chlorothalonil SC Flutriafol + imazalil SC Flutriafol + tebuconazole SC Flutriafol + thiophanate methyl SC AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

10 SAMFUNDSANSVAR Ansvarlig vækst og bæredygtig udvikling I Cheminovas CSR-rapport for, der udgør en del af Aurigas årsrapportering, er væsentlige aktiviteter inden for Corporate Social Responsibility (CSR) beskrevet, ligesom målene for 2012 er opstillet og en handlingsplan præsenteret. Arbejdet med at realisere målene er igangsat og er i 1. kvartal forløbet efter planen. Salg af plantebeskyttelsesmidler Selvom de giftigste (WHO klasse I) produkter er udfaset fra Cheminovas produktprogram i udviklingslandene, fortsættes og udbygges indsatsen for at fremme sikker og korrekt anvendelse af Cheminovas plantebeskyttelsesmidler. Generelt er product stewardship en integreret del af markedsføringen. Landsbyprojekter Udviklingen af landsbyprojekterne i Brasilien og Indien forløber efter planen med fokus på værdiskabende og sikker anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. I Indien gennemføres en række forskelligartede socialt relevante projekter i tilknytning til arbejdet i modellandsbyerne, f.eks. et bloddonerprogram og undervisning i husdyrhold, der medvirker til en forbedring af leveforholdene for landsbyernes beboere. Med udgangspunkt i internationale FN-mærkedage har der eksempelvis i anledning af World Wetlands Day i februar været arrangeret aktiviteter til beskyttelse af de miljøfølsomme mangroveskove gennem oplysning om det unikke dyre- og planteliv i disse områder, med det formål at understøtte fortsat biologisk mangfoldighed (biodiversitet) i områderne. Produktion På alle produktionssteder arbejdes der med sikkerhed, miljø og energioptimering, og initiativerne forløber efter planen. På fabrikken i Danmark er et større antal delprojekter med relation til miljøledelsessystemet under udarbejdelse og iværksættelse. Udvikling Den løbende indsats med udvikling af forbedrede færdigprodukter har i 1. kvartal resulteret i udvikling af to insektmidler med forbedrede miljøegenskaber. Det er lykkedes at erstatte uønskede organiske opløsningsmidler med vand og mere miljøvenlige additiver. World Wetlands Day har også i 2012 givet anledning til flere aktiviteter bl.a. plantning af træer ved modellandsbyer. 10 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012

11 FOKUS Nyt marked for flutriafol i Texas Cheminovas produkt TOPGUARD hjælper landmænd i Texas med at bekæmpe svampesygdommen rod-råd i bomuld - en ødelæggende svamp, der skønnes at medføre direkte udbyttetab på op imod 40 millioner USD om året. Landbrugsministeriet i Texas har fået lov til at anvende Cheminovas svampemiddel TOPGUARD i kampen mod rod-råd i bomuld. Den amerikanske miljøstyrelse (EPA - Environmental Protection Agency) har givet en 18 godkendelse, der dækker bestemte områder af Texas i I nogle marker er rod-råd svampen så udbredt, at det slet ikke kan betale sig for landmændene at dyrke bomuld, og indtil nu har der ikke været nogen mulighed for at bekæmpe svampesygdommen. Rod-råd er en svampesygdom, der er skyld i store tab af udbytte, nedsat fiberkvalitet og vanskelig forarbejdning af bomulden. Svampen inficerer plantens rødder, hvilket medfører råd. Bomuldsplanten dør hurtigt, hvis sygdommen breder sig op i planten. TOPGUARD er et af Cheminovas nye færdigprodukter baseret på aktivstoffet flutriafol. Svampemidlet virker ved at beskytte bomuldsplanten, ikke ved at slå svampen ihjel i jorden. Produktet anvendes ved såning og kun i de områder af marken, hvor rod-råd normalt dukker op. Texas A&M University har i samarbejde med Cheminova testet produktets effektivitet i markforsøg, der viser stigninger i udbytte på mellem 20 og 60 procent, når rod-råd bekæmpes med TOPGUARD. Det indledende salg og brug af TOPGUARD er sket i Texas i 1. kvartal TOPGUARD allerede kendt i USA Produktets effektivitet er allerede kendt af mange landmænd i USA, der producerer æbler og sojabønner. I 2007 fik de stater, der er hovedproducenter af soja, en 18 godkendelse til at anvende TOPGUARD i bekæmpelsen af svampesygdommen rust i sojabønner. Og i midten af fik Cheminova de første registreringer på TOPGUARD i de stater, der er hovedproducenter af soja og æbler. Registreringerne var en ganske særlig milepæl for Cheminova, da vi som den første virksomhed nogen sinde opnåede registrering af flutriafol i USA. Ingen har tidligere haft mulighed for at sælge flutriafol-baserede produkter til at kontrollere svampesygdomme i USA, som er et af verdens største landbrugslande. Flutriafol bruges i en lang række andre lande i bl.a. Europa og Latinamerika og har bevist sit værd i mange forskellige afgrøder, f.eks. soja, korn, kaffe, majs, roer, raps, bananer, æbler og bomuld. Cheminova købte flutriafol i Det var startskuddet til at identificere, udvikle og producere produkter til et bredere produktprogram, der også omfatter svampemidler, som registreres og markedsføres over hele verden. HELPING YOU GROW I takt med at produktprogrammet bliver bredere, bliver vi også bedre til at opfylde landmændenes behov for unikke produkter, der skaber værdi ikke kun for den enkelte landmand, men også for Cheminova, igennem højere indtjening til gavn for alle interessenter. Dermed lever vi op til vores slogan HELPING YOU GROW. TOPGUARD er et eksempel på, at vi lever op til vores grundlæggende mission om at bidrage til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning. Det gør vi ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så et stigende antal mennesker i verden kan få dækket basale behov som mad på bordet og tøj på kroppen. Facts om TOPGUARD Stabil, systemisk svampebekæmpelse Kurativ og præventiv effekt God indtrængen og transport i planten Regnfast inden for 2 timer Nem at bruge - TOPGUARD er meget effektiv i bekæmpelsen af rodråd i bomuld, siger Tom Isakeit, der er ekspert i plantesygdomme og kommer fra Texas. Han og hans stab har testet produktets effektivitet i markforsøg. Se videoen på Nøglen til succes ligger i et differentieret produktprogram, der kan opfylde landmandens behov. Vi skal markedsføre produkter til brug i flere afgrøder og flere produkter inden for samme afgrøde. Dermed kan vi løfte indtjeningen og sikre større værdiskabelse. Rico Toft Christensen Direktør for region Nordamerika AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

12 PÅTEGNING Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts 2012 for Auriga Industries A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, herunder de af NASDAQ OMX, Copenhagen, stillede krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 31. marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Harboøre, den 23. maj 2012 Bestyrelse: Jens Due Olsen Torben Svejgård Lars Hvidtfeldt Formand Næstformand Jørgen Jensen Karl Anker Jørgensen Jutta af Rosenborg Kapil Kumar Saini Peder Munk Sørensen Jørn Sand Tofting Direktion: Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 12 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012

13 REGNSKAB OG NOTER Resultatopgørelse DKK mio Året Nettoomsætning Note Produktionsomkostninger Note Bruttoresultat Andre driftsindtægter Øvrige kapacitetsomkostninger Note Resultat af primær drift Note Finansielle poster (48) (34) (240) Resultat før skat Skat Note 4 (25) (13) (88) Resultat (9) Fordeles således: Aktionærerne i Auriga Industries A/S (15) Minoritetsinteresserne Resultat pr. aktie (EPS): (9) Resultat pr. aktie 2,94 0,93 (0,60) Udvandet resultat pr. aktie 2,94 0,93 (0,60) Totalindkomstopgørelse DKK mio Året Periodens resultat (9) Anden totalindkomst Valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder 16 (26) (108) Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (2) 7 5 Øvrige bevægelser 5 (1) 19 Anden totalindkomst 19 (20) (84) Totalindkomst i alt (93) AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

14 Pengestrømsopgørelse DKK mio Året Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Øvrige reguleringer Ændring i tilgodehavender (399) (483) (208) Ændring i varebeholdninger (381) (325) 71 Ændring i leverandørgæld Pengestrømme fra primær drift (110) (411) 510 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (92) (93) (596) Pengestrømme fra drift (158) (445) 270 Betalt selskabsskat (29) (22) (63) Pengestrømme fra driftsaktivitet (187) (467) 207 Køb af immaterielle aktiver 0 0 (5) Investering vedr. immaterielle aktiver under udvikling (46) (22) (172) Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver (23) (10) (116) Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver 0 0 (11) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (69) (32) (293) Fri pengestrøm (256) (499) (86) Afdrag på langfristet gæld 0 (10) (84) Optagelse af langfristet lån Køb af minoritetsaktier 0 0 (88) Betalt udbytte 0 0 (61) Salg af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (113) Ændring i likvider (64) (319) (199) Likvider pr. 1. januar (645) (480) (480) Kursregulering (1) Likvider ultimo (710) (784) (645) 14 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012

15 Balance DKK mio Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Udskudt skat Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

16 Egenkapitalopgørelse DKK mio. Egenkapitalopgørelse, 2012 Aktiekapital Overført resultat Akkumuleret dagsværdiregulering Akkumuleret kursregulering Forslået udbytte I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital 1. januar (59) Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital 31. marts (43) DKK mio. Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført resultat Akkumuleret dagsværdiregulering Akkumuleret kursregulering Forslået udbytte I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (26) 0 (18) (2) (20) Egenkapital 31. marts AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012

17 Noter til regnskab Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK mio. Note 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt definitionerne på de angivne nøgletal. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporten kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december. Note 2. Segmentoplysninger Regioner 1. kvartal 2012 Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift (13) 148 Finansielle poster (48) Resultat før skat 100 Regioner 1. kvartal Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift 83 2 (17) Finansielle poster (34) Resultat før skat 46 Forretningen er opdelt i 4 geografiske regioner således: Europa, Nordamerika (USA og Canada), Latinamerika og International (Indien, Australien, New Zealand, CIS-landene: Rusland, Ukraine m.fl., Asien, Mellemøsten og Afrika). I Globale aktiviteter indgår bl.a. Cheminovas salg af fine chemicals, moderselskabets direkte salg til globale kontraktkunder og Auriga Ejendomme. AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

18 Note 2. Segmentoplysninger, fortsat Regioner - Resultat af primær drift Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt 1. kvartal 83 2 (17) kvartal 35 (2) kvartal (29) (1) kvartal (31) (36) 44 I alt Med virkning fra 1. januar 2012 er den opgjorte profitabilitet (EBIT) i segmenterne ændret. Tidligere var indtjeningen i segmenterne baseret på en fordeling af de faste omkostninger baseret på segmenternes lokale indtjening. I takt med den øgede integration af koncernens forretningsmæssige processer har det vist sig, at denne allokering ikke længere er hensigtsmæssig. Derfor fordeles de faste omkostninger nu i stedet baseret på den konsoliderede margin, dvs. såvel indtjeningen i det producerende selskab samt det lokale selskab. Nettoomsætning fordelt på produktgrupper Insektmidler Ukrudtsmidler Svampemidler Øvrige plantebeskyttelsesmidler Andre aktiviteter Koncern i alt 1. kvartal kvartal Note 3. Reklassifikation af omkostninger En reklassifikation af omkostningerne mellem produktionsomkostninger og kapacitetsomkostninger pr. 31. december har effekt på sammenligningstallene i kvartalsregnskabet for de enkelte kvartaler i. For 1. kvartal er bruttoresultatet ændret fra DKK 372 mio. til DKK 387 mio. For 2. kvartal er bruttoresultatet ændret fra DKK 780 mio. til DKK 815 mio. For 3. kvartal er bruttoresultatet ændret fra DKK mio. til DKK mio. Ændringerne påvirker ikke årsrapporten for, og ændringerne har ingen effekt på EBIT for koncernen. Note 4. Skat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for delårsrapporten er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for Den estimerede effektive skatteprocent for 2012 udgør 25% (28% pr. 31. marts ). Note 5. Eventualforpligtelser Der er ikke sket ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden årsrapporten for. Note 6. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen. 18 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012

19 AKTIONÆR- OG BØRSFORHOLD IR-kommunikation Generalforsamling På generalforsamlingen den 11. april 2012 blev Jørgen Jensen valgt som nyt medlem af bestyrelsen, mens Jens Due Olsen, Torben Svejgård, Jutta af Rosenborg, Lars Hvidtfeldt og Karl Anker Jørgensen blev genvalgt. Den hidtidige bestyrelsesformand Povl Krogsgaard-Larsen udtrådte af bestyrelsen pga. alder. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Due Olsen som ny bestyrelsesformand og Torben Svejgård som ny næstformand. Jutta af Rosenborg blev genvalgt som formand for revisionsudvalget, mens Jørgen Jensen blev valgt som nyt medlem til revisionsudvalget. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at der ikke skulle udbetales udbytte. Baggrunden er et ønske om at nedbringe koncernens gæld og forbedre det finansielle beredskab, så de positive udviklingsmuligheder kan udnyttes til fortsat styrkelse af den langsigtede værdiskabelse. Efter generalforsamlingen blev de vedtagne beslutninger offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 5/2012 af 11. april 2012, som kan læses på hjemmesiden. Her er bestyrelsesmedlemmerne også præsenteret med oplysninger om deres baggrund og kompetencer. E-nyheder Tilmeld dig Aurigas service og få alle nyheder fra Auriga på . Tilmeld dig på Finanskalender 2012 Stilleperiode Delårsrapport for 1. halvår Stilleperiode Delårsrapport for 3. kvartal Selskabsmeddelelser 2012 Nr. 1 Foreløbige hovedtal for regnskabsåret Nr. 2 Årsrapport Nr. 3 Indkaldelse til generalforsamling Nr. 4 Indberetning af primær insiders transaktion med Auriga-værdipapirer Nr. 5 Referat af generalforsamling Nr. 6 Vedtægter for Auriga Industries A/S Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk, og den danske tekst er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den engelske oversættelse. Indekseret kursudvikling 1. januar til 21. maj Auriga OMXC20 MidCap /01/11 24/03/11 12/04/11 14/06/11 22/07/1104/09/11 31/10/11 25/11/11 09/02/12 15/02/12 07/05/12 20/05/12 Navnenotering af Auriga-aktier Navnenotering af Auriga-aktier sker ved henvendelse til den bank, hvor aktierne ligger i depot. Som navnenoteret aktionær har du følgende fordele: Mulighed for at udøve dine rettigheder som aktionær og deltage i Aurigas generalforsamling. Modtagelse af Aurigas aktionærbrev med posten 1-2 gange årligt, medmindre du har frabedt dig denne service. Adgang til Aurigas InvestorPortal via (dansk hjemmeside) og (engelsk hjemmeside). I InvestorPortalen kan navnenoterede aktionærer se beholdningen af Auriga-aktier og ændre abonnement på aktionærbrev, årsrapportering, delårsrapport og indkaldelse til generalforsamling. Du kan vælge at få informationsmaterialet leveret med posten. Kontakt Investor Relations Aktiebogfører VP Investor Services A/S Weidekampsgade København S. Tlf Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør Direkte: Mobil: Jens Ole Jensen Underdirektør Direkte: Mobil: Lene Faurskov IR Manager / PA to CEO Direkte: Mobil: AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL

20 idworks.dk AURIGA INDUSTRIES A/S Postboks Lemvig Telefon: Telefax: Reg.adr.: Finlandsgade 14, 8200 Århus N CVR nr Besøgsadresse: Thyborønvej 78, 7673 Harboøre AURIGAS LOGO - kommer fra stjernerne! Aurigas logo er inspireret af stjernebilledet Auriga og det billedmæssige motiv fra antikke græske vaser med vognstyreren bag sit spand af heste - aktiv og fuld af fremdrift! Vognstyreren er et yndet motiv og persontype. Man ser vognstyreren stå på den tohjulede vogn styrende sit firspand af heste - aktiv og fuld af fremdrift og med kontrol over situationen. For Auriga-koncernens vedkommende vil det for de fleste være nærliggende at opfatte logoet som et udtryk for moderselskabet med de mange selskaber globalt fulde af aktivitet og fremdrift. CHEMINOVA A/S Thyborønvej Harboøre Telefon: Telefax: CVR nr

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3.

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 15/ 15. november CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 14/ 23. august» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 10. november Fortsat fremgang på mål og indsatsområder HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011 DELÅRSRAPPORT for Selskabsmeddelelse nr. 8/ 25. august TILFREDSSTILLENDE FREMGANG HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8/2013 23. maj 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 1. kvartal 2013 God start på året Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fortsat fremgang i 3. kvartal

Fortsat fremgang i 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 14/2013 13. november 2013 Fortsat fremgang i 3. kvartal Urevideret. Tal i parentes og øvrige sammenligninger er for tilsvarende periode året før, medmindre

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 8/2009 Auriga Industries A/S 5. maj 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Indhold 3 Resume Langsom start på året, men forventningerne fastholdes Forventninger til 2009 Business

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal Indhold 3 Resume Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening Forventningerne til 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr.

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr. Selskabsmeddelelse nr. 10/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital Indhold 3 Hovedpunkter i 3. kvartal

Læs mere

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO 24. september 2012 1 Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-18.00 Præsentation af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW

ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW» Fremgang på mål OG indsatsområder » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Forbedret indtjening og værdiskabelse

ÅRSRAPPORT 2010. Forbedret indtjening og værdiskabelse ÅRSRAPPORT 2010 Forbedret indtjening og værdiskabelse HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere