Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1. kvartal 2008"

Transkript

1 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR 0,2 mio. (DKK 1,5 mio.). Resultatet er på niveau med det forventede. I resultatet for 1. kvartal 2008 indgår dagsværdireguleringer af investeringsejendomme med EUR 1,1 mio. (DKK 7,9 mio.), svarende til en værdiforøgelse på ca. 0,7% i forhold til værdien pr. 31. december. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. marts 2008 EUR 50,2 mio. (DKK 374,3 mio.). Med et finansieringstilsagn på ca. EUR 104 mio. (DKK 775 mio.) og en egenkapitalandel på 29% er Victoria Properties godt rustet til at udnytte attraktive investeringsmuligheder. Efter 1. kvartals udløb er der indgået aftale om køb af en nyopført investeringsejendom i Frankfurt for ca. EUR 46,3 mio. (DKK 345 mio.) med forventede årlige lejeindtægter på ca. EUR 3 mio. (DKK 22 mio.). Victoria Properties vil i 2008 fortsat foretage nye investeringer i tyske ejendomme for ca. EUR 104 mio. (DKK 775 mio.) samt udvide sit forretningsområde inden for fund & asset management med etablering af club deals og strukturerede produkter vedr. tyske ejendomme. Victoria Properties fastholder de i årsrapporten udmeldte forventninger til 2008 på EUR 8,5-10,5 mio. (DKK 63,4-78,3 mio.) før dagsværdiregulering af finansielle instrumenter. Victoria Properties investeringsstrategi for 2008 fokuserer primært på ejendomsinvesteringer i de syv største byer i det vestlige Tyskland inklusive Berlin både i form af direkte investeringer og i joint venture med eksterne investorer, hvor Victoria Properties fungerer som fund & asset manager. Yderligere oplysninger Michael Sehested Adm. direktør Telefon: Victoria Properties A/S Bredgade København K T: F:

2 Koncernens Hoved- og Nøgletal FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 19 Hovedtal Beløb i EUR kvt. 1. kvt. 12 mdr. Resultatopgørelsen 2008 Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (*) Resultat før skat og værdiregulering af finansielle instrumenter Resultat før skat Resultat (*) eksklusive dagsværdiregulering af finansielle instrumenter 31/3 31/3 31/12 Balancen 2008 Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme 1. kvt kvt. 12 mdr. Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal 1. kvt kvt. 12 mdr. Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af egenkapital efter skat (%) -2,8 0,9 25,4 Soliditet (%) 28,9 49,9 29,7 Børskurs, ultimo (EUR) 40,5 57,2 39,3 Resultat pr. aktie efter skat (EUR) -0,7 0,2 5,7 Indre værdi pr. aktie, ultimo (EUR) 24,8 19,7 25,5 Kurs/indre værdi, ultimo 1,6 2,9 1,5 Price Earning (EUR) -57,4 318,2 6,9 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0

3 Indhold FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 19 FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING...4 UDVIKLINGEN I EJENDOMSPORTEFØLJEN...5 MARKEDSMÆSSIG UDVIKLING...7 KOMMENTARER TIL DEN REGNSKABSMÆSSIGE UDVIKLING...7 FORVENTNINGER...9 LEDELSESPÅTEGNING...10 FINANSKALENDER FINANSKALENDER UDSENDTE FONDSBØRSMEDDELELSER BILAG RESULTATOPGØRELSE BALANCE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER NOTER NOTER... 19

4 4 af 19 FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING Victoria Properties har i 1. kvartal 2008 arbejdet med den investeringsstrategi, som blev offentliggjort i årsrapporten for. Denne strategi omfatter: Direkte investeringer (100%-ejet af Victoria Properties) Fund & asset management (fonde, club deals og strukturerede produkter). Victoria Properties indgik i marts 2008 en aftale med FIH Erhvervsbank A/S om den låneramme, som sikrer finansieringen af koncernens samlede investeringer i Tyskland i 2008 på ca. EUR 104 mio. Lånerammen forventes afløst af en endelig finansiering af FIH Erhvervsbank A/S på EUR 73 mio. samt en egenfinansiering på EUR 31 mio. via en fortegningsemission inden udgangen af 1. kvartal I forbindelse med fortegningsemissionen har fire af Victoria Properties kerneinvestorer stillet garanti for tegning af nye aktier, svarende til et provenu på EUR 20,1 mio. Direkte investeringer Victoria Properties primære fokus og aktivitet er investering i gode og velbeliggende tyske investeringsejendomme i de syv største byer i det vestlige Tyskland samt Berlin. Disse byer er karakteriseret ved at have en købekraft over indeks 100 (jf. GfK Group s indeks) samt en positiv økonomisk og befolkningsmæssig udvikling. De ejendomme, som Victoria Properties investerer direkte i, vil primært bestå af enten bolig, butik, kontor, hotel, underholdning/gastronomi, eller en kombination af disse former for lejemål. Der vil fortrinsvis være tale om ejendomme til en anskaffelsessum i størrelsesordenen EUR 8 25 mio. til et gennemsnitligt afkast svarende til mindst den lange rente, p.t. ca. 5,25%. I det nuværende marked, hvor antallet af større investorer er lavere end i de foregående år, er der desuden mulighed for større ejendomsinvesteringer. Victoria Properties foretog således den første investering inden for lånerammen på EUR 104 mio. primo maj 2008, hvor der blev indgået købsaftale vedrørende en nyopført investeringsejendom i den eksklusive forstad Kelkheim ved Frankfurt på EUR 46,3 mio. Ejendomsprojektet, der har en helt unik beliggenhed i det nye bycentrum i Kelkheim, forventes færdigopført primo november Byggeriet lever op til alle gældende krav til nybyggeri samt blandt andet de nye, skærpede tyske energikrav, som indføres i Overtagelse er aftalt til medio december Ejendommen udgør den sidste del af den nyetablerede bymidte, Neue Stadtmitte, og indeholder både boliger, butikker, en større tysk supermarkedskæde, kontorer, byens bibliotek samt 318 underjordiske parkeringspladser. Det samlede areal udgør ca kvadratmeter. Den årlige lejeindtægt udgør ca. EUR 3 mio., og omkring 90% af lejemålene er allerede udlejet, mens der gives 2-5-årige udlejningsgarantier for de øvrige lejemål. Alle indgåede lejemål er udlejet på årige kontrakter. Victoria Properties har endvidere en betydelig pipeline af tyske ejendomme, hvoraf koncernen p.t. er i forhandlinger om køb af flere ejendomme. Victoria Properties sekundære fokus er at udnytte oplagte investeringsmuligheder i Danmark, fortrinsvis København, og koncernen følger markedsudviklingen tæt. Såfremt der opstår mulighed for at erhverve

5 5 af 19 større enkeltejendomme eller porteføljer på favorable vilkår, vil Victoria Properties overveje at påbegynde investeringer på det danske ejendomsmarked. P.t. forholder koncernen sig stadig afventende. Finansiering af danske ejendomsinvesteringer forventes delvis at ske ved udstedelse af egne aktier mod apportindskud. Fund & asset management Ud over at investere i ejendomme, hvor Victoria Properties ejer 100% af ejendommen, sigter koncernens investeringsstrategi ligeledes mod at foretage investeringer sammen med eksterne investorer, hvor Victoria Properties fungerer som fund & asset manager. Victoria Properties arbejder på nuværende tidspunkt på at etablere dette forretningsområde. Forretningsområdet som fund & asset manager bygger på to former for investeringer: Club deals (joint venture-investeringer) med institutionelle og formuende private investorer, hvor Victoria Properties dels er medinvestor med ca. 25% i hver club deal, dels administrerer investeringen og modtager honorar for dette. Strukturerede deals, der oprettes som fonde, kommanditselskaber (K/S), åbne eller lukkede aktieselskaber eller andre selskabsformer, hvor Victoria Properties administrerer investeringen og således modtager honorar herfor. Victoria Properties ejerandel vil oftest andrage 10-25%. Det er Victoria Properties vurdering, at fleksibilitet i forhold til både geografi og investeringsform vil øge mulighederne for at samle en harmonisk portefølje af ejendomsinvesteringer og samtidig optimere det økonomiske afkast. UDVIKLINGEN I EJENDOMSPORTEFØLJEN Victoria Properties samlede ejendomsportefølje bestod ved udgangen af 1. kvartal 2008 af i alt 33 ejendomme til en samlet værdi af EUR 165,5 mio. i Berlin, Frankfurt og Hamborg. Med købet af den nyopførte investeringsejendom i Frankfurt i maj 2008 udgør den samlede portefølje godt kvadratmeter. Fordelingen af kvadratmeter på de tre byer, inklusive ejendommen i Kelkheim, fremgår af nedenstående figur. Fordeling af m 2 på byer samlet portefølje 32% 55% 13% Berlin Hamburg Frankfurt

6 6 af 19 Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter på lejemålstyper i den samlede portefølje, inklusive ejendommen i Kelkheim, fremgår af figurerne i det følgende. Fordeling af m 2 på typer af lejemål samlet portefølje 12% 35% 53% Boliger Erhverv Øvrige Fordeling af lejeindtægter på typer af lejemål samlet portefølje 6% 47% 47% Boliger Erhverv Øvrige

7 7 af 19 MARKEDSMÆSSIG UDVIKLING Det tyske marked for investeringsejendomme var i 1. kvartal 2008 berørt af den internationale finansielle krise. Ifølge det internationalt anerkendte ejendomsmægler- og rådgiverfirma, Jones Lang LaSalle, er det imidlertid vanskeligt entydigt at forudsige udviklingen på det tyske ejendomsmarked. Der spores på den ene side en vis usikkerhed blandt markedsaktørerne, samtidig med at de positive tendenser på udlejningsmarkedet med faldende tomgang og stigende lejeniveau fortsat tyder på, at 2008 vil blive et år med stor aktivitet på markedet for investeringsejendomme. Set under ét faldt transaktionsvolumen på det tyske marked for erhvervsejendomme, ifølge Jones Lang LaSalle, i 1. kvartal 2008 med 19% i forhold til samme periode i rekordåret. I forhold til gennemsnittet for 1. kvartal i de tre foregående år (2005-) er der dog tale om en stigning på 11%. Der er imidlertid betydelige forskelle i udviklingen inden for forskellige ejendomssegmenter samt inden for de forskellige områder i Tyskland. Især de seks store byer (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamborg, München og Stuttgart) har oplevet en positiv udvikling ved indgangen til Disse byer stod således for ca. 30% af den totale transaktionsvolumen. En nyligt offentliggjort analyse af fremtidsudsigterne på det europæiske marked for ejendomsinvesteringer foretaget af PricewaterhouseCoopers underbygger denne tendens. Undersøgelsen bygger på interviews med 210 personer samt spørgeskemabesvarelser fra 277 personer fra førende europæiske ejendomsinvesteringsselskaber, institutionelle investorer, developere, investeringsbanker m.m. De tyske byer, Hamborg, München, Frankfurt og Berlin vurderes i analysen alle blandt de 10 mest attraktive europæiske investeringsbyer, samtidig med at de vurderes at have en relativt lav risikoprofil. Ifølge den seneste analyse fra Jones Lang LaSalle (april 2008) er der stadig fornuftig likviditet i markedet. Især investorer med en høj egenkapitalandel samt investorer, der på linie med Victoria Properties er i besiddelse af et tilfredsstillende finansielt beredskab, vil kunne udnytte den nuværende markedssituation, da der er færre købere i markedet. KOMMENTARER TIL DEN REGNSKABSMÆSSIGE UDVIKLING Koncernen opnåede i 1. kvartal 2008 et resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter på EUR 0,2 mio. mod EUR -0,5 mio. i samme periode sidste år. Koncernens resultat for 1. kvartal 2008 er på niveau med det forventede, når der ses bort fra urealiserede dagsværdireguleringer på finansielle instrumenter. Koncernens aktiviteter er i 1. kvartal 2008 ikke påvirket af sæsonudsving, mens aktiviteterne generelt er påvirket af udviklingen i konjunkturer, hvilket bl.a. afspejler sig i opnåede lejeindtægter og værdireguleringer på investeringsejendomme. Bruttoresultat Koncernens bruttoresultat steg til EUR 3,1 mio. i 1. kvartal 2008 mod EUR 0,7 mio. i 1. kvartal. Bruttoresultatet udgøres af nettoomsætning fra udlejning af investeringsejendomme og tilhørende driftsomkostninger samt dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og tilhørende gældsforpligtelser.

8 8 af 19 Nettoomsætningen udgør i 1. kvartal 2008 EUR 2,2 mio. mod EUR 0,7 mio. i samme periode i. Stigningen skyldes lejeindtægter fra ejendomme overtaget i. Dagsværdireguleringer på investeringsejendomme udgør EUR 1,1 mio. i 1. kvartal 2008 mod EUR 0,0 mio. i 1. kvartal. Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner værdireguleringer i resultatopgørelsen. Pr. 31. marts 2008 er koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 4,8% mod 4,9% pr. 31. december. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgør EUR 1,8 mio. i 1. kvartal 2008 mod EUR -0,4 mio. i tilsvarende periode i. Koncernens administrative omkostninger i 1. kvartal 2008 er på niveau med samme periode i, og forbedringen i resultat af primær drift skyldes således yderligere lejeindtægter og værdireguleringer. Finansielle poster, netto De finansielle nettoomkostninger udgør i de tre første måneder af 2008 EUR -1,6 mio. mod EUR -0,1 mio. i samme periode i. Stigningen i finansielle omkostninger skyldes låneoptagelser i i takt med overtagelse af nye ejendomme. Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør i 1. kvartal 2008 EUR -1,9 mio. mod EUR 1,0 mio. i samme periode af. Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indeholder såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på rentesikringsaftaler, der er indgået i henhold til koncernens rentepolitik. Der er ikke realiseret gevinster eller tab på rentesikringsaftaler i 1. kvartal De negative dagsværdireguleringer i 1. kvartal 2008 er EUR 0,6 mio. lavere end forventet ved udmeldingen af forventningerne for Årets resultat Periodens resultat udgør EUR -1,4 mio. mod EUR 0,4 mio. i 1. kvartal. Skat af periodens resultat udgør i årets tre første måneder en indtægt på EUR 0,3 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 15,6%. For hele udgjorde den effektive skatteprocent 16,7%. Balancesum Balancesummen udgør pr. 31. marts 2008 EUR 173,6 mio., hvilket er på samme niveau som balancesummen pr. 31. december. Af balancesummen udgør de samlede investeringer i investeringsejendomme pr. 31. marts 2008 EUR 165,5 mio. mod EUR 164,4 mio. pr. 31. december. Stigningen vedrører dagsværdireguleringer. Der er ikke overtaget eller afhændet investeringsejendomme i 1. kvartal Koncernens egenkapital Pr. 31. marts 2008 udgør koncernens egenkapital EUR 50,2 mio. Pr. 31. december udgjorde koncernens egenkapital EUR 51,6 mio. Udviklingen skyldes alene periodens resultat.

9 9 af 19 Rentebærende gæld Rentebærende gæld udgør pr. 31. marts 2008 EUR 115,1 mio., hvilket er på uændret niveau i forhold til 31. december. I 1. kvartal 2008 har koncernen endnu ikke hjemtaget lån i henhold til den finansieringsaftale på ca. EUR 104 mio., der blev indgået med FIH Erhvervsbank A/S i marts Pengestrømsopgørelse Likviditeten fra driftsaktiviteterne udgør i 1. kvartal 2008 EUR -0,5 mio. mod EUR 0,1 mio. i 1. kvartal. Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteterne udgør i årets tre første måneder EUR -0,5 mio., som vedrører betaling af skyldige købsomkostninger vedrørende tidligere overtagne investeringsejendomme. Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteter udgør i 1. kvartal 2008 EUR 0,8 mio. og vedrører i det væsentligste udbetaling af provenu på tidligere hjemtagne lån. De samlede pengestrømme udgør i 1. kvartal 2008 EUR -0,2 mio., hvorefter koncernens likvide beholdninger udgør EUR 2,6 mio. pr. 31. marts FORVENTNINGER Koncernens udvikling i 1. kvartal 2008 er forløbet som forventet, og der er ikke forhold eller risici, som efter bestyrelsens og direktionens opfattelse ændrer på forventningerne til 2008 som udmeldt i årsregnskabsmeddelelsen af 10. marts 2008, udover ændringer i dagsværdien af finansielle instrumenter. Korrigeret for dagsværdiregulering på finansielle instrumenter udgør koncernens tidligere udmeldte resultatforventning før skat for 2008 EUR 8,5-10,5 mio. Denne forventning fastholdes for Koncernens resultat påvirkes i væsentligt omfang af ændringer i dagsværdien af finansielle instrumenter, som er indgået med henblik på at sikre en fast rente på koncernens lån. Dagsværdien af de finansielle instrumenter påvirkes særligt af den generelle udvikling på de finansielle markeder. Bestyrelsen og direktionen har besluttet at udmelde forventninger til resultatet for året før hensyntagen til ændringer af dagsværdien på finansielle instrumenter, idet resultatudmeldinger uden dagsværdireguleringer på finansielle instrumenter vil gøre resultatudmeldingerne mere sammenlignelige. I de oprindelige resultatforventninger for 2008 indgik et urealiseret tab på rentesikringsaftaler med EUR -2,5 mio., som kunne konstateres på tidspunktet for offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen den 10. marts I 1. kvartal 2008 har koncernen oplevet et urealiseret tab på EUR -1,9 mio. Den positive forskel skyldes renteændringer i perioden fra 10. marts 31. marts I tiden efter 31. marts 2008 har dagsværdien af koncernens finansielle instrumenter ændret sig positivt med yderligere EUR 1,5 mio. I resultatforventningerne for 2008 indgår fortsat følgende aktiviteter og forhold: Moderate opskrivninger på investeringsejendomme som følge af en forventet positiv markedsudvikling samt værdiudvikling som følge af modning og udvikling af koncernens ejendomsportefølje. Nye investeringer i gode og velbeliggende tyske ejendomme for en samlet investeringsramme på ca. EUR 104 mio. inden udgangen af Etablering af club deals og strukturerede produkter vedr. tyske ejendomme, for eksempel fonde, ejendomsobligationer, K/S-projekter eller lignende.

10 10 af 19 Ovenstående forventninger til resultatet for 2008 afspejler bestyrelsens og direktionens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Flere faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Bl.a. kan usikkerheder og risici fremhæves i forhold til følgende områder: Gennemførelse af opkøb af ejendomme, der ligger inden for koncernens investeringsstrategi Udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i selskabets ejendomsportefølje Renteudviklingen Videreudvikling af forretningsområdet, fund & asset management, samt etablering af strukturerede produkter. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2008 for Victoria Properties A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den Direktion Michael Sehested Administrerende direktør Bestyrelse Leif Jensen Formand Bendt lensgreve Wedell Mads N. Clausen Lars Skanvig Lars Thylander Sebastian C. Poulsen

11 11 af 19 FINANSKALENDER 2008 Offentliggørelse af halvårsrapport 26. august 2008 Offentliggørelse af delårsrapport 3. kvartal 19. november 2008 FINANSKALENDER 2009 Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse marts 2009 Ordinær generalforsamling 15. april 2009 Offentliggørelse af delårsrapport 1. kvartal 20. maj 2009 Offentliggørelse af halvårsrapport 19. august 2009 Offentliggørelse af delårsrapport 3. kvartal 18. november 2009 UDSENDTE FONDSBØRSMEDDELELSER marts: Opdateret finanskalender marts: Årsregnskabsmeddelelse 14. marts: Victoria Properties sikrer finansiering af yderligere investeringer i tyske ejendomme for DKK 775 mio. (EUR 104 mio.) i marts: Nicolai Krøjer Westh fratræder stilling som økonomidirektør i Victoria Properties 1. april: Insideres handler Vipro Holding A/S sælger styk aktier 11. april: Indkaldelse til ordinær generalforsamling april: Bilag til generalforsamling 23. april: Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april april: Vedtægter godkendt på generalforsamling den 23. april maj: Victoria Properties køber nyopført investeringsejendom i Frankfurt for ca. DKK 345 mio./eur 46,3 mio.

12 12 af 19 RESULTATOPGØRELSE 1. kvt. 1. kvt. 12 mdr. Note Beløb i EUR Nettoomsætning Driftsomkostninger Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Salgs- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeling af periodens resultat: Aktionærerne i Victoria Properties A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EUR) -0,71 0,18 5,71 Resultat pr. aktie, udvandet (EUR) -0,71 0,18 5,71

13 13 af 19 BALANCE 31/3 31/3 31/12 Note Beløb i EUR AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Knowhow Materielle aktiver 4 Investeringsejendomme Andre anlæg, driftsmateriel m.v Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavende lejeindtægter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

14 14 af 19 BALANCE 31/3 31/3 31/12 Note Beløb i EUR PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udskudt skat Deposita Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme Selskabsskat Deposita Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

15 15 af 19 EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital tilhørende Egenkapital modersel- tilhørende Overført skabets minoritets- Egenkapital i Beløb i EUR Aktiekapital resultat aktionærer interesser alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser Resultat, år til dato Totalindkomst i alt Egenkapital pr. 31. marts Egenkapital tilhørende Egenkapital modersel- tilhørende Overført skabets minoritets- Egenkapital i Beløb i EUR Aktiekapital resultat aktionærer interesser alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser Resultat, år til dato Totalindkomst i alt Egenkapital pr. 31. marts

16 16 af 19 PENGESTRØMSOPGØRELSE Beløb i EUR mdr mdr. 12 mdr. Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser og deposita Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af investeringsejendomme Køb af øvrige materielle anlægsaktiver Salg af værdipapirer og kapitalandele Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Provenu fra aktieudstedelse Provenu fra lang- og kortfristede låneforpligtelser Afdrag på lang- og kortfristede låneforpligtelser Minoritetsinteresser, tilgang Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt Periodens pengestrømme i alt Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger ultimo

17 17 af 19 NOTER 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for, hvortil der henvises. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Regnskabsmæssige vurderinger og skøn Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af koncernens årsrapporter. Der henvises bl.a. til note 2 i koncernens seneste årsrapport for. Målingen af koncernens investeringsejendomme til dagsværdi har resulteret i en dagsværdiregulering på EUR 1,1 mio. i 1. kvartal 2008 (1. kvartal : EUR 0,0 mio.). Koncernens 33 investeringsejendomme er herefter værdiansat til et gennemsnitligt afkastkrav på 4,8% pr. 31. marts 2008 mod 4,9% pr. 31. december. 3 Segmentoplysninger for koncernen Ejendomsbesiddelse Fund & Asset Management 1. kvt. 2008: Omsætning Resultat før skat kvt. : Omsætning Resultat før skat

18 18 af 19 NOTER 4 Investeringsejendomme 31/3 31/3 31/12 Beløb i EUR Dagsværdi pr. 1. januar Tilgange, nyerhvervelser Tilgange, forbedringer i eksisterende ejendomme Årets dagsværdiregulering, netto Dagsværdi ultimo Koncernen har ikke overtaget eller afhændet investeringsejendomme i 1. kvartal 2008, ligesom der ikke i årets 3 første måneder er indgået nye aftaler om køb eller salg af investeringsejendomme. 5 Kapitalforhold Som det fremgår af årsrapporten har koncernen i 1. kvartal 2008 indgået aftale med et kreditinstitut om finansiering på ca. EUR 104 mio. til erhvervelse af ejendomme i Pr. 31. marts 2008 har koncernen endnu ikke hjemtaget lån i henhold til denne låneramme. I 1. kvartal 2008 har koncernen endvidere modtaget garanti fra moderselskabets kerneaktionærer for tegning af aktier for EUR 20,1 mio. ved en fortegningsemission inden for 12 måneder efter datoen for garantistillelsen. Hovedparten af koncernens låneportefølje og den nye låneramme er indgået med variabel rente, hvor rentebindingerne er på 3 måneder. I 1. kvartal 2008 har koncernen udvidet anvendelsen af rentesikringsaftaler med indgåelse af en ny aftale om fast rente. Med den nye aftale er koncernens samlede låneportefølje afdækket med rentesikringsaftaler, hvor koncernen betaler en fast rente. Koncernen har pr. 31. marts 2008 indgået følgende 3 rentesikringsaftaler: Modtagen Afgiven Hovedstol rente rente (EUR mio.) Udløb FIH Erhvervsbank A/S CIBOR 3 4,71% 38, FIH Erhvervsbank A/S CIBOR 3 4,79% 38, FIH Erhvervsbank A/S (ny aftale) CIBOR 3 4,17% 38, Vedrørende den nye låneramme har koncernen ikke indgået rentesikringsaftaler.

19 19 af 19 NOTER 6 Nærtstående parter Nærtstående parter anses som værende Victoria Properties-koncernens direktion, bestyrelse, familiemedlemmer til direktion og bestyrelse samt selskaber kontrolleret af direktion og bestyrelse. Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Victoria Properties A/S. Aflønning til direktion og bestyrelse, omfattende gager og honorarer, udgør for perioden 1. januar marts 2008 t.eur 136 mod t.eur 116 i perioden 1. januar marts. Der har herudover ikke været væsentlige transaktioner med nærtstående parter i 1. kvartal Begivenheder efter delårsperiodens udløb Koncernen har efter delårsperiodens udløb indgået aftale om køb af en nyopført investeringsejendom i Frankfurt for ca. EUR 46,3 mio. med forventede årlige lejeindtægter på ca. EUR 3 mio. Hovedparten af ejendommens lejemål er udlejet på kontrakter på mellem 10 og 20 år. For resterende lejemål har sælger afgivet udlejningsgarantier. Det samlede startafkast for ejendommen forventes at udgøre 5,84%. Ejendommen overtages medio december 2008.

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. kvartal (Perioden 1. januar til 31. marts ) Victoria Properties godt rustet til Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR -0,3 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 113 1 af 21 Delårsrapport for Victoria Properties udskyder emission og forlænger bridgefinansiering. Driften af ejendommene udvikler sig tilfredsstillende og understøtter den forventede

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere