1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt, idet det bemærkes, at orientering fra Budgetudvalget fremlægges under pkt. 3 af formanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt, idet det bemærkes, at orientering fra Budgetudvalget fremlægges under pkt. 3 af formanden."

Transkript

1 Referat for: Holmens og Østerbro Provstiudvalg PU møde 17. december Kl. kl Mødested: Provstikontoret Nyhavn 22 Til stede: Ejgil Bank Olesen (EBO), Ole Pagels (OP) Hans Ossowicki (HO), Niels Blomgreen-Hansen (NBH), Lars Poulsen-Hansen (LP-H), Kaare Bangert (KB), Claus Oldenburg (CO) og Anders Kindt (AK), som stedfortræder for Ingrid Gadager Jørgensen (IGJ) Sille Fusager fra Kirkefondet var inviteret til at give en præsentation af den provstiprofil som fondet tilbyder. Det fremlagte var et standard produkt, men SF gjorde opmærksom på, at der kunne udarbejdes alternative ønsker men at disse var prisafhængige. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt, idet det bemærkes, at orientering fra Budgetudvalget fremlægges under pkt. 3 af formanden. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Udkast til referat af PU mødet 21/10 - tidligere fremsendt 3 Formanden orienterer Sag: Provstiudvalget (483) - Aktindsigt i sagen Danstrupvej 15 Sankt Pauls MR har trukket ansøgning om tillægsbevilling Seneste møde i Budgetudvalget Godkendt konvertering af midler i Sions sogn Der var ønske om, at materialet om Nyt Syn (pkt.11) fremsendes til sognene. Referatet blev godkendt og underskrevet. Orientering om aktindsigt i byggesagen Danstrupvej, beslutning vedrørende kirkekassen Sankt Pauls og kirkekassen Sions blev taget til efterretning. Formanden orienterede herefter fra Budgetudvalget om h.h.v. salget af Utterslev Kirke og om det projekterede nybyggeri i Sydhavn. Provstiudvalget vil opfordre BU til, at sagen omkring finansiering af ny kirke i Sydhavn behandles på et ekstraordinært møde. VS: Orlov fra provstiudvalget 4 Dispositionsbeløbet Sag: Dispositionsbeløbet 2014 (620) - To ansøgninger fra Holmens sogn To ansøgning fra Davids sogn Ansøgning fra Frederiks sogn Holmens sogns ansøgning vedrørende skader i kælder og krybekanal blev godkendt og der blev bevilget kr til udbedringen. Provstiudvalget besluttede at imødekomme Holmens sogns ansøgning om nye stole til mødesalen, men vil bede menighedsrådet om et møde til drøftelse af kirkekassens økonomi - herunder byggeregnskabet. Ansøgning fra Skt. Pauls sogn Ansøgning fra Rosenvænget behandles særskilt Davids sogns ansøgninger til dækning af udgifter til hvidevarer i kirken og i tjenesteboligen samt installatør - blev godkendt med henvisning til, at sognet ikke fik det budgetløft som var ønsket. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt : pkt. 10 Status for beholdninger kontant og i depot Ansøgning fra Holmens MR Davids sogn ansøgning til provstiudvalget Holmens, stole til mødelokale Ansøgning om 5%-midler - vedligeholdelse af 14 bronzestatuer placeret ved Marmorkirken VS: Ansøgning til provstiudvalget Der blev bevilget hhv og kr. til de beskrevne formål. Provstiudvalget anerkendte Frederiks sogn ønske om istandsættelse af statuerne samt konklusionen af den tilsendte rapport. Udvalget besluttede imidlertid ikke at godkende en tillægsbevilling men at godkende menighedsrådet subsidiære ønske om at tilføje arbejdet til synslisten vedrørende budget Provstiudvalget anerkendte Sankt Pauls sogns ønske om indkøb af tæpper samt behovet for istandsættelse i kirken, men mener, at det må være muligt at finansiere indkøbene af kirkekassens frie midler. Såfremt det ikke er muligt, opfordres menighedsrådet til at sende en redegørelse og at søge på ny. VS: Ansøgning til PU fra Skt Pauls Dispositionsbeløbet - Status 5 Sognenes revisionsprotokollater Sag: Regnskab 2013 (633) - Gennemgang af sognenes bemærkninger til revisionsprotokollat med henblik på endelig godkendelse af de reviderede regnskaber. Årsregnskabs protokollater 2013 Sognenes behandlede revisionsprotokolater blev taget til efterretning. Det blev besluttet at invitere formand, kasserer og evt. kirkeværge fra hvert sogn til møde med medlemmer af PU, med henblik på at gennemgå nogle af bemærkningerne samt en drøftelse af kirkekassen generelt. 6 Sognenes kvartals rapporter Sag: Kvartalsrapporter 2014 (640) - Gennemgang af sognenes 3.kvartalsrapporter Samtlige rapporter for 3. kvartal er modtaget i provstiet. Det blev besluttet at indkalde Rosenvængets sogn til en drøftelse af kirkekassens status. LU 3 kvtrap 2014.PDF Kvartalsregnskab, Holmens 3.kvt VS: VS: 3 kvartal, for Garnisons, Kildevæld, Frederiks, Hans Egede, Sankt Pauls, og Esajas. VS: 3.kvartal Skt. Jakob VS: Regnskab for 3. kvartal 2014, Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Taksigelseskirken. 7 Sognenes endelig budgetter 2015 Sag: Budget 2015 (607) - Gennemgang af endelige budgetter mhp godkendelse (Sag 607) Alle endelige budgetter modtaget og godkendt. Ligningsoversigt endelige budgetter 8 PU kassen Sag: PU kassen 2014 (623) - Status pr. d.d. (sag 623) Orientering om revisors kasseeftersyn VS: kasseftersyn Orientering om forventet rapport fra kasseeftersyn taget til efterretning. Stiftets godkendelse af årsregnskab 2013 er modtaget uden bemærkninger. Status for PUkassen tegner til at give et bedre årsresultat end budgetteret, og provstiudvalget kunne i den forbindelse godkende, at der foretages en mindre tilretning af budget for Hans Egede kirkes lokaler Sag: Hans Egedes kirkes præstekontor (687) - Hans Egedes Sogn meddelelse vedr. præstekontor Hans Egedes sogns orientering til provstiudvalget omkring kontorlokaler i kirke og præstebolig gav anledning til flere spørgsmål fra udvalget, og det blev derfor besluttet, at formanden for PU holder et møde med menighedsrådsformanden og vender tilbage til provstiudvalget med svar. 10 Rosenvængets tjenesteboligs have Sag: Rosenvængets sogns kirkekasse 2014 (657) - Rosenvænget Sogn VS: RVS - ansøgning og indstilling for Lenes haveanlæg 11 Tjenesteboliger Sag: Tjenesteboliger generelt (443) - Orientering om skimmelsvampe angreb i tjenestebolig i Aldersro Oversigt over alle embedsboliger provstiet Rosenvængets sogns ansøgning vedrørende renovering af haven til tjenesteboligen i Willemoesgade blev gennemgået. Udvalget fandt, trods behovet for en gennemgribende istandsættelse, at det fremsendte forslag var for dyrt henset til havens størrelse. Provstiudvalget vil bede menighedsrådet om at indhente et nyt og mindre tilbud, idet en ansøgning på over ikke vil blive imødekommet. Den fremsendte oversigt vedrørende tjenesteboliger i provstiet blev taget til efterretning. Udvalget vil på næste møde sammenholde oversigten med status for opsparede midler i sognene samt budget 2016 med henblik på en vurdering af behovet for optagelse af lån i Stiftsmidlerne. Præsteboligsituation nov Referat, Side: 3

4 Orientering 12 Provsten orienterer Sag: Stiftsrådet (490) - Orientering om status for provstesyn generelt, kommende syn i 2015 samt ekstraordinære syn foretaget i præsteboliger i perioden: ind-og udflytning i Lundehus sogn og indflytning i Skt. Pauls. Biskoppens anordning om børnekonfirmander Frederiks MR s udlån af kirken Holmens kirkes byggesag vedr orgel i kirkegårdskapellet Provsten orienterede om afholdte syn - samt om deltagelsen i Kirkeministeriets temadag. På temadagen blev forpligtelsen til sogneudvikling nævnt, og provsten ønskede at inddrage dette i drøftelsen af dagens oplæg om provstiprofil, som tages op igen på næste møde. På foranledning af provstens orientering om biskoppens anordning om børnekonfirmander drøftede provstiudvalget nødvendigheden af eventuel budgettering af dette og besluttede på den baggrund, at biskoppens brev sendes til samtlige menighedsråd med denne opfordring. Orientering om samarbejdsprojekt Orientering fra deltagelsen i Ministeriets Temadag Eventuel forhøjelse af procentsatsen for det bindende stiftsbidrag 13 Planlægning af møder 2015 Sag: Revisionsfirma Beierholm (637) - Gennemgang af årshjulet og de i regnskabscirkulæret fastsatte afleveringsfrister mhp offentliggørelse. Evt. fastlæggelse af møder med de valgte kasserere / regnskabsførerere Fastlæggelse af mødedatoer for året 2015 Brev fra Garnisons MR Det blev besluttet at fastlægge det første møde i 2015 til mandag den 12. januar og efterfølgende til torsdag den 19. marts. Årets øvrige møder vil blive fastsat på det første møde i Garnisions sogn har bedt provstiudvalget anmode revisionen om at overholde tidsfristerne. Udvalget giver sognet medhold i, at der har været usikkerhed omkring aflevering og tidsfrister i forbindelse med de nye procedurer med indlæsning på den digitale arbejdsplads - men har ikke oplevet, generelt for provstiet, at revisionen indlæste for sent. 14 Evt. Sag: Kastels sogn MR (453) - Kastels Sogn Orientering fra Kastels sogn : skrivelse til Kbh. Kommune Fra Kastelskirken LPH orienterede udvalget om, at Kastels sogn igen ( ) har tilskrevet Københavns Kommune vedrørende adgangsforholden til kirken under sportsarrangementer - specifikt Copenhagen Marathon i pinsen Sognet opfordrer biskoppen til at gå ind i sagen, Mødet blev afsluttet kl Referat, Side: 4

5 Underskrifter vedr. møde d Ole Erhardt Pagels Anders Kindt Claus Erik Oldenburg Ejgil Bank Olesen Hans Ossowicki Ingrid Gadager Jørgensen Kaare Bangert Lars Peder Poulsen-Hansen Niels Blomgren-Hansen Referat, Side: 5

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen, Beate Andreassen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Helga Wulf Punkt 4: Formand Finn Fabricius - Havnelev og arkitekt Henning Johansen deltager

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

2 Velkomst til ny provstisekretær Formanden bød velkommen til den nye provstisekretær Jette Wiese Madsen.

2 Velkomst til ny provstisekretær Formanden bød velkommen til den nye provstisekretær Jette Wiese Madsen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. 2 Velkomst til ny provstisekretær Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 4. februar 2015. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 4. februar 2015. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 4. februar 2015. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: John Bagger-Pedersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, provst

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende

Læs mere

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 15. april 2013. Kl. 16.30 Mødested: Grundtvigs Kirkes krypt

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 15. april 2013. Kl. 16.30 Mødested: Grundtvigs Kirkes krypt Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 15. april 2013. Kl. 16.30 Mødested: Grundtvigs Kirkes krypt Til stede: John Christensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd), Birgit Jensen

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontor

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontor Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 6. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontor Afbud fra Vibeke Busse Andersen & Sven Gorm Nielsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen.

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 14. august 2014. Kl. 15.00 Mødested: Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen. Fraværende:

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Tove Bjørn Jensen var fraværende med afbud. Bendt Spendrup Mathiasen forlod mødet efter punkt 12.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret Alle medlemmer tilstede Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med ekstrapunkt (Se

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4.

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6, Fredericia Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Diæter til præsterepræsentanten

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen.

1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2015. Kl. 13.00-16.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen.

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Strøby Mr deltog under punkt 5. Mødepunkt 1 Mødet sluttede kl. Mødet startede kl. 16.00 og sluttede

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal Afbud fra: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz Repræsentanter fra Bistrup, Sct. Olai

Læs mere