REFERAT af EASJ bestyrelsesmøde nr. 23. (12/ )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af EASJ bestyrelsesmøde nr. 23. (12/12 2012)"

Transkript

1 Side 1 af 6 REFERAT af EASJ bestyrelsesmøde nr. 23. (12/ ) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr. 23 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 12. december 2012 kl på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604 Deltagere: Bestyrelsen, rektor, Lene Renault (ref.) Udsendt til: Faste modtagere, referent. Afbud: Henrik Holmer, Ole Marqweis, Gert Svendsen, Bjarne Pedersen, Benedikte Glorian, John Norman, Michael Kaas-Andersen, Ulla Koch Punkt og tekst på Intension/Formål Ansvarlig/evt. materiale Tid dagsordenen Velkommen Formanden 2 Tim Christensen (TC) bød velkommen til dagens møde. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse: dagsorden Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 2 Dagorden blev godkendt. 2. Referat fra sidste møde Til underskrift: referat fra bestyrelsesmøde d. 10. oktober Referatet blev udsendt 12. juni Der er ikke indkommet rettelser eller kommentarer. Indstilling: Referatet er godkendt, godkendelsesliste underskrives. Referatet er godkendt, og godkendelseslisten underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne 3. Orientering fra FU, partnerskabsmøde og rektor Orientering fra Forretningsudvalgets møde den Orientering fra Styregruppemøde i EASJ-UCSJ partnerskabet Orientering fra rektor om perioden 10/10 12/ Indstilling: orienteringerne tages til efterretning Formanden Bilag 2.1. Referat 10. oktober 2012 Formanden Bilag 3.1. Referat styregruppemøde Bilag Rektorrapport 1 10 Forretningsudvalgsmøde: Formanden orienterede om, at forretningsudvalget har været samlet omkring udarbejdelse af dagsorden samt til orientering om etableringen af den nye forening for Danske

2 Side 2 af 6 Erhvervsakademier. EASJ-UCSJ styregruppemøde: Der har været afholdt styregruppemøde, hvor udviklingskontrakterne på hhv. EASJ og UCSJ er blevet drøftet. Endvidere blev partnerskabsaftalen behandlet. TC fremhævede at, det har været svært at få UCSJ til at mødes omkring partnerskabsaftalen, men nu lykkedes det. På mødet viste det sig at UCSJ ikke ønskede at underskrive den reviderede partnerskabsaftale, idet UCSJ vil se, hvorvidt de selv kan gennemføre Leisure Management (BLM) uddannelsen. BLMs fremtid vil blive drøftet på UCSJs bestyrelsesmøde den Partnerskabsaftalens bilag 2 (som omhandler samarbejdet om BLM) blev fjernet fra oplægget og de videre drøftelser udskudt. TC fremhævede, at uddannelsen igennem alle årene er udviklet og drevet af EASJ, men fremtiden er tydeligvis usikker. TC udtalte bekymring om Campus Nykøbing F fremtidige eksistensgrundlag, idet BLM er den eneste store uddannelse i Nykøbing F. Dette er en af grundene til at EASJ nu ønsker at udbyde Markedsføringsøkonomuddannelsen på engelsk i Nykøbing, i et forsøg på at styrke den regionale udbudsdækning i området. Partnerskabsaftalens bilag 1 (bacheloruddannelser i partnerskabsaftalen) blev underskrevet med tilføjelse af PBA i Innovation og Entrepreneurship. Tilføjelse: Den 13/ modtog EASJ brev fra UCSJ hvori det blev meddelt at UCSJ overtager driften af Leisure Management uddannelsen fra 1. august De mere præcise forhold bliver EASJ oplyst om på et møde den 1/ Alle berørte medarbejdere er orienteret dd. den 20/12. Rektorrapport: Ulla Skaarup (USK) orienterede om at der igennem efteråret/vinteren har været forhandlinger omkring en ny arbejdstidsaftale på EASJ. Det forventes, at der inden jul foreligger en ny arbejdstidsaftalen på principniveau, således at vi på den måde får dannet et grundlag for en samlet EASJ aftale med ensartede principper. Orienteringerne blev taget til efterretning af bestyrelsen. 4. EASJ regnskab for 3 kvartal Til orientering: 2012 Erhvervsakademiets 3. kvartalsregnskab fremlægges med kommentarer og opdaterede forventninger til årets resultat. Administrationschefen Bilag 4.1. Kvartalsregnskab 10 Indstilling: 3 kvartals regnskabet tages til efterretning Da ressourcechefen var blevet syg, gennemgik administrationschefen revisionsprotokollat og regnskab. Rektor omdelte protokollatet for den løbende revision. Lene Renault (LBR) fremhævede, at overordnet set er revisionsprotokollatet rigtig fint, og der foreligger et en klar ansvars- og opgavefordeling i samarbejdet med det administrative fællesskab. Revisionen anbefaler, at der udarbejdes en ny regnskabsinstruks på EASJ. I forhold til det administrative fællesskab blev anbefalet, at der udarbejdes nedskrevne forretningsgange, at EASJs ledelse får adgang til at se og/eller godkende betalinger i banken. I forhold til elev- og tilskudspraksis anses EASJs praksis og interne kontroller for at være korrekte og tilstrækkelige. Erhvervsakademiets 3. kvartals regnskab blev kort gennemgået, og der er samme forskydning i fordelingen mellem taksameterindtægter og deltagerbetaling som også har været tilfældet i Q2. Driftsudgifterne er højere en budgetteret, hvilket hovedsagelig stammer fra et højere niveau på driftsaftaler og undervisningsmateriale end budgetteret. Protokollatet blev underskrevet af bestyrelsen. TC orienterede om, at forretningsudvalget har gennemgået kvartalsregnskab, og anser resultatet for acceptabelt. 5. Budget 2013 Til godkendelse: Administrationschefen 15

3 Side 3 af 6 Erhvervsakademiets budget 2013 fremlægges til drøftelse og godkendelse Bilag 5.1. Budget 2013 Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender budget 2013 Budgetprocessen har været i gang siden august, og der er udviklet en helt ny budgetmodel. Indtægterne ligger højere i 2013 end i 2012, som følge af et øget optag i LBR fremhævede, at den øgede indtægt på øvrige indtægter omfatter dels udviklingsmidler fra ministeriet samt fra eksternt finansierede projekter. På udgiftssiden blev det fremhævet, at der i året budget er lagt puljer ind i rektoratet til barsel og sygdom, selvforsikring samt investeringer. USK nævnte at hele budgettet kan rekvireres, hvis medlemmer har interesse i det. Bestyrelsen godkendte budgettet. 6. Etablering af 5 1. Orientering om og godkendelse: campusmiljøer: Lånoptagning i forbindelse med overdragelse af bygninger i Slagelse, Næstved og Køge. Leje og eje af bygninger 2. Til orientering og godkendelse: EASJs strategi er at samle uddannelserne under Campus Næstved i Næstved ved at flytte uddannelserne fra Skolegade i Haslev. EASJ har fået mulighed for at leje Femøvej 3 i Næstved indtil et evt. campusbyggeri på stationsgrunden i Næstved står færdigt. Der har været drøftelser med Næstved Kommune, RUC og DTU om at etablere et teknisk miljø i bygningen tæt ved Center for Bæredygtigt Byggeri og FabHouse. Bacheloruddannelsen Innovation og Entrepreneurskab (som pt. er under akkreditering) udbydes i dette miljø (hvis positiv akkreditering). Flytningen er udgiftsneutral for så vidt at huslejen ikke overstiger den nuværende husleje der betales i Haslev. 3. Til orientering: Campus Roskilde har øget optaget i 2012 med ca. 20 % og en større andel af de studerende er på bacheloruddannelser og derved bruger de lokaliteterne i længere tid. Campus Roskilde er langt det største campus i EASJ og det er vigtigt for hele akademiet at EASJ Roskilde har et godt fælles socialt miljø og er synligt i forhold til studerende og virksomheder. Det kniber med pladsen på de to nuværende adresser, hvorfor vi har analyseret og sonderet muligheder for at udvikle og sikre det fælles studiemiljø, som vi anser som en nødvendighed for fortsat fastholdelse og vækst, stadig så tæt på erhvervsskolemiljøerne som muligt. Vi har haft gode drøftelser med Roskilde Kommunes borgmester. Indstilling: 1. Bestyrelsen orienteres om bygningsoverdragelser og godkender notat om lånedokument Ressourcechefen/rektor Bilag Notat om status på lånoptagning Bilag 6.2. Notat om leje af Femøvej 3 i Næstved Bilag 6.3. Campus Roskilde 4 scenarier 20

4 Side 4 af 6 2. Bestyrelsen orienteres om lejemålet af Femøvej 3 og godkender notat som grundlag for aktiviteten 3. Bestyrelsen orienteres om sonderinger ang. Campus Roskildes fremtidige udvikling af studiemiljøet USK orienterede om den møderække med erhvervsskolerne, der har været afviklet over sommeren/efteråret, og hvor driftaftaler og lokalesituation i forhold til det store sommeroptag er vendt. 1). Lånoptagning Vedtægterne for de ejerlejligheder i Slagelse, Næstved og Køge, som er udmatrikuleret til EASJ er under udarbejdelse. Vi er færdige i Køge og Slagelse, men mangler stadig i Næstved. Det har været et større arbejde end forventet. EASJ ønsker, at der sker en samlet tinglysning samt at vedtægterne er rimelig ensartede for de 3 bygningsfællesskaber. Ved seneste bestyrelsesmøde blev formandsskabet bemyndiget til sammen med rektor at vælge kreditinstitut baseret på tilbud fremsendt fra 2 kandidater. Formandskabet har valgt Nykredit som kreditforening og har valgt lånetype på baggrund af de i bestyrelsens vedtagne principper. Jørgen Sloth fremførte betænkeligheder ved at et lån med renteswap på baggrund af de nuværende skriverier i pressen, samt set i lyset af sektorens uafklarede fremtid. JS foreslog, at formandskabet genovervejede lånetype i retning af et fastforrentet lån i stedet for. Efterfølgende drøftede bestyrelsen forskellige forhold omkring renteswap set i forhold til risiko, økonomi og bestyrelsesansvar. Jorun Bech efterlyste en risikovurdering af de valgte låneforslag I lyset af erhvervsakademiets uafklarede fremtid efter 2015 TC fortalte, at fordele og ulemper ved lånetypen er vendt med revisoren, og Marlene Selvig-Hansen mente, at der er tale om en meget lav risiko, som vil kunne dækkes af akademiets egenkapital. Beslutning: Det blev besluttet at formandsskabet og rektor skriver under på lånedokumenterne, men får inden da en vurdering fra en uvildig instans. EASJs revisor er efterfølgende blevet bedt om at foretage en vurdering baseret på de to forskellige låneformer. Af praktiske årsager (jul) vil der ikke ske yderligere før efter nytår. I forlængelse af spørgsmål om EASJ har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring blev det besluttet at emnet tages op på næste møde i marts ). Leje af Femøvej i Næstved: Ifølge vores strategi skal vi forsøge at lave et samlet videregående studiemiljø i Næstved, og det har i flere år været planen at flytte bygningskonstruktørerne fra Haslev til Næstved. Der har været drøftet flere muligheder med Næstved kommune, da EASJ indgår i planerne om et campusbyggeri ved Næstved Station ( ?). Vi har sammen med RUC og DTU en stor interesse i at skabe et fagligt miljø i tilknytning til en forventet PBA uddannelse i innovation, Center for Bæredygtigt Byggeri og FAB House ved havnen i Næstved. Løsningen er udgiftsneutral i forhold til den nuværende husleje i Haslev. Astrid Dahl synes, at det lyder rigtigt godt at samle de tekniske uddannelser sammen med RUC og DTU i en fælles miljø i Næstved. Det blev bemærket at EASJ har forpligtelser i form af lejeaftale med EUC Sjælland til udgangen af Disse forpligtelser indfris naturligvis i de 4 måneder det vil dreje sig om. Vi forventer at underskrive kontrakten inden jul og at indretningen af lokalerne kan påbegyndes straks i det nye år. Orienteringen blev taget til efterretning og notat om leje af Femøvej godkendt. 3). Orientering om scenarier for udviklingen af campus Roskilde Der er fremsendt notat omkring mulige scenarier i Roskilde, hvor der er stor tilvækst i studenterbestanden. EASJs rektorat har derfor sonderet de fremtidige muligheder. Der er stor

5 Side 5 af 6 aktivitet på de øvrige uddannelsesinstitutioner i Roskilde i disse år, og ved Trekroner bygger UCSJ og RUC udvider, hvorved de skaber attraktive studiemiljøer til deres studerende. EASJ har haft et udbytterigt møde med Roskildes borgmester, og de e imødekommende overfor forskellige muligheder. De forskellige scenarier er beskrevet i notatet. En fremtidig mulighed er fortsættelse af aktivitet i RHS og UCRs lokaler, hvor der pt. er nogen lokalemæssig knaphed. Hjørnegrunden Maglegaardsvej 2 er en mulighed og også egentlige byggegrunde er i spil. EASJ har også været i dialog med SOSU Sjælland omkring fælles muligheder idet SOSU Sjælland vil etablere sig i Roskilde. Endvidere er der ved at blive inddraget arkitekter og bygningssagkyndige for at afklare, hvad der er praktisk og økonomisk muligt. TC mener, at vi skal sikre et godt videregående studiemiljø for at opretholde vores uddannelsesmæssige position. Jorun Bech fremførte argumentet, at så længe vi ikke kender Erhvervsakademiernes fremtid efter 2015, så bør vi ikke investere i nye bygninger. Jesper Østrup påpegede at vækstpotentialet ligger i Roskilde, så vi kan ikke afvente situationen for længe. Vi bliver nødt til at rykke inden Så han anbefaler, at EASJ fortsætter med sonderingen. SC konstaterede at SOSU Sjælland vil være etableret i Roskilde i jan 2015 med eller uden EASJ. Jørgen Sloth mener, at der er rigeligt med plads på RHSs grund i Roskilde bl.a. en fodboldbane på Bakkesvinget. TC mener, at det er en myte, at vi ikke eksisterer i 2015 det gør vi, men muligvis i andre sammenhænge end nu. Men vi skal ikke sidde på hænderne med udgangspunkt i en 2015 begrundelse. Vi bliver nødt til at tiltrække de studerende fortsat, og der skal være fokus på værdierne. USK fremførte at vi nok skal finde frem til løsninger, men for Erhvervsakademiet er det centralt at arbejde med fortsatte visioner om hvordan vi udvikler Erhvervsakademiet som en selvstændig bæredygtig institution. Søren Clausen mente at vi skal forholde os til hvor akademiet anknytning skal være til erhvervsuddannelserne eller til en universitær anknytning men slet ikke sidde på hænderne. Astrid Dahl bifalder rettidigt omhu fra rektoratet side allerede nu at indgå i overvejelser omkring attraktivitet. Astrid Dahl mener, at vi skal arbejde for en tilknytning til erhvervsskolerne i en velovervejet placering og etablering af studiemiljø. Bestyrelsen ønsker, at rektoratet går videre med at afdække, hvordan uddannelsesmiljøet udvikles bedst. 7. Udvikling af uddannelserne Til orientering og godkendelse: 1. Udviklingskontrakt er færdigforhandlet og underskrives i ministeriet den 17/12 af formanden og ministeren. Kort orientering. Formanden og rektor Bilag 7.1. Udviklingskontrakt Sektorevaluering er godt i gang. Akademiets selvevaluering skal indsendes senest den 17/12 12 og den 22/ afsættes en dag til interview med ledelse, bestyrelse, medarbejdere og samarbejdspartnere. Rambøll forestår evalueringen i samarbejde med VUS. Aktuel orientering på mødet. 3. Udbudsplacering og indmeldinger til KOT Indstilling: 1. Orientering om Udviklingskontrakten tages til efterretning 2. Orientering om sektorevaluering tages til efterretning 3. EASJs udbudsplaceringer godkendes Bilag 7.2. Oversigt EASJ udbudsplaceringer

6 Side 6 af 6 1) Der har været et forløb med ministeriet om udarbejdelse af Udviklingskontrakten, og nu foreligger en kontrakt til underskrift. De centrale forhold er bedre kvalitet i uddannelser samt bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. På de videregående uddannelser er der generelt fokus på hurtig gennemførsel, hvilket jo ved vores korte uddannelser ikke er så stor en udfordring som på de længerevarende uddannelser. USK skitserede nogle af de centrale mål omkring efteruddannelse og internationalisering. Udviklingskontrakten underskrevet af Uddannelsesministeren og formanden den 17/ ) I forbindelse med sektorevalueringen vil repræsentanter fra bestyrelsen blive inviteret til interview. USK spurgte om bestyrelsen mener, at det er en god idé hvis forretningsudvalget repræsenterer bestyrelse ved interviewrunde med Rambøll. Det tilsluttede bestyrelsen sig. Ministeriet godkender vores fremsendte liste og alle bliver indkaldt til interview den 22/1 efter nytår. Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen vil bliver indkaldt til særskilt interview med Rambøll. 3) Udbuddene er placeret som tidligere, men vi ønsker at forsøge med etablering af engelsksproget markedsføringsøkonomuddannelse i Nykøbing. Til orientering har vi ikke indmeldt administrationsøkonom og automationsteknolog i Nykøbing F. til KOT. Michael Bang påpeger, at også på markedsføringsøkonomuddannelsen kan det være svært at etablere en volumen i Nykøbing F. PBA i E-konceptudvikler (overbygningsuddannelse) udbydes nu også til multimediedesignere i Slagelse, faglig ansvar og ledelse ligger i Køge, hvor uddannelsen er akkrediteret, alt efter aftale med ministeriet. Orientering 1 og 2 blev taget til efterretning. Udbudslisten og udbudsplaceringer blev godkendt. 8. EAernes organisering Til orientering og endelig godkendelse: Nye vedtægter for fælles forening for erhvervsakademiernes rektorer og bestyrelser Formand og næstformand Bilag 8.1. Vedtægter 5 Formandsskabet har arbejdet for en stærk søjle af rektorer med en bestyrelsessøjle med en lidt mere tilbagetrukket rolle. Der bliver etableret et fællessekretariat i den nye forening. Vi bliver meldt ud af DE-L og DE-B. Formandsposten i den nye bestyrelse er besat af en rektor fra et mindre akademi, og næstformanden fra det næststørste danske akademi. 9. Næste møde Næste møde jvnf. mødeplan: 21. marts 2013 kl i Køge Det ønskes, at bestyrelsesforsikring sættes på næste bestyrelsesmøde 7. Eventuelt Opsamling og bemærkninger Formanden 5

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Side 1 af 5 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr.21 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl.

Læs mere

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. december 2014 (nr. 32)

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. december 2014 (nr. 32) Side 1 af 6 REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. december 2014 (nr. 32) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 32 Indkaldt af: Susanne Lundvald Tid og Sted: Onsdag den 17/12 2014. 16.00 17.30 i Tænketanken,

Læs mere

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34)

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34) Side 1 af 6 Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 34 Indkaldt af: Susanne Lundvald Tid og Sted: Onsdag den 17/6 2015. 16.00 17.30 i Tænketanken, Lyngvej 19 i Køge Deltagere: Bestyrelsen, rektor og direktion Udsendt

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

REFERAT. 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF

REFERAT. 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets Bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 30. april 2012, kl. 15 Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense, lokale 77

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Dagsorden for møde den 27. august 2014

Dagsorden for møde den 27. august 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 2501 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 Mødetidspunkt

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Bestyrelsesmøde 21. september 2011 kl. 16.00-17.50 Ryesgade 3F, 4., 2200 København N

Bestyrelsesmøde 21. september 2011 kl. 16.00-17.50 Ryesgade 3F, 4., 2200 København N Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Jørgen Juul Rasmussen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Bo Møller Sørensen, Claus Hensing, Søren Slotsaa, Henning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 8. december 2011 kl. 16.00-18.05 Ryesgade 3F, 4., 2200 København N Pkt. Dagsorden Referat

Bestyrelsesmøde 8. december 2011 kl. 16.00-18.05 Ryesgade 3F, 4., 2200 København N Pkt. Dagsorden Referat Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Jørgen Juul Rasmussen, Simon Tøgern, Anja Trier Wang, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Bo Møller Sørensen, Claus Hensing, Søren

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere