Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege Telefon: Telefax: Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: E-post: Web: 7. maj Meddelelse nr. 12/ Periodemeddelelse 1. januar 31. marts Side 1 af 9

2 i overskrifter Resultatet for perioden 1. januar 31. marts Tilfredsstillende resultat før skat på 9,1 mio.kr. på niveau med sidste år. En stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 0,3 mio.kr. i forhold til sidste år, svarende til en stigning på 2 pct. Samlede driftsudgifter på 13,2 mio.kr. mod sidste år 13,0 mio.kr. hvilket er en stigning på 1 pct. Samlet kurstab på 1,6 mio.kr. mod en gevinst på 4,4 mio.kr. sidste år. Tilbageførte nedskrivninger på udlån mv. på 5,2 mio.kr. Pæn stigning i vor samlede forretningsvolumen (indlån, udlån og garantier) på 9 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Side 2 af 9

3 Hovedtal Resultatopgørelse (mio.kr.) Netto rente- og gebyrindtægter 18,6 18,3 75,2 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,3 Driftsudgifter 13,2 13,0 50,8 Resultat før nedskrivninger på udlån mv., kursregulering og skat 5,4 5,3 24,7 Nedskrivninger på udlån -5,2 0,4-3,0 Resultat før kursregulering og skat 10,6 4,9 27,7 Kursreguleringer -1,6 4,4-0,8 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0-0,1 Resultat før skat 9,1 9,3 26,7 Skat 2,0 2,2 5,0 Årets resultat 7,0 7,1 21,7 Balance (mio.kr.) Udlån 915,8 733,0 815,6 Indlån 915,3 884,7 916,6 Egenkapital 238,5 223,0 237,7 Aktiver i alt 1.266, , ,6 Garantier 786,9 775,6 838,1 Nøgletal Solvensprocent 16,4 14,7 14,5 Aktiekurs Side 3 af 9

4 Kommentarer til kvartalsregnskabet for Netto renteindtægter Nettorenterne viser en stigning på 11 pct. i forhold til trods en indsnævring af bankens rentemarginal. Stigningen kan i stor udstrækning henføres til den flotte udlånsudvikling, vi har haft igennem og. Netto-gebyrindtægter Vore netto-gebyrindtægter er faldet 1,1 mio.kr. svarende til 18 pct. Faldet er en konsekvens af det stillestående boligmarked samt en turbulent periode på fondsmarkedet, der har medført en faldende indtjening på området. Driftsudgifter Vore samlede driftsudgifter beløber sig til 13,2 mio.kr. mod sidste års tal på 13,0 mio.kr. dvs. en stigning på 1 pct. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Vi har i indtægtsført 5,2 mio.kr. i posten Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Baggrunden for tilbageførslerne er den positive udvikling, der har været i de nedskrevne engagementer således, at det ikke er muligt, efter de nye nedskrivningsregler, at nedskrive på de pågældende engagementer. Kursreguleringer Vore kursreguleringer udgør i et samlet kurstab 1,6 mio.kr. Første kvartal har været præget af en del uro på de finansielle markeder og det har sat sit præg på udviklingen på aktiekurserne. Kurstabet på vor aktiebeholdning udgør 2,7 mio.kr. heri indgår en positiv efterregulering på 5,4 mio.kr. ved salget af Totalkredit til Nykredit. Obligationsbeholdningen samt valuta m.m. har givet en samlet kursgevinst på 1,1 mio.kr. Resultatet Resultatet før nedskrivninger på udlån mv., kursregulering og skat er på 5,4 mio.kr. mod på 5,3 mio.kr. Resultatet finder vi tilfredsstillende, når vi tager bolig- og fondsmarkedet i betragtning. Resultatet før skat er på 9,1 mio.kr. mod sidste år 9,3 mio.kr. Resultatet forrenter egenkapitalen ved årets start med 15,3 pct. p.a. Kapitalforhold Banken har pr en egenkapital på 238,5 mio.kr. Bankens solvensprocent er på 16,4 og er således markant over lovkravet på 8 pct. Likviditet Bankens overdækning på likviditet var pr på 45,2 pct. i forhold til lovkravet om likviditet (10 pct.-kravet). Konkurrencestyrelsen Sagen mod de 7 lokalbanker er nu afsluttet. Bankerne har valgt at acceptere en bøde på kr. pr. bank, fordi vi ikke ønsker at bruge flere ressourcer på sagen. Bøden blev betalt d. 17. april og indgår således ikke i resultatet for. Begivenheder efter 31. marts Der er ikke indtrådt begivenheder eller usædvanlige forhold efter 31. marts, som påvirker bankens økonomiske stilling. Forventninger for hele På trods af en svigtende indtjening på bolig- og fondsområdet fastholdes vore forventninger for hele omkring et resultat før nedskrivning på udlån mv., kursreguleringer og skat i størrelsesordenen mio.kr. Forventningerne forudsætter dog, at aktiviteten på bolig- og fondsmarked normaliseres i forhold til aktiviteten i. Regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Side 4 af 9

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsregnskabet for 1. januar 31. marts for A/S Møns Bank. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at periodemeddelelsen giver et retvisende billede af Møns Banks aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Periodemeddelelsen er ikke revideret eller reviewet. Vi henleder opmærksomheden på, at dette kvartalsregnskab ikke følger Fondsbørsens regler for offentliggørelse af kvartalsrapporter. Stege, den 7. maj. Karsten Sørensen Bestyrelsesformand Hans Olsen bankdirektør Side 5 af 9

6 Note Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Side 6 af 9

7 Note Balance (1.000 kr.) Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud: Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Akkumulerede værdiændringer Opskrivningshenlæggelser Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Side 7 af 9

8 Note Noter (1.000 kr.) 1 Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer: Udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter Investeringsejendomme I alt kursreguleringer Side 8 af 9

9 Note Noter (1.000 kr.) 5 Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Eventualforpligtelser: Garantier mv.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkredit Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier i alt Andre forpligtelser: Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Side 9 af 9

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege 8. august Meddelelse nr. 08/ Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk HALVÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær. Piet Heins Kysset ved Skjern. ... den den lokale og selvstændige bank

Halvårsrapport 2010. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær. Piet Heins Kysset ved Skjern. ... den den lokale og selvstændige bank Halvårsrapport 2010 Piet Heins Kysset ved Skjern...... den den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2010-19. august 2010 Fortsat overskud i Skjern

Læs mere

3. kvartalsrapport 2010. Piet Heins Ægget ved Skjern. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2010. Piet Heins Ægget ved Skjern. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2010 Piet Heins Ægget ved Skjern - den... den sunde, lokale lokale og selvstændige og selvstændige bank bank... Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2010-28.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2007. 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2007. 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.kvartal 2007 i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008 Frøs Herreds Sparekasse Halvårsrapport pr. 30-06-2008 137. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 1. halvår

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2009 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 Skive, 12. august HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Bestyrelsen for SPARBANK A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for. Halvårsrapporten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København Fondsbørsmeddelelse nr. 16 06-08- HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Bestyrelsen for SPARBANK A/S har valgt at fremrykke offentliggørelsen af halvårsrapporten for til i dag.

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2009 Dato 13. august 2009 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

Årsregnskabsmeddelelse 2009.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Årsregnskabsmeddelelse 2009 Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2010 25. februar 2010 Året i overskrifter Årsresultat efter skat - 90,8 mio. kr. Resultatet anses for meget

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere