Afgørelse vedrørende nedskrivninger på 4 engagementer i Skælskør Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse vedrørende nedskrivninger på 4 engagementer i Skælskør Bank A/S"

Transkript

1 FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for Skælskør Bank A/S 16. juni 2009 Afgørelse vedrørende nedskrivninger på 4 engagementer i Skælskør Bank A/S Indledning Finanstilsynet foretog i forbindelse med inspektion af Skælskør Bank A/S i foråret 2009 en gennemgang af bankens engagementer. Det blev i den forbindelse konstateret, at der var væsentlig forskel på bankens vurdering af behovet for nedskrivninger på 4 engagementer og tilsynets vurdering. Dels var der for nogle af engagementernes vedkommende forskel på vurderingen af, hvorvidt der var objektiv indikation for værdiforringelse på engagementerne, dels var der forskel på vurderingen af, hvorledes nedskrivningerne skulle beregnes. Skælskør Bank A/S havde ved beregningen af nedskrivningerne opgjort de forventede fremtidige betalingsrækker af sikkerheder, hvor sikkerhederne bestod af aktier i det børsnoterede selskab A, på baggrund af den indre værdi i stedet for den offentliggjorte børskurs. Sekretariat: FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Da nedskrivningerne på de pågældende engagementer vurderes at have væsentlig betydning for bankens egenkapital og dermed for bankens opfyldelse af kapitalkravene, er det valgt at behandle den regnskabsmæssige problemstilling vedrørende de pågældende engagementer isoleret set. Der er herved set på såvel spørgsmålet om, hvorvidt der er objektiv indikation for værdiforringelse på de omhandlede engagementer som spørgsmålet om, hvorvidt der ved opgørelsen af forventede fremtidige betalingsstrømme fra sikkerhederne til brug for opgørelsen af eventuelle nedskrivninger, skal tages udgangspunkt i sikkerhedernes indre værdi eller i børskursen. Nedskrivningerne er vurderet i forhold til bankens kvartalsrapport for 1. kvartal Der er herudover endnu ikke taget stilling til de øvrige dele af bankens kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 eller til bankens årsrapport for 2008.

2 2 Fondsrådets afgørelse Det er Fondsrådets opfattelse, at Skælskør Bank A/S kvartalsrapport 1. kvartal 2009 indeholder fejl. Dette skyldes to forhold: 1. at banken ikke i overensstemmelse med IAS (for koncernregnskabet) har vurderet, at der pr. 31. marts 2009 var objektiv indikation for værdiforringelse på engagementerne 1 og 2, og derfor ikke har indregnet nedskrivninger på de pågældende 2 engagementer. 2. at banken ved opgørelsen af nedskrivningerne på ovennævnte engagementer og engagementerne med 3 og 4 har indregnet nedskrivningerne på baggrund af en beregning af de forventede fremtidige betalingsrækker baseret på den indre værdi af aktier i selskab A i stedet for den seneste offentliggjorte børskurs. Dette vurderes ikke at være i overensstemmelse med IAS Den manglende indregning af nedskrivninger udgør 80,32 mio. kr., svarende til 34 % af egenkapitalen og 183 % af periodens resultat før skat, hvilket vurderes at være væsentligt i forhold til bankens kvartalsrapport for 1. kvartal På den baggrund skal Fondsrådet i medfør af 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. 83, stk. 2 i lov om værdipapirhandel mv. 1 påbyde Skælskør Bank A/S at udarbejde og offentliggøre korrigerende/supplerende information til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009, hvor: 1. Nedskrivningerne på de ovennævnte engagementer er beregnet ud fra en forudsætning om, at der er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse på engagementet 1 og Nedskrivningerne for ovennævnte 4 engagementers vedkommende er målt på baggrund af en beregning, hvor de fremtidige betalingsstrømme af sikkerheder, der udgøres af aktier i selskab A, er opgjort ud fra den officielle børskurs på balancetidspunktet med fradrag af handelsomkostningerne ved salg af sikkerhederne. Fondsrådet skal endvidere henlede Skælskør Bank A/S opmærksomhed på, at banken i henhold til 27, stk. 1, i lov om værdipapirhandel mv. er forpligtet til at offentliggøre intern viden, jf. 34, stk. 2, umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger, eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller begivenheden ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal ligeledes offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er 1 Lov om værdipapirhandel mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008.

3 3 indtrådt og gennem den samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Fondsrådet skal yderligere oplyse, at en udsteder i henhold til 27, stk. 6 kan udsætte offentliggørelsen af intern viden, for ikke at skade sine berettigede interesser. Anvendelsen af denne bestemmelse forudsætter, at udsættelsen af informationen ikke vil vildlede offentligheden, og at det sikres, at denne viden behandles fortroligt. Hvis banken vælger at benytte 27, stk. 6, skal der straks rettes henvendelse til Finanstilsynet. Af den korrigerende/supplerende information skal det fremgå, at den tidligere offentliggjorte kvartalsrapport indeholder fejl, hvorledes fejlene påvirker kvartalsrapporten, herunder kvartalsrapportens forskellige elementer, poster, noter mv. samt at den korrigerende/supplerende information offentliggøres efter påbud fra Fondsrådet. Der henvises til appendiks 1, hvor Fondsrådet har anført minimums- og formkrav til den korrigerende/ supplerende information. Skælskør Bank A/S skal offentliggøre den korrigerende/supplerende information på samme måde som kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009 blev offentliggjort, herunder som selskabsmeddelelse og på internettet. Endvidere skal den korrigerende/supplerende information indsendes til Finanstilsynet. Fondsrådet gør opmærksom på, at rådet har udsendt en vejledning om virkning af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter. Vejledningen kan findes på Fondsrådets hjemmeside. Afgørelsen kan i henhold til 88, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v. indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Indbringelse af sagen for Erhvervsankenævnet er forbundet med et gebyr. Sagsfremstilling Finanstilsynet var i foråret 2009 på inspektion i Skælskør Bank A/S. I forbindelse med inspektionen blev det konstateret, at der var en væsentlig forskel på bankens vurdering af behovet for nedskrivninger på 4 engagementer og tilsynets vurdering. Der var for så vidt angår engagementet 1 og 2 forskel på vurderingen af, hvorvidt der var objektiv indikation for værdiforringelse på engagementerne. Endvidere var der forskel på vurderingen af, hvorledes nedskrivningerne skulle beregnes på såvel de nævnte 2 engagementer som på engagementet 3 og 4. På de 2 sidstnævnte engagementer havde Skælskør Bank A/S ved beregningen af nedskrivningerne opgjort de forventede fremtidige betalingsrækker af sikkerheder, hvor sikkerhederne bestod af aktier i det børsnoterede

4 4 selskab A, på baggrund af den indre værdi i stedet for den offentliggjorte børskurs. Skælskør Bank A/S har efter det oplyste i såvel årsrapporten for 2008 som regnskabet for 1. kvartal 2009 ikke indregnet nedskrivninger på de 2 første engagementer og har ved målingen af nedskrivningerne på de to sidste engagementer opgjort de forventede fremtidige betalingsrækker af sikkerheder, hvor sikkerhederne bestod af aktier i det børsnoterede selskab A, på baggrund af den indre værdi i stedet for den offentliggjorte børskurs. Finanstilsynet har efterfølgende haft drøftelser med banken vedrørende det individuelle solvensbehov og om nedskrivningerne på de 4 engagementer. Engagement 1 Engagementet er efter det oplyste indgået for et par år siden. Til sikkerhed for koncernengagementet ligger bl.a. en større post aktier i selskab A. Disse aktier er placeret i selskab B, som havde en negativ egenkapital på ca. 17 mio. kr. pr. 30. juni Selskab B er et 100 % ejet datterselskab af selskab C. Bankens engagementer med de 2 datterselskaber selskaber udgjorde ved undersøgelsen samlet 59 mio. kr. Selskab Bs eneste aktivitet er at eje aktier og obligationer udstedt af selskab A. Selskabernes engagement med banken løber frem til ultimo september Den løbende rente tilskrives hovedstolen. Selskab B ejes af selskab C, der ifølge rapport pr. 30. juni 2008 havde en formue på 42,4 mio. kr. ud af en balancesum på 75,3 mio. kr. selskab C, der ikke har engagement i Skælskør Bank, ejes 100 % af engagement 1. Revisionspåtegningen til selskab C indeholder et forbehold for om det foreliggende regnskab skal belastes med hensættelser, som følge af solidarisk hæftelse i forhold til bankgæld. Endvidere indeholder revisionspåtegningen supplerende oplysninger, idet der henvises til ledelsesberetningens omtale af den efterfølgende stærkt negative udvikling, og der henvises til en note om væsentlige kautionsog sikkerhedsstillelse.

5 5 Af noten om eventualforpligtelser fremgår, at selskabets andele i tilknyttede og associerede virksomheder er stillet til sikkerhed for tilknyttede virksomheders bankgæld pr. 30. juni 2008 på i alt 54,5 mio. kr. Det anføres videre, at foruden ovennævnte sikkerhedsstillelse kautionerer selskabet for tilknyttet virksomheds øvrige bankgæld, der pr. 30. juni 2008 udgør 25,4 mio. kr. Af ledelsens beretning fremgår, at den efterfølgende udvikling på værdien af de pantsatte aktiver har medført, at bankgælden væsentlig overstiger disse aktivers værdi, samt at selskabets egenkapital på tidspunktet for aflæggelsen af nærværende regnskab må anses som væsentlig negativ. Tilsvarende gør sig gældende hos selskabets tilknyttede virksomheder, hvilket gør, at deres evne til at indfri koncerntilgodehavender må anses som tvivlsom. Hvorvidt selskabet vil være i stand til at reetablere egenkapitalen afhænger af långivers reaktion på denne udvikling.. Ved undersøgelsen forelå ikke noget regnskab for engagement 1. Af det fremlagte materiale fremgår, at engagement 1, ikke ejer andre selskaber. Omkring engagement 1 ejendomsforhold fremgår det af bankens materiale, at engagementet har en ejendom i udlandet, som banken har finansieret med en boligkredit på ca. 3 mio. kr. Engagement 1 og selskab C kautionerer for ovennævnte engagementer. Engagement 1 s personlige engagement i banken er på 4 mio. kr. blanco. Herudover er der et delengagement med selskab E, som skønnes at være på dækket basis. Endelig har banken engagement med selskab F. I henhold til seneste regnskab (pr. 30. juni 2008) havde dette selskab en negativ egenkapital. Banken har nedskrevet på dette engagement. Ingen af disse 2 engagementer er sikret ved aktier i selskab A. Sikkerhederne i alle delengagementer opgjort til børskurs udgjorde ved undersøgelsen ca. 20 mio. kr., hvoraf selskab A aktierne opgjort til børskurs udgjorde ca. 6 mio. kr. Engagement 2 Engagementet var oprindeligt indgået med engagement 2 s fader NN. I forbindelse med likviditetsproblemer hos NN indgik Skælskør Bank A/S en aftale med NN, således at dennes engagement i banken og stillede sikkerheder den 28. februar 2009 overgik til engagement 2.

6 6 Til sikkerhed for engagementet, der ved undersøgelsen var på 53,8 mio. kr., ligger børsnoterede aktier i selskab A og børsnoterede værdipapirer i et udenlandsk ejendomsselskab. Sikkerhederne opgjort til børskurs udgjorde 6,7 mio. kr. ved undersøgelsen. Herudover har NN kautioneret for engagementet. For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at engagement 2 ikke kautionerer. Engagement 2 har ikke anden aktivitet end at besidde nævnte værdipapirposter. Aftalen mellem banken og engagement 2 løber frem til ultimo marts Den tilskrevne rente tillægges engagementet i aftaleperioden. Af lånedokumentet fremgår, at såvel selskabet som banken kan opsige engagementet uden varsel. Banken anfører i bevillingsansøgning af 7. januar 2009, at det nye selskab engagement 2 er etableret med henblik på at afkøbe de af NN deponerede værdipapirer og effekter for et beløb svarende til koncernens forpligtelser overfor Skælskør Bank. Det anføres videre, at det nye selskab er oprettet af NN s søn og engagement 2 indfrier koncernen NN s forpligtelser på i alt tkr alene med sikkerhed i de af koncernen p.t. deponerede sikkerheder. NN har en betydelig negativ formue i lyset af den samlede bankgæld på ca. tkr mod sikkerheder for ca. tkr En kaution af NN kan derfor p.t. ikke tillægges nogen værdi, men krav om kaution fastholdes for ansøgte engagement. Et udlandslån i DKK med NN kan ikke indfries før tid uden en betragtelig udgift på tkr. 100 til bank X. Debitorskifte kan derimod klares for kr Banken anfører endelig, at engagement 2 er nyetableret med indbetalt anpartskapital på tkr Engagementets bonitet hviler således på det herved ansøgte engagement på tkr mod sikkerheder til værdi p.t. tkr og den forventede positive udvikling på selskab A aktier. Engagement 2 kautionerer ikke for engagementet.

7 7 Det var ved undersøgelsen tilsynets umiddelbare vurdering, at der er objektiv indikation for værdiforringelse i de nævnte engagementer, og det var tillige tilsynets vurdering, at betalingsstrømme fra sikkerheder bestående af børsnoterede aktier skulle måles til aktiernes kursværdi med fradrag af handelsomkostningerne ved salg af sikkerhederne. På den baggrund blev banken i et brev fra Finanstilsynet af 20. april 2009 blandt andet anmodet om at redegøre for de forøgede nedskrivninger i regnskabet pr. 31. marts, hvis værdipapirerne der lå til sikkerhed for bankens engagement 1, 2, 3 og 4 blev optaget til børskurs med fradrag af handelsomkostninger og herefter nedskrevet med blanco. Skælskør bank A/S svarede tilsynet i brev af 27. april Vedlagt var Bankens revisors notat om Værdiansættelse af sikkerheder regnskabsmæssig samt til brug for opgørelse af individuelt solvensbehov af 8. april 2009 samt memo om selskab A markedsvurdering af 24. april I svarbrevet skrev Skælskør Bank A/S at: Skælskør Banks nedskrivninger i regnskabet for 1. kvartal 2009 lever op til dette krav. Det er Skælskør Banks opfattelse, at den af Finanstilsynet ønskede beregning ikke lever op til kravene i 52, stk. 3 i regnskabsbekendtgørelsen. Dette skyldes, at børskursen i dag efter Skælskør Banks vurdering ikke er det bedste skøn over de forventede fremtidige betalinger på det fremtidige tidspunkt, hvor låntager skal påbegynde betalinger til Skælskør Bank. Skælskør Bank vurderer, at børskursen på dette fremtidige tidspunkt vil have nærmet sig den indre værdi. I den forbindelse nævnes, at lånene med engagement 1 og 2 er anlægsfinansiering med en aftalt løbetid til november 2010 og januar Engagementerne 3 og 4 er investeringskreditter, der begge kan opsiges med normalt gældende varsel, og der er nedskrevet på disse engagementer. Det af banken fremsendte notat fra bankens revisor indeholder følgende orientering om antallet af handler samt dagsomsætningen i aktierne i selskab A for de seneste 12 måneder: I løbet af denne periode er den højeste dagsomsætning 0,37 % af den samlede aktiekapital i selskabet. Ud af de 261 handelsdage, der har været i de seneste 12 måneder har aktien ikke været handlet overhovedet på 55 handelsdage. På 145 handelsdage er omsætningen under stk. aktier (0,01 % af aktiekapitalen).

8 8 Bankens revisor konkluderer på baggrund heraf, at aktien må karakteriseres som meget lidt handlet, og at det af denne årsag har været diskuteret, hvorvidt børskursen på aktien er et rimeligt udtryk for de underliggende værdier i selskabet både i regnskabsmæssig sammenhæng og i solvensmæssig sammenhæng. Det anføres, at Skælskør Bank A/S vedrørende selskab A har argumenteret for at fravige børskursen, da denne ikke opfattes som udtryk for en rimelig fremtidig værdi af selskab A aktierne. Begrundelsen herfor er, at børskursen er fastsat på et meget begrænset antal handler, at en større del af aktierne i selskab A ikke må handles grundet lock-upklausuler, ligesom banken er bekendt med, at en række aktionærer har været tvunget til at sælge deres aktier som følge af de kraftige kursfald på aktier generelt, hvilket har forstærket den nedadgående tendens på selskab A aktien. Bankens revisor erklærer på baggrund heraf sig enig i den af banken anførte argumentation. Endvidere skriver bankens revisor, at de er bekendt med at Finanstilsynet ved tilsynsbesøg i andre pengeinstitutter har accepteret en fravigelse fra børskursen for mindre likvide børsnoterede værdipapirer. Her er der i stedet anvendt modelbaserede værdiansættelser, blandt andet med udgangspunkt i den regnskabsmæssige indre værdi. Finanstilsynet har modtaget fra bankens revisor, hvor der henvises til en inspektion, hvor sikkerhedsværdierne på flere engagementer ikke svarede til seneste børsværdi. Bankens revisor henviser yderligere til den af IASB s ekspertgruppes udsendte vejledning til brug for måling af dagsværdier i ineffektive markeder, hvoraf det blandt andet fremgår, at: der ikke er en klar skillelinje mellem, hvornår markeder er aktive og ikke-aktive dette er et ledelsesmæssigt skøn såfremt der er tale om et ikke-aktivt marked, skal ledelsen ikke benytte markedskurserne, men i stedet benytte en værdiansættelsesteknik til at fastsætte markedsværdien såfremt der er tvangssalg i markedet ( forced transactions ) kan dette tale for, at markedskursen ikke anvendes. I det fremsendte memo fra bankens revisor er den finansielle situation for selskab A vurderet, herunder forskellene mellem den aktuelle børskurs og den indre værdi. De overordnede konklusioner er: Aktiekursen ligger under den indre værdi grundet store kursfald under finanskrisen. Forskellen kan være et udtryk for manglende

9 9 likviditet i aktien. Som følge heraf anses aktiekursen for relativ volatil. Selskab As gæld er rentesikret i en længere periode, hvorfor et højere renteniveau vil have en lille påvirkning på driftsresultatet. Selskab A har en stor likviditetsreserve, der vurderes stor nok til at modstå pres på den underliggende drift. Finanstilsynet sendte brev til banken den 15. maj 2009, hvor der anmodes om en opgørelse over nedskrivningerne på de 4 ovenfor nævnte engagementer pr. 31. december 2008, for at kunne vurdere væsentligheden af fejlen i årsrapporten for På grund af sagens væsentlighed valgte Finanstilsynet imidlertid ikke at afvente svar herpå, men udarbejdede på baggrund af bankens redegørelse af 27. april 2009 udkast til afgørelse, der alene vedrørte bankens kvartalsrapport for 1. kvartal Dette udkast til afgørelse blev fremsendt til banken den 27. maj 2009 med svarfrist den 2. juni Svarfristen blev på bankens foranledning ændret til 4. juni Af bankens svarbrev af 4. juni 2009 fremgår det, at det er bankens opfattelse, at Finanstilsynet har misforstået reglerne. Banken anfører, at der for de to engagementers vedkommende, hvorpå banken ikke har foretaget nedskrivning, er tale om engagementer, der oprindeligt er aftalt med afdragsfrihed og oprullende rente, således at renten først skal betales ved engagementernes udløb. Ifølge banken er ingen af de to engagementer misligholdt, og låntagerne har overholdt alle aftaler. Endvidere er den manglende rentebetaling ikke et udtryk for debitors økonomiske problemer, men alene en konsekvens af de oprindeligt aftalte vilkår. Det er bankens opfattelse, at den omstændighed, at en debitor er teknisk insolvent ikke automatisk fører til, at der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse, såfremt debitor er i stand til løbende at opfylde sine forpligtelser. Banken vurderer endvidere, at debitorerne vil være i stand til at servicere lånene efter henholdsvis 2010 og 2012, hvor det fremtidige afviklingsforløb skal aftales. Banken er således uenig i, at der foreligger objektiv indikation på værdiforringelse på de pågældende lån. Vedrørende vurdering af de forventede fremtidige betalingsstrømme er det bankens opfattelse, at der ikke som anført af tilsynet skal tages udgangspunkt i dagsværdien af sikkerhederne, men at der under henvisning til IAS skal skønnes over de forventede fremtidige

10 10 betalingsstrømme. Særligt i den nuværende finansielle situation er der efter bankens vurdering stor sandsynlighed for, at dagsværdien vil afvige væsentligt fra de forventede betalingsstrømme, når sikkerheden eventuelt skal realiseres. Det er endvidere bankens opfattelse, at der ikke kan anlægges samme kriterier til grund for værdiansættelse, når et finansielt aktiv alene er stillet til sikkerhed, som når det er i virksomhedens besiddelse, hvorfor Finanstilsynets henvisninger til IAS 39, AG 71 er irrelevante. Efter bankens opfattelse er tilsynets udsagn om, at den officielle børskurs er det bedste udtryk for den værdi, der vil kunne opnås i fremtiden, ikke underbygget. Banken mener ikke, at der i regnskabsreglerne er et krav om, at officielle børskurser skal benyttes, når der skønnes over forventede fremtidige betalingsstrømme. Banken anfører endvidere, at Finanstilsynets henvisning til IAS 39, AG84 ikke er relevant. Banken anfører, at Finanstilsynets anvendelse af IAS 39, AG 84 er taget ud af den rette sammenhæng, og at bestemmelsen ikke er anvendelig i en situation, som den, der her behandles, idet bestemmelsen vedrører fastsættelsen af den rente, der skal benyttes ved diskontering af de fremtidige betalingsstrømme. Banken vurderer, at på et fuldkommen perfekt marked vil markedsdeltagerne have taget højde, for al tilgængelig information i fastsættelse af kursen, og dermed vil den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalingsstrømme og dagsværdien svare til hinanden. Efter bankens opfattelse er markedssituationen for aktier generelt og for selskab A i særdeleshed kendetegnet ved at være et ineffektivt marked. Med bankens svarbrev fulgte en oversigt over gennemsnitlige daglige omsætninger i perioden siden 1. oktober Efter oversigten udgjorde den daglige omsætning frem til 31. december ,04 % af den cirkulerende mængde, og banken konkluderer, at der stort set ikke har været omsætning i aktien i perioden. Ud fra ovenstående forhold er det bankens vurdering, at der ikke er belæg for at udstrække regnskabsreglerne for besiddelse af aktier i egenbeholdning til også at omfatte skønnet over forventede fremtidige betalinger fra aktier, der er stillet som sikkerhed. Banken konkluderer således, at den indre værdi af aktierne i selskab A, der i sin regnskabsrapportering måler alle væsentlige aktiver og

11 11 forpligtelser til dagsværdi, er mere korrekt og mindre volatil end børskursen ved skønnet over forventede fremtidige betalinger. Banken henviser i sit svarbrev herudover til tidligere fremsendt vurdering udarbejdet af bankens revisor af en forsigtig indre værdi af aktierne i selskab A. Banken anfører i sit svarbrev, at bankens eksterne revision har oplyst, at Finanstilsynet i sager af tilsvarende karakter har accepteret, at indre værdi kan lægges til grund ved opgørelsen af sikkerhedernes værdi. Sikkerhederne har i de nævnte sager været børsnoterede aktier, hvor den indre værdi har indgået i vurderingen. Vedrørende offentliggørelse af korrigerende/supplerende information meddeler banken i sit svarbrev, at banken vil vurdere spørgsmålet om tidspunktet for offentliggørelse i overensstemmelse med 27, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. Som afsluttende bemærkning anfører banken, at banken finder det paradoksalt, at Finanstilsynet ønsker at stramme reglerne for nedskrivninger uden hjemmel i IAS-reglerne i en situation, hvor der råder en finansiel krise. Et krav fra Finanstilsynets side om, at der skal ske nedskrivning på alle engagementer, hvor debitorerne er teknisk insolvente kan efter bankens vurdering få en negativ effekt på den finansielle stabilitet i Danmark. Retligt grundlag Skælskør Bank A/S aflægger koncernregnskab efter IFRS og moderselskab regnskab efter lov om finansiel virksomhed, herunder regnskabsbekendtgørelsen. Kvartalsregnskabet er kun aflagt for koncernen og vedrører derfor kun IFRS. De anvendte bestemmelser fremgår af appendiks 2. Da banken i sine redegørelser henviser til de danske regler, herunder regnskabsbekendtgørelsen, er disse regler ligeledes gengivet i appendiks 2, selvom vurderingen er baseret på IFRS. Der er vedrørende indregning og måling af udlån ingen forskel på IFRS og regnskabsbekendtgørelsen. Vurdering Retligt grundlag for delårsrapporten/ periodemeddelelsen Fondsrådet har i denne afgørelse lagt til grund, at der er tale om en delårsrapport, idet der er tale om et kvartalsregnskab for 1. kvartal indeholdende en balance pr. 31. marts 2009, og ikke en periodemeddelelse opgjort på et andet tidspunkt. Hertil kommer, at banken selv i ledelsespåtegningen betegner det som et kvartalsregnskab.

12 12 Det anføres dog i påtegningen, at kvartalsregnskabet ikke følger Fondsbørsens regler for offentliggørelse af kvartalsrapporter. Endvidere har banken i breve til tilsynet også henvist til kvartalsregnskabet. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en egentlig delårsrapport eller en periodemeddelelse har i denne afgørelse primært betydning for, hvorvidt det er Fondsrådet med Finanstilsynet som sekretariat, der træffer afgørelsen, jf. værdipapirhandelslovens 83, stk. 2, eller hvorvidt det er Finanstilsynet, der efter forelæggelse for Fondsrådet træffer afgørelsen, jf. værdipapirhandelslovens 83, stk. 1. Ad 1) Vurdering af objektiv indikation for værdiforringelse på 2 engagementer Som det fremgår af sagsfremstillingen konstaterede Finanstilsynet i forbindelse med inspektion, at der på to engagementer ikke var nedskrevet. Banken mener, at indre værdi af de indlagte sikkerheder giver det bedste skøn over de fremtidige betalingsrækker, og finder på baggrund heraf, at der ikke var indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse på engagementerne. Banken anfører i sit høringssvar, at banken ikke mener, at der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse i engagementerne 1 og 2. Banken anfører, at ingen af engagementerne er misligholdt, og at låntagerne overholder alle aftaler med banken, og så vidt banken er orienteret også med andre långivere. Låntagerne er endvidere hverken under betalingsstandsning eller gået konkurs. Hertil skal Fondsrådet nævne, at disse betingelser ikke nødvendigvis skal være opfyldt, for at der er objektiv indikation for værdiforringelse. I den forbindelse henvises til IAS 39.59, hvoraf det fremgår, at der er flere forskellige tabsgivende begivenheder. Én af disse er udsteders eller den forpligtedes væsentlige økonomiske vanskeligheder. Banken gør endvidere gældende, at den omstændighed, at en debitor er teknisk insolvent i en periode ikke automatisk fører til, at der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse, hvis debitor samtidig er i stand til løbende at opfylde sine forpligtelser. Fondsrådet er enig med banken i, at teknisk insolvens hos en debitor ikke i sig selv nødvendigvis medfører, at der er objektiv indikation for værdiforringelse på et engagement. Det afgørende er efter Fondsrådets opfattelse, om der er indtrådt en begivenhed, der indikerer, at der ikke længere er udsigt til, at debitor kan honorere sine forpligtelser, når de forfalder. Vurderingen af, om en låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, skal efter

13 13 Fondsrådets opfattelse således ses i sammenhæng med låntagers evne til at betale lånet tilbage ved forfald. Såfremt en låntager ikke vurderes at have eller kunne få tilstrækkelige indtægter eller formue til at betale et lån samt påløbne renter tilbage ved forfald, og de forventede fremtidige betalingsstrømme af eventuelle sikkerheder heller ikke vurderes at være store nok til at kunne dække lån og renter, er det Fondsrådets vurdering, at låntager må betegnes som værende i betydelige økonomiske vanskeligheder. I de konkrete engagementer har hverken engagement 1 eller engagement 2 indtægt eller formue af en størrelse, der må forventes at kunne indfri de pågældendes gældsforpligtelser, når de forfalder. Det kan heller ikke forventes, at der inden engagementernes udløb vil kunne genereres tilstrækkeligt udbytte fra aktierne i selskab A, der kan bidrage til, at gældsforpligtelserne kan indfries. Selskab A har ikke udloddet udbytte for de seneste 2 regnskabsår, og i henhold til offentliggjorte resultatforventninger har selskabet forventninger om et negativt resultat på over 100 mio. kr. før værdireguleringer og skat. I den forbindelse bemærkes, at der efter Fondsrådets opfattelse er tale om relativt kortvarige lån med udløb i henholdsvis 2010 og For så vidt angår målingen af sikkerhederne, er det Fondsrådets vurdering, at dagsværdien af disse udgør det bedste skøn over den fremtidige værdi af disse, jf. det under ad 2) Størrelsen af nedskrivninger på alle 4 engagementer anførte. Skønnet over de forventede fremtidige betalinger beregnet på baggrund af børskursen pr. 31. marts 2009 sammenholdt med det ovenfor anførte om låntagernes indkomst og formue indikerer, at lån samt rente ved udløb ikke kan indfries, jf. det nedenfor under de enkelte engagementer anførte. På baggrund af ovenstående, er det Fondsrådets vurdering, at der er objektiv indikation på værdiforringelse på de to engagementer, da det vurderes, at debitorerne er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Endelig skal anføres, at det forhold, at banken har bevilget engagement med engagement 1 og 2 på vilkår, der reelt betyder, at lånene ikke kan misligholdes af debitor før det aftalte forfaldstidspunkt, efter Fondsrådets opfattelse ikke kan have betydning for vurderingen af, om der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse. I modsat fald ville det være muligt at udskyde indregning af nedskrivninger, hvilket ikke vurderes at være i overensstemmelse med regnskabsstandernes principper for nedskrivning. Engagement 1: Banken oplyser, at der ved dette engagement er tale om en anlægsfinansiering, hvor der er aftalt løbetid til oktober Herefter

14 14 træffes aftale om afvikling. Banken vurderer, at børskursen af de indlagte sikkerheder på balancetidspunktet ikke giver det bedste skøn over de forventede fremtidige betalinger på det fremtidige tidspunkt, hvor låntager skal påbegynde betalinger til Skælskør Bank A/S. Af den seneste bevillingsansøgning fremgår, at engagement 1 s personlige formue baseres alene på ejerskabet af aktier i selskab A samt selskab E. Det er Fondsrådets opfattelse, at debitor må vurderes at være i betydelige økonomiske vanskeligheder, da der ikke i koncernen er tilstrækkeligt med aktiver eller indtjening, der kan forventes at kunne indfri lån samt renter ved lånets udløb. Endvidere vurderes det, at sikkerhederne opgjort på basis af dagsværdien ikke kan forventes at kunne indfri engagementet ved dettes udløb. Engagement 1 har efter det oplyste ingen anden formue af betydning, som kan dække engagementet ved udløb. Det er derfor Fondsrådets vurdering, at der i henhold til IAS er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse på det pågældende engagementet. Engagement 2 Banken oplyser, at der her er tale om et stående lån med løbetid til 31. marts Hovedstolen opskrives med rentetilskrivningerne. Banken kan opsige lånet uden varsel ifølge den til tilsynet udleverede kopi af låneaftale. Det er Fondsrådets vurdering, at debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder, da der ikke i selskabet er andre aktiver eller indtjening, der kan forventes at kunne indfri lån og renter, og sikkerhederne opgjort på basis af dagsværdien ikke kan forventes at kunne indfri engagementet samt påløbne renter ved dets udløb eller på et tidligere tidspunkt, hvor lånet måtte blive opsagt. Ud fra bevillingsansøgningen af 7. januar 2009, fremgår det, at der til dækning af udlånet på daværende tidspunkt, ud over aktierne i selskab A, var kr fra anpartskapitalen og 9,05 mio. kr. i anden sikkerhed. Set i lyset af engagementets størrelse på 53,8 mio. kr. og at værdien af selskab A aktierne pr. 31. marts 2009 ud fra børskursen udgjorde 6,7 mio. kr. vurderer Fondsrådet ikke, at engagement 2 har aktiver eller indtjening til at dække engagementet ved udløb. Fondsrådet vurderer ligeledes, at kautionisten NN, der har en betydelig negativ formue set i lyset af den samlede bankgæld på ca. 310 mio. kr. mod sikkerheder for ca. 125 mio. kr. ikke vil være i stand til at indfri

15 15 engagementet ved dets udløb eller på et tidligere tidspunkt, hvor lånet måtte blive opsagt. Det er derfor også for dette engagements vedkommende Fondsrådets vurdering, at debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder, hvilket i henhold til IAS betyder, at der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse på engagementet. Fondsrådet har ved vurderingen lagt til grund, at der ikke er tale om et nyt engagement som følge af debitorskiftet. Skulle det modsatte lægges til grund, er det Fondsrådets vurdering, at dette ikke vil ændre på, at der stadig er tale om en fejl i kvartalsrapporten, der har en væsentlig betydning for bankens egenkapital. I givet fald skulle engagementet have været indregnet til dagsværdi, hvor det også ville være børskursen på aktierne, der ville være udgangspunkt for beregningen af dagsværdien. Ad 2) Størrelsen af nedskrivninger på alle 4 engagementer Som det fremgår under sagsfremstillingen blev de forventede fremtidige betalingsrækker for 4 engagementer beregnet på baggrund af den indre værdi af aktierne i selskab A, der er stillet som sikkerhed for engagementerne. Banken har i sit brev af 4. juni 2009 anført, at der ved beregning af nedskrivninger ikke skal tages udgangspunkt i dagsværdien af sikkerhederne, men at der under henvisning til IAS skal skønnes over de forventede fremtidige betalingsstrømme. Fondsrådet er enig med banken i, at der i overensstemmelse med IAS skal skønnes over de forventede fremtidige betalingsstrømme. Det er imidlertid Fondsrådets vurdering, at det er børskursen, der skal benyttes til opgørelsen af skønnet over de forventede fremtidige betalingsstrømme, da: a) aktier i selskab A handles på et aktivt marked b) værdien opgjort på baggrund af den officielle børskurs er den bedste indikation på dagsværdien og er det bedste udtryk for den værdi, der vil kunne opnås for sikkerhederne i fremtiden Ad a) Et aktivt marked er defineret i IAS 39, AG 71, og udgangspunktet heri er, at officielle markedskurser på et aktivt marked er det bedste bevis på dagsværdien, og når disse er tilgængelige, anvendes de til at måle det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse. Der kan kun fraviges fra at anvende børskursen, hvis denne må antages ikke at afspejle værdipapirets dagsværdi.

16 16 Det er Fondsrådets opfattelse, at det kun er i meget sjældne tilfælde, at børsnoterede aktier kan anses som handlet på ikke-aktive markeder. I henhold til IAS 39 AG 71 må et finansielt instrument antages at have en officiel kurs på et aktivt marked, når officielle kurser er tilgængelige på en børs, og når disse kurser repræsenterer faktiske markedstransaktioner, som jævnligt finder sted mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Første betingelse er, at kurserne skal være tilgængelige på en børs, hvilket er tilfældet, da selskab A aktier handles på et reguleret marked. Endvidere fremgår det af betingelserne i IAS 39 AG 71, at faktiske markedstransaktioner jævnligt skal finde sted. Der har været handlet på 84 % af handelsdagene i perioden. På 68 % af handelsdagene har der været handlet for mere end stk. Samme tendens ses endvidere af dataene fra bankens revisor i perioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2009 (jf. sagsfremstillingen). Heraf fremgår det, at der har været handler på 80 % af handelsdagene og handler på over stk. på ca. 40 % af dagene. Fondsrådet vurderer, at disse handelsdata påviser, at der jævnligt er sket handler af selskab A aktien, da der næsten dagligt er sket handler af en vis stykstørrelse. Den sidste betingelse i IAS 39, AG 71 er, at der jævnligt skal ske handler mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Det er Fondsrådets opfattelse, at det at der i perioden har været tale om relativt små handler, indikerer alt andet lige, at der er tale om handel mellem uafhængige parter og ikke distressed sales. Endvidere har Fondsrådet konstateret, at de handler, der i perioden er foretaget, er sket mellem et stort antal forskellige aktører, som både er private og institutionelle. Ud fra ovenstående er det Fondsrådet vurdering, at betingelserne i IAS 39, AG 71 for, hvornår der er et aktivt marked, alle er opfyldte. Det er derfor Fondsrådets opfattelse at aktierne i selskab A handles på et aktivt marked, og at børskursen afspejler den værdi, der med størst sandsynlighed repræsenterer de forventede fremtidige betalingsstrømme. Som ovenfor nævnt indeholder IAS 39 ikke noget krav om størrelsen af handler, hverken enkeltvis eller samlet i forhold til den samlede aktiekapital, for at der er tale om et aktivt marked. Små handler mellem uafhængige parter er netop udtryk for, omkring hvilken pris køber og sælger kan mødes. Bankens argument om, at omsætningen er lille i forhold til aktiekapitalens størrelse er således ikke

17 17 relevant for en vurdering af, om der er tale om et aktivt marked, når der handles så aktivt, som dokumentationen viser. Af de handler, der har fundet sted, ikke skulle være mellem uafhængige parter, ses banken ikke at have argumenteret for. I bankens revisors notat henvises til vejledning fra IASB Advisory Panel om måling af dagsværdi, når der ikke længere er et aktivt marked. Det fremgår af rapporten, at vurderingen af, om der er et aktivt marked, bygger på et ledelsesmæssigt skøn. Som nævnt ovenfor er det Fondsrådets vurdering, at der her er tale om et aktivt marked, jf. IAS 39, AG 71, hvorfor Fondsrådet ikke er enig med ledelsen i Skælskør Bank A/S herom. Ad b) Det er Fondsrådets vurdering, at når det underliggende aktiv (sikkerhederne) handles på et aktivt marked, skal de forventede fremtidige betalingsstrømme beregnes med udgangspunkt i aktivets børskurs. Dette skyldes, at denne pris, alt andet lige, må afspejle aktivets dagsværdi og må antages at være den værdi, som vil kunne opnås, hvis sikkerheden skal overdrages til tredjepart i en handel mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Det fremgår af bankens revisors notat, at det er diskuteret, hvorvidt børskursen er et rimeligt udtryk for de underliggende værdier i selskabet og hermed et rimeligt udtryk for de forventede fremtidige betalingsstrømme. Det er Fondsrådets vurdering, at det bedste skøn over de forventede fremtidige betalingsrækker fra sikkerheder bestående af noterede værdipapirer, som udgangspunkt er de noterede børskurser fratrukket omkostningerne ved realisation. Begrundelsen herfor er, at det må forventes, dels at dagsværdien minus realisationsomkostninger i mangel af information om fremtiden, er det bedste bud på den fremtidige realisationsværdi, dels at børskursen er det bedste bud på dagsværdien, når aktien er handlet på et aktivt marked, jf. IAS 39, AG 71. Skælskør Bank A/S anfører i sit svarbrev af 4. juni 2009, at IAS 39, AG71 er irrelevant, fordi den kun omhandler aktier i virksomhedens besiddelse, og ikke når disse ligger til sikkerhed for lån. Det fremgår ikke eksplicit af IFRS, at værdien skulle være en anden, når et finansielt aktiv ligger til sikkerhed for et lån, end hvis det er i virksomhedens besiddelse. Det er Fondsrådets vurdering, at IAS 39, AG

18 18 71 udgør et væsentligt fortolkningsbidrag til vurderingen af, at børskursen er det bedste bud på dagsværdien. Såfremt sikkerhederne ultimativt overtages af banken, vil IAS 39 AG 71 finde direkte anvendelse. Banken har i sit høringssvar anført, at Finanstilsynets henvisning til IAS 39 AG84, ikke er anvendelig ved vurdering af de fremtidige betalingsstrømme, idet bestemmelsen vedrører fastsættelse af den rente, der skal anvendes i forbindelse med tilbagediskontering. Fondsrådet er enig med banken i, at bestemmelsen blandt andet giver anvisning på, hvorledes nutidsværdien af betalingsstrømmene skal beregnes og med hvilken rente, der skal ske tilbagediskontering, men det har ikke været relevant for Fondsrådets afgørelse. Når Fondsrådets har henvist til IAS 39. AG 84, skyldes det alene det sidste punktum i bestemmelsen, hvoraf det fremgår, at man ved opgørelsen af nedskrivningen skal se på de betalingsstrømme, der kan hidrøre fra realisation eller overtagelse af pantet med fradrag for omkostninger herved, uanset om en sådan realisation er sandsynlig. Der er altså ingen forskel på, om der er tale om et aktiv i besiddelse eller i pant. Det afgørende er den værdi aktivet/pantet kan realiseres til. Af AG 71 fremgår som ovenfor nævnt, at den bedste indikation for denne værdi er børsværdien. Fondsrådet mener derfor, at IAS39 AG84 er anvendelig i den konkrete situation. Banken anfører også, at den aktuelle kurs ikke kan bruges til at vurdere fremtidige betalingsstrømme. Det er korrekt, at det, der skal indgå i betalingsrækkerne, er kursen på realisationstidspunktet, men det bedste bud på, hvad en værdi vil være på et fremtidigt tidspunkt, er den aktuelle kurs. Hvis det var den almindelige opfattelse i markedet, at kursen om to år ville være højere, ville dette få kursen til at stige nu. Banken argumenterer for, at børskursen er forkert, fordi markedsdeltagerne på et fuldkommen perfekt marked vil have taget højde for al tilgængelig information i fastsættelsen af kursen, og dermed vil den tilbagediskonterede værdi af forventede fremtidige betalingsstrømme og dagsværdien svare til hinanden. Der argumenteres således for, at på et fuldkommen perfekt marked ville børskursen og indre værdi svare til hinanden.

19 19 Set i lyset af, at dette kun sjældent er tilfældet, er det rigtigt, at Nasdaq OMX Copenhagen ikke er et fuldkomment perfekt marked. Dette er dog efter IAS 39 heller ikke nødvendigt for at anvende børskursen som dagsværdi. Her kræves, der som ovenfor nævnt kun, at der er tale om et aktivt marked. Det er derfor Fondsrådets opfattelse, at Skælskør Bank A/S skulle have anvendt børsværdien og ikke indre værdi ved beregningen af nedskrivningen på de pågældende engagementer. Det kan supplerende nævnes, at selv hvis det måtte kunne antages, at værdipapirets indre værdi er et rimeligt udtryk for de underliggende værdier i selskabet, er det langt fra sikkert, at disse værdier også vil blive afspejlet i de fremtidige betalingsstrømme. Det skyldes at aktivet (værdipapiret) vil blive realiseret ved et salg, hvor der ikke er sikkerhed for, at salgsprovenuet på realisationstidspunktet vil have større sammenhæng med værdipapirets indre værdi, end hvad der er tilfældet, hvis værdipapiret skulle sælges nu. Bankens revisor har i notat af 24. april 2009 udarbejdet en vurdering af selskab As indre værdi og konkluderer, at forskellen mellem børskursen og den indre værdi blandt andet kan forklares med den aktuelle illikviditet i de finansielle markeder. I det konkrete tilfælde er det som anført ovenfor Fondsrådets vurdering, at de noterede kurser fratrukket omkostningerne ved realisation er det bedste skøn over de fremtidige betalingsstrømme. Fondsrådet skal dog påpege, at det af IAS39, AG72 fremgår, at såfremt der ikke foreligger aktuelle købs- og salgskurser, kan kursen ved den seneste transaktion give en indikation af den aktuelle dagsværdi, så længe der ikke er sket en væsentlig ændring i de økonomiske forhold siden tidspunktet for transaktionen. Hvis forholdene har ændret sig siden tidspunktet for transaktionen, skal dagsværdien afspejle ændringen i forholdene. Det fremgår endvidere, at såfremt virksomheden kan påvise, at den seneste transaktionskurs ikke er dagsværdien, skal denne kurs ligeledes reguleres. Det fremgår således, at selv i de situationer, hvor der ikke forefindes aktuelle købs- og salgskurser, eller kurser, der formodes ikke at afspejle dagsværdien, skal virksomheden ved beregningen af dagsværdien tage udgangspunkt i den senest noterede transaktionskurs. Kun i de tilfælde, hvor der ikke er tale om et aktivt marked, skal virksomheden ansætte dagsværdien ved anvendelse af en

20 20 værdiansættelsesmetode, jf. IAS 39, AG74-75, som gør maksimalt brug af markedsinput og bygger mindst muligt på virksomhedsspecifik input. På baggrund heraf er det Fondsrådets vurdering, at man i den konkrete sag ikke blot kan anvende den indre værdi af selskab A som udtryk for dagsværdien af aktierne, eller som bedste skøn over de forventede fremtidige betalingsrækker fra sikkerhederne. Fondsrådet har som følge af den beskrevne vurdering ikke taget stilling til den i det fremsendte memo anførte vurdering af den finansielle situation for selskab A. Endvidere skriver bankens revsior, at denne er bekendt med, at Finanstilsynet ved tilsynsbesøg i andre pengeinstitutter har accepteret en fravigelse fra børskursen for mindre likvide børsnoterede værdipapirer. Bankens revisor har henvist til en konkret inspektion. Finanstilsynet har oplyst, at det på den pågældende inspektion var tilsynets opfattelse, at der ikke var blevet fraveget fra børskursen ved opgørelsen over sikkerhedernes værdi, da børsværdien blev anvendt som grundlag for belåningen. Fondsrådet har i øvrigt ikke kendskab til sager, hvor denne problemstilling har gjort sig gældende. Vurdering af væsentlighed For at vurdere væsentligheden af de to forhold i kvartalsrapporten er der taget udgangspunkt i Fondsrådets notat om væsentlighed, der er offentliggjort på Fondsrådets hjemmeside. Det fremgår af notatet, at ved fejl vedrørende indregning og måling er det normalt uden betydning, om fejlen øger eller formindsker resultat og egenkapital, da der tages udgangspunkt i neutralitetsprincippet. Vurderingen af om, der er fejl vedrørende indregning og måling, er fastsat gennem en række konkrete afgørelser truffet af Fondsrådet. Vurderingen af væsentligheden bygger på de af bankens beregnede nedskrivninger. Væsentligheden er vurderet ud fra en samlet vurdering af de manglende nedskrivninger på alle 4 engagementer. Nedenstående tabel viser for de 4 engagementer, hvad der er nedskrevet i kvartalsrapporten 1. kvartal 2009, samt en beregning af nedskrivningen, hvis det lægges til grund, at der er objektiv indikation for værdiforringelse på alle 4 engagementer, og børskursen benyttes til beregning af de forventede fremtidige betalingsrækker. Endvidere vises forskellen mellem bankens foretagne nedskrivninger i kvartalsrapporten 1. kvartal 2009 og de samlede nedskrivninger på alle 4 engagementer,

21 21 hvis betalingsstrømmene, beregnes på baggrund af børskursen i stedet for indre værdi. Mio. kr. Nedskrivning (indre Nedskrivning Forskel værdi) (børskurs) Engagement 2 0,00 33,90 33,90 Engagement 1 0,00 40,37 40,37 Engagement 4 6,09 9,86 3,77 Engagement 3 3,20 5,48 2,28 I alt 9,29 89,61 80,32 Det fremgår af tabellen at forskellen udgør 80,32 mio. kr. Dette udgør henholdsvis 34 % og 183 % af egenkapitalen og resultat før skat pr. 31. marts På baggrund af Fondsrådets tidligere praksis anses forskellen ud fra beløbsstørrelserne klart at være væsentlig, og det anses derfor for en fejl i kvartalsrapporten. Kopi af denne afgørelse er sendt til bankens eksterne revisor. Tine Heerup / Marianne Skou Moltsen vicekontorchef fuldmægtig

22 22 Appendiks 1 minimums- og formkrav til korrigerende/supplerende information Den af bankens udarbejdede korrigerende/supplerende information til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009 skal opstilles, så den giver regnskabsbrugerne et klart og overskueligt billede af de korrigerede fejls indvirkning på kvartalsrapporten. Af den korrigerende/supplerende information skal det fremgå, at den tidligere offentliggjorte kvartalsrapport indeholder fejl, hvorledes at fejlene påvirker kvartalsrapporten, herunder kvartalsrapportens forskellige elementer, poster, noter mv. samt at den korrigerende/supplerende information offentliggøres efter påbud fra Fonsdrådet. Banken skal i den korrigerende/supplerende information vise, hvorledes korrektionen i henhold til ovennævnte afgørelse påvirker kvartalsrapporten for 1. kvartal Dette skal banken vise ved at opstille en fuldstændig resultatopgørelse og balance med tre kolonner: de oprindelige tal, de korrigerede tal og forskellen. Banken skal ligeledes vise ændringerne i de 3 koloner for alle noter, som påvirkes af korrektionen. Fremgangsmåden ved opstillingen af de tre kolonner kan skitseres således: Resultatopgørelse for perioden 1. januar marts 2009 Oprindelig Korrigeret Forskel Nedskrivning på udlån og tilgodehavender X Z Resultat før skat Y Z Skat Y Z Resultat efter skat Y Z Balance pr. 31. marts 2009 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Y Z Aktiver i alt Y Z Egenkapital Y Z Passiver i alt Y Z Felter markeret med X viser de korrigerede fejl. Felter markeret med Y viser de konsekvens rettede tal og Z viser forskellen mellem de oprindelige tal og de rettede tal.

23 23 Appendiks 2 Retligt grundlag I lov om finansiel virksomhed fremgår følgende af 197: Med henblik på at sikre, at finansielle virksomheders og finansielle holdingvirksomheders årsrapporter er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af 196, og af finansielle virksomheders koncernregnskaber omfattet af kapitel 4 i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, kan Finanstilsynet: 1) Yde vejledning 2) Påtale overtrædelser og 3) Påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør. I lov om værdipapirhandel er anvendt: 27, stk. 1 og 6, 83: Af 27, stk. 1 fremgår det: En udsteder af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område for værdipapirer, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til handel på et sådant marked, skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden, jf. 34, stk. 2, såfremt denne viden direkte vedrører udstederens virksomhed. Udstederen er forpligtet til at offentliggøre sådan viden umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller begivenheden endnu ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt, og gennem den samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Af 27, stk. 6 fremgår det: En udsteder kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden i henhold til stk. 1 for ikke at skade sine berettigede interesser, forudsat at dette ikke vil kunne vildlede offentligheden og udstederen kan sikre, at denne viden behandles fortroligt. Berettigede interesser efter 1. pkt. kan især vedrøre: 1) Igangværende forhandlinger eller tilsvarende forhold, hvor offentliggørelse vil kunne påvirke disse forhandlingers udfald eller normale forløb. Hvis udstederens finansielle levedygtighed er i alvorlig og overhængende fare, uden at der dog er indgivet begæring om konkurs eller om åbning af tvangsakkord, kan offentliggørelsen af intern viden alene udsættes i en begrænset periode, og kun såfremt en sådan offentliggørelse vil medføre alvorlig skade for de eksisterende og

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for Max Bank A/S 7. december 2009 Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for Max Bank A/S Indledning Finanstilsynet har foretaget kontrol af Max Bank A/S årsrapport

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen

Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 18. december 2009 Ref. mma J.nr. 10122-0004 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2009 Finanstilsynet har igen i år udarbejdet et orienteringsbrev,

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere