BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: Regnskab for 3. kvartal Mødeplan Anlægsbudget for deponeringsanlæggets etape III Genbrugsstionernes åbningstider Indsamling af småelektronik m.m. ved husstanden Opfølgning på DUR s initiiv til fremme af genanvendelse Udbud af indsamling af dagrenovion Stus for skoletjeneste/affaldsforebyggelse i kommunale institutioner Orienterings-/efterretningssager Evt.

2 2 Sag nr Regnskab for 3. kvartal 2014 Vedlagte bilag: Bilag 32: Resumé af regnskab for 3. kvartal 2014 Resumé: Der foreligger regnskab for 3. kvartal Der foreligger regnskab for perioden 1. januar 30. september 2014 for Reno Djurs Basisydelser Dagrenovion Genbrugsstioner Tømningsordning for bundfældningstanke Kvartalsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til særlige bemærkninger eller korrigerende handlinger. regnskabet for 3. kvartal 2014 tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

3 3 Sag nr Mødeplan 2015 Resumé: Der foreligger forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder i Direktionen foreslår, der i 2015 afholdes ordinære bestyrelsesmøder efter følgende plan med start kl hos Reno Djurs: onsdag den 18. marts 2015 (årsregnskab 2014; budget 2016) onsdag den 27. maj 2015 onsdag den 23. september 2015 onsdag den 9. december planen for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2015 godkendes. Indstillingen fulgtes.

4 4 Sag nr Anlægsbudget for deponeringsanlæggets d etape III Vedlagte bilag: Bilag 34.1: Udbudstidsplan Bilag 34.2: Revideret anlægsbudget Resumé: På grundlag af en revideret udbudstidsplan fremlægges et revideret anlægsbudget for deponeringsanlæggets etape III til godkendelse. På bestyrelsesmødet den 24. september 2014 godkendte bestyrelsen nedenstående tids- og aktivitetsplan for udbud og etablering af 1. deletape af deponeringsanlæggets etape III: - Udbud efterår/vinter Godkendelse af anlægsbudget marts Kontrakt med entreprenør marts Anlægsfase april 2015 sommer Idriftsættelse medio 2016 Tidsplan Administrionen har efterfølgende udarbejdet en detaljeret tidsplan for udbudsprocessen (se bilag 34.1). Udbudstidsplanen som er igangs - muliggør, der kan indgås kontrakt om anlægsentreprisen med den vindende entreprenør allerede i februar En sådan fremrykning vil være hensigtsmæssig. Anlægsbudget Bestyrelsen principgodkendte på møde den 19. juni 2013 et estimeret anlægsbudget på 38 mio. kr. for etablering af 1. deletape af etape III. Det var i den forbindelse foruds, formel anmodning til bestyrelsen om anlægsbevilling ville blive fremlagt efter afholdelse af udbud. Med henblik på fremme udbudsprocessen fremlægges et opderet anlægsbudget (bilag 34.2). Det oprindelige anlægsbudget på 38 mio. kr. holder stort set forts; dog indeholder dette budget ikke usikkerheder og uforudsete omkostninger. Administrionen anbefaler, anlægsbudgettet tillægges 15 % til usikkerheder og uforudsete omkostninger. Der anmodes således om godkendelse af et anlægsbudget på i alt 45 mio. kr. Møde- og formidlingslokale Bestyrelsen besluttede på møde den 24. september 2014, der i spørgsmålet om eventuel etablering af et møde- og formidlingslokale arbejdes videre med henblik på option ved udbud, idet der tages endelig stilling på grundlag af resultet af udbuddet. Med dette udgangspunkt fremlægges spørgsmålet om eventuel etablering af et møde- og formidlingslokale til bestyrelsens stillingtagen på bestyrelsesmødet i marts Oprensning af skyllehuller Nymølle Stenindustrier og Reno Djurs har i fællesskab udarbejdet en plan om oprensning af skyllehuller. Oprensningsplanen er accepteret af Norddjurs Kommune. Der er endvidere indgået en aftale, som fastsætter parternes omkostningsfordeling. Administrionen vil på bestyrelsesmødet orientere nærmere om den aftalte opgave- og omkostningsfordelingsplan.

5 5 bestyrelsen godkender revideret anlægsbudget på kr. 45 mio. kr. ekskl. moms, samt administrionen bemyndiges til inden for rammerne af det godkendte anlægsbudget indgå kontrakt om anlægsarbejder på grundlag af afholdt udbud. Indstillingen fulgtes. Direktøren orienterede om sagsforløb med Nymølle Stenindustrier.

6 6 Sag nr Genbrugsstion enbrugsstionerne ernes s åbningstider Vedlagte bilag: Bilag 35: Not: Selvbetjente åbningstider på genbrugsstionerne Resumé: Administrionen foreslår, den nye genbrugsstion ved Feldballe forsøgsvis indrettes med henblik på ubemandet selvbetjening i udvalgte tidsrum. Reno Djurs genbrugsstioner er altid bemandede i åbningstiden. Udgangspunktet er, pladspersonalets vejledning af pladsens brugere er af afgørende betydning for opnå den mest hensigtsmæssige håndtering/sortering af det modtagne affald. Genbrugsstionernes åbningstider er fasts under hensyntagen til, husholdningerne er genbrugsstionernes primære brugergruppe. Ligeledes er det husholdningerne, som udgør det primære økonomiske grundlag for ordningen. Reno Djurs får ind imellem henvendelser med ønske om udvidet åbningstid. På et Dansk Byggeri-medlemsmøde hos Reno Djurs i september 2014 blev der udtrykt ønske om øget åbningstid på genbrugsstionerne. Seneste politiske behandling af spørgsmålet om genbrugsstionernes åbningstid var på bestyrelsens møde den 13. juni Bestyrelsen besluttede ved den lejlighed fastholde åbningstiderne uændrede. På landsplan ses der i øjeblikket eksempler på nye måder drive genbrugsstioner på. Affaldsselskabet KARA/NOVEREN (med hjemsted i Roskilde) har fx indført døgnåbent på 4 af selskabets 14 genbrugspladser. Inspireret heraf har administrionen undersøgt mulighederne for indføre selvbetjente åbningstider uden for de normalt bemandede åbningstider. Der foreligger er not med angivelse af økonomiske konsekvenser ved indføre selvbetjente åbningstider på genbrugsstionerne. KARA/NOVEREN har gode erfaringer med selvbetjeningen. Med henblik på, Reno Djurs drager egne erfaringer, anbefales det idriftsætte et lignende system; i første omgang på den nye genbrugsstion ved Feldballe. genbrugsstionernes åbningstider fastholdes uændret, indtil den nye genbrugsstion ved Feldballe åbnes, genbrugsstion ved Feldballe forsøgsvis indrettes med mulighed for selvbetjente åbningstider, samt forsøgsperioden med selvbetjening evalueres efter ca. 6 måneders drift med henblik på bestyrelsens stillingtagen til, om ordningen skal permanentgøres og/eller justeres, herunder om flere af Reno Djurs genbrugsstioner skal indrettes på samme måde. De nuværende åbningstider fastholdes. Der arbejdes ikke videre med selvbetjente åbningstider.

7 7 Sag nr Indsamling af småelektronik m.m. ved husstanden Vedlagte bilag: Bilag 36: Not: Indsamling af småelektronik Resumé: Det foreslås iværksætte en indsamlingsordning for småt elektronikaffald og brugte sparepærer i en pose-på-låget -ordning ved alle husstande. Den netop vedtagne affaldsplan indeholder følgende målsætning for hvad angår farligt affald fra husholdninger (med planlægningshorisont 2015): Initiiver iiver i planperioden, farligt affald fra husholdninger Informionskampagne om korrekt udsortering af farligt affald, herunder småt elektronik, sparepærer og bterier. Vurdere om pose-på-låget ordningen for bteriet skal udvides til også omfte småt elektronik. Vurdere muligheden for separ husstandsindsamle farligt affald i en boks ved husholdninger. Vurdere behovet for særlige ordninger i etagebebyggelser og boligforeninger. Administrionen har udarbejdet et not, der beskriver tilrettelæggelsen af en indsamlingsordning for småt elektronikaffald og sparepærer. Ordningen er i al sin enkelhed en udvidelse af den nuværende pose-på-låget-ordning for småbterier. Den nye ordning omfter småelektronik henholdsvis sparepærer i separe poser. Småelektronik er alle former for elektronik, der kan være i en 6 liters pose, fx mobiltelefoner, ladere til mobiltelefoner og lignende, el-tandbørster, barbermaskiner, ledninger, ure, lommeregnere, kameraer m.v. Sparepærer er sparepærer til almindelige lamper samt LED-pærer. Som angivet i notet er der til ordningen knyttet nogle usikkerheder, som skal afprøves nærmere. Derfor anbefales det iværksætte ordningen som et fuldskalaforsøg. Omkostningerne ved et fuldskalaforsøg i 2015 vurderes være maksimalt 0,5 mio. kroner (svarende til højst 10 kr. pr. husstand ekskl. moms + informionsomkostninger). Forsøget kan i 2015 gennemføres uden ændringer i det godkendte renovionsgebyr. der med virkning fra januar 2015 iværksættes et fuldskalaforsøg med en udvidet pose-på-låget ordning, der omfter indsamling af småelektronik og sparepærer i separe poser, samt forsøget evalueres i løbet af 2015 med henblik på stillingtagen til, om ordningen skal gøres permanent og/eller justeres. Indstillingen fulgtes.

8 8 Sag nr Opfølgning på DUR s initiiv til fremme af genanvendelse Resumé: Der foreligger henvendelse fra bestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen. Mads Nikolajsen har ved mail den 2. december 2014 bedt om, opfølgning på DUR s initiiv til fremme af erhvervsudvikling på genanvendelsesområdet sættes på bestyrelsen dagsorden. Mads Nikolajsen skriver følgende: DUR har som bekendt netop afviklet en konference om erhvervsudvikling på genanvendelsesområdet. Den lægger op til yderligere initiiver på erhvervsområdet her, og til offentligt-priv samarbejde. DUR s prioritering er et politisk initiiv, som nødvendiggør en opfølgning i og fra bestyrelsen. Også Reno-Djurs administrion deltog i konferencen. Jeg går ud fra, vi får en orientering om den på næste bestyrelsesmøde. Men jeg ønsker også en sag på mødets dagsorden, om hvordan vi i selskabet kan følge op på disse initiiver. Nogle af de spørgsmål, der skal stilles er: Hvilken rolle kan/skal Reno-Djurs have i denne proces? Hvilke muligheder giver det os og de kommuner vi skal håndtere affald og ressourcer for? Hvilke begrænsninger er vi underkastet som det selskab vi er? Hvordan kan vi fremme genanvendelsesvirksomheder i samarbejde med os og med vore ejerkommuner? Og er der samarbejder, der kan gøre vi selv håndterer vores affald (endnu) bedre? Mads Nikolajsens spørgsmål drøftes. Sagen drøftedes. Bestyrelsen ønsker oplysninger om ministerielle støttemuligheder.

9 9 Sag nr Udbud af indsamling af dagrenovion Resumé: Administrionen vil redegøre for overvejelser vedrørende nyt udbud af indsamling af dagrenovion, som skal gennemføres i Efter forudgående EU-udbud indgik Reno Djurs med virkning fra 1. januar 2009 nedenstående kontrakter om indsamling af dagrenovion: Entreprise Restaffald, Norddjurs Øst (Grenaa m.v.) Restaffald, Norddjurs Vest (Allingåbro m.v.) Restaffald, Syddjurs Øst (Ebeltoft m.v.) Restaffald, Syddjurs Vest (Hornslet m.v.) Papir, Norddjurs Øst (Grenaa m.v.) Papir, Norddjurs Vest (Allingåbro m.v.) Papir, Syddjurs Øst (Ebeltoft m.v.) Papir, Syddjurs Vest (Hornslet m.v.) Kuber til flasker og papir Entreprenør Brdr. Fisker I/S Miljø Team A/S Miljø Team A/S Miljø Team A/S Brdr. Fisker I/S Miljø Team A/S Miljø Team A/S Miljø Team A/S Skiffard Vognmandsforretning ApS Kontrakterne blev udbudt for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Muligheden for kontraktforlængelse blev taget i anvendelse i 2012, hvorefter entrepriserne ophører med udgangen af Indsamlingsopgaver skal derfor udbydes på ny med virkning fra 1. januar Det nye udbud agtes gennemført i løbet af 1. halvår Administrionen vil på bestyrelsesmødet redegøre for en række overvejelser vedrørende det forestående udbud. administrionens redegørelse om det forestående udbud af indsamling af dagrenovion tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

10 10 Sag nr Stus for skoletjeneste/affaldsforebyggelse i kommunale institutioner Resumé: På mødet gives en stus for affaldsforebyggerens arbejde. Lilli Gruwier tiltrådte den 1. maj 2014 stillingen som affaldsforebygger hos Reno Djurs. Lilli vil på bestyrelsesmødet give en stus for arbejdet med stillingens to hovedopgaver; 1) skoletjeneste og 2) affaldsforebyggelse i kommunale institutioner. stus for affaldsforebyggerens arbejde tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

11 11 Sag nr Til orientering/efterretning Vedlagte bilag: Bilag 40.1: Not med orienterings- og efterretningssager Bilag 40.2: Ansøgning til Miljøstyrelsen ( Uforløste potentialer på genbrugsstionerne ) Bilag 40.3: Ansøgning til Miljøstyrelsen ( Øget genanvendelse i bringeordninger ) Bilag 40.4: Ansøgning til Miljøstyrelsen ( Bedre sortering af træ til genanvendelse på genbrugsstioner ) Bilag 40.5: Nur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 23. oktober 2014 Der foreligger not med orienterings- og efterretningssager. Toges til efterretning.

12 12 Sag nr Evt. Intet under dette pkt. Underskrevet: Per Dalgaard Niels Ole Birk Kai Pedersen Kim Lykke Jensen Jens Meilvang Mads Nikolajsen

BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 1-15 Årsregnskab 2014 2-15 Revisionsprotokol 3-15 Valg af revisor for 2015 4-15 Budget 2016 5-15 Udbud af anlæg af deponeringsanlæggets

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Det aflyste møde 12. september

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. september 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. september 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. september 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidige priser på kontantbilletter for pensionister

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Reno Djurs tilvejebringelse af forbrændingskapacitet

Reno Djurs tilvejebringelse af forbrændingskapacitet Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. april 2015 Reno Djurs tilvejebringelse af forbrændingskapacitet 1. Formål og indhold i Formålet med notatet er at belyse en række aspekter i forholdet mellem

Læs mere

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning Affaldsplan 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014 sammenfatning 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Status 5 2.1 Status i relation til tidligere planer 5 2.2 Kildegrundlag 6 2.3

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 11. september 2009 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 11. september 2009 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 11. september 2009 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionspåtegning på regnskab 2008 1 2 Økonomirapportering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Marina, Grenaa bådklubs mødelokale, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. SSÆ

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 20. november 2014 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 20. november 2014 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. november Bestyrelsesmøde den 20. november FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 20. november kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere