social styringsteknologi første orden praktikerens værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "social styringsteknologi første orden praktikerens værktøjer"

Transkript

1 KONDITIONERING AF SOCIALE STYRINGSTEKNOLOGIERS HANDLERUM HENRIK FRIMOR Stud. merc. (Strategi, Organisation og Ledelse) Copenhagen Business School, marts 2002 v1.1 Sociale styringsteknologier er en kategori af værktøjer, teknikker og metoder, som organisationer strukturerer og regulerer sine aktiviteter med. Nærværende artikel er et forsøg på at komme det lidt nærmere, hvordan denne særlige teknologi fungerer. Mere præcist skal vi forsøge at besvare følgende spørgsmål: Er det muligt at udfolde begrebet handlerum, som det anvendes i forbindelse med sociale styringsteknologier, så det udgør et anvendeligt analyseredskab? Artiklen tager udgangspunkt i forestillingen om at samfundet flyder og ser på sociale styringsteknologiers centrale rolle i organisationers formålsbestemte selvorganisering. Sociale styringsteknologier siges at skabe handlerum, indenfor hvilken en given organisations aktører kan agere. Artiklen forsøger at komme tættere på handlerumsbegrebet og konditionere det gennem begreberne: Ledeforskel, Objekt-formation, Subjekt-formation samt Manifestation i ritualer og artefakter. Som illustration på hvordan handlerummet begrænser aktørernes handlemuligheder appliceres resultatet tentativt på en konkret social styringsteknologi, nemlig videnregnskabet. nøgleord Social styringsteknologi Handlerum Indikationsbetingelser Videnregnskab social styringsteknologi første orden praktikerens værktøjer I en multifacetteret verden, hvor kompleksiteten og foranderligheden accelererer, er det en væsentlig ledelsesopgave at få udkrystalliseret holdepunkter, som organisationen kan henholde sig til, agere i forhold til og lade guide sine aktiviteter. Begrebet social styringsteknologi er en fællesbetegnelse for disse forskelligartede krystalliseringsteknikker, som en ledelse kan tage i anvendelse, men hvordan de opfattes afhænger af iagttagelsesniveau. Iagttaget på første ordens niveau er den enkelte sociale styringsteknologi et værktøj, som ledelsen af en organisation kan tage i anvendelse med henblik på at gøre et givent område til genstand for ledelse. Når eksempelvis en ledelse vælger at indføre en årlig videnregnskabsaflæggelse og hvad deraf følger i organisationen, ja så sker det for at gøre viden til genstand for ledelse man vil bedrive videnledelse. Videnregnskabet er værktøjet og videnledelse er 1

2 ledelsesformen. Social styringsteknologi er således hverken konkrete projekter, eller abstrakte teorier, men de forskelligartede værktøjer, redskaber, brugsanvisninger etc., som organisationer anvender. Tanken er således, at praktikeren på første ordens niveau organiserer sine iagttagelser ved hjælp af sociale styringsteknologier, og at sociale styringsteknologier faktisk er forudsætningen for organisatorisk handlen og resultatskabelse i et multifacetteret samfund. social styringsteknologi anden orden forskerens iagttagelsespunkt Når forskeren iagttager praktikeren, og betegner velkendte værktøjer som fx regnskab, planlægning, branding etc. med begrebet social styringsteknologi, ændres opfattelsen af disse redskabers betydning for organisationen. Med begrebet anlægger forskeren et konstruktivistisk anden ordens perspektiv, der sætter ham i stand til at favne et fundamentalt karakteristikum ved den moderne organisation; at organisationen er et produkt af samspillet mellem sociale styringsteknologier. Tanken er, at sociale styringsteknologier skaber og organiserer aktører, og gør det muligt at tale om organisationens aktiviteter. I dette perspektiv er social styringsteknologi en kraft, hvor organisationen så at sige iscenesættes ved hjælp af værktøjer med mere eller mindre bestemte formål. Brugen af social styringsteknologi i organisationen er udtryk for sproglige, kognitive og adfærdsmæssige konstruktioner, som skaber muligheder for indsigt og handlinger samtidig med, at de besværliggør eller udelukker andre. Som menneskeskabte artefakter regulerer social styringsteknologi forhold i den sociale organisation og skaber gennem krystalliseringer stabilitet som modvægt til det foranderlige og komplekse. Som vi vil se, giver dette blik muligheden for at opløse selvfølgeligheder omkring værktøjerne, der tages for givet på første ordens niveau. En social styringsteknologi kan eksemplificeres ved regnskabet. Virksomhedens kvartalsregnskab er en krystallisering af virksomhedens økonomiske situation. En krystallisering, som virksomheden henholder sig til i det følgende kvartal, selvom den økonomiske situation stedse forandres for hver økonomiske transaktion, som virksomheden foretager. På denne måde skabes stabilitet trods den bestandige forandring. På anden ordens niveau kan social styringsteknologi ordnes i en række kategorier som fx styringsteknologier beregnet til værdistyring (fx etisk regnskab), målstyring (fx planlægningsteknik), kvalitetsstyring (fx ISO 900X), regelstyring (fx hierarkiet). Fælles for dem er, at styringsteknologierne er værktøjer, som praktikeren tager i anvendelse med henblik på at producere organisatoriske output, men i anden ordens iagttagelsen bliver det klart, at styringsteknologierne afstedkommer andet og mere end organisatoriske output; sociale styringsteknologier skaber handlerum. 2

3 handlerum? I vor søgen efter en større forståelse af den sociale styringsteknologi må vi spørge; Hvordan virker en social styringsteknologi? Hvordan organiserer styringsteknologien organisationen? etc. Vi fastholder, at dette finder sted inde i det såkaldte handlerum - at sociale styringsteknologiers primære hensigt og virkning er at skabe handlerum at handlerummet er et resultat af en social styringsteknologi. Men hvad er dette handlerum? Tanken er, at social styringsteknologi sætter praktikeren i stand til at etablere sig som handlende aktør, men først i det øjeblik hvor den sociale styringsteknologi skaber et handlerum, hvori praktikeren kan agere. At få øje på dette handlerum kræver en iagttagelse af anden orden, som den vil blive udfoldet i det følgende. handlerum begrænser handlemulighederne Umiddelbart synes det ikke ønskværdigt, at sociale styringsteknologier organiserer organisationen gennem skabelsen af handlerum, der begrænser aktørernes handlen. Men hvad er alternativet? Hvis aktørerne i en organisation ikke handlede indenfor handlerum, der begrænsede deres handlemuligheder, ville det næppe længere være meningsfuldt at tale om organisering. Uden handlerummets begrænsninger er den enkeltes handlemuligheder ubegrænsede og beror på den enkeltes aspirationer. De samlede aktiviteter ville være ukoordinerede, uforudsigelige, inkohærente, inkonsistente og i bedste fald føre til tilfældige output. Artiklens grundtanke er således, at intenderede output fra en organisation fordrer ledelse, og at denne ledelse kan udøves ved brug af sociale styringsteknologier. Vi vil senere se hvordan den sociale styringsteknologi; Videnregnskab, skaber et handlerum, der gennem restriktioner får medarbejdernes stræben til at konvergere mod videnledelsens rationale. Med indførelsen af social styringsteknologi i iagttagelsen af organisationer etableres en aksiomatisk relation mellem ledelse, social styringsteknologi og organisation: Ledelsen sættes som den del af organisationen, der har organisationen som sin genstand og som gennem anvendelse af social styringsteknologi skaber organisationens handlerum. Handlerummet er i mange upræcise varianter blevet italesat som de rammer inden for hvilke, aktørerne, underlagt en given social styringsteknologi, kan handle. Sociale styringsteknologier begrænser handlemulighederne og konstituerer dermed et handlerum. I alle tilfælde er der tale om et konstruktivistisk perspektiv, der giver anden ordens iagttageren vide rammer, når han skal beskrive resultatet af sin iagttagelse. Eftersom handlerumsbegrebet er afgørende for forståelsen af sociale styringsteknologiers betydning for moderne organisationer, er det centralt, at handlerummet skærpes som begreb. Begrebet vil blive et bedre instrument i forskerens hånd, hvis begrebet var skarpere defineret. Som et konstrueret produkt af en anden ordens iagttagelse er det afgørende, at handlerummets iagttagelsesbetingelser ekspliciteres. Desuden er en skærpelse af handlerumsbegrebet en forudsætningen for en række 3

4 forskellige analyser. Eksempelvis forudsætter en komparativ analyse af forskellige sociale styringsteknologiers handlerum, at det ligger helt fast, hvad handlerum er. handlerum analysestrategiske overvejelser en teoretisk entitet [konstruktivisme] Matematiske objekter eksisterer kun, for så vidt vi konstruerer dem. Vi kan derfor kun hævde eksistensen af et matematisk objekt, hvis vi sidder inde med en effektiv metode til i princippet at konstruere det [Politikens filosofileksikon, 1998: 245] Ovenstående korrelation mellem eksistensen af en konstrueret entitet og effektiviteten af den metode, hvormed vi konstruerer den, kan mageligt overføres fra eksemplet om matematiske objekter til sociale styringsteknologiers handlerum. Begrebet handlerum er lige så konstrueret, som det matematiske objekt trekant, og på samme måde som en effektiv metode til i princippet at konstruere det er en forudsætning for trekantens eksistens, er en effektiv metode til at konstruere handlerummet en forudsætning for handlerummets meningsfuldhed. Hvor gerne vi end ville, kan vi ikke gå ud i verden og finde et handlerum - det er en konstruktion, der bliver til i iagttagerens optik. Så meget desto mere må vi bestræbe os på at benytte en effektiv metode til i princippet at konstruere det vi må konditionere vort handlerum! [konditionering] Med konditionering menes opstilling af betingelser for indikation. Handlerummets konditionering betyder en opstilling af betingelser for, hvornår det, vi iagttager, accepteres som et handlerum. Handlerummene i verden fortæller os jo ikke, hvordan de vil iagttages der er kun iagttageren til at tage ansvar for iagttagelsen gennem en eksplicitering af iagttagelsesbetingelserne. [Parafrasering af Åkerstrøm Andersen, 1999: 116] Med konstruktivismen er vi altså hinsides beviser i normal, ontologisk forstand, men vi er til gengæld forpligtet til at redegøre for, hvordan perspektivet konstruerer det iagttagede. I det følgende forsøges det at tilvejebringe en effektiv metode til konstruktionen af det handlerum, som etableres ved indførelsen af sociale styringsteknologier, forstået som ledelsens måde at konstruere organisationens handlerum på. handlerum analysestrategiske overvejelser én af gangen Eftersom det her hævdes, at organisationer hver især betjener sig af en række sociale styringsteknologier, der øver indflydelse på hinanden, bliver konsekvensen, at organisationens samlede handlerum må beskrives som resultatet af samspillet mellem de anvendte styringsteknologiers handlerum. Imidlertid kan sociale styringsteknologier på den ene side facilitere hinanden og udvide hinandens handlerum (fx 4

5 kan Balanced Scorecard levere data til Videnregnskabet) og på den anden side kan de gå imod hinanden og indskrænke hinandens handlerum (fx kan Værdibaseret Ledelse tænkes at karambolere med styringsteknologier med et mere profitorienteret rationale). At gøre rede for organisationens samlede handlerum synes således at blive en overordentlig kompleks opgave, og det skal derfor understreges, at den erkendelsesinteresse, der forfølges her, udelukkende vedrører ét handlerum etableret ved én social styringsteknologi i én organisation. handlerum analysestrategiske overvejelser konditionering Det giver desværre ikke sig selv hvilke faktorer, der er afgørende, når handlerummet skal konditioneres. Handlerummet kan konditioneres anderledes end det gøres i denne artikel, og muligvis med et mere frugtbart resultat. Imidlertid er det analysens grundtanke, at de følgende betingelser for handlerummets indikation udledes af de allerede gennemgåede karakteristika for sociale styringsteknologier. Fremgangsmåden kan illustreres ved en deduktion, hvor den sociale styringsteknologis karakteristika nu er etableret som aksiomer, og teoremerne i det følgende udledes i form af indikationsbetingelser for handlerum. ANALYSE handlerum konditionering én ledeforskel Som nævnt er forudsætningen for forskerens iagttagelse af anden orden, at iagttagelse i første omgang finder sted på første ordens niveau og tilmed er iagttagelig. Da handlerummet som ovenfor beskrevet først etableres i konstruktivistens iagttagelse af anden orden, bliver det således en uomgængelig forudsætning for handlerummets indikation, at forskeren påviser iagttagelse af første orden. Denne påvisning kan etableres på mange måder, men her abonneres på sociologen Niklas Luhmanns tanke om, at iagttagelsesoperationer sker i kraft af ledeforskelle. Hermed bliver ledeforskellen en betingelse for handlerummets indikation. Forskerens opgave bliver dermed i Luhmannianske termer at afparadoksere ledeforskellen altså som iagttager af anden orden at påvise den ledeforskel, som første ordens iagttageren ikke selv kan se er overgribende for hans måde at iagttage på (Andersen, 1999: 107ff). Ifølge Luhmanns systemteori uddifferentieres samfundet i funktionssystemer, og disse funktionssystemer koloniserer organisationerne, og gør dem polyfone. (Luhmann, 1997: 35ff). I dette perspektiv kan de sociale styringsteknologier mageligt betragtes som organisationernes forholden sig til det enkelte funktionssystems indtrængen i organisationen, og for hver ny social styringsteknologi anvender organisationen endnu en ledeforskel. Skemaet viser nogle tænkte eksempler på ledeforskelle, som stammer fra funktionssystemerne, og via social styringsteknologi installeres i det enkelte handlerum og derved bliver afgørende for aktørernes iagttagelser. 5

6 Luhmannianske funktionssystemers indtrængen i organisation sociale styringsteknologier Funktionssystem Social styringsteknologi Videnskabssystemet (viden / ikke viden) Videnregnskabet Kunstsystemet (skøn / uskøn) Branding, Organisationsidentitet Det pædagogiske system (læring/ ikke læring) Organizational Learning, Benchmarking Det økonomiske system (betale / ikke betale) Økonomistyring m. fl. Det politiske system (magt / ikke magt) Politisk ledelse Familien som system (må / må ikke) Hierarki, Bureaukrati Massemediesystemet (formidling / ikke formidling) Public Relations handlerum konditionering objekt-formation [objektivation] Det at objektivere, dvs. en proces hvorved bevidstheden gør noget til genstand for bevidstheden. [Politikens filosofi leksikon, 1998: 321] Det er som nævnt en grundantagelse, at sociale styringsteknologier indføres med henblik på at gøre et område til genstand for ledelse. Dette medfører, at iagttagelsen af denne genstandgørelse bliver en betingelse for handlerummets indikation. Hvis ikke social styringsteknologi sætter praktikeren i stand til at håndtere noget, som hidtil har været uhåndterligt (eller gør håndteringen mere ressourceomkostningseffektiv), så bortfalder styringsteknologiens berettigelse. I handlerummet objektiveres områder i organisationen, som man hidtil ikke har forholdt sig så distinkt til. Som vi senere vil se, kan det, der objektiveres, være konkrete ting, men i lige så høj grad dreje sig om processer og aktiviteter. handlerum konditionering subjekt-formation I dette afsnit hævdes det som en betingelse for handlerummets indikation, at handlerummet iscenesætter subjekter som aktører, der ikke var til stede, før den sociale styringsteknologi blev sat i spil. Alternativet til denne fordring om handlende subjekters tilstedeværelse i handlerummet synes næsten meningsløs: en konstruktion, hvor der i organisationer eksisterer handlerum, der imidlertid er uden betydning for organisationen, fordi ingen handlende subjekter agerer i dette handlerum. Vi kan også spørge: Hvori består handlerummets begrænsende virkning, hvis ingen subjekter begrænses? Det er således en betingelse for indikation af et handlerum, at forskeren kan iagttage, at handlerummet bebos af handlende subjekter. Det enkle spørgsmål forskeren må stille sig er så: Hvilke nye aktører installeres i organisationen, når den sociale styringsteknologi sættes i spil. Et eksempel kunne være regnskabets installering af regnskabsansvarlige, bogholdere, revisorer, controllere etc. 6

7 handlerum konditionering manifestation Det er allerede fastslået, at praktikeren tager sociale styringsteknologier i anvendelse med henblik på at producere organisatoriske output. Alternativet ville være, at en ledelse afsætter ressourcer til styringsteknologiens implementering uden nogen hensigt. Hvori disse output består, er meget forskellig fra teknologi til teknologi, og rækken af alternativer er næsten endeløs, særlig når vi tillader eksistensen af output, der ikke forlader organisationen (som fx når en afdeling leverer output, der bliver til input i en anden afdeling). For at få lidt bedre hold på den sociale styringsteknologis utallige, forskelligartede manifestationer, kan de kategoriseres som henholdsvis ritualer og artefakter. Med ritualer menes, at aktiviteter lægges i faste rammer, at processer orkestreres og handlemønstre etableres. Når en social styringsteknologi indføres, ritualiseres et område i organisationen. På grund af den sociale styringsteknologis indførelse skabes nye forretningsgange og/eller de eksisterende tilpasses. Nye handlinger bliver iscenesat som nødvendige for at leve op til den sociale styringsteknologis rationale, og visse handlinger, der hidtil blev udført på personligt initiativ, skal nu overholde en fastslået form ved deres udførelse. Således manifesterer den sociale styringsteknologi sig ved ritualisering, og er således med til at gøre områder i organisationer til genstand for ledelse, idet ritualernes beskaffenhed primært afhænger af ledelsesbeslutninger. Med artefakter menes de håndgribelige objekter, der produceres som følge af den sociale styringsteknologis virken i organisationen. Eksempelvis er økonomistyringsteknologiens artefakte frembringelser mangfoldige: årsberetning, kvartalsregnskab, budgetter, prognoser, investeringskalkuler etc. Det er ikke en betingelse for handlerummets indikation, at den sociale styringsteknologi manifesterer sig gennem både ritualer og artefakter, men begge dele vil sandsynligvis være iagttagelige i forbindelse med de fleste sociale styringsteknologier. KONKLUSION I handlerum konditionering For bedre at forstå hvordan sociale styringsteknologier virker satte vi os for at konditionere handlerummet ved at opstille betingelserne for, hvornår det, vi iagttager, accepteres som et handlerum. Disse indikationsbetingelser for handlerummet udledte vi af de generelle karakteristika for sociale styringsteknologier. Således blev det endelige, samlede bud på handlerummets indikationsbetingelser ledeforskel, objekt-formation, subjekt-formation og manifestation i ritaler og/eller artefakter. Finder iagttageren af anden orden, at disse fire betingelser opfyldes af samme sociale styringsteknologi, accepteres det iagttagede som et handlerum. Diskussionen af denne konklusions validitet er henlagt til artiklens afsluttende perspektivering, fordi diskussionen i samme åndedrag åbner op for, hvordan studiet af sociale styringsteknologier evt. kan videreføres. 7

8 APPLIKATION eksempler på handlerums begrænsende virkning Da virkningerne af social styringsteknologi skulle sættes på begreb, faldt valget på metaforen handlerum. Det skete antageligvis med tanke på gulvets, væggenes og loftets begrænsning af bevægelsesfriheden. De fundne indikationsbetingelser for handlerummets indikation overholder naturligvis dette allerede beskrevne princip om handlerummets handlingsbegrænsende virkninger, og i den efterfølgende, tentative applikation på videnregnskabet gives eksempler på hver enkelt betingelses begrænsende virkning. videnregnskabets handlerum Til illustration af indikationsbetingelsernes relevans og handlerummets begrænsende virkninger vil vi med eksempler fra den sociale styringsteknologi videnregnskab prøve at udfolde de fire gennemgåede betingelser: ledeforskel, objekt-formation, subjektformation, og manifestation. For at accentuere mine pointer, forholder jeg mig til det gammeldags, forholdsvis rigide videnregnskab, der udelukkende drejer sig om viden og videnprocesser i organisationen. De seneste generationer af videnregnskaber, har vist sig at indeholde megen information, der ikke kan relateres direkte til videnspørgsmål, men det bedes læseren se bort fra. Når snakken falder på viden, bør man i øvrigt være på vagt! Begrebet er på ingen måde entydigt, og der er megen diskussion om dets epistemologiske og ontologiske status. Det vil imidlertid føre for vidt, at inddrage denne diskussion her, og desuden har det ikke den store betydning, da hensigten primært er at vise, hvordan videnregnskabet skaber et begrænsende handlerum. videnregnskabets handlerum ledeforskellen Vi vil afholde os fra at gennemføre en regulær Luhmanniansk formanalyse her, og i stedet antage, at resultatet heraf ville være ledeforskellen Viden / Ikke-viden. Det synes plausibelt at antage, at den primære enkeltdistinktion, som iagttagelsen i videnregnskabs-teknologiens handlerum orienterer sig efter, er netop Viden / Ikke-viden. I analysen af et konkret videnregnskab er denne ledeforskel imidlertid ikke nødvendigvis givet, og som nævnt kan anden ordens iagttageren opløse denne tilsyneladende selvfølgelighed. I sin analyse af Coloplasts videnregnskab beskriver M. B. Nielsen skredet fra et videnorienteret rationale til koden Må / Må-ikke således: Eksempelvis kan indikatoren kundetilfredshedsmålinger dårligt tolkes anderledes end at den fortæller de ansvarlige ansatte hvor mange målinger, der skal foretages. Leveringsevne er en opfordring til logistikafdelingen om at leve op til visse krav. [ ] Helt tydeligt bliver det med hensyn til processpild af polymermaterialer, naboklager og elforbrug, der indeholder direkte opfordringer til at slukke for lyset, ikke spilde for meget og lukke vinduet når det larmer. De binære koder i det teoretiske udgangspunkt er erstattet af koder som må / må ikke, rigtigt / forkert etc. 8

9 Dette er sket på en måde der gør det svært at se en kobling til det handlerum hvor indenfor viden er det centrale. (Nielsen, 2002: 5) Ledeforskellens begrænsende virkning er ligetil: Når videnregnskabs-teknologien animerer handlerummets aktører til at foretage alle sine iagttagelsesoperationer ved ledeforskellen Viden / Ikkeviden, ligger begrænsningen i den store blindhed over for alle andre nuancer i organisationen, som o- perationen medfølger. I en virksomhed viser blindheden sig i praksis som eksempelvis manglende forståelse hos Knowledge Manageren, når økonomichefen med himmelvendte øjne afviser hans ønske om et bedre intranet til optimering af organisationens interne videndeling. Knowledge Manageren ænser ikke de økonomiske rammer, og økonomichefen ser ikke videnprocessernes relevans. videnregnskabets handlerum objekt-formation I videnregnskabets handlerum gøres viden til objekt. I kraft af videnregnskabet (og Knowledge Management-bølgen i det hele taget) anses det for meningsfuldt at iagttage viden som organisationens vigtigste råstof, en altoverskyggende konkurrenceparameter etc. Se blot den velærværdige Lars Kolinds eksalterede beskrivelse af virksomheden i vidensamfundet (2000: 60ff). Blandt de processer, videnregnskabet objektiverer, er videndeling, videnskabelse, videnopbevaring, videnledelse, videnudnyttelse etc. Knowledge management litteraturen tilbyder utallige eksempler på objekt-formationens begrænsende virkninger: Den angiveligt meget væsentlige, tavse viden, der skjuler sig i organisationen, risikerer meget let at forsvinde i videnregnskabets objektformation. Tavs viden lader sig pr. definition ikke (eller kun meget vanskeligt) eksplicitere og kodificere, og den manglende iagttagelse af organisationens tavse viden udgør et af videnregnskabets svageste punkter. Tavs viden kan siges at ligge uden for denne sociale styringsteknologis handlerum. Når viden objektiveres, risikerer den at blive reduceret til noget, der kan opbevares på lageret og viden-flowet i organisationen mindskes. Videnregnskabet animerer til en kvantificering af kvalitativ viden, og angiveligt prøver et stigende antal organisationer at måle viden direkte (på fx databasers antal og størrelse, antal PC'er, antal hits på intranettet, antal patenter og nye produkter etc.) frem for at måle på de egentligt relevante resultater, aktiviteter og konsekvenser (Fahey, 1998: 265ff). Desuden glemmes vigtige egenskaber ved viden som fx dens foranderlighed, kontekstafhængighed, relationelle afhængighed etc. Organisationen opfatter viden som havende et selvstændigt liv udenfor medarbejderens hoveder og fokuserer fejlagtigt på strukturelle tiltag i organisationen. Når viden objektiveres, risikerer man at adskille den fra dens anvendelsesmuligheder viden får jo først reel værdi, når den indsættes i en beslutnings- eller handlingsrelevant kontekst. Viden er ikke et objekt, der kan adskilles fra tænkning og handlen, men det forsøges alligevel i mange organisationer (Fahey, 1998: 265ff). 9

10 videnregnskabets handlerum subjekt-formation Med videnregnskabets handlerum installeres en type aktører i organisationen, som ikke var tilstede før. Visse medarbejdere iagttages nu som videnbærere, videnbrugere, videnmedarbejdere, Knowledge Managers eller sågar Knowledge Officers, der i dagligdagen skal efterleve viden-ritualer som videndeling, videnskabelse, videnopbevaring, videnledelse, videnudnyttelse etc. Eksempelvis det efterhånden udbredte begreb videnmedarbejder vidner om subjekt-formationens begrænsende virkning: Hvis begrebet skal give mening, fordrer det, at organisationen ligeledes har medarbejdere, der ikke har eller anvender viden. I handlerummet installerer subjekt-formationen således en selvfølgelighed, der lader sig opløse på anden ordens niveau: Det kan ikke være andet end en helt grundlæggende forudsætning for organisationers aktivitet, at alle dets medarbejdere i større eller mindre grad anvender og råder over viden. Begrebet videnmedarbejderen er med andre ord meningsløst og en unødig kognitiv begrænsning. videnregnskabets handlerum manifestation Som nævnt kan handlerummet manifestere sig i ritualer og artefakter. Eksempler på ritualer inden for videnregnskabets rationale er videndeling, videnskabelse, videnopbevaring, videnledelse, videnudnyttelse etc. Alle begreber dækker over handlemønstre eller rammer, som organiserer aktørerne og pålægger dem at udføre særlige handlinger. Ét eksempel, der udspringer af videndelingsritualet, er, at det i flere verdensomspændende konsulentvirksomheder er en pligt, at viden skal kodificeres gennem den såkaldte people-to-document approach, hvor viden så at sige trækkes ud af personen, der udviklende den, gøres uafhængig af vedkommende og lettilgængelig for andre til andre formål (Hansen, 1999:108). Således ritualiseres en person-to-person videndeling, der hidtil kun har fundet tilfældigt sted gennem det personlige netværk. Medarbejderen skal nu overholde en fastslået form ved udførelsen af sin videndeling, idet han nu må nedfælde sin viden, så den kan lægges i en database og spredes elektronisk. Som styringsteknologi er videnregnskabets artefakte manifestation jo primært det dokument, der benævnes Videnregnskabet. Hertil kommer de materialer, der ligger til grund for videnregnskabets udarbejdelse og dets efterfølgende udbredelse (fx pressemeddelelser, internetsider, s og pamfletter). Desuden kan den indførte styringsteknologi manifestere sig ved de medier, der kræves for at efterleve de etablerede viden-ritualer, som fx databaser, intranet, faglige guidelines, skabeloner etc. Ritualiseringens begrænsende virkning angår primært det forhold, at rigide ritualer bagatelliserer betydningen af at udforske: at gøre nye ting og gøre gamle ting på nye måder og uddrage ny viden heraf. Ifølge Fahey & Prusak (1998: 265ff) er eksperimenter en afgørende kilde af data og informationer, som er nødvendig for at stramme organisationens viden op, og i de fleste tilfælde for at generere viden. Alligevel stræber få virksomheder målrettet efter kontinuerligt at skabe og anvende eksperimenter til vidensformål. Disse virksomheder er med andre ord fastholdt i handlerummets begrænsende ritualer. Et par eksempler på artefakternes begrænsende virkning angår den tavse viden og fremtiden. Videnregnskabet animerer til at fokusere snævert på kvantificerbar, eksplicit, kodificerbar viden. Den tav- 10

11 se viden ignoreres, og ifølge Fahey & Prusak (1998: 265ff) vil organisationen efterhånden opdage, at deres anstrengelser modarbejdes af det fænomen, de prøver at ignorere, nemlig den tavse viden. Som regnskab i ordets egentlige forstand fokuserer videnregnskabet på fortiden og nutiden, men ikke på fremtiden. Dette gælder også de øvrige videnmedier, men hvis viden skal informere og influere på organisationens beslutninger, strategier og handlinger, må dens fokus være fremtiden. KONKLUSION II Af de sociale styringsteknologiers karakteristika udledte vi i artiklens første del handlerummets fire indikationsbetingelser og nåede frem til at de er ledeforskel, objekt-formation, subjekt-formation og manifestation i ritualer og artefakter. Efterfølgende afprøvede vi betingelserne på videnregnskabet, og blev bestyrket i opfattelsen af, at de fundne indikationsbetingelser udgør en tilstrækkelig konditionering af sociale styringsteknologiers handlerum. Som de er fremstillet i ovenstående applikation, kan videnregnskabets begrænsende virkninger forekomme ganske uhensigtsmæssige. Intuitivt var det at foretrække, hvis organisationen kunne forholde sig til samtlige komplicerede aspekter af organisatorisk viden, men eftersom videnproblematikken deltager i kapløbet om organisationens ressourcer, er der brug for værktøj, der kan forenkle Værktøj, der gør videnhåndteringen overkommelig uden at oversimplificere. Videnregnskabet er den sociale styringsteknologi, der kan give organisationen denne tempofordel. Ledelsesudfordringen består i med den sociale styringsteknologi at etablere et handlerum, der balancerer mellem ubegrænsede og stækkede handlemuligheder. PERSPEKTIVERING tilbageblik og fremsyn Da ovenstående analyse betragter sin genstand i et epistemologisk perspektiv, vil jeg påpege dens ultimative begrænsning med et citat: I et epistemologisk perspektiv er det perspektivet, der konstruerer både iagttageren og det iagttagede. Det hedder derfor analysestrategi netop for at understrege, at der er tale om et valg med konsekvenser, og at dette valg kunne være truffet anderledes med andre konsekvenser for hvilken genstand, der emergerede for iagttageren. [Andersen, 1999: 14] Denne anke er relevant for denne artikel. Måden, vi har valgt at iagttage genstanden på - måden, vi har valgt at konditionere handlerummet på og forsøgsvis applicere det på videnregnskabet er præget af kontingens, så det for en analyse nok ligger på grænsen af det tilladelige. Blandt de alternative bud på betingelser for handlerummets indikation, som jeg i arbejdsprocessen har kategoriseret som mindre egnede end de valgte, er: strukturer, rationaler, in- og ekslusionsmekanismer, gyldighedsregler, meningsskabelse / virkelighedsforenkling og sanktionsmekanismer. Jeg kunne have håndplukket anderledes blandt disse bud, med et andet analyseresultat til følge, men jeg kan ikke få øje på et bedre analyseme- 11

12 todisk alternativ, når vi ønsker en større forståelse af teoretiske entiteter. I det følgende redegøres for de øvrige fravalg og afgrænsninger, der har fået betydning for analysens validitet, og som har fået handlerummet til at fremtræde på en særlige måde. Begrebet konstruktivisme anvendes unuanceret, og der tages ikke stilling til de væsensforskellige perspektiver, som lader sig indpasse under dette begreb. For en uddybelse heraf henvises til Wenneberg Socialkonstruktivisme positioner, problemer og perspektiver (2000, Samfundslitteratur). I analysen tages det for givet, at ledelsen er den enhed i organisationen, der sætter en social styringsteknologi i spil gennem bottom-down processer. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, da sociale styringsteknologier sagtens kan tænkes at entrere organisationen bottom-up eller for den sags skyld middle-bottom-up. Hvilken betydning disse alternativer har for handlerummets etablering er stadig et åbent spørgsmål! Hvilken forvandling en social styringsteknologi undergår, fra den første gang møder ledelsen, til den er implementeret i organisationen, berøres heller ikke. Handlerummets konstituering er helt givet afhængig af, hvorledes en ledelse tolker på den sociale styringsteknologi. Analysen ser bort fra organisationers polyfoni. Der tages ikke stilling til organisationens samlede handlerum, men kun til en enkelt social styringsteknologis handlerum. Det er min overbevisning, at organisationens samlede handlerum ikke lader sig repræsentere i sin helhed, men denne store analyseudfordring gives hermed videre! Der tages ikke stilling til, hvorvidt sociale styringsteknologier vitterligt kan holdes adskilte. Det er mig stadig uvist med hvilket analytisk værktøj denne adskillelse skulle foretages. Muligheder kunne være på rum-, tids- eller sagsdimensionerne, men organisationens mange sociale styringsteknologier er jo på spil samtidig, de samme steder og både tidsligt, rumligt og fagligt indflettede i hinanden. En grundlæggende forudsætning for analysens validitet og anvendelighed er, at der er noget fælles for alle handlerum. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, og eftersom den konditionerede handlerumsanalyse kun blev afprøvet på en enkelt social styringsteknologi, er det stadig et åbent spørgsmål, om analysens konklusion har gyldighed i relation til andre styringsteknologier særlig dem, der hviler på rationaler, der er væsentlig anderledes end videnregnskabets. Analysen forholder sig ikke til det institutionelle argument om dekobling altså dette, at en ledelse på organisationens overflade indfører en social styringsteknologi af eksempelvis legitimeringshensyn, men uden at styringsteknologien får konsekvenser for organisationens produktive kerne. Hermed etableres måske en ny kategori af sociale styringsteknologier, der spiller en væsentlig rolle for organisationen, men uden at etablere et egentligt handlerum. Et væsentligt aspekt ved sociale styringsteknologier og deres handlerum er, hvorledes de internt i organisationen udvikles over tid gennem gensidig påvirkning. Det er en højst plausibel antagelse, at handlerummet virker tilbage på styringsteknologien og den ledelse, der sætter styringsteknologien i spil. En lignende pointe præsenterer Latour i teksten Technology is Society made durable (1991), hvor han redegør for en dialektisk proces mellem programmer og antiprogrammer i organisationen, der fører til såkaldte syntagmeskift, hvori alle aktanter i det socio-materielle netværk ændres. Det kan meget vel være en tilsvarende proces, der over tid homogeniserer forskellige sociale styringsteknologiers hand- 12

13 lerum i samme organisation, og derved gør det muligt at tale om organisationens samlede handlerum, samt forklarer hvordan ledelse er mulig gennem en række styringsteknologier, der oprindeligt var ganske forskellige. referencer Andersen, Niels Åkerstrøm (1999) Diskursive analysestrategier, Nyt fra Samfundsvidenskaberne Fahey, Liam & Laurence Prusak (1998) The eleven deadliest Sins of Knowledge Management, California Management Review, Berkeley, spring 1998 Hansen, Morten T., Nitin Nohria & Thomas Tierney (1999) What s your strategy for managing knowledge?, Harvard Business Review, March-April 1999, p Kolind, Lars (2000) Vidensamfundet dagsorden for Danmark I det 21. århundrede, Nordisk Forlag A/S, Copenhagen Latour, Bruno (1991) Technology is society made durable, p i A Sociology of Monsters, (red.) John Law Luhmann, Niklas (1997) Iagttagelse og paradoks, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S. Lübcke, Poul (red.) (1998) Politikens filosofi leksikon, Politikens Forlag A/S Nielsen, Martin Bo (2002) De sociale teknologiers implementering fra teori til praksis er der tale om ensretning?, Scientific Paper, Copenhagen Business School (Ikke publiceret) 13

EFFEKTMÅLINGENS EFFEKT

EFFEKTMÅLINGENS EFFEKT EFFEKTMÅLINGENS EFFEKT - en analyse af effektmålingens konstitutive konsekvenser i Dansk Flygtningehjælp Karina Ertmann Krammer Cand.soc - Politisk Kommunikation & Ledelse Vejleder: Anders la Cour, Institut

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Forandringsledelse i Udlændingeservice Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Executive summary

Læs mere

Reservatet - ledelse og erkendelse Erik Staunstrup Christian Klinge

Reservatet - ledelse og erkendelse Erik Staunstrup Christian Klinge Reservatet - ledelse og erkendelse Erik Staunstrup Christian Klinge Nyt Perspektiv Reservatet - ledelse og erkendelse 2009 Erik Staunstrup og Christian Klinge Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk,

Læs mere

1 INDLEDNING: 3 2 ANALYSESTRATEGISKE OVERVEJELSER: 9 3 TEORI 13

1 INDLEDNING: 3 2 ANALYSESTRATEGISKE OVERVEJELSER: 9 3 TEORI 13 1 INDLEDNING: 3 1.1 PROBLEMSTILLING OG PROBLEMFORMULERING: 7 2 ANALYSESTRATEGISKE OVERVEJELSER: 9 2.1 IAGTTAGELSESPOSITION: 9 2.2 TEORETISKE OVERVEJELSER 10 2.3 EMPIRI 10 2.4 ANALYSESTRATEGISKE OVERVEJELSER

Læs mere

Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning?

Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning? Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning? Jes Jessen Udviklingskonsulent, Cand.rer.soc. og Master i Erik og Værdier i Organisationer Co-pilot 2005 0 Indhold 1. Indledning.....

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Den sygenærværende medarbejder

Den sygenærværende medarbejder Den sygenærværende medarbejder En afhandling om de konstitutive effekter, der er forbundet med nedbringelse af sygefravær på de danske arbejdspladser. Jonas Thorbjørn Andersen, Cand.Soc. PKL Politisk Kommunikation

Læs mere

4. Metodiske overvejelser

4. Metodiske overvejelser 4. Metodiske overvejelser Med udgangspunkt i de videnskabsteoretiske overvejelser fra forrige kapitel vil jeg nu beskrive, hvorledes disse overvejelser omsættes fra at være en epistemisk virkelighed til

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler KANDIDATAFHANDLING VED INSTITUT FOR ORGANISATION OG LEDELSE FORFATTER: SINE JUUL-OLSEN STUD. NR.: 25 38 19 VEJLEDER: THORKILD B. JØRGENSEN TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi

Læs mere

Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål

Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål Når En medarbejdertilfredshed analyse af en tilfredshedsundersøgelses gøres et implikationer ledelsesspørgsmål for i Danmarks Radio - En analyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 2. Analysestrategien: Anvendelsen af teori og metode...16

Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 2. Analysestrategien: Anvendelsen af teori og metode...16 Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 Samfundsmæssige forhold og kontrol... 8 Organisationsforhold og grænseløshed... 9 Arbejdslivet og grænserne for ledelse og selvledelse...12 2.

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

Værdiledelse og organisation

Værdiledelse og organisation Indledning Hver gang vi gør noget, ligger der et valg til grund for det, vi gør. Når vi træffer et valg, sker det ud fra, at vi synes, at noget er mere rigtigt end forkert, mere acceptabelt end uacceptabelt,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

SYTEMTEORI OG APPRECIATIVE INQUIRY I ANVENDELSE INDHOLD

SYTEMTEORI OG APPRECIATIVE INQUIRY I ANVENDELSE INDHOLD INDHOLD INDLEDNING...4 Kvalitet...4 Trendy teori...5 Problemformulering...6 METODE...7 En metafor...7 Deltagende observatør...7 Aktionsforskning...7 Fremgangsmåden i analysen...8 TEORI...9 SYSTEMISK TEORI...9

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

På jagt efter mening Styring af offentlige organisationer

På jagt efter mening Styring af offentlige organisationer På jagt efter mening Styring af offentlige organisationer Masterafhandling Master of Public Governance, 1. halvår 2012 Christian de la Porte Simonsen Antal anslag: 111.537 Vejleder: Morten Knudsen Copenhagen

Læs mere

Aktionslæring i ledernetværk

Aktionslæring i ledernetværk RAPPORT Aktionslæring i ledernetværk udvikling af strategisk ledelsespraksis i pædagogiske dagtilbud Janne Olsson og Stine Rahr Thomsen Aktionslæring i ledernetværk udvikling af strategisk Udgivet af Professionshøjskolen

Læs mere

Beslutnings-, forhandlings- og sprogspil tre samfundsvidenskabelige analysestrategier. Erik Højbjerg WP 9/2004

Beslutnings-, forhandlings- og sprogspil tre samfundsvidenskabelige analysestrategier. Erik Højbjerg WP 9/2004 Beslutnings-, forhandlings- og sprogspil tre samfundsvidenskabelige analysestrategier Erik Højbjerg WP 9/2004 MPP Working Paper No. 9/2004 September 2004 ISBN: 87-91181-79-8 ISSN: 1396-2817 Department

Læs mere

Styringslaboratoriet. - Med fokus på kvalitetssikring i en kommunal folkeskole

Styringslaboratoriet. - Med fokus på kvalitetssikring i en kommunal folkeskole COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Bachelorprojekt, 6. semester, forår 2010 Styringslaboratoriet - Med fokus på kvalitetssikring i en kommunal folkeskole Vejleder: Preben Melander HA (psyk.)-studerende Ditte Marie

Læs mere

2.VIDENSKABSTEORETISK POSITION...

2.VIDENSKABSTEORETISK POSITION... Indholdsfortegnelse 1.INDLEDNING... 3 1.1.PROBLEMFELT... 3 1.2.PROBLEMFORMULERING... 5 1.2.1.Uddybning af problemformulering... 5 1.3.HVAD ER HJEMLØSHED?... 6 1.4.HERBERGETS ROLLE ÉN AKTØR BLANDT FLERE...

Læs mere

Projektrapport udarbejdet af:

Projektrapport udarbejdet af: Projektrapport udarbejdet af: Eva Nielsen Hanne Birgitte Møller Jakob Luis Edelmann Fenger Mette Henningsen Afleveret torsdag den 17. december 2009 Vejleder: Nikolaj Stegeager Censor: Kristian Langager

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

ABSTRACT... 5 1. INDLEDNING - NYE TIDER, NYE FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDEREN... 6 2. LÆSEGUIDE... 9

ABSTRACT... 5 1. INDLEDNING - NYE TIDER, NYE FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDEREN... 6 2. LÆSEGUIDE... 9 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 5 1. INDLEDNING - NYE TIDER, NYE FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDEREN... 6 1.1. AFHANDLINGENS UDGANGSPUNKT: ORGANISATIONSÆNDRING GENNEM IT... 6 1.2. PROBLEMFORMULERING... 7 1.3.

Læs mere

)#*+, -*%-../ 012!% %

)#*+, -*%-../ 012!% % -!"# $! %" & '&( )#*+, -*%-../ 012!% % Resumé I dette projekt undersøges det, om den strategi Det Radikale Venstre kalder Den ny meter, kan forstås som en ny måde at tænke politisk indflydelse og styring

Læs mere