Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c"

Transkript

1 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c I 2004 udarbejdede Staten rapporten Staten som aktionær. I rapporten blev der opstillet anbefalinger for blandt andet god selskabsledelse i statslige aktieselskaber, og Klasselotteriet har siden da forholdt sig til rapportens anbefalinger, ligesom Klasselotteriet løbende forholder sig til udviklingen i de anbefalinger for god selskabsledelse, som gælder for børsnoterede selskaber. Én gang årligt gennemgår bestyrelse og direktion principperne om selskabsledelse og forholder sig hertil med henblik på at leve op til god praksis på området. Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Selskabets årsrapport for 2013/2014. Det Danske Klasselotteri A/S Maj 2014

2 Indhold I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation 2. Stemmeretsbegrænsninger m.v. 3. Generalforsamling 4. Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg II. III. IV. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar (CSR) 5. Selskabets politik i relation til interessenterne 6. Interessenternes rolle og interesser samt selskabets samfundsansvar (CSR) Åbenhed og gennemsigtighed 7. Oplysning og afgivelse af information 8. Investorrelationen 9. Årsrapporten 10. Supplerende oplysninger 11. Kvartalsrapporter Bestyrelsens opgaver og ansvar 12. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar 13. Bestyrelsesformandens opgaver 14. Forretningsorden 15. Information fra direktionen til bestyrelsen V. Bestyrelsens sammensætning 16. Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer 17. Introduktion til og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer 18. Antallet af bestyrelsesmedlemmer 19. Bestyrelsens uafhængighed 20. Mødefrekvens 21. Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter 22. Aldersgrænse 23. Valgperiode 24. Anvendelse af bestyrelsesudvalg 25. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde 26. Evaluering af direktionens arbejde 27. Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion VI. VII. VIII. Aflønning af bestyrelse og direktion 28. Vederlag 29. Åbenhed om vederlag 30. Principper for etablering af incitamentsprogrammer 31. Åbenhed og gennemsigtighed vedrørende aktiebaseret incitamentsaflønning. 32. Fratrædelsesordninger for direktionen Risikostyring 33. Risikostyring Revision 34. Bestyrelsens indstilling til valg af revision 35. Aftalen med revisor 36. Interne kontrolsystemer 37. Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn 38. Resultatet af revisionen 39. Revisionsudvalg. 2

3 I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation Anbefaling. Aktionærerne kan bl.a. motiveres til at udøve deres rettigheder og indflydelse ved, at bestyrelsen gør dette så let og omkostningsfrit som muligt for aktionærerne. Det anbefales, at selskaberne undersøger, på hvilke områder informationsteknologi kan anvendes til at forbedre kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne samt mellem selskabets aktionærer indbyrdes. Klasselotteriet. Staten er eneaktionær i Klasselotteriet. Anbefalingen er derfor ikke relevant for Klasselotteriet. 2. Stemmeretsbegrænsninger m.v. Anbefaling. Det anbefales, at der i selskabers vedtægter ikke indføres bestemmelser, der indeholder stemmeretsdifferentiering, begrænser antallet af stemmer, den enkelte aktionær kan afgive, eller som begrænser det antal aktier, den enkelte aktionær kan eje. I de tilfælde, hvor de nævnte begrænsninger allerede findes i et selskabs vedtægter, anbefales det, at bestyrelsen vurderer hensigtsmæssigheden heraf og i årsrapporten redegør for sin vurdering af, om ophævelse af begrænsningerne er ønskelig og mulig. Klasselotteriet. Anbefalingen er opfyldt. 3. Generalforsamling Anbefaling: Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et tilstrækkeligt varsel til, at aktionærerne kan forberede sig og tage stilling til de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelsen med tilhørende dagsorden bør udformes således, at aktionærerne får et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter. Fuldmagter, som gives et selskabs bestyrelse, bør begrænses til én bestemt generalforsamling, og de bør så vidt muligt indeholde aktionærernes stillingtagen til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, om generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde eller helt eller delvist elektronisk, samt at alle medlemmer af bestyrelsen og direktionen er til stede på generalforsamlingen. Klasselotteriet. Klasselotteriets generalforsamling indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel til alle aktionærer, der fremgår af Selskabets ejerbog, samt tillige via Erhvervsstyrelsens it-system, hvilket anses for tilstrækkeligt varsel. Indkaldelsen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Hele bestyrelsen samt direktionen tilstræber altid at være til stede på generalforsamlingen, og selskabets revision er altid til stede på den ordinære generalforsamling, jf. Selskabslovens 103, stk. 4. Klasselotteriets generalforsamlinger er hidtil alle holdt ved fysisk fremmøde. 4. Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg. Anbefaling. Ved forsøg på at overtage kontrollen over selskabet anbefales det, at aktionærerne gives mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. Bestyrelsen bør derfor afholde sig fra på egen hånd og uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget. De dispositioner, der frarådes, er eksempelvis at gennemføre kapitalforhøjelser eller lade selskabet erhverve egne aktier baseret på en tidligere meddelt bemyndigelse. Klasselotteriet. Anbefalingen er ikke relevant, idet Staten er eneaktionær. 3

4 II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar (CSR). 5. Selskabets politik i relation til interessenterne Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en politik for selskabets forhold til sine interessenter indeholdende eksempelvis selskabets idégrundlag, grundlæggende værdier og formål. Et element i en sådan politik kan være retningslinjerne for selskabets oplysninger om f.eks. miljømæssige og sociale forhold. Klasselotteriet: Selskabet gennemgår løbende Klasselotteriets strategier på såvel særligt afholdte bestyrelsesseminarer som på ordinære bestyrelsesmøder. Et notat om Selskabets mission, vision og kommunikationspolitik er udarbejdet. 6. Interessenternes rolle og interesser samt selskabets samfundsansvar (CSR) Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at interessenternes interesser og roller respekteres i overensstemmelse med selskabets politik herom. Som led i gennemførelsen heraf er det naturligt, at bestyrelsen påser, at direktionen fører en aktiv dialog med selskabets interessenter for at udvikle og styrke selskabet. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar (CSR). Klasselotteriet: Lige siden selskabet blev omdannet til aktieselskab i 1992 har Selskabets bestyrelsesformand efter aftale med bestyrelsen aflagt faste halvårlige beretninger til Skatteministeriet/Finansministeriet. Der er i den forbindelse udarbejdet og udleveret særlige skriftlige halvårsberetninger om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning i de enkelte halvår. Forpligtelsen til at informere selskabets ejer fremgår direkte af Selskabets vedtægter. Herudover har selskabet en kontinuerlig dialog med kunder, medarbejdere samt myndigheder. Selskabet har i dag ikke udarbejdet en samlet overordnet CSR politik, men på de områder, der er relevante for Selskabets virksomhed, efterlever Selskabet allerede i vid udstrækning de relevante nøglebegreber. En omtale af CSR er en integreret del af Selskabets ledelsesberetning. III. Åbenhed og gennemsigtighed 7. Oplysning og afgivelse af information. Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik. Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet og dets aktiviteter samt forretningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres straks, medmindre offentliggørelse kan undlades efter de børsretlige regler. Offentliggørelse skal ske på en pålidelig og fyldestgørende måde. Det anbefales, at offentliggørelse sker både på dansk og engelsk og eventuelt andre relevante sprog og omfatter brug af selskabets hjemmeside. Der bør være identiske hjemmesider på dansk og engelsk og eventuelt andre sprog, hvis dette er relevant. Klasselotteriet. Selskabets årsrapporter og halvårsrapporter offentliggøres på dansk på selskabets hjemmeside. Det anses ikke for relevant tillige at offentliggøre rapporterne på engelsk eller andre sprog. En kommunikationspolitik er udarbejdet. Anbefalingen anses for opfyldt. 8. Investorrelationen Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at den løbende dialog mellem selskabet og selskabets aktionærer og potentielle aktionærer smidiggøres, hvilket bl.a. kan ske ved, at: 4

5 der afholdes investormøder, det løbende vurderes, om informationsteknologi kan anvendes til at forbedre investorrelationerne, herunder at der etableres et sted på selskabets hjemmeside for Corporate Governance relaterede emner, alle investorpræsentationer gøres tilgængelige på Internettet, samtidig med at de foretages. Klasselotteriet. Anbefalingen er ikke relevant, da Staten er eneaktionær. 9. Årsrapporten Anbefaling. Årsrapporten skal aflægges efter relevant dansk lovgivning, og det anbefales, at bestyrelsen overvejer anvendelsen af International Accounting Standards (IAS). Der kan suppleres med andre anerkendte standarder som f.eks. US-GAAP, hvis brancheforhold eller andre omstændigheder gør dette relevant i forhold til modtagernes informationsbehov, herunder hensynet til sammenlignelighed. Klasselotteriet. Selskabets regnskaber aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder. 10. Supplerende oplysninger Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten også i tilfælde, hvor det ikke er krævet af årsregnskabsloven eller anden lovgivning, tager stilling til, om det er formålstjenligt, at selskabet offentliggør yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger. Eksempler på sådanne oplysninger kan være oplysninger om selskabets: påvirkning af det eksterne miljø mangfoldighed, herunder bl.a. i relation til køn og alder, i bestyrelse, direktion og virksomheden som helhed. udvikling og vedligeholdelse af interne videnressourcer etiske og sociale ansvar arbejdsmiljø. Klasselotteriet. Årsrapporten indeholder bemærkninger i relation til miljømæssige forhold og vedligeholdelse af videnressourcer. Rapporten indeholder oplysning om bestyrelsens og direktionens alder og køn. Selskabet har i dag en ligelig fordeling (50/50) af kvinder og mænd i bestyrelsen, og Selskabets daglige ledelse består af 1 mand og 2 kvinder. Selskabet opfylder således allerede de henstillinger, der gælder i henhold til selskabsloven og ligestillingsloven for statslige aktieselskaber omkring en afbalanceret kønssammensætning i ledelsen. Det er Selskabets mål også fremadrettet at tilstræbe en ligelig kønsmæssig fordeling. 11. Kvartalsrapporter Anbefaling. Det anbefales, at selskaber gør brug af kvartalsrapporter. Klasselotteriet. Selskabet udarbejder års- og halvårsrapporter, men har p.t. ikke planer om at offentliggøre kvartalsregnskaber. Det bemærkes i den forbindelse, at der til hvert bestyrelsesmøde udsendes oversigter over seneste omsætnings- og afsætningstal. IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 12. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar Anbefaling. Bestyrelsen skal varetage den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt løbende vurdere direktionens arbejde. Bestyrelsens væsentligste opgaver er bl.a.: at fastlægge de overordnede mål og strategier og følge op på disse, 5

6 at sikre klare retningslinjer for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning samt risikostyring, at udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder udarbejde retningslinjer for udvælgelse og sammensætning af direktionen samt sikre, at direktionens aflønning afspejler de resultater, den opnår, at sikre, at der er gode og konstruktive relationer til selskabets interessenter. Klasselotteriet. Opgavefordelingen er fastlagt i selskabets forretningsorden, der bl.a. indeholder retningslinjer omkring ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning. De overordnede mål og strategier fastlægges af bestyrelsen, og der foretages løbende en evaluering heraf. Direktionens aflønning er for en mindre del resultatbaseret, og bestyrelsen evaluerer årligt direktionens arbejde. Anbefalingerne anses for opfyldt. 13. Bestyrelsesformandens opgaver. Anbefaling. Bestyrelsesformanden har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde. Det anbefales, at bestyrelsesformanden i den forbindelse påser, at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for selskabet. Bestyrelsens mødefrekvens tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en aktiv sparringspartner for direktionen og kan reagere hurtigt og effektivt. Det anbefales, at der vælges en næstformand i selskabet. Næstformanden skal kunne fungere i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald og i øvrigt være en effektiv sparringspartner til denne. Bestyrelsesformanden bør tilstræbe, at bestyrelsens forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse, og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse. Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en beskrivelse af bestyrelsesformandens og eventuelt næstformandens opgaver, pligter og ansvar. Det anbefales, at der foreligger en bestyrelsesbeslutning, såfremt bestyrelsen undtagelsesvist anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for Selskabet, og at kortvarige aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf oplyses i en selskabsmeddelelse. Klasselotteriet. Der holdes 4-5 bestyrelsesmøder årligt og disse er lagt og lægges således, at de passer ind i selskabets forretningsgange. Alle beslutninger træffes som udgangspunkt i den samlede bestyrelse. Formandens opgaver er sammen med bestyrelsens øvrige ansvar og pligter beskrevet i selskabets forretningsorden, og anbefalingen anses herigennem for opfyldt. Der er ikke p.t. valgt en næstformand, og der er hidtil ikke fundet behov for at udarbejde en specifik arbejds- og opgavebeskrivelse for bestyrelsesformandens opgaver, pligter og ansvar. Bestyrelsen har hidtil ikke bedt bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for Selskabet. 14. Forretningsorden Anbefaling. Det er væsentligt, at bestyrelsens forretningsorden er et effektivt og operationelt redskab ved løsningen af bestyrelsens opgaver. Det anbefales, at forretningsordenen altid er tilpasset det enkelte selskabs behov og mindst én gang årligt gennemgås af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre dette. Klasselotteriet. Opgavefordelingen diskuteres løbende efter behov. Forretningsordenen godkendes af Finansministeren. 15. Information fra direktionen til bestyrelsen Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for bestyrelsens og direktionens kommunikation i øvrigt. Dette skal sikre, at der løbende tilgår bestyrelsen de oplysninger om selskabets virksomhed, som bestyrelsen har behov for. 6

7 Direktionen skal dog under alle omstændigheder sikre, at væsentlige oplysninger tilgår bestyrelsen, uanset om denne har anmodet herom. Klasselotteriet. Der sker en løbende afrapportering til bestyrelsen, hvorfor anbefalingen anses for opfyldt. V. Bestyrelsens sammensætning 16. Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen tilsikrer, at de af bestyrelsen indstillede bestyrelseskandidater har den relevante og fornødne viden og professionelle erfaring i forhold til selskabets behov, herunder den nødvendige internationale baggrund og erfaring, hvis dette er relevant. Bestyrelsen bør ved indstillingen af de enkelte kandidater sikre sig en bestyrelsessammensætning, der tilsammen giver de kompetencer i bestyrelsen, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver på bedst mulig måde. Bestyrelsen bør endvidere ved vurderingen af dens sammensætning tage hensyn til mangfoldighed i relation til bl.a. køn og alder. Det anbefales, at bestyrelsen udsender en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund sammen med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen. Bestyrelsen bør samtidig oplyse om de rekrutteringskriterier, som bestyrelsen har fastlagt, herunder de krav til professionelle kvalifikationer, international erfaring m.v., som det efter bestyrelsens opfattelse er væsentligt at have repræsenteret i bestyrelsen, er opfyldt. Herudover bør bestyrelsen årligt redegøre for dens sammensætning, herunder for dens mangfoldighed samt for de enkelte medlemmers eventuelle særlige kompetencer, som er af betydning for varetagelsen af dens hverv. Klasselotteriet. Der er ikke fastlagt særlige regler i relation til bestyrelsens sammensætning. Der er dog ved tidligere besættelser af bestyrelsesposter altid lagt vægt på, at der er tale om personer med en forretningsmæssig, markedsføringsmæssig og ledelsesmæssig erfaring, samt at de pågældende har indsigt i samfunds- og erhvervsforhold såvel af økonomisk som af markedsføringsmæssig karakter. Der er fokus på, at de enkelte medlemmer hver især kan bidrage med stærke kompetencer inden for generel virksomhedsledelse, finansiering, marketing, it m.m. Der er endvidere taget hensyn til en ønskelig ligelig fordeling af mænd og kvinder. Besættelsen af bestyrelsesposter afstemmes mellem Finansministeriet og bestyrelsesformanden. 17. Introduktion til og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer. Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en introduktion til selskabet, ligesom bestyrelsesformanden i samarbejde med det enkelte medlem må tage stilling til, om der er behov for at tilbyde den pågældende relevant supplerende uddannelse. Uddannelsen, som ligeledes løbende kan tilbydes, bør være afpasset det individuelle bestyrelsesmedlem og sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er i stand til at: indgå i en kvalificeret dialog med direktionen om selskabets strategiske udvikling og fremtidsmuligheder, tilegne sig og bevare et overblik over selskabets kerneområder, aktiviteter og den pågældende branches forhold, deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt selv et ansvar for aktivt at sætte sig ind i og løbende holde sig orienteret om selskabets og den pågældende branches forhold. Klasselotteriet. Nye bestyrelsesmedlemmer får ved deres tiltræden såvel en mundtlig som en skriftlig introduktion til selskabet af bestyrelsesformanden og direktionen. I det omfang der ytres ønske derom, ses der endvidere positivt på en eventuel supplerende relevant uddannelse. 7

8 18. Antallet af bestyrelsesmedlemmer Anbefaling. Det er væsentligt, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Det anbefales derfor, at der som udgangspunkt højst er seks generalforsamlingsvalgte medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen må løbende overveje, hvorvidt antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Klasselotteriet. Det er i Selskabets vedtægter fastlagt, at Selskabets bestyrelse består af 3-6 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. 19. Bestyrelsens uafhængighed Anbefaling. Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den kan handle uafhængigt af særinteresser. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. For at et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i denne sammenhæng kan anses for at være uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: være ansat i eller have været ansat i selskabet inden for de sidste 5 år, have været medlem af direktionen i selskabet inden for de seneste 5 år, være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet, være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner hos ekstern revisor, inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation med selskabet, have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige, eller i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som aktionær. Det anbefales, at medlemmer af et selskabs direktion ikke indgår i selskabets bestyrelse. Det anbefales endvidere, at hovedaktionærer ikke er medlem af et selskabs direktion og bestyrelse samtidig. Bestyrelsen i selskaber med en hovedaktionær bør i alle tilfælde være særlig opmærksom på, at de øvrige aktionærers interesser varetages på lige fod med hovedaktionærens. Det anbefales, at årsrapporten indeholder følgende oplysninger om de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Den pågældendes stilling. Den pågældendes alder. Tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen. Den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske selskaber. Det antal aktier, optioner og warrants i selskabet og de med selskabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret. Klasselotteriet. Anbefalingerne til uafhængighed er opfyldt. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, og direktionen indgår ikke i bestyrelsen. Årsrapporten indeholder oplysninger om de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers stilling, fødselsår og indtræden i bestyrelsen samt medlemmernes direktions- og bestyrelsesposter i andre aktie- og anpartsselskaber. Da Staten er eneaktionær, er oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes aktier og aktieoptioner i selskabet ikke relevant. 20. Mødefrekvens Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af selskabets behov. Det anbefales dog, at bestyrelsen som minimum afholder 5 ordinære møder om året. Den årlige mødefrekvens bør offentliggøres i årsrapporten. Klasselotteriet. Der holdes 4-5 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Møderne afstemmes efter selskabets forhold. Det årlige antal ordinære bestyrelsesmøder fremgår af årsrapporten. 8

9 21. Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter Anbefaling. Det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem på forhånd gør sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen. Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig indgår i en direktion i et aktivt selskab, ikke beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én menig bestyrelsespost i selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Klasselotteriet. Det er selskabets opfattelse, at det må være op til aktionæren og de enkelte bestyrelsesmedlemmer at vurdere, hvor mange bestyrelsesposter den enkelte kan bestyre. 22. Aldersgrænse Anbefaling. Årsrapporten bør indeholde oplysninger om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem senest udtræder af bestyrelsen det år, hvor medlemmet fylder 70 år. Klasselotteriet. Ifølge Selskabets vedtægter skal et bestyrelsesmedlem senest fratræde ved den ordinære generalforsamling efter udgangen af det regnskabsår, hvor medlemmet er fyldt 70 år. 23. Valgperiode Anbefaling. Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Årsrapporten bør beskrive tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode. Det anbefales, at bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke kan vælges eller genvælges for en samlet periode på mere end 12 år. Et bestyrelsesmedlem, hvis ansættelsesforhold ændres i en valgperiode, bør informere den øvrige bestyrelse herom og være indstillet på at stille sit mandat til rådighed ved førstkommende generalforsamling. Klasselotteriet. Ifølge Selskabets vedtægter vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. Det er Selskabets opfattelse, at lang erfaring og kontinuitet i bestyrelsesarbejdet skal tillægges stor betydning. Tidspunktet for det enkelte medlems indtræden i bestyrelsen fremgår af årsrapporten. 24. Anvendelse af bestyrelsesudvalg (komitéer) Anbefaling. De fleste selskabsbestyrelser har ikke en sådan størrelse, at løsningen af deres opgaver betinger, at der etableres bestyrelsesudvalg (komitéer), og nedsættelsen af bestyrelsesudvalg kan derfor ikke generelt anbefales. Hvis bestyrelsen imidlertid er særlig stor, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, må bestyrelsen overveje, om der er behov for nedsættelse af bestyrelsesudvalg. Hvis bestyrelsen nedsætter et udvalg, bør dette sædvanligvis alene ske med henblik på at forberede beslutninger, som skal træffes i den samlede bestyrelse. Det er væsentligt, at bestyrelsen sikrer sig, at etableringen af et bestyrelsesudvalg ikke medfører, at væsentlig information, som alle bestyrelsesmedlemmer bør modtage, alene tilgår bestyrelsesudvalget. Bestyrelsen bør i årsrapporten redegøre for, hvorfor den har valgt at benytte bestyrelsesudvalg. Klasselotteriet. Selskabet anvender ikke bestyrelseskomitéer. 25. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens og de individuelle medlemmers, herunder bestyrelsesformandens arbejde, resultater og sammensætning løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet. Der bør i den forbindelse fastsættes klare kriterier for evalueringen. Ved evalueringen af den samlede bestyrelse er 9

10 det bl.a. nærliggende at vurdere, i hvilket omfang tidligere fastlagte strategiske målsætninger og planer er blevet realiseret. Evalueringen, som hensigtsmæssigt foretages én gang årligt, forestås af bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, og resultatet drøftes i den samlede bestyrelse. Det anbefales endvidere, at bestyrelsen i årsrapporten oplyser om fremgangsmåden ved bestyrelsens selvevaluering. Klasselotteriet. Bestyrelsen foretager én gang årligt en systematisk selvevaluering af bestyrelsens arbejde. Samtidig vurderes de opnåede resultater og selskabets udvikling løbende i forhold til de opstillede mål og strategier. 26. Evaluering af direktionens arbejde. Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter i forvejen fastsatte klare kriterier. Klasselotteriet. Bestyrelsen fører i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabets forretningsorden løbende tilsyn med direktionens arbejde og resultater. Direktionens arbejde evalueres samtidig i forbindelse med bestyrelsens selvevaluering. 27. Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion Anbefaling. Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorved samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen én gang årligt evalueres ved en samtale mellem den administrerende direktør og bestyrelsesformanden. Resultatet af evalueringen bør forelægges for den samlede bestyrelse. Klasselotteriet. Der foretages løbende en evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Herudover holder bestyrelsesformanden og direktionen samtaler løbende. VI. Aflønning af bestyrelse og direktion 28. Vederlag Anbefaling. Det anbefales, at det samlede vederlag (fast løn, bonus, pension, fratrædelsesordning og andre fordele) ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens indsats og værdiskabelse i selskabet. Klasselotteriet: Anbefalingen er opfyldt. 29. Åbenhed om vederlag Anbefaling. Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede specificerede vederlag og andre fordele af væsentlig art, som ledelsesmedlemmet modtager fra selskabet. Klasselotteriet. Anbefalingen er opfyldt. Direktionens aflønning samt de enkelte bestyrelsesmedlemmers honorar fremgår af årsrapporten. 30. Principper for etablering af incitamentsprogrammer Anbefaling. Bestyrelsen fastlægger principper og retningslinjer for udformningen af eventuelle incitamentsprogrammer for selskabets direktion og bestyrelse, for sidstnævntes vedkommende med henblik på generalforsamlingens godkendelse. Det anbefales, at den samlede aflønning ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. Incitamentsprogrammer bør ligeledes afspejle aktionærernes og selskabets interesser, være tilpasset selskabets specifikke forhold og være rimelige i forhold til de opgaver og det ansvar, der varetages. Bestyrelsen kan aflønnes med incitamentsprogrammer, herunder bonusprogrammer og aktier til markedskurs, men det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer. 10

11 Hvis direktionen aflønnes med aktie- eller tegningsoptioner, anbefales det, at programmerne gøres revolverende (dvs. optionerne tildeles og udløber over en årrække), og at indløsningskursen er højere end markedskursen på tildelingstidspunktet. Programmerne bør i øvrigt udformes på en sådan måde, at de fremmer langsigtet adfærd, er gennemsigtige, samt klart forståelige, også for udenforstående. Klasselotteriet. Selskabet gør ikke brug af incitamentsprogrammer over for bestyrelsen. Hvad angår direktionen har Selskabet i de seneste år i et vist omfang benyttet sig af resultatafhængig bonus. Anbefalingerne vedrørende aktie- eller tegningsoptioner er ikke relevante. 31. Åbenhed og gennemsigtighed vedrørende aktiebaseret incitamentsaflønning. Anbefaling. Det anbefales, at alle væsentlige forhold vedrørende aktiebaseret incitamentsaflønning offentliggøres i selskabets årsrapport, herunder hvem der er incitamentsaflønnet, og hvad direktionens og bestyrelsens samlede incitamentsaflønning udgør. Oplysning om det enkelte bestyrelses- eller direktionsmedlems aktiebaserede incitamentsaflønning bør ligeledes offentliggøres i selskabets årsrapport. Klasselotteriet. Anbefalingen er ikke relevant. 32. Fratrædelsesordninger for direktionen. Anbefaling. Det anbefales, at en eventuel fratrædelsesordning for et direktionsmedlem er rimelig og afspejler de resultater, det enkelte direktionsmedlem har opnået, baggrunden for fratrædelsen samt det ansvar og den aflønning, som det pågældende direktionsmedlem har haft. Oplysning om fratrædelsesordningens væsentligste indhold bør offentliggøres i selskabets årsrapport. Klasselotteriet. I direktionens ansættelseskontrakt er ikke fastsat særlige regler om fratrædelsesgodtgørelse. Oplysningen anses i øvrigt ikke for væsentlig i relation til årsrapporten. Siden regnskabsåret 2002/2003 har årsrapporten indeholdt oplysning om direktionens aflønning. VII. 33. Risikostyring Risikostyring Anbefaling. Risikostyringens formål er bl.a., at: udvikle og fastholde en forståelse i organisationen af virksomhedens strategiske og operationelle mål, herunder at identificere de kritiske succesfaktorer, analysere de muligheder og udfordringer, som er knyttet til realiseringen af ovennævnte mål og risikoen for, at de ikke opfyldes, analysere de væsentlige aktiviteter, der finder sted i virksomheden for at identificere de risici, der er knyttet hertil. Risikostyring fokuserer også på procedurer for styring af skader, kontraktindgåelse, arbejdssikkerhed, miljø og sikring af fysiske værdier. Det anbefales, at bestyrelsen sørger for, at direktionen etablerer effektive risikostyringssystemer, og at bestyrelsen løbende følger op på disse med henblik på at sikre, at de til enhver tid fungerer effektivt i lyset af selskabets behov. Bestyrelsen bør efter behov, og mindst én gang årligt, evaluere selskabets risikostyring og gennem fastlæggelse af risikopolitikken, bl.a. træffe beslutning om selskabets risikovillighed, herunder forsikrings-, valuta- og investeringspolitik. Risikostyringssystemet skal definere risikoen og beskrive, hvorledes den løbende elimineres, kontrolleres eller afdækkes. Bestyrelsen bør i den forbindelse overveje, hvorledes samarbejde med selskabets eksterne revision kan bidrage til risikostyringen, samt i hvilket omfang intern revision kan indgå heri. Klasselotteriet. Selskabets forretningsorden indeholder bestemmelser om bestyrelsens tilsynspligt med hensyn til overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, 11

12 pengestrømme og særlige risici. I den løbende afrapportering redegøres for omsætning, afsætning, likviditet m.m. Der er endvidere fastlagt en overordnet sikkerhedspolitik. VIII. Revision 34. Bestyrelsens indstilling til valg af revision Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen efter samråd med direktionen foretager en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. Klasselotteriet. Anbefalingen følges. 35. Aftalen med revisor Anbefaling. Det anbefales, at revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem selskabets bestyrelse og revisor. Klasselotteriet. Revisionsaftalen indgås mellem revision og direktion, der forelægger og drøfter denne med bestyrelsen. 36. Interne kontrolsystemer Anbefaling. Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt gennemgår og vurderer de interne kontrolsystemer i selskabet samt ledelsens retningslinjer herfor. Klasselotteriet. Anbefalingen følges, idet bestyrelsen årligt gennemgår og vurderer de interne kontrolsystemer. 37. Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Anbefaling. I forbindelse med, at bestyrelsen sammen med revisor gennemgår årsrapporten (eventuelt et udkast hertil), anbefales det særligt at drøfte regnskabspraksis på de væsentligste områder samt væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt at hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis vurderes. Klasselotteriet. Anbefalingen er opfyldt. 38. Resultatet af revisionen Anbefaling. Det anbefales, at resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner eventuelt baseret på et revisionsprotokollat. Klasselotteriet. Anbefalingen er opfyldt. 39. Revisionsudvalg Anbefaling. I selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold anbefales det, at bestyrelsen overvejer, hvorvidt der skal etableres et revisionsudvalg til forberedelse af bestyrelsens handling af revisions- og regnskabsmæssige forhold. Klasselotteriet. Bestyrelsen har drøftet nødvendigheden af at etablere et revisionsudvalg og har konkluderet, at der ikke er behov herfor. 22. maj

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r)

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at selskaberne medvirker

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse.

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005, afsnit VI opdateret den 6. februar 2008 og afsnit III og V opdateret den 10. december 2008 Anbefalingerne er opdelt

Læs mere

Erria A/S. Corporate Governance Redegørelse efter "følg eller forklar" princippet

Erria A/S. Corporate Governance Redegørelse efter følg eller forklar princippet Erria A/S Corporate Governance Redegørelse efter "følg eller forklar" princippet Erria A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Corporate Governance i Erria A/S 2 I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2)

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation Det anbefales, at selskaberne medvirker til at kommunikationen mellem

Læs mere

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse.

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. 15 august 2005 Anbefalingerne er opdelt i 8 hovedafsnit og et bilag. Hvert hovedafsnit indledes med nogle overordnede rationaler, som beskriver baggrunden for, at emnet er genstand for Anbefalinger. Dernæst

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Roblon God selskabsledelse (Rev. 3)

Roblon God selskabsledelse (Rev. 3) Roblon God selskabsledelse (Rev. 3) I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation Det anbefales, at selskaberne medvirker til at kommunikationen mellem

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

God selskabsledelse (Corporate Governance)

God selskabsledelse (Corporate Governance) God selskabsledelse (Corporate Governance) Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Corporate Governance i SP Group. Februar, 2009

Corporate Governance i SP Group. Februar, 2009 Corporate Governance i SP Group Februar, 2009 1 I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 3 II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 III. Åbenhed og gennemsigtighed...

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2016 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger ikke 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / ikke anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a.

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2010 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2010, der

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16 Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16 Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem

Læs mere

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER JUNI 2006 KORT UDGAVE AF WWW.KUM.DK KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER Her præsenteres alle anbefalingerne fra publikationen Anbefalinger for god ledelses af større kulturprojekter.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011 Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet februar 2016. Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for God Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 delvist ikke Forklaring på delvist/ 1. s kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Tilrettet 22. januar 2015 i forbindelse med navneændring Skema til redegørelse version af 18. juni

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed (1)... 4 4.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse Dette dokument udgør den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for Euroinvestor.com A/S pr. den 30. marts 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne

Læs mere

1.2. Generalforsamling

1.2. Generalforsamling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014

Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 Corporate Governance 2014 Side 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn forholder

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Fast Ejendom Danmark A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Fast Ejendom Danmark A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Fast Ejendom Danmark A/S Vedtaget af bestyrelsen den 9. december 2015 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013

Læs mere

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Søby-Skader-Halling Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 og Finansrådets supplerende

Læs mere

God selskabsledelse. TK Development A/S Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg CVR

God selskabsledelse. TK Development A/S Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg  CVR God selskabsledelse TK Development A/S Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg www.tk-development.dk CVR 24256782 Børsnoterede selskaber skal redegøre for hvorledes de forholder sig til Anbefalinger for

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD SELSKABSLEDELSE JF. ÅRL 107 b DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S REGNSKABSÅRET 2015

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD SELSKABSLEDELSE JF. ÅRL 107 b DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S REGNSKABSÅRET 2015 Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen og vedrører regnskabsperioden 1. januar 2015 31. december 2015 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD SELSKABSLEDELSE JF. ÅRL 107 b DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Viborg Håndbold Klub A/S

Viborg Håndbold Klub A/S Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse af 16. august 2011 (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Viborg Håndbold Klub A/S 1 Redegørelsen

Læs mere

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016 Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Fynske Bank forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses

Læs mere

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/ / Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/ / Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/10 2014 30/9 2015 Anbefaling Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/ / Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/ / Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/10 2015 30/9 2016 Anbefaling Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17 Skema til redegørelse version af 22. september 2017 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvorledes ROCKWOOL International A/S (RI) forholder sig anbefalingerne for god

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

God selskabsledelse 2017/18

God selskabsledelse 2017/18 God selskabsledelse 2017/18 Ejerlejligheder, Beddingen 7A, Østre Havn, Aalborg, Danmark TK Development A/S Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg www.tk-development.dk CVR 24256782 Børsnoterede selskaber

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelse vedr. Bang & Olufsen a/s, cvr 41257911

Læs mere

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn A/S forholder sig til Komitéen for

Læs mere

"Comply or explain"- meddelelse til COWIs interessenter

Comply or explain- meddelelse til COWIs interessenter Redegørelse pr. 10. december 2013 Anbefaling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke / anbefalingen af følgende fravige dele af anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges,

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke / anbefalingen af følgende fravige dele af anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges,

Læs mere

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan Metroselskabets opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling Opfyldt Ikke 1. Selskabets kommunikation og samspil med investorer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b for regnskabsåret 2011/2012

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b for regnskabsåret 2011/2012 Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b for regnskabsåret 2011/2012 1 ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: anbefalingerne.

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere