Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2011

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 8 Havnedrift... 9 Samfundsansvar (CSR)...10 God selskabsledelse...11 Usikkerheder ved indregning og måling...17 Organisation og medarbejdere...20 Selskabsmæssige forhold...20 Regnskabsberetning...22 Resultat...22 Balance...22 Pengestrømsopgørelse...23 Begivenheder efter regnskabsårets udløb...23 Forventninger til Regnskab...24 Resultatopgørelse...24 Balance...25 Pengestrømsopgørelse...27 Egenkapitalopgørelse...28 Noter...29 Anvendt regnskabspraksis...41 Ledelsespåtegning...47 De uafhængige revisorers erklæringer...48

3 Ledelsesberetning 1. Året i hovedtræk By & Havn har i 2011 i lighed med de foregående år haft et højt aktivitetsniveau med udvikling af nye arealer. En række milepæle er nået for såvel planlægning af de kommende udbygningsområder som konkrete investeringer, hvortil kommer, at By & Havn har indgået sin hidtil største salgsaftale. Salgsaftalen omfatter en kontorejendom på etagemeter, som By & Havn via et datterselskab er ved at etablere for FN, samt nærvedliggende arealer. Etableringen af kontorejendommen følger hovedtidsplanen og er nu godt halvvejs. I Nordhavnen er arbejdet med udvidelse af havnen og etablering af en ny krydstogtterminal igangsat. Den samlede investering er på over 1 mia. kr. I Indre Nordhavn er lokalplan for Århusgadekvarteret vedtaget, så den konkrete udvikling af området kan startes op. I Ørestad er infrastrukturen blevet yderligere udbygget og et nyt parkeringshus på Edvard Thomsens Vej blev indviet i februar By & Havns årsresultat er, trods fremgang på mange områder, stærkt påvirket af de almindelige økonomiske konjunkturer, herunder ikke mindst udviklingen på ejendomsmarkedet og udviklingen på de finansielle markeder, der har indebåret, at store urealiserede værdireguleringer har påvirket regnskabet negativt. Ser man bort fra disse urealiserede værdireguleringer, blev der i 2011 opnået et resultat bedre end forventet. Resultatet af den primære drift ekskl. værdiregulering af investeringsejendomme blev i 2011 således på 105 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold til i 2010 på mere end 60 mio. kr. Foruden særlige engangsposter kan fremgangen henføres til øget driftsindtjening fra især parkerings- og udlejningsaktiviteterne. Der ventes yderligere fremgang for disse aktiviteter i Resultatet før skat og markedsværdiregulering af gælden udgør mio. kr. mod 67 mio. kr. i Resultatet er påvirket af værdireguleringer af investeringsejendomme på -632 mio. kr. (503 mio. kr. i 2010), der primært vedrører urealiserede værdireguleringer på -666 mio. kr. Den negative værdiregulering af selskabets investeringsejendomme er en naturlig følge af situationen på ejendomsmarkedet med begrænset salgsaktivitet og faldende priser. Værdireguleringen svarer til ca. 7 pct. af investeringsejendommenes værdi og vedrører primært byudviklingsområder med et længere tidsperspektiv. På andre områder, herunder især udlejningsejendommene, har der været grundlag for en opskrivning af værdierne. Ud over en indgået aftale om salg af FN-Byen Campus 1 og det nærvedliggende areal til LM-projektet (to tårne på henholdsvis Marmormolen og Langelinie med broforbindelse imellem) har der i 2011 kun været gennemført mindre salg. Der er i 2011 indgået en række optionsaftaler om salg af byggeretter, hvoraf flere ventes effektueret i Der er i 2011 gennemført investeringer i moderselskabsregi for knap 600 mio. kr. Hertil kommer investeringer i byudvikling og ejendomme i joint ventures og datterselskaber for mere end 400 mio. kr. Investeringsniveauet ventes yderligere øget i 2012 og 2013, hvor udvidelsen af Nordhavnen med ny krydstogtkaj skal gennemføres og byggemodningen af det såkaldte Århusgadekvarter i Indre Nordhavn ventes igangsat. Som følge heraf ventes selskabets samlede gæld øget de kommende 3-4 år. Herefter vil gælden løbende blive nedbragt over de efterfølgende år i takt med, at salg af byggeretter realiseres. De finansielle poster, der primært består af nettorenteomkostninger på selskabets langfristede gældsportefølje, blev på 498 mio. kr., hvilket er på niveau med Et faldende renteniveau har modvirket et stigende gældsniveau i løbet af

4 Det faldende renteniveau har dog samtidig indebåret, at markedsværdien af selskabets gældsforpligtelser er øget. Årets resultat er således blevet påvirket af negative urealiserede værdireguleringer af gælden med mio. kr. Værdireguleringerne har ikke konsekvenser for selskabets langsigtede økonomi, hvis lånene holdes til udløb. Med et samlet årsresultat inkl. værdiregulering af gælden på mio. kr. udgør egenkapitalen mio. kr. pr. 31. december 2011 ( mio. kr. i 2010). Udviklingen i egenkapitalen skal ses i lyset af, at selskabet blev stiftet med en egenkapital på 450 mio. kr. i 2007, hvor de økonomiske konjunkturer var væsentlig anderledes. Selskabsformen og ejerkredsen medfører, at udviklingen i egenkapitalen ikke har konsekvenser for selskabets fortsatte drift. Genetablering af egenkapital og gældsnedbringelse gennem salg af byggeretter er primære styringsparametre for selskabet. Det forventes, at selskabet kan opnå en positiv egenkapital inden for en ca. 10-årig periode, afhængig af udviklingen i de kommende års økonomiske konjunkturer. Hoved- og nøgletal DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. Resultat Nettoomsætning Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i datterselskaber Resultat af kapitalandele i joint ventures Resultat af kapitalandele i associerede selskaber Finansielle poster netto (eksl. markedsværdiregulering af gæld) Finansielle poster netto (inkl. markedsværdiregulering af gæld) Resultat før markedsværdiregulering af gæld Årets resultat Balance Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal pct. Overskudsgrad N/A 71,4 pct. -26,7 pct. 36,4 pct. 41,7 pct. Afkastningsgrad -4,4 pct. 4,6 pct. -0,3 pct. 0,8 pct. 0,8 pct. Soliditetsgrad -26,9 pct. -10,4 pct. -9,0 pct. -3,5 pct. 4,9 pct. Forrentning af egenkapital N/A N/A N/A N/A 39,1 pct. Nettorentebærende gæld Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 4

5 2. Arealudvikling Tabel 1. Nøgletal for Arealudvikling (mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning 6 12 Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 29 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele Resultat før renter Balance Balancesum Materielle anlægsaktiver Investeringer Gældsforpligtelser Ud over den indgåede aftale om salg af FN-Byen Campus 1 - og et areal på Marmormolen - har der i 2011 som forventet ikke været gennemført væsentlige salg. Der er i 2011 indgået en række optionsaftaler om salg af byggeretter, hvoraf flere ventes effektueret i Arbejdet med at planlægge og udvikle selskabets udviklingsarealer forløber tilfredsstillende. Ørestad By & Havn har i 2011 fortsat planlægningen og udbygningen af selskabets arealer i Ørestad med henblik på at gøre arealerne salgsmodne. Aktiviteterne har bl.a. omfattet udarbejdelsen af en masterplan for arenakvarteret samt udbygning og forbedring af infrastrukturen, hvor indsatsen fortsat især er rettet mod områderne omkring de nye boligbyggerier i Ørestad Syd. I Ørestad Nord pågår udvikling af nyt plangrundlag for Radiorækkerne med i alt 87 byhuse. Forslag til lokalplantillæg for projektet blev godkendt i december 2011 i Københavns Kommune. I området omkring Islands Brygge Metrostation har selskabet færdiggjort kanal, vandbassin og byrumsarealer. I Ørestad City i området mellem Arne Jacobsens Allé og Byparken blev byggeriet af 88 almene seniorboliger afsluttet. Desuden pågår i samme område et byggeri med 108 ejerboliger og detailhandel mv. i stueetagen. Endelig pågår byggeriet af Ørestads første folkeskole til ca. 750 elever fordelt på tre skolespor. Skolen forventes taget i brug i 2. kvartal Bygningen rummer også et folkebibliotek, en fritidsklub og et pædagogisk center. I Ørestad Syd er byggeriet af 36 rækkehuse vest for 8TALLET afsluttet. Byggeriet af 49 almene familieboliger, 114 plejeboliger med tilhørende serviceareal samt 120 støttede ungdomsboliger pågår i byggefelter mellem Asger Jorns Allé og Stævnen. Selskabet har færdiggjort byrummene inkl. beplantning, kanaler, søer mv. omkring de nye boligbyggerier i området. Der er udviklet en ny masterplan for arenakvarteret mellem Ørestad City og Ørestad Syd. Forslag til lokalplan blev udvalgsbehandlet i Københavns Kommune i februar 2012 med henblik på endelig vedtagelse i 3. kvartal Planen rummer i alt etagemeter byggeri og muliggør, ud over boligog erhvervsbyggeri, etablering af indendørs arena, skøjtehal og skole med idrætshal. De to parter bag arenaen Københavns Kommune og Realdania har etableret et fælles selskab, der skal stå for projekteringen, opførelsen og ejerskabet af arenaen. By & Havn indgår som samarbejdspartner i projektet ved ud fra en samlet forretningsmæssig vurdering at stille et grundareal til rådighed for arenaen. Selve driften af arenaen bliver varetaget af en ekstern operatør. Arenaen forventes at være klar til brug ultimo

6 Nordhavnen By & Havn gennemfører i de kommende år en omfattende udvidelse af Nordhavnen. Dels skabes der bedre forhold for krydstogtindustrien og for fastholdelse af en erhvervshavn i København, dels skabes der grundlag for en ny bæredygtig bydel i Århusgadekvarteret. Lovforslag om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (Flytning af containerterminal i Københavns Havn) blev vedtaget i Folketinget den 17. maj Loven muliggør depot til overskudsjord og opfyldning af et ca. 100 ha stort vandareal i Nordhavnen. Det plangrundlag, der skal gøre det muligt at udbygge den inderste del af Nordhavnen - kaldet Århusgadekvarteret - blev godkendt i Borgerrepræsentationen i december Plangrundlaget, der omfatter kommuneplantillæg for Indre Nordhavn og lokalplan for Århusgadekvarteret, giver mulighed for etablering af ca etagemeter byggeri med blandet anvendelse. Samlet forventes boliger og op til ca arbejdspladser ved fuld udbygning. Kvarteret udgør første fase af udviklingen af Indre Nordhavn, der omfatter godt etagemeter nybyggeri. Hovedparten af byggeretterne i Århusgadekvarteret ventes solgt og udviklet i perioden fra 2012 til Marmormolen og Harbour P/S Byggemodningsarbejderne på Marmormolen, hvor der skal etableres kontorfaciliteter til bl.a. FN (FN- Byen Campus 1), boliger og hotel, pågår i regi af By & Havns datterselskab Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S. I regi af datterselskabet FN-Byen P/S er kontorfaciliteter til FN under opførelse. Projektet følger tidsplanen således, at første etape af byggeriet med ca etagemeter forventes klar til ibrugtagning primo 2013 og anden etape på etagemeter primo Parallelt er opført lagerfacilitet til Unicef (Campus 2) i den yderste del af Nordhavnen. Pakhuset rummer bl.a. et fuldautomatisk højlager. Byggeriet afsluttes i to etaper, hvor første etape med lavlager, administrations- og personalefaciliteter samt dele af højlageret ibrugtages i 1. kvartal 2012 og anden etape med resterende funktioner i højlageret ibrugtages medio Selskabet har tidligere indgået længerevarende lejekontrakter med Staten for såvel Campus 1 som Campus 2. Selskabet har ultimo 2011 indgået en aftale med ATP Ejendomme og PensionDanmark om oprettelse af et projektselskab, Harbour P/S. Projektselskabet skal på sigt eje FN-Byen (Campus 1) på Marmormolen og det såkaldte LM Project. LM Project består af to højhuse på henholdsvis Marmormolen og Langelinie, som skal forbindes med en gangbro. By & Havn indskyder FN-Byen færdigopført samt M-grunden som apportindskud i projektselskabet og har en mindre ejerandel i projektselskabet. Aftalen effektueres medio Øvrige udviklingsarealer Byudviklingen af Enghave Brygge området ved H.C. Ørstedsværket til nyt blandet byområde er igangsat. Københavns Kommune vedtog startredegørelse vedrørende forslag til lokalplan i september 2011, og Københavns Kommune forventer, at forslaget til lokalplan kan foreligge i 2. kvartal

7 3. Udlejning Tabel 2. Nøgletal for Udlejning (mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 1 1 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele 0 0 Resultat før renter Balance Balancesum Materielle anlægsaktiver Investeringer Gældsforpligtelser Forretningsområdet omfatter udlejning og drift af 723 bygnings-, areal- og vandareallejemål, hvoraf de fleste ligger i Nordhavnen. Nettoomsætningen fra udlejning i 2011 er på niveau med Der har været en nedgang i omsætning fra lagerlokaler mv., der til gengæld er blevet opvejet af øget omsætning fra arealudlejning. Resultatet af den primære drift udgør 321 mio. kr., hvoraf 225 mio. kr. vedrører urealiserede værdireguleringer af værdien af selskabets udlejningsejendomme. Udlejningen af kontorlejemål mv. har fulgt udviklingen på markedet generelt med svagt stigende tomgangsprocenter. I løbet af 2011 er omfanget af areallejemål øget. Tomgangsprocenten for rene lagerfaciliteter har været stigende i 2011, men reduceret ved udgangen af 2011 som følge af nye lejeaftaler. Selskabet varetager selv bygningsrenoveringer og lejemålsindretninger. Selskabet har også i 2011 med succes forfulgt en strategi, hvorefter lagerlejemål omdannes til kontorer og showroom og dermed bidrager til den positive vækst i lejeindtægterne. I forbindelse med byudviklingen af Århusgadekvarteret vil enkelte af By & Havns bygninger blive revet ned i løbet af Lejerne søges placeret i andre af selskabets lejemål. 7

8 4. Parkering Tabel 3. Nøgletal for Parkering (mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Værdireguleringer 0 0 Andre indtægter 0 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift 16 6 Indtægt af kapitalandele 0 0 Resultat før renter 16 6 Balance Balancesum Materielle anlægsaktiver Investeringer 0 31 Gældsforpligtelser By & Havn opfører, driver og vedligeholder parkeringsanlæg i Ørestad City, Ørestad Syd, Nordre Toldbod og Søndre Frihavn. Selskabet har ansvaret for ca pladser enten i parkeringshuse eller på terræn, hvilket svarer til antallet af pladser i I løbet af 2011 er der etableret to nye terrænparkeringspladser i Ørestad Syd. By & Havn ejer parkeringsanlæggene, ligesom driften af parkeringspladserne hovedsagelig varetages af selskabet selv. Endvidere driver By & Havn et parkeringshus på Amerika Plads med mere end 800 parkeringspladser. Dette anlæg ejes sammen med TK Development. Omsætningen er steget med 10 mio. kr., svarende til mere end 40 pct. i forhold til i Den positive udvikling i omsætningen er dels et resultat af, at antallet af kunder er steget, bl.a. som følge af det stigende kundegrundlag i Ørestad, dels en højere indtjening pr. kunde. Resultatet af den primære drift er øget med 10 mio. kr. Parkeringsfaciliteterne udbygges i takt med udviklingen af Ørestad og Århusgadekvarteret. I Ørestad City åbnede et parkeringshus på Edvard Thomsens Vej med 747 parkeringspladser i februar 2012, og etableringen af det første parkeringshus i Ørestad Syd med ca. 700 pladser er igangsat primo I Århusgadekvarteret skal der etableres ca parkeringspladser i forbindelse med byudviklingen af området. 8

9 5. Havnedrift Tabel 4. Nøgletal for Havnedrift (mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Andre indtægter 0 1 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele Resultat før renter Balance Balancesum Materielle anlægsaktiver Investeringer 7 15 Forpligtelser Størstedelen af By & Havns havnedriftsaktiviteter varetages af det 50 pct. ejede joint venture Copenhagen Malmö Port AB (CMP), der ligeledes varetager den kommercielle havnedrift i Malmø. Størstedelen af By & Havns havneanlæg til kommerciel havnedrift er således udlejet til CMP. CMP lejer på tilsvarende vis havneanlæg i Malmø af Malmø Kommune. Lejeaftalerne blev i 2011 forlænget, så de nu løber frem til I 2011 er der endvidere indgået aftale om en ny ejerstruktur, der indebærer, at private aktionærer har fået direkte ejerskab i CMP. By & Havns ejerandel er dog uforandret på 50 pct. Ud over ejerskabet til aktierne i CMP udøver By & Havn indflydelse på havnedriftens udvikling gennem planlægning af hvilke arealer og anlæg, der skal anvendes til havnedrift og gennem investering i nye anlæg. Investeringer i nye havneanlæg finansieres typisk gennem øget lejebetaling fra CMP. By & Havn har i 2011 overtaget et areal ved Prøvestenen fra Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S. Arealet er etableret ved opfyldning af vandarealer siden En stor del af arealet ( m 2 ) udlejes til CMP med henblik på anvendelse til tørbulk-aktiviteter. I tilknytning til arealet er etableret ca. 600 meter kaj. De sidste forberedelser til etablering af en ny krydstogtkaj på meter med tre terminalbygninger blev gennemført i Kajen planlægges åbnet i 2013 og terminalbygningerne tages i brug i I januar 2012 overgik ejerskab og det fulde drifts- og vedligeholdelsesansvar, herunder broåbninger, for Knippelsbro og Langebro til Københavns Kommune. Selskabet har dermed ikke længere noget ansvar for nogen af broerne på tværs af havneløbet i Københavns Havn. Det samlede resultat før renter for havnedriften var i 2011 på 46 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. bedre end resultatet i Tabel 5. CMP s økonomiske omsætning og resultat (mio. SEK) Omsætning Resultat af primær drift CMP opnåede i 2011 en omsætningsfremgang på næsten 52 mio. SEK, mens resultatet af den primære drift faldt med 12 mio. SEK. Den økonomiske afmatning fik konsekvenser for godsomsætningen, som i 2011 nåede 13,7 mio. tons mod 15 mio. tons i Den mindskede volumen skyldes først og fremmest et fald i mængden af transitolie, som har været negativt påvirket af uroen i Mellemøsten. Antallet af krydstogtanløb blev 370 anløb med passagerer. CMP fastholdt dermed sin position som den største krydstogtdestination i Østersøregionen. 9

10 Færgegodset til Norge med DFDS er steget med 6 pct. i 2011, mens passagertallet blev , hvilket er samme niveau som i På de fleste andre områder har omsætningen været opadgående i I Malmø indviede CMP i sommeren 2011 en ny m 2 ro-ro-, kombi- og containerterminal i Norra Hamnen i et udviklingsområde for havnedrift, som samlet er på 1,5 mio. m Samfundsansvar (CSR) By & Havn har siden oktober 2010 været medlem af UN Global Compact og støtter initiativets ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption. Med henvisning til By & Havns forretningsaktiviteter er hovedfokus i selskabets samfundsansvarlige forpligtelser rettet mod UN Global Compacts miljømæssige principper, da det er her selskabet kan bidrage mest. By & Havn er ligeledes bevidst om at sikre menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og anti-korruption. By & Havn udarbejdede i november 2011 den første COP-rapport, som orienterer om selskabets indsats i forhold til UN Global Compact. Ved redegørelsen for selskabets samfundsansvar i denne ledelsesberetning henvises til COP-rapporten for Der anvendes derfor årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse 99 a, stk. 7, som lyder: En virksomhed, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller FN s Principper for ansvarlige investeringer, kan undlade at give de oplysninger, som er anført i stk. 1 og 2. COP-rapporten er tilgængelig på By & Havns hjemmeside By & Havn anerkender at have et stort ansvar og forpligtelse til at tilføre København nye byområder af høj kvalitet og sikre en bæredygtig byudvikling. Selskabets vision er udgangspunktet for denne samfundsansvarlige tankegang. Som byudviklingsselskab og grundejer skal By & Havn skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge. Samtidig er det et kriterium, at By & Havns samfundsansvarlige handlinger tager afsæt i forretningsstrategien. Ud over de mål og handlinger selskabet har rapporteret i COP-rapporten har selskabet i 2011 endvidere arbejdet med den samfundsansvarlige indsats på byudviklingsaktiviteter, miljø og bæredygtighed i byområderne. Byudviklingsaktiviteter By & Havn udvikler og fremmer aktiviteter på land og på vand i sine byområder. Selskabet er katalysator og støtter op om by- og foreningslivet i lokalmiljøerne og hjælper til at styrke netværk, således at frivillige aktiviteter kan spire i områderne og være med til at sikre levende bydele. I samarbejde med foreningen Ørestad Urbane Haver og Ørestad City Grundejerforening har By & Havn etableret byhaver i Ørestad City. Foreningen Ørestad Urbane Haver etablerede allerede i 2005 det første område med plantekasser i Ørestad Syd, og i 2011 har foreningen udvidet til Ørestad City. By & Havn støttede galleriet PROJEKT8, som havde til huse i boligbyggeriet 8TALLET i Ørestad Syd. Elever fra otte internationale kunstakademier udstillede deres værker i galleriet. Den årligt tilbagevendende københavnerbegivenhed Kulturhavn blev igen afviklet med By & Havn som hovedsponsor, og endvidere blev der ydet sponsorstøtte til svømmestævnet Christiansborg Rundt og Arkitekturløbet, hvor deltagere løb gennem de nye bydele, herunder Sluseholmen og Teglholmen. Miljø og bæredygtighed Livet i By & Havns byområder skal kunne leves bæredygtigt, også i fremtiden. Ørestads helhedsplan tog allerede i 1992 miljømæssige og bæredygtige hensyn. Effektiv kollektiv trafik, hensigtsmæssig håndtering af regnvand og en tæt bebygget bydel er blot nogle af de bæredygtige elementer, som fra 10

11 begyndelsen har været planlagt for Ørestad. Disse elementer af bæredygtighed går igen i den nye plan for arenakvarteret i bydelen. I lokalplan for Århusgadekvarteret er der blandt andet fokus på at udvikle en tæt by med god kollektiv trafikbetjening, sikre gode vilkår for de bløde trafikanter og skabelse af grønne bykvarterer med grønne tage. Selskabet har indgået et partnerskab omkring energiforsyning og energiforbrug med Københavns Kommune, DONG Energy, Københavns Energi og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. I samarbejde med investorerne søger By & Havn at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri. Blandt andet er selskabet medlem af Green Building Council Denmark. Organisationen arbejder mod at etablere en dansk certificeringsordning inden for bæredygtighed. FN-Byen på i alt etagemeter er blevet certificeret med den internationale Green Building-certificering. Samtidig er byggeriet blevet certificeret i det internationalt anerkendte miljømærke LEED, der måler og guider byggeriers bæredygtighed. 7. God selskabsledelse Kodeks for god selskabsledelse By & Havn efterlever generelt anbefalinger fra Komitéen for God Selskabsledelse samt i øvrigt Statens anbefalinger og krav for god selskabsledelse i statsejede virksomheder. Selskabet har løbende vurderet såvel eksisterende som nye anbefalinger, således at der foreligger en opdateret oversigt over selskabets efterlevelse af samtlige anbefalinger. Oversigten er tilgængelig på selskabets hjemmeside i hvilken der redegøres for hver enkelt af de anbefalinger Komitéen for God Selskabsledelse giver, hvorvidt selskabet efterlever anbefalingen og en kort bemærkning/forklaring til visse af anbefalingerne. Overordnet kan siges, at selskabet følger langt de fleste af anbefalingerne, men der er anbefalinger, som enten er fravalgt eller som ikke kan efterleves qua selskabets på visse områder særlige konstruktion og ejerskab mv. Da By & Havn er et offentligt ejet interessentselskab med egen stiftelseslovgivning, er en række af anbefalingerne ikke relevante for selskabet og kan derfor ikke følges. Dette gælder anbefalinger om f.eks. vederlagspolitik, overvejelser ift. udpegning og sammensætning af bestyrelse samt dens uafhængighed, periode for bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisorer. Endvidere er det vurderet, at det ikke er relevant at etablere en whistleblower-ordning. Sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer Der har i regnskabsåret ikke været nedsat udvalg eller lign., og den samlede bestyrelse har således ageret i henhold til hele selskabets forretningsområde, og ingen medlemmer er i regnskabsåret tillagt særligt ansvar. Dette gælder også for så vidt angår revisionsudvalg, hvor den samlede bestyrelse har varetaget revisionsudvalgets funktion. Ultimo 2011 besluttede selskabets bestyrelse dog, at der nedsættes et egentligt revisionsudvalg, jf. også anbefalingerne herom. Den endelige form og struktur klarlægges i løbet af Bestyrelsens opgaver fremgår af selskabets vedtægter, der forefindes på selskabets hjemmeside Selskabets bestyrelse udgør otte medlemmer pt. seks mænd og to kvinder. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, og perioden for bestyrelsen løber Tre medlemmer udpeges af Københavns Kommune og tre udpeges af Den Danske Stat. Endvidere er to medlemmer medarbejdervalgte repræsentanter. Valgprocedure herfor fremgår af selskabets hjemmeside. Bestyrelsen afholdt i 2011 seks bestyrelsesmøder, og der blev afholdt en skriftlig votering. Bestyrelsesmøder fastlægges forud for årets begyndelse. Der har i lighed med tidligere år været gennemført bestyrelsesevaluering. Evalueringen sker ved, at de enkelte medlemmer gennem udfyldelse af et spørgeskema i anonymiseret form tilkendegiver deres 11

12 holdning til blandt andet mødernes og materialets form, metoder i bestyrelsen, opfølgning og implementering af trufne beslutninger, formandens arbejde, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion mv. Også en gennemgang af forretningsordenen sker i forbindelse med evalueringen. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Carsten Koch Direktør (formand for bestyrelsen) Ledelseshverv: Formand for Københavns Havns Pensionskasse, Arealudviklingsselskabet FredericiaC P/S, Forca A/S samt Vækstfonden Næstformand i Sund & Bælt Holding A/S samt Femern A/S Bestyrelsesmedlem i Øresundsbro Konsortiet I/S, Dades A/S, Copenhagen Malmö Port AB, Investeringsforeningen Maj Invest, Kærkommen Holding APS, Kommunekemi A/S, GES Investment Services Danmark A/S samt Pluss Leadership A/S Endvidere formand for Beskæftigelsesrådet Født 1945 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Mads Lebech Adm. direktør, Industriens Fond (næstformand for bestyrelsen) Ledelseshverv: Næstformand i Tivoli A/S samt formand for Ordrupgaards Advisoryboard, tillige bestyrelsesmedlem i KAB Boligselskab samt Frederiksberg Fonden Født 1967 Udpeget 2010 Agneta Björkman Direktør, Vera Consultancy Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Århus Havn, Københavns Havns Pensionskasse, Monyx Financial Group AB, formand i bestyrelsen for Nordkysten A/S, medlem af repræsentantskabet i Realdania Født 1952 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Carl Christian Ebbesen Civiløkonom, politisk sekretær Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Renholdningsselskabet R98, organisatorisk næstformand i Dansk Folkeparti, medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (DF) Født 1968 Udpeget 2008, genudpeget 2010 John Becher Krommes (medarbejderrepræsentant) Specialarbejder Ledelseshverv: Tillidsmand 3F Født 1964 Valgt 2008, genvalgt 2010 Peter Maskell Professor, Copenhagen Business School Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i DJØF s Forlag A/S samt Copenhagen Malmö Port AB Født 1949 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Nina Dahle Rasmussen (medarbejderrepræsentant) Regnskabschef Født 1975 Valgt 2010 Lars Weiss - Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Amager Strandpark I/S, I/S SMOKA samt Afviklingsselskabet af 1. december 2009 Født 1971 Udpeget september

13 I relation til bestyrelsens sammensætning kan oplyses, at der medio regnskabsåret blev foretaget udskiftning i bestyrelsen, idet Mette Reissmann udtrådte, og Københavns Kommune, jf. selskabets vedtægter, i stedet udpegede Lars Weiss som nyt bestyrelsesmedlem. Selskabets direktion udgøres af: Jens Kramer Mikkelsen Administrerende direktør Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Københavns Havns Pensionskasse samt DGI- Byen. Bestyrelsesformand i Dansk Fitness & Helse Organisation, Vesterbro Ungdomsgaard, Sankt Annæ Gymnasium, Projektselskabet FN-Byen P/S samt Komplementarselskabet FN-Byen ApS. Formand for Copenhagen Goodwill Ambassadors Corps Advisory Board. Medlem af delegeretforsamlingen i Ejendomsforeningen Danmark. Født Hovedelementer i kontrol- og risikostyringssystemer By & Havn forholder sig aktivt til de risici, der er forbundet med selskabets aktiviteter og med at prioritere de tiltag, som selskabet kan iværksætte for at minimere risiciene. En del risici kan påvirkes af By & Havns egne beslutninger, mens andre primært er forårsaget af udefra kommende forhold, som selskabet kun i begrænset omfang kan påvirke eller mindske effekterne af. Risiciene omfatter både risici, der er knyttet til selskabets forretningsområder, og øvrige risici. Identifikation og prioritering af indsats vedrørende risici sker på overordnet niveau i forbindelse med bestyrelsens strategiarbejde. Det gælder både ved udarbejdelse af den overordnede forretningsstrategi og for strategier på enkeltområder som f.eks. salgsstrategi, udlejningsstrategi, parkeringsstrategi og finansstrategi. I øvrigt bliver identifikation og prioritering af risici indarbejdet i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Foruden risikoforhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der på bestyrelsesniveau særligt fokus på forsikringsforhold, forretningsmæssige risici samt finansielle risici. Risikoforhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen By & Havns risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal minimere risiciene for væsentlige fejl eller uregelmæssigheder i regnskabet. Forud for regnskabsaflæggelsen er de væsentligste poster, processer og forretningsgange i forbindelse med regnskabsaflæggelsen gennemgået med henblik på at afdække risiciene. I By & Havn er de væsentligste risici vedrørende enkeltposter i regnskabet knyttet til dels værdiansættelse af investeringsejendomme, dels selskabets gældsportefølje. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra direktionen principperne for værdiansættelse af selskabets investeringsejendomme. Principperne forelægges mindst en gang årligt. Bestyrelsen har endvidere besluttet et princip om, at der ca. hvert 5. år skal indhentes eksterne vurderinger af værdien af investeringsejendommene fra en uafhængig part til støtte for værdiansættelsen i årsregnskabet. Bestyrelsen godkender årligt en finansstrategi inden for hvilken den daglige forvaltning af gældsporteføljen varetages og rapporteres. Gældsporteføljen forvaltes af en ekstern part, der har stor ekspertise og erfaring på området. Der modtages specialerklæring fra den eksterne parts revisor om den praktiske udførelse af finansforvaltningen. Det fremgår heraf, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller er forsvarlige og at risiciene for væsentlige fejl eller uregelmæssigheder i regnskabet derigennem er minimerede. Der er etableret specifikke kontroller for regnskabsposter vedrørende gældsporteføljen, der er modtaget fra porteføljeforvalteren. I øvrigt er identificerede risici ved regnskabsaflæggelsen imødegået ved udarbejdelse af en række ledelsesgodkendte politikker og andre styrende dokumenter. Ledelsens holdning til god risikostyring og intern kontrol er udtrykt i og kommunikeret via disse dokumenter. Dokumenterne er tilgængelige via selskabets interne informationssystemer. 13

14 For at sikre, at de af bestyrelsen og ledelsen besluttede mål og politikker opfyldes samt for at opdage og korrigere evt. fejl og uregelmæssigheder, har direktionen implementeret et kontrolmiljø. Kontrolmiljøet består bl.a. af klare procedurer for disponering og attestation i forbindelse med indkøb og salg samt sikre funktionsadskillelser, hvor der er særlige risici for fejl og/eller besvigelser. På IT-området er der implementeret kontroller omkring anvendelse og ændringer af selskabets IT-systemer. Selskabets økonomiske udvikling følges tæt af bestyrelse, direktion og ledelsen i øvrigt. Der udarbejdes kvartalsregnskaber, som forelægges til bestyrelsens godkendelse sammen med en intern gennemgang, hvor resultatudviklingen sammenholdes med det bestyrelsesgodkendte budget. Til direktion og øvrig ledelse udarbejdes månedlige rapporteringer om den økonomiske udvikling. Rapporteringerne omfatter såvel drifts- som investeringsaktiviteter. Forsikringer På skadesområdet har By & Havn tegnet en række forsikringer vedrørende f.eks. bygninger, materiel, motorkøretøjer og ansvarsforhold. Det er en del af ledelsesansvaret at forholde sig aktivt til de opståede skader og overveje skadesforebyggende tiltag. Bestyrelsen vedtager en gang årligt en forretningsstrategi og selskabets aktuelle forsikringsdækning. Risikoforhold for forretningsområder Arealudvikling Værdien af udviklingsejendomme er pr. 31. december 2011 på mio. kr. og udgør dermed den væsentligste del af By & Havns samlede materielle anlægsaktiver og indtjeningsgrundlag på længere sigt. By & Havns salg af arealer (byggeretter) i byudviklingsområder til bolig- og erhvervsformål med tilhørende offentlige investeringer afhænger af, om markedet efterspørger nye arealer til boliger eller erhvervsformål. Efterspørgslen afhænger primært af de økonomiske konjunkturer, men også af konkurrencen med andre byudviklingsområder i København. Ejendomsmarkedets afhængighed af konjunkturudviklingen indebærer store udsving i salg mellem de enkelte år, ligesom konjunkturforløbet også påvirker prissætningen. I sidste ende kan konjunkturforholdene påvirke værdiskabelsen i selskabet på længere sigt. Værdien af selskabets arealer optages i regnskabet til dagsværdi. Selskabets tidshorisont er meget langsigtet, idet de nuværende arealbesiddelser ventes at skulle afsættes over de næste år. Over en så lang periode vil der naturligvis være perioder med lavt salg og perioder med højt salg afhængig af konjunkturudviklingen. De seneste år har salget været begrænset, når der ses bort fra salg af FN-Byen (Campus 1), der er en udlejningsejendom under udvikling. Selve salget effektueres dog først i For de kommende 3-4 år ventes salget stadig påvirket af den økonomiske afmatning, og salget ventes derfor at ligge under det langsigtede niveau. De seneste års konjunkturudvikling og begrænsede salg har også påvirket resultatudviklingen. Selskabets kapitalforhold og adgang til finansiering gør det dog muligt at klare relativt store udsving i resultat og egenkapital. Det er selskabets strategi at fortsætte udviklingen af nye byområder, således at efterspørgslen kan imødekommes, når markedet vender. Aktivitetsniveauet tilpasses dog løbende den forventede markedsudvikling, så nye investeringer i byudvikling afpasses med salgstakten. Udlejning Værdien af By & Havns udlejningsejendomme er pr. 31. december 2011 opgjort til mio. kr., hvilket svarer til ca. 20 pct. af selskabets samlede materielle anlægsaktiver. Den største risiko for By & Havns omsætning og indtjening fra udlejningsaktiviteter er økonomisk afmatning, som det har været tilfældet de seneste par år. Risikoen består i, at markedslejen falder, at 14

15 tomgangsprocenten øges eller at der opstår deciderede tab på lejemål som følge af manglende betaling. Den samlede portefølje af lejemål består af en bred vifte af forskellige lejemål, hvilket er med til at begrænse risikoen for at blive ramt hårdt af faldende efterspørgsel efter bestemte typer af lejemål. Lejemålene søges løbende forbedret, men større forbedringsarbejder igangsættes først, når der er indgået en lejeaftale, som på langt sigt kan finansiere forbedringsomkostningerne. Lejemålene fordeler sig indtægtsmæssigt på følgende hovedområder: Bygningslejemål Arealer Vandarealer 51 pct. 42 pct. 7 pct. 100 pct. Bygningslejemål omfatter såvel lejemål til kontor og lager som til øvrige formål som restauration mv. Tomgangsprocenten for de kontorlokaler i ejendomme, der ikke skal omdannes gennem byudvikling i den nærmeste årrække, er ved udgangen af 2011 opgjort til 13,9 pct. Selskabet arbejder endvidere aktivt med at reducere risikoen for tomgang fremadrettet ved primært at indgå lejeaftaler med forholdsvis lange uopsigelighedsperioder. Der foretages kreditvurdering af større, nye lejere, og opkrævning af depositum mindsker risikoen for direkte tab. I 2011 har de direkte tab på debitorer fra lejemål udgjort 2,5 mio. kr., hvilket er højere end de foregående år. Tabet kan primært henføres til en enkelt lejer, der er gået konkurs. Der er i øvrigt ikke konstateret en tendens til, at tab fra lejere er øget i forhold til tidligere års niveau på under 1 pct. af de årlige lejeindtægter. Parkering Værdien af By & Havns parkeringsanlæg er pr. 31. december 2011 opgjort til godt 950 mio. kr. (dagsværdi), svarende til ca. 10 pct. af de materielle anlægsaktiver. Investering i nye parkeringsanlæg afpasses med udbygningstakten i de nye byudviklingsområder. I de nye udviklingsområder investeres i første omgang i midlertidige parkeringsanlæg i terræn, mens store investeringer i parkeringsanlæg i konstruktion først gennemføres, når der er tilstrækkeligt efterspørgselsgrundlag. Efterspørgslen efter parkeringspladser i de forskellige områder påvirkes primært af antallet af boliger og arbejdspladser i nærområdet samt af prisniveauet for parkering, mens generelle konjunkturforhold kun i begrænset omfang påvirker omsætningen i parkeringsanlæggene. Moderselskabet By & Havn ejer og driver i alt mere end parkeringspladser i anlæg eller på terræn. Hertil kommer 800 pladser i joint venture-selskabet DanLink-Udvikling P/S. Der er indgået ca aftaler med fast abonnementsbetaling, hvoraf er erhvervsaftaler og er privataftaler. De faste kunder står for ca. 70 pct. af omsætningen. Den resterende del udgøres af kontantbetalende kunder. Resultatet på parkeringsområdet er således i meget begrænset omfang afhængigt af enkelte parkeringsanlæg eller af enkelt-kunder. Selskabets parkeringsanlæg er i flere områder udsat for konkurrence fra tilsvarende anlæg eller fra gratisparkering i gadeplan. Den overordnede udvikling på parkeringsområdet med større grad af betaling for parkering i byområder gavner alt andet lige selskabets parkeringsaktiviteter. Parkeringsanlæggenes resultatudvikling kan påvirkes af det overordnede konkurrenceforhold mellem forskellige transportformer, men det vurderes, at større ændringer heri kun på meget langt sigt kan påvirke indtjeningsniveauet. Havnedrift Værdien af de materielle anlægsaktiver, der anvendes til havnedrift, udgør godt 0,6 mia. kr., svarende til ca. 6 pct. af de samlede materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne består primært af bygninger, 15

16 kajer, bolværker og andre havneanlæg, der anvendes i den kommercielle havnedrift. Hovedparten af anlæggene lejes ud til det 50 pct. ejede CMP, der varetager selskabets havnedriftsaktiviteter. Værdien af ejerandelen i CMP er opgjort til knap 0,2 mia. kr. Havnedriften påvirkes af de generelle økonomiske konjunkturer, og CMP s omsætning og resultat har således også været ramt af de senere års økonomiske afmatning. CMP s aktiviteter er spredt over flere forskellige forretningsområder. CMP s aktiviteter er endvidere fordelt på aktiviteter i Malmø og København, der ikke nødvendigvis har samme konjunkturforløb. CMP s omsætning er fordelt på mange forskellige kunder, hvoraf mange har en relativt stærk finansiel baggrund. De samlede havnedriftsaktiviteter har således en afbalanceret risikoprofil. En del af CMP s indtjening opnås i SEK. By & Havn afdækker ikke den valutarisiko, der opstår som følge heraf, idet den på langt sigt skønnes at være begrænset i forhold til By & Havns samlede indtjening. By & Havn investerer i nye havneanlæg, når udviklingen i havneomsætningen eller byudviklingen gør det nødvendigt. De primære havneanlæg lejes ud til CMP, og nye investeringer i havneanlæg igangsættes som regel kun, hvis der er indgået aftale med CMP om lejebetaling herfor. Finansielle risici Ved udgangen af 2011 havde By & Havn en samlet nominel gæld til kreditinstitutter på 12,0 mia. kr. Med de nuværende forventninger til driftsindtjening, salg og investeringer ventes gælden øget de kommende fire-fem år, hvorefter der forventes en nedbringelse af gældsniveauet. Den finansielle risiko vedrørende gælden er et væsentligt risikoområde for By & Havn. I henhold til den særlige stiftelseslov for selskabet (Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S) kan selskabet finansiere sine aktiviteter via statslån, hvorved der opnås gunstige vilkår. Selskabets låneoptagelse er reguleret ved en trepartsaftale mellem Danmarks Nationalbank, Transportministeriet og By & Havn. Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer af finansielle instrumenter og låneaftaler selskabet kan lade indgå i låneporteføljen. Lånene optages typisk som genudlån fra Nationalbanken, der med anvendelse af bl.a. rente-swaps evt. omlægges, så der opnås den ønskede risikoprofil. Målsætningen for finansforvaltningen er at opnå de lavest mulige reale finansieringsomkostninger set over en længere tidshorisont, dog under hensyntagen til et acceptabelt niveau for udsving mellem de enkelte års resultater. Målet er at holde de reale finansieringsomkostninger under 3 pct. p.a. Målet har været opfyldt i alle år siden selskabets stiftelse. Rammerne for selskabets finansielle transaktioner fastsættes en gang årligt af bestyrelsen med vedtagelse af en finansstrategi og finansieringsinstruks. Den samlede risikoprofil er lav. I 2012 ventes optaget nye lån på i alt 3,1 mia. kr., hvoraf 1,4 mia. kr. går til refinansiering. Valutarisiko I henhold til retningslinjerne i trepartsaftalen er selskabets låneportefølje alene endeligt eksponeret i DKK og EUR. Med udgangspunkt i historisk lave udsving mellem de to valutaer vurderes eksponeringen i EUR ikke at udgøre en væsentlig finansiel risiko. Den valgte fordeling mellem de to valutaer vil afhænge af den relative renteudvikling i valutaerne. Pr. 31. december 2011 var 61 pct. af bruttogælden placeret i DKK og 39 pct. i EUR. Valutarisikoen ved en 1 procents ændring i EUR-kursen er 55 mio. kr. Renterisiko Fordelingen af den samlede gældsportefølje på forskellige rentetyper (fast-, variabelt eller realt forrentede lån) fastlægges i finansstrategien, men overvejes i øvrigt løbende afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. I fastlæggelsen af gældsfordelingen inddrages også sammenhængen mellem udviklingen i finansieringsomkostninger (passiver) og selskabets indtjening (aktiver). Analyser har 16

17 peget på, at selskabet i relation til det samlede risikobillede med fordel kan anvende alle tre gældstyper i sin portefølje. Der sigtes mod, at omkring 50 pct. af gælden på længere sigt placeres i realt forrentede lån, mens den øvrige del fordeles stort set lige mellem nominelt fastforrentede og variabelt forrentede lån. Pr. 31. december 2011 var 43 pct. af gælden fastforrentet, 37 pct. realrentebaseret og 20 pct. variabelt forrentet. Nye lån i 2011 ventes primært at omfatte kortvarige variabelt forrentede gældsforpligtelser. Gældsporteføljens varighed er opgjort til 7,0 år pr. 31. december 2011, hvilket er sammenvægtet af en varighed på 2,7 år for den nominelle gældsandel og 12,9 år for den realrentebaserede gældsandel. Kursfølsomheden er opgjort til 10 mio. kr. ved en ændring i rentekurven på 1 basispunkt (0,01 pct.). Tabel 6. Gæld relativt fordelt på rentetype pr. 31. december 2010 og 2011 (pct.) Variabelt forrentet Fastforrentet Realforrentet (indeks) I alt Kreditrisici Finansielle kreditrisici består i, at modparter ikke overholder deres forpligtelser over for By & Havn enten i relation til afledte finansielle instrumenter eller ved placering af overskudslikviditet. Rente- og valuta-swaps indgås kun med de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner og i overensstemmelse med retningslinjerne i trepartsaftalen med Nationalbanken og Transportministeriet. Målet er, at risikoen på modparten i videst mulige omfang begrænses. Modpartsrisici styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem, der fastlægger principperne for opgørelse af disse risici, samt et maksimum for hvor store risici, der kan accepteres for hver modpart. Sidstnævnte udmåles i forhold til modpartens rating hos de internationale ratingbureauer. Selskabet indgår kun aftaler med modparter, hvis der foreligger en aftale om sikkerhedsstillelse (CSAaftale). Kreditrisikoen ved disse aftaler vurderes til 0. Selskabet har i perioder overskudslikviditet, der placeres som bankindestående indtil det forventede afløb. Ved udgangen af 2011 udgjorde likviditetsreserven 71 mio. kr. Overskudslikviditet i moderselskabet placeres alene i pengeinstitutter med en rating på mindst A+/A1. Likviditet anvendt til den løbende drift kan dog fra dag-til-dag placeres hos modparter med rating lavere end A+/1, men dog inden for A-kategorien. Likviditetsrisiko By & Havn har en meget begrænset likviditetsrisiko, da selskabet via lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S samt trepartsaftalen med Nationalbanken og Transportministeriet har adgang til at optage lån i Nationalbanken til finansiering af selskabets aktiviteter. Lån kan optages med meget kort varsel. Hertil kommer, at moderselskabet har trækningsrettigheder hos sine hovedbankforbindelser på 340 mio. kr., hvoraf der ved årets udgang var trukket 239 mio. kr. 8. Usikkerheder ved indregning og måling Værdiansættelse af investeringsejendomme By & Havns investeringsejendomme er på balancedagen den 31. december 2011 opgjort til en værdi af mio. kr. Investeringsejendommene består dels af en portefølje af udlejningsejendomme til en værdi af mio. kr. samt udviklingsejendomme (byggegrunde til salg) til en værdi af mio. kr. I værdien af udlejningsejendomme indgår værdien af FN-Byen (Campus 1), der er under opførelse. 17

18 Der er dog indgået lejekontrakt med den fremtidige lejer, og der er endvidere indgået kontrakt om salg af ejendommen til effektuering i Investeringsejendommene udgør den væsentligste del af By & Havns aktivmasse. Værdiansættelsen skal i henhold til regnskabspraksis ske til dagsværdi (markedsværdi). By & Havns udviklingsejendomme er af en størrelse og en karakter, der i sig selv medfører usikkerhed ved opgørelse af dagsværdien. Dette forstærkes, når det faktiske salg er begrænset. By & Havn har for at opnå større sikkerhed i værdiansættelsen af investeringsejendommene fået foretaget en ekstern vurdering af værdien af investeringsejendommene. Værdierne i årsregnskabet ligger på linje med disse eksterne vurderinger. Nedenfor er metoden til at værdiansætte By & Havns investeringsejendomme i årsregnskabet beskrevet og suppleret med følsomhedsberegninger. Udlejningsejendomme Værdiansættelsen af udlejningsejendomme er opgjort på basis af faktiske lejeindtægter fratrukket afholdte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og ejendomsskatter på ejendommene samt indirekte udgifter i form af administrationsudgifter. Lejestigninger som følge af lejereguleringer eller tilgang af nye lejere indregnes dermed først i takt med realiseringen, dog undtaget værdien af FN-Byen (Campus 1), der er indregnet på baggrund af den aftalte salgspris. Der tages højde for de på skæringsdagen kendte større nedgange i lejeindtægterne som følge af fraflytninger mv. Værdien af indestående deposita og forudbetalt leje medgår ikke i værdiansættelsen. Udlejningsejendommene består af flere forskellige typer af ejendomme fra moderne kontorlejemål til pakhuse og areallejemål i havneområder. Udlejningsindtægterne på årligt omkring 180 mio. kr. har derfor en stor spredning på brancher og kundetyper og er derfor mindre følsomme over for markedsudsving. De nuværende tomgangsprocenter på i gennemsnit ca. 10 pct. for bygningslejemålene anses for at være over den strukturelle tomgang. I værdiansættelsen er der derfor ikke foretaget korrektion for tomgang. Nettolejen pr. ejendom kapitaliseres som udgangspunkt på baggrund af et afkastkrav på 5,2 pct. Ved værdiansættelsen af udlejningsejendommene tages der dog højde for, at nogle af udlejningsejendommene ligger i kommende udviklingsområder. Det gennemsnitlige afkastkrav ligger derfor højere end 5,2 pct. Den samlede værdi af udlejningsejendommene er naturligvis følsom over for ændringer i afkastkravet. Øges afkastkravet med 0,8 procentpoint til 6,0 pct., reduceres dagsværdien fra mio. kr. til mio. kr. Tabel 7. Værdi af udlejningsejendomme ved ændring i afkastkrav Centralt skøn Primære afkastkrav, (pct.) 4,5 5,0 5,2 5,5 6,0 Dagsværdi af udlejningsejendomme (mio. kr.) Udviklingsejendomme By & Havns samlede arealer, der indgår i regnskabet som udviklingsejendomme, omfatter i alt knap 5 mio. etagemeter, der med tiden skal udvikles og sælges. Der foreligger godkendt lokalplan eller lokalplan under udarbejdelse for knap halvdelen af de 5 mio. etagemeter. By & Havn har dermed en meget stor del af de samlede tilgængelige etagemeter i Københavns Kommune. Områderne skal udvikles i takt med, at markedet efterspørger nye arealer. Det forventes, at udviklingsperspektivet for så store arealer vil være op imod år. Salgsomfanget har de seneste år været præget af et trægt marked med lav efterspørgsel, hvilket også ventes at præge salget de næstkommende år. Baseret på konkrete optionsaftaler ventes dog indgået salgskontrakter for op imod etagemeter byggeretter i

NOTAT. Kvartalsrapport for 1. kvartal CVR-nr april 2011

NOTAT. Kvartalsrapport for 1. kvartal CVR-nr april 2011 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 NOTAT 29. april 2011 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2011 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Side Ledelsesberetning...

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 NOTAT 3. november 2008 By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 NOTAT 30. april 2015 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 CVR-nr

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 CVR-nr Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 3. november 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 1013 København K Tel. 3376 9800 Fax 3376 9801 www.byoghavn.dk info@byoghavn.dk CVR nr. 30823702

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 NOTAT 3. november 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2010 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion Carsten Koch (formand) Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond Mads Lebech (næstformand) Adm. direktør, Industriens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

ÅRSRAPPORT 2013. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 ÅRSRAPPORT 2013 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære interessentskabsmøde den 24. april 2014 Dirigent Britta Køster Udviklingsselskabet

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 NOTAT 2. maj 2016 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side Hoved-

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift...

Læs mere

Året i hovedtræk... 3. Arealudvikling... 5. Udlejning... 7. Parkering... 7. Havnedrift... 8. Samfundsansvar (CSR)... 9. God selskabsledelse...

Året i hovedtræk... 3. Arealudvikling... 5. Udlejning... 7. Parkering... 7. Havnedrift... 8. Samfundsansvar (CSR)... 9. God selskabsledelse... ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift... 8 Samfundsansvar (CSR)... 9 God selskabsledelse... 11 Organisation

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 4. november 2016 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side Hoved-

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 ÅRSRAPPORT 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære interessentskabsmøde den 29. april 2015 Dirigent Britta Køster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011 Kvartalsrapport for 2. kvartal Metroselskabet I/S Bilag B44-06-03 Bestyrelsesmøde nr. 44 16. august Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 293.585 317.644 310.343 601.085

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 27. august 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Halvårsrapport for 2014 Side 2 af 38 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2010 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion Carsten Koch (formand) Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond Mads Lebech (næstformand) Adm. direktør, Industriens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Anlægsaktiver i alt 2.451.576 4.311.759 2.432.642 68.115 9.264.092 3.670.000 12.934.092

Anlægsaktiver i alt 2.451.576 4.311.759 2.432.642 68.115 9.264.092 3.670.000 12.934.092 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (koncern) Aktiver (alle tal i 1.000 kr.) Koncern Københavns Overføres fra Åbningsbalance Havn A/S Ørestads- Konsolidering Balance efter Indskud Arealudviklingsjf. årsrapport

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår 2009

Halvårsrapport. 1. halvår 2009 Halvårsrapport 1. halvår Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 30.06.08 30.06.09 30.06.09 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 197.329 264.383 253.767 496.525 505.808 2 Metroens driftsindtægter

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NIELS BRUN HOLDING ApS

NIELS BRUN HOLDING ApS NIELS BRUN HOLDING ApS Tværbommen 25, 1 th 2820 Gentofte Årsrapport 29. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016 Kai

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere