Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2011

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 8 Havnedrift... 9 Samfundsansvar (CSR)...10 God selskabsledelse...11 Usikkerheder ved indregning og måling...17 Organisation og medarbejdere...20 Selskabsmæssige forhold...20 Regnskabsberetning...22 Resultat...22 Balance...22 Pengestrømsopgørelse...23 Begivenheder efter regnskabsårets udløb...23 Forventninger til Regnskab...24 Resultatopgørelse...24 Balance...25 Pengestrømsopgørelse...27 Egenkapitalopgørelse...28 Noter...29 Anvendt regnskabspraksis...41 Ledelsespåtegning...47 De uafhængige revisorers erklæringer...48

3 Ledelsesberetning 1. Året i hovedtræk By & Havn har i 2011 i lighed med de foregående år haft et højt aktivitetsniveau med udvikling af nye arealer. En række milepæle er nået for såvel planlægning af de kommende udbygningsområder som konkrete investeringer, hvortil kommer, at By & Havn har indgået sin hidtil største salgsaftale. Salgsaftalen omfatter en kontorejendom på etagemeter, som By & Havn via et datterselskab er ved at etablere for FN, samt nærvedliggende arealer. Etableringen af kontorejendommen følger hovedtidsplanen og er nu godt halvvejs. I Nordhavnen er arbejdet med udvidelse af havnen og etablering af en ny krydstogtterminal igangsat. Den samlede investering er på over 1 mia. kr. I Indre Nordhavn er lokalplan for Århusgadekvarteret vedtaget, så den konkrete udvikling af området kan startes op. I Ørestad er infrastrukturen blevet yderligere udbygget og et nyt parkeringshus på Edvard Thomsens Vej blev indviet i februar By & Havns årsresultat er, trods fremgang på mange områder, stærkt påvirket af de almindelige økonomiske konjunkturer, herunder ikke mindst udviklingen på ejendomsmarkedet og udviklingen på de finansielle markeder, der har indebåret, at store urealiserede værdireguleringer har påvirket regnskabet negativt. Ser man bort fra disse urealiserede værdireguleringer, blev der i 2011 opnået et resultat bedre end forventet. Resultatet af den primære drift ekskl. værdiregulering af investeringsejendomme blev i 2011 således på 105 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold til i 2010 på mere end 60 mio. kr. Foruden særlige engangsposter kan fremgangen henføres til øget driftsindtjening fra især parkerings- og udlejningsaktiviteterne. Der ventes yderligere fremgang for disse aktiviteter i Resultatet før skat og markedsværdiregulering af gælden udgør mio. kr. mod 67 mio. kr. i Resultatet er påvirket af værdireguleringer af investeringsejendomme på -632 mio. kr. (503 mio. kr. i 2010), der primært vedrører urealiserede værdireguleringer på -666 mio. kr. Den negative værdiregulering af selskabets investeringsejendomme er en naturlig følge af situationen på ejendomsmarkedet med begrænset salgsaktivitet og faldende priser. Værdireguleringen svarer til ca. 7 pct. af investeringsejendommenes værdi og vedrører primært byudviklingsområder med et længere tidsperspektiv. På andre områder, herunder især udlejningsejendommene, har der været grundlag for en opskrivning af værdierne. Ud over en indgået aftale om salg af FN-Byen Campus 1 og det nærvedliggende areal til LM-projektet (to tårne på henholdsvis Marmormolen og Langelinie med broforbindelse imellem) har der i 2011 kun været gennemført mindre salg. Der er i 2011 indgået en række optionsaftaler om salg af byggeretter, hvoraf flere ventes effektueret i Der er i 2011 gennemført investeringer i moderselskabsregi for knap 600 mio. kr. Hertil kommer investeringer i byudvikling og ejendomme i joint ventures og datterselskaber for mere end 400 mio. kr. Investeringsniveauet ventes yderligere øget i 2012 og 2013, hvor udvidelsen af Nordhavnen med ny krydstogtkaj skal gennemføres og byggemodningen af det såkaldte Århusgadekvarter i Indre Nordhavn ventes igangsat. Som følge heraf ventes selskabets samlede gæld øget de kommende 3-4 år. Herefter vil gælden løbende blive nedbragt over de efterfølgende år i takt med, at salg af byggeretter realiseres. De finansielle poster, der primært består af nettorenteomkostninger på selskabets langfristede gældsportefølje, blev på 498 mio. kr., hvilket er på niveau med Et faldende renteniveau har modvirket et stigende gældsniveau i løbet af

4 Det faldende renteniveau har dog samtidig indebåret, at markedsværdien af selskabets gældsforpligtelser er øget. Årets resultat er således blevet påvirket af negative urealiserede værdireguleringer af gælden med mio. kr. Værdireguleringerne har ikke konsekvenser for selskabets langsigtede økonomi, hvis lånene holdes til udløb. Med et samlet årsresultat inkl. værdiregulering af gælden på mio. kr. udgør egenkapitalen mio. kr. pr. 31. december 2011 ( mio. kr. i 2010). Udviklingen i egenkapitalen skal ses i lyset af, at selskabet blev stiftet med en egenkapital på 450 mio. kr. i 2007, hvor de økonomiske konjunkturer var væsentlig anderledes. Selskabsformen og ejerkredsen medfører, at udviklingen i egenkapitalen ikke har konsekvenser for selskabets fortsatte drift. Genetablering af egenkapital og gældsnedbringelse gennem salg af byggeretter er primære styringsparametre for selskabet. Det forventes, at selskabet kan opnå en positiv egenkapital inden for en ca. 10-årig periode, afhængig af udviklingen i de kommende års økonomiske konjunkturer. Hoved- og nøgletal DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. Resultat Nettoomsætning Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i datterselskaber Resultat af kapitalandele i joint ventures Resultat af kapitalandele i associerede selskaber Finansielle poster netto (eksl. markedsværdiregulering af gæld) Finansielle poster netto (inkl. markedsværdiregulering af gæld) Resultat før markedsværdiregulering af gæld Årets resultat Balance Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal pct. Overskudsgrad N/A 71,4 pct. -26,7 pct. 36,4 pct. 41,7 pct. Afkastningsgrad -4,4 pct. 4,6 pct. -0,3 pct. 0,8 pct. 0,8 pct. Soliditetsgrad -26,9 pct. -10,4 pct. -9,0 pct. -3,5 pct. 4,9 pct. Forrentning af egenkapital N/A N/A N/A N/A 39,1 pct. Nettorentebærende gæld Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 4

5 2. Arealudvikling Tabel 1. Nøgletal for Arealudvikling (mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning 6 12 Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 29 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele Resultat før renter Balance Balancesum Materielle anlægsaktiver Investeringer Gældsforpligtelser Ud over den indgåede aftale om salg af FN-Byen Campus 1 - og et areal på Marmormolen - har der i 2011 som forventet ikke været gennemført væsentlige salg. Der er i 2011 indgået en række optionsaftaler om salg af byggeretter, hvoraf flere ventes effektueret i Arbejdet med at planlægge og udvikle selskabets udviklingsarealer forløber tilfredsstillende. Ørestad By & Havn har i 2011 fortsat planlægningen og udbygningen af selskabets arealer i Ørestad med henblik på at gøre arealerne salgsmodne. Aktiviteterne har bl.a. omfattet udarbejdelsen af en masterplan for arenakvarteret samt udbygning og forbedring af infrastrukturen, hvor indsatsen fortsat især er rettet mod områderne omkring de nye boligbyggerier i Ørestad Syd. I Ørestad Nord pågår udvikling af nyt plangrundlag for Radiorækkerne med i alt 87 byhuse. Forslag til lokalplantillæg for projektet blev godkendt i december 2011 i Københavns Kommune. I området omkring Islands Brygge Metrostation har selskabet færdiggjort kanal, vandbassin og byrumsarealer. I Ørestad City i området mellem Arne Jacobsens Allé og Byparken blev byggeriet af 88 almene seniorboliger afsluttet. Desuden pågår i samme område et byggeri med 108 ejerboliger og detailhandel mv. i stueetagen. Endelig pågår byggeriet af Ørestads første folkeskole til ca. 750 elever fordelt på tre skolespor. Skolen forventes taget i brug i 2. kvartal Bygningen rummer også et folkebibliotek, en fritidsklub og et pædagogisk center. I Ørestad Syd er byggeriet af 36 rækkehuse vest for 8TALLET afsluttet. Byggeriet af 49 almene familieboliger, 114 plejeboliger med tilhørende serviceareal samt 120 støttede ungdomsboliger pågår i byggefelter mellem Asger Jorns Allé og Stævnen. Selskabet har færdiggjort byrummene inkl. beplantning, kanaler, søer mv. omkring de nye boligbyggerier i området. Der er udviklet en ny masterplan for arenakvarteret mellem Ørestad City og Ørestad Syd. Forslag til lokalplan blev udvalgsbehandlet i Københavns Kommune i februar 2012 med henblik på endelig vedtagelse i 3. kvartal Planen rummer i alt etagemeter byggeri og muliggør, ud over boligog erhvervsbyggeri, etablering af indendørs arena, skøjtehal og skole med idrætshal. De to parter bag arenaen Københavns Kommune og Realdania har etableret et fælles selskab, der skal stå for projekteringen, opførelsen og ejerskabet af arenaen. By & Havn indgår som samarbejdspartner i projektet ved ud fra en samlet forretningsmæssig vurdering at stille et grundareal til rådighed for arenaen. Selve driften af arenaen bliver varetaget af en ekstern operatør. Arenaen forventes at være klar til brug ultimo

6 Nordhavnen By & Havn gennemfører i de kommende år en omfattende udvidelse af Nordhavnen. Dels skabes der bedre forhold for krydstogtindustrien og for fastholdelse af en erhvervshavn i København, dels skabes der grundlag for en ny bæredygtig bydel i Århusgadekvarteret. Lovforslag om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (Flytning af containerterminal i Københavns Havn) blev vedtaget i Folketinget den 17. maj Loven muliggør depot til overskudsjord og opfyldning af et ca. 100 ha stort vandareal i Nordhavnen. Det plangrundlag, der skal gøre det muligt at udbygge den inderste del af Nordhavnen - kaldet Århusgadekvarteret - blev godkendt i Borgerrepræsentationen i december Plangrundlaget, der omfatter kommuneplantillæg for Indre Nordhavn og lokalplan for Århusgadekvarteret, giver mulighed for etablering af ca etagemeter byggeri med blandet anvendelse. Samlet forventes boliger og op til ca arbejdspladser ved fuld udbygning. Kvarteret udgør første fase af udviklingen af Indre Nordhavn, der omfatter godt etagemeter nybyggeri. Hovedparten af byggeretterne i Århusgadekvarteret ventes solgt og udviklet i perioden fra 2012 til Marmormolen og Harbour P/S Byggemodningsarbejderne på Marmormolen, hvor der skal etableres kontorfaciliteter til bl.a. FN (FN- Byen Campus 1), boliger og hotel, pågår i regi af By & Havns datterselskab Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S. I regi af datterselskabet FN-Byen P/S er kontorfaciliteter til FN under opførelse. Projektet følger tidsplanen således, at første etape af byggeriet med ca etagemeter forventes klar til ibrugtagning primo 2013 og anden etape på etagemeter primo Parallelt er opført lagerfacilitet til Unicef (Campus 2) i den yderste del af Nordhavnen. Pakhuset rummer bl.a. et fuldautomatisk højlager. Byggeriet afsluttes i to etaper, hvor første etape med lavlager, administrations- og personalefaciliteter samt dele af højlageret ibrugtages i 1. kvartal 2012 og anden etape med resterende funktioner i højlageret ibrugtages medio Selskabet har tidligere indgået længerevarende lejekontrakter med Staten for såvel Campus 1 som Campus 2. Selskabet har ultimo 2011 indgået en aftale med ATP Ejendomme og PensionDanmark om oprettelse af et projektselskab, Harbour P/S. Projektselskabet skal på sigt eje FN-Byen (Campus 1) på Marmormolen og det såkaldte LM Project. LM Project består af to højhuse på henholdsvis Marmormolen og Langelinie, som skal forbindes med en gangbro. By & Havn indskyder FN-Byen færdigopført samt M-grunden som apportindskud i projektselskabet og har en mindre ejerandel i projektselskabet. Aftalen effektueres medio Øvrige udviklingsarealer Byudviklingen af Enghave Brygge området ved H.C. Ørstedsværket til nyt blandet byområde er igangsat. Københavns Kommune vedtog startredegørelse vedrørende forslag til lokalplan i september 2011, og Københavns Kommune forventer, at forslaget til lokalplan kan foreligge i 2. kvartal

7 3. Udlejning Tabel 2. Nøgletal for Udlejning (mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 1 1 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele 0 0 Resultat før renter Balance Balancesum Materielle anlægsaktiver Investeringer Gældsforpligtelser Forretningsområdet omfatter udlejning og drift af 723 bygnings-, areal- og vandareallejemål, hvoraf de fleste ligger i Nordhavnen. Nettoomsætningen fra udlejning i 2011 er på niveau med Der har været en nedgang i omsætning fra lagerlokaler mv., der til gengæld er blevet opvejet af øget omsætning fra arealudlejning. Resultatet af den primære drift udgør 321 mio. kr., hvoraf 225 mio. kr. vedrører urealiserede værdireguleringer af værdien af selskabets udlejningsejendomme. Udlejningen af kontorlejemål mv. har fulgt udviklingen på markedet generelt med svagt stigende tomgangsprocenter. I løbet af 2011 er omfanget af areallejemål øget. Tomgangsprocenten for rene lagerfaciliteter har været stigende i 2011, men reduceret ved udgangen af 2011 som følge af nye lejeaftaler. Selskabet varetager selv bygningsrenoveringer og lejemålsindretninger. Selskabet har også i 2011 med succes forfulgt en strategi, hvorefter lagerlejemål omdannes til kontorer og showroom og dermed bidrager til den positive vækst i lejeindtægterne. I forbindelse med byudviklingen af Århusgadekvarteret vil enkelte af By & Havns bygninger blive revet ned i løbet af Lejerne søges placeret i andre af selskabets lejemål. 7

8 4. Parkering Tabel 3. Nøgletal for Parkering (mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Værdireguleringer 0 0 Andre indtægter 0 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift 16 6 Indtægt af kapitalandele 0 0 Resultat før renter 16 6 Balance Balancesum Materielle anlægsaktiver Investeringer 0 31 Gældsforpligtelser By & Havn opfører, driver og vedligeholder parkeringsanlæg i Ørestad City, Ørestad Syd, Nordre Toldbod og Søndre Frihavn. Selskabet har ansvaret for ca pladser enten i parkeringshuse eller på terræn, hvilket svarer til antallet af pladser i I løbet af 2011 er der etableret to nye terrænparkeringspladser i Ørestad Syd. By & Havn ejer parkeringsanlæggene, ligesom driften af parkeringspladserne hovedsagelig varetages af selskabet selv. Endvidere driver By & Havn et parkeringshus på Amerika Plads med mere end 800 parkeringspladser. Dette anlæg ejes sammen med TK Development. Omsætningen er steget med 10 mio. kr., svarende til mere end 40 pct. i forhold til i Den positive udvikling i omsætningen er dels et resultat af, at antallet af kunder er steget, bl.a. som følge af det stigende kundegrundlag i Ørestad, dels en højere indtjening pr. kunde. Resultatet af den primære drift er øget med 10 mio. kr. Parkeringsfaciliteterne udbygges i takt med udviklingen af Ørestad og Århusgadekvarteret. I Ørestad City åbnede et parkeringshus på Edvard Thomsens Vej med 747 parkeringspladser i februar 2012, og etableringen af det første parkeringshus i Ørestad Syd med ca. 700 pladser er igangsat primo I Århusgadekvarteret skal der etableres ca parkeringspladser i forbindelse med byudviklingen af området. 8

9 5. Havnedrift Tabel 4. Nøgletal for Havnedrift (mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Andre indtægter 0 1 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele Resultat før renter Balance Balancesum Materielle anlægsaktiver Investeringer 7 15 Forpligtelser Størstedelen af By & Havns havnedriftsaktiviteter varetages af det 50 pct. ejede joint venture Copenhagen Malmö Port AB (CMP), der ligeledes varetager den kommercielle havnedrift i Malmø. Størstedelen af By & Havns havneanlæg til kommerciel havnedrift er således udlejet til CMP. CMP lejer på tilsvarende vis havneanlæg i Malmø af Malmø Kommune. Lejeaftalerne blev i 2011 forlænget, så de nu løber frem til I 2011 er der endvidere indgået aftale om en ny ejerstruktur, der indebærer, at private aktionærer har fået direkte ejerskab i CMP. By & Havns ejerandel er dog uforandret på 50 pct. Ud over ejerskabet til aktierne i CMP udøver By & Havn indflydelse på havnedriftens udvikling gennem planlægning af hvilke arealer og anlæg, der skal anvendes til havnedrift og gennem investering i nye anlæg. Investeringer i nye havneanlæg finansieres typisk gennem øget lejebetaling fra CMP. By & Havn har i 2011 overtaget et areal ved Prøvestenen fra Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S. Arealet er etableret ved opfyldning af vandarealer siden En stor del af arealet ( m 2 ) udlejes til CMP med henblik på anvendelse til tørbulk-aktiviteter. I tilknytning til arealet er etableret ca. 600 meter kaj. De sidste forberedelser til etablering af en ny krydstogtkaj på meter med tre terminalbygninger blev gennemført i Kajen planlægges åbnet i 2013 og terminalbygningerne tages i brug i I januar 2012 overgik ejerskab og det fulde drifts- og vedligeholdelsesansvar, herunder broåbninger, for Knippelsbro og Langebro til Københavns Kommune. Selskabet har dermed ikke længere noget ansvar for nogen af broerne på tværs af havneløbet i Københavns Havn. Det samlede resultat før renter for havnedriften var i 2011 på 46 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. bedre end resultatet i Tabel 5. CMP s økonomiske omsætning og resultat (mio. SEK) Omsætning Resultat af primær drift CMP opnåede i 2011 en omsætningsfremgang på næsten 52 mio. SEK, mens resultatet af den primære drift faldt med 12 mio. SEK. Den økonomiske afmatning fik konsekvenser for godsomsætningen, som i 2011 nåede 13,7 mio. tons mod 15 mio. tons i Den mindskede volumen skyldes først og fremmest et fald i mængden af transitolie, som har været negativt påvirket af uroen i Mellemøsten. Antallet af krydstogtanløb blev 370 anløb med passagerer. CMP fastholdt dermed sin position som den største krydstogtdestination i Østersøregionen. 9

10 Færgegodset til Norge med DFDS er steget med 6 pct. i 2011, mens passagertallet blev , hvilket er samme niveau som i På de fleste andre områder har omsætningen været opadgående i I Malmø indviede CMP i sommeren 2011 en ny m 2 ro-ro-, kombi- og containerterminal i Norra Hamnen i et udviklingsområde for havnedrift, som samlet er på 1,5 mio. m Samfundsansvar (CSR) By & Havn har siden oktober 2010 været medlem af UN Global Compact og støtter initiativets ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption. Med henvisning til By & Havns forretningsaktiviteter er hovedfokus i selskabets samfundsansvarlige forpligtelser rettet mod UN Global Compacts miljømæssige principper, da det er her selskabet kan bidrage mest. By & Havn er ligeledes bevidst om at sikre menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og anti-korruption. By & Havn udarbejdede i november 2011 den første COP-rapport, som orienterer om selskabets indsats i forhold til UN Global Compact. Ved redegørelsen for selskabets samfundsansvar i denne ledelsesberetning henvises til COP-rapporten for Der anvendes derfor årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse 99 a, stk. 7, som lyder: En virksomhed, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller FN s Principper for ansvarlige investeringer, kan undlade at give de oplysninger, som er anført i stk. 1 og 2. COP-rapporten er tilgængelig på By & Havns hjemmeside By & Havn anerkender at have et stort ansvar og forpligtelse til at tilføre København nye byområder af høj kvalitet og sikre en bæredygtig byudvikling. Selskabets vision er udgangspunktet for denne samfundsansvarlige tankegang. Som byudviklingsselskab og grundejer skal By & Havn skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge. Samtidig er det et kriterium, at By & Havns samfundsansvarlige handlinger tager afsæt i forretningsstrategien. Ud over de mål og handlinger selskabet har rapporteret i COP-rapporten har selskabet i 2011 endvidere arbejdet med den samfundsansvarlige indsats på byudviklingsaktiviteter, miljø og bæredygtighed i byområderne. Byudviklingsaktiviteter By & Havn udvikler og fremmer aktiviteter på land og på vand i sine byområder. Selskabet er katalysator og støtter op om by- og foreningslivet i lokalmiljøerne og hjælper til at styrke netværk, således at frivillige aktiviteter kan spire i områderne og være med til at sikre levende bydele. I samarbejde med foreningen Ørestad Urbane Haver og Ørestad City Grundejerforening har By & Havn etableret byhaver i Ørestad City. Foreningen Ørestad Urbane Haver etablerede allerede i 2005 det første område med plantekasser i Ørestad Syd, og i 2011 har foreningen udvidet til Ørestad City. By & Havn støttede galleriet PROJEKT8, som havde til huse i boligbyggeriet 8TALLET i Ørestad Syd. Elever fra otte internationale kunstakademier udstillede deres værker i galleriet. Den årligt tilbagevendende københavnerbegivenhed Kulturhavn blev igen afviklet med By & Havn som hovedsponsor, og endvidere blev der ydet sponsorstøtte til svømmestævnet Christiansborg Rundt og Arkitekturløbet, hvor deltagere løb gennem de nye bydele, herunder Sluseholmen og Teglholmen. Miljø og bæredygtighed Livet i By & Havns byområder skal kunne leves bæredygtigt, også i fremtiden. Ørestads helhedsplan tog allerede i 1992 miljømæssige og bæredygtige hensyn. Effektiv kollektiv trafik, hensigtsmæssig håndtering af regnvand og en tæt bebygget bydel er blot nogle af de bæredygtige elementer, som fra 10

11 begyndelsen har været planlagt for Ørestad. Disse elementer af bæredygtighed går igen i den nye plan for arenakvarteret i bydelen. I lokalplan for Århusgadekvarteret er der blandt andet fokus på at udvikle en tæt by med god kollektiv trafikbetjening, sikre gode vilkår for de bløde trafikanter og skabelse af grønne bykvarterer med grønne tage. Selskabet har indgået et partnerskab omkring energiforsyning og energiforbrug med Københavns Kommune, DONG Energy, Københavns Energi og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. I samarbejde med investorerne søger By & Havn at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri. Blandt andet er selskabet medlem af Green Building Council Denmark. Organisationen arbejder mod at etablere en dansk certificeringsordning inden for bæredygtighed. FN-Byen på i alt etagemeter er blevet certificeret med den internationale Green Building-certificering. Samtidig er byggeriet blevet certificeret i det internationalt anerkendte miljømærke LEED, der måler og guider byggeriers bæredygtighed. 7. God selskabsledelse Kodeks for god selskabsledelse By & Havn efterlever generelt anbefalinger fra Komitéen for God Selskabsledelse samt i øvrigt Statens anbefalinger og krav for god selskabsledelse i statsejede virksomheder. Selskabet har løbende vurderet såvel eksisterende som nye anbefalinger, således at der foreligger en opdateret oversigt over selskabets efterlevelse af samtlige anbefalinger. Oversigten er tilgængelig på selskabets hjemmeside i hvilken der redegøres for hver enkelt af de anbefalinger Komitéen for God Selskabsledelse giver, hvorvidt selskabet efterlever anbefalingen og en kort bemærkning/forklaring til visse af anbefalingerne. Overordnet kan siges, at selskabet følger langt de fleste af anbefalingerne, men der er anbefalinger, som enten er fravalgt eller som ikke kan efterleves qua selskabets på visse områder særlige konstruktion og ejerskab mv. Da By & Havn er et offentligt ejet interessentselskab med egen stiftelseslovgivning, er en række af anbefalingerne ikke relevante for selskabet og kan derfor ikke følges. Dette gælder anbefalinger om f.eks. vederlagspolitik, overvejelser ift. udpegning og sammensætning af bestyrelse samt dens uafhængighed, periode for bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisorer. Endvidere er det vurderet, at det ikke er relevant at etablere en whistleblower-ordning. Sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer Der har i regnskabsåret ikke været nedsat udvalg eller lign., og den samlede bestyrelse har således ageret i henhold til hele selskabets forretningsområde, og ingen medlemmer er i regnskabsåret tillagt særligt ansvar. Dette gælder også for så vidt angår revisionsudvalg, hvor den samlede bestyrelse har varetaget revisionsudvalgets funktion. Ultimo 2011 besluttede selskabets bestyrelse dog, at der nedsættes et egentligt revisionsudvalg, jf. også anbefalingerne herom. Den endelige form og struktur klarlægges i løbet af Bestyrelsens opgaver fremgår af selskabets vedtægter, der forefindes på selskabets hjemmeside Selskabets bestyrelse udgør otte medlemmer pt. seks mænd og to kvinder. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, og perioden for bestyrelsen løber Tre medlemmer udpeges af Københavns Kommune og tre udpeges af Den Danske Stat. Endvidere er to medlemmer medarbejdervalgte repræsentanter. Valgprocedure herfor fremgår af selskabets hjemmeside. Bestyrelsen afholdt i 2011 seks bestyrelsesmøder, og der blev afholdt en skriftlig votering. Bestyrelsesmøder fastlægges forud for årets begyndelse. Der har i lighed med tidligere år været gennemført bestyrelsesevaluering. Evalueringen sker ved, at de enkelte medlemmer gennem udfyldelse af et spørgeskema i anonymiseret form tilkendegiver deres 11

12 holdning til blandt andet mødernes og materialets form, metoder i bestyrelsen, opfølgning og implementering af trufne beslutninger, formandens arbejde, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion mv. Også en gennemgang af forretningsordenen sker i forbindelse med evalueringen. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Carsten Koch Direktør (formand for bestyrelsen) Ledelseshverv: Formand for Københavns Havns Pensionskasse, Arealudviklingsselskabet FredericiaC P/S, Forca A/S samt Vækstfonden Næstformand i Sund & Bælt Holding A/S samt Femern A/S Bestyrelsesmedlem i Øresundsbro Konsortiet I/S, Dades A/S, Copenhagen Malmö Port AB, Investeringsforeningen Maj Invest, Kærkommen Holding APS, Kommunekemi A/S, GES Investment Services Danmark A/S samt Pluss Leadership A/S Endvidere formand for Beskæftigelsesrådet Født 1945 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Mads Lebech Adm. direktør, Industriens Fond (næstformand for bestyrelsen) Ledelseshverv: Næstformand i Tivoli A/S samt formand for Ordrupgaards Advisoryboard, tillige bestyrelsesmedlem i KAB Boligselskab samt Frederiksberg Fonden Født 1967 Udpeget 2010 Agneta Björkman Direktør, Vera Consultancy Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Århus Havn, Københavns Havns Pensionskasse, Monyx Financial Group AB, formand i bestyrelsen for Nordkysten A/S, medlem af repræsentantskabet i Realdania Født 1952 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Carl Christian Ebbesen Civiløkonom, politisk sekretær Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Renholdningsselskabet R98, organisatorisk næstformand i Dansk Folkeparti, medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (DF) Født 1968 Udpeget 2008, genudpeget 2010 John Becher Krommes (medarbejderrepræsentant) Specialarbejder Ledelseshverv: Tillidsmand 3F Født 1964 Valgt 2008, genvalgt 2010 Peter Maskell Professor, Copenhagen Business School Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i DJØF s Forlag A/S samt Copenhagen Malmö Port AB Født 1949 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Nina Dahle Rasmussen (medarbejderrepræsentant) Regnskabschef Født 1975 Valgt 2010 Lars Weiss - Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Amager Strandpark I/S, I/S SMOKA samt Afviklingsselskabet af 1. december 2009 Født 1971 Udpeget september

13 I relation til bestyrelsens sammensætning kan oplyses, at der medio regnskabsåret blev foretaget udskiftning i bestyrelsen, idet Mette Reissmann udtrådte, og Københavns Kommune, jf. selskabets vedtægter, i stedet udpegede Lars Weiss som nyt bestyrelsesmedlem. Selskabets direktion udgøres af: Jens Kramer Mikkelsen Administrerende direktør Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Københavns Havns Pensionskasse samt DGI- Byen. Bestyrelsesformand i Dansk Fitness & Helse Organisation, Vesterbro Ungdomsgaard, Sankt Annæ Gymnasium, Projektselskabet FN-Byen P/S samt Komplementarselskabet FN-Byen ApS. Formand for Copenhagen Goodwill Ambassadors Corps Advisory Board. Medlem af delegeretforsamlingen i Ejendomsforeningen Danmark. Født Hovedelementer i kontrol- og risikostyringssystemer By & Havn forholder sig aktivt til de risici, der er forbundet med selskabets aktiviteter og med at prioritere de tiltag, som selskabet kan iværksætte for at minimere risiciene. En del risici kan påvirkes af By & Havns egne beslutninger, mens andre primært er forårsaget af udefra kommende forhold, som selskabet kun i begrænset omfang kan påvirke eller mindske effekterne af. Risiciene omfatter både risici, der er knyttet til selskabets forretningsområder, og øvrige risici. Identifikation og prioritering af indsats vedrørende risici sker på overordnet niveau i forbindelse med bestyrelsens strategiarbejde. Det gælder både ved udarbejdelse af den overordnede forretningsstrategi og for strategier på enkeltområder som f.eks. salgsstrategi, udlejningsstrategi, parkeringsstrategi og finansstrategi. I øvrigt bliver identifikation og prioritering af risici indarbejdet i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Foruden risikoforhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der på bestyrelsesniveau særligt fokus på forsikringsforhold, forretningsmæssige risici samt finansielle risici. Risikoforhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen By & Havns risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal minimere risiciene for væsentlige fejl eller uregelmæssigheder i regnskabet. Forud for regnskabsaflæggelsen er de væsentligste poster, processer og forretningsgange i forbindelse med regnskabsaflæggelsen gennemgået med henblik på at afdække risiciene. I By & Havn er de væsentligste risici vedrørende enkeltposter i regnskabet knyttet til dels værdiansættelse af investeringsejendomme, dels selskabets gældsportefølje. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra direktionen principperne for værdiansættelse af selskabets investeringsejendomme. Principperne forelægges mindst en gang årligt. Bestyrelsen har endvidere besluttet et princip om, at der ca. hvert 5. år skal indhentes eksterne vurderinger af værdien af investeringsejendommene fra en uafhængig part til støtte for værdiansættelsen i årsregnskabet. Bestyrelsen godkender årligt en finansstrategi inden for hvilken den daglige forvaltning af gældsporteføljen varetages og rapporteres. Gældsporteføljen forvaltes af en ekstern part, der har stor ekspertise og erfaring på området. Der modtages specialerklæring fra den eksterne parts revisor om den praktiske udførelse af finansforvaltningen. Det fremgår heraf, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller er forsvarlige og at risiciene for væsentlige fejl eller uregelmæssigheder i regnskabet derigennem er minimerede. Der er etableret specifikke kontroller for regnskabsposter vedrørende gældsporteføljen, der er modtaget fra porteføljeforvalteren. I øvrigt er identificerede risici ved regnskabsaflæggelsen imødegået ved udarbejdelse af en række ledelsesgodkendte politikker og andre styrende dokumenter. Ledelsens holdning til god risikostyring og intern kontrol er udtrykt i og kommunikeret via disse dokumenter. Dokumenterne er tilgængelige via selskabets interne informationssystemer. 13

14 For at sikre, at de af bestyrelsen og ledelsen besluttede mål og politikker opfyldes samt for at opdage og korrigere evt. fejl og uregelmæssigheder, har direktionen implementeret et kontrolmiljø. Kontrolmiljøet består bl.a. af klare procedurer for disponering og attestation i forbindelse med indkøb og salg samt sikre funktionsadskillelser, hvor der er særlige risici for fejl og/eller besvigelser. På IT-området er der implementeret kontroller omkring anvendelse og ændringer af selskabets IT-systemer. Selskabets økonomiske udvikling følges tæt af bestyrelse, direktion og ledelsen i øvrigt. Der udarbejdes kvartalsregnskaber, som forelægges til bestyrelsens godkendelse sammen med en intern gennemgang, hvor resultatudviklingen sammenholdes med det bestyrelsesgodkendte budget. Til direktion og øvrig ledelse udarbejdes månedlige rapporteringer om den økonomiske udvikling. Rapporteringerne omfatter såvel drifts- som investeringsaktiviteter. Forsikringer På skadesområdet har By & Havn tegnet en række forsikringer vedrørende f.eks. bygninger, materiel, motorkøretøjer og ansvarsforhold. Det er en del af ledelsesansvaret at forholde sig aktivt til de opståede skader og overveje skadesforebyggende tiltag. Bestyrelsen vedtager en gang årligt en forretningsstrategi og selskabets aktuelle forsikringsdækning. Risikoforhold for forretningsområder Arealudvikling Værdien af udviklingsejendomme er pr. 31. december 2011 på mio. kr. og udgør dermed den væsentligste del af By & Havns samlede materielle anlægsaktiver og indtjeningsgrundlag på længere sigt. By & Havns salg af arealer (byggeretter) i byudviklingsområder til bolig- og erhvervsformål med tilhørende offentlige investeringer afhænger af, om markedet efterspørger nye arealer til boliger eller erhvervsformål. Efterspørgslen afhænger primært af de økonomiske konjunkturer, men også af konkurrencen med andre byudviklingsområder i København. Ejendomsmarkedets afhængighed af konjunkturudviklingen indebærer store udsving i salg mellem de enkelte år, ligesom konjunkturforløbet også påvirker prissætningen. I sidste ende kan konjunkturforholdene påvirke værdiskabelsen i selskabet på længere sigt. Værdien af selskabets arealer optages i regnskabet til dagsværdi. Selskabets tidshorisont er meget langsigtet, idet de nuværende arealbesiddelser ventes at skulle afsættes over de næste år. Over en så lang periode vil der naturligvis være perioder med lavt salg og perioder med højt salg afhængig af konjunkturudviklingen. De seneste år har salget været begrænset, når der ses bort fra salg af FN-Byen (Campus 1), der er en udlejningsejendom under udvikling. Selve salget effektueres dog først i For de kommende 3-4 år ventes salget stadig påvirket af den økonomiske afmatning, og salget ventes derfor at ligge under det langsigtede niveau. De seneste års konjunkturudvikling og begrænsede salg har også påvirket resultatudviklingen. Selskabets kapitalforhold og adgang til finansiering gør det dog muligt at klare relativt store udsving i resultat og egenkapital. Det er selskabets strategi at fortsætte udviklingen af nye byområder, således at efterspørgslen kan imødekommes, når markedet vender. Aktivitetsniveauet tilpasses dog løbende den forventede markedsudvikling, så nye investeringer i byudvikling afpasses med salgstakten. Udlejning Værdien af By & Havns udlejningsejendomme er pr. 31. december 2011 opgjort til mio. kr., hvilket svarer til ca. 20 pct. af selskabets samlede materielle anlægsaktiver. Den største risiko for By & Havns omsætning og indtjening fra udlejningsaktiviteter er økonomisk afmatning, som det har været tilfældet de seneste par år. Risikoen består i, at markedslejen falder, at 14

15 tomgangsprocenten øges eller at der opstår deciderede tab på lejemål som følge af manglende betaling. Den samlede portefølje af lejemål består af en bred vifte af forskellige lejemål, hvilket er med til at begrænse risikoen for at blive ramt hårdt af faldende efterspørgsel efter bestemte typer af lejemål. Lejemålene søges løbende forbedret, men større forbedringsarbejder igangsættes først, når der er indgået en lejeaftale, som på langt sigt kan finansiere forbedringsomkostningerne. Lejemålene fordeler sig indtægtsmæssigt på følgende hovedområder: Bygningslejemål Arealer Vandarealer 51 pct. 42 pct. 7 pct. 100 pct. Bygningslejemål omfatter såvel lejemål til kontor og lager som til øvrige formål som restauration mv. Tomgangsprocenten for de kontorlokaler i ejendomme, der ikke skal omdannes gennem byudvikling i den nærmeste årrække, er ved udgangen af 2011 opgjort til 13,9 pct. Selskabet arbejder endvidere aktivt med at reducere risikoen for tomgang fremadrettet ved primært at indgå lejeaftaler med forholdsvis lange uopsigelighedsperioder. Der foretages kreditvurdering af større, nye lejere, og opkrævning af depositum mindsker risikoen for direkte tab. I 2011 har de direkte tab på debitorer fra lejemål udgjort 2,5 mio. kr., hvilket er højere end de foregående år. Tabet kan primært henføres til en enkelt lejer, der er gået konkurs. Der er i øvrigt ikke konstateret en tendens til, at tab fra lejere er øget i forhold til tidligere års niveau på under 1 pct. af de årlige lejeindtægter. Parkering Værdien af By & Havns parkeringsanlæg er pr. 31. december 2011 opgjort til godt 950 mio. kr. (dagsværdi), svarende til ca. 10 pct. af de materielle anlægsaktiver. Investering i nye parkeringsanlæg afpasses med udbygningstakten i de nye byudviklingsområder. I de nye udviklingsområder investeres i første omgang i midlertidige parkeringsanlæg i terræn, mens store investeringer i parkeringsanlæg i konstruktion først gennemføres, når der er tilstrækkeligt efterspørgselsgrundlag. Efterspørgslen efter parkeringspladser i de forskellige områder påvirkes primært af antallet af boliger og arbejdspladser i nærområdet samt af prisniveauet for parkering, mens generelle konjunkturforhold kun i begrænset omfang påvirker omsætningen i parkeringsanlæggene. Moderselskabet By & Havn ejer og driver i alt mere end parkeringspladser i anlæg eller på terræn. Hertil kommer 800 pladser i joint venture-selskabet DanLink-Udvikling P/S. Der er indgået ca aftaler med fast abonnementsbetaling, hvoraf er erhvervsaftaler og er privataftaler. De faste kunder står for ca. 70 pct. af omsætningen. Den resterende del udgøres af kontantbetalende kunder. Resultatet på parkeringsområdet er således i meget begrænset omfang afhængigt af enkelte parkeringsanlæg eller af enkelt-kunder. Selskabets parkeringsanlæg er i flere områder udsat for konkurrence fra tilsvarende anlæg eller fra gratisparkering i gadeplan. Den overordnede udvikling på parkeringsområdet med større grad af betaling for parkering i byområder gavner alt andet lige selskabets parkeringsaktiviteter. Parkeringsanlæggenes resultatudvikling kan påvirkes af det overordnede konkurrenceforhold mellem forskellige transportformer, men det vurderes, at større ændringer heri kun på meget langt sigt kan påvirke indtjeningsniveauet. Havnedrift Værdien af de materielle anlægsaktiver, der anvendes til havnedrift, udgør godt 0,6 mia. kr., svarende til ca. 6 pct. af de samlede materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne består primært af bygninger, 15

16 kajer, bolværker og andre havneanlæg, der anvendes i den kommercielle havnedrift. Hovedparten af anlæggene lejes ud til det 50 pct. ejede CMP, der varetager selskabets havnedriftsaktiviteter. Værdien af ejerandelen i CMP er opgjort til knap 0,2 mia. kr. Havnedriften påvirkes af de generelle økonomiske konjunkturer, og CMP s omsætning og resultat har således også været ramt af de senere års økonomiske afmatning. CMP s aktiviteter er spredt over flere forskellige forretningsområder. CMP s aktiviteter er endvidere fordelt på aktiviteter i Malmø og København, der ikke nødvendigvis har samme konjunkturforløb. CMP s omsætning er fordelt på mange forskellige kunder, hvoraf mange har en relativt stærk finansiel baggrund. De samlede havnedriftsaktiviteter har således en afbalanceret risikoprofil. En del af CMP s indtjening opnås i SEK. By & Havn afdækker ikke den valutarisiko, der opstår som følge heraf, idet den på langt sigt skønnes at være begrænset i forhold til By & Havns samlede indtjening. By & Havn investerer i nye havneanlæg, når udviklingen i havneomsætningen eller byudviklingen gør det nødvendigt. De primære havneanlæg lejes ud til CMP, og nye investeringer i havneanlæg igangsættes som regel kun, hvis der er indgået aftale med CMP om lejebetaling herfor. Finansielle risici Ved udgangen af 2011 havde By & Havn en samlet nominel gæld til kreditinstitutter på 12,0 mia. kr. Med de nuværende forventninger til driftsindtjening, salg og investeringer ventes gælden øget de kommende fire-fem år, hvorefter der forventes en nedbringelse af gældsniveauet. Den finansielle risiko vedrørende gælden er et væsentligt risikoområde for By & Havn. I henhold til den særlige stiftelseslov for selskabet (Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S) kan selskabet finansiere sine aktiviteter via statslån, hvorved der opnås gunstige vilkår. Selskabets låneoptagelse er reguleret ved en trepartsaftale mellem Danmarks Nationalbank, Transportministeriet og By & Havn. Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer af finansielle instrumenter og låneaftaler selskabet kan lade indgå i låneporteføljen. Lånene optages typisk som genudlån fra Nationalbanken, der med anvendelse af bl.a. rente-swaps evt. omlægges, så der opnås den ønskede risikoprofil. Målsætningen for finansforvaltningen er at opnå de lavest mulige reale finansieringsomkostninger set over en længere tidshorisont, dog under hensyntagen til et acceptabelt niveau for udsving mellem de enkelte års resultater. Målet er at holde de reale finansieringsomkostninger under 3 pct. p.a. Målet har været opfyldt i alle år siden selskabets stiftelse. Rammerne for selskabets finansielle transaktioner fastsættes en gang årligt af bestyrelsen med vedtagelse af en finansstrategi og finansieringsinstruks. Den samlede risikoprofil er lav. I 2012 ventes optaget nye lån på i alt 3,1 mia. kr., hvoraf 1,4 mia. kr. går til refinansiering. Valutarisiko I henhold til retningslinjerne i trepartsaftalen er selskabets låneportefølje alene endeligt eksponeret i DKK og EUR. Med udgangspunkt i historisk lave udsving mellem de to valutaer vurderes eksponeringen i EUR ikke at udgøre en væsentlig finansiel risiko. Den valgte fordeling mellem de to valutaer vil afhænge af den relative renteudvikling i valutaerne. Pr. 31. december 2011 var 61 pct. af bruttogælden placeret i DKK og 39 pct. i EUR. Valutarisikoen ved en 1 procents ændring i EUR-kursen er 55 mio. kr. Renterisiko Fordelingen af den samlede gældsportefølje på forskellige rentetyper (fast-, variabelt eller realt forrentede lån) fastlægges i finansstrategien, men overvejes i øvrigt løbende afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. I fastlæggelsen af gældsfordelingen inddrages også sammenhængen mellem udviklingen i finansieringsomkostninger (passiver) og selskabets indtjening (aktiver). Analyser har 16

17 peget på, at selskabet i relation til det samlede risikobillede med fordel kan anvende alle tre gældstyper i sin portefølje. Der sigtes mod, at omkring 50 pct. af gælden på længere sigt placeres i realt forrentede lån, mens den øvrige del fordeles stort set lige mellem nominelt fastforrentede og variabelt forrentede lån. Pr. 31. december 2011 var 43 pct. af gælden fastforrentet, 37 pct. realrentebaseret og 20 pct. variabelt forrentet. Nye lån i 2011 ventes primært at omfatte kortvarige variabelt forrentede gældsforpligtelser. Gældsporteføljens varighed er opgjort til 7,0 år pr. 31. december 2011, hvilket er sammenvægtet af en varighed på 2,7 år for den nominelle gældsandel og 12,9 år for den realrentebaserede gældsandel. Kursfølsomheden er opgjort til 10 mio. kr. ved en ændring i rentekurven på 1 basispunkt (0,01 pct.). Tabel 6. Gæld relativt fordelt på rentetype pr. 31. december 2010 og 2011 (pct.) Variabelt forrentet Fastforrentet Realforrentet (indeks) I alt Kreditrisici Finansielle kreditrisici består i, at modparter ikke overholder deres forpligtelser over for By & Havn enten i relation til afledte finansielle instrumenter eller ved placering af overskudslikviditet. Rente- og valuta-swaps indgås kun med de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner og i overensstemmelse med retningslinjerne i trepartsaftalen med Nationalbanken og Transportministeriet. Målet er, at risikoen på modparten i videst mulige omfang begrænses. Modpartsrisici styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem, der fastlægger principperne for opgørelse af disse risici, samt et maksimum for hvor store risici, der kan accepteres for hver modpart. Sidstnævnte udmåles i forhold til modpartens rating hos de internationale ratingbureauer. Selskabet indgår kun aftaler med modparter, hvis der foreligger en aftale om sikkerhedsstillelse (CSAaftale). Kreditrisikoen ved disse aftaler vurderes til 0. Selskabet har i perioder overskudslikviditet, der placeres som bankindestående indtil det forventede afløb. Ved udgangen af 2011 udgjorde likviditetsreserven 71 mio. kr. Overskudslikviditet i moderselskabet placeres alene i pengeinstitutter med en rating på mindst A+/A1. Likviditet anvendt til den løbende drift kan dog fra dag-til-dag placeres hos modparter med rating lavere end A+/1, men dog inden for A-kategorien. Likviditetsrisiko By & Havn har en meget begrænset likviditetsrisiko, da selskabet via lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S samt trepartsaftalen med Nationalbanken og Transportministeriet har adgang til at optage lån i Nationalbanken til finansiering af selskabets aktiviteter. Lån kan optages med meget kort varsel. Hertil kommer, at moderselskabet har trækningsrettigheder hos sine hovedbankforbindelser på 340 mio. kr., hvoraf der ved årets udgang var trukket 239 mio. kr. 8. Usikkerheder ved indregning og måling Værdiansættelse af investeringsejendomme By & Havns investeringsejendomme er på balancedagen den 31. december 2011 opgjort til en værdi af mio. kr. Investeringsejendommene består dels af en portefølje af udlejningsejendomme til en værdi af mio. kr. samt udviklingsejendomme (byggegrunde til salg) til en værdi af mio. kr. I værdien af udlejningsejendomme indgår værdien af FN-Byen (Campus 1), der er under opførelse. 17

18 Der er dog indgået lejekontrakt med den fremtidige lejer, og der er endvidere indgået kontrakt om salg af ejendommen til effektuering i Investeringsejendommene udgør den væsentligste del af By & Havns aktivmasse. Værdiansættelsen skal i henhold til regnskabspraksis ske til dagsværdi (markedsværdi). By & Havns udviklingsejendomme er af en størrelse og en karakter, der i sig selv medfører usikkerhed ved opgørelse af dagsværdien. Dette forstærkes, når det faktiske salg er begrænset. By & Havn har for at opnå større sikkerhed i værdiansættelsen af investeringsejendommene fået foretaget en ekstern vurdering af værdien af investeringsejendommene. Værdierne i årsregnskabet ligger på linje med disse eksterne vurderinger. Nedenfor er metoden til at værdiansætte By & Havns investeringsejendomme i årsregnskabet beskrevet og suppleret med følsomhedsberegninger. Udlejningsejendomme Værdiansættelsen af udlejningsejendomme er opgjort på basis af faktiske lejeindtægter fratrukket afholdte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og ejendomsskatter på ejendommene samt indirekte udgifter i form af administrationsudgifter. Lejestigninger som følge af lejereguleringer eller tilgang af nye lejere indregnes dermed først i takt med realiseringen, dog undtaget værdien af FN-Byen (Campus 1), der er indregnet på baggrund af den aftalte salgspris. Der tages højde for de på skæringsdagen kendte større nedgange i lejeindtægterne som følge af fraflytninger mv. Værdien af indestående deposita og forudbetalt leje medgår ikke i værdiansættelsen. Udlejningsejendommene består af flere forskellige typer af ejendomme fra moderne kontorlejemål til pakhuse og areallejemål i havneområder. Udlejningsindtægterne på årligt omkring 180 mio. kr. har derfor en stor spredning på brancher og kundetyper og er derfor mindre følsomme over for markedsudsving. De nuværende tomgangsprocenter på i gennemsnit ca. 10 pct. for bygningslejemålene anses for at være over den strukturelle tomgang. I værdiansættelsen er der derfor ikke foretaget korrektion for tomgang. Nettolejen pr. ejendom kapitaliseres som udgangspunkt på baggrund af et afkastkrav på 5,2 pct. Ved værdiansættelsen af udlejningsejendommene tages der dog højde for, at nogle af udlejningsejendommene ligger i kommende udviklingsområder. Det gennemsnitlige afkastkrav ligger derfor højere end 5,2 pct. Den samlede værdi af udlejningsejendommene er naturligvis følsom over for ændringer i afkastkravet. Øges afkastkravet med 0,8 procentpoint til 6,0 pct., reduceres dagsværdien fra mio. kr. til mio. kr. Tabel 7. Værdi af udlejningsejendomme ved ændring i afkastkrav Centralt skøn Primære afkastkrav, (pct.) 4,5 5,0 5,2 5,5 6,0 Dagsværdi af udlejningsejendomme (mio. kr.) Udviklingsejendomme By & Havns samlede arealer, der indgår i regnskabet som udviklingsejendomme, omfatter i alt knap 5 mio. etagemeter, der med tiden skal udvikles og sælges. Der foreligger godkendt lokalplan eller lokalplan under udarbejdelse for knap halvdelen af de 5 mio. etagemeter. By & Havn har dermed en meget stor del af de samlede tilgængelige etagemeter i Københavns Kommune. Områderne skal udvikles i takt med, at markedet efterspørger nye arealer. Det forventes, at udviklingsperspektivet for så store arealer vil være op imod år. Salgsomfanget har de seneste år været præget af et trægt marked med lav efterspørgsel, hvilket også ventes at præge salget de næstkommende år. Baseret på konkrete optionsaftaler ventes dog indgået salgskontrakter for op imod etagemeter byggeretter i

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 1013 København K Tel. 3376 9800 Fax 3376 9801 www.byoghavn.dk info@byoghavn.dk CVR nr. 30823702

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2010 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion Carsten Koch (formand) Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond Mads Lebech (næstformand) Adm. direktør, Industriens

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 ÅRSRAPPORT 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære interessentskabsmøde den 29. april 2015 Dirigent Britta Køster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S. Årsrapport 2007

Arealudviklingsselskabet I/S. Årsrapport 2007 Arealudviklingsselskabet I/S Årsrapport 2007 Kortet viser Arealudviklingsselskabets arealer. Bestyrelse Carsten Koch, adm. direktør, Danske Invest (formand) Flemming Hansen, fhv. minister og direktør

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2008

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2008 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2008 Bestyrelse Carsten Koch Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (formand) Flemming Hansen Fhv. minister og direktør (næstformand) Agneta Björkman Direktør,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 27. august 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Halvårsrapport for 2014 Side 2 af 38 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 NOTAT 30. april 2015 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side

Læs mere

Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b

Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Ørestadsselskabet I/S Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail-adresse: orestad@orestad.dk

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642) Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 26. marts 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 62/2014 Prime Office A/S Årsrapport

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 70 85 49 10 ÅRSRAPPORT 2009 27. REGNSKABSÅR

SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 70 85 49 10 ÅRSRAPPORT 2009 27. REGNSKABSÅR SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 70 85 49 10 ÅRSRAPPORT 2009 27. REGNSKABSÅR Årsrapport 2009 Side 1 af 57 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 2 Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 99 / 2012 Aarhus, 18. September 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsregnskabsmeddelelse 2011/2012 Resultat før dagsværdiregulering

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 INDHOLD Ledelsesberetning Regnskabsåret kort 2 Kapitalforhold 5 Koncernens hoved- og nøgletal 7 Idégrundlag og strategi 10 Markedsbeskrivelse 12 Ejendomsportefølje 17 Fund & Asset Management 19 Årets aktiviteter

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2013 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 31. december 2013 CVR 17 26 16 49 (20. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Femern Landanlæg CVR-nr. 32 56 79 67 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Femern Landanlæg Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S Nasdaq OMX Regnskabsmeddelelse for Bestyrelsen for har på sit møde i dag behandlet og vedtaget koncernens årsrapport for 2012. Hovedpunkter 2012 Omsætningen blev 2.881,8 mio. kr. mod 2.568,5 mio. kr. i

Læs mere

LASTAS A/S ÅRSRAPPORT MED KONCERNREGNSKAB

LASTAS A/S ÅRSRAPPORT MED KONCERNREGNSKAB LASTAS A/S ÅRSRAPPORT MED KONCERNREGNSKAB 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2013. Advokat Kristian Tokkesdal Dirigent CVR-NR. 30 79 50 16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 70 85 49 10 ÅRSRAPPORT 2011 29. REGNSKABSÅR. Foto: Morten Kjær

SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 70 85 49 10 ÅRSRAPPORT 2011 29. REGNSKABSÅR. Foto: Morten Kjær SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 70 85 49 10 ÅRSRAPPORT 2011 29. REGNSKABSÅR Foto: Morten Kjær Årsrapport 2011 Side 1 af 63 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 2 Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Årsrapport // 08 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: + 45 33 33 93 03 Telefax: + 45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere