Kildehaven C Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kildehaven C 10-4. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 08-05-2014"

Transkript

1 2014 Kildehaven C 10-4 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens ; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Brugernes /pårørendes udsagn Tilsynets observationer / kontrol Lokale politiske forventninger (eks. Kvalitetsstandarder/ældrepolitik) Gældende love (Service- og Sundhedslov m.fl.) kigger på og vurderer om stedet lever op til de generelle krav. Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Vurdering i forhold til Tilbudsportalen... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 5 Opfølgning på sidste års tilsyn... 5 Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse... 6 Tema 2: Selvstændighed og relationer... 6 Tema 3: Målgruppe, metode og resultater... 7 Tema 4: Organisation og ledelse... 8 Tema 5: Kompetencer... 9 Tema 6: Økonomi... 9 Tema 7: De fysiske rammer Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Anvendt tilsynsmetode Temaer omfattet af tilsynet Side 3 af 13

4 Generel information Kontaktoplysninger Kildehaven Club 10-4 Svinningevej 3, 4520 Svinninge Leder Direktør Majbritt Nyholm, Leder Helle Thorsen Organisationsform Privat Aktivitetstilbud / beskæftigelsestilbud. Målgruppe Yngre og voksne i alderen fra 17 år med nedsat fysisk og mental funktionsevne, der har behov for hjælp, støtte, aflastning og/eller træning. Dato for tilsyn 10. april 2014 Tilsynskonsulent Leif Christensen Side 4 af 13

5 Den samlede vurdering Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet vurderes generelt som et kvalitativt godt tilbud. På nuværende tidspunkt fungerer stedet primært som aktivitetstilbud og vurderingen bygger primært på vurderingen af denne indsats. Det er ud fra interviews og besigtigelse indtrykket, at brugere af beskæftigelsestilbuddet vil kunne nyde godt af samme tilgang til levering af ydelser, som for nærværende er synlig i forhold til aktivitetstilbuddet. De fysiske rammer på Gården vurderes nærmest optimale for at skabe et varieret tilbud med mange muligheder for at stimulere brugernes fysik, psykiske og sociale funktionsevne. Ledelsesmæssigt er der tænkt og tænkes fortsat kreativt for at udnytte de mange muligheder ikke alene inden for egne fysiske og sociale rammer, men også i forhold til lokalsamfund og øvrige samarbejdsparter. Indsatsen er trods nedenstående anbefalinger præget af stor systematik og klare anvisninger til alle parter. Der forefindes relevante information om enheden på internettet. Alle parter udtrykker stor tilfredshed med indsatsen, hvilket tydeligt bliver bekræftet under besøget og ved interviews af brugere. Det ser ud til at enheden er ved at skabe en positiv kultur på stedet, som fremadrettet forventes at påvirke indsatsen positivt. Selv om tilsynet efterlyser et værdi-/ teorigrundlag får man ved tilsyn en fornemmelse af et fællesskab i forhold til måden at levere ydelser på og en fælles tilgang ud fra grundtilgangen, at vi gør tingene sammen. Vurdering i forhold til Tilbudsportalen Tilsynet indstiller, at Club 10-4, Gården vurderes som generelt egnet til tilbudsportalen. Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer Tema 3: Det anbefales at der udarbejdes et værdigrundlag med beskrivelse af pædagogisk metodisk grundlag, samt anvisninger til den pædagogiske praksis ud fra dette. Det anbefales at der i forhold til den videre udvikling af bosteds system udvikles en praksis for løbende dokumentation af opfølgning på mål samt en praksis for måling af effekt af indsatsen. Det anbefalet, at al dokumentation af personfølsomme individuelle oplysninger/indsatser snarest overgår til dagbøger eller anden individuel dokumentationsform, som lever op til datalovgivningen Tema 6: Det anbefales, at der på Tilbudsportalen angives tydeligere og gennemskuelige kriterier for afregning med grundtakst og forskellige henholdsvis støtte-/plejetillæg og det anbefales at såvel grundtakst som støtte- /plejetillæg angives med vejledende priser.. Opfølgning på sidste års tilsyn Tilbuddet er nystartet og godkendt i 2013 Der forligger ikke tilsynsrapport fra Side 5 af 13

6 Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Alle borgere, der er visiteret til tilbuddet har en aktivitetsplan, hvor forventningerne til samarbejdet mellem stedet og borgeren er tydeliggjort ikke alene med et tydeligt fagligt perspektiv, men også med tydelig inddragelse af borgeren. Tilsynet har fået fremsendt og gennemgået 5 af tilsynet tilfældigt udvalgte aktivitetsplaner for borgere Indtrykket er at tilbuddet målrettet forsøger at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til især uddannelse, men også beskæftigelse i det omfang, det er realistisk.. Grunden til denne fordeling er, at stort set alle borgere er visiteret med baggrund i Servicelovens 104 om aktivitetstilbud. Der foreligger sjældent handleplan fra anbringende kommune, men de gennemgåede aktivitetsplaner udgør et godt og fagligt begrundet fundament i et målrettet arbejde med uddannelse og til dels beskæftigelse. Der samarbejdes systematisk med døgntilbuddet Kildehaven, hvor samtlige borgere pt er bosiddende. Enkelte har fundet små beskæftigelsestilbud ved Odsherreds Bilcenter og Kildehaven, og det er indtrykket at tilbuddet er meget opsøgende for at finde nye muligheder for beskæftigelse. I forhold til uddannelse fremgår det som nævnt tydeligt af de gennemgåede aktivitetsplaner, at borgerens ønsker og muligheder for uddannelse har fokus i indsatsen. En enkelt er indskrevet på VUC og der er planer for interne uddannelsestiltag eventuelt gennem ansættelse af egen underviser og eventuelt i samarbejde med aftenskolesystemet. Der foregår internt mange meningsfulde aktivitets- / træningstiltag herunder vedligehold / udvikling af praktiske færdigheder som f.eks. forskelligt værkstedsarbejde, køkken træning efter evne, havearbejde, træning i brug af elektroniske medier, håndarbejde, kreative arbejder og andre praktiske færdigheder Tilbuddets fysiske rammer, dagligdagen, de mange forskelligartede aktiviteter og den løbende meget konsekvente inddragelse af borgerne vurderes medvirkende til at stimulere borgerens kognitive færdigheder Interviews med ledelse, medarbejdere og ikke mindst borgere understøtter ovenstående positive billede af denne del af indsatsen Club 10-4 orienterer om implementeringen af dokumentation i Bosteds system, hvor en mere systematiske opfølgning og effektmåling ønskes bygget ind. Tilsynet er enig i, at dette er et behov og vil i forbindelse med næste års tilsyn følge op på dette. Tema 2: Selvstændighed og relationer Det vurderes, at stedet gør meget for at stimulere en positiv udvikling i forhold til personlig udvikling og skabelse af relationer. Dette sikres gennem inddragelse af lokalsamfundet (f.eks. skolen), mange forskelligartede aktiviteter, fester, arrangementer, koncertbesøg, udflugter og en stor åbenhed mod omverdenen. Arrangementer åbnes ofte både ind ad og ud ad til. I det daglige styres indsatsen af aftaler med borgeren i aktivitetsplaner, hvor der vurderes opmærksomhed på opretholdelse af forskelligartede vigtige netværk som familie, skolekammerater etc. Denne indsats ser ud til at foregå i et fornuftigt samspil med døgntilbuddet, friplejeboligerne Kildehaven. Der ses tydelige bestræbelser på at sikre samspillet med de øvrige borgere, og der tages løbende meningsfulde initiativer i samspillet med omverdenen f.eks. et berigende samspil med den lokale skole Samlet set vurderes det at borgerne internt i tilbuddet og i eksterne sammenhænge naturligt kommer til at indgå i meningsfulde sociale relationer, fællesskaber og netværk. Samtidigt vurderes det, at indsatsen er individuelt tilpasset den enkelte borger, således at den enkelte udfordring er tilpasset individuel mental funktionsevne og i tæt dialog med borger. Club 10-4 har egen idrætsforening, som sikrer ugentlig fysisk aktivitet sammen med andre. Side 6 af 13

7 Interviews med ledelse, medarbejdere og ikke mindst borgere understøtter ovenstående positive billede af denne del af indsatsen Indsatsens mål er igen godt dokumenteret i aktivitetsplan men dokumentation af den løbende opfølgning og effekt savnes også her. Se ovenfor. Tema 3: Målgruppe, metode og resultater Nuværende målgruppe beskrivelse. Yngre og voksne i alderen fra 17 år med nedsat fysisk og mental funktionsevne, der har behov for hjælp, støtte, aflastning og / eller træning. Ledelsen bekræfter, at det stadig er en dækkende beskrivelse af målgruppen. Efter en gennemgang af nuværende målgruppe og en drøftelse med ledelsen er det indtrykket at næsten 100% af brugerne er visiteret til 104 aktivitetstilbud. Ved tilsynet ser indsatsen også primært ud til at tilgodese denne del af ydelserne til målgruppen målgruppen. Ledelsen ønsker trods sammensætning af nuværende målgruppe stadig at modtage brugere med behov for et tilbud om beskæftigelse (servicelovens 103). Manhar flere relevante ideer til, hvordan indsatsen fremadrettet også vil være meningsfuld for brugere af et beskæftigelsestilbud.. Disse planer vurderes relevante af tilsynet. Tilsynet har fået tilsendt brugerliste med 25 brugere og har set i lyset af de fysiske rammer sammenholdt dette med godkendelsen til 50 brugere. Ud fra dette vurderes det usikkert om det er realistisk at enheden kan rumme de godkendte 50 brugere. For tiden er der dog endog meget flotte pladsforhold, og det er tilsynets opfattelse, at ledelsen er sig denne udfordring bevidst. Dette vil blive fulgt op ved fremadrettede tilsyn, hvor flere brugere er ind visiterede. Metoder Det vurderes, at de anvendte metoder er endog meget relevante i forhold til denne målgruppe og især relevante i forhold til en funktion som aktivitetstilbud. Alle brugere har en tildelt vejleder, som i rollen som tilbuddets repræsentant understøtter den individuelle indsats i samarbejde med brugeren. De mange anvendelige rum åbner op for mange meget forskelligartede initiativer, som ser ud til at være forsøgt udnyttet. Der vurderes en bred vifte af gode tiltag i forhold til værksted, film/medie, kreativitet, dans, motion og køkkenaktiviteter; alt sammen aktiverende aktiviteter, der ud fra et fagligt synspunkt og for brugerne giver mening. Udendørs arealerne supplerer de indendørs aktiviteter i form af dyrehold (høns og til dels heste), bålplads til diverse arrangementer og gode trygge vandrestier, hvor fokus tydeligt har været på fremkommelighed.. Tilsynet har fået fremsendt en personalehåndbog og en håndbog med faglige instrukser. Begge sæt instrukser og vejledninger giver et billede af en systematisk tilgang til løsning af opgaverne. Tilbuddets metodiske grundlag betegnes som neuropædagogisk; én enkelt medarbejder er ved at tage en etårig uddannelse i dette. De øvrige medarbejdere bruger i dagligdagen denne kollega til faglig sparring. Tilsynet savner dette metodiske grundlag defineret i et værdigrundlag med klare anvisninger til medarbejderne i ovennævnte håndbøger. Der foreligger mere løse anvisninger til det pædagogiske arbejde i håndbøger, men der savnes beskrivelse af den metodiske retning og anvisninger til arbejdet ud fra disse. Det anbefales at der udarbejdes et værdigrundlag med beskrivelse af pædagogisk metodisk grundlag, samt anvisninger til den pædagogiske praksis ud fra dette. Som tidligere nævnt savnes der i dokumentationen en løbende opfølgning på de ellers gode aktivitetsplaner, og der savnes opfølgning på effekten af eget arbejde. Det anbefales at der i forhold til den videre udvikling af bosteds system udvikles en praksis for løbende dokumentation af opfølgning på mål samt en praksis for måling af effekt af indsatsen. Side 7 af 13

8 Inddragelse Det er tilsynets indtryk, at der i dagligdagen og i forbindelse med brugerdemokratiet (månedlige brugerrådsmøder og brugermøder) sker en flot med inddragelse af brugerne en inddragelse, der bekræftes af disse. De gennemgåede aktivitetsplaner giver også indtryk af en god individuel inddragelse, som også er bekræftet. Brugernes mentale og fysiske sundhed. Brugerens fysiske sundhed understøttes i form af gode muligheder for træning, dans og anden fysisk aktivitet. Der kan nævnes træningsfaciliteter, gode udenoms gangstier, petracykling, boksehold på Kildehaven, den oprettede handicapidrætsforening samt fast kørestoledans. Der følges individuelt og generelt op i forhold til ønsket om sund kost i samarbejde med ernæringskyndig ved Kildehaven. Tilbuddet har en meget udbygget og dækkende medicininstruks Tilbuddet er opmærksom på lovpligtig indberetning af utilsigtede hændelser UTH i forbindelse med sundhedsydelser. Magtanvendelse og retssikkerhed Det er tilsynets indtryk, at der er god og dækkende viden om magtanvendelseslovgivningen. Der har ikke været behov for indberetning af magtanvendelse. Der foreligger dog ikke særlige socialpædagogiske handleplaner, der overfor medarbejderne anviser en konfliktforebyggende praksis ved brugere med en adfærd, hvor dette er relevant. Der opfordres til, at der udarbejdes forebyggende socialpædagogiske handleplaner ved brugere, hvor forebyggelse af konflikt er relevant. Club 10-4 skønner ikke at behovet er der for nuværende. Retssikkerhed Alle brugere har afgivet dokumenterede ønsker til inddragelse af nærmeste pårørende I forhold til medarbejdernes inddragelse i brugernes økonomi er der udarbejdet administrationsaftaler på alle Dokumentation Der er som nævnt oplyst at overgang til bosteds system er forestående og oven for er der givet anbefalinger i forhold til dette. For tiden dokumenteres i en blanding af dagbøger, personalemødereferater og aktivitetsplaner. Dette harmonerer ikke med kravene til en én-strenget dokumentation, hvor der kan søges aktindsigt og som er godkendt i henhold til persondataloven. Det anbefales, at al dokumentation af personfølsomme individuelle oplysninger/indsatser snarest overgår til dagbøger eller anden individuel dokumentationsform, som lever op til datalovgivningen Tema 4: Organisation og ledelse Det er tilsynets vurdering at centrets ledelse, direktør og leder, har de ledelsesmæssige og faglige kompetencer der er en forudsætning for driften af dette tilbud. Det er også indtrykket at disse personlige kompetencer understøttes af både organisatoriske og strategiske evner Tilbuddet er forholdsvist nystartet og som det fremgår af ovenstående savnes den ønskede retning bedre dokumenteret. Det må dog siges, at der ved fremvisning af stedet og interviews af de forskellige parter klart fornemmes en retning; en retning som alle udsagn understøtter. Side 8 af 13

9 Bestyrelse Tilsynet har fået fremsendt opdateret bestyrelsesliste; en liste der identisk med bestyrelsen ved friplejeboligerne, dvs. målgruppen er delvist sammenfaldende for en bestyrelse, der vurderes fornuftigt sammensat og har erfaring med området.: Tilbuddets daglige drift Brugerne har i forhold til deres behov, en tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Personalegennemstrømningen på tilbuddet vurderes ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Det vurderes, at de interviewede er glade for deres arbejdsplads. Sygefraværet blandt medarbejderne vurderes ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser; måske endda lavere. Der tilbydes medarbejderne både intern og ekstern supervision. Tema 5: Kompetencer Tilsynet har fået fremsendt en opdateret medarbejderliste med angivelse af formelle kompetencer. Der er tilsynets vurdering, at blandingen af primært pædagogisk uddannede, men også sundhedsuddannede og en enkelt håndværksuddannet er relevant for de opgaver der skal løses Kompetencerne internt understøttes af specielle kompetencer fra Kildehavens friplejeboliger, f.eks. specielt kostuddannet, ergoterapeut og direktøren, som er sygeplejerske. Der arbejdes med at udvikle kompetenceprofiler, således at arbejdsdelingen bliver endnu tydeligere. Arbejdsdelingen er allerede nu til dels beskrevet i før nævnte håndbog Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler én gang årligt I forhold til kompetenceudvikling er det indtrykket, at der i første omgang satses på at give alle et forbedret fagligt grundlag for en neuropædagogisk tilgang. Der arbejdes med inddragelse af frivillig, men der satses på en utraditionel inddragelse, da man satser på inddragelse af pårørende og mennesker i virksomhedspraktik. Der er allerede gode erfaringer med samarbejde med den lokale skole, med den konsekvens, at 2 niendeklasse elever har fungeret som frivillige, hvilket har beriget begge parter. Der beskrives en gevinst i, at der har været nogen, der har kunnet være ung med de unge. Tema 6: Økonomi Tilsynet har modtaget seneste opgjorte årsrapport med budget og årsopgørelse for perioden 1. juli 2012 til 30 juni Regnskabet er fra statsautoriseret revisor har ikke regnskabsmæssige anmærkninger. Regnskabet tegner dog et billede af et samlet negativt resultat for dette opstarts år (12/13), som dog er langt bedre end budgetteret og som af ledelsen betegnes som forventeligt grundet de mange investeringer. Driften betegnes på nuværende tidspunkt i balance. Dette udsagn understøttes af et fremsendt aktuelt kvartalsregnskab, der efterfølgende er fremsendt og nu viser en klar positiv drift balance Tilsynet vurderer ikke, at denne driftsmæssige styring har negative konsekvenser for den gode kvalitet i den konkrete faglige indsats. Tilsynet vil i dialog med tilbuddet og for fortsat at sikre tryghed for gruppen af brugere følge op på dette i forbindelse med forelæggelse af regnskab for 2013/2014 og tilsynet i Side 9 af 13

10 Tilbuddet har været registreret på tilbudsportalen. Af udefra kommende årsager er tilbuddet pt ikke synligt her. Når det igen bliver muligt at indrapportere til tilbudsportalen, har tilsynet følgende anbefaling i forhold til angivelse af takster: Det anbefales, at der på Tilbudsportalen angives tydeligere og gennemskuelige kriterier for afregning med grundtakst og forskellige henholdsvis støtte-/plejetillæg, og det anbefales at såvel grundtakst som støtte- /plejetillæg angives med vejledende priser.. Tema 7: De fysiske rammer Den samlede ejendom og de mange fremadrettede muligheder for udvikling af tilbuddet. Interviews og observation under tilsynet tyder på at alle trives i de fysiske rammer Tilsynet vurderer også disse som særdelesegnede til formålet. Indendørs faciliteterne er præget af mange disponible rum, som i dag tilgodeser adskilte aktiviteter i form af værksted, medierum, filmrum, kreative aktiviteter, omsorgsrum samt et stort anvendeligt fællesrum, som rummer et godt køkkenområde. Udendørs faciliteterne er præget af mange kvadratmeter, der i dag anvendes til grønt beplantet område med stier, lille sø, hønsehold, stor anvendelig terrasse, bålplads, krolfbane. Der ud over forefindes lade med mulighed for kontakt med traktorer og grovere værkstedsopgaver. Samlet set skønnes, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er meget velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe, samt understøtter indsatsens formål og indhold De fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes behov og interesser og sikrer borgernes trivsel. Side 10 af 13

11 Datakilder Interviews Leder Beboer Medarbejdere Pårørende Borger Sagsbehandler Observationer Besigtigelse fysiske rammer Aktivitet Besigtigelse dørforhold Beskæftigelse Relationer Sundhedsinitiativer Organisation og økonomi Regnskab og evt. bilag Vedtægter Budget Forretningsorden evt. referater Organisationsplan Personalehåndbog Liste over bestyrelse Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Pædagogik, Helbred, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen Lovpligtige indberetninger magt/overgreb. Ydelsesbeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Beskrivelse Side 11 af 13

12 Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Serviceloven LBK 1093 af 5. september Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Lov om Socialtilsyn LBK 608 af 12. juni Socialtilsynet kan udbyde 1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige eller socialfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud og 2) udførelse af opgaver efter delegation fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 148 a, stk. 4, i lov om social service. Anvendt tilsynsmetode 1. Tilsynet er sket ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsen kvalitets- model (se nedenfor) og udmunder i en vurdering af om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat er opfyldt 2. Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn 3. Interview med ledelse 4. Interview med t 2 medarbejdere med forskellig faglig baggrund 5. Interview stikprøve blandt mindst 2-5 brugere. 6. Gennemgang af dokumentationen ved 5 af tilsynet valgte brugere. 7. Vurdering af data i forhold til: visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. Temaer omfattet af tilsynet Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Selvstændighed og sociale relationer Uddannelse og beskæftigelse Side 12 af 13

13 Fysiske rammer Økonomi (Takst) For uddybning af de enkelte temaer se Socialstyrelsens kvalitetsmodel Side 13 af 13

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden 2014 Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-06-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt

Læs mere

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne 2014 Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 21-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse 2014 Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-12-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014 2014 Kompasset Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-12-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015 2015 TT Hjemmeservice Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 29-06-2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Tidligere

Læs mere

OK-Centret Baeshøjgård

OK-Centret Baeshøjgård 2015 OK-Centret Baeshøjgård Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-06-2015 Tilsyn med plejeboliger; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes udsagn

Læs mere

Plejecentret Baeshøjgaard

Plejecentret Baeshøjgaard 2014 Plejecentret Baeshøjgaard Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 13-11-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Friplejeboligerne Kildehaven

Friplejeboligerne Kildehaven Friplejeboligerne Kildehaven Tilsynsrapport uanmeldte og anmeldte tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse... 4 Datoer

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 14-04-2015

Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 14-04-2015 2015 Orelund Behandlingscenter Tjele Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 14-04-2015 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere