Kildehaven C Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kildehaven C 10-4. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 08-05-2014"

Transkript

1 2014 Kildehaven C 10-4 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens ; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Brugernes /pårørendes udsagn Tilsynets observationer / kontrol Lokale politiske forventninger (eks. Kvalitetsstandarder/ældrepolitik) Gældende love (Service- og Sundhedslov m.fl.) kigger på og vurderer om stedet lever op til de generelle krav. Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Vurdering i forhold til Tilbudsportalen... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 5 Opfølgning på sidste års tilsyn... 5 Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse... 6 Tema 2: Selvstændighed og relationer... 6 Tema 3: Målgruppe, metode og resultater... 7 Tema 4: Organisation og ledelse... 8 Tema 5: Kompetencer... 9 Tema 6: Økonomi... 9 Tema 7: De fysiske rammer Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Anvendt tilsynsmetode Temaer omfattet af tilsynet Side 3 af 13

4 Generel information Kontaktoplysninger Kildehaven Club 10-4 Svinningevej 3, 4520 Svinninge Leder Direktør Majbritt Nyholm, Leder Helle Thorsen Organisationsform Privat Aktivitetstilbud / beskæftigelsestilbud. Målgruppe Yngre og voksne i alderen fra 17 år med nedsat fysisk og mental funktionsevne, der har behov for hjælp, støtte, aflastning og/eller træning. Dato for tilsyn 10. april 2014 Tilsynskonsulent Leif Christensen Side 4 af 13

5 Den samlede vurdering Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet vurderes generelt som et kvalitativt godt tilbud. På nuværende tidspunkt fungerer stedet primært som aktivitetstilbud og vurderingen bygger primært på vurderingen af denne indsats. Det er ud fra interviews og besigtigelse indtrykket, at brugere af beskæftigelsestilbuddet vil kunne nyde godt af samme tilgang til levering af ydelser, som for nærværende er synlig i forhold til aktivitetstilbuddet. De fysiske rammer på Gården vurderes nærmest optimale for at skabe et varieret tilbud med mange muligheder for at stimulere brugernes fysik, psykiske og sociale funktionsevne. Ledelsesmæssigt er der tænkt og tænkes fortsat kreativt for at udnytte de mange muligheder ikke alene inden for egne fysiske og sociale rammer, men også i forhold til lokalsamfund og øvrige samarbejdsparter. Indsatsen er trods nedenstående anbefalinger præget af stor systematik og klare anvisninger til alle parter. Der forefindes relevante information om enheden på internettet. Alle parter udtrykker stor tilfredshed med indsatsen, hvilket tydeligt bliver bekræftet under besøget og ved interviews af brugere. Det ser ud til at enheden er ved at skabe en positiv kultur på stedet, som fremadrettet forventes at påvirke indsatsen positivt. Selv om tilsynet efterlyser et værdi-/ teorigrundlag får man ved tilsyn en fornemmelse af et fællesskab i forhold til måden at levere ydelser på og en fælles tilgang ud fra grundtilgangen, at vi gør tingene sammen. Vurdering i forhold til Tilbudsportalen Tilsynet indstiller, at Club 10-4, Gården vurderes som generelt egnet til tilbudsportalen. Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer Tema 3: Det anbefales at der udarbejdes et værdigrundlag med beskrivelse af pædagogisk metodisk grundlag, samt anvisninger til den pædagogiske praksis ud fra dette. Det anbefales at der i forhold til den videre udvikling af bosteds system udvikles en praksis for løbende dokumentation af opfølgning på mål samt en praksis for måling af effekt af indsatsen. Det anbefalet, at al dokumentation af personfølsomme individuelle oplysninger/indsatser snarest overgår til dagbøger eller anden individuel dokumentationsform, som lever op til datalovgivningen Tema 6: Det anbefales, at der på Tilbudsportalen angives tydeligere og gennemskuelige kriterier for afregning med grundtakst og forskellige henholdsvis støtte-/plejetillæg og det anbefales at såvel grundtakst som støtte- /plejetillæg angives med vejledende priser.. Opfølgning på sidste års tilsyn Tilbuddet er nystartet og godkendt i 2013 Der forligger ikke tilsynsrapport fra Side 5 af 13

6 Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Alle borgere, der er visiteret til tilbuddet har en aktivitetsplan, hvor forventningerne til samarbejdet mellem stedet og borgeren er tydeliggjort ikke alene med et tydeligt fagligt perspektiv, men også med tydelig inddragelse af borgeren. Tilsynet har fået fremsendt og gennemgået 5 af tilsynet tilfældigt udvalgte aktivitetsplaner for borgere Indtrykket er at tilbuddet målrettet forsøger at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til især uddannelse, men også beskæftigelse i det omfang, det er realistisk.. Grunden til denne fordeling er, at stort set alle borgere er visiteret med baggrund i Servicelovens 104 om aktivitetstilbud. Der foreligger sjældent handleplan fra anbringende kommune, men de gennemgåede aktivitetsplaner udgør et godt og fagligt begrundet fundament i et målrettet arbejde med uddannelse og til dels beskæftigelse. Der samarbejdes systematisk med døgntilbuddet Kildehaven, hvor samtlige borgere pt er bosiddende. Enkelte har fundet små beskæftigelsestilbud ved Odsherreds Bilcenter og Kildehaven, og det er indtrykket at tilbuddet er meget opsøgende for at finde nye muligheder for beskæftigelse. I forhold til uddannelse fremgår det som nævnt tydeligt af de gennemgåede aktivitetsplaner, at borgerens ønsker og muligheder for uddannelse har fokus i indsatsen. En enkelt er indskrevet på VUC og der er planer for interne uddannelsestiltag eventuelt gennem ansættelse af egen underviser og eventuelt i samarbejde med aftenskolesystemet. Der foregår internt mange meningsfulde aktivitets- / træningstiltag herunder vedligehold / udvikling af praktiske færdigheder som f.eks. forskelligt værkstedsarbejde, køkken træning efter evne, havearbejde, træning i brug af elektroniske medier, håndarbejde, kreative arbejder og andre praktiske færdigheder Tilbuddets fysiske rammer, dagligdagen, de mange forskelligartede aktiviteter og den løbende meget konsekvente inddragelse af borgerne vurderes medvirkende til at stimulere borgerens kognitive færdigheder Interviews med ledelse, medarbejdere og ikke mindst borgere understøtter ovenstående positive billede af denne del af indsatsen Club 10-4 orienterer om implementeringen af dokumentation i Bosteds system, hvor en mere systematiske opfølgning og effektmåling ønskes bygget ind. Tilsynet er enig i, at dette er et behov og vil i forbindelse med næste års tilsyn følge op på dette. Tema 2: Selvstændighed og relationer Det vurderes, at stedet gør meget for at stimulere en positiv udvikling i forhold til personlig udvikling og skabelse af relationer. Dette sikres gennem inddragelse af lokalsamfundet (f.eks. skolen), mange forskelligartede aktiviteter, fester, arrangementer, koncertbesøg, udflugter og en stor åbenhed mod omverdenen. Arrangementer åbnes ofte både ind ad og ud ad til. I det daglige styres indsatsen af aftaler med borgeren i aktivitetsplaner, hvor der vurderes opmærksomhed på opretholdelse af forskelligartede vigtige netværk som familie, skolekammerater etc. Denne indsats ser ud til at foregå i et fornuftigt samspil med døgntilbuddet, friplejeboligerne Kildehaven. Der ses tydelige bestræbelser på at sikre samspillet med de øvrige borgere, og der tages løbende meningsfulde initiativer i samspillet med omverdenen f.eks. et berigende samspil med den lokale skole Samlet set vurderes det at borgerne internt i tilbuddet og i eksterne sammenhænge naturligt kommer til at indgå i meningsfulde sociale relationer, fællesskaber og netværk. Samtidigt vurderes det, at indsatsen er individuelt tilpasset den enkelte borger, således at den enkelte udfordring er tilpasset individuel mental funktionsevne og i tæt dialog med borger. Club 10-4 har egen idrætsforening, som sikrer ugentlig fysisk aktivitet sammen med andre. Side 6 af 13

7 Interviews med ledelse, medarbejdere og ikke mindst borgere understøtter ovenstående positive billede af denne del af indsatsen Indsatsens mål er igen godt dokumenteret i aktivitetsplan men dokumentation af den løbende opfølgning og effekt savnes også her. Se ovenfor. Tema 3: Målgruppe, metode og resultater Nuværende målgruppe beskrivelse. Yngre og voksne i alderen fra 17 år med nedsat fysisk og mental funktionsevne, der har behov for hjælp, støtte, aflastning og / eller træning. Ledelsen bekræfter, at det stadig er en dækkende beskrivelse af målgruppen. Efter en gennemgang af nuværende målgruppe og en drøftelse med ledelsen er det indtrykket at næsten 100% af brugerne er visiteret til 104 aktivitetstilbud. Ved tilsynet ser indsatsen også primært ud til at tilgodese denne del af ydelserne til målgruppen målgruppen. Ledelsen ønsker trods sammensætning af nuværende målgruppe stadig at modtage brugere med behov for et tilbud om beskæftigelse (servicelovens 103). Manhar flere relevante ideer til, hvordan indsatsen fremadrettet også vil være meningsfuld for brugere af et beskæftigelsestilbud.. Disse planer vurderes relevante af tilsynet. Tilsynet har fået tilsendt brugerliste med 25 brugere og har set i lyset af de fysiske rammer sammenholdt dette med godkendelsen til 50 brugere. Ud fra dette vurderes det usikkert om det er realistisk at enheden kan rumme de godkendte 50 brugere. For tiden er der dog endog meget flotte pladsforhold, og det er tilsynets opfattelse, at ledelsen er sig denne udfordring bevidst. Dette vil blive fulgt op ved fremadrettede tilsyn, hvor flere brugere er ind visiterede. Metoder Det vurderes, at de anvendte metoder er endog meget relevante i forhold til denne målgruppe og især relevante i forhold til en funktion som aktivitetstilbud. Alle brugere har en tildelt vejleder, som i rollen som tilbuddets repræsentant understøtter den individuelle indsats i samarbejde med brugeren. De mange anvendelige rum åbner op for mange meget forskelligartede initiativer, som ser ud til at være forsøgt udnyttet. Der vurderes en bred vifte af gode tiltag i forhold til værksted, film/medie, kreativitet, dans, motion og køkkenaktiviteter; alt sammen aktiverende aktiviteter, der ud fra et fagligt synspunkt og for brugerne giver mening. Udendørs arealerne supplerer de indendørs aktiviteter i form af dyrehold (høns og til dels heste), bålplads til diverse arrangementer og gode trygge vandrestier, hvor fokus tydeligt har været på fremkommelighed.. Tilsynet har fået fremsendt en personalehåndbog og en håndbog med faglige instrukser. Begge sæt instrukser og vejledninger giver et billede af en systematisk tilgang til løsning af opgaverne. Tilbuddets metodiske grundlag betegnes som neuropædagogisk; én enkelt medarbejder er ved at tage en etårig uddannelse i dette. De øvrige medarbejdere bruger i dagligdagen denne kollega til faglig sparring. Tilsynet savner dette metodiske grundlag defineret i et værdigrundlag med klare anvisninger til medarbejderne i ovennævnte håndbøger. Der foreligger mere løse anvisninger til det pædagogiske arbejde i håndbøger, men der savnes beskrivelse af den metodiske retning og anvisninger til arbejdet ud fra disse. Det anbefales at der udarbejdes et værdigrundlag med beskrivelse af pædagogisk metodisk grundlag, samt anvisninger til den pædagogiske praksis ud fra dette. Som tidligere nævnt savnes der i dokumentationen en løbende opfølgning på de ellers gode aktivitetsplaner, og der savnes opfølgning på effekten af eget arbejde. Det anbefales at der i forhold til den videre udvikling af bosteds system udvikles en praksis for løbende dokumentation af opfølgning på mål samt en praksis for måling af effekt af indsatsen. Side 7 af 13

8 Inddragelse Det er tilsynets indtryk, at der i dagligdagen og i forbindelse med brugerdemokratiet (månedlige brugerrådsmøder og brugermøder) sker en flot med inddragelse af brugerne en inddragelse, der bekræftes af disse. De gennemgåede aktivitetsplaner giver også indtryk af en god individuel inddragelse, som også er bekræftet. Brugernes mentale og fysiske sundhed. Brugerens fysiske sundhed understøttes i form af gode muligheder for træning, dans og anden fysisk aktivitet. Der kan nævnes træningsfaciliteter, gode udenoms gangstier, petracykling, boksehold på Kildehaven, den oprettede handicapidrætsforening samt fast kørestoledans. Der følges individuelt og generelt op i forhold til ønsket om sund kost i samarbejde med ernæringskyndig ved Kildehaven. Tilbuddet har en meget udbygget og dækkende medicininstruks Tilbuddet er opmærksom på lovpligtig indberetning af utilsigtede hændelser UTH i forbindelse med sundhedsydelser. Magtanvendelse og retssikkerhed Det er tilsynets indtryk, at der er god og dækkende viden om magtanvendelseslovgivningen. Der har ikke været behov for indberetning af magtanvendelse. Der foreligger dog ikke særlige socialpædagogiske handleplaner, der overfor medarbejderne anviser en konfliktforebyggende praksis ved brugere med en adfærd, hvor dette er relevant. Der opfordres til, at der udarbejdes forebyggende socialpædagogiske handleplaner ved brugere, hvor forebyggelse af konflikt er relevant. Club 10-4 skønner ikke at behovet er der for nuværende. Retssikkerhed Alle brugere har afgivet dokumenterede ønsker til inddragelse af nærmeste pårørende I forhold til medarbejdernes inddragelse i brugernes økonomi er der udarbejdet administrationsaftaler på alle Dokumentation Der er som nævnt oplyst at overgang til bosteds system er forestående og oven for er der givet anbefalinger i forhold til dette. For tiden dokumenteres i en blanding af dagbøger, personalemødereferater og aktivitetsplaner. Dette harmonerer ikke med kravene til en én-strenget dokumentation, hvor der kan søges aktindsigt og som er godkendt i henhold til persondataloven. Det anbefales, at al dokumentation af personfølsomme individuelle oplysninger/indsatser snarest overgår til dagbøger eller anden individuel dokumentationsform, som lever op til datalovgivningen Tema 4: Organisation og ledelse Det er tilsynets vurdering at centrets ledelse, direktør og leder, har de ledelsesmæssige og faglige kompetencer der er en forudsætning for driften af dette tilbud. Det er også indtrykket at disse personlige kompetencer understøttes af både organisatoriske og strategiske evner Tilbuddet er forholdsvist nystartet og som det fremgår af ovenstående savnes den ønskede retning bedre dokumenteret. Det må dog siges, at der ved fremvisning af stedet og interviews af de forskellige parter klart fornemmes en retning; en retning som alle udsagn understøtter. Side 8 af 13

9 Bestyrelse Tilsynet har fået fremsendt opdateret bestyrelsesliste; en liste der identisk med bestyrelsen ved friplejeboligerne, dvs. målgruppen er delvist sammenfaldende for en bestyrelse, der vurderes fornuftigt sammensat og har erfaring med området.: Tilbuddets daglige drift Brugerne har i forhold til deres behov, en tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Personalegennemstrømningen på tilbuddet vurderes ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Det vurderes, at de interviewede er glade for deres arbejdsplads. Sygefraværet blandt medarbejderne vurderes ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser; måske endda lavere. Der tilbydes medarbejderne både intern og ekstern supervision. Tema 5: Kompetencer Tilsynet har fået fremsendt en opdateret medarbejderliste med angivelse af formelle kompetencer. Der er tilsynets vurdering, at blandingen af primært pædagogisk uddannede, men også sundhedsuddannede og en enkelt håndværksuddannet er relevant for de opgaver der skal løses Kompetencerne internt understøttes af specielle kompetencer fra Kildehavens friplejeboliger, f.eks. specielt kostuddannet, ergoterapeut og direktøren, som er sygeplejerske. Der arbejdes med at udvikle kompetenceprofiler, således at arbejdsdelingen bliver endnu tydeligere. Arbejdsdelingen er allerede nu til dels beskrevet i før nævnte håndbog Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler én gang årligt I forhold til kompetenceudvikling er det indtrykket, at der i første omgang satses på at give alle et forbedret fagligt grundlag for en neuropædagogisk tilgang. Der arbejdes med inddragelse af frivillig, men der satses på en utraditionel inddragelse, da man satser på inddragelse af pårørende og mennesker i virksomhedspraktik. Der er allerede gode erfaringer med samarbejde med den lokale skole, med den konsekvens, at 2 niendeklasse elever har fungeret som frivillige, hvilket har beriget begge parter. Der beskrives en gevinst i, at der har været nogen, der har kunnet være ung med de unge. Tema 6: Økonomi Tilsynet har modtaget seneste opgjorte årsrapport med budget og årsopgørelse for perioden 1. juli 2012 til 30 juni Regnskabet er fra statsautoriseret revisor har ikke regnskabsmæssige anmærkninger. Regnskabet tegner dog et billede af et samlet negativt resultat for dette opstarts år (12/13), som dog er langt bedre end budgetteret og som af ledelsen betegnes som forventeligt grundet de mange investeringer. Driften betegnes på nuværende tidspunkt i balance. Dette udsagn understøttes af et fremsendt aktuelt kvartalsregnskab, der efterfølgende er fremsendt og nu viser en klar positiv drift balance Tilsynet vurderer ikke, at denne driftsmæssige styring har negative konsekvenser for den gode kvalitet i den konkrete faglige indsats. Tilsynet vil i dialog med tilbuddet og for fortsat at sikre tryghed for gruppen af brugere følge op på dette i forbindelse med forelæggelse af regnskab for 2013/2014 og tilsynet i Side 9 af 13

10 Tilbuddet har været registreret på tilbudsportalen. Af udefra kommende årsager er tilbuddet pt ikke synligt her. Når det igen bliver muligt at indrapportere til tilbudsportalen, har tilsynet følgende anbefaling i forhold til angivelse af takster: Det anbefales, at der på Tilbudsportalen angives tydeligere og gennemskuelige kriterier for afregning med grundtakst og forskellige henholdsvis støtte-/plejetillæg, og det anbefales at såvel grundtakst som støtte- /plejetillæg angives med vejledende priser.. Tema 7: De fysiske rammer Den samlede ejendom og de mange fremadrettede muligheder for udvikling af tilbuddet. Interviews og observation under tilsynet tyder på at alle trives i de fysiske rammer Tilsynet vurderer også disse som særdelesegnede til formålet. Indendørs faciliteterne er præget af mange disponible rum, som i dag tilgodeser adskilte aktiviteter i form af værksted, medierum, filmrum, kreative aktiviteter, omsorgsrum samt et stort anvendeligt fællesrum, som rummer et godt køkkenområde. Udendørs faciliteterne er præget af mange kvadratmeter, der i dag anvendes til grønt beplantet område med stier, lille sø, hønsehold, stor anvendelig terrasse, bålplads, krolfbane. Der ud over forefindes lade med mulighed for kontakt med traktorer og grovere værkstedsopgaver. Samlet set skønnes, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er meget velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe, samt understøtter indsatsens formål og indhold De fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes behov og interesser og sikrer borgernes trivsel. Side 10 af 13

11 Datakilder Interviews Leder Beboer Medarbejdere Pårørende Borger Sagsbehandler Observationer Besigtigelse fysiske rammer Aktivitet Besigtigelse dørforhold Beskæftigelse Relationer Sundhedsinitiativer Organisation og økonomi Regnskab og evt. bilag Vedtægter Budget Forretningsorden evt. referater Organisationsplan Personalehåndbog Liste over bestyrelse Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Pædagogik, Helbred, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen Lovpligtige indberetninger magt/overgreb. Ydelsesbeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Beskrivelse Side 11 af 13

12 Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Serviceloven LBK 1093 af 5. september Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Lov om Socialtilsyn LBK 608 af 12. juni Socialtilsynet kan udbyde 1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige eller socialfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud og 2) udførelse af opgaver efter delegation fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 148 a, stk. 4, i lov om social service. Anvendt tilsynsmetode 1. Tilsynet er sket ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsen kvalitets- model (se nedenfor) og udmunder i en vurdering af om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat er opfyldt 2. Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn 3. Interview med ledelse 4. Interview med t 2 medarbejdere med forskellig faglig baggrund 5. Interview stikprøve blandt mindst 2-5 brugere. 6. Gennemgang af dokumentationen ved 5 af tilsynet valgte brugere. 7. Vurdering af data i forhold til: visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. Temaer omfattet af tilsynet Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Selvstændighed og sociale relationer Uddannelse og beskæftigelse Side 12 af 13

13 Fysiske rammer Økonomi (Takst) For uddybning af de enkelte temaer se Socialstyrelsens kvalitetsmodel Side 13 af 13

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne 2014 Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 21-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden 2014 Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-06-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse 2014 Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-12-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Gården (Kildehavens Club 10-4)

Gården (Kildehavens Club 10-4) 2016 Gården (Kildehavens Club 10-4) Aktivitets- og samværstilbud, SEL 104 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 22-02-2016 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Dagcenter Stenhusbakken

Dagcenter Stenhusbakken 2014 Dagcenter Stenhusbakken Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 02-04-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 25-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad

Læs mere

Solgården. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 30-09-2014

Solgården. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 30-09-2014 2014 Solgården Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015 2015 TT Hjemmeservice Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 29-06-2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Tidligere

Læs mere

Kildehaven Friplejeboliger

Kildehaven Friplejeboliger 2014 Kildehaven Friplejeboliger Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 19-12-2014 Tilsyn med friplejeboliger; Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 25-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Plejehotellet Regstrup

Plejehotellet Regstrup 2014 Plejehotellet Regstrup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 20-10-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 84; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 22-08-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt

Læs mere

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014 2014 Kompasset Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-12-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Værested Cafe Paraplyen

Værested Cafe Paraplyen 2015 Værested Cafe Paraplyen Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 04-12-2015 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken

Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken 2015 Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-05-2015 Indhold Generel information... 3 Den samlede vurdering... 4 Anbefalinger samlet op fra vurderinger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 10-07-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører);

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 2014 Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 16-09-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune

Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune 2014 Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 17-06-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Plejecenter Quistgården

Plejecenter Quistgården 2014 Slagelse Kommune Plejecenter Quistgården Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 15-12-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

Plejecenter Møllevang

Plejecenter Møllevang 2015 Plejecenter Møllevang Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 26-08-2015 Tilsyn med plejeboliger; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes udsagn

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19 2017 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2017 Side 1 af 19 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Årsrapport Tilsyn Omsorgsområdet November [1] Indhold Baggrund... 3 Uanmeldte tilsynsbesøg i... 3 Formålet med årsrapporten... 4 Sammenfatning af anmærkningerne... 4 [2]

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 20

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 20 2016 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2016 Side 1 af 20 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Bostedet Hybenvang Tilsynsrapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Dagcenter A-Huset Tølløse

Dagcenter A-Huset Tølløse 2015 Dagcenter A-Huset Tølløse Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 17-12-2015 Tilsyn med Dagcenter og aktivitetstilbud SEL 84 og Træningstilbud SEL 86; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Levehjemmet Bjergbyparken

Levehjemmet Bjergbyparken 2014 Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-11-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere