Revision af logningsreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af logningsreglerne"

Transkript

1 1. Executive summary Siden ikrafttrædelsen af de såkaldte logningsregler i 2007, har det været omdiskuteret, om forpligtelsen til at lagre en række persondata går for vidt i forhold til bl.a. privatlivets fred. Logningsbekendtgørelsen omfatter bl.a. oplysninger om, hvem danske borgere ringer til, sms er med, og hvilke mobilmaster deres mobiltelefon kobler sig på. Den 8. april 2014 afsagde EU-Domstolen en afgørelse, der erklærede EU's logningsdirektiv for uforeneligt med netop beskyttelsen af privatlivets fred og persondata i EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder (Charteret). Justitsministeriet har i et notat om dommen konkluderet, at den danske logningsordning ikke er i strid med Charteret. Det må dog anses for tvivlsomt, om Justitsministeriets konklusion lægger tilstrækkelig vægt på det forhold, at de danske logningsregler, og den deraf følgende lagring af persondata, griber ind i alle danske borgeres privatliv uden krav om mistanke eller lignende. Netop dette forhold var af afgørende betydning i EU-Domstolens dom, samt i en række relevante afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). På den baggrund konkluderes det, at der er stærke holdepunkter for at antage, at de danske logningsregler ikke er forenelige med Charteret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Det anbefales derfor, at der foretages yderligere ændringer af bl.a. logningsbekendtgørelsen således, at der alene kan foretages logning af persondata vedrørende konkrete personer, som, politiet har en rimelig formodning om, er involveret i alvorlig kriminalitet, og at de loggede data derefter alene kan udleveres i henhold til reglerne i Retsplejeloven, der kræver mistanke og retskendelse. 2. De danske logningsregler Terrorangrebene i USA den 11. september 2001 ændrede holdningen til logning af persondata. Med Folketingets vedtagelse af Terrorpakke I i 2002 indførte man derfor bl.a. Retsplejelovens 1 786, stk. 4, der må 1 LBK nr 1139 af 24/09/2013 1

2 anses som en undtagelse til udgangspunktet i Telelovens 2 regler om hemmeligholdelse af elektronisk kommunikation mv. 3 Bestemmelsen har følgende ordlyd: Det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren nærmere regler om denne registrering og opbevaring. I kølvandet på terrorangrebene i Madrid (2004) og London (2005) vedtog EU i 2006 det såkaldte logningsdirektiv 4. I medfør af Retsplejelovens 786, stk. 4, 2. pkt. blev logningsbekendtgørelsen udstedt, og den trådte i kraft den 15. september 2007 samtidig med Retsplejelovens 786, hvormed logningsdirektivet blev implementeret i dansk ret 5. Det fremgår af logningsbekendtgørelsens 4, at en udbyder 6 blandt andet skal registrere oplysninger om mobiltelefoni samt meddelelseskommunikation, herunder A- og B-numre (det opkaldende og modtagende nummer) samt navn og adresse på abonnenten mv. Yderligere skal identiteten af kommunikationsudstyret samt den eller de celler, en mobiltelefon er forbundet til og telefonmasternes placering, registreres. Samtidig skal tidspunkterne for kommunikationens start og slutning registreres. Ifølge bekendtgørelsen 4, stk. 1 nr. 6 skal der registreres og opbevares oplysninger om den første og sidste mast, som en mobiltelefon er forbundet til som led i en kommunikation, mens direktivet kun stiller krav om, at der registreres og opbevares oplysninger om den første mast, jf. Direktivets art. 5, stk. 1 litra f, nr Lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (teleloven) nr. 169 af 3. marts 2011 Jf. lovbek. nr. 128 af 7. februar Der kan henvises til Munk-Hansen. C, m.fl.: Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, kapitel 2 om Logning og retssikkerhed af Charlotte Bagger for en specifik gennemgang af reglerne i teleloven og udbudsbekendtgørelsen om hemmeligholdelse. 4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF, EUT(2006) L105/54. 5 Munk-Hansen. C, m.fl.: Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, kapitel 2 om Logning og retssikkerhed af Charlotte Bagger, s. 53. Bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen). 6 Af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester til slutbrugere 7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF, EUT(2006) L105/54 2

3 Det fulgte indtil for nylig af 5, stk. 1 i logningsbekendtgørelsen, at en udbyder skulle registrere oplysninger om internetsessions, herunder om afsender og modtagers IP-adresse, portnumre 8, transportprotokol 9 og tidspunktet for kommunikationens start og slutning mv 10. Justitsministeriet tog dog for nylig skridt til at ophæve reglen i bekendtgørelsens 5, stk. 1 samt stk. 4 og 5. Ændringerne trådte i kraft den 22. juni , dog således, at de såkaldte identitetsoplysninger fortsætter. I medfør af 5, stk. 2 (nu 5, stk. 1) skal udbydere derfor fortsat registrere en række oplysninger om en brugers adgang til internettet. Det drejer sig bl.a. om brugernes identitet og eventuelt telefonnummer samt tidspunktet for kommunikationens start og slutning. Der skal desuden stadig registreres oplysninger om lokale netværks præcise geografiske eller fysiske placering, hvis der er tale om trådløs adgang til internet 12 Logningsbekendtgørelsens 6 indeholder bestemmelser om pligten til at registrere en række oplysninger om brug af udbyderens egne - og internettelefontjenester bl.a. om afsender og modtagers adresser. Adgangen til de oplysninger, der bliver registreret og opbevaret i medfør af logningsbekendtgørelsen, bliver reguleret i retsplejelovens kapitel 71 om indgreb i meddelelseshemmeligheden, der bl.a. kræver mistanke om en alvorlig forbrydelse og retskendelse, og kapitel 74 om edition 13. For en nærmere gennemgang kan der henvises til Justitsministeriets detaljerede redegørelse om de danske logningsregler Eksempler på anvendelse af loggede tele- og internetoplysninger I Justitsministeriets redegørelse om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne fra 2012 konkluderer politiet, at logningsreglerne generelt er af meget væsentlig betydning for politiets efterforskning og opklaring 8 Bruges ligesom IP-adressen til at identificere afsenderen/modtageren i en kommunikation på nettet. 9 Oplysninger om de færdselsregler (protokol), som styrer kommunikationen 10 For en nærmere forklaring af hvad sessionslogning er henvises der til Munk-Hansen. C, m.fl.: Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, kapitel 2 om Logning og retssikkerhed af Charlotte Bagger, s Der kan i øvrigt henvises til Justitsministeriets notat om betydning af EU-domstolens dom af 8.april i de forenede sager c.293/12 og c-594/12 for de danske logningsregler, s. 22 for en nærmere begrundelse for at ophæve sessionslogningen. når en række kriterier var opfyldt 11 BEK nr 660 af 19/06/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen). 12 Tidligere logningsbekendtgørelsen 5, stk. 3 (nu 5, stk. 2.) 13 Se særligt reglerne i RPL , der opstiller generelle betingelser for adgangen til oplysningerne. 14 Se Notat om betydning af EU-Domstolens dom af 8.april i de forenede sager c.293/12 og c-594/12 for de danske logningsregler, punkt. 3., s. 6 og frem. Tilgængelig her: 3

4 af alvorlige forbrydelser. 15 I samme redegørelse udtaler PET, at: efterretningstjenesten anvender oplysninger om teletrafik i betydeligt omfang navnlig i forbindelse med længerevarende efterforskninger, indenfor terrorområdet, og oplysningerne om teletrafik har i flere tilfælde haft afgørende betydning for at kunne afdække terrorrelationer i både ind- og udland. 16 Justitsministeriets redegørelse indeholder en række eksempler på, hvornår loggede tele- og internetoplysninger har været anvendt i forbindelse med forskellige former for kriminalitet. Dog har PET ikke ønsket at bidrage med konkrete eksempler grundet faren for at kompromittere tjenestens arbejdsmetoder. I forhold til loggede teleoplysninger er bl.a. nævnt organiseret narkohandel, et skudattentat begået af tre medlemmer af en rockergruppe, drabssager, hvor man i forbindelse med logning af teleoplysninger har kunnet knytte gerningsmanden til gerningsstedet, hjemmerøverier, samt i den store Rockersag i forbindelse med både drab, våbenbesiddelse og vold, hvor politiet indhentede mere end loggede historiske kaldsdata på i alt ca. 85 telefonnumre. 17 Som eksempel på brug af loggede internetoplysninger nævnes endvidere databedrageri hos en dansk online betalingsformidler, hvor flere af deres kunder havde fået hacket og tømt deres konti. Her fik politiet via registreringen af IP-adresser fundet frem til én bestemt IP-adresse, der var brugt til at logge ind på alle de hackede konti. På baggrund af de loggede oplysninger fandt politiet frem til gerningsmanden. Yderligere har politiet brugt loggede internetoplysninger til opklaring af røverier og netbank indbrud. 15 Retsudvalget REU alm. del Bilag 125 side 35 Offentligt Redegørelse om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne. Tilgængelig her: 16 Ibid. side Retsudvalget , REU alm. del bilag Justitsministeriets redegørelse om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne, pkt

5 4. EMRK og Charteret På trods af, at logningsdirektivet er erklæret for ugyldigt, konkluderer Justitsministeriet, at Charterets art. 7 og 8 finder anvendelse på de danske logningsregler, hvilket også lægges til grund i nærværende analyse 18. Ifølge Charterets art. 7 har: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation. I forhold til logning bliver bestemmelsen suppleret af Charterets art. 8, hvorefter: 1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende. 2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til berigtigelse heraf. 3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol. Charterets art. 7 om respekt for privatlivet svarer indholdsmæssigt til EMRK art. 8, og Charterets art. 8 om personoplysninger er bl.a. baseret på EMRK art. 8. EMRK er inkorporeret i dansk ret og dermed en del af gældende dansk lovgivning 19. Det nærmere indhold af EMRK fastlægges af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) autoritative fortolkning, og der findes her en omfangsrig praksis på området for art. 8, herunder i forhold til staters overvågning og indsamling af persondata. Denne praksis er dermed direkte relevant for vurderingen af, hvorvidt de danske logningsregler er forenelige med privatlivets fred. EMRK art. 8 lyder som følger: 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed. 18 Notat om betydningen af EU-Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 (om logningsdirektivet) for de danske logningsregler, 2, juni 2014, justitsministeriet, EU-retskontoret, s Lov nr. 285 af 29. april Dentrådte i kraft 1. juli

6 5. EU-domstolens dom om logningsdirektivets ugyldighed Den 8. april 2014 afsagde EU-Domstolen dom i Digital Rights and others v. Ireland 20 (herefter Digital Rights"), hvorefter logningsdirektivet (direktiv 2006/24/EF) af 15. marts 2006 blev erklæret ugyldigt. EU-domstolen indleder med at fastslå, at direktivet indebærer et indgreb i art. 7 og 8 i Charteret af særlig alvorlig og vidtrækkende karakter, eftersom Den omstændighed, at lagringen af data og den efterfølgende anvendelse af dem finder sted, uden at abonnenten eller den registrerede bruger oplyses herom, er desuden, som generaladvokaten har anført i punkt 52 og 72 i forslaget til afgørelse, egnet til at skabe en følelse hos de berørte personer af, at deres privatliv er genstand for konstant overvågning. 21. Herefter undersøger EU-Domstolen, om indgrebet alligevel kan begrundes. Domstolen fremhæver, at den lagring, direktivet forskriver, ikke i sig selv krænker det væsentligste indehold i beskyttelsen efter Charterets art. 7 og 8, da der bl.a. ikke er hjemmel til at gøre sig bekendt med indholdet af kommunikationen. 22 Oplysninger bliver desuden behandlet for at bekæmpe grov kriminalitet og international terrorisme. Logning af oplysninger forfølger således et legitimt formål 23. Det væsentligste element i EU-Domstolens analyse vedrører, hvorvidt Direktivet både er egnet til at nå det tilsigtede mål og ikke går videre, end hvad der er passende og nødvendigt for at nå dette mål, dvs. om proportionalitetsprincippet er overholdt. EU-Domstolen fremhæver, at EU-lovgivers skønsbeføjelser i denne henseende er underlagt en streng efterprøvelse, hvilket bl.a. er begrundet med indgrebenes alvorlige og vidtrækkende karakter. 24 Ifølge EU-Domstolen er den lagring, der er hjemlet i direktivet, egnet til at gennemføre det mål, som forfølges. EU-Domstolen er imidlertid af den opfattelse, at bekæmpelse af grov kriminalitet ikke i sig selv kan begrunde, at logningen af oplysninger i medfør af direktivet anses som nødvendig EU-Domstolens dom (Store Afdeling) 8. april 2014 (*)I de forenede sager C-293/12 og C-594/12. Tilgængelig her: t=1&cid=462425, besøgt Ibid. 22 Præmis Præmis Præmis 48 6

7 Det fremgår af præmis 51, at: Hvad angår spørgsmålet, om den datalagring, som er foreskrevet i direktiv 2006/24, er nødvendig, skal det fastslås, at bekæmpelse af grov kriminalitet, og navnlig organiseret kriminalitet og terrorisme, ganske vist er af afgørende betydning for at sikre den offentlige sikkerhed, og at effektiviteten heraf i vidt omfang kan være afhængig af anvendelse af moderne efterforskningsteknikker. Et sådant mål af almen interesse kan imidlertid, hvor grundlæggende det end er, ikke i sig selv begrunde, at en foranstaltning med henblik på datalagring som den, der er indført med direktiv 2006/24, anses for nødvendig af hensyn til bekæmpelsen af grov kriminalitet. EU-Domstolen anfører, at beskyttelsen af personoplysninger har særlig betydning for privatlivets fred. Derfor skal undtagelser fra eller begrænsninger i beskyttelsen af disse oplysninger indskrænkes til det strengt nødvendige. Beskyttelsen af personoplysning efter Charterets art. 8 har desuden ifølge domstolen særlig betydning for retten til respekt for privatlivet efter Charterets art Herudover fremgår følgende af præmis 54: Den pågældende EU-lovgivning skal således fastsætte klare og præcise regler, som regulerer rækkevidden og anvendelsen af den omhandlede foranstaltning og opstille en række mindstekrav, således at de personer, hvis data er blevet lagret, råder over tilstrækkelige garantier, der gør det muligt effektivt at beskytte deres personlige oplysninger mod risikoen for misbrug og mod ulovlig adgang til og anvendelse af disse oplysninger. Helt centralt står dommens præmis 56: - Hvad angår spørgsmålet, om det indgreb, som direktiv 2006/24 indebærer, er begrænset til det strengt nødvendige, bemærkes, at dette direktiv i henhold til dets art. 3, sammenholdt med dets art. 5, stk. 1, foreskriver lagring af alle trafikdata vedrørende fastnettelefoni, mobiltelefoni, internetadgang samt og telefoni via internettet. Det omfatter således alle elektroniske kommunikationsmidler, hvis anvendelse er meget udbredt og af stadigt stigende betydning i den enkeltes dagligdag. Desuden omfatter dette direktiv i henhold til dets art. 3 alle abonnenter og registrerede brugere. Det indebærer dermed et indgreb i de 25 Præmis Præmis

8 grundlæggende rettigheder for praktisk talt hele den europæiske befolkning. 27. præmis har følgende ordlyd: I denne henseende skal det for det første fastslås, at direktiv 2006/24 generelt omfatter alle personer og alle elektroniske kommunikationsmidler og samtlige trafikdata uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse under hensyn til målet om at bekæmpe grov kriminalitet. [..] præmis 58: Direktiv 2006/24 omfatter således dels generelt alle personer, der gør brug af elektroniske kommunikationstjenester, uden at de personer, hvis data lagres, dog end ikke indirekte befinder sig i en situation, der vil kunne give anledning til strafferetlig forfølgning. Direktivet finder dermed anvendelse selv på personer, for hvis vedkommende der ikke findes noget som helst indicium for, at deres adfærd kan have selv en indirekte eller fjern forbindelse til grov kriminalitet.[ ] Præmis 59: Dels kræver det nævnte direktiv, skønt det har til formål at bidrage til bekæmpelsen af grov kriminalitet, ikke nogen sammenhæng mellem de data, som foreskrives lagret, og en trussel mod den offentlige sikkerhed, og det er navnlig ikke begrænset til en lagring, som er rettet mod data vedrørende et bestemt tidsrum og/eller et bestemt geografisk område og/eller en given personkreds, der på den ene eller anden måde vil kunne være indblandet i grov kriminalitet, eller mod personer, der af andre grunde gennem lagring af deres data ville kunne bidrage til forebyggelse, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet. EU-domstolen påpeger endvidere i sin analyse, at direktivet ikke fastsætter tilstrækkelige garantier, der gør det muligt at sikre effektiv beskyttelse af lagrede data mod risikoen for misbrug og mod enhver ulovlig adgang til og anvendelse af disse oplysninger 28 Det må umiddelbart antages, at dansk ret isoleret set opfylder kravene om tilstrækkelige garantier, herunder kravet om retskendelse, værn mod misbrug af opbevarede oplysninger, kontrol fra uafhængig myndighed, samt varighed af lagringsperioden, hvorfor denne del af afgørelsen derfor ikke gennemgås yderligere 29. Disse efterfølgende retssikkerhedsgarantier er dog ikke automatisk tilstrækkelige til at kvalificere logningsreglerne som proportionelle, såfremt det indledende indgreb i sig selv er så intensivt, at det må betegnes som uproportionelt, jf. nærmere nedenfor. Ordlyden i domstolens afsluttende præmis 65 er imidlertid afgørende: 27 Justitsministeriets notat om betydningen af EU-Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 (om logningsdirektivet) for de danske regler, punkt 2, side Præmis Der kan henvises til gennemgangen af de danske regler herom i Justitsministeriets notat om betydningen af EU-Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 (om logningsdirektivet) for de danske logningsregler, 2, juni 2014,s. 6 8

9 Det fremgår af det ovenstående, at direktiv 2006/24 ikke fastsætter klare og præcise regler, der regulerer rækkevidden af indgrebet i de grundlæggende rettigheder, som er fastslået i chartrets art. 7 og 8. Det må derfor fastslås, at dette direktiv indebærer et indgreb i disse grundlæggende rettigheder, som er meget vidtrækkende og af særligt alvorlig karakter i EU s retsorden, uden at dette indgreb er præcist afgrænset af bestemmelser, der gør det muligt at sikre, at det faktisk er begrænset til det strengt nødvendige. EU-Domstolen erklærede henset til samtlige bemærkninger i dommen, og dermed uden udtrykkeligt at klargøre, hvor meget vægt de enkelte kriterier om lagring, adgang og varighed skulle tillægges, at EU-lovgiver ved vedtagelsen af direktivet havde overskredet de grænser, som overholdelsen af proportionalitetsprincippet kræver henset til Charterets art. 7, 8 og 52, stk Dermed blev direktivet erklæret ugyldigt i sin helhed. 6. Justitsministeriet analyse af dommens betydning for dansk ret I Justitsministeriets notat 31 foretages en vurdering af dommens betydning for de danske logningsregler. Det anføres indledningsvist, at man ønsker at vurdere, hvorvidt de danske logningsregler er i overensstemmelse med Charterets bestemmelser om retten til respekt for privatliv og familieliv, jf. art. 7 samt bestemmelser om retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. art. 8. Dette sker på baggrund af EU-Domstolens dom af 8. april Justitsministeriet anfører, som nævnt, at Charteret samt praksis fra EMD finder anvendelse i forhold til de danske logningsregler. 32 Justitsministeriet konkluderer, at registrering og opbevaring i henhold til logningsbekendtgørelsen udgør et indgreb i retten til privatliv og i retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. Charterets art. 7-8 Det vurderes videre, at registrering og opbevaring i henhold til bekendtgørelsen - med henblik på efterforskning og retsforfølgelse - forfølger et sagligt formål samt, at registrering og opbevaring er egnet til at opnå dette formål. 30 Præmis 69 Samtlige bemærkninger/præmisser i EU-dommen er desuden ikke nævnt i dette referat. Kun de væsentligste præmisser er medtaget. 31 Justitsministeriets notat om betydningen af EU-Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 (om logningsdirektivet) for de danske regler, punkt 4, side ibid. S. 22 9

10 Ifølge Justitsministeriet har erfaringerne med sessionslogning vist, at de oplysninger, der bliver sessionslogget, kun i meget begrænset omfang er brugbare i praksis i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold 33 Derfor konkluderer ministeriet, at disse regler ikke er egnede til at opnå formålet om at skabe mulighed for at anvende oplysningerne som led i efterforskning og retsforfølgelse. Justitsministeriet ophævede derfor reglerne om sessionslogning, og disse ændringer trådte i kraft den 22. juni Det bemærkes, at Justitsministeriet ikke anfører, at sessionslogning er i strid med Charteret eller EMRK art. 8 samt, at justitsministeren i et åbent samråd 35 åbnede for muligheden for at genindføre sessionslogning, såfremt de tekniske muligheder for anvendelse af ordningen forbedres. 36 Justitsministeriet analyserer herefter, om indgrebet i de danske logningsregler er afgrænset til det strengt nødvendige på baggrund af samme treledede begrundelse, som er anvendt af Domstolen: Registrering af oplysninger (i) adgang til de registrerede oplysninger (ii) varighed af opbevaring (iii). Justitsministeriet indleder punkt (i) med at fremhæve, at den registrering og opbevaring, der foretages i medfør af logningsbekendtgørelsen, svarer til den registrering, der skulle foretages med udgangspunkt i logningsdirektivet. Dernæst fastslås, at der foretages registrering og opbevaring, der går videre end de forpligtelser, der fulgte af logningsdirektivet. Overimplementeringen består bl.a. i, at der foretages registrering og opbevaring af oplysninger om både den første og sidste mast, som en mobiltelefon er forbundet til som led i en kommunikation, jf. logningsbekendtgørelsen 4, stk. 1, nr. 6, hvorfor de danske regler på dette områder er signifikant mere indgribende, end hvad der fulgte af direktivet. Dernæst anføres det, at: For så vidt angår vurderingen i forhold til Charterets art. 7 og 8 bemærkes, at registrering og opbevaring af oplysninger foretaget i henhold til logningsbekendtgørelsen - på samme generelle vis som registrering og opbevaring foretaget i henhold til logningsdirektivet omfatter alle personer og alle elektroniske 33 Justitsministeriets notat om betydningen af EU-Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 (om logningsdirektivet) for de danske regler, punkt 4, side Bekendtgørelse nr. 660 om ændring af bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen) 2. Der henvises til punkt. 6, hvor der er en gennemgang af justitsministeriets begrundelse for at ophæve sessionslogning 35 Tilgængelig her: 2014&selectedMeetingType=Udvalg&committee=REU&as=1#pv, sidst besøgt 8. august juni 2014: Åbent samråd med justitsministeren om hvad den danske regering agter at foretage sig som reaktion på dommen. (domstolens dom i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland og Seitlinger m.fl) m.v). 10

11 kommunikationsmidler og samtlige trafikdata uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse under hensyn til målet om at bekæmpe kriminalitet 37 Herefter foretages der dog ikke yderligere vurdering af den indledende logning af oplysninger, der ellers udgør selve indgrebet i Charter-rettighederne og EMRK og dermed det mest essentielle og centrale element af logningsreglerne 38 Justitsministeriet anfører herefter, at der baseret på dommens præmis 54, foreligger et krav om, at lovgivningen fastsætter klare og præcise regler, der gør det muligt at beskytte personoplysningerne mod misbrug. Herefter gennemgår Justitsministeriet relevante momenter fra EMDs afgørelse i Weber og Saravia mod Tyskland (54934/00). Ministeriet lægger vægt på præmisserne 93-95, der vedrører en nærmere diskussion af forholdet mellem EMRK art. 8 og hemmelig overvågning. Med forbehold for forskellen mellem hemmelig overvågning og logning i medfør af bekendtgørelsen kan Weber-afgørelsen ifølge ministeriet tjene som grundlag for vurderingen af de krav, der må stilles til national lovgivning. Dernæst gennemgås de relevante danske regler, og på den baggrund vurderer ministeriet, at dansk ret indeholder klare betingelser for adgangen til oplysninger, der er registreret og opbevaret i henhold til logningsbekendtgørelsen, samt tilstrækkelige garantier mod misbrug. Justitsministeriet overvejer i sin konklusion vægten af analysens enkelte dele, og det anerkendes, at der består en vis tvivl om, hvilken vægt de enkelte dele skal tillægges. Justitsministeriet konkluderer dog samlet set, men med særlig vægt på dansk rets klare og præcise regler for adgangen til og opbevaring af oplysningerne, at de danske logningsregler er i overensstemmelse med Charterets art. 7 og Justitsministeriets notat om betydningen af EU-domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 (om logningsdirektivet) for de danske regler, punkt 4, side Se afsnit 5. ovenfor, hvor disse præmisser i dommen gennemgås. 39 Det skal bemærkes at kun de væsentligste dele af Justitsministeriets analyse er medtaget her. Se Justitsministeriets notat om betydningen af EU-domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 (om logningsdirektivet) for de danske regler punkt. 4 s

12 7. Analyse af Justitsministeriets afsnit om dommens betydning for de danske regler Justitsministeriet foretager i notatet en vurdering af tre facetter af den danske logningsbekendtgørelse: Registrering af oplysninger (i) adgang til de registrerede oplysninger (ii) varighed af opbevaring (iii). Der må dog stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt Justitsministeriet reelt foretager så intensiv prøvelse af det indledende indgreb i form af den automatiske og omfattende lagring af persondata uden krav om mistanke m.v., som påkrævet, når henses til EU-Domstolens præmisser om, at (i) selve indgrebet er omfattende og særligt alvorligt, (ii) indgreb i Charterets art. 7 og 8 skal afgrænses til det strengt nødvendige og, (iii) der skal foretages en streng kontrol af sådanne indgreb. Justitsministeriets vurdering synes således dels at indeholde en relativt overfladisk vurdering af selve indgrebet og dels at bygge på en antagelse om, at de efterfølgende retssikkerhedsgarantier, der skal modvirke selve indgrebets betænkelige karakter, er afgørende for vurderingen af, hvorvidt indgrebet kan karakteriseres som strengt nødvendigt og proportionalt i Charteret og EMRKs forstand. Endvidere synes notatet indirekte at bygge på en antagelse om, at den nationale skønsmargin er bredere, end hvad EU-dommen og relevant retspraksis fra EMD tilsiger, jf. Digital Rights krav om streng prøvelse. 40 En sådan analyse og konklusion havde været mere nærliggende, såfremt EU domstolen havde lagt vægt på de samme momenter som Generaladvokatens forslag, der fandt, at logningsdirektivet krænkede Charteret grundet bl.a. manglende klarhed i lovgivningen 41, mens EU-Domstolen lægger større vægt på kravet om proportionalitet. 42 Justitsministeriets notat indeholder ikke en selvstændig vurdering eller diskussion af nødvendighedskravet i forhold til den indledende logning af data, der ellers udgør et af de absolutte hovedspørgsmål ved vurderingen 40 Se praksis fra EMD nedenfor, og se præmis 48 i EU-Domstolens dom ( digital rights ) om logningsdirektivets ugyldighed, hvoraf det følger EU-lovgiver er underlagt en streng efterprøvelse. 41 Præmis FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. CRUZ VILLALÓN fremsat den 12. december 2013 (1). Sag C- 293/12 Digital Rights Ireland Ltd mod The Minister for Communications, Marine and Natural Resources The Minister for Justice, Equality and Law Reform The Commissioner of the Garda Síochána Ireland og The Attorney General. 42 Fra præmis 50 og frem EU- Domstolens dom (Store Afdeling) 8. april 2014 (*)I de forenede sager C-293/12 og C-594/12. Tilgængelig her: t=1&cid=462425, besøgt

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. marts 2016 Kontor: Sikkerhedskontoret

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15. Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15. Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 63 - Bilag 7 Offentligt Teknisk gennemgang af Logningsbekendtgørelsen Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006 Retsplejelovens 786, stk. 4 Det påhviler udbydere

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. marts 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-945-0019 Dok.: TFR40093 N O T I T S om logning af Internet-oplysninger, oplysninger om Internet-baserede

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2009-10. Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) til

Forslag. Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2009-10. Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) til Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

LOGNINGSBEKENDTGØRELSEN BØR SUSPENDERES MED HENBLIK PÅ RETSSIKKERHEDSMÆSSIG REVIDERING

LOGNINGSBEKENDTGØRELSEN BØR SUSPENDERES MED HENBLIK PÅ RETSSIKKERHEDSMÆSSIG REVIDERING Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220 20. juli 2010 LOGNINGSBEKENDTGØRELSEN BØR SUSPENDERES MED HENBLIK PÅ RETSSIKKERHEDSMÆSSIG REVIDERING Den over to år gamle logningsbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

2011/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0014 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION

LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24664220 13. november 2009 LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Justitsministeren har fremsat et lovforslag,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

1. I 8 ændres 2012-13 til: 2014-15. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

1. I 8 ændres 2012-13 til: 2014-15. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Strafferetskontoret Dato: Kontor: Sagsbeh: Sikkerheds og Forebyggelseskontoret Christian Wiese Svanberg Sagsnr.: 2012-731-0021 Dok.: 488947 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger 5005/99/endelig udg. WP 18 Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 2/99 om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning

Læs mere

2012/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0021 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 183 Folketinget Fremsat den 27. april 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til. (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag. Lovforslag nr. L 183 Folketinget Fremsat den 27. april 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til. (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. oktober 2015

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes:

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2013-730-0311 Dok.: 908907 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Redegørelse. diverse spørgsmål vedrørende. logningsreglerne

Redegørelse. diverse spørgsmål vedrørende. logningsreglerne Retsudvalget 2012-13 L 142 Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sikkerhed og forebyggelseskontoret Trine Priess Sørensen Sagsbeh: Sagsnr.: 2012-187-0020 Dok.: 549331 Redegørelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse.

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse. Justitsministeriet jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 26. april 2011 J.NR. 540.10/25078/SWG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Redegørelse. diverse spørgsmål vedrørende. logningsreglerne

Redegørelse. diverse spørgsmål vedrørende. logningsreglerne Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 125 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sikkerhed og forebyggelseskontoret Trine Priess Sørensen Sagsbeh: Sagsnr.: 2012-187-0020 Dok.: 549331

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Redegørelse for, om Region Hovedstaden har handlet i strid med Persondataloven Akuttelefonen 1813

Redegørelse for, om Region Hovedstaden har handlet i strid med Persondataloven Akuttelefonen 1813 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Redegørelse for, om Region Hovedstaden har handlet i strid med Persondataloven Akuttelefonen 1813 Det er PLO s vurdering, at Region Hovedstaden i forbindelse med udlevering

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2009-10 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. august 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-792-1358

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. marts 2004 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2002-945-0922 Dok.: LHL20442 UDKAST Bekendtgørelse nr. om telenet- og teletjenesteudbyderes registrering

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

I en højere sags tjeneste

I en højere sags tjeneste I en højere sags tjeneste Afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst Af Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen Abstract Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere