i børnekonventionen kan vi læse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i børnekonventionen kan vi læse"

Transkript

1 Lever vi op til Barnets Ret, hvis vi ved vores hjælp til barnet bidrager til at skille børn fra deres forældre? Oplæg til debat v. Lis Lynge Brønholt i børnekonventionen kan vi læse At vi erindres om, at De Forenede Nationer i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder har udtalt, at børn har ret til særlig omsorg og bistand, er overbeviste om, at familien som den grundlæggende enhed i samfundet og naturlige ramme for alle sine medlemmers og særligt børns vækst og trivsel bør gives den nødvendige beskyttelse og hjælp, således at den fuldt ud kan påtage sig sine forpligtigelser i samfundet, 2 1

2 Beskyttelse af barnet er kommet i fokus i sociallovgivningen i DK hvis man ser lovgivningen fra oven er tendensen at staten griber mere ind,og at der er større vægt på beskyttelse af det enkelte barn og mindre på familiens ukrænkelighed familiens retsstilling er blevet svagere og barnets styrket betydeligt Anne Dorthe Hestbæk, Nyt fra SFI 4/2011 Spørgsmålet er om vi stadig er i overensstemmelse med konventionen 3 Forstærkede tendenser gennem 12 år med mere fokus på barnets ret Fra Betænkning i DK, UK. NZ. m. fl Til børnekonventiones ratificering i DK Anbringelselsesreformen i 2006 og i 2009 vedtog Folketinget yderligere tiltag, der reelt betyder, at et barn kan være fjernet fra forældrene det meste af sin barndom, alene fordi myndighederne skønner, at det er det bedste for barnet ikke fordi forældrene er erklæret uegnet til at have barnet boende. disse initiativer ligger i klar forlængelse af den linje, der har vundet indpas i Danmark op gennem det seneste årti. Kilde Anne-Dorthe Hestbæk SFI nyt : 4 2

3 Til bedste for barnet? En modsætningsfuld politik? Man kan nægte hjemgivelse selv ved frivillige anbringelser Man kan sanktionere familier-også økonomisk-der ikke lever op til deres forpligtelser som forældre Staten forsøger nu mere aktivt at få inddraget barnets netværk og udvidede familie i løsning af problemerne med øget fokus på slægts-og netværkspleje- peger det i en anden retning? Alle børn skal i dag tilbydes støtteperson fra netværket ved anbringelse-peger det i en anden retning? 5 Ved vi så nu, hvad der er til barnets bedste? Det er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt kursændringen i forhold til de udsatte børn og familier vil betyde, at børnene over tid vil få det bedre. selvom Danmark i dag har en meget flot servicelov med mange fine intentioner, så ved man fortsat alt for ofte ikke, hvad der helt præcist er til barnets bedste. Kilde Anne-Dorthe Hestbæk SFI nyt : 6 3

4 Er den ny linje til gavn for barnet? Vi har ikke har dokumentation for at dette er til bedste for børnene. Forældrene er børnenes forældre, til de dør, og som kommune, kommer man kun ind over i de unge år, og for mig at se er det vigtigt, at vi understøtter relationen mellem forældre og børn. Flemming Baøchmann Andersen, rådgivningschef i Faxe kommune. SFInyt Ankestyrelsens gennemgang af særligt udvalgte sager om b og u De mest centrale mangler i sagsbehandlingen er manglende sagsoverblik, problematisk håndtering af lukkede familier, skiftende eller ingen sagsbehandlere, manglende eller dårligt samarbejde mellem myndigheder, utilstrækkeligt samarbejde med politiet, manglende opfølgning ved underretninger, manglende iværksættelse ved underretninger, fravær af relevante undersøgelser, manglende inddragelse af børnene, manglende systematik og dokumentation i sagsbehandlingen og manglende inddragelse af børnefaglig ekspertise i kommunen. Ankestyrelsen

5 Klip fra forskning i Norge Det er dokumenteret, at vold og overgreb i familien finder sted og nogle børn kan IKKE vokse op hos deres forældre Det er argumenter som taler imot en oppfatning om at det å ivareta barnas perspektiv, innebærer å utelukke foreldrenes. Vi må være på vagt overfor idyllisering af forholdet mellem forældre og barn og ikke gå ud fra, at familien er en harmonisk enhed. Så kan marginale medlemmer komme til at lide. Mona Sandbæk 9 Vi skal være åbne overfor interessekonflikter Killénhar i flere sammenhænge påpeget faren for, at vi som sagsbehandlere identificerer os med forældrene og overser barnets situation. Konklusioner om at vi med vores indgriben skal regne med, at der foreligger en interessekonflikt kan bygge på sådanne ræsonnementer. Sandbæk, Mona: Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester

6 Idet vi holder os for øje at: «med rettigheder følger ansvar, og ansvaret kan blive for stort ( ) rettighedstankegangen kan være uheldig, fordi den kan underkommunisere at barn ikke barehar rett til å bli betraktet som uavhengige individer, men at de også har rett til tilhørighet, til å være avhengige og til å motta omsorg. En for ensidig vektleggning av rettigheter knyttet til individer kan bidra til å skille barn fra sine familier», Mona Sandbæk 2004 s. 27 i ørneperspektivet i Familoierådslagning. Birgit Mortensen 2007b 11 På den anden side «..Å la et barn forbli i en uholdbar situasjon, fordi man tror foreldrene ønsker det slik, kan.. ikke betraktes som et uttrykk for en brukerorientering overfor foreldre, men som et eksempel på saksbehandling i strid med lovverkets intensjoner.....mendet kan heller ikke tas for gitt, at det er meri tråd med barns interesser å undervurderebetydningen av det barn og foreldre har felles enn å overvurderedet.....å forholde seg til både barn og foreldre som handlende aktører i egne liv, kan gjøre både interessekonflikter og fellesskap mellom dem tydeligere. «Ibidem 12 6

7 Barnet har ret til en familie? Det er etter hvert allment anerkjentat «barnets beste» ikke har noeentydig innhold. Det kan ikke tas for gitt at hjelpetjenestene ivaretar barnas interesser bedre enn foreldrenes Det er vigtigt at insistere på, at der ikke nødvendigviser en modsætning mellem Barnets Ret og samarbejdet mellem myndighedspersoner og barnets familie og netværk Men vi skal være meget opmærksomme på at ivaretage børnenes interesser balanceret. 13 Vi må arbejde med metoder Som defineres som: at handle gennemtænkt og ud fra en faglig forståelse Hvis vi kun har problembeskrivende og problemforklarende teorier, står vi uden noget at basere vores ændringsarbejde på Vi må have teorier, der kan give os ideer om hvordan ændring og udvikling kan ske og vi må have en erfaringsbaseret forståelse. Hafstadog Øvreeide 2004, s

8 Støtte til udviklingsstøttende samspil Hjælpe forældrene med at genvinde en udviklingsstøttende position, som de endnu ikke har indtaget eller fået fuld legitimitet til at have Hvis forældrene reagerer med med nej og du skal i forhold til barnet, skal vi passe på ikke at lave en parallelproces, hvor vi indirekte påpeger forældrenes utilstrækkelighed ved at ( vi selv) er underkendende og belærende overfor forældrene 15 Vær opmærksom på parallelprocesser Reaktionen fra forældrene kan blive Ja, men en objektbevægelse væk fra forældreansvaret Vi skal forsøge at oprette en støttende position, der kan bidrage til mere anerkendende samspil mellem forældrene og barnet en positiv parallelproces 16 8

9 Mange muligheder for manglende forældreforudsætninger For høje målsætninger som forældre Bekymring som begrænsning for fokus på barnet og medfølgende hjælpeløshed og usikkerhed i forhold til barnet Mangel på kundskab kan have mange årsager Manglende psykologisk og sociologisk kapacitet til at tage forældrepositionen Forhindret forældreposition 17 Inddragende praksis Ressourcesyn, Styrkeperspektiv og Empowerment og løsningsfokuseret metode Anerkendende arbejdsmetode Forældrefokuseret tilgang 9

10 Om at arbejde ressourceorienteret Hvornår: I det daglige arbejde med familierne ind imellem rådslagningerne for at finde fælles problemformuleringer som basis for formulering af spørgsmål til rådslagningen i forhold til at skrive gode oplæg til trin 1 i rådslagningerne I arbejdet med at forvandle familiens beslutninger til en god plan Det stiller krav om en åben dialog og starter med den åbne dialog et skift fra at være objekt/passiv deltager i andres beslutninger til at være subjekt/aktiv deltagende 19 Den anerkendende tilgang og principper for samtale Ideen om multiverser ( Humberto Maturana). At vi er nødt til at tune ind på hinandens frekvenser og søge at finde et tilnærmelsesvis fælles referencepunkt Bevidstheden om, at social interaktion og sprogbrug bærer bestemte ideer og regler i sig Om at forsøge at ramme den nærmeste udviklingszone (Lev Vygotsky), idet logikker for langt væk fra vores univers ikke giver mening. Om at blive set, hørt og forstået Kilde:Bjerring og Lindén. Anerkendende procesøvelser

11 Principper omkring anerkendelse i samtaler Ikke at ville lave den anden om, flytte den anden bestemte steder hen! At få den anden til at føle sig set, hørt og forstået At være interesseret i den andens perspektiv på verden At lytte til og gå på oplevelse i den andens univers At lede efter forståelsen af, hvordan den anden hele tiden gør sit bedste At være nysgerrig og lytte efter, hvad der er vigtigt for den anden At interessere sig for den andens intentioner At udforske hvad den anden kæmper for Lynge Brønholt UC Sydjylland 21 Hjælp gennem løsningsfokus Ofte har problemerne ikke én korrekt løsning hvorfor forskellige perspektiver og potentielt anvendelige løsninger undersøges og iværksættes. modsat tænkning, hvor alle brikkerne til puslespillet først skal findes og hvor ideer til løsning måske må afvente en udforskning af problemerne Vær meget konkret og fremhæv fremskridt hen imod målet i konkrete kontekster underbyg og forstærk succeser og styrker, udforsk dem omhyggeligt og komplimentér begynd forfra ved at spørg efter flere undtagelser fra problemet 22 11

12 Hvordan gør vi så: Husk at lytte Lyt aktivt til historien og led efter sammenhænge og mønstre og gode udviklinger. Når tidspunktet er det rette, kan du dele dine forståelser med forældrene/barnet. Udfordringen er at finde tema med håb og mod, at benævne dem og at forstærke dem. jeg er sikker på, at der har været dage, hvor du havde lyst til at stikke af, hvad fik dig til at blive? Brug hvordan, hvad og hvornår og ikke hvorfor? Kilde: Karen Healy oplæg Nøgle til undersøgelse og vurdering Kilde: Karen Healy oplæg Prøv at få en rig forståelse af problemerne, hvor forskelle gør en forskel Prøv at forstå, hvornår barnet udsættes for noget negativt, og hvad der potentielt vil være positivt for barnet Få et billede af forældres og barns styrker og mangel på samme Få en forståelse af familiens succeser i forhold til problemet indtil nu 24 12

13 Respektfuld nysgerrighed i forhold til forældrenes perspektiv. Forældrefokuseret arbejde m. børn. Hafstad og Øvreeide 2004 Fortid: Fokus på barnets behov og bekræft gode intentioner og oplevelser af mangel på ressourcer til løsning. Her og nu: Gøre oplevelsen gyldig, bekræft situationen. Formuler problemerne med fokus på det observerede behov Fremtid: Inviter til at fremtiden indebærer muligheder, ønsker, håb, og at forældres indsatser er lig med ressourcebidrag og mulighed for indflydelse og ansvar fokus er fremi tiden Kun i ekstreme børnesager er skyldsspørgsmålet et åbent tema Målet er at forældre tænker: Jeg ved, hvad mit barn har brug for 25 Når fagpersoner formulerer bekymring for barnet Forældrefokuseret arbejde m. børn. Hafstad og Øvreeide 2004 s. 171 Problemerne må beskrives, så de ikke er unødvendigt skræmmende eller provokerende. Må på den anden side være reelle og ikke underkommunikere det, vi mener er barnets problem Problemerne må ikke formuleres som negative egenskaber hos barnet men neutrale i forhold til skyld og årsager, ikke som en egenskab: han er ukoncentreret, hyperaktiv Synliggør problemerne i samspilstermer med fokus på barnets behov frem for voksnes skyld Vi skal vække ansvar og interesse hos forældrene ved at problemerne er genkendelige, så der vækkes engagement og håb 26 13

14 Fælles samtaler mellem børn forældre og fagfolk. Triangulerede samtaler m. forældre kan være god ide-bortset fra i ekstreme situationer. ( Ankestyrelsen 2012) Oprethold respektfuld nysgerrighed i samtalen og inviter til tilsvarende nysgerrighed mellem forældre og barn Vis barnet, at du betragter forældrene på anerkendende måde Vis forældrene, at du betragter barnet på anerkendende måde Beskriv situationen konkret.. Giv barnet anerkendelse for ønsket adfærd Lav tydelige opsummeringer og afsluttende opsummeringer. Hafstadog Øvreeide 2004 s Om at indtænke FRS i hverdagen om at finde balancen Vigtigt at udvikle modeller for FRS/ inddragende metoder, som et fælles arbejdsredskab for de tværprofessionelle kolleger -ud fra et moderne børnesyn hvor børnene ( alt efter modenhed) er aktører i eget liv 28 14

15 Fælles fokus på barnets behov i forhold til samarbejdet med forældrene Fortiden : Bekræfte gode intentioner og objektfølelse Her og nu : Gøre gyldig, bekræfte situationen og oplevelsen Fremtid: Invitere til subjektpositionen Fremtiden indebærer muligheder, ønsker, håb, fokus er frem i tiden Barnets kompetencer her og nu Barnets næste udviklingstrin Hvad har barnet brug for hjælp og støtte til Kun i ekstreme børnesager er skyldsspørgsmålet et åbent tema Formuler problemerne med fokus på det observerede behov Målet er at forældre tænker: Jeg ved, hvad mit barn har brug for Forældrefokuseret arbejde m. børn. Hafstad og Øvreeide Kilder Ankestyrelsens kulegravning af sager om overgreb mod børn og unge marts Betænkning om de retlige rammer for indsatsen over for børn og unge nr De Jong Peter & Berg, Kim Insoo. Løsningsfokuserede samtaler. Hans Reitzels forlag Hafstad og Øvreeide. Forældrefokuseret arbejde med børn. Systime Academic 2004 Halkier Bjerring Pia, og Annika Lindén. Anerkendende procesøvelser. Veje til engagement og forandring. Erhvervspsykologserien Healy Karen. Socialt arbejde i teori og kontekst. Akademisk forlag 2009 Hestbæk. Denmark. A Child Velfare system Under Refraiming. i Child protectionsystems. International trends and orientations. Red: Neil Gilbert, Nigel Partonand Marit Skivenæs. Oxford 2011 Faureholm og Brønholt.Familierådslagning. Hans Reitzel 2005 Mortensen,Birgit. Børneperspektivet i Familierådslagning Udgivet af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service 05/2007 Sandbæk, Mona 2004 s. 27. NSA 2, 2004 Sandbæk, Mona: Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester 2002 Sandbæk, Mona. Forebyggende barnevern, s.oslo: Universitetsforlaget, 1992, 30 15

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere