FusePanel billedbehandlingssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FusePanel billedbehandlingssystem"

Transkript

1 Brugervejledning FusePanel billedbehandlingssystem Delnummer FSE-055-DA-2.0 Udgivet april, EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA Tlf.: +1 (888) Fax: +1 (866)

2 VIGTIGT: Læs hele denne brugervejledning, før FusePanel tages i brug EndoChoice, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT. EndoChoice, Inc. forbeholder sig retten til uden varsel at ændre udstyrets specifikationer og beskrivelser i dette dokument. Ingen del af denne publikation skal regnes som værende del af nogen kontrakt eller garanti, medmindre den specifikt er inkluderet som en reference i en sådan kontrakt eller garanti. Den indeholdte information er kun af beskrivende art og udgør ikke et bindende tilbud om salg af det beskrevne produkt. Hverken EndoChoice, Inc. eller deres agent giver nogen fremstilling af egnetheden til noget bestemt formål, udover det der specifikt er angivet i denne vejledning. EndoChoice er et registreret varemærke tilhørende EndoChoice, Inc. Fuse, FuseBox og FusePanel er alle varemærker, der tilhører EndoChoice, Inc. ANSVARSFRASKRIVELSE EndoChoice, Inc. kan ikke holdes ansvarlig på nogen som helst måde i forbindelse med personskade og/eller tingsskade hidrørende fra anvendelsen af denne enhed, hvis anvendelsen ikke er i fuld overensstemmelse med de anvisninger og sikkerhedsforskrifter, der er anført i de relevante betjeningsvejledninger og alle tillæg hertil, på alle produktetiketter samt i medfør af alle garanti- og salgsbetingelser for denne enhed, eller for nogen som helst ændring, der ikke er autoriseret af EndoChoice, Inc. ADVARSEL Hjælpeudstyr og/eller tilbehør, der leveres af brugeren er IKKE godkendt eller garanteret af EndoChoice, Inc. Anvendelse af dele, der leveres af brugeren, er udelukkende brugerens ansvar. REPRÆSENTANT I EU EndoChoice Innovation Center Ltd. 3 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel Tlf.: Fax: Europæisk autoriseret repræsentant MedNet GmbH Borkstraβe Münster, Germany Tlf.: ii FSE-055-DA-2.0

3 Indhold Indhold Indhold... iii Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug...1 Brug af denne vejledning... 1 Support... 1 Oversigt over instrumentsymboler... 2 Sikkerhedsvejledning - læses før brug... 3 Brugerkvalifikationer læses før brug... 3 Sikkerhed i forbindelse med elektricitet... 3 Sikkerhed i forbindelse med brand og eksplosioner... 3 Driftsmiljø... 4 KAPITEL 1 Forskriftsmæssige oplysninger Tilsigtet brug CE-overensstemmelse... 1 KAPITEL 2 Oversigt over systemet Kompatibelt tilbehør FusePanel -funktionalitet Funktionalitet under en procedure... 3 Funktionalitet før eller efter en procedure Brug af berøringsskærmen Brug af skærmtastaturet (OSK)... 5 KAPITEL 3 Systemets komponenter Specifikationer Miljø FusePanel forbindelsesdiagram...10 KAPITEL 4 Systemopsætning Tilslutning af videokabler Tilslutning af kommunikationskabler Montering af andet tilbehør Tastatur med berøringsplade...12 USB-forlængerkabel med base Start af FusePanel -styreenheden Tænding af printeren...13 KAPITEL 5 Forståelse af arbejdsområdet Interfacets vigtigst dele Hovedinterfacepaneler...15 Startpanelets hoveddele...15 Procedurepanelets hoveddele Menuer Indstillingsmenu for FusePanel...18 FusePanel Brugervejledning iii

4 Indhold Versionsmenu for FusePanel Ikoner...19 KAPITEL 6 Start af en procedure Start af en ny procedure Optagelse af billeder Optagelse af video under en procedure Gennemsyn af billeder Afslutning af en procedure Åbning af en tidligere gennemført procedure...23 KAPITEL 7 Ekstra billed- og videoopgaver Sådan gemmer FusePanel billeder Gennemsyn eller udskrivning af billeder fra procedurelisten Gennemsyn eller udskrivning af billeder, der ikke findes på Procedurelisten Ændring af siden med den viste Procedureliste...26 Ændring af proceduredato for den viste procedureliste Udskrivning af billeder Videooptagelser Optag stillbilleder, mens der optages video...28 Tidsgrænse for optaget segment...28 Sådan ses en optaget video...28 Optagelse af video under en procedure...28 KAPITEL 8 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata Patientdata Felter for proceduretype,køn og kliniske oplysninger Ændringer af patient- eller proceduredata...30 KAPITEL 9 Brug af søgefunktionen Adgang til søgefunktionen Søgning efter proceduredato Søgning ved hjælp af patient-/procedureoplysninger Søgetips Nulstilling af søgeparametre...33 KAPITEL 10 Eksport af billeder og videooptagelser til USB KAPITEL 11 Avancerede indstillinger / opgaver Tilpasning af lægelisten Tilføj en ny læge...35 Rediger eller slet en læge Tilpasning af FusePanel -indstillinger Tilpasning af hospitalets navn...36 Rediger eller ryd et tilpasset logo...36 Tilpasning af FusePanel s sprog samt format for dato og klokkeslæt...36 Tilpasning af rækkefølgen af FusePanel -videokilder...37 Tilpas indstillingerne for FusePanel ERW...37 iv FSE-055-DA-2.0

5 Indhold KAPITEL 12 Vedligeholdelse Rengøring af berøringsskærmen Service...38 KAPITEL 13 Fejlfinding Fejlfinding af FusePanel...40 Tillæg Kompatibelt tilbehør...42 Garanti...43 FusePanel Brugervejledning v

6 Indhold Denne side er med vilje tom vi FSE-055-DA-2.0

7 Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Brug af denne vejledning Denne vejledning giver de oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene FusePanel -billedbehandlingssystem. Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og sørg for at forstå, hvorledes enheden bruges og vedligeholdes korrekt. Kontakt EndoChoice, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til brugen af enheden. FusePanel -systemet skal anvendes sammen med FuseBox -processor. Se den gældende brugervejledning til Fuse -systemet for at lære at bruge FuseBox : "Brugervejledning til Fuse 1C koloskop med FuseBox -processor" "Brugervejledning til Fuse 1G gastroskop med FuseBox -processor" Billederne i denne guide beskriver brugen af Fuse 1C (koloskop), som bruger op til tre kameraer for at få en venstre- midt- og højrevisning. Hvis Fuse 1G (gastrokop) er i brug, vil højre skærm være inaktiv. Emner, der ikke er medtaget i denne vejledning, omfatter endoskopiske procedurer og brug, vedligeholdelse og pleje af produkter, der anvendes til FusePanel. For oplysninger om et tilknyttet produkt, se brugervejledningen, der fulgte med det pågældende produkt. Følgende konventioner bruges i denne vejledning: Symbol Beskrivelse FORSIGTIG: ADVARSEL En advarsel er en udtalelse, der advarer om / angiver en mulig farlig situation, der er forbundet med brug eller misbrug af enheden, og som muligvis kan medføre alvorlige læsioner eller dødsfald. En forsigtighedsregel er en udtalelse, der advarer om/angiver en mulig farlig situation, der er forbundet med brug eller misbrug af enheden, og som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre personskade eller moderat personskade. Den kan også advare mod farlige anvendelsesmåder eller mulig risiko for beskadigelse af udstyret. En oplysende bemærkning giver yderligere informationer, der er af interesse for brugeren. Support Uden for USA EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Tyskland +49 (0) telefon +49 (0) fax USA EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA ENDO (3636) telefon fax FusePanel Brugervejledning 1

8 Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Oversigt over instrumentsymboler Symbol Beskrivelse Serienummer Bemærk, se anvisningerne Tænd-/slukknap Fremstillet af Må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald, men skal bortskaffes separat. CE-mærke (klasse I) REPRÆSENTANT I EU Europæisk repræsentant Modelnavn FCC-mærke UL-godkendt 2 FSE-055-DA-2.0

9 Sikkerhedsvejledning - læses før brug Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Dette produkt er designet og fremstillet til at opfylde alle relevante sikkerhedskrav til elektronisk, medicinsk udstyr. Enhver, der betjener systemet, skal dog være fuldt opmærksom på de mulige farer for sikkerheden. Det skal betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med sikkerhedsforholdsreglerne og de brugsanvisninger, der er indeholdt heri. Produktet skal installeres, vedligeholdes og serviceres af kvalificeret servicepersonale fra EndoChoice. Betjening og vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med brugsanvisningerne i denne vejledning. Systemet må ikke ændres på nogen måde. Ethvert forsøg på at adskille, reparere eller modificere dette produkt af andre end en autoriseret servicetekniker fra EndoChoice medfører risiko for patienten eller brugeren og kan medføre beskadigelse af udstyret. Udstyr der er adskilt, repareret, tilpasset, ændret eller modificeret af andre personer end EndoChoices eget autoriserede servicepersonale, er ikke omfattet af EndoChoices garanti og er ikke garanteret af EndoChoice på nogen måde. Brug ikke systemet under usikre forhold. I tilfælde af defekt hardware, der kan medføre farlige situationer (røg, brand og lignende), slukkes der for strømmen, og stikket tages ud af stikkontakten. Hvis produktet ikke virker korrekt, standses det, og der kontaktes en autoriseret servicerepræsentant med det samme. Brugerkvalifikationer læses før brug Producenten eller sælgeren af udstyret påstår ikke, at læsning af denne vejledning på nogen måde gør læseren kvalificeret til at betjene systemet. Det er vigtigt, at denne vejledning altid er tilgængelig, læses omhyggeligt og gennemgås med jævne mellemrum af de autoriserede brugere. Sikkerhed i forbindelse med elektricitet En strømforsyningsledning med en passende jordforbindelse leveres sammen med systemet. For at mindske risikoen for elektrisk stød, skal den jordforbundne ledning sættes i en godkendt stikkontakt til trebenet stik. Brug ikke en adapter til at forbinde systemet med en kontakt uden jordforbindelse. Brug ikke systemet, hvis der findes beskadigede ledninger eller ubeskyttede ledere. Systemets dæksler må ikke fjernes eller åbnes. Operatøren må aldrig åbne systemets paneler. Kun autoriseret og kvalificeret personale må vedligeholde og servicere systemet. Sikkerhed i forbindelse med brand og eksplosioner Ledende væsker, der lækker ind i systemets elektriske kredsløb, kan forårsage kortslutninger, der muligvis kan medføre elektrisk brand. FusePanel Brugervejledning 3

10 Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Bloker ikke ventilationsåbningerne på elektronisk udstyr. Der skal altid være en afstand på mindst 15 cm (6") rundt om ventilationsåbningerne for at forhindre overophedning med følgende beskadigelse af den elektroniske hardware. Sørg for,at brandslukningsudstyret på stedet er godkendt til slukning af elektriske brande, så elektrisk stød og forbrændinger, der kan skyldes anvendelse af forkert brandslukningsudstyr, undgås. Driftsmiljø Placer ikke genstande oven på FusePanel -hardwaren. Disse genstande kan forhindre en korrekt afkøling af det elektroniske udstyr. Systemet må ikke udsættes for våde eller fugtige forhold. Når systemet anbringes, skal det sikres, at hovedafbryderen og kontakten er tilgængelig. Undgå at udsætte systemet for direkte sollys eller andre varmekilder. 4 FSE-055-DA-2.0

11 Forskriftsmæssige oplysninger KAPITEL 1 Forskriftsmæssige oplysninger 1.1 Tilsigtet brug FusePanel-systemwet er beregnet til elektroniske opbevarings- og hentningsfunktioner til endoskopivideoer og billeder under og efter GI-procedurer til Fuse -endoskopsystemer. Systemet kan bruges til billed- og videooptagelser, udskrifter, indtastning af patientdata, oplysninger om lægerne og forbindelse til programmer til endoskopirapporter (ERW). Systemet inkluderer skærme, printer og andet tilbehør. FusePanel og de billeder, der er gemt i det, bruges kun til dokumentation og er ikke beregnet til diagnostiske formål. FORSIGTIG: Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må denne enhed kun sælges af eller på ordination af en læge. 1.2 CE-overensstemmelse REPRÆSENTANT I EU EndoChoice Innovation Center Ltd. 3 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel Tlf.: Fax: Europæisk autoriseret repræsentant MedNet GmbH Borkstraβe Münster, Germany Tlf.: Denne enhed overholder kravene i direktiv 93/42/EEC, der omhandler medicinsk udstyr. Klassifikation: Klasse I I Den Europæiske Union angiver følgende symbol, at når den sidste bruger af dette produkt ønsker at bortskaffe det, skal det sendes til et passende anlæg for genanvendelse/genvinding. Kontakt den lokale EndoChoice-repræsentant vedrørende yderligere oplysninger om indsamlings- og genbrugsprogrammer for dette produkt. FusePanel Brugervejledning 1

12 Forskriftsmæssige oplysninger Denne side er med vilje tom 2 FSE-055-DA-2.0

13 Oversigt over systemet KAPITEL 2 Oversigt over systemet FusePanel er billedhåndteringssystem beregnet til at vise, optage, gennemse, udskrive, gemme og søge i flere billeder og videoer, automatisk kategoriseret efter procedure. FusePanel skal anvendes sammen med FuseBox. Nedenstående tabel angiver katalog- og modelnumre til FusePanel og FuseBox : Tabel 1. FusePanel - og FuseBox -katalognumre Katalognummer FSP-100 FSA-5085 Beskrivelse FuseBox -processor FusePanel -billedhåndteringssystem (v2.0): FusePanel Tastatur Videooptagelsesenhed USB-forlængerledning 2.1 Kompatibelt tilbehør En liste over tilbehør, der er kompatibelt med FusePanel findes i tillæg: Tabel 2. Kompatibelt tilbehør* til FusePanel. 2.2 FusePanel -funktionalitet Funktionalitet under en procedure Nedenfor følger de grundlæggende trin i brugen af af FusePanel : Tænd for strømmen til FusePanel og til printeren (se afsnit 4.4, Start af FusePanel -styreenheden ) Start proceduren (se afsnit 6.1, Start af en ny procedure ) Optag billeder og videoer (se afsnit 6.2, Optagelse af billeder ) (Valgfrit) gennemse billeder (se afsnit 6.4, Gennemsyn af billeder ) (Valgfrit) vælg billeder til gennemsyn eller udskrivning (se KAPITEL 7, Ekstra billedog videoopgaver ) (Valgfri) udskriv billeder (se afsnit 7.4, Udskrivning af billeder ) (Valgfri) eksporter billeder og videoer (se KAPITEL 10, Eksport af billeder og videooptagelser til USB ) Afslutningsprocedure (se afsnit 6.5, Afslutning af en procedure ) FusePanel Brugervejledning 3

14 Oversigt over systemet Funktionalitet før eller efter en procedure FusePanel indeholder rutinemæssige administrative opgaver i forbindelse med en gastrointestinal procedure. FusePanel anvender en række formularer i forbindelse med udførelse af nedenstående handlinger: Tilføjelse af patientinformation (se afsnit 8.1, Patientdata ) Tilføjelse af procedureinformation (se afsnit 8.2, Felter for proceduretype,køn og kliniske oplysninger ) Brug af søgefunktionen (se KAPITEL 9, Brug af søgefunktionen ) Tilpasning af lægelisten (se afsnit 11.1, Tilpasning af lægelisten ) Angivelse af systemindstillinger (se afsnit 11.2 Tilpasning af FusePanel indstillinger ) Angivelse af videokilde og kvalitetsindstillinger (se afsnit , Tilpasning af rækkefølgen af FusePanel -videokilder ) 2.3 Brug af berøringsskærmen Berøringsskærmen er det primære interface til FusePanel, og det bruges til at se, optage og vælge de billeder, kameraerne viser under en procedure. Skærmen bruges til vise, optage og udskrive procedurebilleder og til at vise formularer. Systemets drift styres vha. farveberøringsskærmen. Vælg menu, knap og felt med en finger med eller uden handske eller med en stylus-pen, og indtast data. Tryk på skærmen for at få adgang til enhver funktion. Ønskes større præcision, bruges den medfølgende stylus-pen. Stylus-pennen er inkluderet i den hvide boks, der indeholder de komponenter, de skal gemmes. Brug af pennen er helt valgfri. FORSIGTIG Brug ikke andre pegeredskaber eller skarpe genstande på berøringsskærmen, da disse kan forringe den korrekte funktion og medføre bortfald af skærmmodulets garanti. 4 FSE-055-DA-2.0

15 Oversigt over systemet 2.4 Brug af skærmtastaturet (OSK) Data indtastes i FusePanel vha. et skærmtastatur (On screen keyboard (OSK)). OSK vises, når der trykkes på et tekstfelt på skærmen, hvor der kan indtastes oplysninger (som vist i Figur 1). OSK vises automatisk på skærmen. Indtastningsfelt Billedet viser et US-tastatur. Det virtuelle tastatur er specifikt for regionen/sproget Figur 1. Skærmtastatur (OSK) Brug af OSK: Skriv direkte på OSK. Bogstaverne vises i det relevante tekstfelt på FusePanel. OSK lukker automatisk, når tekstfeltet mister fokus. Hvis der trykkes på en tekstboks, der allerede er udfyldt med oplysninger, kan disse redigeres. Hvis brugeren lukker OSK med ikonet afslut ved siden af knappen Ctrl, åbnes OSK ikke længere automatisk, når der trykkes på et tekstfelt. I stedet ses et lille OSK-ikon ved siden af tekstfeltet. Når der trykkes på dette ikon, åbnes OSK. FusePanel Brugervejledning 5

16 Oversigt over systemet Denne side er med vilje tom 6 FSE-055-DA-2.0

17 Systemets komponenter KAPITEL 3 Systemets komponenter Åbn emballagen og tag forsigtigt komponenterne ud. Kontroller, at følgende dele er inkluderet i pakken: Figur 2. FusePanel -systemkomponenter Figur 3. Fu Delnr. Delnavn Funktion FusePanel - kontrolenhed FusePanel farveprinter USB-forlængerkabel med base 4 Videooptagelsesenhed ikke vist 5 Stativ til berøringspanel Tastatur med berøringsplade 6 Strømtransformer I Berøringsskærm til optagelse af billeder og video HP-farveprinter til udskrivning af billeder Gør det muligt at bruge et eksternt USB-drev Forbinder FuseBox til FusePanel -styreenheden, der medfølger én til hver videostream (V, M og H). Antal 3. Ekstraudstyr - hæver FusePanel -styreenheden på en stationær overflade IP64-standardtastatur med berøringsplade AC-adapter, der forbinder FusePanel -styreenheden til en jordet strømkilde 7 Ethernet-krydskabel Muliggør kommunikation mellem FuseBox og d FusePanel e FusePanel Brugervejledning 7

18 Systemets komponenter 3.1 Specifikationer leste tilfælde vil styreenheden og farvelaserprinteren være på den samme vogn som videosystemet. Styreenheden er udstyret med sin egen base, der kan drejes 180 grader og vippes 45 grader. Denne base kan fjernes og styreenheden kan monteres på alle VESA-kompatible beslag på en bom eller på væggen. Funktion Egenskab Værdi Effekt Indgangsspænding 110 V / 240 V vekselstrøm Udgangsspænding 12V jævnstrøm, 10,0 A Skærm CPU-understøttelse Chipsæt Hukommelse Harddisksupport Video og grafik Netværk Udvidelsesstik Lyd I/O-porte Berøringsskærm Maks. effekt 100 W medicinsk vekselstrømsadapter 54,6 CM (21,5") 16: X 1080 LED-baggrundsbelysning 250 nit 1000:1 Intel Core i5, i7 og Celeron-processorer (rpga988b-emballagetype) Intel HM65 Express 2 X DDR3 SO-DIMM-stik Op til 8 GB Understøtter hukommelsesoverførselshastigheder på 800/1066MHz DDR3 Integreret seriel ATA-styreenhed muliggør hurtige overførsler op til 3 Gbps for hver af de to porte. Understøtter 2 x SATA2 Solid State-harddiske med enhver kapacitet. Intel Graphics Media Accelerator 3000HD 2 X GbE Fast Ethernet via Realtek RTL 8111E 2 X mini PCIe 1 x PCIe-16 Realtek ALC661 HD-lyd 2 X indbyggede 3,0 W stereohøjttalere Lydstik til lydudgang Lydstik til mikrofon 4 X USB 2.0 porte 1 x RS232 1 X RS232/422/485 DVI-I skærmudgang Mikrofonindgang Linjeudgang 5-Wire Resistive enkelttryk Trådløs A/b/g/n 8 FSE-055-DA-2.0

19 Systemets komponenter Funktion Egenskab Værdi Vægmontering Drejefod Understøtter 75 mm og 100 mm VESAmonteringshuller Muliggør venstre-/højrerotation op til 60, vip fra Frontpanel Strøm Til/Fra Lysstyrke + /- Volumen + /- Diskretionssknap (privacy) Aktiver/deaktiver berøring Vægt Mål Operativsystem Internt batteri Certificeringer IP-normering Microsoft Linux 6 kg 577 g (14,5 lb) 53,6 cm x 37,3 cm x 7,9 cm 21,1" x 14,7" x 3,1" Windows 7 (Open SUSE, Fedora og Ubuntu) Li-polymer (Mn), 28 Wh, 20 minutter standby-strøm afhængigt af brugen af systemet, 2 timers opladningstid, når systemet er lukket ned, 3,5 timers opladningstid, når systemet er aktivt. EN , UL , FCC klasse B, CE, RoHs, WEEE, Energy Star 5.0, EUP 1.0 IP65-forseglet frontafdækning, IPX1- bagdæksel 3.2 Miljø Miljø Værdi Driftsforhold Temperatur + 5 C (41 F) +40 C (104 F) Relativ fugtighed Ukontrolleret 85 % luftfugtighed Transport- og opbevaringsforhold Temperatur - 29 C (-20 F) +38 C (100 F) Relativ fugtighed Ukontrolleret 85% luftfugtighed FusePanel Brugervejledning 9

20 Systemets komponenter 3.3 FusePanel forbindelsesdiagram FusePanel -styreenhed er tilsluttet videosystemet via to ledningsføringer. Den er også tilsluttet printeren via en ekstra ledningsføring som vist i diagrammet over tilslutninger (Figur 3). Video (x3) FuseBox S-Video-kabelbundt Fuse -kommunikation Krydskabel FusePanel Nedkonverteret SD eller HD SDI video Fjernudløser Nulmodemkabel DB-9 USB Tredjemand Billede Optagelsescomputer Printer Figur 3. FusePanel forbindelsesoversigt 10 FSE-055-DA-2.0

21 Systemopsætning KAPITEL 4 Systemopsætning To kabelføringer etablerer forbindelse mellem videosystemet og styreenheden. Videokabelføring Kommunikationssti En tredje kabelføring forbinder styreenheden med farveprinteren. (Vedr. denne tilslutning, se printerens brugsanvisning.) 4.1 Tilslutning af videokabler AV-200-kablet overfører videobilledet fra videosystemet til styreenheden. Nødvendige komponenter: (1) FusePanel -kontrolenhed (1) FuseBox (3) Videokonverteringsenheder: AV-200 (1) S-Video-kabelbundt Figur 4. AV-200 videokonverteringsenhed S-Video-stik 1. Vip FusePanel -styreenheden tilbage på soklen, så bunden af enheden er synlig. Bemærk placeringen af de fire USB-stik på Figur Hvis AV-200- videooptagelsesenheden ikke allerede er tilsluttet, tilsluttes den som vist til USB-stikket. Tilslutningerne skal være præcis som afbildet i figur Tilslut den ene ende af S-videokablet til S-Video-stikket på AV Tilslut den anden ende af S-videokablet til en udgang i videosystemet. S-Video-stik H M V H M V USB-porte Figur 5. Tilslutning af højre, midterste og venstre videokabel FusePanel Brugervejledning 11

22 Systemopsætning 4.2 Tilslutning af kommunikationskabler FSA-5027 (1,5 m) eller FSA-5028 (6 m.) Ethernet-krydskabler giver mulighed for bidirektionel kommunikation mellem FuseBox og FusePanel. Nødvendige komponenter: (1) FusePanel -kontrolenhed (1) FuseBox (1) Ethernet-krydskabel: FSA-5027 Figur 6. FSA-5027 Ethernet-krydskabel 1. Vip FusePanel -styreenheden tilbage på soklen, så bunden af enheden er synlig. Se figur 7. Bemærk placeringen af de to Ethernet-porte. Tilslutningerne skal være præcis som afbildet i figur 7. Ellers vil forskellige funktioner (billedoptagelse, videooptagelse og timer) muligvis ikke fungere korrekt. 2. Forbind Ethernet-krydskablet fra bagsiden af FuseBox til LAN1 Ethernet-porten bag på FusePanel. Figur 7. Tilslutning af bidirektionel Fuse-kommunikation 4.3 Montering af andet tilbehør Efter behov kan yderligere medfølgende tilbehør kan også installeres Tastatur med berøringsplade Brug dette tastatur, hvis det foretrækkes at benytte et fysisk tastatur. Sæt USB-enden af tastaturkablet ind i en ledig USB-port på bagsiden af FusePanel - styreenheden og brug tastaturet som et standard tastatur. 12 FSE-055-DA-2.0

23 Systemopsætning USB-forlængerkabel med base Brug denne forlængerenhed til placering af USB-drevet, hvortil billeder og videoer skal eksporteres. 1. Sæt USB-enden i et tilgængeligt USB-stik på bagsiden af FusePanel -styreenheden 2. Indsæt et USB-drev i USB-porten for enden af forlængerbasen. 3. Følge vejledningen i KAPITEL 10, "Eksport af billeder og videooptagelser til USBEksport af billeder og videooptagelser til USB" for at eksportere billeder. 4.4 Start af FusePanel -styreenheden 1. Tilslut den medfølgende strømtransformer (AC-adapter) til bagsiden af FusePanel og derefter til en strømkilde med jordforbindelse. 2. Start FusePanel kontrolenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen, der er placeret nederst til venstre på enhedens forside. FusePanel starter automatisk og indlæser Startpanelet. Opstartsprocessen tager ca. 2 minutter. Når systemet er startet, viser FusePanel Startpanelet som vist i Figur 8. Skærmbilledet indeholder en procedureliste i midten af panelet, der viser procedurer udført på en bestemt dag, hvilket ved opstarten er dags dato. Det indeholder også et felt, der giver mulighed for at navigere til forskellige datoer, et søgeikon, forskellige søgefelter til at Figur 8. Startpanel ved opstart filtrere søgeresultaterne og et stort "Add procedure"-ikon (Tilføj procedure). 4.5 Tænding af printeren Hvornår skal der slukkes for FusePanel? Det er ikke nødvendigt at slukke for strømmen til styreenheden eller printeren mellem procedurer. Det anbefales dog, at strømmen til FusePanel og printeren slukkes ved slutningen af hver arbejdsdag. Se dokumentationen til printeren vedrørende placering af afbryderen på den specifikke model. Generelt vil kontakten være rektangulær og anbragt foran på printeren i nærheden af højre side. Efter en periode med inaktivitet, går printerens berøringsskærmen "i sort". Tryk på berøringsskærmen for at vende tilbage til startskærmbilledet. FusePanel Brugervejledning 13

24 Systemopsætning Denne side er med vilje tom 14 FSE-055-DA-2.0

25 Forståelse af arbejdsområdet KAPITEL 5 Forståelse af arbejdsområdet Dette kapitel omhandler følgende: Væsentlige dele af interfacet Menuer Ikoner 5.1 Interfacets vigtigst dele Hovedinterfacepaneler Følgende er de to hovedinterfacepaneler. Startpanel det første panel, der vises ved opstart af systemet Dette panel vil typisk blive anvendt før eller efter en procedure. Dette panel indeholder en liste over procedurer udført på en specifik dato, en kalender, der gør det muligt at navigere til forskellige datoer, en søgefunktion med forskellig filtreringsfunktioner og knappen Add Procedure, der anvendes til at starte en Figur 9. Startpanel procedure. Gå tilbage til dette panel for at navigere til avancerede opgaver og systemopsætning. Procedurepanel knappen Add Procedure på startpanelet viser dette panel, der streamer billeder i realtid under en procedure. Dette panel giver mulighed for visning, optagelse og udskrivning af procedurebilleder, og optagelse af procedurevideoer. Det giver også mulighed for redigering af patient-, procedure- og lægeoplysninger, der vises på den øverste del Figur 10. Procedurepanel af interfacet, og eksport af alle billeder og videoer til en ekstern kilde Startpanelets hoveddele Startpanelets interface består af følgende hoveddele: Øverst Den øverste del af FusePanel -interfacet bruges til at vise et logo, der vælges af kunden, den aktuelle dato og klokkeslæt eller til at afslutte FusePanel systemet. Tryk på knappen Add Procedure for at begynde en ny procedure. Venstre Venstre del af FusePanel -interfacet bruges til procedurenavigation. Brug kalenderen og søgefeltet til at filtrere og gengive eksisterende procedureoplysninger. FusePanel Brugervejledning 15

26 Forståelse af arbejdsområdet Øverst: Knappen Add Procedure, logoet, afslutningskna ppen og aktuel dato/klokkesl æt Venstre: Vælg en anden dato, start en procedure, søg efter eksisterende procedurer Nederst: Adgang til avancerede indstillinger Midt Midten af FusePanel -interfacet bruges til at vise de procedurer, der er gennemført en bestemt dato (vist i venstre sektion). Den viste liste kan sorteres ved at trykke på en af kolonneoverskrifterne. Ved at klikke på et element på listen er det muligt at komme ind på Procedurepanelet igen for at gennemse og udskrive denne procedures billeder efter behov. Image FPO Midt: Liste over afsluttede procedurer og søgeresult ater for en bestemt dato Figur 11. Startpanelets brugergrænseflade 16 FSE-055-DA-2.0

27 Forståelse af arbejdsområdet Procedurepanelets hoveddele Brugergrænseinterfacet i procedurepanelet består af følgende hoveddele, der oftest bliver brugt under en procedure: Øverst Den øverste del af FusePanel -interfacet bruges til indsamling og redigering af data og til eksport og udskrivning af procedurespecifikke billeder og data. Billeder og videoer optaget med de to store knapper i denne sektion vises i den nederste del. Den bruges også til at afslutte en procedure. Midt Den store midtersektion i FusePanel -interfacet bruges til endoskopivisninger i realtid. Denne del kaldes det "aktive visningsvindue". Nederst Den nederste del af FusePanel -interfacet bruges til at vise og ændre visningen af de optagne billeder og videoer og vælge dem, der skal udskrives. Denne del kaldes "billedlinjen". Øverst: procedured ata/ anden support Midt: endoskopvi sninger i realtid fra aktive kameraer Nederst: optagne/ udvalgte billeder og videoer Figur 12. Procedurepanelets interface FusePanel Brugervejledning 17

28 Forståelse af arbejdsområdet 5.2 Menuer Indstillingsmenu for FusePanel FusePanel -startpanelets interface indeholder et konfigureringsikon, der giver mulighed for styring af brugertilpassede og avancerede FusePanel -indstillinger samt visse fejlfindingsopgaver. Se KAPITEL 11, Avancerede indstillinger / opgaver for at få yderligere oplysninger om disse opgaver. Disse indstillinger skal ikke ændres ret tit. EndoChoice foreslår, at visse indstillinger kun udforskes i samarbejde med en repræsentant fra teknisk support hos EndoChoice. Versionsmenu for FusePanel FusePanel -startpanelets interface omfatter også et oplysningsikon, der viser den aktuelle FusePanel-version, når der trykkes på det. Tryk på versionsvisningsfeltet for at lukke det. 18 FSE-055-DA-2.0

29 Forståelse af arbejdsområdet 5.3 Ikoner FusePanel -interfacet indeholder flere ikoner til navigering i procedureoplysninger og til optagelses-, registrerings- og udskrivningsopgaver. Dette afsnit viser FusePanel -ikonerne. Ikon På dette panel Beskrivelse Startpanel Startpanel Startpanel Startpanel Startpanel, procedurepanel, indstillingspanel Startpanel Procedurepanel Procedurepanel Procedurepanel Procedurepanel Procedurepanel Proceduredato På Startpanelet bruges dette ikon til at vælge at filtrere procedurelisten med en anden dato. All (Alle) brug dette ikon til at vise alle FusePanel procedurer. Today (I dag) brug dette ikon il at vise alle dagens FusePanel procedurer Indstillinger Brug dette ikon til at åbne de avancerede indstillinger. Exit (Afslut) brug dette ikon til at afslutte og gå til startpanelet. Fra startpanelet afslutter dette ikon FusePanel. Add Procedure (Tilføj procedure) brug dette ikon til at starte en ny procedure. Dette ikon åbner procedurepanelet. Kommunikationsstatus Dette ikon viser den aktuelle status af den bidirektionelle kommunikation mellem FusePanel og FuseBox Fanen Patientdata Brug dette ikon til at vise eller skjule felter til indtastning af patient- og procedureoplysninger. Billednavigation Brug disse ikoner til at rulle gennem optagne billeder på billedlinjen Miniaturevisning Brug disse ikoner til at vise venstre, midterste eller højre billede som miniature Manuel billedoptagelse Brug dette ikon til optagelse af den gruppe billeder, der vises i vinduet Aktiv visning. Den optagne billedgruppe vises som et miniaturebillede i Billedlinjen nederst i panelet. FusePanel Brugervejledning 19

30 Forståelse af arbejdsområdet Ikon På dette panel Beskrivelse Procedurepanel Procedurepanel Procedurepanel Manuel videooptagelse Brug dette ikon til optagelse af den gruppe videobilleder, der vises i det aktive visningsvindue. Tryk på ikonet én gang for at starte videooptagelsen. Tryk på ikonet igen for at standse videooptagelsen. Den optagne videogruppe vises som et miniaturebillede i billedlinjen nederst i panelet. Udskriv billeder Udskriver de valgte billeder på den tilsluttede printer. Eksporter billeder Eksporterer alle optagne billeder og videoer fra den aktuelle procedure til et USB-drev eller andre drev efter valg. 20 FSE-055-DA-2.0

31 Start af en procedure KAPITEL 6 Start af en procedure 6.1 Start af en ny procedure Begynd en ny procedure ved at gøre ét af følgende i Startpanelet: Tryk på knappen Add Procedure Procedurepanelet vises på FusePanel. Den indgående, levende videostream vises i det aktuelle visningsvindue, og billedlinjen nederst vil være tom. Figur 13. Procedurepanel Se afsnit 6.2, Optagelse af billeder for at lære, hvordan der optages et billede. Se afsnit 7.5, Videooptagelser for at lære, hvordan der optages en video. Se afsnit 7.4, Udskrivning af billeder for at lære, hvordan der udskrives et billede. Se afsnit KAPITEL 8, Arbejde med patient-, procedure- og lægedata for at lære, hvordan der indtastes procedureoplysninger. 6.2 Optagelse af billeder Der findes to muligheder for optagelse af billeder: 1. Ved hjælp af FusePanel -berøringsskærmen Optag billeder ved at trykke på knappen for manuel optagelse i øverste højre hjørne af berøringsskærmen. Efterhånden som billederne optages, vises de på billedlinjen i bunden af skærmen. Brug venstre og højre piletast på kanterne af billedet for at navigere gennem alle optagne billeder. Antallet af billeder, der kan optages pr. procedure, er kun begrænset af den tilgængelige plads på harddisken. 2. Brug af Fuse - endoskopet For at optage et billede, trykkes der på fjernbetjeningsknappen (nr. 1) på Fuse -endoskopet, på samme måde som når der bruges en videoprinter. FusePanel Brugervejledning 21

32 Start af en procedure 6.3 Optagelse af video under en procedure Film-knappen tænder og slukker for videooptagelsen. Denne knap kan også aktiveres ved at trykke på knappen "Optag" ( nr. 2) på Fuse - endoskoper. Når optagelsen er begyndt, lyser filmikonet inde i knappen rødt. Optagelsesindikatoren fortsætter, indtil videoen slukkes, eller til den maksimale optagelsestid er nået. Figur 14 Videoptagelse Der kan optages flere videosegmenter under en enkelt procedure. Hver gang en videooptagelse er slået TIL og derefter FRA, oprettes der et nyt videosegment og billedlinjen i bunden af skærmen viser et videoikon, hvor der normalt ville være et stillbillede. I Figur 14 angiver miniaturebillede 4 en videooptagelse. 22 FSE-055-DA-2.0

33 Start af en procedure 6.4 Gennemsyn af billeder Billeder kan gennemses når som helst. Sådan gennemses et billede: 1. Tryk på et billede på billedlinjen (som vist på Figur 14). Billedet vælges til udskrivning og billedets sidefod og billednummer bliver grøn. I figur 14, er billede nr. 2 og nr. 5 valgt Tryk på miniaturen igen vil medføre annullering af udskrivningen (billednummeret og den grønne sidefod forsvinder). Hvis der trykkes vedvarende på billedet vises det i det aktive visningsvindue, indtil der slippes. 2. Slet billedet ved at trykke nederst på det og stryge opad. Der vises et sletteikon. Tryk på sletteikonet for at slette billedet. Hvis dette ikon er trykket frem ved en fejltagelse, og billedet ikke ønskes slettet, trykkes der et andet sted på skærmen for at annullere. Selv når der vises et gemt billede, vil FusePanel fortsat modtage den indgående videostream i baggrunden, og der kan stadig optages billeder. Ændr miniaturen, der vises på billedlinjen ved at trykke på V, M eller H under hver miniature for at vælge VENSTRE, MIDTER- eller HØJRE billede til visning. I figur 14 vises billede 1 i VENSTRE visningsfelt, og MIDTER-billedet vises i billederne 2, 3 og Afslutning af en procedure Når billedet er optaget og gennemset, og udskrivningsopgaverne er fuldførte, trykkes der på knappen Exit. Dette vil lukke procedurepanelet og vise startpanelet. 6.6 Åbning af en tidligere gennemført procedure Åbn eller genstart en procedure ved at følge den samme proces som ved gennemgang af et billede (se afsnit 7.2, "Gennemsyn eller udskrivning af billeder fra procedurelisten"). 1. Tryk på linien på procedurelistegitteret, der indeholder den procedure, der ønskes genstartet. 2. Procedurepanelet åbnes og de optagne billeder og videoer vises. 3. Dato og klokkeslæt for procedurens oprindelige start vises i stedet for blokken med den aktuelle dato og klokkeslæt. En tidligere gennemført procedure kan ikke genstartes. Optagelse af billeder og video er deaktiveret. FusePanel Brugervejledning 23

34 Start af en procedure Denne side er med vilje tom 24 FSE-055-DA-2.0

35 Ekstra billed- og videoopgaver KAPITEL 7 Ekstra billed- og videoopgaver 7.1 Sådan gemmer FusePanel billeder FusePanel gemmer billeder umiddelbart efter optagelse FusePanel grupperer billeder efter procedure - selv hvis der ikke er indtastet tilhørende oplysninger. Hver gang der trykkes på knappen Add Procedure på Startpanelet, betragter FusePanel det som en ny procedure. Når der trykkes på knappen Exitpå procedurepanelet, lukker FusePanel denne procedure og viser proceduren (sammen med eventuelle tilhørende oplysninger) på startpanelets procedureliste for den pågældende dag. Hvis der ikke indtastes yderligere oplysninger, forbliver felterne på samme linje som den angivne procedure tomme. Antallet af optagne billeder vises. 7.2 Gennemsyn eller udskrivning af billeder fra procedurelisten Startpanelet viser de procedurer, der er gennemført i løbet af dagen, i procedurelisten. Procedurerne er nummererede og viser også eventuelle yderligere patient- og procedureoplysninger, der er indtastet fra procedurepanelet. Figur 15. Procedureliste vist på startpanelet FusePanel Brugervejledning 25

36 Ekstra billed- og videoopgaver Sådan gennemses en eller flere af disse procedurer: 1. Tryk på den linje på procedurelistens gitter, der svarer til den ønskede procedure. Denne linje markeres med blåt. 2. Procedurepanelet åbnes med alle de billeder, der er tilknyttet denne procedure. Billederne kan derefter gennemses og udskrives efter behov. Brug IKKE knappen Add Procedure. Den er alene reserveret til start af en ny procedure. 7.3 Gennemsyn eller udskrivning af billeder, der ikke findes på Procedurelisten Hvis den ønskede procedure ikke vises på den aktuelle procedureliste, kan der gøres et af følgende: Ændre procedurelistesiden Ændre proceduredato for den viste procedureliste Udfør en søgning (se KAPITEL 8, Arbejde med patient-, procedure- og lægedata ) Ændring af siden med den viste Procedureliste Skærmbilledet viser op til 15 procedurer ad gangen på procedurelisten. Hvis er findes flere procedurer for den pågældende dato eller søgeparameter, bruges rullepanelet eller strygebevægelsen til at navigere i procedurelisten. Når den ønskede procedure er fundet, trykkes der på proceduren for at fremhæve den. Procedurepanelet åbnes med alle de billeder, der er tilknyttet denne procedure. 26 FSE-055-DA-2.0

37 Ekstra billed- og videoopgaver Ændring af proceduredato for den viste procedureliste FusePanel holder styr på alle afsluttede procedurer. Sådan søges der efter en bestemt procedure efter proceduredato: 1. Tryk på feltet Procedure Date (proceduredato) på startpanelet for at se kalendernavigatoren som vist på figur Tryk på pilene på hver side af måned og år for at ændre disse værdier. 3. Vælg derefter den korrekte dato ved at trykke på den på kalenderen. Hver gang der foretages en ændring, opdateres kalenderen på startpanelet dynamisk. Figur 16. Kalendernavigator 7.4 Udskrivning af billeder Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive alle eller udvalgte billeder fra den ønskede procedure. 1. Bestem det ønskede antal udskrevne kopier. Hvert tryk på knappen Print (udskriv) laver en kopi. 2. Bestem derefter hvilket billede, der skal udskrives. Gør ét af følgende: a. For at udskrive alle billeder trykkes der på knappen Print, før der vælges et billede. Meddelelsen No captures have been selected for printing. Print all available captures? (Ingen optagelser er valgt til udskrivning. Udskriv alle tilgængelige optagelser?) vises. Tryk på Yes (ja) på meddelelsen for at udskrive alle billeder. b. For at udskrive nogle af billederne, trykkes der på de ønskede billeder, før der trykkes på knappen Print. Billedets sidefod bliver grøn (som vist på billede 2 og 5 i figur 14). Tryk på billedet igen for at fravælge det. 2. Tryk på udskrivningsknappen lige så mange gange, som der ønskes kopier. Udskrifts-output pr. billede svarer til antallet af kameraer, der var aktive under proceduren. Hvis der for eksempel var tre aktive kameraer, vil det udskrevne output omfatte alle tre visninger (V, M, H) på et enkelt ark papir. FusePanel Brugervejledning 27

38 Ekstra billed- og videoopgaver 7.5 Videooptagelser Optag stillbilleder, mens der optages video Der kan optages stillbilleder, samtidigt med at der optages, og de ses som miniaturer efter optagelsesikonet. På figur 14 vises en videooptagelse ved den røde filmikon på knappen for manuel videooptagelse. Det er video nr 4 som angivet af filmikonminiaturen. Billede nr. 5 blev optaget under videooptagelsesproceduren. Tidsgrænse for optaget segment Selv om flere videosegmenter kan optages i løbet af en enkelt procedure, er længden på hvert enkelt videosegment begrænset til to minutter. Dette forhindrer utilsigtet overoptagelse, der ville optage pladsen på styreenhedens harddisk, og holder videofilstørrelsen på et rimeligt niveau. For at optage en komplet procedure, genstartes videooptagelsen, så snart systemet automatisk får timeout og stopper den aktuelle optagelse. Der gives ingen visuel advarsel, når videooptagelsen nærmer sig tidsgrænsen. Sådan ses en optaget video Videoer kan eksporteres til et eksternt USB-drev til overførsel til visning på et andet system. (Se KAPITEL 10, Eksport af billeder og videooptagelser til USBEksport af billeder og videooptagelser til USB vedrørende yderligere oplysninger). Optagelse af video under en procedure Knappen for manuel videooptagelse tænder og slukker for videooptagelsen. Videooptagelsen kan også kontrolleres med knap nr. 2 på Fuse -endoskopet. Se afsnit 6.3, Optagelse af video under en procedure for at lære, hvordan denne funktion bruges. 28 FSE-055-DA-2.0

39 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata KAPITEL 8 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata Følgende er en liste med data, der kan tilføjes en procedure ved brug af procedurepanelet. Oprettelse af patientdata er afgørende for enhver procedure. Alle felter, der er vist i listen nedenfor, er valgfri. Det er ikke nødvendigt at følgende udfyldes i nogen bestemt rækkefølge. ID First name (fornavn) Last name (efternavn) Gender (køn) 8.1 Patientdata Birthday (fødselsdag) Procedure type Physician (læge) Billeder (se afsnit 6.2, "Optagelse af billeder") Figur 17. Felter til indtastning af patientdata Videooptagelser (se afsnit 6.3, "Optagelse af video under en procedure") Procedurepanelet indeholder felter til patientoplysninger, herunder ID, fornavn, efternavn, køn og fødselsdato. Sådan tilføjes der oplysninger til et felt: 1. Tryk på fanen Patient Data for at se felterne til indtastning af patientdata. 2. Tryk på feltet (f. eks. ID), hvorefter der bliver vist et skærmtastatur (OSK) på berøringsskærmen. Se yderligere oplysninger i afsnit 2.4, Brug af skærmtastaturet (OSK). 3. Tryk på kalendernavigatorikonet (som det der er vist på Figur 16) for at se fødselsdatoerne på en kalender på skærmen, så de kan vælges. Slet oplysninger i et felt, og lad det stå tomt således: 1. Tryk på datafeltet for at få vist OSK. 2. Tryk på tilbagetasten, indtil alle oplysninger forsvinder fra indtastningsvinduet, og det er helt tomt. Selvom ingen af disse oplysninger er nødvendige for at optage og udskrive billeder, anbefales det at tilføje nogle oplysninger. FusePanel sporer hver enkelt procedure efter dato og klokkeslæt. Alle data opretter yderligere søgeparametre, der kan bruges senere. Patientoplysninger samt proceduretype og læge er tilgængelige for dataindtastning. FusePanel Brugervejledning 29

40 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata 8.2 Felter for proceduretype,køn og kliniske oplysninger Ud over patientdetaljer, kan proceduretype og lægedata kan også opdateres eller vælges Se figur Tryk på det ønskede felt på procedurepanelet. Der vises en rulleliste med valgmuligheder. 2. Tryk på det ønskede element i rullelisten. For at slette oplysninger fra feltet for køn og lade det stå tomt vælges den tomme plads øverst i rullelisten. Dette vil slette alle oplysninger i feltet og lukke rullelisten. For at tilføje en læge til rullelisten vælges indstillingsikonet fra startpanelet for at få adgang til avancerede funktioner. (Vejledning til redigering eller sletning af elementer fra en liste er beskrevet i, KAPITEL 11, Avancerede indstillinger.) Når der er foretaget et valg af en læge eller en proceduretype, kan de ikke slettes. 8.3 Ændringer af patient- eller proceduredata Ændringer eller rettelser til patient- eller procedureoplysninger kan udføres når som helst - selv efter at en procedure er afsluttet. 30 FSE-055-DA-2.0

41 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata Denne side er med vilje tom FusePanel Brugervejledning 31

42 Brug af søgefunktionen KAPITEL 9 Brug af søgefunktionen FusePanel indeholder en søgefunktion til at hjælpe med at finde specifikke procedurer. Grundige patient- og proceduredata giver flere søgekriterier, og gør det nemmere at søge. 9.1 Adgang til søgefunktionen Brug felterne i venstre side af startpanelet til at søge i procedurerne og indtaste filteroplysninger. Procedurelistn opdateres dynamisk. Tryk på knappen All, der findes under søgefelterne, for at nulstille søgningen og vise alle procedurerne i FusePanel. Tryk på knappen Today, der findes under søgefelterne, for at nulstille søgningen og vise alle procedurer for den pågældende dag i FusePanel 9.2 Søgning efter proceduredato Som minimum sporer FusePanel dato og klokkeslæt for hver procedure, selv om der ikke er indtastet yderligere patient- eller procedureoplysninger. Brug feltet Procedure Date på startpanelet til at indtaste en specifik dato direkte (se afsnit 7.3.2, Ændring af proceduredato for den viste procedureliste Ændring af proceduredato for den viste procedureliste ). Anvendelse af en præcis proceduredato er den hurtigste måde at finde en procedure på. 9.3 Søgning ved hjælp af patient-/procedureoplysninger 1. Tryk på et vilkårligt felt på startpanelet for at hente OSK frem, og indtast de ønskede søgeparametre. Figur 18. Søgepanelet med markerede søgeparameterfiltre Procedure- og lægefelterne er rullelister. 1. Tryk på en rulleliste for at vise en liste med valgmuligheder. 2. Markér det ønskede valg. 32 FSE-055-DA-2.0

43 Brug af søgefunktionen 9.4 Søgetips 3. Procedurelisten opdateres dynamisk med hver indtastning. 4. Tryk på et vilkårligt procedureresultat for at markere det, og gennemse herefter billederne på procedurepanelet Brug af et større antal søgeparametre giver bedre og mere præcise søgeresultater. Men hvis INGEN resultater returneres, søges er igen ved at fjerne én parameter og køre søgningen igen. Fjernelse af parametre er baseret på den antagelse, at oplysningerne sandsynligvis ikke matcher nøjagtigt. Hvis der for eksempel bruges et efternavn og et ID-nummer, køres søgningen igen uden efternavn, fordi det er mere sandsynligt, at dette er stavet forkert. De mest præcise parametre er generelt procedure og læge, da disse poster er rullelister. Husk også, at søgeresultaterne KUN er lige så gode som konsekvensen og nøjagtigheden af de indtastede procedureoplysninger. 9.5 Nulstilling af søgeparametre Nederst til venstre i søgepanelet findesknappen Today. FusePanel -procedurelisten viser procedurer for den aktuelle dag og rydder alle søgefelter. FusePanel Brugervejledning 33

44 Eksport af billeder og videooptagelser til USB KAPITEL 10 Eksport af billeder og videooptagelser til USB FusePanel gør det meget enkelt og effektivt at overføre billeder og videoer til et USBstik. 1. Find USB-forlængerkablet på bagsiden af styreenheden. 2. Sæt et USB-drev i en af portene i bunden. 3. Tryk på knappen Export i procedurepanelet, for at overføre alle billeder og videoer til USB-stikket. Billed- og videofilerne placeres i en mappe, der er navngivet på basis af de procedureoplysninger, der er indtastet på skærmen. Hver procedure har sin egen unikke mappe, der indeholder billeder og videoer fra denne procedure. Det er muligt at indlæse flere procedurer på et enkelt USB-stik. Det anbefales at bruge et USB-stik med en størrelse på mindst 2 GB. Alle billeder er i JPEG-format og er nummereret efter den rækkefølge, de blev taget i. Videoer er i AVI-format. 34 FSE-055-DA-2.0

45 Avancerede indstillinger / opgaver KAPITEL 11 Avancerede indstillinger / opgaver FusePanel -arbejdsområdet kan tilpasses til at opfylde specifikke behov, eller til at foretage fejlfinding. Nedenstående er nogle af de måder, arbejdsområdet kan tilpasses på: Tilpasning af lægelisten Tilpasning af oplysninger om stedet inkl. et logo. Ændring af systemsprog samt format for dato og klokkeslæt Konfigurering af endoskopirapportprogrammet (ERW) 11.1 Tilpasning af lægelisten Tilføj en ny læge 1. Tryk på indstillingsikonet på startpanelet for at åbne FusePanel -indstillingspanelet. 2. Tryk på fanen Facility (institution) for at se den aktive lægeliste. Alle aktive (indtastede) læger vises på denne liste. 3. Tilføj en læge med tryk på knappen Add New (tilføj ny...). Formularen Clinician Information (lægeoplysninger) vises. Indtast et brugerdefineret klinisk ID, efternavn, fornavn og titel (f.eks. læge). Tryk herefter på knappen Save (gem). Tryk på knappen Cancel afslutter, uden at der udføres nogen ændringer. Figur 19. FusePanel -fanen til institutionsindstillinger Klinisk ID kræves, men kan være en hvilken som helst værdi, brugeren vælger. Kliniske ID-numre kan også duplikeres, så det er acceptabelt, at give samme ID til flere læger Rediger eller slet en læge 1. Tryk på indstillingsikonet på startpanelet for at åbne FusePanel -indstillingspanelet. 2. Tryk på fanen Facility for at se den aktive lægeliste. Alle aktive (indtastede) læger vises på denne liste. 3. For at redigere en læge trykkes der på lægens navn for at markere det. Herefter trykkes der på knappen Edit (rediger) under lægelisten. Formularen Clinician Information ses med de udfyldte oplysninger. Tryk på tekstfeltet, der ønskes ændret med OSK. Tryk på knappen Save, når indtastningen er færdig. Tryk på knappen Cancel afslutter, uden at der udføres nogen ændringer. 4. Slet en læge ved at trykke på lægens navn for at markere det. Tryk herefter på knappen Delete (slet). Der ses en meddelelse, der beder om bekræftelse. Tryk på OK for at slette lægen eller på Annuller for at afslutte uden at ændre. FusePanel Brugervejledning 35

MediCap USB300. Brugervejledning. Medicinsk videooptager med high definition. Gælder for firmware 110701 og højere USB300-UG01-DA-130815-MC

MediCap USB300. Brugervejledning. Medicinsk videooptager med high definition. Gælder for firmware 110701 og højere USB300-UG01-DA-130815-MC MediCap USB300 Medicinsk videooptager med high definition Brugervejledning Gælder for firmware 110701 og højere USB300-UG01-DA-130815-MC Forholdsregler ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Welch Allyn RETeval-DR. Brugervejledning

Welch Allyn RETeval-DR. Brugervejledning Welch Allyn RETeval-DR Brugervejledning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning

PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIGTIGE MEDDELELSER FCC MEDDELELSE Overensstemmelseserklæring Modelnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part:

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090 programmeringsenhed. Følgende liste indeholder

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering

Læs mere

Moov M300/M400-Series Brugervejledning

Moov M300/M400-Series Brugervejledning Moov M300/M400-Series Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Acer p600 seriens Portable Navigator. Brugervejledning

Acer p600 seriens Portable Navigator. Brugervejledning Acer p600 seriens Portable Navigator Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer p600 seriens Portable Navigator Oprindeligt udgivet: Maj

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Brugsanvisning 2014 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2004 Der kan foretages

Læs mere

TravelMate 2100/2600 Series. Brugervejledning

TravelMate 2100/2600 Series. Brugervejledning TravelMate 2100/2600 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2100/2600 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan foretages

Læs mere

MDS100. Molekylær Detektions System Brugsanvisning

MDS100. Molekylær Detektions System Brugsanvisning MDS100 DA Molekylær Detektions System Brugsanvisning 3 Udstedelsesdato: 2011-11 Molekylær Detektions System Brugsanvisning MDS100 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan bruges denne brugsanvisning...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION ZE4906EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172455

Din brugermanual HP PAVILION ZE4906EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172455 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning TravelMate 2350 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 2350 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: November 2004 Der

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Vigtigt!... 5. Sikkerhedsanvisninger...5. Børn...7. Oplader og genopladeligt batteri...7. Ledninger...8. Reparation og vedligeholdelse...

Vigtigt!... 5. Sikkerhedsanvisninger...5. Børn...7. Oplader og genopladeligt batteri...7. Ledninger...8. Reparation og vedligeholdelse... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtigt!... 5 Sikkerhedsanvisninger...5 Børn...7 Oplader og genopladeligt batteri...7 Ledninger...8 Reparation og vedligeholdelse...8 Beregnet brug...9 Overensstemmelse...9

Læs mere