HIGH Definition Digital Receiver DMB-112HD DVB-T-AFSPILLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIGH Definition Digital Receiver DMB-112HD DVB-T-AFSPILLER"

Transkript

1 HIGH Definition Digital Receiver DMB-112HD DVB-T-AFSPILLER

2 FAQ DENVER DMB-112HD Tillykke med Deres nye DVB-T tuner. Med denne settop box kan man nyde digitalt TV signal og endda få HD kanal(er) i knivskarp kvalitet. For at få det gode signal, kræves der en ordentlig antenne, samt gode kabler med ordentlige stik og samlinger. Har man ikke dette, så kan man have svært ved at modtage signalet ordentligt. Aktiv antenne: DENVER DMB-112HD kan give 5V til en aktiv antenne. For at bruge dette skal man slå det til i SETUP menuen. Det hedder Antenna power/antenne strøm. Boksen kan også sagtens bruges hvis man har en eksisterende UHF (TV2) antenne. Den vil i langt de fleste tilfælde være god nok. Sortering af kanaler:når man har søgt sine kanaler vil de ligge i den rækkefølge de bliver sendt ud fra kabeltv leverandøren. Hvis man gerne vil ændre på denne rækkefølge, så skal man i menuen slå menupunktet LCN fra. Så kan man sætte kanalerne i den rækkefølge man selv vil have. Auto sluk funktion:der er som standard sat en strømsparefunktion til som gør at boksen slukker efter 3 timer uden tryk på fjernbetjeningen. Dette kan slås fra inde i menuen under auto standby. Optage på USB: Deres nye DVB-T boks kan optage på USB enhed. Det er vigtigt at USB enheden er formatteret i FAT32, og hvis man benytter en ekstern harddisk skal den have egen strømforsyning, da den ellers kan have problemer med at få leveret strøm nok. DVB-T signalet kan fylde temmelig meget, specielt fra DR HD kanalen, så man bør overveje en stor USB stick eller harddisk hvis man vil bruge optage funktionen meget. Digital lydudgang: Hvis boksen bliver sat til RAW under digital lydudgang, så skal man benytte en surround receiver. Og tv et skal sættes på lydløs, da RAW funktionen gør at der kan forekomme støj i højttalerne. Hvis man bruger TV et som lydkilde skal man derfor huske at sætte lydudgangen til PCM i boksen. Opdateringer: Der kommer løbende nye opdateringer til DENVER produkter. Disse opdateringer er at finde på vores hjemmeside: hvor der også ligger instruktion til hvordan man opdaterer. Det er ikke alle modeller der findes opdateringer til, men kig på hjemmesiden løbende hvis jeres produkt skal have nyeste firmware. Fejl og problemer: Hvis en enhed ikke vil optage så prøv at tjekke filsystem på USB sticken. Det er næsten altid pga. forkert filsystem at det kan drille. DMB-112HD siger ingen USB enhed..igen tjek filsystemet på den isatte USB stick. Det skal være FAT32. Programmet pixelerer?? Det skyldes dårlige antenneforhold..man skal sørge for at indstille sin antenne korrekt. På kan man finde et frekvenskort med kompasretning mod den sender man modtager fra så man kan indstille den korrekt. Boksen slukker automatisk??.. Hvis autostandby er slået til, så vil boksen slukke automatisk hvis man ikke trykker på fjernbetjeningen i løbet af 3 timer. Hvis man vil undgå dette skal den slås fra. (optagelse kan naturligvis finde sted selvom autostandby er slået til). 2

3 Vigtige sikkerhedsoplysninger 1) Læs betjeningsvejledningen. 2) Gem betjeningsvejledningen. 3) Vær opmærksom på advarslerne. 4) Følg alle instruktioner. 5) Anvend aldrig apparatet nær vand. 6) Rengør udelukkende apparatet med en tør klud. 7) Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger, og placér apparatet i overensstemmelse med anvisningerne i manualen. 8) Placér ikke apparatet i nærheden af varmekilder så som radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre indretninger (inkl. forstærkere), der genererer varme. 9) Undlad at sætte stikproppens sikkerhedsanordning ud af kraft. Hvis stikproppen ikke passer i din stikkontakt, bør du lade en elektriker udskifte stikkontakten med en ny og tidssvarende. 10) Beskyt netledningen mod, at der trædes på den, eller at den kommer i klemme. Vær især opmærksom på stikprop, evt. stikdåser samt det pukt, hvor ledningen er fæstnet på apparatet. 11) Anvend udelukkende tilbehør, der anbefales af producenten. 12) Under tordenvejr eller hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten. 13) Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet beskadiget; hvis netledning eller stikprop er beskadiget, hvis der er spildt væske på det eller en genstand er faldet ned i det, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer som sædvanligt, samt hvis apparatet er blevet tabt. 14) Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 15) Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc. 16) Undlad at placere åben ild i form af f.eks. tændte stearinlys oven på apparatet. 17) Bortskaf brugte batterier på miljørigtig vis. 18) Apparatet er designet med henblik på anvendelse i en tempereret klimazone. 19) Undlad at udsætte apparatet for dryp eller stænk og placér aldrig væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet. ADVARSEL: Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. ADVARSEL: Undlad at udsætte batterierne for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batteriet placeres forkert i apparatet. Erstat brugte batterier med nye af samme eller tilsvarende type. (Gælder kun apparater, der anvender li-ion batterier). ADVARSEL: Højt lydtryk fra lytning ved høj lydstyrke gennem øre- eller hovedtelefoner kan medføre nedsat hørelse. (Gælder kun, hvis du anvender hovedtelefoner med apparatet). Symbolet angiver, at apparatet indeholder strømførende dele, der kan medføre risiko for elektrisk stød ved berøring. Symbolet henviser til vigtige oplysninger i betjeningsvejledningen vedr. betjening eller vedligeholdelse af apparatet. Symbolet angiver, at produktet indeholder dobbelt isolering mellem strømførende dele og knapper og kontroller, som bruger kan komme i berøring med. Ved reparation bør der altid anvendes originale reservedele. Dette mærke angiver, at produktet ikke bør bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Mærket anvendes i hele EU. Beskyt miljøet og folkesundheden ved aldrig blot at bortkaste udtjent elektronk, men bring det til genbrug, således at materialerne fra det kan genanvendes. Spørg dit lokale renholdningsselskab, hvordan du bortskaffer elektroniske produkter på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde, eller kontakt forhandleren, hvor du i sin tid købte produktet. 3

4 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem. Gem denne betjeningsvejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Placér apparatet på en vandret, stabil overflade, når du stiller det op. Placér ikke apparatet på et blødt underlag. Strømkablet skal være let tilgængeligt så det nemt kan frakobles. Apparatet bør kontrolleres af en faguddannet servicetekniker under følgende forhold: * Hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt. * Hvis apparatet er blevet beskadiget eller har været tabt. * Hvis apparatet udviser synlige tegn på beskadigelse. * Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis du ikke kan få det til at fungere ved at følge anvisningerne i betjeningsvejledningen. Advarsel Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med frirum rundt om apparatet, således at den nødvendige ventilation kan finde sted. Placér ikke apparatet i et skab, hvor ventilation ikke kan finde sted, eller oven på et andet apparat, der afgiver varme. Ophavsret Ingen del af denne publikation må gengives eller bruges på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Andre varemærker, der er nævnt i denne betjeningsvejledning, er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive rettighedshavere. Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes. Producenten stiller ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for dette dokuments nøjagtighed og fuldkommenhed. Producenten er i intet tilfælde ansvarlig over for brugeren for specielle, direkte eller indirekte eller tilsvarende skader, omfattende, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste eller forretningsafbrydelser, inklusive men ikke begrænset til tilfældig skade, følgeskader og andre skadestyper. Dette symbol angiver, at produktet indeholder dobbelt isolering mellem apparatets strømførende dele og brugertilgængelige knapper og kontroller. Ved reparation bør udelukkende anvendes originale reservedele. ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. 4

5 Frontpanelet 1. CHANNEL -: Skifter kanal nedad uden at anvende fjernbetjeningen. 2. POWER: Tryk på denne knap for at tænde eller slukke apparatet. 3. CHANNEL +: Skifter kanal opad uden at anvende fjernbetjeningen. 4. INFRARØD MODTAGER TIL FJERNBETJENING: Modtager det infrarøde signal fra fjernbetjeningen. 5. USB: Anvendes ved opgradering af software samt ved afspilning fra eksterne medier. Bagpanelet 1. RF IN: Her tilsluttes den eksterne antenne. 2. RF LOOP THROUGH: Formidler RF antennesignalet videre til en anden enhed, f.eks. et TV eller andet videosystem. 3. SCART OUT: Forbindes via et Scart-kabel til dit TV. 4. VIDEO OUT: Gennem denne terminal sendes composite videosignaler. 5. SPDIF OUT: audio udgang. 6. AUDIO L/R: Disse terminaler sender det analoge audio L/R signal. 7. HDMI: High definition audio og video sendes gennem denne terminal til en HDMI-enhed. Understøtter v1.3c. 5

6 Fjernbetjeningen POWER: Tænder eller slukker modtageren. <0>-<9>: Numeriske knapper. CH-/CH+: Skifter program op eller ned. MENU: Kalder hovedmenuen frem på skærmen. Tryk igen for at lukke menuen. OK: Bekræfter et valg i en menu eller viser alle programmer, hvis ingen menu vises på skærmen. VOL-/ VOL+: Skruer op eller ned for lyden. : Tryk på disse knapper for at flytte cursor. EPG: Kalder den elektroniske programguide frem på skærmen. FAV: Kalder listen med favoritkanaler frem på skærmen. Tryk på knappen FAV igen, hvis du vil have adgang til andre favoritlister. V-FORMAT: Skifter mellem HDMI 720P og 1080i. RECALL: Går tilbage til sidst sete kanal. Rød/ Grøn/ Gul/ Blå knapper: Anvendes til at navigere mellem siderne under visning af Tekst-TV. TTX: Slår Tekst-TV til eller fra, såfremt den aktuelle kanal tilbyder Tekst-TV. Tryk på knappen EXIT, når du vil lukke Tekst-TV. SUBTITLE: Viser tilgængelige undertekster (tilgængelighed afhænger af den aktuelle kanal). LANG: Skifter sprog på lydsporet eller skifter mellem højre/ venstre kanal (tilgængelighed afhænger af den aktuelle kanal). EXIT: Lukker den aktuelle menu. INFO: Viser oplysninger om den aktuelle kanal. TV/RADIO: Skifter mellem Digital Radio og DVB-T modus. MUTE: Slår lyden til eller fra. PAGE+/PAGE -: Anvendes ved navigation i menuerne. LIST: Viser alle programmer. ASPECT: Ændrer aspektraten for billedet på skærmen. TIMESHIFT: Genvej til timeshiftfunktionen. TIMER: Genvej til timeropsætning. PVR: Genvej til PVR. PVR og multimedieknapper: AFSPIL PAUSE STOPP OPTAG TILBAGE FREM FORRIGE NÆSTE 6

7 Ilægning af batterier Fjern dækslet på undersiden af fjernbetjeningen og læg 2 stk. batterier str. AAA i batterirummet. Tegningen i batterirummet viser, hvordan batterierne skal vende. 1. Fjern dækslet 2. Læg batterien i 3. Sæt dækslet på igen Sådan anvendes fjernbetjeningen Peg med fjernbetjeningen direkte mod fronten på den digitale modtager. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til 7 meter fra modtageren og en betjeningsvinkel på op til 60 o. Fjernbetjeningen kan ikke betjene modtageren, hvis passagen mellem de to er blokeret. Sollys eller meget stærkt lys nedsætter fjernbetjeningens følsomhed. 7

8 Førstegangsopsætningen Når du har forbundet modtageren til dit TV og evt. andet udstyr, skal du tænde TV'et og sørge for, at modtageren er forbundet til lysnettet. Tryk på knappen Power for at tænde modtageren. Hvis du anvender modtageren for første gang, eller hvis du har gendannet standardindstillingerne, vises Hovedmenuen på TV-skærmen. (1) [OSD Language] Tryk på knappen / for at vælge sprog. (2) [Country] Tryk på knappen / for at vælge land. (3) [Channel Search] Tryk på knappen eller OK for at starte den automatiske kanalsøgning. (4) Når kalansøgningen er gennemført, er du klar til at se TV programmer. Grundlæggende betjening (1) Menuen Program Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen for at åbne hovedmenuen og vælg punktet [Program]. Brug pileknapperne / / / til at navigere i menuen. I denne menu kan du foretage indstillinger for program. Vælg et punkt i menuen og tryk på knappen OK eller for at justere punktet. Tryk på knappen EXIT, når du vil afslutte og lukke menuen. 8

9 (a) PROGRAM EDIT, programredigering Hvis du vil redigere dine programpræferencer (lås, spring over, favorit, flyt, slet eller omdøb), skal du gøre det i menuen Program Edit. Du skal indtaste en kode for at få adgang til denne menu. Indtast standardkoden, som er '0000'. Masterkoden, der åbner alt, er: '8888'. Sådan føjer du en favorit til favoritlisten Du kan oprette en liste over dine yndlingsprogrammer, så du nemt kan få adgang til dem. Sådan føjer du et TV- eller radioprogram til favoritlisten: 1. Vælg den ønskede kanal og tryk dernæst på knappen FAV, hvorefter dialogboksen Favourite Type vises på skærmen. Vælg den ønskede type og tryk på knappen OK. Der vises nu et hjertesymbol ud for kanalen, som tegn på, at den er markeret som favorit. 2. Gentag ovenstående for hver kanal, du vil føje til favoritlisten. 3. Tryk på knappen EXIT, når du vil bekræfte og lukke menuen. Sådan fjerner du en favoritmarkering fra en TV- eller radiokanal: Vælg den favoritkanal, du vil fjerne fra listen, og tryk på knappen FAV på fjernbetjeningen. Vælg Disable i dialogboksen og tryk på knappen OK. Visning af favoritkanal 1. Tryk på knappen FAV under normal visning af en kanal, hvorefter menuen FAV vises på skærmen. 2. Tryk på knappen / for at bladre i listen med favoritkanaler. 3. Tryk på knappen OK for at vælge den ønskede favoritkanal. Sådan sletter du en TV- eller radiokanal 9

10 1. Vælg kanalen og tryk dernæst på den BLÅ knap på fjernbetjeningen. En advarsel vises på skærmen. Tryk på knappen OK for at bekræfte sletning af kanalen. 2. Gentag ovenstående for hver kanal, du vil slette. Sådan indstiller du TV- eller radiokanaler til at springes over 1. Vælg den kanal, du vil springe over, og tryk dernæst på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen. Der indsættes en markering ud for kanalen som tegn på, at den springes over. 2. Gentag ovenstående for hver kanal, du vil springe over. 3. Tryk på knappen EXIT, når du vil gemme dine indstillinger og lukke menuen. Sådan fjerner du markeringen for spring over Vælg den ønskede kanal og tryk dernæst på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen for at ophæve indstillingen spring over. Sådan flytter du en TV- eller radiokanal 1. Vælg den ønskede kanal og tryk dernæst på den RØDE knap på fjernbetjeningen. Der vises et flyttesymbol ud for kanalen. 2. Tryk på knappen / / / for at flytte kanalen. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 4. Gentag ovenstående for hver kanal, du vil flytte. Sådan låser du en kanal Du kan låse kanaler, hvis du f.eks. vil indskrænke børns adgang til dem. Sådan låser du en TV- eller radiokanal: 1. Vælg den ønskede kanal og tryk dernæst på den GULE knap på fjernbetjeningen. Der vises et låsesymbol ud for kanalen som tegn på, at den nu er låst. 2. Gentag ovenstående for hver kanal, du vil låse. 3. Tryk på knappen EXIT, når du vil gemme dine indstillinger og lukke menuen. 4. Tryk på den GULE knap på fjernbetjeningen, hvis du vil annullere låsefunktionen. 5. Hvis du vil se en låst kanal, skal du indtaste enten standardkoden, som er '0000' (eller din personligt valgte kode), eller masterkoden, som låser alt op. Masterkoden er '8888'. (b) EPG (Elektronisk program guide) EPG er en TV guide, der kan kaldes frem på skærmen, og som viser programlagte udsendelser for hver enkelt kanal 7 dage ud i fremtiden. Tryk på knappen EPG på fjernbetjeningen for at kalde guiden frem på skærmen. Brug pileknapperne / / / til at markere det ønskede program. Hvis der er mere end én side med oplysninger, skal du trykke på den BLÅ knap på fjernbetjeningen, hvis du vil gå en side op, og den GULE knap, hvis du vil gå en side ned. 10

11 (c) SORT, sortering af kanaler Du kan sortere dine kanaler efter følgende retningslinjer: Efter LCN -- Sorterer kanalerne i stigende rækkefølge. Efter Service Name -- Sorterer kanalerne i alfabetisk rækkefølge. Efter Service ID -- Sorterer kanalerne efter station. Efter ONID -- Sorterer kanalerne efter ONID, Originalt Netværks ID. (d) LCN -- Logisk kanalnummer: Her kan du slå LCN til eller fra. (2) Billedindstillinger Tryk på knappen MENU for at åbne hovedmenuen og vælg undermenuen [Picture] ved hjælp af pileknapperne /. I denne undermenu kan du foretage indstillinger for, hvordan billedet vises på skærmen. Tryk på knapperne / for at vælge det punkt, du vil indstille, og tryk på pileknapperne / for at foretage justeringen. Tryk på knappen EXIT for at afslutte og lukke menuen. (a) Resolution, opløsning Du kan ændre denne indstilling, hvis billedopløsningen ikke forekommer korrekt. Du kan vælge mellem indstillinger, der dækker de mest gængse opløsninger for HDMI. [480P/i]: til NTSC TV systemet. [576P/i]: til PAL TV systemet. [720P ]: til TV systemerne NTSC eller PAL. [1080i]: til TV systemerne NTSC eller PAL. (b) TV Format Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, kan du ændre denne indstilling. Vælg den indstilling, der passer til TV formatet i dit lokalområde eller land. [NTSC]: Hvis dit TV system er NTSC. [PAL]: Hvis dit TV system er PAL. (c) Aspect Ratio, aspektrate Tryk på knappen / for at vælge. 11

12 (d) Video Output, videoformat Tryk på knappen / for at vælge mellem RGB eller CVBS. (3) Channel Search, kanalsøgning Tryk på knappen MENU for at åbne hovedmenuen og vælg punktet [Search Channel] ved hjælp af pileknapperne /. I denne menu kan du foretage indstillinger for kanalsøgning. Tryk på knapperne / for at vælge et punkt på listen og tryk på pileknapperne / for at foretage din indstilling. Tryk på knappen EXIT for at afslutte og lukke menuen. (a) Auto Search, automatisk kanalsøgning Hvis du vælger automatisk søgning, søger modtageren automatisk efter alle tilgængelige kanaler og gemmer dem i hukommelsen, når søgningen er gennemført. Alle tidligere gemte kanaler og indstillinger slettes. 1. Vælg punktet [Auto Search] og tryk på knappen OK eller for at begynde søgningen. 2. Hvis du vil annullere søgningen, skal du trykke på knappen EXIT. Hvis der er fundet kanaler inden afbrydelsen, gemmes disse i hukommelsen. 12

13 (b) Manual Search, manuel kanalsøgning Med denne funktion kan du søge efter nye kanaler og føje dem til listen uden at slette de kanaler og indstillinger, der allerede er gemt i modtageren. 1. Vælg punktet [Manual Search] og tryk dernæst på knappen OK eller. Dialogboksen kanalsøgning vises på skærmen. 2. Tryk på knappen / for at vælge den ønskede kanals frekvens. 3. Tryk på knappen OK for at starte søgning efter kanalen. Hvis kanalen findes, gemmes den i modtagerens hukommelse og føjes til kanallisten. Hvis der ingen kanal findes under søgningen, afslutter modtageren automatisk søgningen. (c) Country, land Her vælger du det land, du bor i. (d) Antenna Power Slå Antenna Power til, hvis der er tilsluttet en ekstern aktiv antenne. (4) Time Setting, tidsindstillinger Tryk på knappen MENU for at åbne hovedmenuen og vælg punktet [Time] ved hjælp af pileknapperne /. I menuen kan du foretage forskellige tidsindstillinger. Tryk på knappen / for at vælge punkter i menuen, og tryk dernæst på knappen / for at justere indstillingen for punktet. Tryk på knappen EXIT, når du vil afslutte og lukke menuen. (a) Time Offset Her vælger du, om modtageren automatisk skal tidsindstille i overensstemmelse med GMT. (b) Country Region Vælg land eller region, når [Time Offset] er indstillet til Auto. (c) TimeZone Her vælger du tidszone, når [Time Offset] er indstillet til Manual. (d) Sleep Her kan du indsætte en periode til autosluk. (e) auto sluk: Denne settopboks har en funktion der gør at den automatisk slukker efter 3 timer uden bruger interaktion. Dette for at spare strøm hvis boksen ikke bliver benyttet. 13

14 Der vil komme et advarselsskilt frem på skærmen 2 minutter før denne slukker. (f) Power Off Her kan du indsætte tidspunkter, hvor modtageren automatisk skal tænde eller slukke. (5) Option, indstillinger Tryk på knappen MENU for at åbne hovedmenuen og vælg punktet [Option] ved hjælp af pileknapperne /. I denne menu kan du foretage indstillinger for sprog til OSD, undertekster og lydspor. Tryk på pileknapperne / for at foretage din indstilling. Tryk på knappen EXIT for at afslutte og lukke menuen. (a) OSD (On Screen Display) Language Her vælger du sprog til OSD displayet. (b) Subtitle Language Her vælger du sprog til undertekster. (c) Audio Language Her vælger du det ønskede sprog til lydsporet ved visning af TV-kanaler. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, afspilles kanalen i stedet på standardsproget. (d) Digital Audio Her vælges indstilling for digital audio. (6) System Setting, systemindstillinger Tryk på knappen MENU for at åbne hovedmenuen og vælg punktet [System] ved hjælp af pileknapperne /. I denne menu kan du foretage indstillinger for systemet. Tryk på knapperne / for at vælge et punkt på listen og tryk på pileknapperne / for at foretage din indstilling. Tryk på knappen EXIT for at afslutte og lukke menuen. (a) Parentel Guidance, børnesikring Tryk på knappen for at åbne og indtast koden. Standardkoden er: (b) Set Password, ændring af kode Her kan du indsætte eller ændre koden for låste kanaler. Indtast den gamle kode eller standardkoden, som er '0000'. Du vil nu blive bedt om at indtaste din nye kode. Tryk på knappen OK for at bekræfte 14

15 den nye kode. Når koden er bekræftet, skal du trykke på knappen EXIT for at afslutte og lukke menuen. Modtagerens masterkode er '8888', denne kode låser alt op. (b) Restore Factory Default, gendan standard Her kan du gendanne din modtagers standardindstillinger. Vælg punktet [Restore Factory Default] i hovedmenuen ved hjælp af pileknapperne / og tryk på knappen OK eller for at vælge. Indtast din kode eller standardkoden, som er '0000' og tryk på knappen OK for at bekræfte. Hvis du udfører denne handling, slettes alle faste stationer og indstillinger, du har foretaget. Modtagerens masterkode er '8888', denne kode låser alt op. (c) Information Her kan du se modtagerens model, samt oplysninger om hardware og software. (7) USB Tryk på knappen MENU for at åbne hovedmenuen og vælg punktet [USB] ved hjælp af pileknapperne /. I denne menu kan du afspille musik, fotos og multimediefiler. Modtageren understøtter filformaterne AVI, MP3, WMA, JPEG og BMP. Modtageren understøtter udelukkende USB-enheder med filsystemet FAT32. Filsystemet NTFS understøttes ikke. (a) Multimedia: Når en USB-enhed er tilsluttet modtageren, kan du vælge mellem punkterne Music, Photo eller Movie (film) i denne menu ved hjælp af pileknapperne /. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. Hvis der ingen USB-enhed er tilsluttet, vises i stedet en advarsel på skærmen; "No USB device is Found", USB ikke tilsluttet. 15

16 USB harddisk på produkter med PVR function. Vi anbefaler at man bruger en harddisk med EGEN strømforsyning på denne enhed. Dette er for at sikre sig at den har strøm nok til at virke ordentligt. Man kan købe mange harddiske uden strømforsyning, men vores erfaring er at de behøver for meget strøm til at fungere stabilt. MAX strømforbrug de må have er 500mAh, hvis de bruger mere end dette så vil de fejle når de skal optage (b) Photo configure, billedvisning: - Slide Time, tid: Justerer intervallet mellem skift af billedfiler fra 1-8 sekunder. - Slide Mode, overgang: Vælger slide show overgangseffekt blandt mulighederne 0-59 eller random, vilkårlig. - Aspect Ratio, aspektrate: [Keep]: Bevarer billedets originale aspektrate. [Discard]: Afspiller billedet i fuldskærmsmodus. (c) Movie Configure, filmvisning: Subtitle Specific, undertekster: [Small]: Viser underteksterne i lille format. [Normal]: Viser underteksterne i normalt format. [Big]: Viser underteksterne i stort format. Subtitle BG, undertekstbaggrund: [White]: Viser underteksterne på hvid baggrund. [Transparent]: Viser underteksterne på gennemsigtig baggrund. [Grey]: Viser underteksterne på grå baggrund. [Yellow green]: Viser underteksterne på gulgrøn baggrund. Subtitle Font Color, undertekstfarve: [Red]: Viser underteksterne med rød skrift. [Blue]: Viser underteksterne med blå skrift. [Green]: Viser underteksterne med grøn skrift. [White]: Viser underteksterne med hvid skrift. [Black]: Viser underteksterne med sort skrift. (d) PVR Configure, videorecorder: Tryk på knappen for at åbne menuen og se oplysninger om enheden. Du kan også formattere enheden. 16

17 Software opdatering: Forbind en USB-enhed indeholdende opdateringsfilen med filnavnet x.ap, tryk på knappen MENU og vælg USB -> MultiMedia -> Music. Vælg opdateringsfilen og tryk på knappen OK. Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen: SOFTWARE UPGREADE COMPLETE, PLEASE RESTART, software opgraderet, genstart venligst. Bemærk: - Vi kan ikke garantere kompatibilitet (med hensyn til betjening og/eller bus power) med alle USB masselagringsenheder, og vi påtager os intet ansvar for datatab, der måtte forekomme, mens en sådan enhed er tilsluttet denne modtager. - Hvis mediet indeholder store datamængder, vil systemet være længere om at læse indholdet i en USB lagerenhed. - Visse USB lagerenheder kan måske ikke genkendes af modtageren. - Selv hvis filerne er i et understøttet format kan det forekomme, at filen ikke kan afspilles eller vises. (8) Optagelse af Live TV Den mest nyskabende funktion i din nye DMB-112HD er dens evne til at optage live TV. Du har to forskellige valgmuligheder for optagelse. Den første og enkleste er simpelthen at tilslutte en USB lagerenhed til din DMB-112HD og trykke på knappen Record på fjernbetjeningen. Den anden mulighed er at vælge et program ud til senere optagelse ved hjælp af programguiden EPG. Hvis du vil foretage en timeroptagelse, skal du følge vejledningen herunder: Tryk på knappen EPG på fjernbetjeningen. Markér den kanal, du vil optage. Tryk på knappen OK. Oversigtsvinduet vises på skærmen med dine valgmuligheder. Du kan vælge mellem følgende to muligheder: Running mode, optagefrekvens: Vælg hvor ofte det valgte tidsudsnit skal optages. Reserve type: Her vælger du, om du vil optage eller vise udsendelsen. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på knappen OK for at bekræfte din booking. Hvis du på et tidspunkt ønsker at slette en booking, skal du åbne EPG og trykke på den Grønne knap for at kalde en liste over bookede hændelser frem på skærmen. Brug pileknapperne på fjernbetjeningen til at markere den hændelse, du vil slette, og tryk dernæst på den Røde knap for at slette din booking. Optagelserne kan ikke slettes gennem denne modtager, slet filerne på computeren. TVprogrammerne optages i formatet *.PVR, der kan afspilles på denne modtager eller på en PC ved hjælp af en passende afspiller. Optagelserne kan ikke afspilles på en DVD- eller PDVD-afspiller. 17

18 Hvis du vil optage TV-programmer i HD-kvalitet, bør du anvende en USB-enhed vers. 2.0 eller højere, da modtageren ellers ikke vil kunne optage HD-programmet korrekt. Når du optager til en USB-nøgle eller ekstern harddisk på denne model, skal du vente nogle få sekunder efter tilslutning af mediet, inden du trykker på optageknappen. Hvis du starter optagelsen for hurtigt, kan modtageren fryse signalet. Sker det, er det nødvendigt at slukke modtageren og tilslutte USB-enheden forfra for at løse problemet. Fejlfinding Problem Mulig årsag Mulig løsning Intet billede Modtageren er ikke tilsluttet lysnettet. Du har ikke tændt modtageren. Sæt stikket i stikkontakten og tænd. Tænd modtageren. Skærmen viser "No signal" DVB-T kablet er ikke tilsluttet. Sæt kablet i. Ingen lyd fra højttalerne Kun lyd, intet billede på skærmen Forkert indstilling. Ingen eller forkert tilslutning af audiokabler. Mute er aktiveret. Forkert soundtrack. Ingen eller forkert tilslutning af AVkabler. Du har stillet ind på en radiostation. Kontrollér indstillingerne og ret fejlen. Forbind audio-kablerne korrekt. Tryk på knappen Mute og slå lyden til. Prøv med et andet soundtrack. Kontrollér, om kablerne er forbundet korrekt. Tryk på knappen <TV/RADIO> og skift til TV-modus. 18

19 Fjernbetjeningen virker ikke Billedet fryser eller bliver pixelleret Batterierne er brugt op. Fjernbetjeningen befinder sig for langt fra modtageren, eller du peger ikke direkte mod den infrarøde sensor. Signalet er for svagt. Skift batterierne. Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde modtager eller gå tættere på modtageren og prøv igen. Prøv at forbedre modtageforholdene. Tekniske specifikationer Emne Underemne Parameter Tuner Frekvensområde 170~230MHz 470~860MHz RF indgangsniveau -78~-82dBm IF båndbredde 7MHz og 8MHz Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM Video Dekoderformat MPEG4: AVC/H.264 MPEG2: Udgangsformat NTSC: 480i/p, 720P, 1080i PAL: 576i/P, 720P, 1080i Udgangsterminaler 1x HDMI(1.3C),1x scart,1x CVBS Audio Dekoderformat MPEG-1 (layer1&2&3), WMA, AC3 Audio udgangsterminaler 2x RCA(L/R) SPDIF USB2.0 Understøttet kapacitet 160GB Understøttede filformater MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI Strømkrav Netspænding AC V 50/60Hz Strømforbrug 8W Standby-forbrug <1W Vægt 0,8 kg Ydre mål 190 x 153 x 46mm 19

20 Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 20

HIGH Definition Digital Receiver DMB-111HD DVB-T-AFSPILLER

HIGH Definition Digital Receiver DMB-111HD DVB-T-AFSPILLER HIGH Definition Digital Receiver DMB-111HD DVB-T-AFSPILLER Vigtige sikkerhedsoplysninger 1) Læs betjeningsvejledningen. 2) Gem betjeningsvejledningen. 3) Vær opmærksom på advarslerne. 4) Følg alle instruktioner.

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem. Gem denne betjeningsvejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Læs mere

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR.

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR. DENVER DMB-106HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-106HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL ER DET VIGTIGT AT VENTE ET PAR SEKUNDER NÅR MAN TILSLUTTER SIN EKSTERNE

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt. Undgå

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL

DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 3 Indholdet i pakken... 3 Tilslutning af systemet... 4 Fjernbetjening... 5 Førstegangsopsætning... 7 Grundlæggende

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG pvr record tv programs ci common interface for pay tv channels to usb stick t t for digital pay tv and free to air tv channels usb port

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere