Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp. A (100, 200, 300, 500, 700) Brug af substans/præparation: En komponent af polyurethansystemet. Handelsgesellschaft mbh Lehmkuhlenweg 9 D Peine Telefon: +49 (0)5171/ Telefax: +49 (0)5171/ Nødtelefon: Giftzentrale Göttingen Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/ Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering iht. Forordning (EF) nr. 1272/2008 (GHS/CLP) Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret. I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (GHS/CLP), behøver dette stof ikke at blive klassificeret eller mærket. Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Ingen. Yderlig information Se afsnit 16 for fuld ordlyd af sætninger nævnt i dette afsnit Mærkningselementer Signalord - Risikosætninger Ingen. Sikkerhedssætninger P264a: Vask huden grundigt efter brug. P280: Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Yderligere råd Ingen. GHS produktidentifikator Ingen. Mærkning i henhold til direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF R-Sætning(er) Ingen. S-Sætning(er) Ingen. Farebestemmende komponent(er) for etikettering Ingen.

2 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: Seite 2 von Andre farer Ingen specielle nævneværdige farer. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Kemisk karakterisering Blanding. Se afsnit 16 for fuld ordlyd af sætninger nævnt i dette afsnit. Farlige urenheder Ingen kendte. 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt Skyl omgående med rigeligt vand. Fjern forurenet beklædning og sko. Øjenkontakt Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Beskyt det ubeskadigede øje. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. Indtagelse Skyl munden grundigt med vand. Søg læge hvis nødvendigt Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen kendte 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen kendte. 5. Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Kraftig vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Specifikke fremgangsmåder Brug tørkemikalie, CO2, vandsprøjte eller alkohol skum. Under brand, kan røgen indeholde det originale produ foruden uidentificer ede giftige og/eller irriterend forbindelser. Brand kan forårsage udskilning af COx, NOx, SiOx. Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Standard procedure for kemikalie brande. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Rådgivning til ikkekatastrofepersonale Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Rådgivning til katastrofeberedskab Brug egnet beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

3 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: Seite 3 von 5 Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld) Henvisning til andre punkter Se punkt 8 og Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet er hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Holdes væk fra levnedsmidler og drikkevarer Særlige anvendelser Ingen information tilgængelig. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Påvirkningsgrænse(r) Ingen Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Generel praksis for erhvervshygiejne. Personlige værnemidler Åndedrætsværn Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Beskyttelse af hænder De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille specifikationerne i EF Direktiv 89/686/EØF og standard EN 374 afledt derfra. Beskyttelse af øjne Sikkerhedsbriller med sideskærme. Undgå kontakt med øjne. Beskyttelse af hud og krop Langærmet beklædning. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Farer ved opvarmning Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Bortskaf affaldsprodukt eller brugte beholdere iht. lokale regler. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form Væske. Farve farveløs til gullig Lugt Karakteristisk. Lugt grænse ikke bestemt ph: ikke anvendelig Smeltepunkt/område: < 0 C Kogepunkt/område: > 100 C Flammepunkt: > 120 C Fordampningshastighed: ikke bestemt Brandfare: ikke relevant Eksplosionsgrænser: ikke bestemt Damptryk: ikke bestemt

4 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: Seite 4 von 5 Dampkoncentration: ikke bestemt Relativ vægtfylde: 1,00 g/cm³ (25 C) Vandopløselighed: delvis opløselig Fordelingskoefficient (noktanol/ vand): ikke bestemt Selvantændelsestemperatur: ikke bestemt Dekomposeringstemperatur: ikke bestemt Viskositet: 400 mpas (25 C) Forbrændings/ekplosions risici: ikke bestemt Oxiderende egenskaber: Ingen 9.2. Andre oplysninger Generelle produkt Karakteristikker Ingen information tilgængelig. 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reagerer med isocyanater Kemisk stabilitet Dekomposerer ikke, hvis anvendt efter forskriften Risiko for farlige reaktioner Ikke, hvis anvendt efter forskriften Forhold, der skal undgås Forbrænding danner ubehagelig og giftig røg Materialer, der skal undgås Jern og metal, legeringer og galvaniserede flader Farlige nedbrydningsprodukter Ingen ved normalt brug. Brand kan forårsage udskilning af COx, NOx, SiOx. 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Dette produkt er ikke forbundet med nogen kendt negativ sundhedsvirkning for mennesker. Hudætsning/-irritation Ingen kendte Alvorlig øjenskade/øjenirritation Ingen kendte Respiratorisk/Hudsensibiliserend e stoffer Ingen kendte Carcinogenicitet Carcinogenitets klassifikation er ikke mulig udfra nuværende data. Kimcellemutagenicitet Klassifikation ikke mulig udfra nuværende data. Reproduktionstoksicitet Klassifikation ikke mulig udfra nuværende data. Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Ingen data tilgængelig. Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering Ingen data tilgængelig. Aspirationsfare Ingen data tilgængelig. Menneskelig erfaring Dette produkt er ikke forbundet med nogen kendt negativ sundhedsvirkning for mennesker. 12. Miljøoplysninger Toksicitet Der findes ingen data på selve produktet Persistens og Nedbrydelighed Der findes ingen data på selve produktet. Forventet at være bionedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Der findes ingen data på selve produktet. Bioakkumulering er usandsynlig Mobilitet i jord Ingen data tilgængelig Resultater af PBT- og vpvbvurdering Ingen information tilgængelig.

5 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: Seite 5 von Andre negative virkninger Ingen information tilgængelig. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Forurenet emballage Renset pakningsmateriale bør tilbydes til lokale regeneringsanlæg. 14. Transportoplysninger ADR/RID Kræves ikke. IMDG Kræves ikke. IATA Kræves ikke. Andre informationer Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Oplysninger om foreskrifter Produktet indeholder ingen organisk halogener Kemikaliesikkerhedsvurdering En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof, når det anvendes i de specificerede anvendelser Andre oplysninger Revisionsbemærkninger Sikkerhedsdatablad sektioner der er blevet opdateret 1. Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet CLP: Klassificering iht. Forordning (EF) nr. 1272/2008 (GHS/CLP) Fulde ordlyd af eventuelle sætninger angivet under punkt 2 og 3 R22: Farlig ved indtagelse. R24: Giftig ved hudkontakt. R34: Ætsningsfare. Andre informationer Bemærk bruganvisningen på etiketten. Fralæggelse Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse. Og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Dette sikkerhedsdatablad indeholder kun information der relaterer til sikkerhed og erstatter ikke eksisterende produktinformation og produkt specifikationer.

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere