Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning"

Transkript

1 Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning 1.3. udgave DA

2 Om din bilholder til trådløs opladning Med en Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning kan du altid nemt få adgang til og oplade din kompatible telefon. Sæt telefonen i holderen, så startes opladningen med det samme. 2

3 Om Qi Du slipper for alt besværet med kabler. Du skal blot placere enheden på den trådløse oplader, så startes opladningen med det samme. Qi er en global standard, der gør det muligt at oplade din enhed trådløst. Qi fungerer ved hjælp af magnetisk induktion, og standarden er i øjeblikket designet til enheder, som bruger 5 watt strøm eller mindre, f.eks. mobiltelefoner. Qi-opladere og -enheder bruger samme frekvens. Alle Qi-produkter, uanset producent og mærke, er kompatible, når deres opladningsområder rører hinanden. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningerne til de relevante enheder. 3

4 Dele Lær din bilholder til trådløs opladning at kende. 1 Udløserknap til klemmer 2 Låsehåndtag på monteringsfæste 3 Sugekop 4 Stik til strømkabel 5 Opladerindikator 6 NFC-område (Near Field Communication) 7 Kabelåbning 8 Klemmer 9 Strømkabel 10 Strømforsyning 11 Strømindikator 12 USB-stik 13 Kabelclips 14 Monteringsplade 15 Forlængerkabel Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Produktet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af produktet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af produktet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet. Produktets overflade er nikkelfri. 4

5 Fastgør holderen Find en synlig og nemt tilgængelig plads til holderen på bilens instrumentbræt. Visse belægninger på instrumentbrættet og snavs på sugekoppen kan medføre, at holderen ikke fastgøres ordentligt. Derfor skal du fjerne disse belægninger og sikre dig, at sugekoppen er ren, inden du går i gang. 1. Placer monteringspladen et godt sted på instrumentbrættet. Tryk nedad med et fast og jævnt tryk. 2. Sørg for, at låsehåndtaget på monteringsfæstet er frigjort, og anbring holderen på monteringspladen. 3. Tryk nedad på holderen, og tryk på låsehåndtaget på monteringsfæstet, så det lukkes. Fjern holderen fra instrumentbrættet Skub låsehåndtaget på monteringsfæstet indad, og løft fra tappen på kanten af sugekoppen. Afhængigt af hvilket materiale instrumentbrættet er lavet af, kan monteringspladen efterlade et mærke på overfladen. 5

6 Tilslut kablerne Tilslut strømforsyningen for at tænde bilholderen til trådløs opladning. 1. Tilslut strømkablet til bilholderen. Tilslut forlængerkablet, hvis det er nødvendigt. 2. Tilslut strømforsyningen til bilens cigarettænder. Nå enheden bruger strøm, er strømindikatoren på strømforsyningen tændt. For at holde orden på instrumentbrættet skal du anbringe kablet i kabelclipsen og fastgøre clipsen på instrumentbrættet. 6

7 Sæt din telefon i holderen Hav altid telefonen i nærheden. Sæt telefonen i holderen, og nyd køreturen. Sørg for, at holderen er placeret lodret og vender mod dig. 1. Tryk på udløserknappen til klemmerne for at udvide holderområdet. 2. Sæt telefonen i holderen, og skub klemmerne sammen, indtil telefonen sidder fast. Tip! Hvis du vil bruge holderen vandret, skal du placere telefonen lodret i holderen og dreje holderen til vandret position. Sørg for, at klemmerne ikke dækker nogen vigtige betjeningselementer på telefonen, f.eks. tænd/ sluk-tasten. Selvom din telefon ikke understøtter trådløs opladning, kan du stadig sætte den fast i holderen. For at oplade telefonen skal du tilslutte den til USB-stikket med USB-kablet, f.eks. via kabelåbningen. 7

8 Oplad telefonen Vil du oplade telefonen, mens du er på farten? Bilholderen oplader din telefon, når strømforsyningen er tilsluttet. Du skal blot anbringe telefonen i holderen for at starte opladningen. Der tændes en indikator. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes indikatoren. Sørg for, at området rundt om holderen er ryddet. Hvis der er noget i holderen ud over telefonen, bliver telefonen ikke opladet, og indikatoren blinker hurtigt. Det er normalt, at holderen og telefonen bliver varm, og de kan blive endnu varmere, hvis du bruger telefonen til f.eks. at navigere under opladningen. Opladningen kan blive mindre effektiv, hvis du samtidig benytter telefonen til aktiviteter, der bruger meget strøm, f.eks. navigering og opkald. 8

9 Tilslut med NFC Du kan indstille din Nokia Lumia, så den automatisk udfører en bestemt handling, når du trykker på NFC-området (Near Field Communication) på holderen med din telefon. Sørg for, at NFC er slået til på telefonen. 1. Tryk på NFC-området på holderen med NFC-området på din telefon. 2. Følg de instruktioner, der vises på din telefon. Du starter handlingen ved at trykke på NFC-området på holderen med NFC-området på din telefon. Du kan indstille forskellige telefoner til at udføre forskellige handlinger med den samme holder, og du kan indstille din telefon til at gøre forskellige ting med forskellige holdere. Du kan finde flere oplysninger om telefonens NFC-funktioner i brugervejledningen. 9

10 Indikatorer Har du overvejet, hvad de forskellige indikatorlys på bilholderen betyder? Opladerindikator: Ét langt blink Vedvarende Slukket Blinker hurtigt Batteriet i telefonen er allerede fuldt opladet Opladning Batteriet i telefonen er fuldt opladet Opladningsfejl Strømindikator: Vedvarende Strømmen er slået til Hvis der er et problem med opladningen: Tjek, at der ikke er andre genstande i holderen. Hvis holderen er for varm, skal du tage telefonen ud holderen og slukke holderen. Holderen slukkes muligvis automatisk, hvis den er for varm. Prøv at oplade igen, når holderen er kølet af. 10

11 Produkt- og sikkerhedsoplysninger Generelle sikkerhedsforskrifter Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. Betjen kun monteringsudstyret eller mobilholderen under kørslen, hvis det er sikkert at gøre det. Når du monterer monteringsudstyret eller mobilholderen, skal du kontrollere, at styre- og bremsesystemet samt andre systemer, der anvendes ved almindelig brug af bilen (f.eks. airbags), ikke påvirkes, og at udsynet under kørsel ikke hindres. Kontrollér, at airbagsystemet ikke er blokeret på nogen måde. Sørg for, at monteringsudstyret eller mobilholderen ikke er placeret, så du kan komme i kontakt med dem i tilfælde af uheld eller sammenstød. Kontrollér med jævne mellemrum, at sugekoppen i bunden af monteringsudstyret er korrekt fastgjort til forruden eller instrumentbrættet, især hvis der er store udsving i den omgivende temperatur. Du må sætte mobiltelefonen i holderen eller tage den ud af holderen, mens du kører. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger dit produkt, eller hvis du er i tvivl om, hvordan produktet bør fungere, kan du få hjælp på supportsiderne på Vedligeholdelse af enheden Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre. Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Ved forkert brug eller brug af ikke-kompatible opladere kan der opstå risiko for brand, eksplosion eller andre farer. Benyt aldrig en beskadiget oplader. Forsøg ikke at oplade en enhed, der er beskadiget, revnet eller har et åbent batterirum eller en enhed, som ikke er kompatibel med Qi. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden. Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den. Åbn ikke enheden. Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge den. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade. Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler. Genbrug Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på recycle. Skraldespandssymbol med kryds over 11

12 Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på Se for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden. Oplysninger om batteri og oplader Oplad enheden med en oplader af typen DC-22. Ophavsrettigheder og andre bemærkninger OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret CR-200 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2004/108/EF. Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret. Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. TM & Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere. 12

13 The Qi symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium. 13

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM-kortet og batteriet 4 Indsæt

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning Nokia 215

Brugervejledning Nokia 215 Brugervejledning Nokia 215 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 215 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-17 2 1 3 2.0. udgave 4 5 6 7 8 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-13-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-11. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-11. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-11 2 1 3 2.0. udgave 4 5 6 7 8 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-15-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i 9249001 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D er i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 100

Brugervejledning til Nokia 100 Brugervejledning til Nokia 00.0. udgaveda 8 Taster og dele 3 7 4 6 5 Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Mikrofon 6 navigeringstast 7 Opkaldstast 8 Valgtaster 9 0 9 Opladerstik 0

Læs mere