Indholdsfortegnelse DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse DANSK"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... Beskrivelse af advarselssymboler... Sikkerhedsbemærkninger... Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5 Introduktion til fjernsynet...5 Funktioner...5 Montering af tv-stativet...6 Afmontering af stativet...6 Montering af vægmonteringen...7 Kontrolpanel...8 Ind- og udgangsstik...9 Fjernbetjening Opsætning af dit fjernsyn...11 Strømtilslutning...11 Tilslutninger på bagsiden Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...1 Media Center Menu...1 Visning af fotoer...1 Afspilning af musik...14 Sådan ser du videoer...14 Tidsskiftefunktion...14 PVR (Personal Video Record) Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer

2 Lovmæssig information CE-erklæring om overensstemmelse Denne enhed overholder kravene i EU Rådets direktiv 004/108/ EF vedrørende harmonisering af retsregler for medlemslandene angående elektromagnetisk kompatibilitet, samt direktiv 006/95/ EF vedrørende harmonisering af love i medlemsstaterne angående elektrisk udstyr til brug indenfor visse spændingsområder. Hannspree påtager sig ikke ansvar for nogen form for manglende overholdelse af kravene, hvis enheden udsættes for ændringer, der ikke anbefales. Beskrivelse af advarselssymboler Sikkerhedsbemærkninger Placering FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL Dette symbol advarer brugere om at være opmærksomme på vigtige beskrivelser angående brug, vedligeholdelse (reparation) samt om yderligere vigtige oplysninger relateret til dette fjernsyn. FORSIGTIG Dette symbol advarer brugere om risikoen for elektrisk stød fra farlige og uisolerede dele. Bemærkninger vedrørende installationssikkerhed Udsæt ikke fjernsynet for sollys eller andre kraftige varmekilder i længere tid. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem fjernsynet og væggen for at give tilstrækkelig plads til at afgivelse af varme. For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande med væsker, f. eks. en vase, ovenpå apparatet. Disse servicevejledninger er kun til brug af en fagmand. For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke selv udføre nogen form for service ud over, hvad der nævnes i brugervejledningen, medmindre du er en fagmand. For at undgå, at en eventuel brand spredes, skal stearinlys og anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt. Installation Anbring ikke fjernsynet på steder med megen damp eller støv. Undgå blokering af fjernsynets ventilation, og anbring det ikke på en seng, sofa, et tæppe eller i et indelukket kabinet. For at undgå fare, skal du montere den udendørs antenne væk fra ledninger. Personlig sikkerhed For at undgå overbelastning af strømforsyningen, må der aldrig tilsluttes for mange elektriske enheder til en stikkontakt, en stikdåse eller en forlængerledning. Der findes farlige, elektriske dele med højspænding inden i fjernsynet. For at undgå elektrisk stød, bedes du ikke skille kabinettet ad. Anbring og tab ikke, metal, små genstande eller brandbare materialer i fjernsynets ventilationsåbninger. Hvis fjernsynets tabes, falder ned eller på anden måde beskadiges, skal dets ledning straks trækkes ud af stikkontakten, og en fagmand kontaktes. Hvis der sprøjtes eller tabes væske ned i fjernsynet, skal en fagmand kontaktes. Fjernsynetsskærmen er lavet af glas. Undgå at ramme eller ridse den. Hvis skærmen ødelægges, må du ikke røre ved glasset. Lad ikke børn bruge fjernsynet uden opsyn. Vær forsigtig, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold i stikket. Forsøg ikke at trække stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme, så som sollys, flammer eller lignende. Der advares mod at indstille lydstyrken for højt, når du bruger øre- eller hovedtelefoner for at undgå høreskader. Bemærkning om varemærker Hannspreeprodukterne indeholder High-Definition Multimedia Interface (HDMI )-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d symbolet er varemærker for Dolby Laboratories. "HD TV"-logoet er et registreret varemærke af DIGITALEUROPE. (ADU) "DVB- og DVB-logoerne registrerede varemærker af DVB Project". FREEVIEW-ordene og -logoerne er varemærker, tilhørende DTV Services Ltd og bruges under licens. DTV Services Ltd. CI Plus-logoet er et varemærke, tilhørende CI Plus LLP. Hvor hovedstikket eller en koblingsskinne bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsenheden være klar til brug. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes og opbevares på forsvarlig vis. Håndter ødelagte eller lækkende batterier forsigtigt og vask hænderne med sæbe, hvis de kommer i kontakt med lækkende, kemiske væsker. Hvis din fjernbetjening har to batterier, må du ikke blande gamle og nye batterier. I modsat fald forkortes levetiden for det nye batteri. Der kan lække kemiske væsker fra de gamle batterier. Hvis batteriet anbringes forkert, udgør det en fare for eksplosion. Udskift kun med samme eller tilsvarende type batterier, som anbefalet af udstyrets producent. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Der henvises til reglerne fra de lokale myndigheder. Du kan også kontakte den lokale losseplads angående bortskaffelse af batterier. Fjernbetjeningen låg har muligvis en magnet, så du bør undgå at anbringe magnetisk følsomme ting såsom et ur, kreditkort eller flashmedie tæt ved låget. Tving ikke låget op på fjernbetjeningen. Det kan beskadige hængslet.

3 Copyright Copyright 011 Hannspree, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er beskyttet med ophavsrettigheder og distribueres under licens, der begrænser dens brug, kopiering og distribuering. Ingen del af denne brugervejledning må reproduceres på nogen måde og med nogen midler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree. Fjernsynet, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan indeholde ophavsbeskyttet software fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree (eller anden tredjepart) forbeholder sig de eksklusive rettigheder til det ophavsbeskyttede software, som f. eks. rettigheden til at distribuere eller reproducere det ophavsbeskyttede software. Deraf følger, og i den grad det er tilladt ifølge lovgivningen, at enhver ophavsbeskyttet software indeholdt i produktet beskrevet heri ikke må distribueres, modificeres, reverse engineer eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree-logoerne, der vises heri, tilhører Hansspree. Alle andre produktnavne, varemærker eller logoer, der er nævnt heri, bruges kun til identifikationsformål, og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Købet af produktet beskrevet heri betyder ikke, at der dermed, hverken direkte eller impliceret, ved hændelse eller på anden måde, gives nogen form for licens eller ophavsrettighed, patent, patentanmeldelse eller varemærker tilhørende Hansspree, undtagen til den normale, ikke-eksklusive brug, der efter lovgivningen opstår ved salget af et produkt. OPLYSNINGER OM GENBRUG Vi, Hannspree interesserer os meget for vores miljøbeskyttelsesstrategi, som vi er overbevist om hjælper os til en sundere jord, via passende behandling og genbrug af industrielle teknologiske enheder, når de er nået til enden på deres levetid. Disse enheder indeholder genbruglige materialer, som kan gennedbrydes og re-integreres til helt nye produkter. På den anden side, kan andet materiale klassifieres som farlige og giftige stoffer. Vi vil kraftigt opfordre dig til at kontakte de afgivne oplysninger, så dette produkt kan genbruges. For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge I henhold til WEEE bestemmelsen kan dette tv ikke håndteres som almindeligt affald i Europa, når dets levetid er endt. For oplysninger om, hvordan det skal håndteres, bedes du venligst besøge vores hjemmeside.

4 Noter: LCD-fjernsynet er kun beregnet til underholdningsbrug. Visuelle udstillinger er ikke tilladt. Denne enhed bruger en VGA-stik til tilslutning til en pc. For at reducere hovedfrekvensens påvirkning på kildesignalet, skal der bruges et VGA skærmkabel med ferritafskærmning. Indledning Tak for købet af et Hannspree LED fjernsyn. Med dit nye fjernsyn kan du nyde lyd og video i høj kvalitet, mens du samtidig forbedrer din livsstil med avanceret teknologi. Læs hele denne vejledning grundigt, inden du installerer og betjener fjernsynet. For at sikre sikker og korrekt installation og betjening af fjernsynet, er det vigtigt, at sikkerheds- og betjeningsanvisningerne i denne vejledning efterfølges. Denne vejledning er ment som en hjælp til installation og brug af dit fjernsyn. Oplysningerne i vejledningen er omhyggeligt kontrolleret for nøjagtighed. Der gives dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. I den grad, det er tilladt af gældende lov, er Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ikke ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, eksemplarisk, tilfældig eller efterfølgende beskadigelse, der måtte opstå fra nogen defekt eller udeladelse i denne vejledning, også selv om der på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne beskadigelser. Garanti og service / reparation Se Garantikort, der fulgte med dit fjernsyn, for fuldstændige oplysninger om garanti og service. Oplysninger om service og raparation i Danmark: Hvis der bliver behov for service, bedes du kontakte HANNspree Technical Service Center. Referer til garantikortet for vilkår og betingelser. Besøg venligst HANNspree' europæiske hjemmeside: og gå til "Service" - "Repair Service" afsnittet. Bortskaffelse af emballagen: Der henvises til den lokale lovgivning og retningslinjer for at sikre, at det bortskaffes på en miljøvenlig måde. Gem denne vejledning til senere brug. Rengøring Rengørinsvejledninger 1 Rengør fjernsynet regelmæssigt med en blød klud for at fjerne støv og urenheder. Mere fastsiddende urenheder kan fjernes med en fugtig klud med en mild sæbe. Brug ikke rengøringsmidler eller andre kraftige rensemidler. Det kan beskadige kabinettets eller skærmens overflade. 4

5 1. Kom godt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at følgende dele findes i pakken. Kontakt straks kundeservice hos Hannspree, hvis der mangler noget, eller hvis nogle af delene er beskadigede. User's Manual Quick Start Guide Warranty Card TV Brugervejledning Kom hurtig i gang Garantibevis Fjernbetjening og batterier SCART adapter TV stander Skruer Simpel skruetrækker Introduktion til fjernsynet Med dit fjernsyn er det muligt at se DVB-T/DVB-C-udsendelser, kabel og digitale tv-kanaler, og det er nemt at tilslutte en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller til SCART-, HDTC (komponent)- og HDMI-indgangsstikkene (placeringen af disse stik afhænger af modellen). Du kan også bruge fjernsynet som skærm til din pc, ved at tilslutte den til VGA-stikket. Med de brugervenlige kontrolknapper på fjernsynet og fjernbetjeningen er det nemt at skifte kanal, justere lydstyrken og ændre skærmindstillingerne via menusystemet på skærmen. De indbyggede stereohøjtalere giver en fyldig lyd, og de brugervenlige lydudgangsstik gør det nemt at tilslutte et eksternt lydsystem eller høretelefoner. Funktioner Kanalvælger: Indbygget kanalvælger (analog, DVB-T, DVB-C) Lyd/video support: - SCART-indgang - VGA-indgang (pc) - HDMI-indgange - HDTV-indgang (komponent) - R/L lyd-indgange (højre/venstre) - VGA-lydindgang (pc) -,5 mm stereoudgang til høretelefoner - SPDIF udgang Skærmmenu OSD (On-Screen Display) Tekst-tv (TV RF+SCART) 1,5 v. med 1000 siders hukommelse Indbyggede højtalere Billedforbedringsteknologi - :/: rullemenu (4P) - D Comb-filter Støjreduktion Avanceret D deinterlacing Kantforbedring HDTV ( ) PVR og Timeshift-funktioner Bemærk: De understøttende enheder, der nævnes i vejledningen, kan variere fra model til model. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se producentens brugervejledning eller kvikstartguiden til din fjernsynsmodel. 5

6 Montering af tv-stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. Stativet bør kun monteres med hjælp fra en anden person. Vær opmærksom på stativets for- og bagside, når du samler det. Monter stativet og sikr det med de medfølgende skruer. Fastspænd med en stjerneskruetrækker. Afmontering af stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. Fjern skruerne, og tag stativet af fjernsynet. Installation af LED-fjernsynet kræver faglig kunnen og bør kun udføres af kvalificerede servicefolk. Kunder bør ikke selv forsøge at udføre installationen. Hannspree påtager sig intet ansvar for forkert montering eller for montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret servicemand, hvorvidt der kan bruges en anden vægholder til montering af fjernsynet på væggen. 6

7 Montering af vægmonteringen Vægmonteringer (solgt separat), giver dig mulighed for at hænge fjernsynet op på en væg. For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i brugsvejledningen, der fulgte med vægmonteringen. Kontakt en tekniker for assistance, når du hænger en vægmontering op. Hannspree er ikke ansvarlig for eventuelle skader på produktet, eller skader på dig selv eller andre, hvis du vælger at montere fjernsynet selv. Undgå at hænge fjernsynet på en vægmontering når det er tændt. Dette kan resultere i personskade, som følge af elektrisk stød. VESA-kompatibelt vægbeslag (WxH) Antal monteringshuller Skruetype Maksimal belastning 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 1 mm 60 kg 1 Anskaf et VESA-kompatibelt vægbeslag (se ovenstående tabel). Bestem, hvor fjernsynet skal sidde på væggen. Fastspænd vægmonteringen på væggen. 4 Fastgør fjernsynet til vægmonteringen med de 4 monteringshuller bagpå og midt på fjernsynet. Kontrollering af monteringsstedet Sørg for at holde den nødvendige afstand mellem produktet og andre genstande (f.eks. andre vægge), for at sikre en ordentlig ventilation. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i brand eller et problem med produktet, på grund af en stigning i temperaturen indeni produktet. Monter produktet, således at de påkrævede afstande, som vist på billedet, overholdes. Når du bruger et stativ eller en vægmontering, bedes du kun benytte dele fra Hannspree. Når du monterer produktet med et stativ 10 cm Når du monterer produktet med et stativ 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Bemærk: Læs vejledningen for din specifikke vægholder for at sikre, at fjernsynet monteres korrekt. 7

8 Kontrolpanel Nr. Beskrivelse Knap Funktion 1 Programvalg Justering af lydstyrken P P VOL + VOL - Tryk for at skifte til et højere programnummer, eller for at gå opad til det forrige punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at skifte til et lavere programnummer, eller for at gå nedad til det næste punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at øge lydstyrken eller for at gå til højre i skærmmenuen. Tryk for at reducere lydstyrken eller for at gå til venstre i skærmmenuen. Menu MENU Tryk for at tænde/slukke for skærmmenuen OSD (on-screen display). 4 Input INPUT Tryk for at bekræfte valget på OSD menuen. 5 Strøm Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet. 6 Lyssensor og IR sensor på fjernbetjeningen Bruges til at finde det aktuelle niveau af synlig lys i det omgivende miljø. Modtager indgående kommandoer fra fjernbetjeningen. 8

9 Ind- og udgangsstik Se venligst billedet på forsiden, for at se hvor indgang- og udgangsstikkene skal placeres. Nr. Beskrivelse Stik Funktion 1 SPDIF SPDIF Høretelefonstik Forbindes til en digital lydudgang på en enhed, såsom en hjemmebiograf. Tilslut høretelefoner eller eksterne højtalere med indbygget forstærker. CI CI SLOT Tilslut til et CI-apparat (CI udvidelsesstik som CI+). HDMI 1 4 HDMI 1/HDMI / HDMI indgang Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvdafspiller eller en set-top boks. 5 USB USB Forbind til en USB-enhed, såsom et USBflashdrev eller en USB-harddisk. 6 VGA (PC IND) Tilslut til en pc's VGA-stik. 7 Kabel/antenne VGA PC IN Tilslut til antenne eller kabel-tv. 8 SCART adapter 9 PC audio input CABLE/ANTENNA DTV/TV ADAPTER SCART Forbind til en ekstern enhed, såsom en videoafspiller, STB eller en dvd-afspiller, ved brug af et SCART-kabel. Tilslut til en pc's linje/lyd-port. 10 Komponent indgange VIDEO Pr AUDIO PC IN Pb Y R-AUDIO-L COMPONENT Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller. 9

10 Fjernbetjening 1 Tryk for at vælge mellem de forskellige indgangssignaler. Tastatur Bruges til direkte programvalg. Tryk på 0-9 for at indtaste programnumrene (tryk på 1 og 0 for program 10). 4 Tryk for at skifte mellem de forskellige dynamiske baggrundslysindstillinger. Tryk for at åbne hovedmenuen, vende tilbage til den forrige menu eller for at forlade menuskærmen. 5 Pile p q Bruges til at navigere rundt i hovedmenuen, til at vælge punkter i menuen, til at gå frem og tilbage i billeder, sange eller videoer i USB-funktionen. t u (*Zoom +-) Bruges til at navigere i hovedmenuen og til at indstille funktioner og ændre værdierne. u kan også bruges til at åbne undermenuerne. * Sådan vælges billedformatet. 6 7 Tryk for at vise Kvikadgangmenuen: Billedtilstand, Forudindstillet lyd, Timeshift, PVR, Schedule list og USB. Tryk for at se programoplysningerne (hvis de er til rådighed). Indsætning af batterier (batteristørrelse: AAA) Justering af lydstyrken Tryk på + for at øge lydstyrken. Tryk på - for at reducere lydstyrken. 9 Tryk for at slå lyden til/fra. 10 Tekst-tv Tryk for at åbne/lukke for tekst-tv. 11 Hvis tekst-tv er aktiveret med en ATV kilde, og teksttv har en undertekstside, skal du trykke for at se undertekstsiden. Hvis du bruger en DTV kilde, skal du trykke for at vælge et undertekstsprog til det digitale tv-program. 1 Strøm Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet Tryk for at vise detaljerede programoplysninger for kanalerne (kun på DTV). Tryk for at afslutte skærmmenuen eller tekst-tv. Tryk for at åbne en undermenu, eller for at aktivere en indstilling, for at fryse/frigive billedet, når du bruger det digitale tv-funktion. Tryk for at vende tilbage til den forrige kanal, for at vende tilbage til den forrige menu i USB-funktionen. 17 Valg af program Tryk for at øge programnummeret. Tryk for at mindske programnummeret. 18 For at se kanallisten. 19 Tryk for at bruge normal analog-tv. 0 Farveknapper Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i skærmmenuen eller i tekst-tv. Blå ( ): Bruges til at vælge en lydtype på analog tv, og til at vælge et sprog på digital tv. Noter: For at opnå de bedste resultater, skal fjernbetjeningen bruges i en passende afstand fra fjernsynets forside. Overskrid ikke en vinkel på 0 grader, når du retter fjernbetjeningen mod fjernsynet. Den funktionelle afstand kan være kortere, hvis signalsensoren er udsat for direkte, kraftigt lys. Ret fjernbetjeningens sender mod signalsensoren og kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dem. 10

11 . Opsætning af dit fjernsyn Strømtilslutning Slut stikket på den anden ende af ledningen til en stikkontakt. Tilslutninger på bagsiden Du kan finde vejledninger vedrørende tilslutning af enheder på billedet og oversigten nedenfor. Rækkefølgen af stik HDMI er den bedste måde at forbinde en enhed på. Hvis HDMI ikke er tilgængelig, skal du gå nedad listen indtil du finder et stik, som er ledig til hver enhed. 1 HDMI Komponent * Typisk layout SPDIF CI SLOT HDMI 1 SCART USB VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA COMPONENT PC IN SCART DTV/TV PC IN 1 HDMI HDMI Komponent 1 VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO A COMPONENT PC IN S HDMI USB Brug HDMI til at forbinde eksterne enheder når muligt. Hvis dette ikke er muligt, bedes du bruge Component -stikket. Brug COMPONENT stikket til at forbinde AV enheder. Pr/Cr Pb/Cb Y R L SCART Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABL ONENT PC IN SCART D Antenne/Kabel Du kan bruge dette stik, når du har brug for at oprette en direkte forbindelse til en antenne eller et kabelsystem, i stedet for en digitalboks. SCART Brug SCART stikket til at forbinde AV-enheder, som har et SCARTstik, ved hjælp af det medfølgende SCARTadapterkabel. AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN SCART DTV/TV PC IN RF koaksial-kabel (75 Ω) Sørg for ikke at bøje kobberkablet. Antenne Eller Or Kabel tv 11

12 . Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD) Skærmmenuen (OSD) er en hurtig og enkel metode til at justere fjernsynets indstillinger. Skærmmenuen kan nemt åbnes med knapperne på fjernbetjeningen. Inden vi går videre til de detaljerede oplysninger om hver indstilling i skærmmenuen, er det en god ide at blive bekendt med placeringen af skærmmenuen: Hovedmenuer: Vis hovedmenuerne. Billede Billede Lyd TV Setup Forældre Billedtilstand Bruger Lysstyrke 5 Kontrast 90 OK Indtast Mæthed Skarphed ECO dynamisk baggrundsbel. Auto 55 4 Vælg Farvetemperatur Kold Menu Luk Skærmtilstand 16:9-format Exit Luk Automatisk Til Vejledninger: Nemme vejledninger til justering af indstillingerne. Justerbare indstillinger: Her vises indstillingen/værdien for de justerbare indstillinger. Funktion Kontrolpanelet Fjernbetjening Skærmmenu Op Pil p Ned Pil q Vælg/øg Pil u Vælg/reducer Pil t Returner 1

13 Media Center Menu Dit fjernsyn er udstyret med et USB-stik, som giver dig mulighed for at vise billeder, lytte til musik eller se videoer, som er gemt på en USB-enhed. USB USB Enhed USB.0 enhed Filsystem Billedfilformat Musikformat Videofilformat Filformat USB hukommelse, USB kortlæser FAT/FAT /NTFS JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP) bithastighed: k, 64k, 96k, 18k, 196k, 56k, 0kbps Samplingfrekvens: k, 44,1k, 48kHz MPEG1/ (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.64 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Slut en USB-enhed til USB-stikket på fjernsynet. Når USB-enheden findes, åbnes Media Center menuen direkte. Media Center Photo Musik Video Vælg OK Enter Exit Luk Visning af fotoer 1 Vælg Media Center > Photo, og tryk derefter på for at åbne indholdsbrowseren med hovedfilerne. I indholdsbrowseren skal du med vælge et billede eller en filmappe. Vælg en mappe og tryk på Tryk på for at åbne indholdsbrowseren med underfiler. for at vise billedmenuen i mappen. - Sorter: Sorter mapper og billeder efter dato eller navn. - Rediger: Kopier, Sæt ind eller Slet et bestemt billede. - Parser: Vælg Rekursiv, for at vise billeder fra alle undermapperne. Vælg et billede, og tryk på for at vise det i fuld skærm. Herefter begynder et slideshow fra det valgte billede. Tryk på for at vise billedmenuen i mappen. Du har mulighed for at afspille, pause eller roterer billedet, samt at indstille andre relaterede funktioner i slideshowet. 4 Tryk på for at pausere slideshowet. Tryk på for at vise det forrige eller det næste billede. 1

14 Afspilning af musik 1 Vælg Media Center > Musik og tryk herefter på for at åbne indholdsbrowseren med hovedfilerne. I indholdsbrowseren med hovedfilerne skal du med vælge en sang eller en filmappe. Vælg en mappe og tryk på Tryk på for at åbne indholdsbrowseren med underfiler. for at vise musikmenuen i mappen. - Sorter: Sorter mapperne og sangene efter navn, genre, kunstner eller album. - Rediger: Kopier, Sæt ind eller Slet en bestemt sang. - Parser: Vælg Rekursiv, for at vise sangene fra alle undermapperne. Vælg en sang, og tryk på for at afspille den. Automatisk afspilning begynder fra den valgte sang. Tryk på for at vise musikmenuen i browseren. Du har mulighed for at afspille sangen, sætte den på pause, vælge forskellige afspilningsfunktioner, samt indstilling af andre relaterede afspilningsfunktioner. 4 Tryk på de relaterede knapper på fjernbetjeningen for at udføre de tilgængelige funktioner, som er vist på funktionsbjælken forneden på fjernsynsskærmen. Sådan ser du videoer 1 Vælg Media Center > Video, og tryk herefter på for at åbne indholdsbrowseren med hovedfilerne. I indholdsbrowseren med hovedfilerne skal du med vælge en video eller en filmappe. Vælg en mappe og tryk på Tryk på for at åbne indholdsbrowseren med underfiler. for at vise videomenuen i mappen. - Sorter: Sorter mapper og videoer efter type, dato eller navn. - Rediger: Kopier, Sæt ind eller Slet en bestemt video. - Parser: Vælg Rekursiv, for at vise videoerne fra alle undermapperne. Vælg en video, og tryk på for at afspille den. Automatisk afspilning begynder fra den valgte video. Tryk på for at vise videomenuen i browseren. Du har mulighed for at afspille videoen, sætte den på pause, vælge forskellige afspilningsfunktioner, samt indstilling af andre relaterede afspilningsfunktioner. 4 Tryk på de relaterede knapper på fjernbetjeningen for at udføre de tilgængelige funktioner, som er vist på funktionsbjælken forneden på fjernsynsskærmen. Tidsskiftefunktion Tillader dig at optage et Tv program, så du ikke går glip af dine favoritdele, selv om du går ud. Før du bruger denne funktion, forbind en USB enhed til TV et først. Første gang skal du udføre en diskopsætning for USB enheden. 1 Tryk på på fjernbetjeningen og vælg TV > Tidsomstilling. Tryk på for at vælge Til for at slå tidsskiftsfunktionen til, og tryk derefter på for at lukke menuen. 1 Tryk på Option på fjernbetjeningen og vælg Tidsomstilling, og tryk på for at bekræfte valget. 4 Føg retningslinjerne på skærmen for at udføre opsætningen. 5 Efter at diskopsætningen er udført, tryk på Option og vælg Tidsomstilling. Kvikadgang Billedtilstand Forudindstillet lyd Tidsomstilling PVR Schedule List USB 14

15 6 Tryk på for at vise tidsskiftsmenuen. Tryk på den røde knap for at pausere billedet og begynde tidsskiftet. Tryk på den røde knap for at afspille optagelsen. Når tidsskiftemenuen forsvinder og kun timingen for tidsskift vedbliver på skærmen, kan du trykke på den røde knap eller for at få tidsskiftmenuen frem. Tryk på den grønne knap for at gå hurtigt tilbage eller den gule knap for at gå hurtigt fremad. Tryk på den blå knap for at slå tidsskiftfunktionen fra. Noter: Før du forbinder din USB enhed til dit Tv, skal du udføre en backup af dine data på enheden for at undgå at usædvanlige præstationer medfører tab af data. Vi anbefaler at du anvender en USB enhed med en fri plads størrelse på over 1 Gb og en diskhastighed hurtigere end 5,0M/sek. Desto støre filstørrelse for tidsskift, desto længere kan du optage programmet. Hvis du skifter kanal under tidsskift, vil en meddelelse lade dig svare Ja eller Nej. Du kan vælge Ja for at forlade tidsskiftefunktionen og udføre et kanalskift. PVR (Personal Video Record) Denne funktion giver dig mulighed for at optage dine favorit tv-programmer på en USB-enhed. 1 Slut en USB-enhed til USB-stikket på fjernsynet. Tryk på Option på fjernbetjeningen og vælg Kvikadgang > PVR. Tryk på for at indtaste valget. 4 Tryk på den røde knap for at starte optagelsen. Herefter kommer et PVR minipanel frem på skærmen, som viser optagelsesprocessen. Brug til at justere indspilningens varighed. Tryk på den grønne knap for at stoppe optagelsen manuelt. Ellers stopper optagelsen automatisk, når varigheden er udløbet. Den optagne fil gemmes i en PVR-mappe i Media Center > Video > pvr. Kvikadgang Billedtilstand Forudindstillet lyd Tidsomstilling PVR Schedule List USB 5 For at vise det optagne program, skal du først forlade PVR-tilstanden og skifte til USB-tilstand. Gå til Media Center > Video, og vælg den ønskede optagede fil i PVR mappen. Tryk på for at afspille den. Noter: Hvis et CI+ kort bruges, er det ikke muligt at bruge denne funktion. Denne funktion er kun tilgængelig på digitale kanaler. Denne funktion understøtter kun USB enheder med FAT formatet. Før du slutter USB-enheden til fjernsynet, bedes du sikre at du har lavet en sikkerhedskopi af dataen i enheden, så du undgår en usædvanlig afspilning, der kan føre til datatab. Jo større hukommelse USB-enheden har, jo længere kan du optage. Hvis du ønsker at skifte kanal eller signalkilde under optagelsen, bliver du spurgt om du ønsker at stoppe optagelsen. Vælg, hvis du ønsker at gemme de optagne data. Skift herefter til en ny kanal eller signalkilde. Det er ikke muligt for fjernsynet at afspille filer som normalt, hvis filparametrene overstiger systembegrænsningerne, hvis filformatet ikke er understøttet, hvis filen er beskadiget eller hvis filen ikke kan afkodes. Undgå at trække USB-enheden ud, når systemet optager data, eller læser en fil. Dette kan medføre systemfejl, eller fejl på enheden. 15

16 4. Fejlfinding Situation Intet billede og ingen lyd Intet billede eller dårligt billede. Lyden OK. Opløsning Tilslut netledningen korrekt. Kontrollér, om LED-indikatoren for strøm er tændt eller ikke. Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Tryk på på fjernbetjeningen for at vælge de tilsluttede videokilder. Tryk på eller på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at skifte til andre tv-programmer. Kontrollér at alle ledninger er korrekt tilsluttet. Kontroller antennen og kabeltilslutningerne. Juster Lysstyrke i Billede menu. Billedet er ikke i farve. Prøv Billedtilstand funktionen i Billede menu. Billedet er OK. Ingen lyd. En af højtalerne har ingen lyd. Kan ikke modtage nogle tv-kanaler med kabel-tv. Hvis du vil nulstille fjernsynsindstillingerne. Kan ikke bruge menuerne. Skærmbilledet vendes rundt. Der er sne på skærmen. Uskarpe eller overlappende billeder. Kontroller, at kildeenheden fungerer korrekt. Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet. Slå lyd til. Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Juster Balancen i Lyd menuen. Prøv Automatisk søgning funktionen i TV menuen. Brug Nulstil funktionen i TV menuen. Hvis punkterne i skærmmenuen er gråtonede, er systemet i en tilstand, hvor disse indstillinger ikke kan bruges. Kontroller, at videosignalets kabel er korrekt tilsluttet. Juster antennens position og anbring den væk fra veje eller forstyrrende kilder. Kontroller antennens og videosignalets ledningstilslutninger. Juster billedskarpheden. Vælg programmer med høj signalkvalitet. Juster antennens retning eller udskift videosignalkablet. Fjernbetjeningen virker ikke. Kontroller, at batteriet er korrekt anbragt. Udskift batteriet med et nyt. Kontroller, at fjernsynets netledning er anbragt i stikkontakten. Kontroller, at rummet mellem fjernbetjeningen og sensoren er uden forhindringer. Forsøg at betjene fjernbetjeningen tættere på fjernsynet. 16

17 5. Understøtter timing Understøttet timing i pc-tilstand Understøttet timing i video-tilstand Opløsning Frekvens Opløsning (aktive prikker) HDMI/Komponent 640 x Hz 480i V 640 x Hz 576i V 800 x Hz 480p V 800 x Hz 576p V 104 x Hz 70p V 104 x Hz 1080i V 160 x Hz 1080p V 6. Specifikationer Modelnr. Skærmstørrelse SKÆRM ADU 81, cm / tommer Størrelsesforhold 16:9 Opløsning 166 x 768 OSD sprog Lydudgang (RMS Watt) Lyd Billedformat Billede Engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, tjekkisk, kroatisk, dansk, ungarsk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, serbisk, finsk, svensk, tyrkisk, græsk, bulgarsk, russisk, lettisk, litauisk, estisk, ukrainsk. FORSTÆRKNING 5W + 5W Rock, Pop, Live, Dance, Tekno, Klassisk, Blød, Bruger, Fra Cinerama, 14:9 Zoom, 16:9 Zoom, 16:9 Zoom up, 16:9-format, 4:-format, Wide Zoom, Zoom, Wide Zoom, Stretch Zoom ØKO, Levende, Studie, Bruger, Film TILSLUTNING Tilslutninger på bagsiden - Turner indgang (75 ) - PC IN: D-SUB og PC Audio Stik på siden Produktets mål (B x H x D mm) - SPDIF udgang - Hovedtelefon udgang - Fælles grænseflade VÆGT & MÅL - Komponent indgang - SCART - USB - HDMI 1 Med stativ 74,7 x 488,4 x 18 Uden stativ 74,7 x 441, x 68,7 Nettovægt Med stativ 8,kg Uden stativ Hovedstrøm - Drift (maks.) Standby Netstrøm STRØM 6,6kg 70 W < 0,5 W 0-40V~ 50Hz Omgivelsestemperatur 5ºC ~ 5ºC - HDMI - HDMI 17

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Indledning...4 Garanti og service/reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk

Indholdsfortegnelse. Dansk Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... 3 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Sikkerhedsbemærkninger... 4 Indledning... 6 Garanti og service... 6 1. Kom i gang...8 1.1 Pakkeindhold...8 1.2 Samling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

LT-37DV1BU LT-42DV1BU

LT-37DV1BU LT-42DV1BU LT-37DV1BU LT-42DV1BU TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO MANUAL DE INSTRUCCIONES TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE CRISTAL LÍQUIDO INSTRUÇÕES NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU LAAJAKUVATELEVISIO KÄYTTÖOHJE 16:9

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246W http://da.yourpdfguides.com/dref/3693569

Din brugermanual VIEWSONIC N3246W http://da.yourpdfguides.com/dref/3693569 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя ViewSonic NX1940w/NX2240w LCD TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Руководство пользователя - Guida dell utente - Käyttöopas - Användarhandbok - Brugervejledning

Læs mere

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

LCD TV. Betjeningsvejledning A-EHJ-100-51(1) Kom godt i gang. Se tv. Brug af ekstraudstyr. Brug af MENU-funktioner. Yderligere oplysninger

LCD TV. Betjeningsvejledning A-EHJ-100-51(1) Kom godt i gang. Se tv. Brug af ekstraudstyr. Brug af MENU-funktioner. Yderligere oplysninger A-EHJ-100-51(1) LCD TV Betjeningsvejledning Kom godt i gang Se tv Brug af ekstraudstyr Brug af MENU-funktioner Yderligere oplysninger KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Læs mere

LC-19DV200E LC-22DV200E LC-26DV200E LC-32DV200E

LC-19DV200E LC-22DV200E LC-26DV200E LC-32DV200E SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Tryckt i Polen Tulostettu Puolassa Trykt i Polen Trykket i Polen 9JDJ54B0110C PIN 10P06-PL-NO 2 J54B0110C SH 10/06 P SVENSKA SUOMI DANSK BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

LT-32DP9BU LT-32ED91U LT-32ELD9U

LT-32DP9BU LT-32ED91U LT-32ELD9U LT-32DP9BU LT-32ED91U LT-32ELD9U SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA BREDBILDS LCD-TV BRUKSANVISNING WIDE-SCREEN LCD-TV INSTRUKTIONSBOG NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU LAAJAKUVATELEVISIO KÄYTTÖOHJE

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...33 Kom godt i gang...35 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...35 Funktioner...35 Tilslut strøm...36

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne.

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Betjeningsvejledning DMR-EX87. DVD-optager 2 ALL 3 5

Betjeningsvejledning DMR-EX87. DVD-optager 2 ALL 3 5 Betjeningsvejledning DVD-optager Modelnr. DMR-EX77 DMR-EX87 Vejledning/bemærkninger vedrørende DVD- Audio gælder kun for model DMR-EX87. Regionsnummer understøttet af dette apparat Regionsnumre er tildelt

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Tilbehør... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Strømkilde... 2 Strømkabel... 2 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-42PZ80E TH-46PZ80E TH-50PZ80E

Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-42PZ80E TH-46PZ80E TH-50PZ80E Modelnummer Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-42PZ80E TH-46PZ80E TH-50PZ80E Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne

Læs mere