Møde nr. 16. Fraværende: Benedikte Kiær Jørgen Christensen Sophie Løhde Henrik Thorup ved sag nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr. 16. Fraværende: Benedikte Kiær Jørgen Christensen Sophie Løhde Henrik Thorup ved sag nr. 17-28"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 11. december 2007 Kl Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Direktionens mødelokale AB 2, Opgang 52 B, 2. sal Møde nr. 16 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Bent Larsen Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller Fraværende: Benedikte Kiær Jørgen Christensen Sophie Løhde Henrik Thorup ved sag nr

2 Indholdsfortegnelse Økonomirapport Regnskabsprocedure for årsrapport Afrapportering fra underudvalget for hospitalsstruktur vedrørende sundhedsberedskab og præhospital indsats Afrapportering fra underudvalget for sundhed -forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget for psykiatri og social - kvaliteten af information og inddragelse Afrapportering fra underudvalget for sundhed vedrørende kronisk sygdom herunder patientuddannelse Afrapportering fra underudvalget for psykiatri og social om kvalitet i børneog ungdomspsykiatrien Nedsættelse af midlertidige underudvalg for Udkast til bruger-, patient- og pårørendepolitik for Region Hovedstaden Region Hovedstadens rådgivningsforpligtelse overfor kommunerne på forebyggelsesområdet Brystkræftscreening i Region Hovedstaden invitationsbrev til målgruppen Proces- og tidsplan for forslag til råstofplan 2007 anden offentlighedsfase Handlingsplan 2008 for politik for sundhedsforskning for Region Hovedstaden Forslag om etablering af Region Hovedstadens EU-kontor i Bruxelles Resultatkontrakter for Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland Forhøjelse af ti anlægsbevillinger til medicoteknisk apparatur, finansieret af lånepuljen 2007, samt meddelelse af ti anlægsbevillinger, finansieret af lånepuljen 2008 til medicoteknisk apparatur Lånoptagelse Indledende anlægsarbejder på Herlev Hospital som følge af Hospitalsplanens samling af akut kirurgi og akut ortopædkirurgi Tillægsbevilling til cyklotronfunktion på Herlev Hospital 77 2 Side

3 21. Ansøgning om udviklingstilskud fra VUC Hvidovre Status vedrørende den siddende patientbefordring Lægedækningsberegning ud fra befolkningstilvæksten Lejekontrakt mellem Amager Hospital og Københavns Kommune (FORTROLIG) Ole Hækkerup (A) udtræden af regionsrådet Sophie Hæstorp Andersen (A) udtræden af regionsrådet Henvendelse fra Nina Berrig (C) om samarbejde omkring et borgerrettet blad, Helse, som er afvist af administrationen Meddelelser Bestyrelsen for trafikselskabet Movia (FORTROLIG) 103 3

4 Den 11. december 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2007 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne for sundhedsområdet og de omkostningsbaserede områder som specificeret i underbilag 1 til rapporten, 2. at regionsrådet tilkendegiver, at der i foråret 2008 vil blive forelagt tillægsbevillinger til budget 2008 som specificeret i underbilag 2 og 3, idet det forudsættes, at der i forbindelse med forelæggelsen af endelige tillægsbevillinger foretages en fornyet belysning af grundlaget for de enkelte tillægsbevillinger, herunder om der er beløbsmæssige ændringer eller lignende i forbindelse med regnskabsresultatet, og 3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME Forretningsudvalget har fastsat de nærmere retningslinier for økonomirapporteringen i regionen, herunder at der forelægges fire økonomirapporter. I overensstemmelse med disse retningslinier forelægges hermed 4. økonomirapport i I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 25. september 2007, var det vurderingen, at der i 2007 kan skabes balance og dermed overholdelse af den givne udgiftsramme. Det er nu vurderingen, at der opnås et samlet mindreforbrug på driftsbudgettet på sundhedsområdet på 55 mio. kr. Beløbet består af et mindreforbrug på 70 mio. kr. på fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet, fælles, og et merforbrug på i alt 15 mio. kr. på visse hospitaler. Der er derudover opgjort forventede overførsler på 311 mio. kr. på sundhedsområdets driftsbudget. På det sociale område forventes mindreforbrug på 21 mio. kr., som skal tilbagebetales i forbindelse med takstberegningen for

5 På regional udvikling et der et forventet mindreforbrug og overførsler på 70 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på samlet 366 mio. kr., som skyldes forventede overførsler. Under sundhedsområdet forventes vedrørende sygehusbehandling uden for regionen et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr., som blandt andet kan henføres til udvidet frit sygehusvalg. Omvendt forventes vedrørende sygesikring, at der vil kunne blive et samlet mindreforbrug på i størrelsesordenen 50 mio. kr. Der forventes en vis meraktivitet for hospitalerne, og takststyringsmodellen udløser en budgetforhøjelse ved træk på de afsatte midler. I medfør af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om gennemførelse af målsætningen om akut behandling og klar besked til kræftpatienter forventes Region Hovedstaden tilført 70,8 mio. kr. i Beløbet er indarbejdet i denne økonomirapport som en forhøjelse af bloktilskuddet og en tilsvarende forøgelse af udgiftsbudgettet. Der foreligger ikke en endelig opgørelse af, hvad meraktiviteten i 2007 på området kan opgøres til. I rapporten udløses i øvrigt en række budgetomplaceringer på driftsbudgettet, som er budgetneutrale, men som forelægges til godkendelse, da der er tale om omplaceringer fra et bevillingsområde til et andet. På anlægsområdet søges der samlet indarbejdet bevillingsændringer på i alt 35,3 mio. kr. SAGSFREMSTILLING Overblik I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 25. september 2007, var det vurderingen, at der i 2007 kan skabes balance og dermed overholdelse af den givne udgiftsramme. Det er nu vurderingen, at der opnås et samlet mindreforbrug på driftsbudgettet på sundhedsområdet på 55 mio. kr. Beløbet består af et mindreforbrug på 70 mio. kr. på fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet, fælles, og et merforbrug på i alt 15 mio. kr. på visse hospitaler. Beløbet er opgjort efter fradrag af forventede overførsler på 311 mio. kr., men således at det merforbrug, der kan forventes for visse hospitaler, indtil videre er modregnet. I forbindelse med 1. økonomirapport for 2008 vil der blive foretaget 5

6 reduktion i budgetterne for 2008 for de hospitaler, der har merforbrug ved regnskabsafslutningen for Der kan derudover forventes mindreforbrug på det sociale område på 21 mio. kr., som skal tilbagebetales i forbindelse med takstberegningen for Endelig er der som følge af forventede overførsler på regional udvikling et forventet mindreforbrug på 70 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på samlet 366 mio. kr., som skyldes forventede overførsler. Det endelige mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport Der forventes en aktivitet på sundhedsområdet, der indebærer opnåelse af det statslige aktivitetsafhængige bidrag og de budgetterede indtægter på 756 mio. kr. Denne aktivitetsprognose svarer til en meraktivitet for hospitalerne, og der vil med takststyringsmodellen samlet set blive udløst en budgetforhøjelse på hospitalerne på 91,7 mio. kr. samt 15,8 mio. kr. til en række konkrete projekter ved træk på de afsatte midler. Der forventes et stigende aktivitetsniveau for især Herlev Hospital, men også Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital får tilført takststyringsmidler som følge af meraktivitet. Omvendt forventes der mindreaktivitet på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Gentofte Hospital, som får reduceret deres budgetter i rapporten. Som led i finansieringen af sundhedsområdet skal kommunerne medfinansiere sundhedsområdet. I det korrigerede budget er der i 2007 budgetteret med indtægter på mio. kr. I 3. økonomirapport blev der orienteret om, at der kunne være mindreindtægter vedrørende kommunal medfinansiering på ca. 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsprognosen viser nu, at indtægtsbudgettet for den kommunale medfinansiering forventes overholdt. Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr., som blandt andet kan henføres til udvidet frit sygehusvalg. Prognosen er behæftet med usikkerhed. Omvendt forventes vedrørende sygesikring, at der vil kunne blive et samlet mindreforbrug på i størrelsesordenen 50 mio. kr., ekskl. overførsler til Prognosen er behæftet med usikkerhed. Når der tages hensyn til bevillingsændringerne som følge af takststyringsordningen og andre budgetomplaceringer forventes mindreforbrug på Amager Hospital, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet. 6

7 Omvendt forventes forholdsvis beskedne merforbrug på Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital og Glostrup Hospital. For øvrige virksomheder forventes budgetbalance. For de hospitaler der har mindreforbrug, kan dette især henføres til forskydninger, som vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport For hospitaler, der i forbindelse med regnskabsafslutningen har merforbrug i 2007, vil der blive lagt op til, at der foretages budgetreduktion. Uddybning af sundhedsområdet Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Der er på landsplan afsat 225 mio. kr. i 2007 til en midlertidig meraktivitet og forbedring af arbejdsgangene på kræftområdet. Beløbet fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen for I medfør af denne aftale forventes Region Hovedstaden tilført 70,8 mio. kr. i Beløbet er indarbejdet i denne økonomirapport som en forhøjelse af bloktilskuddet og en tilsvarende forøgelse af udgiftsbudgettet. Der foreligger ikke en endelig opgørelse af, hvad meraktiviteten i 2007 på området kan opgøres til. Beløbet er budgetteknisk forudsat overført til Ved 2. økonomirapport blev merforbruget til medicin på hospitalerne vurderet til 175 mio. kr. svarende til en samlet vækst i forhold til 2006 på 270 mio. kr. I forbindelse med 4. økonomirapport er medicinområdet igen vurderet baseret på de faktiske udgiftsstigninger i efteråret. Samlet skønnes væksten på medicinområdet i 2007 nu at udgøre 216 mio. kr. Det betyder, at der i forhold til den afsatte ramme i 2. økonomirapport vil være et mindreforbrug på 54 mio. kr. på området. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en merudgift på 121 mio. kr. Under sundhedsområdets fælles driftsbudget har det været nødvendigt at afsætte midler til dækning af merudgifter på 47 mio. kr. på it-området i forhold til det hidtil afsatte budget. Beløbet skyldes permanente merudgifter på 25 mio. kr. vedrørende licenser og driftsaftaler, som ikke har været indarbejdet i grundbudgettet, ekstraordinære engangsudgifter på 15 mio. kr. ved etablering og organisation af området tillagt forsinkelser i tidligere forudsatte besparelser på 7 mio. kr., som indhentes ved mindreforbrug i Af det resterende merforbrug på 40 mio. kr. modsvares 12 mio. kr. af et mindreforbrug på anlægsbudgettet til it, mens 28 mio. kr. finansieres af mindreudgifter på andre områder. Som nævnt indledningsvis er det forventningen, at der isoleret set på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. fremkommer et mindreforbrug på 70 mio. kr. bortset fra overførsler. Mindreforbruget er blandt andet sammensat af den omtalte mindreudgift til sygehusmedicin på 54 mio. kr., merindtægter vedrørende kræftområdet, mindreudgifter på hospiceområdet og forskellige aktivitetsområder, samt blandt andet merind- 7

8 tægter vedrørende Amgros og mammografiscreening og mindreudgifter vedrørende patienterstatninger. Modgående har måttet disponeres dækning for merudgifter til akut befordring på 20 mio. kr. og det nævnte beløb vedrørende it-området på 28 mio. kr. Takststyringsordningen indebærer blandt andet, at der for det enkelte hospital er fastsat et præstationsbudget. Ved afvigelser fra præstationsbudgettet sker der en automatisk korrektion af hospitalets driftsbudget med en mer- eller mindrebevilling beregnet som 50 % af DRG-værdien af afvigelserne. Korrektionerne er indarbejdet i den foreliggende økonomirapport. Når det endelige regnskab for aktiviteten i 2007 foreligger, vil der blive taget højde herfor ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget. En prognose baseret på aktiviteten i de første otte måneder af 2007 viser, at der på en række hospitaler forventes meraktivitet, mens der på andre forventes mindreaktivitet. Prognosen er udarbejdet efter at der for en række hospitaler er indarbejdet korrektioner primært som følge af virkninger af hospitalsplanen, og delvist korrigeret for evt. mindreaktivitet. Samlet tilføres hospitalerne i denne økonomirapport 91,7 mio. kr. fra den pulje, der er afsat hertil under sundhedsområdet, fælles. I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes midler svarende til i alt 15,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter indenfor specialerne: kirurgi, ortopædkirurgi, børneonkologi samt behandling for søvnapnø. Projekterne er inden for områder med stigende ventetid, hvor der er behov for kapacitetsudvidelse i forbindelse med ændringen i retten til udvidet frit valg pr. 1. oktober Generelt oplever hospitalerne et udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse. Frederiksberg Hospital oplever udgiftspres samtidig med, at der forventes en beskeden mindreaktivitet, og hospitalet har vanskeligheder med at udvise den tilsvarende tilpasning af udgiftsniveauet. Samlet forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. Gentofte Hospital forventer på samme måde en beskeden mindreaktivitet, som der er vanskeligheder ved at imødegå ved en tilsvarende reduktion af udgifterne. Det giver et forventet merforbrug på 4 mio. kr. Glostrup Hospital oplever fortsat udgiftspres på lønområdet, og efter tilførsel fra takststyringsordningen resterer et forventet merforbrug på ca. 6 mio. kr. For hospitaler, der i forbindelse med regnskabsafslutningen har merforbrug i 2007, vil der som nævnt blive lagt op til, at der foretages budgetreduktion i 1. økonomirapport

9 Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling Inden for hvert af de omkostningsbaserede områder forventes der overskud i forhold til det korrigerede budget. På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et overskud på 21 mio. kr., hovedsageligt begrundet i større takstindtægter end budgetteret, da belægningen på institutionerne forventes at overstige de forudsætninger om belægningsprocenter, der er lagt til grund for takstberegningen. På det sociale område indgår overskuddet i takstberegningen for På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et overskud på 70 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler på aktivitetsområderne miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling begrundet i, at aktiviteter er blevet udskudt. I henhold til bevillingsreglerne i budget- og regnskabssystemet overføres overskuddet til Bevillingsændringer på driftsbudgettet Rapporten indeholder virkningen af aftalen om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter, hvorefter regionen kan forventes at modtage 70,8 mio. kr. i I medfør af takststyringsordningen tilføres hospitalerne i denne økonomirapport 91,7 mio. kr., jf. afsnittet om takststyring. Samtidig er foretaget en nedskrivning af indtægtsbudgetterne med 12,7 mio. kr. I forbindelse med ændringen i retten til udvidet frit valg pr. 1. oktober 2007 er udmøntet midler svarende til i alt 15,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter indenfor specialerne: kirurgi, ortopædkirurgi, børneonkologi, samt behandling for søvnapnø. Derudover søges en række andre budgetomplaceringer, som er budgetneutrale, men som forelægges til godkendelse, da der er tale om omplaceringer fra et bevillingsområde til et andet. Bevillingsændringer på anlægsbudgettet På anlægsområdet søges der samlet indarbejdet bevillingsændringer på i alt 35,3 mio. kr. Der er tale om indarbejdelse af bevillingsmæssige konsekvenser af godkendte anlægsprojekter i regionsrådet i september, oktober og november måned. Det drejer sig primært om udskiftning af MR- og CT-scannere på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital samt indledende projektering vedrørende gennemførelse af hospitals- og psykiatriplanerne. Desuden er indarbejdet mindreforbrug vedrørende EPJ-projekt, der modsvares af merforbrug på it-drift. Hertil kommer nogle mindre korrektioner. 9

10 Indtægter og finansielle poster i øvrigt Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger på drift, anlæg, renter og finansielle poster til og med 4. økonomirapport kan specificeres som følger: Likviditetsvirkninger af budgetkorrektioner efter 4. økonomirapport (Mio. kr.) Beløb Primo kassebeholdning ,0 Kassehenlæggelse i oprindelig budget ,6 Budgetkorrektioner, 1. økonomirapport -848,5 Budgetkorrektioner, 2. økonomirapport -404,8 Budgetkorrektioner, 3. økonomirapport 900,9 Budgetkorrektioner, 4. økonomirapport 190,3 Herunder: Ændringer, driftsbudgettet -69,7 Ændringer, anlægsbudgettet -35,3 Bloktilskud og kommunal medfinansiering 70,8 Finansielle poster i øvrigt 224,5 I alt kassetræk økonomirapport -162,1 Korrigeret ultimo Kassebeholdning ,5 Der er i det oprindelige budget 2007 forudsat en kassehenlæggelse på 1.145,6 mio. kr. og en tilsvarende ultimo kassebeholdning. Bevillingsændringerne til og med 4. økonomirapport udløser et samlet likviditetsforbrug på 162,1 mio. kr. Samlet resulterer ændringerne i en ultimo kassebeholdning på 983,5 mio. kr. De anførte kassetræk og forventninger til ultimo kassebeholdning vil endvidere skulle vurderes i lyset af, at der ikke i det ajourførte budget er taget hensyn til forventede overførsler til 2008, der forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007 i forhold til de angivne tal. Forventede overførsler til 2008 Efter reglerne i det regionale budget- og regnskabssystem er der mulighed for, at regionsrådet vedrørende en given bevilling tilkendegiver, at det vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år via en tillægsbevilling, som forhøjer den oprindelige bevilling. Sådanne tilkendegivelser vil udgøre regionsrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område. Der må således efterfølgende forelægges en tillægsbevillingsansøgning i de tilfælde, hvor en bevillingshaver ønsker at udnytte overførselsadgangen. På denne baggrund er der i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som anlægsområdet, der foreløbigt forventes søgt overført til Regnskabsresultatet kan medføre ændringer heri. 10

11 Det fremgår af nedenstående tabeller, at der i alt forventes søgt overført 383,4 mio. kr. på driftsområdet og 366,2 mio. kr. på anlægsområdet. Det fremgår ligeledes, at de tilsvarende beløb som regionens budget i 2007 er blevet forhøjet med udgør 264,6 mio. kr. på driftsområdet og 445,6 mio. kr. på anlægsområdet. Der vil med disse forudsætninger være større overførsler ved udgangen af 2007 end de overførsler, der er indarbejdet til 2007 fra tidligere år. DRIFT - GENBEVILLING AF MINDREFORBRUG FRA 2006 til 2007 og 2007 til 2008 Mio. kr. Genbevilling Genbevilling Amager Hospital: 5,7 6,7 Bispebjerg Hospital: 9,8 Frederiksberg Hospital: 4,5 GentofteHospital: 3,6 Glostrup Hospital: 1,7 Herlev Hospital: 11,5 Hvidovre Hospital: 55,1 12,0 Rigshospitalet: 92,3 94,0 Nordsjællands Hospital: 44,4 27,0 Region Hovedstadens Psykiatri: 12,3 33,6 Region Hovedstadens Apotek: 2,5 Sundhed fælles: 11,3 111,4 Sygesikring: 9,5 10,0 Social- og specialundervisning: 0,4 Regional udvikling: 70,8 Administration: 0,4 17,5 Samlet genbevilling 264,6 383,4 Anlæg Genbevilling af mindreforbrug fra 2006 til 2007 og 2007 til 2008 Forventet Mio. kr., 2007-priser Overført fra 2006 til 2007 overførsel fra 2007 til 2008 Amager Hospital 0,0 1,8 Bispebjerg Hospital 0,4 20,4 Bornholms Hospital 0,0 6,6 Frederiksberg Hospital 0,0 0,9 Gentofte Hospital 6,3 8,8 Glostrup Hospital 39,1 37,0 Herlev Hospital 143,9 101,5 Hvidovre Hospital 87,0 56,2 Rigshospitalet 68,7 49,9 Nordsjællands Hospital 44,4 32,5 Psykiatrivirksomheden 26,3 13,4 Administrationsområdet 11,3 12,7 Fællespulje 9,6 0,0 Apotek 0,1 6,8 Påbegyndelse af hospitals- og psykiatriplan 0,0 16,4 Investeringsrammer, socialområdet 8,3 1,3 Anlæg i alt 445,6 366,2 11

12 Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer, evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til sagsfremstillingen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Benedikte Kiær (C), Jørgen Christensen (V) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Økonomirapport 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv:

13 Den 11. december 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 REGNSKABSPROCEDURE FOR ÅRSRAPPORT 2007 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at retningslinjerne godkendes som overordnet ramme for den forestående regnskabsaflæggelse som efterfølgende udmøntes i en detaljeret handlingsplan for virksomhedernes regnskabsafslutning 2007, 2. at den udarbejdede tidsplan for regnskabsafslutningen 2007 godkendes, og 3. at forslag til procedure for årsrapport godkendes. RESUME Der udarbejdes foreløbigt regnskab for 2007 hvor konsekvenserne indarbejdes i årets første økonomirapport. Årsrapport 2007 indeholder såvel et udgiftsbaseret som omkostningsbaseret regnskab. Årsrapport forelægges forretningsudvalget den 13. maj 2008 og regionsrådet den 20. maj SAGSFREMSTILLING Årsrapport og revisionsberetning 2007 Som baggrund for virksomhedernes regnskabsafslutning 2007 er der udarbejdet en deltaljeret tidsplan samt retningslinier for denne opgave. Herudover vil der i samarbejde med regionens revisionsselskab Deloitte blive udarbejdet en deltaljeret handlingsplan for diverse afslutningsarbejder i forbindelse med afsluttende afstemninger, ajourføring af anlægskartotek m.m. Handlingsplanen skal desuden indeholde de særlige aktiviteter der er nødvendige for at følge op på åbningsbalancen 2007, hvor der indgår en lang række mellemværende, som endnu ikke er helt afklaret med de gamle myndigheder. Formkrav Regnskabsafslutningens tidsmæssige forløb baseres på regnskabsberetningens forelæggelse for Forretningsudvalget i maj Supplementsperioden slutter med udgangen af januar Regnskabet skal i sin form opfylde gældende bestemmelser, herunder Indenrigsministeriets krav. Regnskabet vil blive fremstillet i en regnskabsberetning, der indeholder årets resultat efter både udgifts- og omkostningsbaserede og principper på de områder hvor det i lovgivningen er påkrævet, sektorbeskrivelser, gennem- 13

14 gang af den finansielle situation og aktivitetsmæssige nøgletal, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, samt balance. Regionen har tilrettelagt udarbejdelsen af årsrapport 2007 og revisionsberetning sammen med revisionsfirmaet Deloitte. Med baggrund heri forelægges årsrapport forretningsudvalget den 13. maj 2008 og regionsrådet den 20. maj Der skal desuden forelægges delregnskaber for de enkelte virksomheder for forretningsudvalget den 13. maj 2008 og regionsrådet den 20. maj Revisionen afgiver endelig revisionsberetning i august måned. Beretningen forelægges forretningsudvalget den 16. september På dette møde vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de egentlige revisionsbemærkninger. Revisionsberetningen forelægges regionsrådet den 23. september. Herefter skal det inden udgangen af september måned sendes til tilsynsmyndigheden statsamtet med de afgørelser regionsrådet har truffet. Foreløbigt regnskab Der udarbejdes et udgiftsbaseret regnskab 2007, der forelægges såvel forretningsudvalget og regionsrådet henholdsvis den 15. april og den 22. april Såvel drifts som anlægskonsekvenserne indarbejdes 1. økonomirapport Det foreløbige regnskab udarbejdes af Koncern Økonomi og indeholder en kort overordnet regnskabsmæssig vurdering samt en regnskabsteknisk opgørelse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til sagsfremstillingen. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Benedikte Kiær (C), Jørgen Christensen (V) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. 14

15 Bilagsfortegnelse: 1. Politisk tidsplan for regnskabsafslutningen (FU) Sagsnr Arkiv:

16 Den 11. december 2007 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 19. november 2007, sag nr. 2 Afrapportering fra underudvalget for hospitalsstruktur SAG NR. 3 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET FOR HOSPITALS- STRUKTUR VEDRØRENDE SUNDHEDSBEREDSKAB OG PRÆHOSPI- TAL INDSATS ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender at underudvalget for hospitalsstrukturs anbefalinger i afrapportering Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af regionens præhospitalsplan. Sagen blev behandlet på forretningsudvalgsmøde den 19. november Sagen genforelægges efter afholdt borgerhøring den 27. november 2007 med uændret indstilling. SAGSFREMSTILLING Underudvalget for hospitalsstruktur har i overensstemmelse med sit kommissorium for 2007 foretaget en analyse af mulige forbedringer af den præhospitale indsats og sundhedsberedskabet i Region Hovedstaden. Underudvalget har afholdt 7 møder i 2007 og været på studietur til Lund for at studere indretning af akutmodtagelse, samarbejde mellem akuthospital, nærhospitaler og SOS Alarm. Analysen og de tilhørende anbefalinger skal understøtte regionens hospitalsplan og sikre at alle borgere, der kommer til skade eller bliver akut syge får en hurtig og kvalificeret vej til den rette hjælp, jf. de sundhedspolitiske hensigtserklæringer vedtaget af forberedelsesudvalget i november Afrapporteringen omfatter følgende områder: det akutte patientforløb, alarmcentral, vagtcentral, telefonrådgivning, fælles akutmodtagelser og nærskadestuer, ambulancekontrakter, ambulancekørsel, akutlægebiler, interhospitale transporter, lægehelikopter, Akut Medicinsk Koordinationscenter og sundhedsberedskab. Hertil kommer særlige overvejelser om de specielle forhold for Bornholm. Underudvalget har en række anbefalinger, der er samlet i afrapporteringens kapitel 1 Resume med anbefalinger. I det følgende gives en kort oversigt over hovedpunkterne i anbefalinger. 16

17 Det akutte patientforløb: Det anbefales, at der skal være let og lige adgang for borgerne til at få akut hjælp, herunder mulighed for rådgivning. Borgerne skal have adgang til telefonisk rådgivning på døgnbasis, herunder rådgivning via egen læge/lægevagt, alarmcentral og en fælles sundhedstelefon. Sundhedstelefonen skal give sundhedsfaglig telefonrådgivning, vejlede om almindelige forholdsregler ved akut sygdom og tilskadekomst samt om ventetider på regionens skadestuer. Alarmcentral, vagtcentral og telefonisk rådgivning: Det anbefales, at borgerne i Region Hovedstaden betjenes af en fælles alarmcentral. Regionen skal lede og tilrettelægge de sundhedsfaglige opgaver enten direkte på alarmcentralen eller alternativt skal sundhedsfaglige 112-kald viderestilles til regionens vagtcentral. Der skal knyttes sundhedsfagligt personale til funktionen. Korrekt opgaveløsning skal sikres og dokumenteres med en elektronisk disponeringsvejledning som i de øvrige skandinaviske lande og borgerne skal have direkte telefonisk rådgivning og hjælp eller viderestilles til anden relevant sundhedsfaglig hjælp. Det anbefales, at regionens akutte sundhedsfaglige funktioner (112-opkald, ambulance- og akutlægebilskørsel, interhospital transportordning, andre rådgivningsfunktioner herunder lægevagten) samt Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) samordnes organisatorisk og fysisk i en fælles regional alarm- og vagtcentral. Ambulancekørsel: Det anbefales, at regionens ambulancekørsel sker ud fra nye og fælles sundhedsfaglige retningslinjer baseret på en behovsorienteret klassifikation af kørselstyper. Regionen skal anvende såkaldte differentierede responstider frem for gennemsnitlige tider, hvorved borgere med størst behov tilgodeses, og der skal stilles krav til maksimale responstider. Det anbefales, at de nuværende en-mandsbetjente akutbiler erstattes af nye paramediciner-bemandede ambulancer, der samtidig varetager visse interhospitale transporter. Akutlægebiler: Det anbefales, at Region Hovedstadens akutlægebilsordning udbygges til en fælles organisation, der dækker hele regionen, således at lægelig behandling iværksættes præhospitalt for patienter med akutte livstruende tilstande. Der knyttes en akutlægebil til hvert områdehospital. Standarder for patienttransport: Det anbefales, at der fastlægges fælles standarder og retningslinjer for transport af patienter, og specielt af kritisk syge patienter og at kriterier for ledsageniveauer fastlægges (transportledsagelseskategorier). Regionens akutlægebil sikrer transporten af kritisk syge patienter i samarbejde med paramediciner-bemandede ambulancer. Lægehelikoptere: Under forudsætning af, at der sker en statslig finansiering anbefales det, at Region Hovedstaden indgår i en evt. landsdækkende lægehelikopterordning som et supplement til den øvrige præhospitale indsats og at Region 17

18 Hovedstadens AMK forestår disponeringen af en landsdækkende lægehelikopterordning. Akutberedskab på Bornholm: Specielt i forhold til Bornholm anbefales det, at det akutte ambulanceberedskab suppleres med et ambulanceberedskab bestående af en anæstesisygeplejerske og en ambulancebehandler til erstatning for den nuværende enmandsbetjente akutbil. Yderligere anbefales det, at akutte overflytninger fra Bornholm varetages af en døgndækkende helikoptertjeneste og at evt. lægeledsagelse sker med en læge fra organisationen for akutlægebiler i lighed med øvrige kritiske transporter. Sundhedsberedskab: Det anbefales, at regionens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK) varetager det samlede operative sundhedsberedskab i Region Hovedstaden og at regionens AMK s kommunikationssystem og udstyr opdateres således at automatisk elektronisk alarmering er mulig og at kommunikation mellem forskellige enheder herunder telefonkonference kan gennemføres. Det anbefales, at der etableres et sundhedsberedskab og præhospital udvalg i Region Hovedstaden som et samarbejdsforum mellem regionen og andre beredskabsmyndigheder. Yderligere etableres der et fælles beredskabsforum med de enkelte hospitalsdirektioner og Region Hovedstadens Psykiatri med henblik på, at koordinere fælles beredskabsplaner og sikre erfaringsopsamling og udvikling. Region Hovedstaden vil opprioritere og koordinere tværgående øvelses- og uddannelsesaktiviteter på beredskabsområdet. Høring Der er afholdt offentlig høring af underudvalgets afrapportering den 27. november 2007 kl på regionsgården. Følgende emner var genstand for kommentarer eller uddybende spørgsmål: Responstider, radio- og telekommunikationsnet, servicepartnerskab på vagtcentralområdet, paramedicinerordningen og forhold vedr. ambulancepersonalets overenskomster. Spørgsmål og svar er tematisk refereret og kommenteret i vedlagte bilag 2 (Offentlig høring af Præhospital indsats og Sundhedsberedskab i Region Hovedstaden ). Det videre forløb Afrapporteringen og anbefalingerne skal efter regionsrådets behandling danne grundlag for en efterfølgende samlet plan for sundhedsberedskab og præhospital indsats i Region Hovedstaden. Forslag til en samlet plan forventes forelagt forretningsudvalg og regionsråd på førstkommende møder i 2008, efterfulgt af en officiel høringsfase frem til endelig forelæggelse for regionsrådet i april ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tiltrædelse af indstillingen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden. En efterfølgende samlet plan for sundhedsberedskab og præhospital indsats inklusiv økonomiske konsekvenser vil blive udarbejdet ud fra 18

19 anbefalingerne og vil blive forelagt regionsrådet. Planens forslag gennemføres i takt med de økonomiske muligheder herfor. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Tiltrådt, at afrapportering sker ved en offentlig høring tirsdag den 27. november 2007 kl på regionsgården, og at regionsrådet på decembermødet tager stilling til afrapporteringens indhold set i lyset af de indkomne bemærkninger. Lars Engberg (A) og Allan Schneidermann (F) deltog ikke i sagens behandling : Udgår af dagsordenen, da tekniske problemer på hjemmesiden har forsinket modtagelsen af høringssvar. Benedikte Kiær (C), Jørgen Christensen (V) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Præhospital indsats og Sundhedsberedskab i Region Hovedstaden (FU) 2. Administrationens kommentarer til de rejste emner på den offentlige høring den 27. november 2007 (FU) 3. Kommentarer fra Dansk Sygeplejeråd af 3. december 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv:

20 Den 11. december 2007 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 19. november 2007, sag nr. 3 Afrapportering fra underudvalget for sundhed SAG NR. 4 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET FOR SUNDHED - FOREBYGGELSESPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at afrapporteringens forslag indgår i det videre arbejde med en forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden. Sagen blev behandlet på forretningsudvalgsmøde den 19. november Sagen genforelægges efter afholdt borgerhøring den 27. november 2007 med uændret indstilling. SAGSFREMSTILLING Af de sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden fremgår det, at der skal udarbejdes en forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden. Forud for regionsrådets drøftelse af forebyggelsespolitikken skal underudvalget for sundhed således afrapportere sine drøftelser med relevans for området. Underudvalget for sundhed har drøftet rammerne for og emner til afrapportering til regionsrådet om udarbejdelsen af en forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden. På baggrund af oplæg, baggrundsmateriale, samt drøftelser i underudvalget for sundhed er der udarbejdet vedlagte afrapportering vedrørende forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden. Sundhedsloven Med Sundhedsloven følger en ny opgavefordeling på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Kommunerne har alene ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, der har til formål at forebygge sygdomme og ulykker. Kommunerne har endvidere sammen med regionerne ansvaret for den patientrettede forebyggelse, der har til formål at hindre, at sygdomme udvikler sig yderligere, eller at udskyde komplikationer i forbindelse med sygdom. 20

21 Ansvaret for den patientrettede forebyggelse deles, således at regionerne har ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse, som foregår i tilknytning til behandlingen i sygehusvæsenet eller i almen praksis. Kommunerne har ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse, som finder sted uden for sygehusene og almen praksis. Forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden Af de sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden fremgår det: Forebyggelsespolitikken skal medvirke til at skabe større lighed i sundheden Med baggrund i sundhedsprofiler skal en målrettet forebyggende indsats tilrettelægges i samarbejde mellem praksislæger, kommuner og hospitalerne Faggrupperne skal sikres relevant uddannelse indenfor området Underudvalget for sundhed foreslår med denne afrapportering, at udgangspunktet for regionens arbejde med forebyggelse skal være, at forebyggelse ses som en naturlig og integreret del af det samlede patientforløb. Det foreslås endvidere, at der indenfor disse rammer for forebyggelsespolitikken bør sættes særlig fokus på: 1. Lighed i sundhed. 2. Evidens i forebyggelse. 3. Forebyggelse i drift. 4. Samarbejde mellem sektorer. 5. Regionen som rollemodel. Afrapportering om udarbejdelse af en forebyggelsespolitik i Region Hovedstaden er tænkt at skulle indgå i regionsrådets videre drøftelser og vedtagelse af en forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden. Underudvalget for sundhed har behandlet sagen i to møder og fremsender afrapporteringen til regionsrådet med anbefaling. Det bemærkes herved at den forebyggende indsats i forhold til kronisk sygdom vil blive uddybet i en særskilt afrapportering til regionsrådet i december om kronisk sygdom. Der har den 27. november 2007 været afholdt en borgerhøring, hvor underudvalget redegjorde for sin afrapportering. Det blev blandt deltagerkredsen fremført, at der bør sættes et særligt fokus på den helhedsorienterede behandling i forhold til forebyggelsen ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 21

22 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Det præciseres, at forebyggelsesspolitikken for Region Hovedstaden omfatter såvel somatik som psykiatri. Tiltrådt, at afrapportering sker ved en offentlig høring tirsdag den 27. november 2007 kl på regionsgården, og at regionsrådet på decembermødet tager stilling til afrapporteringens indhold set i lyset af de indkomne bemærkninger. Lars Engberg (A) og Allan Schneidermann (F) deltog ikke i sagens behandling : Udgår af dagsordenen, da tekniske problemer på hjemmesiden har forsinket modtagelsen af høringssvar. Benedikte Kiær (C), Jørgen Christensen (V) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til afrapportering vedrørende forebyggelse af 8. oktober 2007 (FU) Sagsnr.: Arkiv:

23 Den 11. december 2007 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 19. november 2007, sag nr. 4 Afrapportering fra underudvalget for psykiatri og social SAG NR. 5 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL - KVALITETEN AF INFORMATION OG INDDRAGELSE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at afrapporteringen om kvaliteten af information og inddragelse tages til efterretning, 2. at der søges etableret et PsykInfo i samarbejde med kommunerne, og 3. at udgifterne til PsykInfo tilvejebringes indenfor Region Hovedstadens Psykiatri s eksisterende økonomiske ramme. Sagen blev behandlet på forretningsudvalgsmøde den 19. november Sagen genforelægges efter afholdt borgerhøring den 27. november 2007 med uændret indstilling. SAGSFREMSTILLING Med udgangspunkt i de psykiatripolitiske hensigtserklæringer lægges der i Psykiatriplan 2007 vægt på information og kommunikation overfor brugere og pårørende i psykiatrien. I Psykiatriplanen fremhæves særligt tre områder for information og kommunikation: Inddragelse og løbende kontakt Bruger- og pårørendepolitik PsykInfo (Psykiatrisk Informationscenter) Med dette udgangspunkt har udvalget haft en temadrøftelse om kvaliteten af bruger- og pårørendeindflydelse, information og oplysning på psykiatriområdet. Inddragelse og løbende kontakt Det vil være hensigtsmæssigt i Region Hovedstaden at etablere fora for dialog for at styrke samarbejdet, fremme dialogen og sikre gensidig information, orientering og erfaringsudveksling. For at favne alle psykiatriens interessenter kan der etableres fora på tre niveauer: 23

24 Niveau 1: Politisk niveau (Politikere fra region og kommuner og brugere og pårørende) Niveau 2: Virksomhedsniveau (Region Hovedstadens Psykiatri og brugere og pårø-rende) Niveau 3: Lokalt niveau (Psykiatriske Centre og brugere og pårørende). I forbindelse med høring af psykiatriplanen kom bruger- og pårørendeforeningerne med en opfordring om at blive inddraget i og deltage i udviklingen af området, samt at der såvel på regionalt som lokalt plan blev etableret fora for dialog. Underudvalget for psykiatri og social finder, at det er hensigtsmæssigt med fora for dialog på de tre nævnte niveauer. Bruger- og pårørendepolitik Underudvalget for psykiatri og social har drøftet de af regionsrådet vedtagne principper for udarbejdelse af en bruger og pårørendepolitik. Underudvalget vægter, at bruger- og pårørendepolitikken bliver konkret og virkelighedsnær, når den udmøntes i praksis, og at den forankres lokalt. Politiken bør tage højde for, at brugere og pårørende ikke altid har samme interesser, og at det er brugeren, der er i centrum. Udvalget finder det desuden vigtigt, at politikken også har fokus på børn og unge af psykisk syge forældre. Udvalget er opmærksom på, at bruger- og pårørende inddragelsen allerede på nuværende tidspunkt pågår på virksomhedsniveau og på lokalt niveau. Rammerne for denne inddragelse afventes defineret med den overordnede bruger- og pårørendepolitik. PsykInfo (Psykiatrisk Informationscenter) Underudvalget for psykiatri og social har på møde den 10. september og 2. oktober 2007 drøftet etablering af PsykInfo i Region Hovedstaden. Drøftelsen har taget udgangspunkt i erfaringerne fra de tidligere amter herunder Århus og Vejle, forslag til etablering af PsykInfo fra bruger- og pårørendeforeningerne og PsykiatriFonden, samt mulighederne for etablering af PsykInfo i henhold til lovgivningen. Udvalget har drøftet etablering af PsykInfo, med fokus på organiseringen af PsykInfo i henholdsvis Århus og Vejle. Udvalget påpeger, at det er vigtigt, at kommunerne inddrages aktivt i oprettelsen af PsykInfo i regionen, samt at der samarbejdes med såvel PsykiatriFonden som bruger- og pårørendeorganisationer. Udvalget knytter an til, at PsykInfo forankres i regionens planlægnings- og optageområder. Udvalget vægter, at PsykInfo afspejler sig lokalt. Med inspiration fra PsykInfo i henholdsvis Århus og Vejle har udvalget fremdraget, at relevante ydelser i PsykInfo blandt andet kunne være: Bibliotek, som er offentligt for alle Pjecesamling Temaaftener med forskellige emner om psykiske lidelser 24

25 Nyhedsbrev, som udgives ca. en gang om måneden. Rådgivning Gruppe- og undervisningstilbud til brugere og pårørende herunder om kost, motion og bevægelse. Der har den 27. november 2007 været afholdt en borgerhøring, hvor underudvalget redegjorde for sin afrapportering. Det blev drøftet, hvorvidt der skal etableres PsykInfo i alle kommuner. Det bemærkes, at et forslag til en generel bruger-, patient- og pårørendepolitik behandles i anden sag på dagsordenen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften til PsykInfo forventes at udgøre 2 til 4 mio. kr. i årlig drift samt etableringsudgifter i mindre omfang. En deling af udgiften mellem region og kommuner skal aftales nærmere, såfremt PsykInfo etableres som et driftsfællesskab. Gennemførelse af forslaget sker i takt med de økonomiske muligheder herfor. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Tiltrådt, at afrapportering sker ved en offentlig høring tirsdag den 27. november 2007 kl på regionsgården, og at regionsrådet på decembermødet tager stilling til afrapporteringens indhold set i lyset af de indkomne bemærkninger. Lars Engberg (A) og Allan Schneidermann (F) deltog ikke i sagens behandling : Udgår af dagsordenen, da tekniske problemer på hjemmesiden har forsinket modtagelsen af høringssvar. Benedikte Kiær (C), Jørgen Christensen (V) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING 25

26 Bilagsfortegnelse: 1. Samlet afrapportering af kvaliteten af information og inddragelse, den 7. november 2007 (FU) 2. Notat af 22. november 2007 vedrørende PsykInfo (FU) 3. Kommentarer fra Dansk Sygeplejeråd af 3. december 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv:

27 Den 11. december 2007 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget for sundhed SAG NR. 6 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET FOR SUNDHED VED- RØRENDE KRONISK SYGDOM HERUNDER PATIENTUDDANNELSE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager afrapportering fra underudvalget for sundhed til efterretning. SAGSFREMSTILLING Underudvalget for sundhed skal jf. sit kommissorium givet af regionsrådet på møde den 6. februar 2007 afrapportere til regionsrådet vedrørende kronisk sygdom - herunder patientuddannelse. Underudvalget skal ifølge kommissoriet beskrive mulighederne for dannelse af en fælles regional struktur, således at regionens aktiviteter indenfor udvalgte forebyggelsesområder opnår en koordinering og synergi, samtidig med det sikres, at der sker implementering af den viden og tiltag, der foreligger på forebyggelsesområdet. I den forbindelse ønskes en belysning af mulighederne for implementering af viden og tiltag i et tværsektorielt samarbejde mellem den kommunale og regionale sektor. Underudvalget for sundhed skal endvidere belyse eksisterende aktiviteter og forebyggelsestiltag, der har en dokumenteret effekt på den kronisk syge patient. Samtidig skal underudvalget for sundhed beskrive hvor og hvorledes disse tiltag udføres i dag, og hvorledes disse tiltag vil kunne anvendes i et fremtidigt perspektiv med henblik på at opnå den størst mulige forebyggelseseffekt i forhold til de kroniske patienter i regionen. På baggrund af oplæg, baggrundsmaterialer samt drøftelserne i underudvalget for sundhed er der udarbejdet vedlagte afrapportering vedrørende kronisk sygdom og patientuddannelse. Kronisk sygdom forudsætninger for det gode forløb Underudvalget for sundhed har drøftet forudsætningerne for det gode patientforløb for mennesker med en kronisk sygdom. Underudvalget har i sine drøftelser taget udgangspunkt i følgende temaer: 27

28 1. Model for kronisk sygdom 2. Sundhedsvæsenet og kronisk sygdom 3. Patienten med kronisk sygdom 4. Samarbejde mellem sektorer Afrapporteringen om kronisk sygdom og patientuddannelse er tænkt at skulle indgå i det videre arbejde i Region Hovedstaden med udarbejdelse af en strategi for kronisk sygdom. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Benedikte Kiær (C), Jørgen Christensen (V) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Afrapportering fra underudvalget for sundhed vedrørende kronisk sygdom og patientuddannelse (FU) 2. Fællesmodel for forløbsprogrammer - notat af 10. august 2007 (FU) 3. Kortlægning af patientuddannelse - notat af 27. august 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv:

29 Den 11. december 2007 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget for psykiatri og social SAG NR. 7 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL OM KVALITET I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at afrapporteringen om kvalitet i børne- og ungdomspsykiatrien tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Udvalget har haft en temadrøftelse om kvalitet i børne- og ungdomspsykiatrien med særlig vægt på ventetider, nærhed og forebyggelse. Som det fremgår af Psykiatriplan 2007 udgør hovedfunktionen i børne- og ungdomspsykiatrien langt hovedparten af behandlingen. Hovedfunktionen omfatter både ambulant og stationær behandling af de mest almindelige psykiske sygdomme. Hertil kommer konsulentbistand til de kommunale døgninstitutioner for børn og unge, til kommunernes pædagogisk-psykologisk rådgivning og til hospitalernes sengeafsnit. Specialfunktionerne omfatter både ambulant og stationær behandling. Med tilstedeværelse af børne- og ungdomspsykiatrisk behandling i alle fire planlægningsområder samt på Bornholm er der sikret en rimelig grad af nærhed. Ventetider Antallet af ventende er stigende. Der var gennem hele 2006 ca. 750 aktivt ventende. Ved starten af 2007 var der ca. 15 pct. flere ventende end i 2006, og tallet ser ud til at være steget yderligere i løbet af året. Men ventetiden er samtidig faldende. Der i dag en mindre andel, som venter længere end 2 måneder, når der sammenlignes med de samme perioder de to år. Begge år er andelen, der venter længere tid end 2 måneder, størst i slutningen af året, hvilket er et udtryk for, at aktiviteten altid er lavere i sommerferieperioden. Udredningsgaranti Med psykiatriaftalen for , blev der varslet en gradvis indførelse af en udrednings- og behandlingsgaranti i børne- og ungdomspsykiatrien. Hensigten er, at der pr. 1. januar 2008 indføres en udredningsret, der indebærer, at børn og unge har ret til at lade sig udrede i privat regi, hvis der er en ventetid på mere end 2 29

30 måneder i offentligt regi. I 2009 udvides retten til også at gælde ventetid på behandling. Region Hovedstadens Psykiatri har iværksat tiltag på flere fronter for at imødekomme udredningsretten. Dels er der udarbejdet en fælles registreringspraksis for de børne- og ungdomspsykiatriske centre i regionen. Dels etableres der fem forskellige tiltag via nye permanente puljemidler. Den øgede aktivitet vil variere over årene, idet nogle initiativer er midlertidige. Det forventes, at der i forhold til det nuværende aktivitetsniveau på ca forløb årligt vil kunne gennemføres ca. 100 ekstra udredningsforløb i 2007, knap 400 ekstra udredningsforløb i 2008 og herefter knap 300 ekstra udredningsforløb i de efterfølgende år. Initiativerne forventes at have en positiv effekt på den generelle ventetid. Den nøjagtige effekt kan dog ikke forudsiges, da det blandt andet også vil afhænge af tilgangen af nye patienter, som ligesom i de seneste år fortsat forventes at ville stige i endnu en årrække. Forebyggelse Med kommunalreformen er der sket en ny opgavefordeling på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, hvor ansvaret for den borgerrettede forebyggelse varetages af kommunerne, mens ansvaret for den patientrettede forebyggelse varetages af regionen. Eventuel etablering af PsykInfo i samarbejde med kommunerne, vil således også være rettet mod forebyggelse i forhold til børn og unge med psykiske lidelser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Afrapporteringen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Benedikte Kiær (C), Jørgen Christensen (V) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING 30

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 6. november 2007 Kl. 16.30 på Sølager, Sølagervej 40, 3390 Hundested Møde nr. 7 Medlemmer: Bente

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2007 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 5 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten Lee Vibeke

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten Lee Vibeke

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 19. november 2007 Kl. 8.00 OBS! ændret mødedag og mødetidspunkt Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 19. november 2007 Kl. 8.00 OBS! ændret mødedag og mødetidspunkt Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 19. november 2007 Kl. 8.00 OBS! ændret mødedag og mødetidspunkt Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere