Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse."

Transkript

1 Statsforvaltningen Sagsnr Doknr Dato Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale tilsyns kompetence for så vidt angår den kommunale parkeringskontrol På baggrund af en konkret borgerhenvendelse vedrørende bl.a. spørgsmålet om mulighederne for at klage over en kommunal pålagt parkeringsafgift har Økonomi- og Indenrigsministeriet fundet grundlag for generelt at afdække det kommunale tilsyns kompetence for så vidt angår lovligheden af den kommunale parkeringskontrol. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det kommunale tilsyn med henvisning til 1, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse er afskåret fra at behandle konkrete indsigelser vedrørende lovligheden af parkeringsafgifter pålagt af den kommunale parkeringskontrol, idet lovgivningen om opkrævning og inddrivelse af parkeringsafgifter, jf. herved færdselslovens 121 og 122 a, samt bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol sammenholdt med lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 18 og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter 6, efter ministeriets opfattelse, når denne sammenholdes med lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3, må fortolkes således, at der ikke er andre klagemuligheder end fogedretten. Det kommunale tilsyn vil dog kunne foretage generelle undersøgelser af lovligheden af kommunernes generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis for pålæggelse af parkeringsafgifter, hvis tilsynet finder anledning hertil. Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. I. Kommunerne er underlagt et statsligt tilsyn, som udøves af Statsforvaltningen. Det overordnede tilsyn varetages af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Reglerne om Statsforvaltningens tilsyn er fastsat i lov om kommunernes styrelse a (lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014). Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen.

2 Statsforvaltningen beslutter selv på baggrund af de foreliggende oplysninger, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. lov om kommunernes styrelse 48 a. Det er i lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3, bestemt, at Statsforvaltningens tilsynskompetence viger, såfremt der er en særlig klage- eller tilsynsmyndighed, som kan tage stilling til den pågældende sag. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Stk.3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Af afsnit i de almindelige bemærkninger til lov nr. 381 af 28. maj 2003 (Ændring af lov om kommunernes styrelse med flere love (Forbedring af muligheder for indsigt i den kommunale administration, tilsynsreform m.v.)) fremgår bl.a. følgende om forholdet mellem det kommunale tilsyn og særlige klage- eller tilsynsmyndigheder: Klagereformudvalget finder det hensigtsmæssigt, at der ikke er tvivl om, hvilken myndighed der har ansvaret for at tage stilling til lovligheden af en kommunal beslutning, og at der normalt kun er én type prøvelsesmyndighed, der behandler en sag. Udvalget finder det endvidere hensigtsmæssigt, at det er kommunaltilsynet, der i overensstemmelse med gældende ret bør træde i baggrunden, såfremt der er en særlig rekursmyndighed eller tilsynsmyndighed, som kan tage stilling til en sag. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er enigt i Klagereformudvalgets forslag. Det er et grundlæggende retssikkerhedsmæssigt princip, at det er muligt ud fra affattelsen af lovteksten at forstå, hvilke forhold lovgivningen har til formål at regulere. Ministeriet finder det endvidere hensigtsmæssigt, at det er muligt at danne sig et samlet overblik over tilsynets kompetence ved en gennemgang af lov om kommunernes styrelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder det på den baggrund hensigtsmæssigt, at det fremgår udtrykkeligt af lov om kommunernes styrelse, at det almindelige kommunale tilsyn viger, hvis der er en særlig rekurs- eller tilsynsmyndighed, der er kompetent til at tage stilling til sagen. I betænkning nr om statens tilsyn med kommunerne fra december 2000 er det yderligere anført, at: Dette er tillige i overensstemmelse med princippet i lovens 1, stk. 2, hvorefter lovens generelle regler viger for anden lovgivning. Af de specielle bemærkninger til lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3 2, fremgår bl.a. følgende: For at sikre et så enstrenget klage- og tilsynssystem som muligt vil statsamtmandens tilsyn i alle tilfælde vige for andre rekursmyndigheder eller lovbestemte tilsynsmyndigheder, uanset hvilke reaktionsmuligheder og hvilket særligt kendskab den pågældende myndighed måtte have i den konkrete sag, rekurs- eller tilsynsmyndigheden kan tage stilling til. Dette gælder også sektortilsynsmyndigheder, der på lovbestemt grundlag alene er beføjet til at afgive en retligt uforbindende udtalelse om lovligheden af en kommunal disposition eller undladelse. Selv om statsamtmanden efter bestemmelsen er afskåret fra at tage stilling til lovligheden af konkrete kommunale dispositioner, der kan påklages til en rekursmyndighed, er en kommunes generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis vedrørende opgaveudførelsen på det 1 FT, Tillæg A, , side FT, Tillæg A, , side

3 pågældende sagsområde stadig omfattet af statsamtmandens tilsyn i det omfang, rekursmyndigheden ikke kan tage stilling hertil. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse må det anses for forudsat, at den særlige klage- eller tilsynsmyndighed, som det kommunale tilsyn efter lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3, viger for, er en forvaltningsmyndighed. Den særlige adgang til at indbringe politiets og kommunalbestyrelsernes afgørelser om at pålægge en parkeringsafgift for fogedretten, der følger af 18 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og 6 i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter som refereret nedenfor i afsnit III, afskærer således ikke i sig selv tilsynets kompetence i henhold til lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3. Lov om kommunernes styrelse 1, stk. 2, bestemmer følgende om lovens anvendelsesområde i forhold til øvrig lovgivning: Stk. 2. Lovens bestemmelser finder anvendelse på alle forhold i den kommunale styrelse, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen. Det må herefter undersøges, om det af speciallovgivningen kan udledes, at det kommunale tilsyn er inkompetent i forhold til den kommunale parkeringskontrol. II. Det er i henhold til 121, stk. 1, i færdselsloven (lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013 med senere ændringer) politiets opgave at udstede parkeringsafgifter. Af bestemmelsens stk. 2, 1. pkt., følger det, at politiets afgørelser om at pålægge en parkeringsafgift ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Stk.2. Afgørelse om pålæggelse af afgift kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens 19. Afgiften tilfalder statskassen. Af de specielle bemærkninger til 120, stk. 2, 1. pkt., i færdselsloven fra (lov nr. 287 af 10. juni 1976), som svarer til den nugældende 121, stk. 2, 1. pkt., fremgår følgende: Efter de gældende regler om standsnings- og parkeringsafgifter vil den, der har fået pålagt en sådan afgift, kunne påklage politiets afgørelse til justitsministeriet. Den pågældende vil endvidere have mulighed for at få sine indsigelser prøvet i fogedretten, såfremt afgiften forsøges inddrevet af politiet. Da det imidlertid skønnes forsvarligt, at politiets afgørelse alene prøves af fogeden, foreslås der i stk. 2, 1. pkt., en ny bestemmelse, hvorefter afgørelser om pålæggelse af afgift ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. I henhold til 122 a, stk. 1, i færdselsloven kan justitsministeren bestemme, at kontrollen med overholdelse af bestemmelserne nævnt i lovens 121, stk. 1, helt eller delvist kan overlades til kommunalbestyrelsen. Færdselslovens 122 a har følgende ordlyd: 122 a. Justitsministeren kan bestemme, at kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der nævnes i 121, stk. 1, helt eller delvist overlades til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvist at varetage den parkeringskontrol, som i medfør af stk. 1 overlades til kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Parkeringsafgift pålagt i henhold til bemyndigelse efter stk. 1 og 2 fordeles efter justitsministerens nærmere bestemmelser mellem staten og den kommune, på hvis område kontrollen udføres. Reglerne i 121, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse. 3 FT, Tillæg A, , side 420 3

4 Stk. 4. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om den kommunale parkeringskontrols virksomhed. Bemyndigelsen i bestemmelsens stk. 1, er udnyttet ved bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol (bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005). Af bekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: 1. Kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i færdselslovens 121, stk. 1, kan foruden af politiet varetages af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kontrollen med overholdelse af færdselslovens 28, stk. 2, varetages alene af politiet. 2. Ved pålæg af standsnings- og parkeringsafgift skal der benyttes en blanket, der indeholder oplysninger om 1) betalingsfrist, 2) hvortil indsigelser mod afgiften kan rettes (kommunen), 3) muligheden for, såfremt kommunen fastholder afgiften, at inddrive afgiften ved udpantning, jf. færdselslovens 121, stk. 4, eller ved lønindeholdelse eller modregning, jf. færdselslovens 122 b, og 4) hvilke merudgifter der påløber, såfremt betalingsfrist ikke overholdes, og såfremt der foretages udlægsforretning hos pantefogeden, lønindeholdelse eller modregning. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte blanket skal udformes efter en model, hvis indhold aftales mellem Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Rigspolitichefen og restanceinddrivelsesmyndigheden. Stk. 3. Rigspolitichefen bistår kommunerne med hensyn til etablering af den nødvendige forespørgselsadgang til Centralregisteret for Motorkøretøjer. Kommunerne afholder alle udgifter i forbindelse med forespørgselsadgangen. 3. Afgifter pålagt af kommunalbestyrelsen opkræves af kommunen og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Det følger af færdselslovens 122 a, stk. 3, 2. pkt., at reglerne i lovens 121, stk. 2, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved den kommunale parkeringskontrol. En kommunalbestyrelses afgørelse om at pålægge en parkeringsafgift kan dermed ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Det kommunale tilsyn er ikke en højere administrativ myndighed omfattet af 121, stk. 2, i færdselsloven, og det følger derfor ikke direkte af færdselslovgivningen, at det kommunale tilsyn er inkompetent i forhold til at behandle konkrete indsigelser over parkeringsafgifter pålagt af den kommunale parkeringskontrol. III. Der er for så vidt angår afgørelser om parkeringsafgifter, som kan inddrives ved lønindeholdelse eller modregning, i 18 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (lov nr af 19. december 2008 med senere ændringer) fastsat regler om en særlig adgang til at få sagen indbragt for og prøvet af fogedretten. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 18. Fogedretten træffer efter begæring afgørelse om indsigelser vedrørende kontrolafgifter for overtrædelse af bestemmelserne i færdselsloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jernbaneloven og lov om trafikselskaber, som skyldneren fremsætter over for restanceinddrivelsesmyndigheden om dels kravets berettigelse, dels berettigelsen af en afgørelse om lønindeholdelse og om en gennemført modregning. Begæringen fremsættes over for restanceinddrivelsesmyndigheden, som indbringer indsigelsen for fogedretten. Afgørelse træffes efter reglerne i retsplejelovens Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes af fogedretten i den retskreds, hvor skyldnerens bopæl er beliggende. 4

5 Stk. 3. Fristen for begæring om indbringelse af indsigelser efter stk. 1 er 4 uger, fra skyldneren har modtaget meddelelse om lønindeholdelse eller modregning. Stk. 4. Overskrides den frist, der er nævnt i stk. 3, afviser fogedretten sagen. Fogedretten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter meddelelsen om lønindeholdelse eller modregning tillade, at en indsigelse behandles. Begæring herom skal i så fald indleveres til fogedretten inden 4 uger efter tilladelsens meddelelse. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53. Reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige suppleres af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter (lovbekendtgørelse nr. 572 af 20. juni 2001 med senere ændringer), som vedrører den situation, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden søger et krav inddrevet ved udpantning, og hvor skyldneren har indsigelser mod det udlæg, som er foretaget af pantefogeden. Efter denne lovs 6 er det også her fogedretten, der træffer afgørelse om de indsigelser, som fremsættes over for pantefogeden. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 6. Fogedretten træffer afgørelse om indsigelser mod udlæg, som fremsættes over for pantefogder eller told- og skattefogder. Afgørelsen træffes efter reglerne i retsplejelovens Pantefogder og told- og skattefogder kan henskyde tvivlsspørgsmål til fogedrettens afgørelse, selv om der ikke fremsættes indsigelser. Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes af den fogedret, som skulle have foretaget forretningen, hvis denne ikke havde været henlagt til de nævnte fogder. Stk. 3. Under forretningen kan indsigelser fremsættes over for pantefogden eller told- og skattefogden, der underretter fogedretten om indsigelserne. Efter forretningen kan indsigelser fremsættes over for fogedretten. Fristen for fremsættelse af indsigelser er 4 uger fra forretningens foretagelse. Oversiddes fristen, afviser fogedretten indsigelsen. Fogedretten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter forretningen tillade, at en indsigelse behandles. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53. IV. Lovgivningen om opkrævning og inddrivelse af parkeringsafgifter, jf. herved færdselslovens 121 og 122 a, samt bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol sammenholdt med lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 18 og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter 6, findes efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, når denne sammenholdes med lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3, at måtte fortolkes således, at der i forhold til konkrete indsigelser vedrørende parkeringsafgifter pålagt af den kommunale parkeringskontrol ikke er andre klagemuligheder end fogedretten. Det er således i færdselslovens 121, stk. 2, 1. pkt., hvortil lovens 122 a henviser, bestemt, at den kommunale parkeringskontrols afgørelser om at pålægge en parkeringsafgift ikke kan og jf. lovbemærkningerne ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed, og af bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol følger det, at indsigelser vedrørende en parkeringsafgift kan rettes til kommunen, der har mulighed for at inddrive afgiften ved udpantning, lønindeholdelse eller modregning, såfremt kommunen fastholder afgiften. Samtidig er det ved lov bestemt, at fogedretten i disse sager varetager en særlig funktion som klageinstans, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 18 og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter 6. Det forhold, at det af forarbejderne til færdselsloven fremgår, at der, henset til, at en afgørelse om at pålægge en parkeringsafgift kan prøves af fogedretten, ikke findes at være behov for en højere administrativ myndighed på området, taler efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse for, at der ikke er behov for, at det kommunale tilsyn kan tage stilling til disse afgørelser. Hertil kommer, at det af forarbejderne til 48, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse fremgår, at det er formålet med bestemmelsen at sikre et så enstrenget klage- og tilsynssystem som muligt ud fra et princip om, at der ikke bør være tvivl om, hvilken myndighed der har ansvaret for at tage stilling til lovligheden af en kommunal beslut- 5

6 ning, og at der normalt kun bør være én type prøvelsesmyndighed, der behandler en sag. Dette taler efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse ligeledes for, at der ikke er behov for, at det kommunale tilsyn kan tage stilling til disse afgørelser. Den særlige klageadgang til fogedretten, herunder fogedrettens behandling af sagen i medfør af retsplejelovens , indebærer bl.a., at borgerens indsigelser skal fremsættes over for restanceinddrivelsesmyndigheden/pantefogeden, med mindre der er tale om indsigelser, som fremsættes efter en foretaget udlægningsforretning, idet indsigelserne da skal fremsættes over for fogedretten, at restanceinddrivelsesmyndigheden/pantefogeden indbringer indsigelserne for fogedretten, at borgeren skal gives vejledning om klageadgangen til fogedretten, at fogedretten foretager en fuldstændig prøvelse efter grundlovens 63, at selvmødere skal gives særlig vejledning, at fogedretten kan meddele en borger fri proces, herunder advokatbeskikkelse, og at fogedretten skal iagttage de retssikkerhedsgarantier, der gælder for tiltalte i straffesager. Fogedrettens behandling medfører således en væsentlig retsbeskyttelse for borgeren. Såfremt konkrete indsigelser vedrørende parkeringsafgifter pålagt af den kommunale parkeringskontrol alene kan behandles af fogedretten, sikrer man endvidere en ensartet behandling af afgørelser truffet af henholdsvis politiet, jf. færdselslovens 121, og den kommunale parkeringskontrol, jf. færdselslovens 122 a. Det forekommer uhensigtsmæssigt, at indsigelser vedrørende en afgørelse om den samme lovovertrædelse skal behandles forskelligt afhængigt af, om det er politiet eller den kommunale parkeringskontrol, der har truffet afgørelsen. Der bliver således tale om tilfældigheder frem for gennemsigtighed. Det er på baggrund af ovenstående og med henvisning til 1, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det kommunale tilsyn må anses for afskåret fra at behandle konkrete indsigelser vedrørende lovligheden af parkeringsafgifter pålagt af den kommunale parkeringskontrol. Det kommunale tilsyn må dog alene anses for afskåret fra at behandle sådanne konkrete indsigelser og vil således kunne foretage generelle undersøgelser af lovligheden af kommunernes generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis for pålæggelse af parkeringsafgifter, hvis tilsynet finder anledning hertil. Dette gælder, uanset om en kommunes generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis er udmøntet i konkrete kommunale dispositioner, der kan påklages til fogedretten. V. Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker med dette brev at orientere Statsforvaltningen om ministeriets retsopfattelse med henblik på, at det kommunale tilsyn fremadrettet generelt anser sig for afskåret fra at behandle konkrete indsigelser vedrørende lovligheden af parkeringsafgifter pålagt af den kommunale parkeringskontrol. Med venlig hilsen Christina Ekmann 6

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes opsigelse af kontrakt med Blæksprutten Pleje ApS efter fritvalgsordningen

Frederikshavn Kommunes opsigelse af kontrakt med Blæksprutten Pleje ApS efter fritvalgsordningen Kromann Reumert Rådhuspladsen 3 8000 Århus C Att.: Jeppe Lefevre Olsen Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K jol@kromannreumert.com Tlf. 3392 9300 2. Statsforvaltningen Nordjylland 3. Frederikshavn

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Dato: 20. december 2004. Vejledning om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

Dato: 20. december 2004. Vejledning om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Dato: 20. december 2004 Vejledning om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Justitsministeriet 2004 Indhold Punkt Side I. Indledning 1 4 5 II. Hvilke

Læs mere

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. april 2012 FM 2012/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Tårnby Kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen med Tårnby Husmoder-Hjælp I/S

Tårnby Kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen med Tårnby Husmoder-Hjælp I/S Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup kommunen@taarnby.dk Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 2. Statsforvaltningen Hovedstaden Tlf. 3392 9300 3. Bornholms Husmoder-Hjælp I/S v/bartroff

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven

A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT :: LANDSTINGETS OMBUDSMAND Klage over påbud om overholdelse af råstofloven A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet sin gennemgang af sagen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet sin gennemgang af sagen. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Henrik Fausing Sagsnr. 2012-00450 Doknr. 112530 Dato 19-08-2013 Ved brev af 26. juni 2009 med bilag har Dansk Byggeri rettet henvendelse til Indenrigs-

Læs mere

Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse

Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1528 1 INDLEDNING... 5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium... 5 1.2

Læs mere