Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Skatteministeriet J.nr Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Adgang for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder til skyldners cpr-nr. i forbindelse med overdragelse af restancer til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden og hjemmel til henstand med indregnet restskat) 1 I lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret senest ved 2 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:»stk. 5. Ved overdragelsen af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden skal en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, oplyse skyldnerens cpr-nr. Inden overdragelsen skal den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, skriftligt opfordre skyldneren til inden for en nærmere fastsat frist at oplyse sit cpr-nr., medmindre den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, allerede har skyldnerens cpr-nr. Den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden er forpligtet til på anmodning fra forsyningsvirksomheden eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, til brug for kontrol af skyldnerens oplysning om sit cpr-nr. at oplyse skyldnerens cpr-nr. Samme pligt har den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden, hvis skyldneren ikke rettidigt oplyser sit cpr-nr. I den skriftlige opfordring til skyldneren skal der gives oplysning om adgangen til at indhente skyldnerens cpr-nr. hos den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden.«stk. 5-7 bliver herefter stk I 2, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres»stk. 6«til:»stk. 7«. 3. I 2, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres»stk. 1-6«til:»stk. 1-7«. 2 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret senest

2 - 2 - ved 7 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring: 1. I 89 indsættes som stk. 2:»Told- og skatteforvaltningen kan meddele en person henstand med restskat m.v., der opkræves ved indregning efter 61, stk. 3, hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke vil kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. For fordringer, der inden lovens ikrafttræden er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden uden at være påført skyldnerens cpr-nr., kan en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, kræve cpr-nr. oplyst i overensstemmelse med 1, nr. 1, med henblik på videregivelse til restanceinddrivelsesmyndigheden.

3 - 3 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Adgang til cpr-nr. for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i forbindelse med overdragelsen af fordringer til SKAT Gældende ret Lovforslaget 3.2. Henstand med indregnet restskat Gældende ret Lovforslaget 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Gennem de senere år er reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige flere gange blevet ændret med henblik på at effektivisere inddrivelsen og derved forhindre yderligere stigninger i de offentlige restancer. Med dette for øje og for at sikre en effektiv administration er der behov for yderligere en lovændring, som vil sikre en mere effektiv og ressourcebesparende inddrivelse hos SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed af fordringer, som opkræves af kommunalt ejede forsyningsvirksomheder. Efter kildeskattelovens 61, stk. 3, indregnes restskat i forskudsskatten for indkomståret efter året for udskrivningen af årsopgørelsen. Indregningen er beløbsmæssigt begrænset til kr., men for personer med en lav indkomst vil indregningen reducere et i forvejen lavt rådighedsbeløb. For at kunne hjælpe disse personer er der behov for at kunne yde henstand med den indregnede restskat, så denne kan betales på et senere tidspunkt.

4 Lovforslagets formål og baggrund Som et led i kommunalreformen overtog SKAT fra den 1. november 2005 inddrivelsen af kommunernes gæld. Kommunerne er således i dag forpligtede til at gøre brug af SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed for alle deres krav. Dette gælder også for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, der er udskilt fra den kommunale forvaltning til drift i selvstændige selskaber i form af f.eks. aktie-, anparts- eller interessentskaber. Disse virksomheder varetager typisk opgaver på områderne vand, spildevand, fjernvarme, gas og lignende. Effektiviteten af SKATs inddrivelse af offentlige krav afhænger i høj grad af, om fordringshaverne er i stand til at levere oplysninger vedrørende deres skyldneres cpr-nr. og cvr-nr. I dag beror det ofte på tilfældigheder, om de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder er i stand til at levere de fornødne oplysninger vedrørende deres personlige skyldneres cpr-nr., da forsyningsvirksomhederne ikke har krav på at få disse oplysninger udleveret hverken af offentlige myndigheder eller af skyldnerne selv. Derimod er de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder altid i stand til at levere de fornødne oplysninger vedrørende deres erhvervsdrivende skyldneres cvr-nr., da der er fri adgang til oplysninger herom i Det Centrale Virksomhedsregister. Lovforslagets formål er derfor at tilvejebringe det fornødne hjemmelsgrundlag på området, således at de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, fremover altid vil være i stand til at levere det fornødne cpr-nr. på skyldneren ved overdragelse til SKAT. De kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav vil herefter systemmæssigt kunne inddrives på lige fod med andre offentlige krav, hvilket vil effektivisere inddrivelsen af forsyningsvirksomhedernes krav. Lovforslaget har desuden til formål at skabe hjemmel til at yde personer med en lav indkomst henstand med restskat, som i medfør af kildeskattelovens 61, stk. 3, er blevet indregnet i personernes forskudsskat. En sådan henstandspraksis blev indført i 2006, men i 2012 blev det konstateret, at denne praksis ikke havde hjemmel i lovgivningen, og den blev derfor bragt til ophør. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Adgang til cpr-nr. for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i forbindelse med overdragelsen af fordringer til SKAT Gældende ret De kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, der er udskilt fra den kommunale forvaltning til drift i selvstændige selskaber, regnes i forhold til CPR-loven for private juridiske personer.

5 - 5 - Dette gælder også, selv om der er tale om offentlig virksomhed, som er henlagt til drift i selskabsretlig form, og selv om de pågældende selskaber er 100 pct. kommunalt ejede. Som det er i dag, har de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i deres egenskab af private juridiske personer i CPR-lovens forstand ikke adgang til Det Centrale Personregister på linje med offentlige myndigheder, ligesom de heller ikke i øvrigt kan få adgang til deres kunders cpr-nr. via en forespørgsel til andre offentlige myndigheder. Kunderne har heller ikke pligt til selv at oplyse cpr-nr. Medmindre kunden selv har oplyst sit cpr-nr., vil krav, der overdrages til SKAT med henblik på inddrivelse, følgelig ikke være påført skyldnerens cpr-nr. Hvis en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed ikke er i stand til at levere et cpr-nr. på en skyldner i forbindelse med overdragelsen af et krav til inddrivelse hos SKAT, er SKAT i dag nødsaget til at oprette kravet på et fiktivt cpr-nr. Dette indebærer foruden at skabe usikkerhed om skyldnerens identitet at SKAT ikke er i stand til at gøre brug af lønindeholdelse over for skyldneren, da lønindeholdelse forudsætter et cpr-nr. på skyldneren. Den manglende adgang til lønindeholdelse nedsætter effektiviteten i inddrivelsen af de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav, da lønindeholdelse er det mest effektive inddrivelsesværktøj over for denne type af restancer. SKAT er nødsaget til at inddrive gælden ved hjælp af andre inddrivelsesmidler som f.eks. udpantning (udlæg). Da de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav er karakteriserede ved at være mange og små, vil ressourcetrækket ved at anvende et sådant inddrivelsesmiddel i forhold til disse krav blive uforholdsmæssigt stort. I sin yderste konsekvens kan det manglende cpr-nr. indebære, at SKAT ikke er i stand til at inddrive et krav, inden det forældes. Hvis en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed derimod er i stand til at levere et cpr-nr. på skyldneren i forbindelse med overdragelsen af et krav til inddrivelse hos SKAT, har SKAT mulighed for at lønindeholde for kravet og dermed yde en optimal inddrivelsesindsats. De forskelligartede muligheder for at inddrive forsyningsvirksomhedernes krav, alt afhængig af om der foreligger et cpr-nr. på skyldneren eller ej, afstedkommer en uensartet og ineffektiv sagsbehandling. Hertil kommer, at forsyningsvirksomhederne af systemtekniske årsager må oversende sagerne manuelt (dvs. som papirpost) til SKAT, hvis der ikke foreligger et cpr-nr. på skyldneren. Samlet betyder disse begrænsninger i forsyningsvirksomhedernes adgang til skyldnernes cprnr., at en automatiseret inddrivelse, der var en af hovedbegrundelserne for samlingen af hele inddrivelsesopgaven hos SKAT, ikke kan gennemføres fuldt ud i relation til forsyningsvirksomhedernes krav. Den manglende adgang til cpr-nr. vil endvidere i høj grad vanskeliggøre udnyttelsen af automatikken i EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem) for denne

6 - 6 - type af krav, idet det er en forudsætning, at kravene i videst muligt omfang overdrages på cprnr. Ultimo 2012 var der registreret debitorer og debitorforhold i SKATs inddrivelsessystemer vedrørende gæld til forsyningsvirksomheder. Den samlede gæld til forsyningsvirksomheder, der var under inddrivelse hos SKAT ultimo 2012, udgjorde godt 176 mio. kr Lovforslaget Det foreslås, at der i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige tilvejebringes en lovhjemmel, der giver de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen (typisk et administrationsselskab), adgang til at kræve cpr-nr. oplyst af den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden, hvis skyldneren ikke selv oplyser sit cpr-nr. efter skriftligt at være blevet opfordret dertil. Det foreslås, at det kommer til at fremgå af bestemmelsen, at en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, får pligt til at oplyse skyldnerens cpr-nr. i forbindelse med overdragelsen af fordringen til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, som er SKAT. Ligeledes foreslås det, at en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, inden overdragelsen til inddrivelse skriftligt skal opfordre skyldneren til at oplyse sit cpr-nr. inden for en frist, der fastsættes i den skriftlige opfordring til skyldneren, medmindre skyldnerens cpr-nr. allerede kendes. Det foreslås endvidere, at en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, til brug for kontrol af den enkelte skyldners oplysninger vedrørende sit cpr-nr. kan indhente skyldnerens cpr-nr. hos den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden. Det foreslås, at samme ret består, hvis skyldneren ikke rettidigt oplyser sit cpr-nr. Endelig foreslås, at det i den skriftlige opfordring til skyldneren skal oplyses, at den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, kan indhente oplysningen om skyldnerens cpr-nr. hos den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden til brug for kontrol af skyldnerens oplysning om sit cpr-nr., og at oplysningen tillige kan indhentes, hvis skyldneren ikke rettidigt oplyser sit cpr-nr.

7 - 7 - Den skriftlige opfordring kan gives i forbindelse med den underretning, som skyldneren i medfør af 2, stk. 4, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige skal have om overdragelsen til SKAT, inden overdragelsen finder sted. Da oplysninger om cpr-nr. i sagens natur er personoplysninger, er den behandling af oplysningerne, som en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, foretager vedrørende skyldnerens cpr-nr., omfattet af persondatalovens regler, herunder af lovens 11, stk. 2, nr. 1, hvorefter private må behandle oplysninger om personnummer, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Behandlingen af oplysningen om skyldnerens cpr-nr. skal derfor ske i overensstemmelse med persondatalovens regler. Endelig foreslås det, at der i loven indsættes en overgangsregel, hvorefter der også for fordringer, som inden lovens ikrafttræden er overdraget til inddrivelse hos SKAT uden at være påført skyldnerens cpr-nr., er adgang for en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, til at kræve cpr-nr. oplyst i overensstemmelse med lovforslagets 1, nr. 1, med henblik på videregivelse til SKAT. Hvis en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed har sendt en fordring til inddrivelse inden lovens ikrafttræden, vil skyldnerens cpr-nr. måske ikke foreligge, hvorfor inddrivelse ikke kan ske ved lønindeholdelse. Dette kunne foranledige forsyningsvirksomheden til at tilbagekalde fordringen for at genfremsende den til inddrivelse efter lovens ikrafttræden nu med skyldners cpr-nr. Hvis en fordring tilbagekaldes, vil den imidlertid miste sin plads i dækningsrækkefølgen, jf. 4 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, og en ny plads opnås ved genfremsendelsen. Formålet med overgangsreglen er således at sikre, at kommunalt ejede forsyningsvirksomheder også kan få en effektiv inddrivelse af fordringer, der er sendt til inddrivelse inden lovens ikrafttræden, uden at skulle tilbagekalde fordringerne med henblik på genfremsendelse Henstand med indregnet restskat Gældende ret Når årsopgørelsen for en skatteborger udskrives senest den 1. oktober i året efter indkomståret og viser en restskat, vil denne med et tillæg efter kildeskattelovens 61, stk. 2, blive overført til det efterfølgende år med indtil kr. (2010-niveau). Restskatten bliver således fordelt som en månedlig forhøjelse af den a conto opkrævede A-skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. Reglerne for opkrævning af restskat gennem indregning findes i kildeskattelovens 61, stk. 3. Restskat m.v., der overstiger indregningsgrænsen på kr., opkræves i tre rater i

8 - 8 - overensstemmelse med kildeskattelovens 61, stk. 4. SKAT indførte i 2006 med SKAT-meddelelsen SKM SKAT en praksis, hvorefter der kunne ydes kontanthjælpsmodtagere på løbende varig hjælp henstand med indregnet restskat, fordi disse personer kunne komme i økonomisk trang ved indregningen af en væsentlig restskat. Praksis blev fulgt op af SKAT-meddelelsen SKM SKAT, der fejlagtigt gik ud fra, at indregningen af restskat efter kildeskattelovens 61, stk. 3, ikke var obligatorisk, men blot en mulighed. Bestemmelsen er imidlertid entydig. Der skal ske indregning af restskat m.v. med indtil kr., hvis årsopgørelsen for skatteborgeren udskrives senest den 1. oktober i året efter det pågældende indkomstår. Restskat opstår, fordi de foreløbige skatter har været fastsat for lavt, og den resterende skat restskatten må derfor opkræves senere. Indregningen er udtryk for en opkrævning af restskatten, ikke en inddrivelse af denne, idet inddrivelse først kommer på tale, når den betalingsfrist, som fastsættes ved opkrævningen, er passeret uden betaling. Henstandsreglerne i inddrivelseslovgivningen kan derfor ikke finde anvendelse på indregnet restskat. SKAT konstaterede i 2012, at der ikke var lovhjemmel til at undlade at indregne restskatter med indtil kr. i forskudsskatten. Derfor blev henstandsmuligheden ophævet ved SKM SKAT af 5. november Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 250 og 251 af 5. februar 2013 og spørgsmål nr. 394 af 18. april 2013 over for skatteministeren rejst problemstillingen om den manglende henstandsmulighed. Skatteministeren har i sine svar tilkendegivet, at han vil søge en løsning på problemstillingen. Efter kildeskattelovens 73 D kan SKAT, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, meddele henstand med skatter, som personer, selskaber, foreninger m.v. er pålignet eller har skullet indeholde. Bestemmelsen anvendes dog ganske restriktivt og fortrinsvis i tilfælde, hvor der foreligger myndighedsfejl, force majeure eller force majeure-lignende situationer. Økonomisk nød indgår ikke som et kriterium. Tilsvarende indeholder kildeskattelovens 89 hjemmel til, at SKAT, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, kan indrømme en skattepligtig midlertidig fritagelse for betaling af A- skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. Fritagelsen kan gøres betinget af, at der svares renter med renten i henhold til 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned for den tid, fritagelsen omfatter.

9 Lovforslaget Det foreslås, at der i kildeskattelovens 89 indsættes et stk. 2 med en udtrykkelig hjemmel til at give henstand med indregnet restskat m.v., hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke vil kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige. Henstanden vil indebære, at den indregnede restskat m.v. opkræves særskilt til betaling på et senere tidspunkt efter SKATs bestemmelse. Tidspunktet for betalingen vil derfor være udtryk for henstandsperiodens længde. Der skal ved fastsættelsen af disse betalingstidspunkter ikke foretages en vurdering af personens betalingsevne, da henstandsperioden skal være den samme for alle personer, der opfylder betingelsen for at få henstand. Der beregnes ikke renter af henstandsbeløbet i henstandsperioden. Henstandsbetingelsen vil være opfyldt, hvis personen på det tidspunkt, hvor personen anmoder om henstand, har en med det indregnede beløb justeret nettoindkomst, der som følge af sin størrelse vil udelukke inddrivelse af en evt. restance til det offentlige gennem en afdragsordning fastsat efter 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Efter denne bestemmelse fastsættes det årlige beløb, som personen skal afdrage, som en procentdel af personens årlige nettoindkomst. For året 2013 er nettoindkomstgrænsen kr. for personer uden forsørgerpligt over for børn, dvs. at der ikke kan inddrives forfalden gæld via en afdragsordning over for sådanne personer med en nettoindkomst på mindre end kr. Ved forsørgerpligt over for børn er nettoindkomstgrænsen kr. Henvisningen i den foreslåede bestemmelse til den manglende inddrivelsesmulighed gennem en afdragsordning har alene til formål at afklare, om den person, der ønsker henstand med sin indregnede restskat m.v., har en nettoindkomst, der befinder sig under den grænse, der gælder for inddrivelse gennem en afdragsordning. Både personer med og uden en restance til det offentlige kan derfor få henstand med den indregnede restskat, hvis den objektive betingelse om nettoindkomstens størrelse er opfyldt. Den årlige nettoindkomst opgøres som den årlige bruttoindkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger efter 14, stk. 4, nr. 2 a, ATP og skat. Pensionsindbetalingerne efter 14, stk. 4, nr. 2 a, er pensionsindbetalinger, der foretages af arbejdsgiveren, når pensionen er et obligatorisk led i ansættelsesforholdet. I bruttoindtægten indgår også indkomst, som ifølge 12 ikke kan gøres til genstand for lønindeholdelse. Ved fastsættelsen af den årlige indkomst anvendes som udgangspunkt oplysningerne fra indkomstregisteret, idet den laveste af de seneste to måneders indkomster omregnes til

10 årsindkomst, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 4. Hvis der ikke foreligger oplysninger fra indkomstregisteret om personens indkomst, fordi indkomsten ikke indberettes til registeret, eller hvis en væsentlig del af den indberettede indkomst består af B-indkomst, kan i stedet seneste årsopgørelse anvendes, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 5. Disse afdragsordninger er nærmere beskrevet i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit G.A Når personen modtager sin forskudsopgørelse, vil personen kunne konstatere, om der i det kommende indkomstår vil ske en indregning af restskat m.v. i forskudsskatten. I forbindelse med den tidligere, uhjemlede henstandspraksis hos SKAT blev der gennemført en undersøgelse, der skulle belyse antallet af henvendelser fra personer, der ønskede en henstand. Efter udsendelsen af forskudsopgørelsen i efteråret 2010 modtog SKAT de første henvendelser i uge 47, nemlig 26. Langt de fleste henvendelser, nemlig 287, blev dog modtaget i uge 5, Det kan forklares med, at personerne da kunne konstatere, at der for januar 2011 som følge af indregningen blev udbetalt et mindre beløb end tidligere. Hvis en person fremsætter sin henstandsanmodning i året for udskrivningen af årsopgørelsen, vil den restskat m.v., der indregnes i forskudsskatten for det følgende indkomstår, ikke indgå i den skat, der skal fratrækkes ved opgørelsen af den årlige nettoindkomst efter bekendtgørelsens 5, stk. 1. Den årlige nettoindkomst, der på dette tidspunkt året inden indregningsåret opgøres til brug for henstandsanmodningen, vil derfor skulle fratrækkes det indregnede beløb ved opgørelsen af den årlige nettoindkomst, hvis størrelse er afgørende for, om betingelsen for henstand er opfyldt. Hvis personen først anmoder om henstand med restskatten m.v. i f.eks. februar måned i det indkomstår, hvor restskatten m.v. opkræves ved indregning, vil en del af restskatten m.v. være betalt. Det skyldes, at de skattebeløb, der er opkrævet for et år, hvortil der er overført restskat m.v., anses for medgået først til dækning af den overførte restskat m.v., jf. kildeskattelovens 61, stk. 3, sidste pkt. Der kan ikke gives henstand med et beløb, der allerede er betalt, og den restskat m.v., der i dette tilfælde kan gives henstand med, vil derfor være reduceret med det beløb, der blev betalt i januar måned. Der skal med den foreslåede henstandsregel ikke foretages en ressourcekrævende betalingsevnevurdering ved en anmodning om henstand med indregnet restskat m.v. Reglen er gjort objektiv, fordi der alene tages hensyn til personens aktuelle nettoindkomst. En person, der anmoder om henstand med den indregnede restskat m.v., vil derfor få henstand, hvis personen opfylder den objektive betingelse om nettoindkomstens størrelse. Personer på varig kontanthjælp, der var målgruppen for den SKAT-meddelelse, SKM SKAT, der indførte den tidligere henstandspraksis, vil som følge af den

11 foreslåede bestemmelse få henstand, hvis de anmoder herom. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget om cpr-adgang til kommunalt ejede forsyningsvirksomheder vurderes at medvirke til, at de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders restancer lettere vil kunne inddrives ved lønindeholdelse, hvorved de samlede restancer vil falde. Den bedre inddrivelse af krav fra kommunalt ejede forsyningsvirksomheder kan i et vist omfang forsinke inddrivelsen af skattemæssige krav, hvilket umiddelbart vil medføre en provenuvirkning i form af et rentetab for det offentlige samt risiko for højere afskrivninger. I modsat retning trækker dog indtægter i form af flere morarenter til det offentlige, hvis inddrivelsesperioden for de skattemæssige krav stiger. Der foreligger ikke statistiske oplysninger, der kan danne baggrund for at skønne over de samlede provenuvirkninger for det offentlige, men de vurderes samlet at være begrænsede. Forslaget om at kunne yde henstand med indregnet restskat vil have økonomiske konsekvenser, der dels vil bestå af en vis udskydelse af skattebetalingen, idet den berørte persongruppes restskatter ellers ville blive indregnet i forskudsopgørelsen for det efterfølgende år, dels vil resultere i et eventuelt mindreprovenu, i det omfang stigningen i de afledte restancer i sidste ende øger statens afskrivninger på uerholdelige indkomstskatter. Der foreligger kun begrænsede statistiske oplysninger, der kan danne grundlag for at skønne over, hvor store ændringer i restancerne forslaget vil medføre. På baggrund af oplysninger om anvendelsen af den hidtidige henstandsmulighed vurderes restancerne med en vis usikkerhed at stige med i størrelsesordenen 5 mio. kr. årligt. Der er herved taget hensyn til, at forskudsprocessen i de kommende år vil blive forbedret, hvorfor de forventede restskatter for de berørte borgere formentlig vil blive mindre. Der foreligger heller ikke statistiske oplysninger om sammenhængen mellem ændringer i restancer samt i efterfølgende afskrivninger af uerholdelige skatter. Ligeledes med stor usikkerhed skønnes stigningen i afskrivningerne at kunne beløbe sig til i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt, der vedrører staten. Skønnet for mindreprovenuet bygger på, at omkring pct. af restancerne erfaringsmæssigt ikke kan inddrives og derfor må afskrives. Da forslaget erstatter en hidtidig henstandsmulighed, hvor der også blev givet henstand, vurderes det fulde mindreprovenu fra stigningen i afskrivningerne at fremkomme fra og med Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om cpr-nr.-adgang for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder skønnes ikke at medføre omkostninger til systemtilretning. Det skønnes, at SKAT skal anvende 0,1 årsværk til at indsætte indberettede cpr-nr. på allerede eksisterende restanceforhold uden cpr-nr., hvilket medfører en ubetydelig engangsomkostning. Forslaget skønnes således ikke at have

12 nævneværdige administrative omkostninger for SKAT. Forslaget om hjemmel til at yde henstand med indregnet restskat skønnes ikke at medføre engangsomkostninger. Forslaget skønnes at medføre løbende driftsomkostninger til 4 årsværk til kundeservice og sagsbehandling svarende til ca. 2,4 mio. kr. årligt. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vil indebære, at der må forventes at ske en stigning i antallet af borgere, som vil blive sat i lønindeholdelse for deres gæld til det offentlige. Omvendt må det forventes, at der vil ske et fald i antallet af borgere, som vil blive udsat for andre inddrivelsesskridt, som SKAT hidtil har været nødsaget til at gøre brug af i stedet for lønindeholdelse, hvis der ikke har foreligget et cpr-nr. på skyldneren. Lovforslaget vurderes derfor samlet set ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Akademikernes Centralorganisation, Advokatrådet, AErådet, AgroSkat, ATP, Business Danmark, Cepos, Cevea, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Told & Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Den Danske Skatteborgerforening, DI, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, Finansrådet, FOA, FSR danske revisorer, Foreningen af Danske Skatteankenævn, Forsikring & Pension, Forvaltningshøjskolen, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, retssikkerhedschefen i SKAT, SRF Skattefaglig Forening, Videncentret for Landbrug, Vurderingsankenævnsforeningen. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget

13 Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Lovforslaget medfører en administrativ forenkling i SKATs sagsbehandling på restanceområdet i relation til inddrivelsen af de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav. Ingen Ingen Lovforslaget har samlet set ikke nævneværdige positive administrative konsekvenser for borgerne. Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Lovforslaget skønnes samlet set kun at medføre et beskedent mindreprovenu. Lovforslaget skønnes at medføre løbende driftsomkostninger på ca. 2,4 mio. kr. årligt. Ingen Ingen Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Lovforslaget har samlet set ikke nævneværdige negative administrative konsekvenser for borgerne. Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Forslaget medfører, at en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, får pligt til at oplyse skyldnerens cpr-nr. i forbindelse med overdragelsen af fordringer til SKAT. Inden overdragelsen skal den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, skriftligt opfordre skyldneren til at oplyse sit cpr-nr. inden for en nærmere fastsat frist, medmindre skyldnerens cpr-nr. allerede kendes. Den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden er forpligtet til at oplyse skyldnerens cpr-nr., hvis forsyningsvirksomheden eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, anmoder om oplysningen til brug for kontrol af skyldnerens oplysning om sit cpr-nr., eller hvis skyldneren ikke rettidigt har oplyst sit cpr-nr.

14 I forbindelse med den skriftlige opfordring til skyldneren, der kan finde sted i forbindelse med den underretning, der i medfør af 2, stk. 4, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige skal gives skyldneren, inden fordringen sendes til SKAT, skal den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, oplyse skyldneren om adgangen til at indhente skyldnerens cpr-nr. hos den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden til brug for kontrol af skyldnerens oplysning om sit cpr-nr., eller hvis skyldneren ikke rettidigt oplyser sit cpr-nr. Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 2, stk. 5-7, bliver til 2, stk Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 2, stk. 5-7, bliver til 2, stk Til 2 Med bestemmelsen indsættes i kildeskattelovens 89 et stk. 2 med en udtrykkelig hjemmel til at give en person henstand med indregnet restskat, hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke vil kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige. Det vil være tilfældet, hvis personen har en årlig nettoindkomst, der på tidspunktet for anmodningen om henstand vil udelukke inddrivelse gennem en afdragsordning fastsat efter 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Indregningen skal medføre, at der ikke vil være mulighed for inddrivelse ved en afdragsordning. Ved opgørelsen af den årlige nettoindkomst, der afgør, om der skal gives henstand som følge af personens anmodning herom, skal det indregnede beløb derfor være fratrukket. Der henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit Til 3 Efter bestemmelsen er der også for fordringer, som inden lovens ikrafttræden er overdraget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden uden at være påført skyldnerens cpr-nr., adgang for en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, til at kræve cpr-nr. oplyst i overensstemmelse med lovforslagets 1, nr. 1, med henblik på videregivelse til restanceinddrivelsesmyndigheden. Når oplysningen om cpr-nr. er modtaget, skal oplysningen videregives til restanceinddrivelsesmyndigheden, der herefter vil kunne inddrive fordringen ved lønindeholdelse under bibeholdelse af den plads i dækningsrækkefølgen, der blev opnået

15 ved fordringens overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden.

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget I lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret senest ved 2 i i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: Stk. 5. Ved overdragelsen af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden skal en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, oplyse skyldnerens cpr-nr. Inden overdragelsen skal den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, skriftligt opfordre skyldneren til inden for en nærmere fastsat frist at oplyse sit cpr-nr., medmindre den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, allerede har skyldnerens cpr-nr. Den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden er forpligtet til på anmodning fra forsyningsvirksomheden eller den, der på vegne af denne opkræver fordringen, til brug for kontrol af skyldnerens oplysning om sit cpr-nr. at oplyse skyldnerens cpr-nr. Samme pligt har den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden, hvis skyldneren ikke rettidigt oplyser sit cpr-nr. I den skriftlige opfordring til skyldneren skal der gives oplysning

17 - 17-2, Stk. 5. Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skal, såfremt denne bliver bekendt med væsentlige ændringer i skyldnerens forhold efter overdragelsen af fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden, underrette restanceinddrivelsesmyndigheden herom og kan i den forbindelse anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at intensivere inddrivelsen eller at sende sagen tilbage til fordringshaveren med henblik på, at fordringshaveren kan tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen. Fordringer, der er omfattet af refusionsret fra statskassen, sendes ikke tilbage til fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren har forestået opkrævningen, jf. dog stk Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1-6, herunder en beløbsmæssig mindstegrænse for fordringer, der overdrages til inddrivelse og om fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, tilbagekaldelse af fordringer til opkrævningsmyndigheden, størrelsen af fordringer m.v., som der kan tillades afdragsvis betaling eller henstand med, og om tidsfrister for afdragsvis betaling og henstand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, at overdragelse af fordringer kan ske elektronisk. om adgangen til at indhente skyldnerens cpr-nr. hos den kommunale ejer af forsyningsvirksomheden.«stk. 5-7 bliver herefter stk , Stk. 6. Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skal, såfremt denne bliver bekendt med væsentlige ændringer i skyldnerens forhold efter overdragelsen af fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden, underrette restanceinddrivelsesmyndigheden herom og kan i den forbindelse anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at intensivere inddrivelsen eller at sende sagen tilbage til fordringshaveren med henblik på, at fordringshaveren kan tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen. Fordringer, der er omfattet af refusionsret fra statskassen, sendes ikke tilbage til fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren har forestået opkrævningen, jf. dog stk Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1-7, herunder en beløbsmæssig mindstegrænse for fordringer, der overdrages til inddrivelse og om fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, tilbagekaldelse af fordringer til opkrævningsmyndigheden, størrelsen af fordringer m.v., som der kan tillades afdragsvis betaling eller henstand med, og om tidsfrister for afdragsvis betaling og henstand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, at

18 overdragelse af fordringer kan ske elektronisk. 2 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret senest ved 7 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring: 89. Når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, kan told- og skatteforvaltningen indrømme en skattepligtig midlertidig fritagelse for betaling af A-skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. Fritagelsen kan gøres betinget af, at der svares renter med renten i henhold til 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned for den tid, fritagelsen omfatter. 1. I 89 indsættes som stk. 2:»Told- og skatteforvaltningen kan meddele en person henstand med restskat m.v., der opkræves ved indregning efter 61, stk. 3, hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke vil kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige.«

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 48 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven 2013/1 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193453 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2008-09 Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning 4. marts 2010 Styrelsen orienterer Christian S. Christensen Juridisk konsulent csc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3324 Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-2311412 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-2311412 Udkast Skatteministeriet J. nr. 15-2311412 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Indførelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr

Skatteministeriet J. nr Skatteministeriet J. nr. 16-1692470 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget tober 2008 2. ok- J.nr. 2007-711-0011 Dato: 03/10/2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om inddrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere