Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning"

Transkript

1 4. marts 2010 Styrelsen orienterer Christian S. Christensen Juridisk konsulent Direkte tlf.: Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens Indledning Styrelsen har siden ophævelsen af bibliotekslovens om udpantning, indeholdelse og eftergivelse af ubetalte gebyrer mv. modtaget en række henvendelser fra biblioteker og kommuner med spørgsmål om, hvilke regler der gælder for inddrivelse af brugernes restancer til bibliotekerne. I Inddrivelsesvejledningen (seneste version p.t. er ) redegør SKAT for reglerne om inddrivelse af det offentliges fordringer, hvilken redegørelse i sagens natur er af generel og overordnet karakter. Styrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at yde vejledning om reglerne for inddrivelse af bibliotekernes gebyrer for overskridelse af lånetiden og erstatningskrav for bortkomne og beskadigede materialer. I det følgende vil Styrelsen give en beskrivelse af disse regler. Det skal imidlertid fremhæves, at nærværende fremstilling alene har vejledende karakter og kun skal betragtes som et udtryk for Styrelsens opfattelse af retsstillingen. Da det alene er lov nr af om inddrivelse af gæld til det offentlige, som udgør hjemmelsgrundlaget for inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne, hvilken lovgivning henhører under Skatteministeriets ressort, er det SKAT og Skatteministeriet, som har kompetencen til at tage stilling til den nærmere fortolkning af lovreglerne. Det bemærkes, at nærværende fremstilling er ændret i forhold til Styrelsens tidligere orientering om inddrivelsesreglerne af for så vidt angår spørgsmålet om inddrivelse af bibliotekernes erstatningskrav for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer og spørgsmålet om modregning, jf. afsnit 3.3 og afsnit De ophævede bestemmelser i bibliotekslovens I medfør af 19 i lov nr af om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love er bestemmelserne i i lovbekendtgørelse nr. 914 af om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) blevet ophævet med virkning fra den H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 - 2 - De ophævede bestemmelser i biblioteksloven havde følgende ordlyd: 32: Der er udpantningsret for gebyrer, som er fastsat efter 21 og 28, såfremt det skyldige beløb udgør 200 kr. eller derover. 33: Ubetalte gebyrer efter 21 og 28, stk. 1, kan af inddrivelsesmyndigheden med tillæg af omkostninger inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn mv. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Stk. 2: Kulturministeren kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse. 33 a: Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive ubetalte gebyrer efter 21 og 28, stk. 1, efter reglerne i opkrævningsloven. 34: I forskrifter om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse for ubetalte gebyrer efter 33, stk. 2, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Stk. 2: Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. I bemærkningerne til forslaget til lov om biblioteksvirksomhed nr. 340 af (biblioteksloven) 32 anførtes bl.a. følgende om baggrunden for reglerne om udpantning for kommunale og statslige bibliotekers krav på gebyrer for overskridelse af lånetiden: ( ) Bestemmelsen er bl.a. nødvendiggjort, fordi krav om betaling på grund af overskridelse af folkebibliotekernes lånetid ikke antages at være omfattet af den generelle udpantningshjemmel i udpantningslovens 1, stk. 1, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november Udpantningsretten i medfør af denne bestemmelse omfatter ikke andre fordringer, som bibliotekerne kan have i forhold til brugerne for eksempel erstatningskrav i forbindelse med beskadigede eller bortkomne bøger. For andre fordringer end manglende betaling af gebyret for overskridelse af lånetiden må bibliotekerne anvende almindelige retsmidler for at inddrive sit tilgodehavende ( ) Bibliotekslovens 32 angik alene udpantning for gebyrer for overskridelse af lånetiden, og det følger af de citerede bemærkninger, at der ikke i biblioteksloven var hjemmel til at foretage udpantning for bibliotekernes erstatningskrav imod brugerne for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer. En sådan hjemmel kunne heller ikke udledes af anden lovgivning, jf. da også udtalelsen i bibliotekslovens bemærkninger om, at bibliotekerne for andre fordringer end gebyrer for overskridelse af lånetiden måtte anvende almindelige retsmidler for at inddrive sit tilgodehavende. Et bibliotek måtte med andre ord opnå dom for et erstatningskrav, før der kunne foretages udpantning. Udpantningslovens 1 indeholdt en udtømmende opregning af det offentliges fordringer, for hvilke der kunne ske udpantning uden dom eller forlig, og bestemmelsen hjemlede ikke en generel adgang til udpantning for erstatningskrav. Det må således lægges til grund, at der ikke i den hidtidige lovgivning har været hjemmel til at foretage udpantning for erstatningskrav for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer. Den nu ophævede 33, stk. 1 i biblioteksloven indeholdt oprindelig alene hjemmel til lønindeholdelse for ubetalte gebyrer, men blev ved 12 i lov nr. 431 af suppleret med en bestemmelse om, at der også kunne ske udpantning for ubetalte gebyrer med tillæg af omkostninger. I bemærkningerne til bestemmelsen i biblioteksloven af anførtes bl.a.:

3 - 3 - ( ) Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med udpantningsretten i 32. Inddrivelsesmyndigheden har dermed valget mellem flere inddrivelsesmidler, for så vidt angår gebyrer for overskridelse af lånetiden. Forslaget er i overensstemmelse med de senere års bestræbelser på at effektivisere den offentlige restanceinddrivelse og den øgede opmærksomhed i tilknytning til at sikre tilstedeværelsen af relevante inddrivelsesmidler på de enkelte lovområder. Offentlige myndigheders mulighed for lønindeholdelse i tilknytning til borgernes ubetalte restancer fremgår af reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven ( ). Det bemærkes, at biblioteksloven udelukkende gav hjemmel til at indeholde løn for ubetalte gebyrer for overskridelse af lånetiden. Det må således sammenfattende lægges til grund, at der i de nu ophævede inddrivelsesregler i biblioteksloven fandtes hjemmel til både udpantning og lønindeholdelse for ubetalte gebyrer for overskridelse af lånetiden, men ikke for erstatningskrav for bortkomne og beskadigede materialer. 3. Ny hjemmel til lønindeholdelse og udpantning Ved 19 i lov nr af om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love er bestemmelserne i bibliotekslovens med virkning fra 1. januar 2009 blevet ophævet. I bemærkningerne til lovens 19 hedder det: Bestemmelserne (bibliotekslovens 32-34, denne parentes er tilføjet) indeholder hjemmel til udpantning, lønindeholdelse og eftergivelse for ubetalte gebyrer. Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, foreslås de nævnte bestemmelser ophævet. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lov nr. 1336, at ophævelsen af bl.a. en række bestemmelser i særlove om lønindeholdelse og udpantning, herunder således også bestemmelserne i bibliotekslovens 32-34, skyldes, at der er indført tilsvarende regler i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lov nr af Det bemærkes, at med ophævelsen af bibliotekslovens 33 og 34 er de i medfør af disse bestemmelser udstedte regler i bekendtgørelse nr. 30 af om biblioteksvirksomhed uden retsvirkning og vil derfor også formelt blive ophævet. 3.1 Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige I lov nr af om inddrivelse af gæld til det offentlige er der indført hjemmel til at foretage lønindeholdelse og udpantning for de fordringer, som er omfattet af loven. Loven er opbygget sådan, at der i medfør af lovens 10 er hjemmel til at inddrive en fordring ved lønindeholdelse og i medfør af lovens 11 ved udpantning, hvis fordringen er omfattet af lovens bilag 1. I begge tilfælde kan fordringen inddrives med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger.

4 - 4 - Lovens bilag 1 specificerer ikke altid de omfattede fordringer, idet der er angivet brede kategorier af fordringer. Man finder således fx ikke gebyrrestancer til bibliotekerne beskrevet som gebyrer for overskridelse af lånetiden efter lov om biblioteksvirksomhed 21 og 28 eller en lignende formulering. 3.2 Ubetalte gebyrer for overskridelse af lånetiden Det kan diskuteres, om ubetalte gebyrer til bibliotekerne for overskridelse af lånetiden skal henføres til den type fordringer, der er beskrevet i nr. 15 eller i nr. 31 i bilag 1 til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Bilagets nr. 15 har følgende ordlyd: Bøder, tvangsbøder, administrative bøder, konfiskationer og kontrolafgifter, herunder parkeringsafgifter. Fordringer i bilagets nr. 31 er beskrevet således: Afgifter, gebyrer, drifts- og etableringsudgifter, administrationsomkostninger og omkostninger til tilsyn og kontrol, som en myndighed har krav på at få dækket. Bibliotekernes krav imod brugerne for ikke at aflevere lånte materialer til tiden har pønal karakter. Der er tale om en sanktion over for brugere, som ikke har overholdt de fastsatte regler om lånetid, og der opkræves større beløb af brugerne, jo senere materialerne afleveres. Det var da også i sin tid en del af begrundelsen for at indføre lovhjemmel til opkrævning af gebyrerne, at de har pønal karakter. Det kan på den anden siden herimod indvendes, at der i biblioteksloven og dens forarbejder helt overvejende anvendes betegnelsen gebyr og ikke bøde om de omhandlede krav. Terminologien er imidlertid næppe afgørende, og der tales under kategorien omfattende bøder i bilagets nr. 15 også om fordringer i form af kontrolafgifter og parkeringsafgifter. Det må derfor antages, at ubetalte gebyrer til bibliotekerne for overskridelse af lånetiden som bøder falder ind under nr. 15 i bilag 1 til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Der er således hjemmel til at inddrive ubetalte gebyrer for overskridelse af lånetiden i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige både ved lønindeholdelse ifølge 10, stk. 1, jf. nr. 15 i lovens bilag 1 og ved udpantning ifølge 11, jf. nr. 15 i bilaget. 3.3 Ubetalte erstatningskrav for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer Det følger af de almindelige bemærkninger til forslaget til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, at det har været hensigten at flytte hjemlen til lønindeholdelse og udpantning fra henholdsvis kildeskatteloven og udpantningsloven og fra særlovgivningen til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige af hensyn til målsætningen om ét fælles regelgrundlag for inddrivelsen af offentlige restancer. Det fremgår dog af bemærkningerne, at der for enkelte offentligretlige krav indføres hjemmel til lønindeholdelse i tilfælde, hvor der tidligere kun har været hjemmel til udpantning, ligesom der omvendt indføres hjemmel til udpantning i

5 - 5 - tilfælde, hvor der tidligere alene har været hjemmel til lønindeholdelse. Som begrundelse herfor anføres i bemærkningerne til lovens 10, at der således vil være sammenfald mellem fordringer, der kan inddrives ved udpantning og ved lønindeholdelse. I nr. 9 i bilag 1 til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige nævnes krav på erstatning som en kategori af fordringer, der kan inddrives ved både lønindeholdelse og udpantning i medfør af henholdsvis lovens 10 og 11. I bemærkningerne til lovens 10 udtales følgende om nr. 9 i bilaget: Bilagets nr. 9 vedrører erstatning, som staten, en region eller kommune får krav på og gælder både erstatningskrav indenfor og udenfor kontraktsforhold. Da der i bemærkningerne til 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige med ordene indenfor og udenfor kontraktsforhold angives en vid rækkevidde for anvendelse af lønindeholdelse og udpantning for det offentliges erstatningskrav, og det endvidere er vanskeligt at pege på tilfælde i den hidtidige lovgivning, hvor der var hjemmel til inddrivelse ved lønindeholdelse eller udpantning for offentlige erstatningskrav inden for kontraktforhold, synes bilagets nr. 9 umiddelbart at være et udtryk for en udvidelse af adgangen til lønindeholdelse og udpantning for det offentliges erstatningskrav. I sin orienteringsskrivelse af til bibliotekerne om inddrivelsesreglerne var det Styrelsen for Bibliotek og Mediers opfattelse, at der i bilagets nr. 9 er hjemmel til anvendelse af lønindeholdelse og udpantning for bibliotekernes krav på erstatning for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer, der forekommer at være et oplagt eksempel på et erstatningskrav, der tilkommer det offentlige indenfor kontraktforhold (det af brugeren accepterede biblioteksreglement med bestemmelse om forpligtelsen til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand kan siges at udgøre en (standard)kontrakt). Styrelsen havde mere uformelt drøftet denne udlægning af bilagets nr. 9 med medarbejdere i SKAT. Imidlertid har SKAT, Juridisk Center, Proces, der er den kompetente enhed i SKAT vedrørende fortolkning af lovgivningen på området, meddelt Styrelsen, at man ikke finder, at der i bilagets nr. 9 er skabt hjemmel til lønindeholdelse eller udpantning, for så vidt angår bibliotekernes erstatningskrav for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer. I sin udtalelse til Styrelsen anfører Juridisk Center, Proces, at det af bemærkningerne til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige fremgår, at adgangen til lønindeholdelse og udpantning som udgangspunkt ikke udvides. Loven giver som en undtagelse til udgangspunktet kun mulighed for udpantning i de situationer, hvor kravet efter det hidtidige regelsæt var tillagt lønindeholdelsesret, og mulighed for lønindeholdelse for kravtyper, der efter det tidligere regelsæt var tillagt udpantningsret, således at der er overensstemmelse mellem disse to inddrivelsesmuligheder. Det følger endvidere af bemærkningerne til loven, at civilretlige krav, der ikke i dag er tillagt udpantningsret tillægges således efter forslaget ikke udpantningsret. Bilagets nr. 9 må ifølge Juridisk Centers opfattelse forstås i overensstemmelse med lovens bemærkninger. Da der utvivlsomt efter de hidtil gældende regler ikke var udpantningsret eller lønindeholdelsesret for erstatningskrav for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer, er der ikke i lov

6 - 6 - om inddrivelse af gæld til det offentlige skabt hjemmel til udpantning og lønindeholdelse for disse krav. Det må således i overensstemmelse med Juridisk Centers udtalelse lægges til grund, at der ikke i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er hjemmel til at inddrive bibliotekernes erstatningskrav mod brugerne for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer. Det er Styrelsens opfattelse, at der er et behov for effektive midler til at inddrive bibliotekernes erstatningskrav, som ikke sjældent udgør en betydelig post i bibliotekernes økonomi. Det kan endvidere forekomme ejendommeligt, at gebyrer, der skyldes, at biblioteksmaterialer afleveres for sent, kan inddrives ved lønindeholdelse og udpantning, mens disse inddrivelsesskridt ikke er til stede vedrørende krav, der skyldes, at materialerne slet ikke afleveres. Det kan i den forbindelse bemærkes, at der i medfør af lovbekendtgørelse nr. 914 af om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) er mulighed for at udelukke en bruger både i tilfælde af gebyrrestance og i tilfælde af misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand. Det følger af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, at eventuelle tvister om et kravs eksistens og størrelse skal være afklaret inden overdragelse af kravet til inddrivelse. Der synes således ikke at være grund til betænkelighed ved at ligestille bibliotekernes erstatningskrav med gebyrrestancer i relation til reglerne om inddrivelse. Styrelsen vil derfor ved henvendelse til Kulturministeriet søge at få tilvejebragt hjemmel i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige til lønindeholdelse og udpantning for bibliotekernes erstatningskrav for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer. I sin udtalelse har Juridisk Center henledt opmærksomheden på, at der i 8 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er indført en udvidelse af adgangen til modregning, idet en kommune vil kunne modregne for eventuelle krav, der inddrives efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder også for folkebibliotekernes erstatningskrav for bortkomne og beskadigede materialer, i udbetalinger fra staten, jf. nærmere om modregning nedenfor i afsnit 4.9. Det skal fremhæves, at uanset der ikke i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er hjemmel til lønindeholdelse og udpantning for ubetalte erstatningskrav til bibliotekerne, skal disse krav fortsat oversendes til SKAT, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 4, navnlig afsnit Bibliotekernes overdragelse af gebyr- og erstatningskrav til restanceinddrivelsesmyndigheden Siden 2005 har al inddrivelse vedrørende offentlige fordringer været samlet hos én statslig myndighed restanceinddrivelsesmyndigheden. Det er skatteministeren eller den ministeren bemyndiger dertil, som er restanceinddrivelsesmyndighed, hvilket vil sige SKAT, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2, stk. 1. Det følger af lovens 2, stk. 3, at fordringer skal overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført. Det betyder, at det er SKAT, som forestår inddrivelsen af restancer til folkebibliotekerne og de statslige biblioteker,

7 - 7 - og ikke vedkommende bibliotek selv. Det må således anses for at være i modstrid med 2, stk. 3, hvis et bibliotek ikke overdrager restancer omfattet af loven til inddrivelse hos SKAT. 4.1 Sondringen mellem opkrævning og inddrivelse Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige sondrer fortsat mellem opkrævning og inddrivelse. Det er som hidtil fordringshaveren, i denne sammenhæng det pågældende bibliotek, eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, som forestår opkrævningsarbejdet. Ved opkrævning forstås ifølge bemærkningerne til loven udsendelse af opkrævning og regninger mv. til borgere og virksomheder m.fl. og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist samt eventuel efterfølgende udsendelse af rykkere. Inddrivelse, som forestås af SKAT, er anvendelse af lovgivningens forskellige tvangsinddrivelsesmidler, fx udpantning og lønindeholdelse. 4.2 Hvem skal fordringer overdrages til? For de statslige bibliotekers vedkommende er det Inddrivelsescentret, der forestår inddrivelsen af restancer til bibliotekerne. På et af Inddrivelsescentrets underwebsider under SKAT og under rubrikken Statsinstitutioner findes en udførlig generel vejledning for oversendelse af sager med anvisninger om de oplysninger og bilag, som skal gives til Inddrivelsescentret i forbindelse med overdragelse af en restance, ligesom der fra vejledningen er et link til et indberetningsskema for overdragelse af bibliotekssager (adressen til websiden er: For folkebibliotekernes vedkommende forestår det lokale skattecenter inddrivelsen. Der er, så vidt ses, ikke udarbejdet en generel vejledning for overdragelse af restancer til folkebibliotekerne. Et folkebibliotek må således konsultere det lokale skattecenter om de nærmere retningslinjer ved overdragelse af restancer. Da reglerne for inddrivelse af restancer er de samme for folkebiblioteker og statslige biblioteker, er anvisningerne i den nævnte vejledning fra Inddrivelsescentret også anvendelige for folkebibliotekerne. 4.3 Fordringer der skal overdrages For bibliotekerne vil det i hovedsaglig være restancer i form af ubetalte gebyrer for overskridelse af lånetiden og ubetalte erstatningskrav for bortkomne og beskadigede materialer, som vil skulle overdrages til SKAT. Styrelsen modtager undertiden henvendelser fra biblioteker, der antager, at en restance vedrørende gebyr for overskridelse af lånetiden kun kan overdrages til SKAT i forbindelse med erstatningssager. Gebyrrestance for overskridelse af lånetiden er imidlertid en selvstændig fordring, og en gebyrrestance kan derfor overdrages til SKAT, hvis den overstiger det fastsatte mindstebeløb, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 4.4.

8 Fordringer der ikke skal overdrages Skatteministeren har i medfør af 2, stk. 7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige ved 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr af (inddrivelsesbekendtgørelsen) truffet bestemmelse om, at en fordring under 100 kr. ikke kan overdrages til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. At der er fastsat bestemmelse om et mindstebeløb for størrelsen af de restancer, der kan overdrages til inddrivelse, skyldes ifølge lovens bemærkninger hensynet til ikke unødigt at anvende ressourcer på administration af helt bagatelagtige restancer, hvor omkostningerne ved modtagelse, registrering og inddrivelse let vil kunne overstige det beløb, der søges inddrevet. Det er spørgsmålet, om en fordringshaver, fx et bibliotek, skal overdrage alle restancer over mindstebeløbet eller kan fastsætte en højere beløbsgrænse. Det må antages, at fordringshaveren kan fastsætte en højere beløbsgrænse, hvilken opfattelse kan støttes på, at Inddrivelsescentret hidtil har tilkendegivet, at man opererer med en mindstegrænse på 100 kr., men at det i mange tilfælde findes hensigtsmæssigt at sætte grænsen højere. Endvidere betegnes fordringer under 100 kr. i bemærkningerne til loven som værende af helt bagatelagtig størrelse, hvilket kan tages som et udtryk for, at fordringer, der overstiger 100 kr., stadig kan betragtes som bagatelagtige. Ifølge 16, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 30 af om biblioteksvirksomhed kan der ske udelukkelse af en bruger fra at låne på biblioteket, når brugeren har en gebyrrestance på over 200 kr. I den nu ophævede bibliotekslovs 32 kunne der tilsvarende først foretages udpantning for gebyrrestance, når det skyldige beløb udgjorde over 200 kr. Denne indskrænkning i adgangen til udpantning skulle ifølge bemærkningerne til bestemmelsen bl.a. afskære rene bagatelsager. Der kan herefter argumenteres for, at en restance over 200 kr. har en sådan størrelse, at den ikke er bagatelagtig og derfor bør overdrages til SKAT til inddrivelse. Det skal dog fremhæves, at et bibliotek er berettiget til at oversende en fordring til SKAT til inddrivelse, når fordringen overstiger 100 kr. I bemærkningerne til 2, stk. 7 om skatteministerens bemyndigelse til bl.a. at fastsætte mindstegrænsen for fordringer, der overdrages til inddrivelse, anføres det, at det er forudsat, at beløbsgrænsen på 100 kr. er inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger. Det vil sige, at hvis en fordring med tillæg af disse krav overstiger den fastsatte beløbsgrænse, kan fordringen overdrages til inddrivelse. 4.5 Hvornår overdrages en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden? I medfør af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2, stk. 3 overdrages fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført. Tidspunktet, der henvises til i bestemmelsen, er det tidspunkt, hvor fordringshaver har afsluttet opkrævningen. Det vil sige, at skyldneren ikke har overholdt den fast-

9 - 9 - satte betalingsfrist eller har misligholdt en aftale om betaling i rater, selvom skyldneren er blevet rykket for betaling. På dette tidspunkt er fordringen blevet til en restance, der skal overdrages til SKAT med henblik på inddrivelse. Det er spørgsmålet, hvordan udtrykket sædvanlig rykkerprocedure i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2, stk. 3 nærmere skal forstås. Loven indeholder ikke regler om rykkerproceduren, herunder om i hvilket omfang der skal udsendes rykkerskrivelser, og der kan heller ikke forudsætningsvist af loven udledes regler herom. I bemærkningerne til loven beskrives udsendelse af rykkere således et sted som en eventualitet, mens der et andet sted tales om den sidste rykker, hvorved det forudsættes, at der udsendes flere rykkere. Hvad der er sædvanlig rykkerprocedure, må derfor bero på de regler, der er fastsat for den pågældende offentlige myndighed eller institution. Der gælder dog ifølge lov om inddrivelse af gæld til det offentlige den betingelse for overdragelse af en fordring til inddrivelse, at betalingsfristen er overskredet, og at fordringen forinden er opgjort og præsenteret for skyldneren. Nogle biblioteker følger den fremgangsmåde at udsende en regning med betalingsfrist og herefter en rykker med betalingsfrist, inden et krav overdrages til inddrivelse, men der kan næppe tales om en samlet praksis for bibliotekernes opkrævning af fordringer. Ved udsendelse af en rykkerskrivelse bør skyldneren have en rimelig frist til at betale, fx 14 dage. 4.6 Afklaring af tvister om fordringens eksistens eller størrelse Ifølge lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2, stk. 2, 2. pkt. er det fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, som behandler skyldnerens indsigelser om fordringen. Dette indebærer, at fordringshaver skal afklare tvister om et kravs eksistens eller størrelse, inden kravet overdrages til inddrivelse. Indsigelser fra skyldneren vedrørende et kravs eksistens eller størrelse kan også fremsættes, efter at kravet er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden. Det er hovedreglen, at sådanne indsigelser ikke har opsættende virkning for inddrivelsen, men restanceinddrivelsesmyndigheden kan konkret beslutte at tillægge indsigelser om et kravs eksistens eller størrelse opsættende virkning, hvis der er en begrundet formodning om, at kravet ikke er opgjort korrekt eller ikke eksisterer. Hvis fordringshaveren herefter ikke søger skyldnerens indsigelser herom afklaret inden rimelig tid, kan restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagesende kravet til fordringshaveren, jf. lovens 2, stk. 2, 4. pkt. Når kravet er uomtvistet, kan fordringshaveren på et senere tidspunkt på ny overdrage kravet til inddrivelse Afdragsvis betaling eller henstand Fordringshaveren eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan som led i opkrævningsarbejdet tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen, men kun efter anmodning fra skyldneren, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2, stk. 3, 2. pkt.

10 I bemærkningerne til bestemmelsen er anført følgende: ( ) I stk. 3 præciseres det, at de kommunale og statslige fordringshavere efter anmodning fra skyldneren har mulighed for at tillade afdragsvis betaling som led i opkrævningsarbejdet. Det er tanken, at fordringshaver pr. kulance under hensyn til det skyldige beløb størrelse skal kunne bevilge skyldneren en udvidet betalingsfrist (henstand), hvis der f.eks. foreligger midlertidige likviditetsproblemer. Der kan også være tale om at indgå en betalingsaftale med skyldneren, hvor f.eks. et forfaldent beløb kan afdrages i rater. Fordringshaveren kan endvidere give henstand inden for en rimelig tidsramme og under hensyntagen til gældens størrelse ( ) Som det ses af de citerede bemærkninger, lægger bestemmelsen om en afdragsordning eller henstand for betaling ikke op til, at den enkelte fordringshaver skal afkræve skyldneren dokumentation eller indhente yderligere oplysninger om skyldnerens forhold med henblik på at foretage en betalingsevnevurdering. Fordringshaveren må foretage en vurdering af, om det findes rimeligt og hensigtsmæssigt pr. kulance at tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen frem for at overdrage fordringen til SKAT. Ved denne vurdering kan der lægges vægt på, om der foreligger midlertidige likviditetsproblemer hos skyldneren, at der gives en rimelig tidsramme til betaling af gælden og på gældens størrelse. Efter at en fordring er overdraget til inddrivelse, skal fordringshaveren, eller den der på fordringshaverens vegne opkræver fordringen, underrette restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis fordringshaver bliver bekendt med væsentlige ændringer i skyldnerens sociale eller økonomiske forhold, jf. bekendtgørelse nr af (inddrivelsesbekendtgørelsen) 1, stk. 3. Hvis ændringerne i skyldnerens forhold afstedkommer forværrede økonomiske forhold, kan fordringshaver samtidig med underretningen enten anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at give henstand eller tillade afdragsvis betaling eller anmode om, at sagen tilbagesendes til fordringshaveren med henblik på, at fordringshaveren kan tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens 2, stk. 5. Hvis fordringen tilbagesendes til fordringshaver, skal fordringshaveren skriftligt underrette skyldneren herom. Hvis ændringerne i skyldnerens forhold omvendt afstedkommer forbedrede økonomiske forhold, kan fordringshaver samtidig med underretningen anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at intensivere inddrivelsen, jf. bekendtgørelsens 2, stk Underretning af skyldneren Det følger af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2, stk. 4, at det påhviler fordringshaveren eller den der på fordringshaverens vegne opkræver fordringen, skriftligt at underrette skyldneren om overdragelse af fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden. I praksis kan underretning af skyldneren ske som led i opkrævningsproceduren, fx på selve opkrævningen, på selve betalingsaftalen eller på sidste rykker inden overdragelse af fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden. Eksempelvis en rykker kan således indeholde underretning til skyldneren om, at fordringen overdrages til pågældende restanceinddrivelsesmyndighed, hvis betaling ikke sker inden den fastsatte frist. Underretningen bør formuleres sådan, at skyldneren får underretning om, at pågældende fordring i medfør af lov om inddrivelse af gæld til

11 det offentlige 2, stk. 3 overdrages til vedkommende restanceinddrivelsesmyndighed (det lokale skattecenter eller Inddrivelsescentret) til inddrivelse efter lovens regler herom. Det bemærkes, at lov om inddrivelse af gæld til det offentlige alene omhandler spørgsmålet om underretning af skyldneren om overdragelse af en restance til restanceinddrivelsesmyndigheden. Forpligtelse til at give andre oplysninger kan følge af anden lovgivning. I lov nr. 429 af om behandling af personoplysninger (persondataloven) 29 er fastsat pligt til at meddele den registrerede en række oplysninger i tilfælde, hvor oplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, eller hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse til tredjemand. Meddelelse til den registrerede skal senest ske, når videregivelse af oplysningerne finder sted. I Inddrivelsescentrets tidligere nævnte generelle vejledning er der i pkt. 4 formuleret en sådan meddelelse af oplysninger, der af fordringshaver bør gives på den sidste rykker til skyldneren inden overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden. 4.9 Fordringshavers modregning Efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2, stk. 6 kan fordringshaver, eller den der på fordringshavers vegne opkræver fordringen, helt eller delvis tilbagekalde en fordring, der er oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på at foretage modregning for kravet. Som eksempel nævner lovens forarbejder, at der kan forekomme tilfælde, hvor adgangen til modregning først bliver aktuel efter overdragelse af en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og at det kan forekomme, at fordringshaver først efter overdragelsen bliver opmærksom på muligheden for modregning. Tilbagekaldelse af en fordring er betinget af, at der består en aktuel mulighed for modregning for kravet, men det er ikke en betingelse, at et krav kan dækkes fuldt ud ved modregningen. Hvis der alene er mulighed for modregning for en del af kravet, kan tilbagekaldelsen begrænses hertil. I 8 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er der fastsat en særlig modregningsbestemmelse for kommunernes og regionernes krav i udbetalinger fra staten. Det fremgår således af 8, stk. 1, at hvis en fordring omfattet lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, for hvilken en kommune er fordringshaver, ikke er betalt rettidigt, indtræder kommunen i retten til udbetalinger fra staten for et beløb, der svarer til den skyldige betaling. Bestemmelsen indebærer, at vedkommende kommune kan modregne en restance vedrørende et folkebiblioteks erstatningskrav for bortkomne eller beskadigede biblioteksmaterialer i udbetalinger fra staten til brugeren (skyldneren). Det bemærkes, at en kommunes indtræden i retten til udbetalinger fra staten efter 8 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige ikke forudsætter, at fordringen tilbagekaldes.

12 Ifølge lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 9. stk. 2 afskærer en betalingsaftale fastsat af kommunen ikke kommunen fra at indtræde i retten til udbetalinger fra staten i henhold til lovens Renter, gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med opkrævningen Ifølge lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 1, stk. 1 finder loven anvendelse for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger. Det falder uden for nærværende fremstillings rammer at gøre rede for hjemmelsgrundlag og opgørelse vedrørende alle mulige krav, som folkebibliotekerne og de statslige biblioteker vil kunne gøre gældende imod brugerne som en del af en fordring eller som en omkostning i forbindelse med opkrævning af en fordring. Med udgangspunkt i terminologien i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige omtales i det følgende nogle hovedtyper af krav. Forrentning af offentligretlige krav kan som hovedregel først ske fra den dag, hvor fordringshaver påbegynder retsforfølgning, jf. rentelovens 8, stk. 1 om pengekrav uden for formuerettens område, der bl.a. omfatter krav af offentligretlig karakter. Der vil således i praksis ikke i forbindelse med opkrævningen opstå spørgsmål om forrentning af bibliotekernes krav imod brugerne. Det er almindeligt forekommende, at bibliotekerne hos brugerne opkræver et såkaldt klargøringsgebyr ved bortkomst eller beskadigelse af materiale. Det er ikke en helt træffende betegnelse at karakterisere udgiften til klargøring af materiale som et gebyr. Der er efter Styrelsens opfattelse tale om en post i erstatningsopgørelsen for det tab, som et bibliotek lider ved bortkomst eller ødelæggelse af materiale. Udgiften til klargøring vil da også ofte indgå i bibliotekets genanskaffelsespris for materiale. Hvis et bibliotek selv foretager klargøring i forbindelse med genanskaffelse af bortkommet eller ødelagt materiale, kan kun den udgift, der direkte er forbundet med klargøringen, medtages i erstatningskravet. Udgiften til klargøring er således en del af et biblioteks erstatningskrav imod brugeren for bortkommet eller ødelagt materiale, og ubetalte erstatningskrav kan overdrages til SKAT i henhold til reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige. Nogle folkebiblioteker kræver et gebyr for rykkerskrivelser (rykkegebyr) hos brugerne. Gebyrets størrelse kan variere, men der er typisk tale om et gebyr på 100 kr. Ifølge lov nr. 939 af om gebyrer mv. 2, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret. Gebyret kan højst udgøre 250 kr., jf. lovens 2, stk. 3. Det kan skabe en vis forvirring om hjemmelgrundlaget, at man først ved lov nr. 516 af i 4 ophævede bestemmelserne i lov nr , stk. 3 og 4, hvorved 2, stk. 5 blev til stk. 3 og dernæst ved lov nr af ophævede de selvsamme, nu ikkeeksisterende bestemmelser. Dette er tydeligvis en fejl, men 2, stk. 2 og stk. 3 i lov nr. 939 af gælder fortsat. Hvorvidt og med hvilken beløbsstørrelse

13 et folkebibliotek kan tage et rykkergebyr i forbindelse med opkrævning af fordringer imod brugerne vedrørende for sen aflevering af materialer og erstatning, afhænger således af vedkommende kommunalbestyrelses nærmere bestemmelse, dog at gebyret ikke kan overstige 250 kr. Et folkebiblioteks fordring med tillæg af et af kommunalbestyrelsen fastsat rykkergebyr kan således overdrages til SKAT efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. En række statslige biblioteker har hjemmel i tekstanmærkningerne til det pågældende ressortministeriums paragraf i finansloven til at opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav. Det fremgår af disse tekstanmærkningers forhistorie og af anmærkningerne til nuværende og tidligere finanslovsforslag, at gebyret opkræves med henblik på at dække administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Styrelsen har tidligere udtalt, at gebyret kan opkræves pr. erstatningssag, og ikke pr. materiale. Et statsligt bibliotek, der har hjemmel i finansloven til at opkræve gebyret på 150 kr., kan således overdrage et erstatningskrav med tillæg af gebyret efter reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige. Det bemærkes, at det generelt må antages, at gebyrer i forbindelse med opkrævningen af det offentliges fordringer skal have hjemmel, ligesom det også er tilfældet for gebyrer i forbindelse med inddrivelsen.

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune)

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) (Varmeforsyning)...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C.

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 64 Offentlig Kulturministeriet Udkast af 812. decembernovember 2004 1 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed I medfør af 4, 13, stk. 4, 20, stk. 6, 22, stk. 2, 23, stk.

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige LOV nr 1333 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0011 Senere ændringer til forskriften LOV nr 252 af 30/03/2011

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Afsnit I. Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1

Afsnit I. Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1 VEJ nr 9206 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0038 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Reglementer i bibliotekerne

Reglementer i bibliotekerne B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne BS VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Socialudvalget B 58 - Bilag 1 Offentligt Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige BEK nr 995 af 19/10/2005 (Gældende) LOV Nr. 939 af 27/12/1991 LBK Nr. 678 af 12/08/2002 LBK Nr. 289 af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 48 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 13-0193453 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Adgang

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0095 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer,

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Rykkergebyr på 100 kr. manglende underretning af forældre.

Rykkergebyr på 100 kr. manglende underretning af forældre. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0184 Klageren: xx på vegne yy 3390 Hundested. Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr. manglende underretning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget er sammen med det samtidig fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige sidste del af en række regelforenklinger

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer 6 TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten. Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 Sag 21/2017 Koch Biler A/S (advokat Tim Haarbo) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Aarhus den 11. juni 2015 og

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 3. september 2014 Kontor: Budget- og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Dansk Energi 11. december 2003 02/36, dok. 5 FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Opmærksomheden henledes på, at forsyningsvirksomhederne ikke har adgang til at afbryde for nettilslutningen. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere