Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk"

Transkript

1 - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 13, stk. 6 - SKM ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fastslog ved en dom af 8/ , at der ikke var grundlag for at fravige kildeskattelovens regler om procenttillæg og morarenter ved tilbagefordeling, jf. ligningslovens 5, stk. 6, af renteindtægter vedrørende en personskadeerstatning hidrørende fra en skade indtrådt i Landsretten fandt heller ikke grundlag for at eftergive skatteyderen beløbet efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 13, stk. 6. Med hjemmel i ligningslovens 5, stk. 6 kan en skattepligtig, der modtager et kapitalbeløb som erstatning for en lidt skade på sin person med tillæg af renter fra skadesbegivenheden og indtil udbetalingen, senest i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen for det år, hvori kapitalerstatningen modtages, vælge at fordele renteindtægten over den periode, den vedrører, såfremt skatteansættelsen for de berørte år genoptages. Tilbagefordelingsreglen blev indsat ved lov nr. 166 af 24/3 1999, og var udtryk for en lovfæstelse af den dagældende praksis om tilbagefordeling af skattepligtige renteindtægter vedrørende skattefri kapitalerstatninger.

2 - 2 Praksis på dette område skal ses i lyset af, at en kapitalerstatning for en personskade først kan fastsættes, når skaden er blevet stationær. Der kan derfor i nogle tilfælde gå mange år fra personskadens indtræden til endelig udmåling af erstatningen. Med den i praksis udviklede tilbagefordelingsregel, der som nævnt nu blev lovfæstet i ligningslovens 5, stk. 6, var det muligt at imødekomme skadelidtes interesse i at opnå en bedre udnyttelse af personfradrag m.v. i tidligere år. Vedrørende særligt spørgsmålet om genoptagelse af tidligere indkomstår, dvs. i praksis indkomstår, der lå udenfor fristerne for ordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens 26, blev det i lovforslaget til ligningslovens 5, stk. 6 tilkendegivet, at der også altid, når der fordeles mere end tre år tilbage i tiden, skal gives tilladelse til at genoptage ansættelserne for de pågældende år. Foretages der tilbagefordeling af renteindtægter mange år tilbage i tid, kan tilbagefordelingen ved anvendelse af kildeskattelovens regler i sig selv udløse et betydeligt mértilsvar for skatteyderen i form af procenttillæg og morarenter vedrørende restskatter for de berørte indkomstår efter kildeskattelovens regler. Forslaget til ligningslovens 5, stk. 6 indeholder ingen bemærkningerne om samspillet mellem på den ene side 5, stk. 6 og på den anden side kildeskattelovens 61 og 62 A om procenttillæg og renter af restskatter vedrørende tilbagefordelte renteindtægter. Det er imidlertid antaget i praksis, at reglerne i kildeskatteloven finder anvendelse også ved tilbagefordeling af renteindtægter af skattefri erstatninger, jf. Ligningsvejledningen afsn. A.D , senest Ligningsvejledningen Østre Landsrets dom af 8/ drejer sig om adgangen til at opkræve procenttillæg og morarenter vedrørende renteindtægter af personskadeerstatninger, samt om mulighederne for eftergivelse af disse beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 13, stk. 6, der hjemler eftergivelse af gæld til det offentlige, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor.

3 - 3 Sagen drejede sig om en skatteyder, der ved en højesteretsdom af 26/ fik tilkendt en skattefri godtgørelse for varigt mén som følge af en skade indtrådt i Godtgørelsen blev udbetalt med tillæg af renter. Disse renteindtægter ønskede skatteyderen fordelt over perioden Forud for tilbagefordelingen havde skatteyderen drøftet spørgsmålet med SKAT, der bl.a. oplyste skatteyderen om, at rentebestemmelserne i kildeskatteloven ville bevirke et væsentligt større beløb til indbetaling, end hvis skatteyderen valgte at selvangive hele renteindtægten i SKAT fremsendte i denne forbindelse en såkaldt skyggeberegning herom til skatteyderen. Skatteyderen fastholdte imidlertid, at der skulle ske tilbagefordeling, da det efter det oplyste - på grund af en negativ kapitalindkomst i havde vist sig, at det bedst kunne betale sig for ham at tilbagefordele renteindtægterne. Skatteyderen havde i samtlige de berørte indkomstår betalt topskat inden reguleringen vedrørende de omhandlede renteindtægter. Skatteyderen anmodede herefter SKAT om fritagelse for betaling af rentetillæg efter kildeskattelovens 62 A, idet han henviste til, at der var tale om en strafrente vedrørende renteindtægter, som han ikke havde mulighed for at oplyse om, før Højesteret havde truffet afgørelse i sagen i Denne begæring blev afslået af SKAT, der hverken fandt grundlag for at fravige kildeskattelovens 62 A eller grundlag for at eftergive beløbet efter den daværende kildeskattelovs 73 D, nu lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 13, stk. 6. Skatteyderen indbragte dette afslag, først for Landsskatteretten og siden for domstolene. Ved landsretten blev sagen - med Skatteministeriets accept - udvidet til at omfatte også spørgsmålet om procenttillæg efter kildeskattelovens 61, da spørgsmålet om procenttillæg fandtes at have fornøden sammenhæng med det af Landsskatteretten påkendte spørgsmål vedrørende morarenter. Ved landsretten drejede sagen sig herefter, dels om adgangen til at opkræve procenttillæg og morarenter efter kildeskatteloven, og dels, og som et subsidiært synspunkt, om mulighederne for eftergivelse af procenttillæg og morarenter efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 13, stk. 6. Hverken Landsskatteretten eller domstolene fandt imidlertid grundlag for at imødekomme skatteyderens synspunkter.

4 - 4 Østre Landsret lagde efter bevisførelsen til grund, at skatteyderen i overensstemmelse med bestemmelsen i ligningslovens 5, stk. 6, efter at have modtaget vejledning fra skattemyndighederne og på grundlag af en konkret vurdering, valgte at få genoptaget sin skatteberegning for de omtvistede år Dermed blev hans årsopgørelser ændret, hvilket medførte restskat til betaling for de pågældende år. Landsretten tilkendegav dernæst, at det fulgte af ordlyden af de dagældende bestemmelser i kildeskattelovens 61, stk. 2, og 62 A, stk. 1, at denne restskat tillagdes et procenttillæg og renter. Der var efter landsrettens opfattelse ikke i bestemmelsernes ordlyd eller forarbejder holdepunkter for, at procenttillæg og renter ikke skulle betales i tilfælde, hvor det ikke kunne bebrejdes skatteyderen, at han ikke løbende havde betalt skat af de tilkendte renter og omkostninger, ej heller i tilfælde, hvor betaling af restskat skyldes, at skatteyderen havde anvendt sin mulighed for fordeling af indtægter i medfør af ligningslovens 5, stk. 6. Landsretten fandt derfor, at skattemyndighederne med rette havde opkrævet procenttillæg og renter hos skatteyderen. Vedrørende spørgsmålet om en eventuel eftergivelse af morarenter og procenttillæg udtalte landsretten dernæst, at landsretten på baggrund af ordlyden i bestemmelsen i lov om inddrivelse af gæld 13, stk. 6 og bestemmelsens forarbejder ikke fandt grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, hvorefter procenttillæg og renter ikke skulle eftergives skatteyderen. Der er næppe megen tvivl om, at Østre Landsrets dom er efter bogen. Men sagen kaster lys på en hyppigt tilvendende problemstilling således at forstå, at skatteydere i netop disse situationer, hvor der er tale om personskadeerstatninger, finder det ganske overraskende og meget urimeligt, at der kan blive tale om morarenter af indtægter, som skatteyderen typisk har ventet på og kæmpet for gennem mange år. Dette gælder ikke blot for skattepligtige renteindtægter af skattefri erstatninger, men tillige for erstatningsudbetalinger, der i sig selv er skattepligtige, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, hvor tilbagefordeling ligeledes kommer på tale.

5 - 5 Så sent som i eftersommeren 2011 var der i pressen omtalt konkrete sager, hvor denne skattemæssige håndtering af erstatningsudbetalinger og de heraf flydende renteindtægter forekom meget hård. o

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Tilbagebetaling af kirkeskat

Tilbagebetaling af kirkeskat - 1 Tilbagebetaling af kirkeskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis har foreligget tilfælde, hvor en skatteyder har betalt kirkeskat, selv om han ikke var medlem af folkekirken. Som

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-23 Værdiansættelse firmabil 20140603 TC/BD Værdiansættelse - urigtigt vurderingsgrundlag - åbenbart urimeligt skøn - overførsel af nyere bil fra selskab til hovedanpartshaver - Østre Landsrets

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler Betænkning nr. 1339 1997 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25.

Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25. - 1 Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Dokumentets dato Myndighed 19. februar 2008 Skatterådet Sagsnummer 08-039044 Dokumenttype Bindende svar Overordnede emner Emneord Resumé Skat Medarbejderaktier,

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere