Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne Formål med lovforslaget Administrative konsekvenser af lovforslaget Administrative omstillingsomkostninger Løbende administrative konsekvenser årligt Reguleringens oprindelse Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger 6 Bilag A. Lovforslagets relevante måleparametre 8 Bilag B. Uddybning af lovforslagets administrative konsekvenser 10 Bilag C. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVAB-metoden 15

3 1. Resumé Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for det danske erhvervsliv forbundet med Skatteministeriets forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. Nærværende måling afdækker således ikke andre eventuelle konsekvenser for de danske virksomheder. Formålet med lovforslaget er at udvide de finansielle virksomheders muligheder for elektronisk at indhente bestemte data og oplysninger fra SKAT på borgerområdet. Denne automatiske overførsel må ske ved en kunde eller en potentiel kundes samtykke til SKAT og i forbindelse med generel kunderådgivning og ved opdatering af kundedata. Dette er udvidelse fra tidligere, hvor der kun var hjemmel til automatiske dataoverførsler fra SKAT ved konkrete kreditvurderinger. Lovforslaget indeholder kun denne ene løbende administrative lettelse for de finansielle virksomheder. Tabel 1: Løbende administrative lettelser for virksomhederne Samfundsniveau, mio. kr. Løbende administrative lettelse 77,8 Herudover er der dog en administrativ omstillingsomkostning for de finansielle virksomheder, som ikke har udviklet og implementeret en systemløsning, som muliggør de automatiske dataoverførsler fra SKAT. Tabel 2: Administrative omstillingsomkostninger for virksomhederne Samfundsniveau, mio. kr. Administrative omstillingsomkostninger 17,1 3

4 2. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne I det følgende beskrives den administrative omstillingsomkostning og den administrative lettelse, som følger af lovforslaget angående eskatdata 2.1 Formål med lovforslaget Lovforslaget indeholder forskellige ændringer med betydning for danske virksomheder og kommuner. I relation til nærværende AMVAB-måling er der én ændring med betydning for danske virksomheder. Ændringen omhandler en udvidet mulighed for finansielle virksomheder, som allerede omfattes af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder, til at indhente data på borgerområdet fra SKAT. De data, der gives hjemmel til at overføre digitalt fra SKAT, er data i eindkomst, restanceoplysninger og årsopgørelsesoplysninger. Tidligere kunne de finansielle virksomheder kun indhente disse data i forbindelse med gennemførelsen af konkrete kreditvurderinger af kunder, men med nærværende lovændring får de finansielle virksomheder også hjemmel til digitalt at indhente personfølsomme oplysninger fra SKAT i forbindelse med den generelle kunderådgivning af eksisterende såvel som potentielle kunder, samt i relation til virksomhedernes risikostyring gennem opdatering af eksisterende kunders oplysninger. I forbindelse med generel kunderådgivning kan både eksisterende og potentielle kunder give samtykke til, at den finansielle virksomhed kan indhente data fra SKAT, mens det ved opdatering af kundedata kun er eksisterende kunder, der kan give samtykke hertil. Formålet med denne konkrete lovændring er at mindske de finansielle virksomheders administrative tidsforbrug på indhentningen af oplysninger fra SKAT ved at muliggøre automatiske dataoverførsler mellem SKAT og den finansielle sektor i forbindelse med generel kunderådgivning og opdatering af kundeoplysninger. 2.2 Administrative konsekvenser af lovforslaget Administrative omstillingsomkostninger For at de finansielle virksomheder kan drage fordel af den udvidede mulighed for automatiske dataoverførsler mellem dem og SKAT, kræves det, at virksomhederne har udviklet og implementeret et system til håndteringen af dataoverførsler, som er integreret med SKAT s system. Eftersom de finansielle virksomheder allerede har haft mulighed for digitalt at indhente data fra SKAT i forbindelse med gennemførelsen af konkrete kreditvurderinger, er der således allerede en række finansielle virksomheder, som har implementeret den nødvendige systemløsning. Det er dog ikke alle de finansielle virksomheder, der allerede har implementeret en systemløsning, hvorfor der skal sondres mellem to grupper af finansielle virksomheder i forhold til administrative omstillingsomkostninger. Den første gruppe har allerede udviklet og implementeret en system-til-system løsning i forbindelse med de digitale muligheder ved indhentningen af oplysninger ved kreditvurderinger. Den anden gruppe har ikke udviklet en systemløsning, men skal gøre dette for at kunne opnå de forventede administrative lettelser. I relation til de finansielle virksomheder, der allerede har implementeret system-til-system løsningen, forventes der ikke at være nogen administrative omstillingsomkostninger. Dette skyldes, at virksomhederne vurderer, at der kun skal foretages mindre justeringer og tilpasninger af deres systemer, som ikke vil være nævneværdigt ressourcekrævende, og som højst sandsynligt vil blive gennemført i forbindelse med deres løbende systemvedligeholdelse. 4

5 For den anden gruppe af finansielle virksomheder vil der være en omstillingsomkostning, da disse skal have udviklet og implementeret den nødvendige system-til-system løsning for at kunne drage fordel af den automatiske dataoverførsel fra SKAT. Denne systemudvikling vil de finansielle virksomheder enten foretage enkeltvis eller i samarbejde med andre virksomheder alt efter den enkelte virksomheds sagsvolumen og itkompetencer. Det samlede samfundsmæssige administrative omstillingsomkostningsniveau for de finansielle virksomheders udvikling og implementering af et system til dataoverførsler fra SKAT udgør ca. 17,1 mio. DKK. Tabel 3: Administrative omstillingsomkostninger for virksomheder Samfundsniveau, mio. kr. Administrative omstillingsomkostninger 17, Løbende administrative konsekvenser årligt Lovforslaget medfører én administrativ lettelse for de finansielle virksomheder, som følge af en udvidet hjemmel til digitalt at indhente personfølsomme oplysninger fra SKAT til brug for de finansielle virksomheders generelle kunderådgivning. Udvidet automatisk dataoverførsel fra SKAT Den udvidede mulighed for automatisk dataoverførsel af personoplysning fra SKAT medfører en markant administrativ lettelse for de finansielle virksomheder. Tidligere ved generel kunderådgivning skulle den finansielle virksomheds kunde selv indhente oplysninger. Oplysningerne var primært de seneste tre måneders lønsedler, den seneste årsopgørelse fra SKAT og eventuelt en restanceattest fra SKAT. Dette indebar, at kunden selv skulle tilvejebringe disse data, printe, kopiere og/eller skanne disse dokumenter og sende dem med post eller til den pågældende finansielle virksomhed. Når den finansielle virksomhed modtog dokumenterne, skulle den ansvarlige rådgiver kvalitetssikre dokumenter og indtaste de relevante oplysninger manuelt i den finansielle virksomheds system til sagsbehandling. Efter de relevante data er indtastet i virksomhedens system, skal de fysiske dokumenter journaliseres og arkiveres. Med lovændringen får de finansielle virksomheder hjemmel til med kundens eller en potentiel kundes samtykke at indhente de relevante oplysninger fra SKAT ved en automatisk overførsel. De finansielle virksomheders mulighed for automatisk at indhente kundedata ved generel kunderådgivning og til opdatering af kundedata fra SKAT ændrer processen væsentligt. I forbindelse med et rådgivningsmøde skal kunden således via den finansielle virksomheds systemløsning tilgå SKATs web-applikation, hvor kunden logger ind via NemID. Herefter skal borgene give samtykke til, at en række oplistede dokumenter, som typisk vil være en årsopgørelse, de seneste tre måneders lønsedler samt eventuelt en restanceattest, overføres til en angiven finansiel virksomhed. I tilknytning til afgivelse af samtykke oplyses borgeren om, at oplysningerne kun videregives én gang og kun vil blive benyttet til det formål, som er angivet i samtykketeksten. 5

6 Før lovens ikrafttræden kunne finansielle virksomheder kun indhente personfølsomme oplysninger digitalt fra SKAT, når det var i relation til gennemførelsen af konkrete kreditvurderinger af virksomhedens kunder. Indhentningen af disse oplysninger, forudsætter dog kundens samtykke. Når kunden har givet samtykke til dataoverførslen til den finansielle virksomhed, modtager denne de relevante oplysninger i deres eget system og kan anvende det til deres rådgivningsarbejde. Denne automatiserede proces, estimerer de finansielle virksomheder, vil medføre en tidsbesparelse på 20 minutter pr. hændelse, dvs. både ved opdatering af kundedata og gennemførelse af generel kunderådgivning. Tidsbesparelsen i det administrative arbejde sker på baggrund af følgende ændringer i processen. For det første skal rådgiveren i den finansielle virksomhed bruge mindre tid på forklare kunden eller den potentielle kunde, hvilke dokumenter/oplysninger der skal bruges til rådgivningen og, hvordan disse indhentes fra SKAT. Alt afhængigt af den pågældende kunde oplever de finansielle virksomheder, at dette kan være et tidskrævende arbejde. Med en digital løsning er mindre rådgivning nødvendig, eftersom systemet er brugervenligt og allerede er sat op til at overføre de relevante oplysninger. Hertil kommer den største tidsbesparelse i forbindelse med modtagelsen af de fysiske dokumenter og den efterfølgende indtastning af data. Hidtil har rådgiveren brugt tid på at modtage de fysiske dokumenter og foretage en kvalitetssikring de enkelte oplysninger. Hertil kom et endnu større tidsforbrug på den manuelle indtastning af kundens oplysninger i virksomhedens system. Med den automatiske dataoverførsel fra SKAT overføres oplysningerne direkte til den finansielle virksomheds sagsbehandlingssystem, hvor filerne også opbevares. For den enkelte rådgiver er der således markant mindre manuelt arbejde ved denne del af processen. Som et sidste aspekt er der også en mindre tidsbesparelse i forbindelse med arkiveringen af de modtagne fysiske dokumenter. Dette arbejde fjernes helt, da alt materiale opbevares elektronisk i virksomhedens system. Den løbende administrative lettelse i forbindelse med indhentningen af data fra SKAT forventes at udgøre ca. 77,8 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Tabel 4: Løbende administrativ lettelse ved indhentning af data fra SKAT Informationsforpligtelse eskatdata 77,8 Samfundsniveau, mio. kr. 2.3 Reguleringens oprindelse Der er alene tale om national regulering, hvorfor der ikke er internationale forpligtelser på dette område. 2.4 Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger Generel stor tilfredshed med lovændringen Blandt de interviewede finansielle virksomheder blev der udtrykt en stor tilfredshed med lovforslaget. Med lovforslaget ville virksomhederne kunne foretage automatiske dataoverførsler fra SKAT i langt flere tilfælde, som ville give markante tidsbesparelser ved både den generelle kunderådgivning og opdateringer af kundedata. Denne udvidede mulighed for automatiske dataoverførsler fra SKAT er en af hjørnestene i vores digitaliseringsdagsorden. Det bliver en stor gevinst for vores forretning. 6

7 Samtidig understregedes det, at udover den rent ressourcemæssige besparelse, som følge af det mindre administrative tidsforbrug, så forventedes det også, at kundernes tilfredshed med den finansielle virksomheds service ville stige væsentligt. Dette som følge af at kunderne ikke længere selv skal tage kontakt til SKAT for årsopgørelse og eventuel restanceoverblik, ligesom kunden heller ikke skal finde sine lønsedler frem og sende dem til den finansielle virksomhed. På samme måde vil den digitale løsning også give en kortere sagsbehandlingstid, eftersom der en markant mindre ventetid forbundet med dataindhentningen fra SKAT. Vores kunder vil på en række områder opleve en markant forbedring af den service, som vi kan tilbyde dem. Samtykke bør gives for længere tid eller til at dække flere tilfælde De interviewede finansielle virksomheder udtrykte dog irritation over, at kundernes samtykke kun er gældende for et tilfælde ad gangen. Når kunderne giver samtykke til den automatiske overførsel af data fra SKAT, så er det et udtryk for, at de har tillid til den finansielle virksomhed. Det er således de interviewede finansielle virksomheders vurdering, at deres kunder vil finde det irriterende og unødvendigt tidskrævende, at de skal give samtykke hver gang, deres bank eller lignende skal indhente oplysninger fra SKAT. Vores kunder kommer ikke til at kunne forstå, at de skal give samme accept, hver gang vi skal indhente data fra SKAT. Under et interview blev det foreslået, at kundernes tilladelse skulle gælde for ét år, og når så tilladelsen var ved at udløbe, ville kunden modtage en påmindelse om dette, samt et link til den hjemmeside, hvor de kunne forny deres samtykke. På denne måde kunne kundens samtykke bruges i flere sammenhænge uden, at kunden skulle bruge alt for meget tid til dette. 7

8 Bilag A. Lovforslagets relevante måleparametre A.1 Segmenter Baseret på de gennemførte virksomhedsinterviews og drøftelser med SKAT er det vurderingen, at der ikke har været forskelle i normaleffektiviteten i forhold til den administrative lettelse, der har givet anledning til en yderligere segmentering af finansielle virksomheder. I relation til omstillingsomkostningen er der foretaget en segmentering af de finansielle virksomheder i henholdsvis virksomheder med og uden en allerede implementeret systemløsning. I forhold til virksomhedssegmenter, der berøres af lovændringen, skal det bemærkes, at også forsikrings- og pensionsvirksomheder vil have hjemmel til digitalt at indhente oplysninger fra SKAT til deres kunderådgivning. Vurderingen fra brancheorganisationen Forsikring og Pension er dog, at det på indeværende tidspunkt er for tidligt at vurdere, hvor mange af deres medlemmer der vil investere i en system-til-system løsning, og at de i forlængelse heraf ikke kan komme med kvalificerede estimater på eventuelle tidsbesparelser eller systemimplementeringsomkostninger. På sigt er det dog sandsynligt, at lovændringen også vil medføre en administrativ lettelse for dette virksomhedssegment, hvorved den samfundsmæssige lettelse ville blive større. A.2 Populationer og hyppighed Nærværende AMVAB måling er baseret på en hændelsesbaseret population, da lettelsen beregnes pr. hændelse, hvor finansielle virksomheder retter henvendelse til SKAT med henblik på at indhente oplysninger om en kunde eller potentiel kunde ved kunderådgivning eller opdatering af kundeoplysninger. Antallet af årlige hændelser er estimeret af Skatteministeriet og fremgår af tabel 7. Tabel 5: Populationer til den nye, administrative lettelse Informationsforpligtelse eskatdata Population på samfundsniveau hændelser I relation til beregningen af de administrative omstillingsomkostninger er der anvendt virksomhedsbaseret population, som dog er fortrolig. A.3 Virksomhedsinterview EY har gennemført fem telefoninterviews. De adspurgte virksomheder er rekrutterede pr. telefon efter drøftelse med virksomhedernes brancheorganisation, Finansrådet. Alle interviewpersoner har før gennemførelsen af selve interviewet fået fremsendt information om AMVAB-metoden samt om den pågældende undersøgelses indhold. Virksomhederne er udvalgt, fordi de alle har været med i en arbejdsgruppe angående eskatdata drevet af Finansrådet og med henblik på at repræsentere forskellige it-platforme, der er udviklet inden for sektoren. Det er således vurderingen, at de udvalgte virksomheder har leveret meget kvalificerede estimater til undersøgelsen. Tabel 6: Målemetode Interviewobjekt Finansielle virksomheder Målemetode Fem telefoninterviews A.4 Omkostningsparametre 8

9 Arbejdet i de finansielle virksomheder udføres typisk af bankrådgivere. Følgende omkostningsparametre er anvendt i målingen: Tabel 7: Omkostningsparametre 1 Informationsforpligtelse Medarbejderkategori, pris inkl. overhead 25 % eskatdata Økonomimedarbejder, 467 kr./timen A.5 Reguleringens oprindelse Reguleringen er C-regulering, og der er således ingen internationale forpligtelser på området. 1 Timelønnen udspringer af begrebet fortjeneste sat i forhold til den præsterede arbejdstid, som Danmarks Statistik anvender. Det dækker over alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med et ansættelsesforhold, herunder pension, ATP, personalegoder, ferie- og søn- og hellig-dagsbetalinger. Sygdom, ferie mv. er trukket fra. Hertil lægges en overhead op 25 pct. der dækker over omkostninger i forbindelse med faste administrationsomkostninger, dvs. eksempelvis udgifter til kontor (husleje eller bygningsafskrivninger), telefon, varme, el, IT-udstyr mm. 9

10 Bilag B. Uddybning af lovforslagets administrative konsekvenser B.1 Administrative omstillingsomkostninger Den administrative omstillingsomkostning der er identificeret i forbindelse med de finansielle virksomheders udvikling og implementering af et system, der kan håndtere de automatiske dataoverførsler fra SKAT, er relateret til den administrative lettelse, som er yderligere beskrevet i afsnit B.2 nedenfor. Omkostningsestimatet for udviklingen og implementeringen af et system, der kan håndtere dataoverførslerne fra SKAT, er baseret på de omkostningsestimater, som de finansielle virksomheder, der allerede har implementeret system-til-system løsningen, har angivet. Bag dette estimat ligger en antagelse om, at majoriteten af virksomhederne, der skal implementere systemet, vil gøre det i samarbejde med andre finansielle virksomheder, hvorved omkostningerne holdes på et lavere niveau. Større finansielle virksomheder vil sandsynligvis udvikle egen system-til-system løsning og dermed have større udviklingsomkostninger. Det er dog ikke muligt at estimere dette omkostningsniveau. Herudover skal det nævnes, at alle finansielle virksomheder, som udvikler en system-til-system løsning til automatiske dataoverførsler fra SKAT, skal betale et gebyr for anvendelse af SKATs system. SKAT har sammensat en betalingsmodel af tre dele herfor. For det første skal de finansielle virksomheder indledningsvist betale en tilslutningsafgift i forbindelse med virksomhedens tilslutning til SKATs system. Herudover skal der kvartalsvist betales en abonnementsafgift for anvendelsen af systemet. Den tredje del af betalingsmodellen er en forbrugsafgift, som årligt beregnes på baggrund af antallet af oplysningsanmodninger, virksomheden har sendt til SKAT. I overensstemmelse med AMVAB metoden medtages dette gebyr ikke i målingen. 10

11 Tabel 8: Kortlægning af de omstillingsomkostninger på samfundsniveau årligt Segment Finansielle virksomheder Informationsforpligtigelse og underliggende oplysningskrav Informationsforpligtelse a: Rådgivning af finansielle kunder og opdatering af kundeoplysninger Population på samfundsniveau (virksomheder) [fortroligt] Aktivitet i tid (pr. normal effektiv virksomhed) Interne anskaffelser (pr. normal effektiv virksomhed) Eksterne anskaffelser (pr. normal effektiv virksomhed) Timepris Frekvens af populationen i % -henvisning Hyppighed Omstillingsomkostninger Lovtype Oplysningskrav 1: Indhentning af samtykke hos kunden og anmodning om oplysninger til SKAT - timer 0 kr. 0 kr. 0 kr. 100 % 1 17,1 mio. kr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 3 A stk Lov om et indkomstregister 7 A, stk. 2-3, og skattekontrollovens 1 B, stk. 2-3 C I alt 17,1 mio. kr. 11

12 B.2 Løbende administrative byrder årligt Der er ikke identificeret nye, løbende administrative byrder. B.3 Løbende administrative lettelser årligt eskatdata Lovændringen medfører, at der er hjemmel for finansielle virksomheder til digitalt at indhente udvalgte oplysninger på borgerområdet i forbindelse med henholdsvis opdatering af kundeoplysninger og ved gennemførelsen af generel kunderådgivning. I lov om inddrivelse af offentlig gæld (nr af 19. december 2008) indsættes nye stk. 2 til 3A. Forudsat den pågældende borgers samtykke, gives finansielle virksomheder, som allerede omfattes af regler om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder, hjemmel til at indhente borgerens oplysninger om offentlig gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden i forbindelse med generel kunderådgivning. Der indsættes ligeledes ny stk. 3, som giver samme hjemmel til at indhente oplysninger til brug for opdatering af kundeoplysninger. Her påkræves borgerens samtykke, samt at borgeren er kunde i den pågældende finansielle virksomhed. Ligeledes indsættes nye stk. 2 og stk. 3 til 7A i lov om et indkomstregister (nr. 403 af 8. maj 2006). Stk. 2 giver finansielle virksomheder, som allerede omfattes af regler om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder, adgang til data i eindkomst i forbindelse med generel kunderådgivning. Dog under forudsætning af at borgeren har givet samtykke. Stk. 3 giver under samme forudsætninger den finansielle virksomhed hjemmel til at indhente eindkomst oplysninger til opdatering af kundens stamdata. I stk. 3 gælder hjemlen således kun, hvor borgeren er kunde i den finansielle virksomhed. Endelig indsættes nye stk. 2 og stk. 3 til 1B i Skattekontrolloven (nr. 403 af 8. maj 2006). Stk. 2 giver finansielle virksomheder, som allerede omfattes af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder, hjemmel til digitalt at indhente borgerens seneste årsopgørelse i forbindelse med gennemførelsen af generel kunderådgivning. Her kan det være en eksisterende og en potentiel kunde. Ved stk. 3 får de finansielle virksomheder hjemmel til at indhente samme oplysninger til opdatering af borgerens oplysninger. Hjemlen gælder kun for borgere, der allerede er kunder i den finansielle virksomhed. 12

13 Tabel 9: Kortlægning af de løbende administrative lettelser på samfundsniveau årligt Segment Finansielle virksomheder Informationsforpligtigelse og underliggende oplysningskrav Informationsforpligtelse a: Rådgivning af finansielle kunder og opdatering af kundeoplysninger Population på samfundsniveau (hændelser) Aktivitet i tid (pr. normal effektiv virksomhed) Interne anskaffelser (pr. normal effektiv virksomhed) Eksterne anskaffelser (pr. normal effektiv virksomhed) Timepris Frekvens af populationen i % Totale lettelser på samfunds niveau årligt -henvisning Hyppighed Lovtype Oplysningskrav 1: Indhentning af samtykke hos kunden og anmodning om oplysninger til SKAT 0,33 timer 0 kr. 0 kr. 467 kr. 100 % 1 77,8 mio. kr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 3 A stk Lov om et indkomstregister 7 A, stk. 2-3, og skattekontrollovens 1 B, stk. 2-3 C I alt 77,8 mio. kr. 13

14 B.4 Validitet og følsomhedsanalyse Ved gennemførelse af ex ante målinger er der visse udfordringer ved at estimere løbende administrative lettelser, da konsekvenser af initiativer, der endnu ikke er indført, kan være vanskelige at estimere på forhånd for de senere berørte virksomheder. I denne undersøgelse imødekommes denne udfordring dog af, at de adspurgte virksomheder var udvalgt i samarbejde med brancheorganisationen Finansrådet med henblik på, at interviewe de virksomheder, som kunne levere de meste kvalificerede estimater. De interviewede virksomheder havde således i varierende omfang undersøgt konsekvenserne af de nye muligheder for dataoverførsel fra SKAT ved generel rådgivning og opdatering af kundedata. Vurderingen fra EY er således, at virksomhedernes angivne tidsestimater var af en høj kvalitet. På samme måde leverede de adspurgte finansielle virksomheder også kvalificerede estimater for omkostningerne forbundet med udvikling- og implementering af det nødvendige it-system til de automatiske dataoverførsler. EY vurderer, at undersøgelsen samlet set har en høj validitet som følge af de adspurgte finansielle virksomheders kendskab til de underliggende administrative processer og lovforslaget. 14

15 Bilag C. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVABmetoden C.1 Introduktion Danske virksomheder er underlagt en række forskellige krav og pligter, som er fastsat i love og regler af offentlige myndigheder. Det offentlige fastsætter kravene for at regulere virksomhedernes adfærd, så overordnede samfundsmæssige hensyn tilgodeses. Men hvis virksomhederne pålægges unødvendige administrative byrder, er der tale om et samfundsmæssigt spild. Det er ofte muligt at regulere virksomhedernes adfærd på en mere optimal og for virksomhederne mindre ressourcekrævende måde, uden at de overordnede samfundsmæssige formål med reguleringen tilsidesættes. Erhvervsstyrelsen har af Regeringen fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder ved målinger af ny erhvervsrettet lovgivning. Til den opgave anvender Erhvervsstyrelsen AMVAB-metoden til at måle, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterkomme administrative krav i erhvervsrelevante love og bekendtgørelser. AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Resultaterne fra AMVAB-målinger anvendes til at følge udviklingen i de administrative byrder, til at forebygge nye byrder i forslag til ny regulering og til at identificere byrdefulde områder med henblik på regelforenkling af eksisterende regulering. AMVAB-målingerne gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med ressortministeriet og Erhvervsstyrelsen. C.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen Ved AMVAB-metoden gennemføres virksomhedsinterviews til undersøgelse af, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterleve specifikke love, bekendtgørelser. Metoden indebærer, at man ved en nøje gennemgang af regelteksten i love og bekendtgørelser finder de steder, hvoraf det fremgår, at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. Disse informationsforpligtelser underopdeles i et antal oplysninger, som virksomhederne har pligt til at stille til rådighed disse betegnes oplysningskrav. For at kunne tilvejebringe de pågældende oplysninger skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter. Disse aktiviteter kræver et internt ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug. I nogle tilfælde vil efterlevelse af oplysningskravene også kræve, at virksomhederne bruger ressourcer på anskaffelser enten i form af produkter og/eller anskaffelser i form af eksterne serviceydelser. Den administrative byrde måles efter formlen: P*O*H = Administrativ byrde P: Antal virksomheder omfattet af reguleringen. O: Omkostningsparametre i én omfattet virksomhed bestående af løn til administrative medarbejdere for pågået administrativ aktivitet og/eller eventuelle anskaffelser. H: Hyppigheden af hvor ofte information skal stilles til rådighed for myndighed eller tredjepart årligt. De målte løbende administrative byrder angives altid på samfundsniveau årligt. 15

16 C.2.1 Ex ante og ex post målinger AMVAB-metoden anvendes til to typer af målinger: ex ante og ex post målinger. Ex ante målinger I forbindelse med ny lovgivning, som forventes at have administrative konsekvenser for danske virksomheder i et omfang der overstiger årligt på samfundsniveau, opgør Erhvervsstyrelsen de forventede administrative konsekvenser for virksomhederne ved lovforslaget eller bekendtgørelsesudkastet. En sådan opgørelse betegnes som en ex ante måling af de administrative konsekvenser, idet der er tale om en vurdering af de administrative konsekvenser ved en ny regel, inden denne får effekt for virksomhederne. Ex-post målinger Målinger af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved love, bekendtgørelser eller øvrige initiativer som f.eks. digitaliseringsinitiativer. Sådanne målinger betegnes som ex-post målinger af de administrative konsekvenser, idet målingen gennemføres efter, at reglen eller initiativet er trådt i kraft og kan mærkes ude i virksomhederne. En ex post måling foretages kun, når administrative konsekvenser ikke er blevet ex ante målt tidligere, eller når grundlaget for en ex ante måling er ændret siden ex ante målingen blev afsluttet. C.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser I målingen sondres mellem omstillingsomkostninger og løbende byrder: Omstillingsomkostninger Omstillingsomkostninger er de omkostninger, som virksomhederne kun skal afholde én gang i forbindelse med, at de skal omstille sig til en ny eller ændret lovgivning/regulering. Omstillingsomkostningerne omfatter ikke de omkostninger, som en virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regulering for første gang, fx som en konsekvens af stigende omsætning eller udvidelse med nye forretningsområder i virksomheden. Løbende byrder De løbende byrder består af de omkostninger, der løbende opstår som følge af regler/regulering. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som gentages løbende af nye virksomheder (der registreres). Metoden er nærmere beskrevet i Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB), som findes på 16

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Erhvervsstyrelsen og EY 04-08-2014 Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovgivningens konsekvenser for virksomhederne 4 2.1 VA-ordningen skulle

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt Lov om investeringsforeninger mv. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 5. februar

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder (gruppevis levering af slagtesvin). Erhvervsstyrelsen og Ernst &

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Udbudsloven

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Udbudsloven Erhvervsstyrelsen og EY 27. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Udbudsloven Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne 4 2.1

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Arbejdsmarkedsudvalget FIU alm. del - Bilag 31 Offentligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om lige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1. juni 2010 Endelig udgave Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Undervisningsministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Undervisningsministeriets område Februar

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Klima- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016 Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Januar 2016 BERETNING OM BESPARELSESPOTENTIALET VED OBLIGATORISK DIGITAL POST PÅ CA. 1 MIA.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Bilag 1 30. april 2012 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Ministeriet bedes udarbejde bidraget til lovprogrammet efter de vedlagte skabeloner 1, 2 og 3. En elektronisk

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forslag til lov om nye krav til finansielle selskabers solvensopgørelser

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forslag til lov om nye krav til finansielle selskabers solvensopgørelser Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 63 O Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nye krav til finansielle selskabers solvensopgørelser November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar:

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar: Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Att.: Martin Runebøll mru@dkma.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere